Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: , REGON:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733."

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl dostarcza usługi związane ze wspomaganiem organizacji procesu inwestycyjnego skierowanych zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów profesjonalnych. Osoba korzystająca z narzędzi na Portalu zostaje jego Użytkownikiem. Firma będąca właścicielem portalu i administrująca portalem jest jego Administratorem. 2. Właściciel portalu Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: , REGON: Właściciel jest twórcą portalu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z tego tytułu Właścicielowi przysługują wszelkie prawa autorskie zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe. Korzystanie z dzieł Właściciela dopuszczalne jest wyłącznie za jego zgodą. 3. Obowiązywanie regulaminu. Zmiany w zapisach regulaminu. A. Rejestrując swoje konto na Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje regulamin wraz z wszystkimi załącznikami, oraz ukończył 13 rok życia. B. Administrator ma prawo modyfikować Regulamin lub tworzyć nowe załączniki do Regulaminu. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowymi zapisami Regulaminu lub jego załącznikami. W sytuacji, w której Użytkownik nie akceptuje nowych zapisów, Użytkownik zobowiązany jest rozwiązać swój stosunek z Portalem przez usunięcie swojego konta. W innym przypadku Administrator uznaje, iż Użytkownik akceptuje bieżący kształt regulaminu. C. Aktualna i obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest na stronie Gwarancjusz.pl.

2 4. Zasady korzystania z portalu przez Użytkownika: A. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się na Portalu. Użytkownicy w wieku lat zobowiązani są uzyskać zgodę opiekuna na korzystanie z portalu, obejmującą także akceptację nn. Regulaminu. B. Użytkownik w celu korzystania z wersji mobilnej powinien posiadać smartfon. C. Użytkownik w celu korzystania z portalu powinien posiadać komputer wyposażony w przeglądarkę internetową. D. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. E. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Portalu zgodnie z przeznaczeniem Portalu, mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy Prawa oraz normy moralne, etyczne i społeczne. F. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać konta zarejestrowanego na Portalu do prowadzenia działalności dochodowej, takiej jak umieszczanie reklam, płatnych linków, pobieranie opłat od innych Użytkowników za używanie udostępnionych przez siebie treści i innych działalności dochodowych bez zgody Administratora Portalu. G. Użytkownik może korzystać z konta bezpłatnego oraz innych płatnych usług świadczonych w serwisie. Wszystkie opłaty związane z kontami i usługami płatnymi w serwisie użytkownik zobowiązany jest uiścić z góry. H. Dokonując zakupu usługi, Użytkownik zgadza się na jej natychmiastowe aktywowanie. W przypadku rezygnacji z płatnej usługi przed zakończeniem użytkowania, Użytkownik nie otrzymuje zwrotu ewentualnej nadpłaty. I. Szczegółowe zagadnienia związane z usługami płatnymi oraz formą uiszczania opłaty zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu. J. Administrator ma prawo modyfikować lub usunąć konto Użytkownika po stwierdzeniu nieprawidłowości użytkowania przez Użytkownika Portalu (działania administracyjne). Informację o działaniach administracyjnych na koncie Użytkownika, Administrator Portalu winien jest przekazać Użytkownikowi drogą e- mailową najpóźniej w chwili przystąpienia do czynności administracyjnych. 5. Użytkownikowi Portalu zabrania się: A. Rozpowszechniania na pośrednictwem Portalu plików lub treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do publikacji,

3 B. Umieszczania w Portalu treści lub plików, zawierających treści bezprawne, treści o charakterze pornograficznym, treści szczególnie drastycznych, treści propagujących wartości uderzające w wolność i godność osoby lub grupy osób, treści instruktażowe lub propagujące piractwo komputerowe, fonograficzne, łamanie zabezpieczeń danych, wirusy, budowę broni oraz materiałów niebezpiecznych dla życia i zdrowia oraz publikacji podobnych w treści i działaniu. C. Rozpowszechniania w Portalu treści propagujących faszyzm, nazizm i inne ideologie uznane za zbrodnicze lub totalitarne. D. Zamieszczania skryptów oraz programów wykonywalnych jak i zamieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić działanie łączy, serwerów lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów. E. Zakładania kont i umieszczania plików o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe oraz niezgodnych z dobrym obyczajem, a także nawiązujących nazwą do funkcji administracyjnych portalu i jego nazwy - dotyczy to także opisów kont i plików. F. Zamieszczania linków i plików zawierających adresy lub nazwy witryn, portali i usług o charakterze konkurencyjnym do Portalu lub zawierających informacje o innych witrynach, portalach i usługach takich jak nazwa, logo, link itp., a także spamu bez zgody Właściciela Portalu. G. Przenoszenia uprawnień wynikających z zawartej umowy na osobą trzecią bez zgody Administratora. 6. Ochrona danych osobowych i rozwiązanie umowy Użytkownik podając swoje dane osobowe oświadcza i akceptuje, że: A. dane osobowe są zgodne z prawdą, B. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) przez Administratora serwisu w celu zarządzania i administracji Portalem oraz obsługi usług płatnych i nieodpłatnych, C. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia roku o ochronie danych osobowych jest Administrator portalu. D. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. E. Akceptacja regulaminu jest równoważna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4 F. Użytkownik w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich edytowania, modyfikowania i usunięcia. Prawo to winno być realizowane bezpośrednio przez Portal. G. Usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy danych serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu serwisu oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. H. Użytkownik ma prawo w każdym momencie usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. I. Administrator może rozwiązać nn. umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. J. Dane osobowe użytkowników, mogą być przetwarzane w przyszłości w celach marketingowych np. w celu przeprowadzenia ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych, drogą elektroniczną, dotyczących innych produktów, usług lub projektów/programów oferowanych przez Administratora. Administrator może w tym celu przesłać Użytkownikowi informację handlową za pomocą środków komunikacji elektronicznej. K. Administrator wyklucza możliwość sprzedaży części lub całości danych osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja sprzedaży całego serwisu. 6. Postępowanie reklamacyjne oraz zasady odpowiedzialności stron umowy. A. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować pod adres B. Reklamacje dotyczące Portalu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres C. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Gwarancjusz.pl. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji. D. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy użytkują Portal. E. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Administratora oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

5 F. Administrator nie gwarantuje bezbłędności i niezawodności Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w wyniku wadliwego działania portalu, za wyjątkiem sytuacji, w których odpowiedzialność Gwarancjusz.pl wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności awarii systemu oraz skutku działania wirusów komputerowych oraz podobnych programów. G. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkowników lub innych osób bądź instytucji, powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania portalu przez Użytkowników, niewłaściwego modyfikowania konta Użytkownika, niewłaściwego zarządzania hasłem dostępu do konta Użytkowania oraz w wyniku działania siły wyższej. H. Administrator zastrzega sobie prawo do: i. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. W szczególności możliwe są przerwy o charakterze technicznym mające na celu wprowadzenie zmian lub ulepszeń portalu. ii. całkowitego zaprzestania świadczenia określonych usług płatnych lub bezpłatnych po uprzednim powiadomieniu osób korzystających z tych usług o terminie zaprzestania świadczenia usług, nie krótszym niż 14 dni. iii. Zaprzestanie świadczenia określonych usług równoznaczne jest wypowiedzeniu umowy w tym zakresie. 7. Postanowienia końcowe A. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia B. Prawem właściwym do wykładni przepisów regulaminu jest prawo polskie.

6 Załącznik nr 1 do regulaminu Użytkownicy indywidualni Gwarancjusz.pl udostępnia następujące pakiety dla użytkowników indywidualnych, wszystkie pakiety płatne posiadają darmowy okres próbny 180 dni od daty rejestracji konta. Darmowy (0,00 zł/msc) - Limit 100 dokumentów - Bezpłatna aplikacja mobilna - Dostęp do Bazy Wiedzy Mini (6,99 zł brutto/miesiąc) - Limit 250 dokumentów - Bezpłatna aplikacja mobilna - Dostęp do Bazy Wiedzy - Współdzielenie dokumentów z rodziną i znajomymi - Brak reklam w serwisie i aplikacji mobilnej Maxi (9,99 zł brutto/msc) - Wypróbuj bezpłatnie przez 180 dni - Brak limitu dokumentów! - Bezpłatna aplikacja mobilna - Dostęp do Bazy Wiedzy - Współdzielenie dokumentów z rodziną i znajomymi - Funkcja OCR do rozpoznawania treści paragonów - Brak reklam w serwisie i aplikacji mobilnej Płatności od użytkowników indywidualnych przyjmowane są za pośrednictwem serwisu PayPal w formie abonamentu miesięcznego.

7 Użytkownicy firmowi (biznesowi) Gwarancjusz.pl udostępnia następujące pakiety dla użytkowników firmowych, wszystkie pakiety posiadają darmowy okres próbny 180 dni od daty rejestracji konta. Mikro (5,00 zł brutto/msc) - Wystawienie do 100 szt. E-gwarancji w ciągu miesiąca - Weryfikator E-gwarancji - 1 konto użytkownika Mini (25,00 zł brutto/msc) - Wystawienie do 400 szt. E-gwarancji w ciągu miesiąca - Dostęp do API - Możliwość dodania logotypu do E-Gwarancji - 2 konta użytkowników Midi (50,00 zł brutto/msc) - Wystawienie do 1000 szt. E-gwarancji w ciągu miesiąca - Dostęp do API - Możliwość dodania logotypu do E-Gwarancji - Możliwość wyboru wzoru E-Gwarancji - 2 konta użytkowników Płatności od użytkowników biznesowych przyjmowane są na rachunek bankowy w mbanku o numerze

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE 1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 113 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu ORIS

Regulamin Portalu ORIS Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Pancegla.pl

Regulamin świadczenia usług przez Pancegla.pl Regulamin świadczenia usług przez Pancegla.pl I Postanowienia ogólne: NOTA PRAWNA Serwis internetowy www.pancegla.pl został przygotowany jako internetowy serwis informacyjny stanowiący porównywarkę cen

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin. Regulamin usługi Blog.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin usługi Blog.pl Regulamin I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa blog.pl świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo