ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70,poz. 335 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: 1 Zatwierdzam regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mirsku, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mirsk. 3 Traci moc: 1. Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 2. Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2 w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: Ustawa z dnia r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS (Dz.U. Nr 43, poz. 168 ze zm. ) 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: urzędzie, rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Mirsk, funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracodawcy, rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk 3 Fundusz zwiększa się o: - wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej, darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, odsetki od środków Funduszu pochodzące od oprocentowanych środków na rachunku bankowym, wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 4 Odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 5 ustawy o zfśs oraz 3 regulaminu, tworzą jeden Fundusz. 5 Podstawą gospodarowania Funduszem jest niniejszy regulamin i roczny plan finansowy. Roczny plan finansowy jest opracowywany i zatwierdzany do końca lutego każdego roku kalendarzowego, po naliczeniu odpisu na zfśs. 6 Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły, wszelkie zmiany w regulaminie oraz decyzje w sprawach przyznania świadczeń wydaje pracodawca w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs Środkami Funduszu administruje pracodawca.

3 2. Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi pracodawca Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. II Osoby uprawnione do świadczeń 9 Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: 1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, pracownicy z wyboru, pracownicy z powołania. 2. Pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą korzystać ze świadczeń funduszu w danym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. 3. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych. 4. Współmałżonkowie. 5. Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka w wieku do 18 lat, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. 6. Osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku pobierające z tego tytułu rentę rodzinną. 7. Byli pracownicy urzędu - emeryci i renciści. III Przeznaczenie Funduszu 10 Fundusz przeznaczony jest na : 1. Dopłaty do udziału osób, o których mowa w 9 w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, w formie : a) dofinansowania udziału w wycieczkach organizowanych w czasie wolnym od pracy, b) dofinansowania biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe. 2. pomoc materialną w formie rzeczowej w postaci : a) paczek żywnościowych, b) bonów towarowych, c) dofinansowanie paczek z okazji Mikołaja dla dzieci, które w dniu 06 grudnia danego roku nie ukończyły 15 roku życia. 3. Pomoc materialną w formie finansowej.

4 4. Bezzwrotną pomoc materialną lub finansową dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej poprzez : a) przyznanie bezzwrotnej zapomogi finansowej, b) przyznanie paczki żywnościowej lub bonu towarowego dla osób przebywających na długotrwałym (ponad dwa tygodnie) leczeniu 5. Pomoc w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe związane z: a) budową lub zakupem domu lub mieszkania, b) adaptacją pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny, c) uzupełnianiem wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej, d) zamianą domu lub mieszkania, e) wniesieniem kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zamianie mieszkania, f) remontem lub modernizacją mieszkania lub domu jednorodzinnego IV Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu 11 Świadczenia finansowe z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. 12 Przyznanie i wysokość świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o świadczenie. 13 Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od.kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym planie finansowym. 14 Osoby uprawnione ubiegające się o świadczenia socjalne, o których mowa 10 ust. 1-3 są zobowiązane złożyć każdorazowo pisemny wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z oświadczeniem o dochodzie (brutto) na osobę w rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie oblicza się jako iloraz, uzyskanego w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przeciętnego miesięcznego dochodu brutto rodziny, oraz liczby osób w rodzinie. Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenia o dochodach lub ich braku. 15

5 Wysokość świadczeń o których mowa 10 ust. 1-3 jest uzależniona od dochodu na członka rodziny i ustalana jest na podstawie kryteriów stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu. 16 Wniosek osoby ubiegającej się o zapomogę, o której mowa 10 ust. 4, powinien dodatkowo zawierać szczegółowe uzasadnienie okoliczności ubiegania się o świadczenie. Wysokość bezzwrotnej pomocy finansowej nie może być wyższa niż 10% odpisu podstawowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezzwrotna zapomoga może stanowić 15% odpisu podstawowego Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są osoby o którym mowa w 9 regulaminu. 2. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej. 3. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w Urzędzie na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę na czas nieokreślony. 4. Spłatę pożyczki ustala się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 5. Pożyczki oprocentowane są 1% od kwoty wypłaconej. 6. Pożyczka przydzielana jest według sporządzonego wykazu osób zainteresowanych 7. Osoba uprawniona może ubiegać się o następną pożyczkę po spłacie przyznanej pożyczki 8. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa cywilnoprawna zawarta przez pracodawcę z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki i zasady jej udzielenia, tj. okres i sposób spłaty, ilość i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczenia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 9. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 10. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli. Pozostała kwota zadłużenia obciąża masę spadkową. 11. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na dany rok. V. Postanowienia końcowe

6 18 Postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podaje się do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu. 19 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy o zfśs, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne. 20 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk. Uzgodniono z przedstawicielem załogi w trybie art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs.. (data i podpis przedstawiciela pracowników).. (data i podpis pracodawcy) Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

7 imię i nazwisko stanowisko Mirsk, dnia... BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIRSK WNIOSEK o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1. Zapomogi pieniężnej lub rzeczowej * 2. Pomocy materialnej w formie rzeczowej w postaci * : a. paczek żywnościowych b. bonów towarowych c. dofinansowanie paczek z okazji Mikołaja dla dzieci do 15 roku życia 3. Pomoc materialna w formie finansowej * 4. Dofinansowania udziału w wycieczkach organizowanych w czasie wolnym od pracy* 5. Dofinansowania biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe* Prośbę swą motywuję: Członkami rodziny są: stopień pokrewieństwa Jednocześnie oświadczam, że dochód brutto (wyliczony na podstawie poniższego wzoru**) na jedną osobę w rodzinie składającej się z... osób wynosi...

8 **Dochód na osobę w rodzinie oblicza się jako iloraz, uzyskanego w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przeciętnego miesięcznego dochodu brutto rodziny, oraz liczby osób w rodzinie. Niniejsze oświadczenie składam świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego złożenie fałszywych zeznań. Załączniki:..... (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Zaświadczenie o dochodach lub ich braku ** niepotrzebne skreślić ** - wystawiane przez zakłady pracy, urzędy pracy, szkoły, uczelnie lub inne instytucje, odcinki rent lub emerytur z ZUS, KRUS, - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (dochodem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego lub zawieszenia działalności gospodarczej kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone). - w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego miesięczny dochód wyliczany jest w oparciu o art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U nr 64 poz. 593)

9 Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS dot. ustalenia kryteriów określających wysokość świadczeń socjalnych o których mowa w 10 ust.1-4 ZFŚS L.P Dochód na członka rodziny Dofinansowanie w % 1. Poniżej 50% przeciętnego wynagrodzenia za 100% kwartał poprzedzający udzielenie świadczenia* 2. Przedział od 50% 75% przeciętnego 75% wynagrodzenia 3. Przedział powyżej 75% 100% przeciętnego 50% wynagrodzenia 4. Powyżej 100% przeciętnego wynagrodzenia 0% * komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

10 Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Umowa Nr... Zawarta w dniu pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Mirsk... zwanym w dalszej części umowy Pracodawcą a Panią/m... zamieszkałą/ym... zwanym w dalszej części umowy Pożyczkobiorcą 1 Przedmiotem umowy jest pożyczka na cele mieszkaniowe ze środków funduszu socjalnego w kwocie... (słownie...) oprocentowaną w wysokości 1% w stosunku rocznym od przyznanej kwoty. 2 Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości i nie podlega umorzeniu..okres spłaty wynosi... rat. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje w miesiącu... w równych ratach miesięcznych. Raty płacone będą do ostatniego dnia każdego miesiąca. Oprocentowanie pożyczki w całości potrąca się przy pierwszej racie. 3 Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie z comiesięcznego wynagrodzenia należnych rat pożyczki o których mowa w 2 niniejszej umowy z zachowaniem zasad określonych w art. 91 Kodeksu Pracy. 4 W razie rozwiązania umowy o pracę pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki jednorazowo. Poręczycielami pożyczkobiorcy są: zam.... podpis...

11 2.... zam.... podpis... którzy w razie nie spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązani są do jej spłaty wraz z należnymi odsetkami. 6 Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Pożyczkobiorca Pracodawca

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na podstawie: 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NrĄ,'t12013 Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo