Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SZKOL.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SZKOL.2"

Transkrypt

1 Nowy Sącz Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkolenia zawodowego ZAPYTANIE NR OA.SZKOL Usługi szkolenia komputerowego Kursy komputerowe Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone będą podmioty powiązane z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. I. Przedmiot zapytania W związku z realizacją projektu o numerze POKL /12 i tytule e- MARKETING skuteczna recepta na rozwój MMŚP (zwanym dalej Projektem) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu Państwa, SYSTEMA Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania polegającego na: POKL /12 e-marketing skuteczna recepta na rozwój MMŚP Strona 1 z 7

2 2) Realizacji szkoleń ukierunkowanych na problematykę NOWOCZESNY MARKETING wraz ze sprzedażą majątkowych praw autorskich do programu i treści kursu będącego przedmiotem szkolenia. Tematyka szkoleń powinna objąć co najmniej: a) STRATEGIE MARKETINGOWE a w tym między innymi: przygotowanie strategii i oferty marketingowej, zasady budowania strategii, specjalizacja marketingowa usług, prawne aspekty marketingu. b) NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE a w tym między innymi: zarządzanie sprzedażą, CRM, systemy billingowe, bazy danych, ocena szans wdrożenia rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie. c) PLATFORMY MULTIKANAŁOWE a w tym między innymi: marketing multikanałowy, kanały komunikacji marketing i ich integracja np. faxmailing, ing, wiadomości głosowe, SMS, MMS, Bluetooth Marketing itp, problematyka i wykorzystanie Social Media. 3) Wykonawca zobowiązuje się wprowadzać zmiany do programu i treści szkoleń na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięć) dni kalendarzowych (mail). a) Na zakończenie szkolenia dla każdej grupy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnej i oceny prac. 4) Szkolenia mają odbywać się na terenie woj. opolskiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dla 20 grup szkoleniowych. 5) W szkoleniach weźmie udział 20 grup składających się z od 8 do 12 Uczestników (średnio dziesięć). 6) Dla każdej z grup zorganizowanych zostanie 6 (sześć) spotkań, z których każde składało się będzie z 8 (osiem) 45 minutowych godzin lekcyjnych. a) Łącznie przeprowadzonych zostanie 120 spotkań 8 (osiem) godzinnych. b) Uczestnikami szkoleń będą pracownicy lub właściciele firm MMSP w liczbie 200 osób. II. Obowiązki Wykonawcy: 7) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania szkoleń w taki sposób, aby każdy uczestnik szkoleń pracował na notebooku z dostępem do Internetu. POKL /12 e-marketing skuteczna recepta na rozwój MMŚP Strona 2 z 7

3 8) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń zgodnie ze szczegółowym harmonogramem szkolenia dla każdej grupy opracowanym przez Zamawiającego. 9) Szkolenia należy realizować zgodnie z materiałami dydaktycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. 10) Szkolenia należy realizować na sprzęcie przekazanym przez Zamawiającego. Sprzęt dla trenera zapewnia Wykonawca. a) Do obowiązków Wykonawcy należy transport sprzętu pomiędzy lokalizacjami szkoleń w sposób zapewniający jego optymalne bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed awariami technicznymi i mechanicznymi. 11) Wykonawca do prowadzonych szkoleń może delegować tylko takich Trenerów, którzy uzyskali pisemną zgodę (mail) na prowadzenie zajęć w projekcie od Zamawiającego. Odmowa ze strony Zamawiającego nie wymaga uzasadnienia. a) Jeżeli Zamawiający trzykrotnie nie wyraził zgody na zaproponowanych przez Wykonawcę Trenerów lub trzykrotnie zabronił Trenerom kontynuowania szkoleń to może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 12) Wykonawca zobowiązuje się do monitoringu i rozliczania szkoleń wyłącznie na platformie EFSArt. a) W przypadku uzyskania przez Trenera niezadowalających (tj. poniżej 60% poziomu zadowolenia) wyników z ankiet oceniających jego szkolenie, Zamawiający może zażądać zaprzestania kontynuowania szkoleń przez tego Trenera. 13) Wykonawca zobowiązuje się podczas zajęć informować uczestników o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską oraz zapewnić odpowiednie oznakowanie miejsca szkoleń materiałami otrzymanymi od Zamawiającego. 14) Wykonawca zapewni prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych bezpośrednio i pośrednio z realizowanym Projektem, w szczególności do dokumentów finansowych na każde żądanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Wgląd do ww. dokumentów musi być zapewniony przez Wykonawcę w ciągu 2 dni kalendarzowych. Koszt dostarczenia ponosi Wykonawca. 15) Szkolenia należy zrealizować w okresie od 11 października 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku. POKL /12 e-marketing skuteczna recepta na rozwój MMŚP Strona 3 z 7

4 16) Zamawiający może potrącić Wykonawca kwotę w wysokości nie mniejszej niż (dwa tysiące) PLN za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zapisów części Obowiązki Wykonawcy. 17) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ceny odtworzeniowej przekazanego sprzętu w przypadku stwierdzenia, iż z winy Wykonawcy sprzęt ten uległ awarii lub zniszczeniu lub zaginięciu. 18) Jako zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego, Zamawiający za zgodą Wykonawcy zamienia wadium wpłacone przez Wykonawcę na kaucję. 19) Ewentualne potrącenia dokonywane będą przez Zamawiającego z kaucji w terminie do 7 dni od stwierdzenia naruszenia Obowiązków wykonawcy przy równoczesnej informacji przesyłanej (mail) Wykonawcy. 20) W przypadku zmniejszenia się wartości kaucji do poziomu 50% Zamawiający poinformuje o tym (mail) Wykonawcę a Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kaucję do jej pełnej wysokości w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania informacji przez Zamawiającego. a) Niewywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy. III. Obowiązki Zamawiającego po podpisaniu umowy: 21) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych z dostępem do internetu i powierzchnią odpowiadającą liczbie osób przebywających w pomieszczeniu. 22) Wykonawca będzie wprowadzać w czasie spotkań krótkie przerwy, w których Zamawiający zobowiązuje się serwować catering. 23) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości sprzętu komputerowego, rzutników, drukarek, projektorów itp. i przekazania go Wykonawcy w celu realizacji szkoleń. a) Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy minimum dwa zestawy szkoleniowe. b) Koszty eksploatacji, naprawy, serwisu itp. przekazanego sprzętu a także materiałów dydaktycznych wymaganych na szkolenia (papier do drukarek, tonery i tusze itp.) POKL /12 e-marketing skuteczna recepta na rozwój MMŚP Strona 4 z 7

5 ponosi Wykonawca. 24) Powiadamiać Wykonawcę na minimum 3 dni kalendarzowe przed pierwszym spotkaniem każdej grupy o jej składzie osobowym, harmonogramie spotkań grupy i lokalizacji szkolenia grupy. IV. Wymagania formalne stawiane przed Wykonawcą: 25) Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia. 26) Wykonawca wpłacił na konto Zamawiającego w Banku Millennium S.A. rachunek numer przed terminem składania ofert wadium w wysokości zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). a) W przypadku wyłonienia Wykonawcy zlecenia wadium zostanie zamienione na kaucję, której zadaniem będzie zabezpieczenie roszczeń w przypadku niewywiązania się lub niedbałego wykonania umowy oraz zabezpieczenie przekazanego Wykonawcy sprzętu. V. Dodatkowe warunki: 27) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości spotkań według bieżących potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny za jedno spotkanie grupy zgodnej z przedstawioną ofertą. VI. Sposób wyłonienia Wykonawcy oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty 28) Złożone oferty oceniane będą wg kryterium: a) Kryterium A - cena za przeprowadzenie jednego spotkania grupy waga punktowa 70% Na podstawie wzoru: W1 = A1/B1 x 70 gdzie: W1 liczba punktów, maksymalnie 70 pkt A1 najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, B1 cena oferty badanej nie odrzuconej. b) Kryterium B - ocena zawartości i jakości programu szkoleń waga punktowa POKL /12 e-marketing skuteczna recepta na rozwój MMŚP Strona 5 z 7

6 30%. W2 = A2/B2 x 30 gdzie: W2 liczba punktów, maksymalnie 30 pkt A2 liczba uzyskanych punktów z oceny zawartości i jakości programu szkoleń oferty badanej nie odrzuconej, B2 - największa liczba uzyskanych punktów z oceny zawartości i jakości programu szkoleń spośród wszystkich ofert nie odrzuconych, Zawartość i jakość programu szkoleń będzie oceniana w skali punktowej od 0 do 100 pkt. 29) Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów W = W1 + W2 przedstawionych kryteriów. 30) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie zadecyduje aukcja elektroniczna przeprowadzona na platformie EFSArt. 31) Wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie (mail) o przebiegu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy. 32) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie jeżeli wszystkie oferty cenowe za jedno spotkanie przekroczą posiadany budżet. VII. Termin, miejsce i sposób składania ofert 33) Oferta powinna zostać przygotowana w wersji papierowej, w języku polskim na załączonym formularzu. 34) Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę a wszystkie jej strony parafowane. 35) Do oferty należy dołączyć podpisaną na każdej stronie przez Wykonawcę treść niniejszego zapytania. 36) Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium. 37) Do oferty należy dołączyć proponowany program szkolenia wyłącznie w wersji papierowej. 38) Oferta musi zawierać: a) pełne dane adresowe Wykonawcy tj. kontakt telefoniczny i mailowy POKL /12 e-marketing skuteczna recepta na rozwój MMŚP Strona 6 z 7

7 b) kopię przelewu bankowego potwierdzającą wpłatę wadium 39) Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej, pocztą, osobiście lub kurierem w nieprzekraczalnym terminie przed godziną 15:00 dnia 9 października 2013 r. (środa). Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 40) Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem Postępowanie nr OA.SZKOL.2 nie otwierać przed godziną 15:00 dnia 9 października 2013 r. (środa) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: SYSTEMA Sp. z o.o. ul. 1 Maja Nowy Sącz 41) Osoba do kontaktów: Pan Waldemar Żak Załączniki: 1. Formularz oferty POKL /12 e-marketing skuteczna recepta na rozwój MMŚP Strona 7 z 7

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5 Warszawa, 29.08.2014 r. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo