Rak płuc z perspektywy NFZ sprawozdawczość i koszty leczenia w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rak płuc z perspektywy NFZ sprawozdawczość i koszty leczenia w latach 2002-2010"

Transkrypt

1 Rak płuc z perspektywy NFZ sprawozdawczość i koszty leczenia w latach Narodowy Fundusz Zdrowia, 2011 r.

2 Spis treści Wstęp... 3 Cel pracy... 3 Epidemiologia... 3 Patomorfologia... 3 Charakterystyka... 3 Metodologia... 4 Finansowanie leczenia chorych z rakiem płuca... 5 Populacja pacjentów... 5 Ogólne koszty leczenia... 7 Średnie koszty leczenia pacjentów... 8 Finansowanie leczenia chorych z rakiem płuca w rodzajach świadczeń... 9 Populacja pacjentów... 9 Koszty leczenia pacjentów Finansowanie leczenia chorych z rakiem płuca w regionach Finansowanie stosowanych technologii medycznych Finansowanie chemioterapii niestandardowej Podsumowanie s trona

3 Wstęp Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie finansowania leczenia pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sprawozdawczości. Podstawą opracowania były dane przekazywane przez świadczeniodawców w comiesięcznych raportach, gromadzone od 2002 r. w systemach informatycznych Kas Chorych, a od 2004 r. w systemach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ze względu na system rozliczeń, jaki obowiązuje świadczeniodawców, w opracowaniu uwzględniono dane rozliczone do października 2010 r. włącznie. Epidemiologia Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Stanowi także najczęstszą przyczynę zgonów na nowotwór wśród kobiet i mężczyzn. Standaryzowane współczynniki zachorowalności na pierwotne nowotwory złośliwe płuca u mężczyzn i kobiet wynoszą w Polsce odpowiednio 52,2/ i 15,4/ Standaryzowany współczynnik zgonów u mężczyzn wynosi 61,4/ , a u kobiet 15,5/ W okresie, którego dotyczy publikacja, zmieniła się struktura zachorowalności i umieralności na raka płuca wśród kobiet i mężczyzn. Odnotowano niewielki spadek zachorowalności i umieralności wśród mężczyzn i wzrost tych współczynników wśród kobiet. W efekcie rak płuca stał się najczęstszą przyczyną zgonów kobiet, zastępując na tym niechlubnym miejscu raka piersi. Patomorfologia Pierwotny rak płuca jest nowotworem wywodzącym się z komórek nabłonkowych. Wyróżnia się cztery podstawowe typy histologiczne stanowiące około 95% wszystkich raków płuca: rak płaskonabłonkowy (ok. 30%), rak drobnokomórkowy (ok. 15%), rak gruczołowy (ok. 40%), rak wielkokomórkowy (ok. 10%). Szczególne cechy drobnokomórkowego raka płuca (skłonność do tworzenia wczesnego rozsiewu krwiopochodnego, chemiowrażliwość i promieniowrażliwość) są podstawą stosowanego w praktyce podziału na drobnokomórkowe (DRP) i niedrobnokomórkowe raki płuca (NDRP). Charakterystyka Rak płuca częściej rozwija się w dużych oskrzelach, postać obwodowa występuje rzadziej i zwykle dotyczy raka gruczołowego. Przerzuty raka płuca pojawiają się najczęściej w regionalnych węzłach chłonnych, a w dalszej kolejności w wątrobie, mózgu, drugim płucu i kościach. Rak płuca może się również szerzyć miejscowo naciekając śródpiersie, przeponę, opłucną i ściany klatki piersiowej. Rak płuca jest rozpoznawany zazwyczaj w wyższych stadiach zaawansowania. 70% chorych na drobnokomórkowego raka płuca ma chorobę zaawansowaną miejscowo lub uogólnioną, co rzutuje bezpośrednio na rodzaj stosowanego leczenia i uniemożliwia zastosowanie leczenia 1 Krajowy Rejestr Nowotworów stan na r. 3 s trona

4 radykalnego (chirurgicznego lub radiochemioterapii). Dlatego duża grupa pacjentów leczona jest paliatywnie. Rokowanie chorych na raka płuca jest ogólnie złe, co wynika głównie z powodu wykrywania nowotworu w zaawansowanym stadium i dynamiki rozwoju. 5 lat przeżywa tylko około 10% chorych. Metodologia Źródłem danych były systemy informatyczne Kas Chorych (od 2002 r.) i Narodowego Funduszu Zdrowia (od 2004 r.), w których zgromadzono informacje o udzielonych pacjentowi świadczeniach zdrowotnych, sprawozdawanych przez świadczeniodawców w comiesięcznych raportach. Z tych danych wyselekcjonowano wszystkie informacje dotyczące pacjentów, którym zostały udzielone, a następnie sprawozdane, świadczenia zdrowotne związane z leczeniem złośliwych nowotworów oskrzela i płuca, oznaczone zgodnie z klasyfikacją ICD 10 kodami C34 C34.9 (tabela 1) 2. Tabela 1 Oznaczenia kodów ICD 10 użytych w opracowaniu ICD 10 C34 Nazwa Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34.0 Oskrzele główne C34.1 Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne C34.2 Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe C34.3 Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne C34.8 Zamiana przekraczająca granice oskrzela lub płuca C34.9 Oskrzele lub płuco, nie określone Do identyfikacji zdarzeń medycznych wykorzystano niepowtarzalne numery PESEL pacjentów. Populacja pacjentów z rozpoznaniem rakiem płuca została ustalona na podstawie niepowtarzalnych wystąpień numerów PESEL w danych sprawozdanych przez świadczeniodawców w danym roku, powiązanych z kodami ICD 10 przedstawionymi w tabeli 1. W jednym okresie sprawozdawczym (rozliczeniowym), którym z reguły jest rok kalendarzowy, te same numery PESEL mogły występować wielokrotnie, jeżeli pacjentowi były udzielane świadczenia sprawozdanych następnie pod postacią różnych kodów ICD 10. Ze względu na system rozliczeń, jaki obowiązuje świadczeniodawców, uwzględniono dane rozliczone do października 2010 r. włącznie. Świadczeniodawcy mają bowiem prawo zamknąć rozliczenia za rok poprzedni do 15 lutego roku następnego oraz mają możliwość składania korekt. Dane niepełne oraz błędne stanowiące poniżej 3% całości zostały pominięte. 2 Pod red Pająk A. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja dziesiąta, t. 1; Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius ; Kraków s trona

5 Finansowanie leczenia chorych z rakiem płuca Populacja pacjentów Ze zgromadzonych danych wynika, że liczba pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca, obserwowana na przestrzeni analizowanych lat, systematycznie rośnie. Znaczący, skokowy wzrost liczby pacjentów obserwowany w 2004 r. najprawdopodobniej był spowodowany zmianami i ujednoliceniem sprawozdawczości po wejściu w życie Ustawy i powołaniu NFZ. Tabela 2. Liczba niepowtarzalnych numerów PESEL wykazanych w związku z rozpoznaniem raka płuca Rok * PESEL (*dane za 10 miesięcy) liczba pacjentów * Wykres 1. Liczba niepowtarzalnych pacjentów wykazanych w związku z rozpoznaniem raka płuca (*dane za 10 miesięcy). Od 2005 r. obserwowany jest systematyczny wzrost liczby chorych leczonych, a następnie sprawozdawanych przez świadczeniodawców. Rocznie przybywa średnio ok. 4% nowych pacjentów z rozpoznaniem raka płuca. Biorąc pod uwagę, że dane dotyczące 2010 r. są zawężone do 10 miesięcy, można założyć na podstawie ekstrapolacji, że liczba pacjentów w tym roku mogła wynieść ostatecznie ponad ,00% 129,15% 116,57% 120,00% 100,00% 100,00% 108,90% 104,91% 103,77% 104,31% 102,90% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Wykres 2. Względny wzrost liczby niepowtarzalnych pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca (rok poprzedni= 100%). 5 s trona

6 W tabeli 3. przedstawiono strukturę rozpoznań sprawozdanych przez świadczeniodawców w podziale na poszczególne kody ICD 10. Tabela 3. Liczba wystąpień rozpoznań w populacji pacjentów w podziale na kody ICD 10 w latach * C C C C C C C (*dane za 10 miesięcy) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% C34.9 C34.8 C34.3 C34.2 C34.1 C34.0 C34 30% 20% 10% 0% * Wykres 3. Procentowy udział rozpoznań w populacji sprawozdanych pacjentów w latach (* dane za 10 miesięcy). Procentowy udział poszczególnych rozpoznań wśród całej populacji pacjentów przedstawia wykres 3. Zauważalna jest tendencja ograniczenia liczby rozpoznań C34 i wzrostu wykazywanych rozpoznań szczegółowych. Zmiana jakości danych przekazywanych do NFZ ma związek z wprowadzeniem szczegółowej sprawozdawczości w chemioterapii w 2006 r. (rozliczanie schematów podań leków) oraz systemu rozliczeń według Jednorodnych Grup Pacjentów w lipcu 2008 r. 6 s trona

7 Ogólne koszty leczenia W latach wydatkowano łącznie ok. 2,5 mld zł na świadczenia związane z leczeniem raka płuca. Szczegółowe koszty leczenia pacjentów według poszczególnych rozpoznań w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4 Koszty leczenia pacjentów w poszczególnych latach wg. poszczególnych rozpoznań ICD 10 (w tys. zł) * C , , , , , , , , ,20 C , , , , , , , , ,41 C , , , , , , , , ,74 C , , , , , , , , ,04 C , , , , , , , , ,91 C , , , , , , , , ,71 C , , , , , , , , ,91 Razem , , , , , , , , ,93 (*dane za 10 miesięcy) Jak wynika z tabeli, wartość wypłacanych środków z roku na rok systematycznie rośnie. Ekstrapolując dane za 2010 r. można przewidywać, że poziom wydatków mógł przekroczyć 400 mln zł. tys. zł * rok Wykres 4. Sumaryczne koszty leczenia pacjentów z rozpoznaniem raka płuca w latach (* dane za 10 miesięcy). Względny udział poszczególnych rozpoznań w ogólnych kosztach leczenia raka płuca w przebiegu ostatnich ośmiu lat przedstawia wykres 5. W przedstawionym okresie widoczny jest spadek kosztów leczenia pacjentów z rozpoznaniem C34. W 2006 r. po wprowadzeniu szczegółowej sprawozdawczości w onkologii spadek jest wyraźnie zaznaczony, rośnie natomiast wartość środków wydatkowanych na leczenie pacjentów sprawozdawanych z rozpoznaniami szczegółowymi. 7 s trona

8 C34.9 C34.8 C34.3 C34.2 C34.1 C34.0 C * Wykres 5. Procentowy udział rozpoznań ogólnych w kosztach leczenia w latach (* dane za 10 miesięcy). Średnie koszty leczenia pacjentów Wartość środków wydatkowanych na jednego pacjenta jest wskaźnikiem pozwalającym obserwować w sposób łączny: preferencje lekarzy w stosowanych terapiach, obniżkę ceny technologii lekowej, efekt skali w działaniach ekonomicznych szpitali. Na przestrzeni lat obserwujemy stały wzrost kosztów leczenia. Początkowy trend spadku średniorocznych kosztów terapii w latach został odwrócony w 2005 r. Dynamiczny wzrost średniorocznego kosztu terapii pacjenta może mieć również związek ze wzrostem stosowania nowoczesnych technologii (szczególnie lekowych) w leczeniu pacjentów. Tabela 5. Średni roczny koszt leczenia jednego pacjenta w poszczególnych latach w podziale na ICD 10 (w złotych) * C , , , , , , , , ,79 C , , , , , , , , ,73 C , , , , , , , , ,42 C , , , , , , , , ,17 C , , , , , , , , ,69 C , , , , , , , , ,26 C , , , , , , , , ,63 Średnia 3 274, , , , , , , , ,24 (*dane za 10 miesięcy) 8 s trona

9 8 000 zł zł zł zł zł zł zł C34 C34.0 C34.1 C34.2 C34.3 C34.8 C34.9 Średnia zł zł * Wykres 6. Uśrednione koszty leczenia w latach według rozpoznań ICD 10 (* dane za 10 miesięcy). Wprowadzenie obowiązku sprawozdawania rozpoznań szczegółowych w połowie 2008 r. spowodowało rozbicie kosztów oraz liczby pacjentów na poszczególne rozpoznania według ICD 10. Można zauważyć, że obniżają się wartości kosztowe z rozpoznaniem ogólnym, a wyraźnie rosną koszty związane ze sprawozdanym rozpoznaniem szczegółowym. Finansowanie leczenia chorych z rakiem płuca w rodzajach świadczeń Populacja pacjentów Informacje o leczeniu chorych z rozpoznaniem raka płuca sprawozdawane są praktycznie we wszystkich rodzajach i zakresach świadczeń. Z posiadanych przez NFZ danych wynika, że największa liczba chorych skorzystała ze świadczeń udzielanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Wyraźnie dominują porady specjalistyczne oraz diagnostyczne odpowiednio i pacjentów. Z opieki hospicyjnej skorzystało ponad pacjentów. Najmniejsza liczba chorych odnotowana została w rehabilitacji oraz w związku z zaopatrzeniem w środki pomocnicze. Dane dotyczące liczby pacjentów, którzy skorzystali z różnych świadczeń na przestrzeni omawianych lat, zostały przedstawione w tabeli 6. Należy pamiętać, że prezentowane liczby nie odpowiadają sumarycznej liczbie niepowtarzalnych pacjentów. Informacja dotycząca jednego chorego mogła bowiem być sprawozdana kilkukrotnie w omawianych latach w różnych rodzajach świadczeń. 9 s trona

10 Tabela 6. Sumaryczna liczba pacjentów z rozpoznaniem raka płuca odnotowana w latach w poszczególnych rodzajach, według kodów ICD 10 C34 C34.0 C34.1 C34.2 C34.3 C34.8 C34.9 Środki pomocnicze Chemioterapia Chirurgia Diagnostyka Hospicja Hospitalizacje Porady specjalistyczne Radioterapia Rehabilitacja Koszty leczenia pacjentów Sumaryczne koszty leczenia chorych z rozpoznaniem raka płuca w w latach przedstawiają się następująco: chirurgia chemioterapia hospitalizacje hospicja diagnostyka radioterapia porady specjalistyczne środki pomocnicze rehabilitacja zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. Szczegółowe dane dotyczące kosztów leczenia w poszczególnych rodzajach świadczeń według kodów ICD 10 zostały przedstawione w tabeli 7. Tabela 7. Łączna wartość środków wypłaconych za świadczenia udzielone pacjentom z rozpoznaniem rakiem płuca w poszczególnych rodzajach świadczeń w latach , według kodów ICD 10 (w tys. zł) C34 C34.0 C34.1 C34.2 C34.3 C34.8 C34.9 Środki pomocnicze 6 765,03 0,79 0,44 0,00 0,16 4,57 3,42 Chemioterapia , , , , , , ,02 Chirurgia , , , , , , ,08 Diagnostyka , , , , , , ,43 Hospicja , , , , , , ,70 Hospitalizacje , , , , , , ,94 Porady specjalistyczne , , ,75 452,46 924, , ,92 Radioterapia , , , , , , ,25 Rehabilitacja 3 642,23 53,27 190,63 34,13 102,31 217,66 157,78 10 s trona

11 Finansowanie leczenia chorych z rakiem płuca w regionach Analizując dane dotyczące leczenia chorych z rozpoznaniem raka płuca, można zauważyć, że najwyższą liczbę pacjentów oraz najwyższe koszty ich leczenia tradycyjnie obserwujemy w regionach z najwyższą populacją, z dużymi aglomeracjami, które mają największą liczbę specjalistycznych placówek medycznych w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Tabela 8. Sumaryczna wartość świadczeń oraz sumaryczna liczba pacjentów w podziale na województwa (według siedziby świadczeniodawcy) województwo wartość świadczeń liczba pacjentów dolnośląskie kujawsko pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł wartość świadczeń liczba pacjentów dolnośląskie kujawsko pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Wykres 7. Sumaryczna wartość świadczeń oraz liczba pacjentów w województwach (według siedziby świadczeniodawcy). 11 s trona

12 Finansowanie stosowanych technologii medycznych Od 2006 r. świadczeniodawcy mają możliwość rzeczywistego rozliczenia zastosowanej terapii lekowej. W okresie wcześniejszym technologie lekowe były finansowane ryczałtem w ramach kosztu terapii miesięcznej. Zastosowanie określonego leku u danego pacjenta zależy od decyzji lekarza prowadzącego. Substancje czynne mogą być stosowane jako monoterapie oraz terapie skojarzone (schematy leczenia). Tabela 9. Wykaz 20 substancji generujących największe wartości wykonanych świadczeń przy zastosowaniu technologii lekowych w latach nazwa substancji czynnej wartość wykonanych świadczeń (zł) VINORELBINUM GEMCITABINUM ERLOTINIB DOCETAXELUM PERMETREXED CISPLATINUM CARBOPLATINUM ETOPOSIDUM TOPOTECANUM DARBEPOETIN ALFA FILGRASTIMUM OCTREOTIDUM ERYTHROPOIETINUM VINBLASTINUM LANREOTIDUM PEGFILGRASTIM DOXORUBICINUM PACLITAXELUM ONDANSETRONUM LENOGRASTIMUM W tabeli 10. przedstawiono wartości świadczeń nierzeczowych oraz rzeczowych (leków) w latach , czyli w okresie, w którym można wydzielić koszty leków. Wartość świadczeń nierzeczowych stanowi około 700% wartości zastosowanych technologii lekowych. 12 s trona

13 Tabela 10. Wartości udzielonych świadczeń nierzeczowych i rzeczowych (leków) w latach w podziale terytorialnym województwo wartość leków wartość świadczeń dolnośląskie kujawsko pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie łącznie wartość leków wartość świadczeń zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko pomorskie dolnośląskie Wykres 8. Wartości udzielonych świadczeń nierzeczowych i rzeczowych (leków) w podziale terytorialnym. 13 s trona

14 Finansowanie chemioterapii niestandardowej Chemioterapia niestandardowa jest procedurą, która umożliwia finansowanie chemioterapeutyków nieznajdujących się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie świadczeń gwarantowanych w onkologii. Decyzję o rozliczeniu kosztów leku w ramach tej procedury, tak zwaną zgodę, wydaje dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ. Poza procedurą niestandardową można w ramach zgody zastosować lek i rozliczyć określoną grupę JGP. Świadczenie to jest możliwe do wykonania od 2006 r., ale dopiero pełna informatyzacja sprawozdawczości w 2009 r. pozwoliła na jego wyodrębnienie i analizę danych. Tabela 11. Świadczenia rozliczone w ramach procedury chemioterapia niestandardowa w rozpoznaniu rak płuca nazwa produktu handlowego liczba pacjentów (zgód) wartość leku (zł) Liczba pacjentów (zgód) wartość leku (zł) AVASTIN BONDRONAT DOTA TATE +177LU DOTA TATE +90Y IRESSA TARCEVA ZOMETA Łącznie Tabela 12. Koszty leków w chemioterapii niestandardowej raka płuca w latach w podziale na ICD 10 kod rozpoznania wg ICD 10 liczba pacjentów (zgód) wartość leków (zł) średni koszt leku (zł) C C C C C C C s trona

15 zł zł zł zł zł zł zł zł Wartość leków (zł) Liczba pacjentów (zgód) C34.8 C34 C34.9 C34.0 C34.1 C34.3 C Wykres 9. Sumaryczne koszty leku w zależności od rozpoznania ICD zł zł Średni koszt leku (zł) Liczba pacjentów (zgód) zł zł zł zł zł C34.8 C34 C34.9 C34.0 C34.1 C34.3 C Wykres 10. Średni koszt leku na jednego pacjenta (zgodę) w zależności od rozpoznania ICD s trona

16 Najwięcej wniosków oraz wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich zgód na rozlicznie procedury niestandardowej dotyczyło rozpoznania C34.8, tj. zmiana przekraczająca granice oskrzela lub płuca. W tej grupie chorych największe środki wydatkowano na leczenie preparatem Avastin (Bevacizumab). Szczegółowe zestawienie kosztów terapii przedstawiono w tabeli 13. Tabela 13. Zestawianie kosztów zastosowanych technologii lekowych w odniesieniu do rozpoznania ICD 10 ICD 10 AVASTIN BONDRONAT wartość leku (zł) DOTA TATE +177LU DOTA TATE +90Y IRESSA TARCEVA ZOMETA C C C C C C C Łącznie Podsumowanie Do tej pory szczegółowe nakłady, jakie przeznaczane były na leczenie najczęściej występującego w Polsce nowotworu złośliwego raka płuca, były nieznane. Dzięki rozwojowi systemów sprawozdawczo informatycznych i zaangażowaniu wielu osób udało się przedstawić rzeczywiste koszty ponoszone przez NFZ związane z leczeniem tego schorzenia. W ciągu ostatnich ośmiu lat nakłady na leczenie chorych na raka płuca zwiększyły się dwukrotnie. Koszt leczenia jednego pacjenta wzrósł w tym czasie o ok. 50%. Rosnące koszty finansowe związane są ze wzrastającą liczbą chorych oraz wprowadzaniem coraz nowszych (i droższych) leków i technologii medycznych. Biorąc pod uwagę charakter choroby, a w szczególności fakt braku skutecznej profilaktyki, należy przypuszczać, że niestety trend ten utrzyma się w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że to opracowanie stanowić będzie przyczynek do szerszej dyskusji na temat finansowania leczenia chorób nowotworowych i kosztów, nie tylko finansowych, ponoszonych przez społeczeństwo na walkę z tym nowotworem. 16 s trona

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wrocław, 18.09.2014 Liczba świadczeniodawców Liczba

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia

Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia Analiza częstości korzystania przez pacjentów z poradni specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradni, do których pacjent może udać się bez skierowania. W celu zbadania jakości opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii główne wnioski i rekomendacje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 2 Plan wystąpienia Demografia województw Epidemiologia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach

Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach 2001-2011 W latach 1998-2002 trzy umiejscowienia stanowiły w Europie pierwszoplanowy problem nowotworów

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 W latach 2004-2008 w Dolnośląskim Rejestrze Nowotworów zarejestrowaliśmy 6.125 zachorowań na inwazyjne

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej.

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej. ZAKRES KOD OPIS SPO 71401001 SPO 71404001 SPO 71404002 Sprawdzenie kryterium wiekowego dla świadczeń z zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dla dzieci. Sprawdzenie czasu rezerwacji

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Ewa Karczewicz Hanna Zalewska REDAKCJA NAUKOWA Dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat 2012-2013 w podregionach woj. dolnośląskiego W badaniu wyleczalności nowotworów złośliwych w podregionach Dolnego Śląska stwierdziliśmy znaczne różnice w wartościach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH OPTYMALNEGO ZARZĄDZANIA CHOROBĄ BIAŁA KSIĘGA. Warszawa 2013

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH OPTYMALNEGO ZARZĄDZANIA CHOROBĄ BIAŁA KSIĘGA. Warszawa 2013 TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (TRU) - CHARAKTERYSTYKA POPULACJI LECZONEJ, OBCIĄŻENIE SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ ASPEKTY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z CHOROBĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii główne wnioski i rekomendacje Beata Koń Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia 2 Plan wystąpienia Demografia województw Epidemiologia Struktura

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny - doświadczenia ośrodka onkologicznego

Pakiet onkologiczny - doświadczenia ośrodka onkologicznego Pakiet onkologiczny - doświadczenia ośrodka onkologicznego { Robert Zawadzki Warszawa 13.06.2015 Pakiet onkologiczny Szansa dla części pacjentów Sztuka przetrwania dla świadczeniodawców FAKTY Lekarz specjalista

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność Możliwość dojścia, wejścia Osiągalność, łatwość zdobycia Zrozumiałość, przystępność Wg. SJP Kolejki do oddziałów hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii.

Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Przygotowali: Komitet ds. Epidemiologii Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH TERAPII ONKOLOGICZNYCH PROJEKT BADAWCZY ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy

Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium w aspekcie słabych s rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy Kamila Kępska, K Jerzy BłaszczykB Wrocław 12-13.10.2010 Zakład ad

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia kobiet będących b ofiarami przemocy. Aleksandra Świderska Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawą rozliczenia udzielonych świadczeń jest wskazanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE.

PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE. PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE. Według danych udostępnionych przez serwis eog.gov.pl, programy zdrowotne na rok 2013 zostały już zatwierdzone. Wiadome jest w jakim zakresie Polsce zostanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce 2015-06-16 Paweł Nawara Reumatologia Brak planu skoordynowanej opieki regionalnej Programy zdrowotne (lekowe) Brak dedykowanego pakietu

Bardziej szczegółowo

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. DOLNOŚLĄSKIE 4. KUJAWSKO-POMORSKIE 6. LUBELSKIE 8. LUBUSKIE 10. ŁÓDZKIE 12. MAŁOPOLSKIE 14. MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1 ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2006 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca WOJEWÓDZKI REJESTR

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2

MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2 JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2 MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKTUARIALNA ZAGADNIENIA AKTUARIALNE TEORIA I PRAKTYKA WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 2010 r. SPADEK O 41%!

Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 2010 r. SPADEK O 41%! Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 21 r. 12 1 8 6 4 zaopatrz. w 28-17 tys. SPADEK O 41%! szacowane zaopatrz. w 21 z danych za I-VI - 62 tys. liczba refundowanych aparatów dane za 21 I-VI

Bardziej szczegółowo

Numer 1/2017. Konsumpcja antybiotyków w latach w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce

Numer 1/2017. Konsumpcja antybiotyków w latach w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce AktualnoŚci Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków Numer 1/2017 Konsumpcja antybiotyków w latach 2010 2015 w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce Opracowanie: Anna Olczak-Pieńkowska, Zakład Epidemiologii

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny. Robert Zawadzki r.

Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny. Robert Zawadzki r. Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny { Robert Zawadzki 20.04.2016 r. Pakiet onkologiczny zmiany po 01 listopada 2015 r. 1. Zmiana składu konsyliów dla chorób hematologicznych 2.

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

InfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia analiza kosztów społecznych i ekonomicznych

Schizofrenia analiza kosztów społecznych i ekonomicznych Psychiatria R A P O R T tom 12, nr 1, 17 46 Copyright Uczelnia Łazar skiego ISSN 1732 9841 Małgorzata Gałązka-Sobotka 1, Jerzy Gryglewicz 1, Jakub Gierczyński 2, Witold Wrona 3, Elżbieta Karczewicz 4,

Bardziej szczegółowo

Poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów płuca Rekomendacje zmian

Poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów płuca Rekomendacje zmian Poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów płuca Rekomendacje zmian RAPORT Partnerami raportu są Fundacja Wygrajmy Zdrowie oraz Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin Warszawa

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2012

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2012 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Edycja 2012 Objaśnienia województwa wg kodu TERYT Dolnośląskie 02 Mazowieckie 14 Świętokrzyskie 26 Kujawsko-Pomorskie 04 Opolskie 16 Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WYDATKI Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania programów terapeutycznych w roku 2009 Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ Sporządzono na podstawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Pomoc na Raka w ofercie AXA?

Dlaczego Pomoc na Raka w ofercie AXA? 1 Dlaczego Pomoc na Raka w ofercie AXA? Dlaczego Pomoc na Raka w ofercie AXA? 1 2 Z perspektywy klienta i rynku Nowotwory są obecnie uznawane za chorobę cywilizacyjną: z roku na rok wzrasta liczba zachorowań.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce Prof. dr hab. Zbigniew Kojs CONCORD Globalny nadzór nad przeżyciami chorych na raka w latach 1995 2009: analiza indywidualnych danych dla 25 676 887 pacjentów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 września 2015 r.

Warszawa, 22 września 2015 r. WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jerzy Gryglewicz, Jakub Gierczyński Warszawa, 22 września 2015 r. http://instytuty.lazarski.pl/izwoz/

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2004 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, UZ-ZR TKA.3. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, UZ-ZR TKA.3. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015-09-10 UZ-ZR.070.42.2015.TKA.3 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelację PanaKazimierza Moskala, Posła na Sejm RP, przekazaną przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r. Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r.

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. w zarządzaniu szpitalem Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. Kluczowe dane analityczne ze statystyki JGP dla zarządzania procesem leczenia : Długość hospitalizacji - mediana (dni) Średnia wartość

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT: RYNEK PRZETARGÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2012 ROKU ANALIZA WYNIKÓW PRZETARGÓW

RAPORT: RYNEK PRZETARGÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2012 ROKU ANALIZA WYNIKÓW PRZETARGÓW RAPORT: RYNEK PRZETARGÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2012 ROKU ANALIZA WYNIKÓW PRZETARGÓW Kraków, 12 czerwiec 2013r. Serwis Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015

Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015 Kraków, 8 kwietnia 2015 r. Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015 Raport dotyczący etapowości leczenia onkologicznego w Polsce Stan na początek kwietnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak

Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak Roszczenia odszkodowawcze Pacjent, który w wyniku leczenia w podmiocie leczniczym z powodu zawinionego działania osób tam zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r. PROJEKT z dnia 21.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo