REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie"

Transkrypt

1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie przepisów: a) ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami), b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994r. Nr 43, poz. 168 z późniejszymi zmianami). 2. Postawę gospodarowania środkami funduszu stanowią przepisy wyżej wymienionych aktów prawnych oraz opracowany przez Komisję Socjalną i zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan wykorzystania środków Funduszu. 3. Niniejszy Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu, cele, na które mogą być przeznaczone środki Funduszu oraz zasady przyznawania świadczeń. 4. Tekst Regulaminu jest udostępniony na każde żądanie zainteresowanej osoby w dziale księgowości. Komisja socjalna Dla usprawnienia sposobu rozdysponowania środków funduszu powołuje się komisję socjalną. Skład komisji określa Dyrektor w stosownym zarządzeniu. 2. Do zadań komisji w szczególności należy: a) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie świadczenia socjalnego, b) rozpatrywanie wniosków o przyznanie bezzwrotnej zapomogi, 3. Na pierwszym posiedzeniu komisji jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 4. Z posiedzeń komisji sporządzony jest protokół podpisywany przez członków obecnych na posiedzeniu. 5. Komisja ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień i informacji od uprawnionych do korzystania z funduszu.

2 Tworzenie funduszu Fundusz tworzy się z corocznego odpisu naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz odpisów dodatkowych na pracowników niepełnosprawnych oraz na objętych opieką socjalną pracodawcy emerytów i rencistów. 2. Środkami Funduszu administruje Dyrektor MOPS. 3. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 4. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny. 5. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej i niepieniężnej. 6. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy na czas nieokreślony i określonych - osobom zatrudnionym na czas określony tj. opiekunki środowiskowe, osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, interwencyjnych, nabywają prawo do świadczeń socjalnych wypłacanych w miesiącu grudniu danego roku zgodnie za ilość miesięcy przepracowanych w danym roku kalendarzowym (kwota funduszu przydzielonego w MOPS Lipno zostanie podzielona proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy) emeryci i renciści, którzy rozwiązali z Pracodawcą stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, członkowie rodzin osób wymienionych powyżej oraz pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 2. Za uprawnionych do korzystania ze świadczeń członków rodziny uważa się: współmałżonków, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej (w wieku do 18 lat), a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia nauki do 25 roku życia), członków rodzin zmarłych pracowników jeżeli byli na ich utrzymaniu (z prawem do renty rodzinnej), pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i macierzyńskich,

3 3. Dofinansowanie Wczasów pod gruszą - nie dotyczy pracowników, którzy w danym roku rozpoczęli pracę - prawo do świadczenia należy się po przepracowanym roku kalendarzowym. Przeznaczenie środków Funduszu 5. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, tj. 1. Pomocy rzeczowej (w formie zakupu konkretnych towarów bądź bonów towarowych niewymiennych na pieniądze uprawniających do zakupu towarów) i finansowej 2. Osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, życiowej, rodzinnej albo zdrowotnej na ich wniosek można dodatkowo przyznać pomoc bezzwrotną. Powyższy wniosek winien być potwierdzony i uzasadniony odpowiednimi dokumentami załącznik nr Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku urlopowego pracownika organizowanego we własnym zakresie, 4. Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formie wczasów, kolonii, obozów, kolonii zdrowotnych (przyjęta granica wieku od 3rż. do 18 lat), 5. Dopłaty do imprezy kulturalno oświatowych. 6. Osoby uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS, które nie skorzystają ze świadczeń i usług oferowanych w ramach wykorzystania środków ZFŚS nie mogą domagać się ekwiwalentu za te świadczenia ZFŚS przeznacza się na szczególne zadania socjalne w następujących proporcjach procentowych: a/ wypoczynek wakacyjny pracowników i ich rodzin 50% b/ imprezy okolicznościowe 10% c/ działalność kulturalna, sportowa - 10% d/ zapomogi losowe 5% e/ pomoc socjalna rzeczowa i finansowa 20% f/ rezerwa ( z możliwością wykorzystania na świadczenia zawarte w lit. a-e w zależności od doraźnych potrzeb) 5%

4 2. W razie nierównomiernego wykorzystania środków przeznaczonych na świadczenia w punkcie 1 lit. a-e dopuszcza się przesunięcia środków na poszczególne rodzaje działalności. 6. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych Świadczenia są udzielane na wniosek uprawnionych i mają charakter uznaniowy. 2. O przyznaniu świadczenia decyduje Dyrektor, po zaciągnięciu opinii Komisji Socjalnej. 3. Decyzja Dyrektora o odmowie udzielenia świadczenia z Funduszu jest ostateczna. 4. Przyznanie świadczeń uprawnionym zależy od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i mieszkaniowej. W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są uprawnionym o niskich dochodach, samotnie wychowującym dzieci, opiekującym się dziećmi i członkami rodziny wymagającymi specjalnej troski lub leczenia. 5. Podstawę do obliczenia prawa do świadczeń stanowi miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika ( pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów wszystkich osób w rodzinie, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) - załącznik nr1. 6. Termin składania oświadczeń do 31 marca danego roku kalendarzowego 7. W przypadkach budzących wątpliwości co do rzetelności wykazanych dochodów w składanych w oświadczeniach można żądać zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego Podstawą do dopłaty na wypoczynek w formie wczasów lub we własnym zakresie jest wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego obejmującego przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Podstawę do wyliczenia kwoty bazowej przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentu na wypoczynek stanowi wysokość środków z odpisu na Fundusz załącznik nr4. 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS składają wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem o dochodach załącznik nr 1, 2 i Wypoczynek dziecka powinien być potwierdzony rachunkiem lub innym dokumentem (dowód wpłaty) wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku wystawionym przez organizatora. Pomoc na cele mieszkaniowe pożyczki zwrotne Środki funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie pomocy na cele mieszkaniowe w ramach posiadanych środków na ten cel: 1) budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego,

5 2) zakup lokalu mieszkaniowego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, 3) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, 4) pokrycie kosztu wykupu zajmowanych lokali na własność, 5) pokrycie kosztów remontu i modernizacji mieszkania lub domu, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych, 6) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej. 2. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa stosowny wniosek wzór stanowi załącznik nr Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona. 5. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 1% w stosunku rocznym, a jej okres spłaty wynosi maksymalnie 2 lata. 6. Pożyczka na cele mieszkaniowe udzielana jest w ramach posiadanych środków. 7. Pożyczkę można otrzymać pracownik, na którego naliczono Fundusz Świadczeń Socjalnych w danym roku. 8. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników Ośrodka zatrudnionych na czas nieokreślony. 9. Pożyczki mieszkaniowe udzielane są na podstawie zawartych umów pożyczkobiorcy z Pożyczkodawcą wg wzoru załącznik nr Spłata udzielonych pożyczek osobom uprawnionym do ich otrzymania następuje na zasadach i warunkach określonych w umowie o przyznanie pożyczki i podlega wpłacie na wyodrębniony rachunek ZFŚS MOPS. 11. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: 1) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, 2) w innych przypadkach rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, albo przejścia na zasadzie art.7a Ustawy o pracownikach samorządowych do innego pracodawcy, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie pożyczki. 12. W sytuacji gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, niespłacona część pożyczki podlega spłacie na warunkach określonych w umowie pożyczki. 13. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała nie spłacona część pożyczki ulega umorzeniu. 14. Maksymalną wysokość pożyczki ustala się w wysokości 2 tysięcy złotych.

6 Postanowienia końcowe W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie uprawnionej podaje się uzasadnienie. 2. Niniejszy regulamin udostępnia się każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu na jej żądanie. 3. Regulamin niniejszy uzgodniony został z... reprezentującym interesy pracowników na podstawie wykazu dokonanego w dniu przedstawiciel pracowników pracodawca 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem /przedstawiciel pracowników/ /Dyrektor/

7 Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS w MOPS Lipno... (imię i nazwisko pracownika)... (stanowisko)..., dnia w/m WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zfśs w oparciu o zakładowy regulaminu świadczeń socjalnych zgłaszam wniosek o dofinansowanie: wymienić rodzaj świadczeniach dla... (jeśli dotyczy dofinansowania dla dzieci, podać datę urodzenia) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NETTO* L.p Członkowie rodziny pracownika Wysokość dochodów Uwagi Razem: Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że moja rodzina składa się z... osób, a przeciętny dochód miesięczny mój i członków rodziny, w roku..., w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi... (słownie:...)... podpis pracownika *Uwaga! Za dochód uważa się wszelkie przychody brutto z tytułu: - zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło - alimentów, stypendiów, emerytur i rent, - dochód z gospodarstwa rolnego pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na NFZ, podatek. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS 13 pkt. 1 podstawą do obliczenia prawa do świadczeń stanowi miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika ( pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów wszystkich osób w rodzinie, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe). W przypadkach budzących wątpliwości co do rzetelności wykazanych dochodów w składanych oświadczeniach Komisja Socjalna może żądać zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego.

8 Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS w MOPS Lipno... (nazwisko i imię wnioskodawcy)... miejscowość, data... (stanowisko, emeryt/rencista) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie Komisja Socjalna Oświadczenie o zamiarze korzystania w roku z dofinansowania do: 1. wypoczynku dziecka w wieku... (data urodzenia dziecka...) w formie kolonii wypoczynkowych, zdrowotnych, obozów, biwaków, wycieczek szkolnych i zimowisk organizowanych na terenie kraju i za granicą. 2. wczasów pod gruszą, 3. leczenie sanatoryjne. 4. imprezy kulturalno - oświatowe się następująco: Oświadczam, że miesięczny dochód na członka mojej rodziny według stanu za ubiegły rok, kształtuje poniżej 1 500,00zł. w przedziale od 1 500,00zł do 2 500,00zł. w przedziale od 2 501,00zł. do 3 000,00zł. powyżej 3 000,00zł. właściwe podkreśl... (data i podpis wnioskodawcy)

9 Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS w MOPS Lipno... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (stanowisko, rencista/emeryt)... (adres zamieszkania) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Komisja Socjalna Wniosek o zapomogę/pomoc rzeczową* z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zwracam się z prośbą o przyznanie bezzwrotnej zapomogi na: Prośbę swą motywuję: Łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku wyniosły...zł., co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi...zł. Ostatnio bezzwrotną zapomogę otrzymałem/am/ nie otrzymałem/am*:... (data) Uwaga: Wskazane jest, aby do wniosku dołączyć wszelkie informacje potwierdzające zaistniałą okoliczność przyznania bezzwrotnej zapomogi. niepotrzebne skreślić... (data i podpis wnioskodawcy)

10 Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS w MOPS Lipno Tabela dopłat z ZFŚS do usług wypoczynkowych Lp. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie w zł. Wysokość świadczenia 1. do 1 500, % - kwoty bazowej 2. od 1 501,00 do 2 500,00 95 % -//- 3. od 2 501,00 do 3 000,00 90 % -//- 4. powyżej 3 000,00 85 % -//

11 Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS w MOPS Lipno... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (stanowisko, rencista/emeryt)... (adres zamieszkania) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie Komisja Socjalna Wniosek Proszę o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na : budowę lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego, zakup lokalu mieszkaniowego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, pokrycie kosztów wykupu zajmowanych lokali na własność, pokrycie kosztów remontu i modernizacji mieszkania lub domu, przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej. ( we właściwym polu wpisać znak X ) w kwocie...( słownie...) Uzasadnienie (data i podpis wnioskodawcy)

12 Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS w MOPS Lipno UMOWA w sprawie udzielenia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe. W dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie, zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego występuje Dyrektor MOPS w Lipnie zwanym dalej Pożyczkodawcą a... zwaną dalej pożyczkobiorcą, zam... zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie została zawarta umowa następującej treści: 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Socjalnej w MOPS pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki... ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczki oprocentowanej w wysokości 1% w stosunku rocznym w wysokości... zł z przeznaczeniem Okres spłaty pożyczki wynosi... Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od... w ratach miesięcznych po Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę miesięcznie..., poczynając od miesiąca... r. 3. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę we wcześniejszym terminie Niespłacona kwota wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, 2. W innych przypadkach rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, albo przejścia na zasadzie art. 7A Ustawy o pracownikach samorządowych do innego pracodawcy, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie pożyczki. 3. W sytuacji, gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, niespłacona część pożyczki podlega spłacie na warunkach określonych w umowie pożyczki, 4. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała nie spłacona część pożyczki ulega umorzeniu.

13 4. Zmiana warunków określonej w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa niniejsza została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy, jeden pożyczkobiorca. 6. Na poręczycieli proponuję: zam... nr dowodu osob zam.... nr dowodu osob... W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyrażamy, jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń i upoważnia zakład pracy do potrąceń. / nazwa zakładu pracy/ / podpis poręczyciela / / podpis poręczyciela/ Stwierdzam własnoręcznym podpisem poręczycieli wymienionych pod poz. 1 i 2. / podpis sporządzającego umowę/ / podpis pożyczkobiorcy/ / podpis pożyczkodawcy/

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Fundusz prewencyjny dla policjantów i pracowników Policji zwany dalej Funduszem"

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo