Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł zł zł powyżej zł Dofinansowanie do wypoczynku pracownik, emeryt, rencista (nie będący nauczycielem) do 100% świadczenia urlopowego nauczyciela do 90% świadczenia urlopowego nauczyciela do 80% świadczenia urlopowego nauczyciela do 70% świadczenia urlopowego nauczyciela dziecko do 50 % pełnego świadczenia urlopowego nauczyciela do 40 % pełnego świadczenia urlopowego nauczyciela do 30 % pełnego świadczenia urlopowego nauczyciela do 20 % pełnego świadczenia urlopowego nauczyciela Zielone szkoły 50 % kosztów 40 % kosztów 30 % kosztów 20 % kosztów 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Przeznaczenie dofinansowania dofinansowania do biletów wstępu na imprezy sportowe i rozrywkowe dla pracownika i członków rodziny dofinansowania do wycieczek organizowanych przez pracowników ZSO 3, ZOJO, inne placówki oświatowe oraz związki zawodowe pracowników oświaty dla pracowników i członków rodzin: a) w przypadku wyc. jednodniowych b) w przypadku wyc. kilkudniowych Wysokość dofinansowania przy dochodzie brutto do 600 zł na 1 osobę w rodzinie do 70% kosztu, jednak nie więcej niż 100 zł do 70% kosztu, ale nie więcej niż 160zł do 70% kosztu, ale nie więcej niż 400zł Wysokość dofinansowania przy dochodzie brutto zł na 1 osobę w rodzinie do 60% kosztu, jednak nie więcej niż 100 zł do 60% kosztu, ale nie więcej niż 160zł do 60% kosztu, ale nie więcej niż 300zł Wysokość dofinansowania przy dochodzie brutto zł na 1 osobę w rodzinie do 50% kosztu, jednak nie więcej niż 100 zł do 50% kosztu, ale nie więcej niż 160zł do 50% kosztu, ale nie więcej niż 200zł Z wnioskiem o dofinansowanie wycieczki można wystąpić raz w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość dofinansowania przy dochodzie brutto powyżej zł na 1 osobę w rodzinie do 40% kosztu, jednak nie więcej niż 100 PLN do 40% kosztu, ale nie więcej niż 160zł do 40% kosztu, ale nie więcej niż 100zł

2 3. Wysokość bezzwrotnej zapomogi losowej do 500 zł jednorazowo. 4. Wysokość zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe. Przeznaczenie pożyczki Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, wykup lokalu na własność, budowa domu, zmiana lub uzyskanie nowego mieszkania, remont domu jednorodzinnego lub mieszkania Kwota pożyczki do zł 5. Paczka okolicznościowa. Dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni można zakupić paczkę okolicznościową o wartości: a) 100,00zł dla pracowników, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższego wynagrodzenia brutto, b) 70,00zł dla pozostałych pracowników.

3 (nazwisko i imię pracownika/emeryta) Załącznik nr 2 (stanowisko, miejsce pracy) (adres zamieszkania) Małgorzata Cibis Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU PRACOWNIKA / DZIECKA PRACOWNIKA 1. Stan rodzinny: ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą:... współmałżonek (nazwisko i imię, pracuje/ nie pracuje)... dzieci pozostające na utrzymaniu: Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Nazwa szkoły / uczelni, do której uczęszcza dziecko i określić rodzaj wypoczynku Świadomy(a) konsekwencji wynikających ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, że: planuję zorganizować wczasy we własnym zakresie (w czasie trwającego 14 dni kalendarzowego urlopu) w miejscowości... w terminie od... do... średni dochód brutto (z ostatnich 3 miesięcy) przypadający na osobę:... obecnie równolegle jestem zatrudniony/a w placówce (podać nazwę placówki i wymiar zatrudnienia).. moją macierzystą szkołą jest... Katowice, dnia (podpis wnioskodawcy)

4 DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA (rodzaj świadczenia) Dla Pani/Pana... Przyznano Podatek % Do wypłaty Data... Nr (Dyrektor Zespołu)

5 (nazwisko i imię pracownika/emeryta) Załącznik nr 3 (stanowisko, miejsce pracy) (adres zamieszkania) Małgorzata Cibis Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Proszę o przyznanie (rodzaj świadczenia) Uzasadnienie 3. Stan rodziny:... osób 4. Średni dochód (brutto) na jednego członka rodziny wynosi:... (dane z ostatnich trzech miesięcy) Świadomy(a) konsekwencji wynikających ze składania nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. Katowice, dnia (podpis wnioskodawcy)

6 DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA (rodzaj świadczenia) Dla Pani/Pana... Przyznano Podatek % Do wypłaty Data... Nr (Dyrektor Zespołu)

7 (nazwisko i imię pracownika/emeryta) Załącznik nr 4 (stanowisko, miejsce pracy) (adres zamieszkania) Małgorzata Cibis _ Dyrektor (aktualny numer telefonu kontaktowego) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI MIESZKANIOWO REMONTOWEJ ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Proszę o przyznanie pożyczki w wysokości... zł. (słownie:.) z przeznaczeniem na... którego jestem właścicielem, najemcą, użytkownikiem *) 2. Zobowiązuję się do spłaty pożyczki w ustalonych ratach miesięcznych przez okres 2 lat 3 lat 4 lat 5 lat *) 3. Średni dochód (brutto) na jednego członka mojej rodziny wynosi miesięcznie:... zł (słownie:. zł.) (dane z ostatnich trzech miesięcy) *) właściwe podkreślić... (podpis wnioskodawcy)

8 DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI Nr... Data... Na podstawie Pani/Pana wniosku z dnia... przyznaję Pani(Panu) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczkę mieszkaniowo remontową w wysokości... zł (słownie:... zł.) na warunkach ustalonych w umowie zawartej według zasad określonych w obowiązujących przepisach. Pożyczka podlega spłacie przez okres... lat w ratach miesięcznych, poczynając od dnia... (Dyrektor Zespolu)

9 Załącznik nr 5 UMOWA NR... W sprawie pożyczki remontowo-mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spisana w dniu... pomiędzy: Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach zwanym dalej zakładem pracy, reprezentowanym przez Dyrektora... a Panem/Panią... zamieszkałym/ą... dowód osobisty seria... nr... wydany przez... w dniu:... zwanym dalej pożyczkobiorcą. 1. W oparciu o postanowienia Regulaminu ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach, udziela się pożyczki w wysokości:... + odsetki... RAZEM:... zł. (słownie:... zł.) która przeznaczona jest na... Pożyczka jest oprocentowana w wysokości... % w stosunku rocznym Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. 2. Okres jej spłaty wynosi Spłata pożyczki następuje od dnia... do dnia... w ratach miesięcznych po: 1 x x Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, tj. miesięcznie... zł, poczynając od dnia...

10 2. W przypadkach wymienionych w 4 umowy, z ostatniego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, w całości. Upoważnienie to nie zwalnia pracownika od dopilnowania terminowej spłaty poszczególnych rat. 4. Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: wygaśnięcia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub zakład pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem rozwiązania umowy przez zakład pracy z przyczyn ekonomicznych. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu ZFŚS oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Umowa niniejsza sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy i jeden pożyczkobiorca. Katowice, dn czytelny podpis pożyczkobiorcy Na poręczycieli proponuję: 1 zam.... dow. os. seria, nr:... wydany przez... 2 zam.... dow. os. seria, nr:... wydany przez... W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/wym. ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie odpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. Podpisy poręczycieli: Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.... podpis dyrektora zespołu

11 Załącznik nr 7 Katowice, dnia... (nazwisko i imię pracownika) (adres zamieszkania) Oświadczenie o wysokości dochodów do celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Niniejszym oświadczam, że średni dochód miesięczny brutto (średnia z 3 miesięcy) na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi:... słownie:... Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.... (podpis pracownika) art.247 K.K. Kto składa zeznanie mające służyć za dowód ( ) i zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach... (podpis pracownika)

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo