Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz 16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zarządza się co następuje 1. Ustalam Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędzie Miasta Torunia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Torunia. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc dotychczas obowiązujący regulamin gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Torunia oraz po opublikowaniu na stronie internetowej lub Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

2 Załącznik do zarządzenia nr 332 REGULAMIN gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych URZĘDU MIASTA TORUNIA Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej regulaminem, określa zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. 2. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991r. Nr 55, poz. 234z późn. zm.); 3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994r. Nr 43, poz. 168, z późn. zm.); 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 1998r. Nr 134, poz. 876, z późn. zm); 5) obowiązującego w danym roku obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ( ) do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( ). 3. Ilekroć w dalszej części regulaminu mowa jest o: 1) urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miasta Torunia; 2) funduszu należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 3) pracodawcy należy przez to rozumieć Urząd Miasta Torunia; 4) Sekretarzu Miasta należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Torunia; 5) związku zawodowym należy przez to rozumieć Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Administracji przy Urzędzie Miejskim w Toruniu; 6) uprawnionych należy przez to rozumieć osoby wymienione w 6 ust. 1 niniejszego regulaminu; 7) ustawie należy przez to rozumieć ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 8) świadczeniach socjalnych - należy przez to rozumieć usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową; 9) wczasach pod gruszą należy przez to rozumieć indywidualnie zorganizowaną przez pracownika część urlopu wypoczynkowego trwającą nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego oraz zwiększeń, w tym naliczanych w stosunku do pracowników wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i w związku z objęciem opieką socjalną byłych pracowników urzędu tj. emerytów i rencistów, w sposób określony obowiązującymi przepisami. 2. Środki funduszu mają na celu finansowanie działalności socjalnej na rzecz uprawnionych i są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 3. Za bieżące administrowanie funduszem jest odpowiedzialny Sekretarz Miasta, który w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym podejmuje decyzje dotyczące podziału środków funduszu, w szczególności ustalając plan rzeczowo-finansowy środków funduszu. 4. Świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy. 5. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

3 Rozdział II Komisja Socjalna Dla usprawnienia sposobu rozdysponowywania środków funduszu powołuje się komisję socjalną w składzie: 1) przedstawiciel pracodawcy w osobach: Dyrektora Wydziału Organizacyjnego lub Kierownika Referatu Kadr i Organizacji; 2) dwóch przedstawicieli związku zawodowego upoważnionych do dokonywania w imieniu związku zawodowego uzgodnień, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. 2.Do zadań komisji należy w szczególności: a) rozpatrywanie wniosków o przyznanie bezzwrotnej zapomogi; b) udział w wyborze oferenta przy zakupie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4; 3. Komisja zbiera się ostatniego dnia każdego miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach częściej. 4. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół podpisywany przez członków obecnych na posiedzeniu. Ustalenia zawarte w protokole są przedstawione Sekretarzowi Miasta, który w przypadku ich niezgodności z obowiązującym prawem może je zakwestionować, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty przedstawienia protokołu. 5. Komisja ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień i informacji od wnioskodawcy. Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania z funduszu Uprawnieni do korzystania z funduszu są: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz członkowie ich rodzin, o których mowa w ust.2; 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych; 3) emeryci i renciści, którzy rozwiązali stosunek pracy z urzędem w związku z przejściem na emeryturę lub rentę; 4) członkowie rodzin pracowników zmarłych w okresie zatrudnienia w urzędzie w tym także członkowie rodzin po zmarłym byłym pracowniku - emerycie i renciście, jeżeli osoby te były na utrzymaniu zmarłego. 2. Za członków rodzin pracowników uważa się pozostające na ich utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, rodzeństwo - do lat 18, a jeżeli się kształcą to nie dłużej niż do lat 25. Rozdział IV Zasady i warunki przyznania świadczeń socjalnych Środki funduszu mogą być przeznaczone na: 1) dofinansowanie wypoczynku krajowego w formie: a) kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych oraz obozów (stałych i wędrownych), biwaków, zimowisk dla dzieci i młodzieży od 7 do 21 lat ukończonych w danym roku kalendarzowym - raz w roku (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2), b) wczasów pod gruszą - raz na dwa lata (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2), c) wypoczynku w formie turystyki zbiorowej np. wycieczki (w tym szkolne), rajdy; 2) dofinansowanie udziału w imprezach artystycznych, kulturalno-oświatowych, sportoworekreacyjnych; 3) zakup upominków świątecznych dla dzieci w wieku od lat 2 do 14 ukończonych w danym roku kalendarzowym; 4) zakup bonów towarowych; 5) udzielenie zapomóg bezzwrotnych dla dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3); 6) udzielenie pomocy rzeczowej w szczególności w formie zakupu: lekarstw, artykułów żywnościowych, opału, niektórych niezbędnych sprzętów domowych, oraz podręczników szkolnych dla dzieci (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3).

4 2. W roku kalendarzowym uprawnionemu przysługuje prawo ubiegania się o dofinansowanie do wskazanej przez niego jednej formy wypoczynku, o której mowa w 7 ust. 1 pkt Dochód na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie dochodów wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe członków rodziny, wykazanych w zaświadczeniu o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku (wzór oświadczenia o dochodach stanowi załącznik nr 1). 4. Dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i c jest udzielane uprawnionemu po uprzednim oświadczeniu zamiaru udziału w określonej formie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6) 5. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności złożenia, zgodnie z tabelą dopłat w ramach planu. 6. W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, uprawniony może otrzymać raz w roku bon towarowy o wartości 100zł. Rozdział V Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe Środki funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczek na: 1) budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego; 2) pokrycie kaucji oraz dopłaty związanej z uzyskaniem mieszkania z Towarzystwa Budownictwa Społecznego albo dopłaty związanej z jego zamianą; 3) zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budującej domy w ramach działalności gospodarczej lub od osoby fizycznej; 4) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny; 5) uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej; 6) pokrycie kosztu wykupu zajmowanych lokali na własność; 7) pokrycie kosztów remontu i modernizacji mieszkania lub domu, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Pomoc finansowa ze środków funduszu socjalnego w zakresie wymienionym w ust. 1 może być udzielona w następujących wysokościach: 1) na cele w ust.1 pkt.1 6 do 8.000,00 zł z zastrzeżeniem, że pożyczkę w tej wysokości uprawniony możne otrzymać jeden raz; 2) na cele w ust. 1 pkt. 7 do 4.000,00 zł. 3. Pożyczka przeznaczona na cele wymienione w ust. 2 pkt 2 udzielana jest nie częściej niż raz na 3 lata (tj. na 36 rat). Dopuszcza się skrócenie okresu spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem, że spłacie podlega pełna wysokość oprocentowania Oprocentowanie pożyczek jest stałe i wynosi 5% w stosunku rocznym. 2. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do regulaminu), do którego należy dołączyć: 1) dokument stwierdzający rodzaj tytułu prawnego do lokalu lub domu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na cele, o których mowa w 8. ust. 1 pkt. 2, 3, 5, 7; 2) kopię pozwolenia na budowę oraz kosztorys - w przypadku ubiegania się o pożyczkę na cele, o których mowa w 8 ust.1 pkt 1 i 4; 3) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu - w przypadku ubiegania się o pożyczkę na cele, o których mowa w 8 ust Uprawniony może się ubiegać o pożyczkę, o której mowa w 8 ust. 1 pkt 1-7 w okresie do 6 miesięcy od nabycia domu lub lokalu w tym niemieszkalnego, uzyskania pozwolenia na budowę, zakończenia modernizacji. 10. W okresie spłacania pożyczki uprawniony nie może ubiegać się o kolejną pomoc na cele mieszkaniowe. 11.Pracodawca za zgodą uprawnionego, będzie potrącał raty z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego pracownika, zgodnie z zasadami prawa pracy. 12. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe oraz warunki spłaty, ustala w umowie z uprawnionym Sekretarz Miasta (wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do regulaminu).

5 13.1.Uprawniony, który znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i materialnej uniemożliwiającej spłatę pożyczki, może wystąpić z wnioskiem o umorzenie części lub całości pożyczki. 2. Decyzję o umorzeniu podejmuje Sekretarz Miasta w porozumieniu z komisją. 14. W przypadku zbiegu wniosków osób zatrudnionych w urzędzie, zamieszkujących w tym samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe pożyczka, o której mowa w 8 ust. 1 może być przyznana tylko jednej z nich Na uzasadniony wniosek uprawnionego, spłatę pożyczki, o której mowa w 8 ust. 3, Sekretarz Miasta może zawiesić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zawieszenie okresu spłaty pożyczki wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę, na jego wniosek, komisja socjalna może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki na zasadach ustalonych w zawartej umowie. 4. W przypadku śmierci uprawnionego któremu udzielono pożyczkę, poręczyciel może wystąpić z wnioskiem o jej umorzenie. Rozdział VI Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące. 17. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski Niniejszy regulamin został uzgodniony ze Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Administracji przy Urzędzie Miejskim w Toruniu

6 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 332 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA ROK Oświadczam, że dochody moje i członków rodziny, z którymi prowadzę wspólne gospodarstwo domowe wynosiły: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Wysokość dochodu (w zł) Suma dochodów członków gospodarstwa domowego 2. Średni roczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:... zł, (suma dochodów członków gospodarstwa domowego podzielona przez ilości członków gospodarstwa) 3. Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:... zł. (średni roczny dochód na członka gospodarstwa domowego podzielony przez 12 ) Prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.... podpis Toruń,... Załącznik: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w roku poprzednim.

7 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr (nazwisko i imię wnioskodawcy)... miejscowość, data... ( jednostka organizacyjna UMT stanowisko, emeryt/rencista * ) Urząd Miasta Torunia Wydział Organizacyjny Wniosek o dofinansowanie ze środków funduszu **: wypoczynku dziecka w wieku... ( data urodzenia dziecka...) w formie kolonii wypoczynkowych, zdrowotnych, obozów, biwaków, wycieczek szkolnych i zimowisk organizowanego na terenie kraju (prosimy podać szacunkowy koszt wypoczynku dziecka...), wczasów pod gruszą wnioskodawcy.. data i podpis * - niepotrzebne skreślić, ** - we właściwym polu wpisać znak X

8 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość i data)... (jednostka organizacyjna UMT stanowisko / emeryt rencista * )... (adres zamieszkania) Wniosek o zapomogę/pomoc rzeczową * z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urząd Miasta Torunia Wydział Organizacyjny Zwracam się z prośbą o przyznanie bezzwrotnej zapomogi na:... Prośbę swoją motywuję:... Łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku wyniosły...zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi...zł. Ostatnio bezzwrotną zapomogę otrzymałem/am / nie otrzymałem/am*: (data) Uwaga: Wskazane jest, aby do wniosku dołączyć wszelkie informacje potwierdzające zaistniałą okoliczność przyznania bezzwrotnej zapomogi. * niepotrzebne skreślić... (data i podpis wnioskodawcy)

9 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr nazwisko i imię wnioskodawcy... miejscowość, data... ( jednostka organizacyjna UMT stanowisko / emeryt rencista * )... miejsce zamieszkania Urząd Miasta Torunia Wydział Organizacyjny W n i o s e k Proszę o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na: budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego, pokrycie kaucji oraz dopłaty związanej z uzyskaniem mieszkania z Towarzystwa Budownictwa Społecznego albo dopłaty związanej z jego zamianą, zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budującej domy w ramach działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, koszty wykupu zajmowanych lokali na własność, koszty remontu i modernizacji mieszkania lub domu, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych (we właściwym polu wpisać znak X ) w kwocie... (słownie...). Uzasadnienie: W związku z ubieganiem się o pożyczkę na cele mieszkaniowe załączam zgodnie z 9 ust. 2 regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia następujące dokumenty: (data i podpis wnioskodawcy)

10 (Wypełnia pracownik Wydziału Organizacyjnego) Stwierdza się, że udokumentowane dane zawarte we wniosku uprawniają wnioskodawcę do otrzymania pożyczki na: budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego, pokrycie kaucji oraz dopłaty związanej z uzyskaniem mieszkania z Towarzystwa Budownictwa Społecznego albo dopłaty związanej z jego zamianą, zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budującej domy w ramach działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, koszty wykupu zajmowanych lokali na własność, koszty remontu i modernizacji mieszkania lub domu, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych (we właściwym polu wpisać znak X ) w kwocie... (słownie.. )... (podpis pracownika ) * niepotrzebne skreślić

11 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 332 U M O W A o pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie 12 regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia, stanowiącym załącznik do Zarządzenia z dnia.. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia w dniu... pomiędzy Urzędem Miasta Torunia zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez Pana Lecha Borowskiego Sekretarz Miasta Torunia a Panią/Panem zamieszkałym w zatrudnionym w zwanym dalej Pożyczkobiorcą, zawarta została umowa o treści następującej: 1. Decyzją Pracodawcy w uzgodnieniu z związkiem zawodowym została udzielona Pani/Panu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka w wysokości: zł. / + odsetki / zł /słownie złotych / z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Pożyczka podlega spłacie w całości w okresie 3 lat, przy czym rozpoczęcie spłaty następuje od r 2. Pierwsza rata wynosi.. zł, pozostała część pożyczki spłacona będzie w 35 ratach po.. zł miesięcznie. 3. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki, zgodnie z 2 ust. 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, poczynając od r 4. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę; 2) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych, sfałszowanych dokumentów, czy innych niezgodnych z prawdą podstawach. 5. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje Pożyczkobiorca i Pracodawca: referat księgowości oraz referat kadr i organizacji.

12 8. Pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli udzielonej pożyczki: /imię i nazwisko/ zamieszkały w... nr dowodu osobistego /imię i nazwisko/ zamieszkały w... nr dowodu osobistego Oświadczenie poręczycieli: W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Panią/Pana.... ze środków funduszu, solidarnie zobowiązujemy się do spłaty należnej kwoty oraz upoważniamy Pracodawcę do jej potrącenia z naszego wynagrodzenia miesięcznego za pracę /podpis poręczyciela/ /podpis poręczyciela/ Sekretarz Miasta Torunia. /podpis pożyczkobiorcy/ Lech Borowski Skarbnik Miasta Torunia.. /podpis i pieczęć/

13 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr (nazwisko i imię wnioskodawcy)... miejscowość, data... ( jednostka organizacyjna UMT stanowisko, emeryt/rencista * ) Urząd Miasta Torunia Wydział Organizacyjny Oświadczenie o zamiarze korzystania w 200 roku z dofinansowania do: ** wypoczynku dziecka w wieku... ( data urodzenia dziecka...) w formie kolonii wypoczynkowych, zdrowotnych, obozów, biwaków, wycieczek szkolnych i zimowisk organizowanego na terenie kraju (prosimy podać szacunkowy koszt wypoczynku dziecka...), wczasów pod gruszą wnioskodawcy.. data i podpis * - niepotrzebne skreślić, ** - we właściwym polu wpisać znak X

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NrĄ,'t12013 Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Na

Bardziej szczegółowo