FAQ: /PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor"

Transkrypt

1 Zakład produkcyjny jest tworem żywym, nieprzewidywalnie zmiennym, a często bardzo złożonym i zaawansowanym technologicznie. Aby okiełznać procesy oraz zmiany zachodzące na terenie placówki wymagana jest wytężona praca umysłowa oraz fizyczna wielu osób pracowników zakładu. Zdarza się jednak, iż nawet pomimo zarządzania przez wykwalifikowany personel oraz zastosowania nowoczesnych technik zabezpieczeń technologicznych nie wszystkie czynniki wpływające na pracę całej instalacji możliwe są do przewidzenia. Warto zwrócić więc uwagę na nadrzędny system analiz pracy urządzeń, a także całkowitej wydajności systemu. Informacje zgromadzone przez taki system na przestrzeni tygodni, miesięcy, lat dają możliwość analizy przestojów maszyn, ich przyczyn, a także pozwalają zapobiec oraz zredukować ich ilość, co w efekcie zwiększa wydajność produkcyjną całego zakładu oraz nakierowuje na najsłabsze ogniwa cyklu produkcyjnego, których wzmocnienie zaowocuje usprawnionym działaniem całego zakładu. Możliwości takie daje Downtime Monitor moduł systemu wizualizacyjnego WinCC firmy Siemens służący do rejestrowania zachowań urządzeń oraz generowania parametrów wydajnościowych procesu produkcyjnego. WinCC/DowntimeMonitor jest komponentem inteligentnej fabryki i jest wykorzystywany do monitorowania sprawności oraz wydajności urządzeń, podsystemów oraz kompletnych linii produkcyjnych. Połączone elementy poddane nadzorowi traktowane są, jako urządzenia. System zarządzania danymi statusowymi urządzeń WinCC/Downtime Monitor umożliwia detekcję oraz centralną analizę przestojów maszyn oraz linii montażowych. System oblicza parametry jakościowe dla konkretnej jednostki, urządzenia czy linii technologicznej. Zmienne procesowe odczytywane są bezpośrednio z WinCC i łączone są ze stosownymi funkcjami analitycznymi. Moduł umożliwia kalkulację wielu predefiniowanych algorytmów jakościowo-wydajnościowych, m.in. OEE (Overall Equipment Efficiency), MTBF (Mean Time Between Failures), MTBA (Mean Time Between Assist), MTTA (Mean Time To Assists), MTTR (Mean Time To Repair), wskaźniki wydajności, jakości, opóźnień, czasu produkcji, a także mnóstwo innych tzw. kluczowych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator), które szerzej zostaną omówione w dalszej części poniższej publikacji. W ten sposób urządzenia produkcyjne mogą być definiowane indywidualnie przez zakład przemysłowy. Główną zaleta zastosowania systemu nadzorującego jest całkowita transparentność obiektu oraz urządzeń, jako podstawa optymalizacji pracy zakładu, co oznacza - zapobieganie zakłóceniom, opóźnieniom oraz zwiększenie dostępności. Dodatkowymi zaletami są: - możliwość kalkulacji parametrów specyficznych(kpi), które są bazą do dalszych decyzji związanych z eliminacją kosztownych usterek, - integracja odpowiednich elementów prezentacji graficznej (kontrolek) na ekranach procesowych WinCC, - możliwość zastosowania systemu od pojedynczych urządzeń po kompletne jednostki produkcyjne, - prezentacja wyników poprzez sieć lokalną bądź Internet dzięki opcji WinCC/WebNavigator, - lokalizacja przyczyn spadków prędkości produkcji oraz jakości. Analiza przyczyn błędów dostarcza informacji na temat częstotliwości oraz czasu trwania przestojów urządzeń bądź zakładu. Odpowiednie wskaźniki jakościowe (KPI) mogą łatwo zostać umieszczone na ekranach procesowych wizualizacji WinCC(rys. 1). Doradztwo techniczne: 1

2 Rys. 1. Kontrolka prezentująca wyniki obliczeń współczynników KPI. WinCC/Downtime Monitor umożliwia również stworzenie modelu czasowego dla urządzeń produkcyjnych dający pogląd na czas produkcji, przestojów czy przerw konserwacyjnych. Poprzez kalendarz zmianowy (shift calendar) w analizie zostają również uwzględnione okresy pracy oraz przerw w produkcji. Wszelkie dane statusowe zakładu niezbędne do analiz, parametryzowane są w drzewie przyczynowym (reason tree) dającym szczegółowy pogląd na przyczynę występujących zdarzeń. Zgromadzone dane dostarczają informacji o wydajności poszczególnych urządzeń oraz całego zakładu produkcyjnego. Przejrzystość danych umożliwia szybką reakcję na usterki oraz daje sposobność przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zwiększenia dostępności maszyn. Dane statusowe przesyłane ze sterownika PLC przydzielane są w systemie do kategorii czasowych oraz grupowanie w grupy zdarzeń. Informacje przetwarzane są w projekcie wedle zdefiniowanych procedur. Wyniki analiz oraz obliczeń łatwo jest przedstawić na ekranach procesowych WinCC poprzez predefiniowane kontrolki. Przetworzone dane dla jednej lub wielu jednostek sprzętowych mogą zostać łatwo oraz transparentnie zaprezentowane w postaci: diagramu Gantta lub Pareto histogramu trendu lub tabeli Diaram Gantta (rys. 2) przedstawia informacje o pracy urządzeń zebrane na przestrzeni zdefiniowanego przez użytkownika zakresu czasu. Dane historyczne ilustrujące wskaźniki wydajności, okresy przestojów czy jakości produkcji dzięki kontrolce KPI mogą zostać zaprezentowane w postaci odpowiedniego diagramu bądź wykresu. Wszelkie zmiany stanu maszyn bądź linii produkcyjnej rejestrowane są przez WinCC/DowntimeMonitor, a następnie Doradztwo techniczne: 2

3 ze wszelkimi niezbędnymi szczegółami mogą zostać zaprezentowane w postaci tabelarycznej z możliwością dodawania komentarzy użytkownika w trybie Runtime. Dane końcowe mogą być przetworzone przez WinCC oraz opcje systemu, a następnie udostępnione końcowym odbiorcom zdalnie poprzez sieć. Rys. 2. Diaram Gantta przedstawiający przebieg pracy urządzeń. System SIMATIC WinCC/DowntimeMonitor może być zainstalowany na samodzielnej stacji WinCC, WinCC Server bądź Client z projektem i składa się zarówno z narzędzia inżynierskiego jak i interfejsu użytkownika Runtime. Wszelkie operacje inżynieryjne przeprowadzane są przy pomocy interfejsu graficznego dostępnego z poziomu WinCC Explorer. System posiada własne kontrolki ActiveX, służące wyświetlaniu informacji w trybie RT, obliczaniu parametrów wydajnościowo-jakościowych, a także prezentowaniu zgromadzonych informacji na przestrzeni wybranego przedziału czasowego. Zarejestrowane dane przechowywane są w bazach danych on-line(aktualnie modyfikowana baza RT) i mogą zostać przeniesione do baz danych off-line(archiwum). Podstawowy pakiet składa się z części projektowej oraz oprogramowania RT z licencją na 5 jednostek - urządzeń(equipment units). Pozostałe licencje umożliwiają obsługę do 25, 50, 100 lub 200 jednostek. Celem tej publikacji jest zapoznanie użytkownika z podstawową funkcjonalnością pakietu WinCC/DowntimeMonitor poprzez poszczególne szczeble konfiguracyjne. Użytkownik przeprowadzony zostanie przez konfigurację bazy danych, stworzenie modelu czasowego, definicję urządzeń zakładowych, uzupełnienie drzewa oraz tabeli przyczynowej, a także opis liczników, algorytmów oraz konfigurację cyklicznej ich generacji. Etapem końcowym będzie uruchomienie aplikacji Runtime oraz parametryzacja dedykowanych Doradztwo techniczne: 3

4 kontrolek ActiveX, a także przegląd ustawień zaawansowanych oraz narzędzi diagnostycznych. Opcję WinCC/DowntimeMonitor należy zainstalować z osobnej płytki instalacyjnej (wersja demonstracyjna dostępna jest na zapytanie w biurach regionalnych Siemens lub pod adresem na stacji, która posiada już instalację WinCC v7.0. Najnowsza oraz zalecana wersja to v7.0 SP1 HF4. Podczas instalacji użytkownik zostanie zapytany czy instalacja powinna objąć pakiet kliencki czy serwerowy. Dla instalacji standalone powinna zastać wybrana opcja druga nie ma możliwości zainstalowania obu wersji na jednym systemie operacyjnym. Po zakończonym procesie instalacyjnym w WinCC Explorer powinna pokazać się dodatkowa pozycja PI_Option, która po rozwinięciu zawiera trzy opcje: Downtime Monitor (interfejs konfiguracyjny systemu), Administrative Tools (konfiguracja bazy danych) oraz Information Center (pliki pomocy w wersji HTML). Dodatkowo w Graphics Designer możemy zaobserwować dodatkowe kontrolki ActiveX dedykowane prezentacji danych przetworzonych przez WinCC/DTM w trybie RT. Natomiast w User Administration dodane zostały dodatkowe uprawnienia dla użytkowników WinCC/DTM.(rys. 3) Rys.3. Uprawnienia użytkownika Downtime Monitor. Poza tymi bezpośrednio widocznymi zmianami w interfejsie WinCC, podczas instalacji opcji WinCC/DTM zostały zainstalowane również m.in. przykładowy projekt, który wykorzystamy do prezentacji możliwości systemu, a także narzędzie diagnostyczne Log Viewer oraz system ustawień zaawansowanych Management Console. Pracę z WinCC/DTM zacznijmy od uruchomienia przykładowego projektu, który poza skryptami generującymi pseudo-losowe statusy urządzeń oraz symulacją zliczania produkowanych elementów jest w zasadzie pustym projektem WinCC. Jeśli nie wskazano innej niż standardowa ścieżki instalacyjnej projekt powinien znajdować się w następującej lokalizacji: C:\Program Files\Siemens\WinCC\SIT\Documentation\Resources. Uruchamiamy znajdujący się tam plik PI-Option_Getting_Started.exe i wskazujemy gdzie wypakowany ma zostać projekt. Po otwarciu projektu nie zapomnijmy o standardowej zmianie nazwy stacji roboczej w WinCC Explorer -> Computer -> Properties -> Properties -> Computer Name -> Use Local Computer Name. Po tej operacji wymagany jest restart WinCC w celu zaaplikowania zmian. Wykorzystanie projektu z symulacją zachowań urządzeń znacznie ułatwi testową konfigurację systemu. Na zawartym w projekcie ekranie procesowym widnieją dwie kontrolki WinCC OnlineTableControl, prezentujące dane DTM oraz PCM(Process Monitor moduł obecnie niedostępny). Interesująca nas tabela DTM przedstawia aktualny status urządzenia, które dodamy do projektu, a także ilość wyprodukowanych przez nie elementów dobrych oraz tych odrzuconych na etapie kontroli jakości. Doradztwo techniczne: 4

5 Założenie projektu DTM oraz konfiguracja bazy danych Pierwszym krokiem w konfiguracji WinCC/DTM jest założenie projektu oraz parametryzacja bazy danych SQL, w której będą zapisywane dane procesowe. Wykonujemy to klikając prawym klawiszem w AdministrativeTools -> Open Project Administrative Tool(rys. 4). Otwarty zostanie Project Manager. Z paska menu wybieramy pierwszą aktywną ikonę (New Project). Poprzez kilka kroków Wizard przeprowadzi nas przez konfigurację. Tworzymy nowy standardowy projekt, następnie w oknie parametryzacji bazy danych wybieramy odpowiednie atrybuty bazy ilość baz danych (ilość segmentów bazy danych SQL, jakie będą przechowywane na dysku twardym komputera - domyślnie dwa), przedział czasu, jaki będzie pokrywać każda z baz (maksymalnie 365 dni) oraz jej rozmiar wskazując poglądowy rozmiar projektu oraz na ile zmian będzie pracować DTM (8/24, 16/24 lub 24/24) system sam dobierze wymagany rozmiar bazy na dysku (można ustawić ten parametr również ręcznie). W ostatnim etapie konfiguracji możemy wskazać folder automatycznej archiwizacji - równoległa akwizycja bazy danych online (aktualne dane RT) bezpośrednio do bazy offline (dane archiwalne). Fizycznie baza danych online oraz offline znajduje się w folderze instalacyjnym MS SQL Server (domyślnie C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\), natomiast automatyczna baza offline w skonfigurowanej przez użytkownika lokalizacji. Nazwa bazy danych online: DBNAME_ONLINE_x, gdzie DBNAME to losowo wygenerowany kod bazy danych (nazwa ta możliwa jest do określenia przez użytkownika w konfiguracji zaawansowanej) a x to indeks bazy. Dla każdego projektu zawsze jest tworzona jedna baza danych więcej niż skonfigurowana, aby wykonać przesunięcie ostatniej bazy danych online do bazy offline (rys. 5). Nazwa bazy offline: DBNAME_StartDate_EndDate, gdzie StartDate oraz EndDate definiują początek i koniec okresu pokrytego przez bazę danych. W celu konfiguracji ilości baz danych offline innej niż 1 - należy wybrać na początku kreatora konfigurację zaawansowaną. Kończymy pracę kreatora tworzenie projektu oraz systemu baz danych może potrwać kilka minut. Rys. 4. Konfiguracja bazy danych. Doradztwo techniczne: 5

6 Rys. 5. Przykładowa konfiguracja baz danych dwie bazy danych online oraz dwie offline Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia kopii zapasowej baz danych offline z poziomu Project Manager poprzez opcję Tools -> Archiving manager -> Import/Export. Definiowanie urządzeń Kolejnym krokiem w konfiguracji WinCC/DTM jest zdefiniowanie urządzeń, które system będzie monitorować. Opis urządzenia jest dwustopniowy w pierwszym kroku określamy typ urządzenia (zabieg grupowania jednostek), natomiast w drugim etapie charakteryzujemy konkretną jednostkę. Po otwarciu konfiguratora WinCC/DTM przez dwukrotne kliknięcie opcji Downtime Monitor w drzewku PI_Option w WinCC Explorer, przechodzimy w panel General Registry znajdujący się w lewej części okna, a następnie przechodzimy w pozycję Equipement Types. Klikając prawym przyciskiem myszy w obszar roboczy w prawej części ekranu i wybierając z menu podręcznego opcję New Equipement Type definiujemy grupę urządzeń (rys. 6), przykładowo o nazwie Urządzenia centralne. Następnie przechodząc w panel Equipment klikamy w drzewo Equipment Model prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję New Equipment Unit. Wprowadzając nazwę(np. Jednostka główna ) i ewentualny opis zdefiniowaliśmy jednostkę, którą będziemy monitorować. Doradztwo techniczne: 6

7 Rys. 6. Definicja typów urządzeń. Tworzenie modelu czasowego oraz kalendarza zmian pracy Model czasowy jest zbiorem kategorii czasowych zdefiniowanych dla konkretnego zakładu produkcyjnego, przykładowo: planowany czas produkcji, przestój nieplanowany, opóźnienia, etc. Innymi słowy model czasowy klasyfikuje różne czasy produkcji oraz przestoje. W przykładowym projekcie stworzymy następujące kategorie: Czasy Produkcji Planowany czas produkcji Rzeczywisty czas produkcji Czas produkcji - prędkość maksymalna Przestoje Planowany przestój Nieplanowany przestój Spadek prędkości produkcji W panelu Time Model dodajemy odpowiednie kategorie czasowe, aby uzyskać model jak na rys. 7. Domyślnie w systemie stworzony jest prosty model czasowy. Doradztwo techniczne: 7

8 Rys. 7. Model czasowy systemu. Właściwości modelu czasowego zostaną wykorzystane w dalszym etapie konfiguracji projektu. Kolejnym krokiem konfiguracji systemu jest zdefiniowanie kalendarza zmian pracy. Przy użyciu powyższych elementów użytkownik ma możliwość zdefiniowania szeroko pojętych kategorii czasowych. WinCC/DTM pozwala dodatkowo skonfigurować precyzyjny kalendarz pracy dla każdej z monitorowanych jednostek. Główną funkcją kalendarza zmian pracy jest określenie wszelkich z góry założonych okresów pracujących oraz niepracujących (np. przerwy, święta, wakacje, etc.), które mają wpływ na urządzenie (np. zatrzymanie maszyny). Kalendarz generowany jest przez połączenie rozmaitych jednostek czasowych takich jak: czas pracy, typ zmiany, dni robocze, okresy przerw, itd. Konfigurator kalendarza uruchamiamy klikając ikonę Shift Calendar znajdującą się w górnym pasku menu, a następnie w oknie Set Calendar klikamy przycisk Add, uruchomiony zostanie automatyczny kreator, który krok po kroku przeprowadzi nas przez parametryzację kalendarza. Bazową jednostką czasu w kalendarzu jest czas pracy (Working Time). Definiuje on nienakładające się na siebie okresy czasu, nie dłuższe niż 24h. Przerwy w pracy mogą być tutaj również uwzględnione. Spróbujmy, zgodnie z komendami Wizarda, spreparować następujące czasy pracy: Rano: 9:00 14:00 z przerwą poranną: 11:00 11:15 Popołudnie: 14:00 18:00 z przerwą popołudniową: 16:00 16:15 Noc: 20:30 5:50 z przerwami: 22:30 22:45, 0:30 1:30 oraz 3:30 3:45 Postój: 9:00 18:00 z przerwa: 9:00 18:00 (symulacja całego dnia bez pracy). Doradztwo techniczne: 8

9 Rys. 8. Kalendarz zmianowy. Utworzone okresy pracy obejmujące maksymalnie 24h są w kolejnym kroku bazą do utworzenia typu zmiany (Shift Template). Typy zmian są sekwencją czasów pracy. Mogą one obejmować zarówno czasy pracy, które rozpoczęły się dnia poprzedniego, jak i te, które zakończą się dnia następnego maksymalny czas trwania zmiany to 48h. Przy pomocy kreatora stwórzmy, więc trzy następujące zmiany składające się z odpowiednich okresów pracy: Zmiana dzienna: Rano + Popołudnie Zmiana nocna: Noc Przerwa: Postój Kolejnym etapem jest stworzenie szablonu dnia roboczego (Working Day Template), który będzie składał się z u przednio skonfigurowanych zmian pracy. W tym kroku skonfigurujmy następujące dwa wzorce dnia pracy łączące w sobie odpowiednie zmiany pracy: Dzień roboczy: Zmiana dzienna + zmiana nocna Dzień wolny: Przerwa. Następny szczebel konfiguracji to definicja okresu pracy (Period Definition). W naszym przypadku może być to charakterystyka pracy w całym tygodniu. Stwórzmy zatem okres Tydzień roboczy składający się z 7 szablonów dni 5 dni roboczych + 2 dni wolne(weekend). Etapem końcowym jest wprowadzenie do rocznego kalendarza pracy zakładu (Faktory Calendar) dni szczególnych np. świąt narodowych oraz określenie czy nasz zakład będzie w te dni pracował czy też nie. Zgodnie z przykładem poniżej dodajmy do kalendarza następujące pozycje: Nazwa kalendarza: Standardowy kalendarz pracy Nowy Rok (Postój) Walentynki (Praca) Wielkanoc (Postój) Święto Pracy (Postój) Haloween (Praca) Wigilia (Postój) Doradztwo techniczne: 9

10 Po wykonaniu powyższych kroków pozostaje wskazać, na jakiej bazie ma zostać wygenerowany grafik na cały rok pracy (Shift Calendar Rule Definition). W konfiguratorze wybieramy New i w polu ID otwartego okienka Shift Rule Definition wpisujemy nazwę: Reguła_1 (tygodniowy). W obszarze Generate base on wskazujemy okres (Period) Tydzień roboczy, natomiast w polu Factory Calendar wskazujemy wcześniej utworzony Standardowy kalendarz pracy. Parametr Start ustawiamy na , a ilość okresów na 52. Ostatni krok to wygenerowanie kalendarza i nadanie mu nazwy(shift Calendar Definition). Klikamy w pole New i wprowadzamy nazwę kalendarza: Kalendarz 2012, a także wskazujemy regułę na podstawie, której zostanie wygenerowany finalny kalendarz pracy zakładu. Po zamknięciu kreatora wyświetli się okno, w którym należy wskazać kalendarz pracy SHC Browser. Zaznaczamy utworzony kalendarz i zatwierdzamy OK. Kalendarz 2012 został teraz zatwierdzony jako domyślny kalendarz na rok 2012 dla naszego zakładu. Specyfikacja drzewa przyczynowego oraz tabeli stanów Drzewo przyczynowe (Reason Tree) ma na celu klasyfikację okresów produktywnych oraz bezproduktywnych urządzeń w strukturze drzewa. Wszelkie możliwe stany urządzeń mogą zostać wyświetlone dla konkretnej jednostki. WinCC/DTM pozwala użytkownikowi stworzyć drzewo przyczynowe do trzech stopni zagnieżdżenia. Każdy kolejny stopień reprezentuje wyższą klasę szczegółów od poprzedniego, np: kategoria czasu: nieplanowany przestój -> przyczyna: usterka -> szczegółowa przyczyna: usterka elektryczna Aby utworzyć wspomnianą strukturę potrzebne będzie zdefiniowanie kilku rodzin stanów (State Families) grupujących podobne stany urządzeń (np. usterki, opóźnienia, etc) oraz listę stanów maszyny (Machine State List) zawierającą opis wszelkich możliwych statusów, jakie może przyjąć konkretne urządzenie. W dalszym stopniu konfiguracji rodziny stanów W naszym przykładowym projekcie zdefiniujmy następujące rodziny stanów: usterka, konserwacja, konfiguracja, opóźnienie. W tym celu przechodzimy w znany już panel General Registry i w zakładce States Families wpisujemy wymienione grupy. Następnie przechodzimy w zakładkę Machine State List, klikając prawym klawiszem myszy w obszar roboczy po prawej stronie ekranu wybieramy opcję New Machine State. W oknie konfiguracyjnym wpisujemy nazwę, a tekże klasyfikujemy stan urządzenia. Powtarzając tą czynność wielokrotnie stwórzmy listę stanów jednostki jak pokazano na rys. 9. Rys. 9. Tabela stanów urządzenia. Doradztwo techniczne: 10

11 Pozostaje jeszcze określić nazwy zagnieżdżonych kategorii drzewa przyczynowego. Wykonujemy to przechodząc w zakładkę Levels. Nazwijmy te dodatkowe stopnie informacyjne: Przyczyna oraz Szczegółowa przyczyna. W kolejnym kroku określimy strukturę naszego drzewa przyczynowego. Drzewo takie jest hierarchiczną reprezentacją wszelkich zdarzeń, jakie mają miejsce dla konkretnego typu urządzeń w zakresie produkcji oraz przestojów. W tym celu przechodzimy do panelu Reason Trees gdzie (po lewej stronie ekranu) dodajemy drzewo oraz wskazujemy grupę urządzeń jakie będzie ono charakteryzować (automatycznie dodane zostaną do drzewa bazowe elementy uprzednio skonfigurowanego modelu czasowego), a następnie tworzymy jego strukturę w części roboczej po prawej stronie ekranu. Stwórzmy strukturę drzewa zgodnie z hierarchią przedstawioną na rys. 10. Rys. 10. Struktura drzewa przyczynowego. Na podstawie drzewa przyczynowego możemy teraz automatycznie wygenerować tabelę wszelkich możliwych stanów grupy urządzeń, która będzie bezpośrednio powiązana z wartościami mierzonymi przesyłanymi z jednostki przez sterownik PLC do zmiennych WinCC. Aby automatycznie wygenerować tabelę stanów klikamy prawym przyciskiem myszy w utworzone drzewo przyczynowe i wybieramy opcję New State Transition Table, wpisujemy nazwę, przykładowo Tabela Stanów. W pierwszej kolumnie tabeli stanów (Raw Value) Doradztwo techniczne: 11

12 widnieje wartość statusowa przesyłane bezpośrednio ze sterownika. Przy generacji tabeli, parametr ten ustawiony jest dla każdego ze stanów na wartość domyślną. Klikając dwukrotnie w każdą z poszczególnych wartości statusowych możemy zmienić je na dowolne wartości, jakie zostały zdefiniowane, jako statusy dla urządzeń w systemie sterownia. Skrypt symulujący statusy urządzenia zaimplementowany w przykładowym projekcie (wartości transferowane są do zmiennej wewnętrznej Main-Unit_Status) generuje następujące wartości, powiązane z odpowiednim stanem urządzenia: 0, 110, 120, 121, 210, 220, 221, 222, 230, 310, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 410, 420. Powiązania wartości statusowych przedstawione są na rys. 11 poniżej. Rys. 11. Tabela stanów urządzenia. Liczniki Parametrem uzupełniającym charakterystykę pracy jednostki są liczniki. Dostarczają one niezbędnych informacji do obliczeń jakościowych dotyczących urządzenia. Przykładowo, w projekcie uwzględnione będą dwa liczniki licznik elementów dobrych oraz wszystkich produktów wyprodukowanych przez nasze urządzenie. Wartości odczytywane są ze zmiennych WinCC, w tym celu przykładowy projekt symuluje dwie zmienne Main-Unit_Total- Items oraz Main-Unit_Good-Items. Aby zdefiniować liczniki przechodzimy w panel General Registry -> Counter. W obszarze roboczym dodajemy dwa liczniki: Wszystkie_Elementy oraz Dobre_Elementy. W celu powiązania liczników z odpowiednim urządzeniem, a następnie ze stosownymi zmiennymi WinCC przechodzimy w konfigurację jednostki Equipement -> <nazwa_urządzenia> -> Attributes Management. Atrybuty jednostki Fazą końcową konfiguracji naszej jednostki jest przypisanie do niej zdefiniowanych wcześniej atrybutów, tj. typ urządzenia, drzewo przyczynowe, tabela stanów, wartości statusowe, prędkość referencyjna, liczniki, kalendarz pracy. Zacznijmy od przypisania do jednostki właściwych jej liczników elementów wyprodukowanych. W tym celu przechodzimy w zakładkę Counters i dodajemy dwa zadeklarowane wcześniej nielimitowane liczniki, a także wskazujemy zmienne WinCC odpowiedzialne za dostarczenie im poprawnych wartości. Doradztwo techniczne: 12

13 Pozostałe atrybuty wskazujemy w zakładce General okna Equipment Attributes, czyli: Equipement Type: Urządzenia centralne Reason Tree: Główne drzewo przyczynowe State Transition Table: Tabela stanów Status Value: zmienna wewnętrzna WinCC Main-Unit_Status Shift Calendar: Kalendarz 2012 Prędkość referencyjna produkcji, np. 20 elementów na minutę. Algorytmy Po zdefiniowaniu parametrów jednostki możemy przejść do kolejnego etapu, mianowicie do konfiguracji algorytmów. W rozumieniu WinCC/DTM służą one do wyznaczania rozmaitych wskaźników statystycznych dotyczących monitorowanych urządzeń. Downtime monitor umożliwia kalkulację wielu algorytmów jakościowych oraz wydajnościowych. W przykładowym projekcie skonfigurujemy wskaźnik OEE (Overall Equipment Efficiency), określający całkowitą wydajność urządzenia. Zdefiniowany jest on wedle poniższej formuły: rys_12 W następnych krokach sparametryzujemy algorytm OEE w taki sposób, aby cyklicznie kalkulował efektywność naszego urządzenia jednostki głównej. Zacznijmy od zdefiniowania parametrów składowych wskaźnika OEE. Przechodzimy w panel Algorithms a następnie klikając w interesujące nas algorytmy wyzwalamy automatyczny kreator dla każdego z nich wybierając opcję New Algorithm. Pierwszy z algorytmów do Availability (dostępność urządzenia procentowa ilość czasu, podczas którego jednostka pracowała) zdefiniowany na rys_12, gdzie Operating Time = Rzeczywisty Czas Produkcji, natomiast Loading Time = Planowany Czas Produkcji. Kolejny faktor to Performance Rate (wskaźnik wydajności stosunek ilości rzeczywiście wyprodukowanych elementów do założonej teoretycznie ilości elementów, jaka powinna zostać wyprodukowana w danym okresie czasu). Zgodnie z podaną formułą Total Items Produced = licznik wyprodukowanych elementów (Wszystkie_elementy), Design Speed Operating Time = Rzeczywisty Czas Produkcji. Ostatni czynnik Quality Rate, to standardowy wskaźnik jakości czyli stosunek ilości poprawnie wyprodukowanych elementów do całkowitej ilości produktów. Istnieje również możliwość wprowadzania parametrów wskaźników jakościowych poprzez arkusz kalkulacyjne Excel. Doradztwo techniczne: 13

14 Krokiem finalnym jest uruchomienie kreatora dla algorytmu OEE i wskazanie w kolejnych krokach wcześniej zdefiniowanych parametrów. Kluczowy wskaźnik wydajności został skonfigurowany, aby jednak był on cyklicznie obliczany i w jakich odstępach czasu, musimy przejść jeszcze w panel Calculation i zadeklarować systemowi WinCC/DTM cykliczną kalkulację naszego algorytmu. Podobnie jak w pozostałych konfiguratorach posłuży nam do tego automatyczny Wizard. Klikamy w pole Calculations -> New Calculation. W kolejnych krokach wybieramy kalkulację cykliczną (minimalny okres kalkulacji dla skonfigurowanych algorytmów to 5 minut) oraz wskazujemy nasz algorytm OEE, a także jednostkę, dla której będzie on obliczał parametr wydajnościowy. Wizard zapyta również o Cluster, czyli okres czasu w jakim grupowane będą dane wyjściowe prezentowane w trybie Runtime, najczęściej możliwe jest to zgodnie z cyklem kalkulacji czyli co 5 minut (ctbyminutes, Duration: 5). Prezentacja danych w trybie RT Finalizacja ustawień WinCC/Downtime Monitor odbywa się przez ustawienie aktualnego schematu konfiguracyjnego, jako aktualny. Aby to uczynić klikamy pierwszą ikonę z górnego paska menu konfiguratora Set as Current. Projekt zostaje przypisany do WinCC. Aby wprowadzić zmiany do projektu DTM, należy kliknąć ikonę New Version, która teraz znajduje się na pierwszej pozycji paska menu. Po ostatecznym zatwierdzeniu konfiguracji możemy zamknąć edytor i przejść do WinCC Explorer. Zanim wstawimy kontrolki graficzne do prezentacji danych w trybie RT musimy utworzyć użytkownika, który będzie posiadał prawa dostępu do danych WinCC/DTM. W tym celu uruchomić należy moduł administracji użytkowników (User Administration) i utworzyć użytkownika oraz hasło. Grupę uprawnień dla użytkownika posiadającego prawa dostępu do danych determinuje przedrostek DTM. Uwaga! Pamiętajmy, aby dodać do projektu funkcję logowania użytkownika np. poprzez kombinację klawiszy skrótu w ustawieniach projektu -> Hot Keys. Jak tylko wszystkie powyższe czynności zostaną wykonane, możemy przejść do edytora graficznego i wstawić kontrolki WinCC/DTM, które umożliwią prezentację danych w trybie Runtime. Obiekty ActiveX znajdują się w standardowej grupie obiektów Controls. Każda z kontrolek posiada bardzo podobne elementy konfiguracji, przez które przeprowadza użytkownika krótki Wizard. Po umieszczeniu dowolnej z kontrolek DTM w obszarze roboczym Graphics Designer, kreator zostanie uruchomiony automatycznie. Można również go wywołać klikając prawym przyciskiem myszy w kontrolkę -> Configuration Dialog, bądź przez kliknięcie ikony różdżki w trybie RT. W pierwszym kroku zawsze należy wskazać źródło danych dla systemu w trybie roboczym. Standardowo jest to nasza aktualna baza danych online Online Archive. Kolejnym punktem wspólnym dla wszystkich kontrolek jest wybór urządzenia, dla którego dane mają zostać zaprezentowane, a także określenie przedziału czasowego, z którego mają zostać pobrane. Zakres czasu nie może wybiegać w przyszłość. Jeśli dane z wybranego okresu nie były zarejestrowane kontrolka poinformuje o niespójności danych po uruchomieniu tryby RT. System umożliwia również skonfigurowanie własnego filtra danych w celu przedstawienia jedynie informacji niezbędnych użytkownikowi. Rekordy danych zarejestrowanych przez system na podstawie przetworzonych informacji statusowych z systemu sterowania, można przedstawić w formie tabeli tekstowej poprzez wykorzystanie kontrolki ActiveX WinCC_DTM_TableView. Obiekt ten daje również możliwość prezentacji w tabeli aktualnych wartości liczników, a także dodawania komentarzy do każdego z rekordów również w trybie RT. Bardzo podobnie do powyższej wygląda konfiguracja kontrolki WinCC_DTM_GanttView. Jest to obiekt umożliwiający prezentację zarchiwizowanych stanów urządzenia w postaci graficznego diagramu Gantta. Ustawiając odpowiednie parametry wyświetlania, dane mogą Doradztwo techniczne: 14

15 zostać zaprezentowane w bardzo przejrzysty sposób, co znacznie ułatwi użytkownikowi wstępną analizę zebranych informacji. Drzewo statusowe znajdujące się w lewej części obszaru kontrolki, znacznie ułatwia poszukiwanie interesujących użytkownika przebiegów. Ostatnia z dostępnych kontrolek przeznaczonych do prezentacji danych WinCC/DTM to WinCC_DTM_KPIView. Panel ten pozwala przedstawić w rozmaitych formach graficznych (np. wykres słupkowy, trend czy diagram Pareto) wartości kalkulowanych przez system wskaźników jakościowych KPI oraz zdefiniowanych liczników. Ważnym etapem konfiguracji tej kontrolki jesy określenie zakresu czasu grupowania danych (Cluster). Parametr ten determinuje w jakich odstępach czasu kalkulacje zostaną wykonane, a co za tym idzie zaprezentowane na końcowym grafie. Każda z kontrolek dedykowanych modułowi WinCC/DTM ma możliwość konfiguracji online. Dodatkowo dwie ostatnie kontrolki mają możliwość bezpośredniej zmiany zakresu czasu prezentowanych parametrów poprzez ikonę paska menu Time Span. Po wstawieniu wybranych elementów do edytora graficznego, pozostaje zapisać ekran procesowy oraz uruchomić tryb Runtime. Po uruchomieniu systemy należy zalogować użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia DTM. Przy pierwszym uruchomieniu dane mogą się nie wyświetlać ze względu na brak informacji zarejestrowanych przez system RT. Po wygenerowaniu przez system bądź symulator informacji oraz ustawieniu odpowiednich parametrów kontrolek dane powinny zostać zaprezentowane podobnie jak na przykładowym obrazie (rys. 13). Rys. 13. Prezentacja danych wynikowych. W razie jakichkolwiek problemów, każda z w/w kontrolek posiada zintegrowany system diagnostyczno-informacyjny, do którego użytkownik ma dostęp przez dwukrotne kliknięcie ikony znajdującej się w prawym dolnym rogu kontrolki. Bardziej szczegółowych danych diagnostycznych dostarcza system podglądu logowanych plików informacyjnych, do którego Doradztwo techniczne: 15

16 dostęp mamy z poziomu aplikacji LOGVIEWER.EXE znajdującej się w folderze instalacyjnym WinCC, standardowo: C:\Program Files\Siemens\WinCC\SIT\BIN. Podsumowanie W powyższej publikacji omówiony został opcjonalny moduł systemu WinCC Downtime Monitor. Opcja ta służy do monitorowania stanu urządzeń w zakładzie przemysłowym, rejestrowania ich przestojów, a także kalkulacji wskaźników jakościowo wydajnościowych umożliwiających szeroką analizę słabych punktów zakładu, co jest bazą do podjęcia działań w celu usprawnienia pracy poszczególnych urządzeń oraz całego systemu produkcyjnego. Przedstawione zostały możliwości narzędzia, funkcjonalność poszczególnych jego elementów, a także zaprezentowana została podstawowa konfiguracja, począwszy od założenia projektu, aż po uruchomienie przykładowego systemu monitorowania stanu urządzeń w trybie Runtime. Informacje zawarte w niniejszym artykule mogą okazać się bardzo przydatne na etapie projektowania konfiguracji lub modernizacji systemu sterowania oraz wizualizacji, a także dają solidne podstawy techniczne do samodzielnej konfiguracji systemu WinCC/Downtime Monitor. Szczegółowe informacje na temat systemu WinCC oraz WinCC/Downtime Monitor można znaleźć w systemowych plikach pomocy, a także w instrukcji obsługi - do pobrania ze stron suportowych Siemens (http://support.automation.siemens.com/ww/view/en/ ). Wsparcie techniczne oraz bezpłatną wersję demonstracyjną modułu można otrzymać w regionalnych biurach sprzedaży Siemens lub pod adresem Dokumentacja przygotowana została w oparciu o WinCC v7.0 SP2 oraz WinCC/Downtime Monitor v7.0 SP1 UPD4 na platformie sytemu operacyjnego Windows XP SP3. Doradztwo techniczne: 16

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja. 1. Stworzenie zmiennych wewnętrznych WinCC

Konfiguracja. 1. Stworzenie zmiennych wewnętrznych WinCC Jedną z głównych funkcji systemu SCADA jest gromadzenie szerokorozumianych informacji oraz ich prezentacja w dogodnej dla użytkownika formie. System wizualizacji dokonuje akwizycji wybranych danych procesowych,

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO!

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO! Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Nowy projekt w LOGO! Soft Comfort.... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Konfiguracja połączenia ethernetowego... 4 3 Program w LOGO! Soft Comfort...

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Windows Server Active Directory

Windows Server Active Directory Windows Server 2012 - Active Directory Active Directory (AD) To usługa katalogowa a inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, która przynajmniej częściowo musi być ściśle związana z obiektową bazą danych.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. Treść zajęć: Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Enterprise Architect (tworzenie nowego projektu, korzystanie z podstawowych narzędzi programu itp.). Enterprise

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem systemami plików, zarządzaniem atrybutami plików, prawami do plików

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Wprowadzenie do programu MS Project Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się z interfejsem i konstrukcja programu MS Project, zapoznanie z dostępnymi

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych.

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych. Narzędzie SOLIDWORKS PDM zapewnia dostęp do chronionej przechowalni (repozytorium dokumentów), zdejmując z użytkowników obowiązek tworzenia kopii zapasowych przechowywanych na plikach lokalnych. Aby jednak,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

DBE DataBase Engineering

DBE DataBase Engineering Loader PI dla mmedica Instrukcja instalacji interfejsu Przychodni Internetowej (Loader PI) w wersji DEMO dla programu mmedica. DBE DataBase Engineering Firma z którą pracują najlepsi Wrocław 2009 PL-PI-INS001-122009

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo