I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)."

Transkrypt

1 I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5 Warszawa, r. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne W związku z realizacją projektu o numerze POKL /12 i tytule ICT (dalej Projekt) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu Państwa, SYSTEMA Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na realizację zamówienia polegającego na: 1. Realizacji szkolenia z zakresu 4 modułów ECDL ADVANCED, zgodnego z sylabusem ECDL-A dostępnym na stronie dla minimum 8 grup szkoleniowych. a) W szkoleniach weźmie udział minimum 8 grup, składających się z 10 osób każda. Zamawiający ma prawo zwiększyć/zmniejszyć liczbę osób w grupie o maksymalnie 2 osoby b) Dla każdej grupy zostanie zorganizowanych 14 spotkań, z których każde składać się będzie z 8 (ośmiu) 45 minutowych godzin lekcyjnych. c) Łącznie przeprowadzonych zostanie minimum 112 spotkań maksymalnie 8- śmio godzinnych. d) Uczestnikami szkoleń będzie co najmniej 80 osób z terenu województwa mazowieckiego. 2. Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego i skierowane są do następujących grup docelowych (warunki rozłączne): osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osób w wieku 50+ oraz osób z wykształceniem maksymalnie średnim. 3. Realizacji usługi wynajmu sal szkoleniowych na szkolenie ECDL ADVANCED dla ww. 8 grup szkoleniowych. II. Obowiązki Wykonawcy: 1. Zamówienie należy realizować zgodnie z bieżącymi wytycznymi Zamawiającego, w terminie od do roku. P POKL /12 ICT Strona 1 z 7

2 2. Okres realizacji zamówienia może ulec skróceniu, o ile przed terminem r. zostaną przeprowadzone szkolenia i wynajem sal pod szkolenia dla takiej liczby Uczestników jaką wskazano w odniesieniu do danej części zamówienia. 3. Za udokumentowane a niezaakceptowane przez Zamawiającego szkolenie/wynajem sali nie należy się wynagrodzenie. Decyzja taka nie wymaga uzasadnienia przez Zamawiającego i jest ostateczna. 4. Dokumentację ze szkoleń należy prowadzić na platformie EFSArt.eu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 5. Podczas szkoleń należy informować Uczestników o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską ze środków EFS oraz zapewnić odpowiednie oznakowanie miejsca spotkania materiałami otrzymanymi od Zamawiającego. 6. Ewentualne koszty dojazdu trenerów na miejsce szkoleń ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń zgodnie ze szczegółowym harmonogramem szkolenia dla każdej grupy opracowanym przez Zamawiającego. a) Przerwy w trakcie jednego spotkania nie mogą łącznie przekroczyć 60 minut. b) W trakcie przerw będzie podawany catering. c) Catering zapewnia Zamawiający. 8. Szkolenia należy realizować zgodnie z materiałami dydaktycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. 9. Przed rozpoczęciem szkoleń Wykonawca opracowuje testy poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu ICT dla wszystkich Uczestników, w celu sprawdzenia, czy dany Uczestnik posiada odpowiedni poziom obsługi komputera kwalifikujący go na szkolenie ECDL ADVANCED. Testy przeprowadza Zamawiający na platformie EFSArt.eu 10. Szkolenia należy realizować w salach zapewnionych przez Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale dla minimum 8 grup składających się z 10 Uczestników szkolenia każda oraz prowadzącego szkolenie trenera/trenerów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia liczebności grup o maksymalnie 2 osoby 12. Sala powinna być dostępna dla Uczestników szkolenia 20 minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania. 13. Sale muszą: a) posiadać powierzchnię i wentylację zapewniającą odpowiedni komfort pracy adekwatny do liczby osób mogących przebywać w pomieszczeniu, b) być wyposażone w sprzęt komputerowy odpowiedni do przeprowadzenia szkolenia z zakresu ECDL ADVANCED, c) posiadać odpowiednie oświetlenie/zaciemnienie, d) posiadać wydajne i stabilne źródła prądu, e) być zaopatrzone w stały i wydajny dostęp do Internetu, f) być wyposażone w krzesła/fotele dla uczestników i trenera, stoliki pod sprzęt komputerowy (laptopy), wieszaki na okrycia wierzchnie dla uczestników, P POKL /12 ICT Strona 2 z 7

3 g) posiadać dodatkowe stoliki (wymiary nie mniejsze niż 1000 cm x 800 cm), na których serwowany będzie catering, h) posiadać odpowiednią powierzchnię pionową do prezentacji z wykorzystaniem rzutnika komputerowego lub innych urządzeń służących do prezentacji treści. 14. Zamawiający przedstawi Wykonawcy terminy i lokalizacje szkoleń na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed pierwszym szkoleniem każdej grupy. a) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sal szkoleniowych spełniających warunki niniejszego postępowania w terminach i lokalizacjach wskazanych pisemnie (mail) przez Zamawiającego. b) W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia w formie pisemnej (mail), co do lokalizacji sali szkoleniowej, Wykonawca zobowiązuje się wskazać nową lokalizację lub salę szkoleniową do 2 dni kalendarzowych od otrzymania zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 15. Sprzęt dla trenera zapewnia Wykonawca. 16. Wykonawca do prowadzonych szkoleń może delegować tylko takich Trenerów, którzy uzyskali pisemną zgodę (mail) na prowadzenie zajęć w projekcie od Zamawiającego. 17. Wszyscy trenerzy muszą posiadać certyfikat egzaminatora ECDL lub porównywalny. 18. W celu weryfikacji kompetencji Trenerów Wykonawca przesyła (mail) CV proponowanych Trenerów i ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych w projekcie. 19. Zamawiający akceptuje Trenera (mail). 20. Odmowa (mail) ze strony Zamawiającego nie wymaga uzasadnienia. 21. Jeżeli Zamawiający trzykrotnie nie wyraził zgody na zaproponowanych przez Wykonawcę Trenerów lub trzykrotnie zabronił Trenerom kontynuowania szkoleń to może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 22. Wykonawca zobowiązuje się do monitoringu i rozliczania zamówienia wyłącznie na platformie EFSArt.eu. 23. W przypadku uzyskania przez Trenera niezadowalających (tj. poniżej 60% poziomu zadowolenia) wyników z ankiet oceniających jego szkolenie, Zamawiający może zażądać zaprzestania kontynuowania szkoleń przez tego Trenera. 24. Wykonawca zapewni prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych bezpośrednio i pośrednio z realizowanym Projektem, w szczególności do dokumentów finansowych na każde żądanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Wgląd do ww. dokumentów musi być zapewniony przez Wykonawcę w ciągu 2 dni kalendarzowych. Koszt dostarczenia ponosi Wykonawca. 25. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia liczby spotkań w odniesieniu do realizowanego zamówienia, według bieżących potrzeb projektowych przy zachowaniu stałej ceny brutto określonej w ofercie. 26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia pomiędzy nie więcej niż 3 (trzech) Wykonawców. Wszyscy Wykonawcy otrzymują do przeszkolenia po P POKL /12 ICT Strona 3 z 7

4 jednej grupie. Przydział następnych grup szkoleniowych odbywa się na podstawie wyników ankiet oceniających jakość szkolenia oraz zdawalności egzaminów w danej grupie. Decyzja o przydziale grupy jest ostateczna i nie wymaga dalszego uzasadnienia przez Zamawiającego. 27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia godzin szkoleniowych podczas jednego spotkania w zależności od potrzeb grupy, jednakże szkolenie nigdy nie może trwać krócej niż 4 (cztery) godziny lekcyjne. Wynagrodzenie za takie spotkanie naliczane jest proporcjonalnie do złożonej oferty, tj. za ośmiogodzinne spotkanie. III. Wymogi formalne stawiane przed Wykonawcą: 1. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zrealizował szkolenia dla łącznej liczby nie mniejszej niż 100 osób w ramach szkoleń zewnętrznych w okresie ostatnich 3 lat od dnia złożenia oferty. 3. Wykonawca dysponuje kadrą trenerów posiadających certyfikat egzaminatora ECDL. 4. Wykonawca wpłacił na konto Zamawiającego w Banku Millennium S.A. rachunek numer przed terminem składania ofert wadium w wysokości zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wadium zostanie zamienione na kaucję, której zadaniem będzie zabezpieczenie roszczeń w przypadku niewywiązania się lub niedbałego wykonania przyszłej umowy. Wykonawcy niewyłonieni w trakcie niniejszego postępowania otrzymają zwrot wadium po zakończeniu postępowania. 6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 7. Kara umowna potrącana będzie z kaucji. Po każdym przypadku potrącenia kwoty kary umownej, kwotę kaucji należy uzupełnić do pierwotnej wartości w ciągu 7 dni od daty potrącenia o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego (mail). IV. Sposób wyłonienia Wykonawcy oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty Złożone oferty oceniane będą wg następującego kryterium: Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia z wynajmem sali szkoleniowej dla jednej grupy szkoleniowej na pojedyncze spotkanie. P POKL /12 ICT Strona 4 z 7

5 Postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy przebiegać będzie dwuetapowo: ETAP I. 1. Potencjalni Wykonawcy składają ofertę na załączonym formularzu. 2. Zamawiający weryfikuje pod względem formalnym złożone oferty i informuje mailowo o wynikach weryfikacji formalnej. 3. Wykonawcy, którzy spełnili wymogi formalne zapraszani są do udziału w etapie drugim. ETAP II. 1. O wyborze Wykonawcy zadecyduje aukcja elektroniczna przeprowadzona na platformie EFSArt.eu w terminie określonym przez Zamawiającego. 2. Zakwalifikowani do Etapu II Wykonawcy otrzymają hasło dostępu do platformy EFSArt.eu i zostaną poinformowani o zasadach aukcji (mail). 3. Planowany termin rozpoczęcia aukcji to 17 września 2014 r. (środa) godzina: 12:00. Aukcja potrwa 20 minut. 4. Najniższa oferta cenowa złożona przez Wykonawcę w etapie II postępowania jest ceną ostateczną dla danego Wykonawcy. 5. Zamawiający wybierze nie więcej niż 1 (jednego) Wykonawcę, który złoży ofertę o najniższej cenie. 6. Jeżeli zaoferowane ceny będą równe to o kolejności decyduje wcześniejszy termin wpływu wadium na konto bankowe Zamawiającego. 7. Postępowanie uznaje się za nierozstrzygnięte jeżeli w etapie II nie wpłynie żadna oferta cenowa. 8. Wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie (mail) o przebiegu postępowania. Wyłączenia z udziału w postępowaniu: Z możliwości realizacji zamówienia wykluczani będą Wykonawcy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa P POKL /12 ICT Strona 5 z 7

6 w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Terminy i opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna zostać przygotowana w wersji papierowej, w języku polskim na załączonym formularzu. 2. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę a wszystkie jej strony parafowane. 3. Do oferty należy dołączyć podpisaną na każdej stronie przez Wykonawcę treść niniejszego zapytania. 4. Oferta musi zawierać: a) pełne dane adresowe Wykonawcy tj. kontakt telefoniczny i mailowy, adres strony WWW (o ile Wykonawca posiada), kontakt do osoby wyznaczonej do dalszych prac z Zamawiającym, jej telefon i adres , b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w punkcie III., podpunkty 1-2, c) kopię przelewu bankowego potwierdzającą wpłatę wadium. 5. Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej, pocztą, osobiście lub kurierem w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. (poniedziałek) do godziny 12:00. Oferty dostarczone po tym terminie lub przygotowane niezgodnie z opisem nie będą rozpatrywane. 6. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Postępowanie nr WF.ECDL.A.5 nie otwierać przed godziną 12:00 dnia r. (poniedziałek) należy dostarczyć do siedziby Biura Projektu: SYSTEMA Sp. z o.o. ul. Kawęczyńska 36 pok. A004/a Warszawa Osoba do kontaktów: Pani Karolina Samoraj, Załączniki: P POKL /12 ICT Strona 6 z 7

7 1. Formularz oferty P POKL /12 ICT Strona 7 z 7

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo