REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów : - ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 70,poz 335 z późn. zm.) - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 43, poz.169 z późn.zm.) 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności Urzędu. 3. Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez : a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych, b) odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, c) odsetki od środków funduszu. 4. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 6. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 7. Środkami Funduszu administruje Wójt. 8. W celu opiniowania i dokonania wstępnych kwalifikacji wniosków osób uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wójt powołuje w Urzędzie Komisję socjalną.

2 II. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALYCH. 1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu w tym : a) pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, b) zapomogi pieniężne bezzwrotne, c) dofinansowanie krajowych wczasów pracowniczych, profilaktyczno-leczniczych oraz leczenia sanatoryjnego zakupionych przez osoby uprawnione, d) dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, e) dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, f) finansowanie działalności, kulturalno oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz sprzętu sportowego do wspólnego użytku, g) finansowanie zakupu drobnych upominków Mikołajowych dla dzieci pracowników w wieku do 15 lat oraz dla osób uprawnionych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, h) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. 2. Podziału środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności ustala pracodawca na wniosek Komisji socjalnej do końca miesiąca marca każdego roku. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać : a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania w Urzędzie Gminy w Łambinowicach niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, c) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a b. d) emeryci i renciści - byli pracownicy. 2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt 1 lit.c są: a) współmałżonkowie, b) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole do ukończenia nauki, c) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeśli byli na ich utrzymaniu.

3 3. Do pomocy ze środków Funduszu przeznaczonej na cele mieszkaniowe uprawnieni są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie na czas nieokreślony, na mocy umowy o pracę, na podstawie wyboru, powołania lub mianowania. IV. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Przyznanie pomocy i jej wysokość (dofinansowanie ze środków Funduszu ) uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. 2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. 3. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany przez uprawnionego we wniosku o przyznanie świadczenia. 4. Podstawą ustalenia średniego dochodu uprawnionego,przypadającego na członka rodziny jest dochód łączny rodziny pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz ZUS za rok ubiegły przypadający na 1 osobę w rodzinie według oświadczenia uprawnionego. 5. Wysokość świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 6. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego w Urzędzie Gminy w Łambinowicach określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 7. Wzór skierowania na indywidualne wczasy turystyczne stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH. 1. Pożyczkobiorcą może być pracownik Urzędu Gminy w Łambinowicach posiadający co najmniej trzy letni staż pracy w Urzędzie, z którym została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony, umowy na podstawie wyboru, powołania lub mianowania 2. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na wniosek pracownika na każdy cel związany z poprawą jego i jego rodziny warunków mieszkaniowych. 3. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi jeden rok. 4. Pożyczka spłacona jest w ratach równych w okresach miesięcznych poprzez potrącenie kolejnych rat z listy płac pożyczkobiorcy. 5. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 2 % w stosunku rocznym. 6. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi zł. / słownie: trzy tysiące zł./ 7. Pożyczka może być przyznana raz na dwa lata. Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki jest pełna spłata pożyczki wcześniej zaciągniętej.

4 8 Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącenie należnych rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę miesiecznie 9. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu. 10. W przypadku ustania zatrudnienia niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Środkami funduszu administruje pracodawca. 2. Przyznawanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy opartej na wnioskach i opinii Komisji socjalnej. 3. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie uprawnionej podaje się uzasadnienie. Regulamin niniejszy uzgodniony został z Panią Henryką MONDZELEWSKĄ reprezentującą interesy pracowników Urzędu Gminy w Łambinowicach. Regulamin wchodzi w życie z dniem r (przedstawiciel pracowników) (pracodawca)

5 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Tabela wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Łambinowicach 4 L.p. Rodzaj świadczenia Wielkość dofinansowania dla pracownika Dofinansowanie wypoczynku letniego uprawnionego Zapomogi pieniężne bezzwrotne, bądź pomoc rzeczowa udzielane w wypadkach losowych Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej Bony towarowe świąteczne lub okolicznościowe. do 120% minimalnego wynagrodzenia do 100% minimalnego wynagrodzenia do 100% kosztów jednostkowych imprezy do 90% minimalnego wynagrodzenia Kryteria dochodowości do przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. l.p. Dochód brutto za rok ubiegły (dane z PIT) przypadający na 1 osobę w rodzinie (% minimalnego wynagrodzenia) Wysokość świadczenia z ZFŚS Wysokość oprocentowania pożyczki mieszkaniowej 1 do 250% 100,00% 2,00% 2 od 250% do 300% 95,00% 2,00% 3 od 300% do 350% 80,00% 2,00% 4 powyżej 350% 65,00% 2,00%

6 Załącznik na 2 do Regulaminu... Łambinowice,dnia... ( Imię i nazwisko pracownika lub osoby uprawnionej) Pan TOMASZ KARPIŃSKI Wójt Gminy Łambinowice WNIOSEK o przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Proszę o przyznanie mi następujących świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w...roku : Oświadczam, że w dacie podpisania wniosku zamieszkują ze mną wspólnie i prowadzą gospodarstwo domowe następujące osoby : zł zł zł zł zł zł ( podać imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa) (kwota uzyskanego dochodu)* Zatem moja rodzina składa się łącznie z...osób i dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi... zł.** Zajmuję mieszkanie położone w......przy ul nr... w którym zamieszkuje wspólnie... osób. Oświadczam, że w okresie od...r. do...r. będę korzystał (a) z... dniowego urlopu wypoczynkowego przewidzianego w planie urlopów na...r. Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.... (podpis pracownika) * Dochód pomniejszony o koszt jego uzyskania oraz ZUS (dane z PIT), za rok ubiegły ** Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny jest dochód łączny rodziny pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz ZUS (dane z PIT), za rok ubiegły przypadający na 1 osobę w rodzinie.

7 Załącznik na 2 do Regulaminu... Łambinowice,dnia... ( Imię i nazwisko pracownika lub osoby uprawnionej) Pan JAROSŁAW GAWLIK PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WNIOSEK o przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Proszę o przyznanie mi następujących świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w...roku : Oświadczam, że w dacie podpisania wniosku zamieszkują ze mną wspólnie i prowadzą gospodarstwo domowe następujące osoby : zł zł zł zł ( podać imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa) (kwota uzyskanego dochodu)* Zatem moja rodzina składa się łącznie z...osób i dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi... zł.** Zajmuję mieszkanie położone w......przy ul nr... w którym zamieszkuje wspólnie... osób. Oświadczam, że w okresie od...r. do...r. będę korzystał (a)... z... dniowego urlopu wypoczynkowego przewidzianego w planie urlopów na...r. Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.... (podpis pracownika) * Dochód pomniejszony o koszt jego uzyskania oraz ZUS (dane z PIT), za rok ubiegły ** Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny jest dochód łączny rodziny pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz ZUS (dane z PIT), za rok ubiegły przypadający na 1 osobę w rodzinie.

8 Załącznik Nr 3 do Regulaminu SKIEROWANIE NR NA INDYWIDUALNE WCZASY TURYSTYCZNE POD GRUSZĄ w okresie od do L.p. NAZWISKO I IMIĘ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI UWAGI Łambinowice, dnia /pieczęć i podpis wystawiającego/ OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO Oświadczam, że w okresie od do przebywałem/am/ z wymienionymi wyżej osobami na wczasach turystycznych w W okresie wczasów żadna z tychże osób nie korzystała z innej formy wypoczynku finansowanej przez zakład pracy współmałżonka. Łambinowice, dnia /podpis pracownika/

9 Referat Organizacji i Kadr potwierdza, że: Pan/i/ przebywała na urlopie wypoczynkowym w okresie od do Prosimy o dokonanie zwrotu kosztu pobytu na wczasach według następujących wyliczeń : osób X zł. = złotych. Łambinowice, dnia /pieczęć i podpis/ DO WYPŁATY /słownie: /podpis i pieczęć Skarbnika Gminy/ /pieczęć i podpis Wójta Gminy /

10 ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2007r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996r. Nr 70,poz.335 ; z późn. zm.) - z a r z ą d z a m, co następuje : 1. Wprowadzić w życie z dniem 01 czerwca 2007r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach,stanowiący załącznik do Zarządzenia. 2. Traci moc: 1. Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. 2. Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 12 stycznia 2005r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007r.

11 Załącznik Nr 4 do Regulaminu U M O W A W SPRAWIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH zawarta w dniu pomiędzy Urzędem Gminy w Łambinowicach zwanym dalej pracodawcą w imieniu którego działa : a Panią/Panem zwanym dalej pożyczkobiorcą zamieszkałym w została zawarta umowa następującej treści : 1. Przyznaje się Pani/Panu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczkę w wysokości złotych /słownie ) z przeznaczeniem na Oprocentowanie pożyczki wynosi 2 % w stosunku rocznym. Przyznana pożyczka w dniu wypłaty jest pomniejszona o wielkość oprocentowania. 2. Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. Okres jej spłaty wynosi jeden rok. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia w równych ratach miesięcznych. po złotych. 3. Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki, zgodnie z 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę miesięcznie. 4. Nie spłacona pożyczka /łącznie z kwotą warunkowo umorzonej pożyczki / staje się natychmiast wymagalna w przypadku ustania zatrudnienia. 5. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje pracodawca, a jeden pożyczkobiorca. Na poręczycieli proponuję : 1. zam. Nr dowodu osobistego 2. zam. Nr dowodu osobistego W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń. 1. /podpis poręczyciela/ 2. /podpis poręczyciela/ /pożyczkobiorca/ /pożyczkodawca/

13 ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 maja 2007r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996r. Nr 70,poz.335 ; z późn. zm.) - z a r z ą d z a m, co następuje : 1. Wprowadzić w życie z dniem 01 czerwca 2007r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach,stanowiący załącznik do Zarządzenia. 2. Traci moc: 1. Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. 2. Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 12 stycznia 2005r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007r.

14 ZARZĄDZENIE Nr 15/2008 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2007r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996r. Nr 70,poz.335 ; ze zmianami ) - z a r z ą d z a m, co następuje : 1. Zmienia się treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części II w sposób następujący : 1/ pkt 1 ppkt c otrzymuje brzmienie : c) dofinansowanie wczasów pracowniczych, profilaktyczno-leczniczych oraz leczenia sanatoryjnego zakupionych przez osoby uprawnione. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2008r. Wójt /-/ Tomasz Karpiński

15 ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 marca 2009r. w sprawie powołania komisji socjalnej przy Urzędzie Gminy w Łambinowicach. Na podstawie pkt 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/2007 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 30 maja 2007r. - z a r z ą d z a m, co następuje : 1. Powołuję Komisję Socjalną przy Urzędzie Gminy w Łambinowicach, w składzie: 1/ Ewa Drozd - zastępca skarbnika gminy, 2/ Katarzyna Byra - specjalista, 3/ Wojciech Maślej - inspektor, 4/ Maria Szymaszek - kierownik referatu. 2. Zakres obowiązków Komisji określa wyżej wymieniony Regulamin. 3. Traci moc Zarządzenie Nr 6/97 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 września 1997r. w sprawie powołania Komisji Socjalno -Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Łambinowicach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2009r. Wójt /-/ Tomasz Karpiński

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo