Podstawowe informacje o spółce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe informacje o spółce"

Transkrypt

1 Podstawowe informacje o spółce 1. Informacje prawne o HighSky Brokers, a.s. Dostawca usług inwestycyjnych pod marką GI Broker, spółka HighSky Brokers, a.s., posiada siedzibę pod adresem Praga 1, Vodičkova 710/31, kod pocztowy , Republika Czeska i jest zarejestrowana pod numerem identyfikacyjnym w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze, Część B, Kartoteka nr 16338, zwana w dalszej części umowy "HighSky Brokers". Dane kontaktowe Telefon: WWW: HighSky Brokers, a.s. jest biurem maklerskim w rozumieniu Ustawy Nr 256/2004 o świadczeniu usług inwestycyjnych i działa na podstawie licencji udzielonej przez Narodowy Bank Czeski z siedzibą pod adresem Praga 1, Na Příkopě 28, 2. Komunikacja z Klientami Język: HighSky Brokers komunikuje się z Klientami w języku czeskim, angielskim i polskim. Klient może komunikować się z HighSky Brokers w szczególności przez Dział Obsługi Klienta: 1. osobiście, pod adresem Vodičkova 710/31, Praga 1 2. telefonicznie, pod numerem: lub em: 4. przez stronę internetową: Klient może składać zlecenia: 5. za pomocą Elektronicznego Systemu handlowego udostępnianego przez HighSky Brokers 6. telefonicznie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem Szczegółowe sposoby komunikacji pomiędzy HighSky Brokers a Klientem w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych określone są przez [Warunki]. 3. Usługi inwestycyjne świadczone przez HighSky Brokers Poniżej przedstawiono usługi świadczone przez Biuro Maklerskie:

2 Podstawowe usługi inwestycyjne: 3.1 Przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących instrumentów inwestycyjnych zgodnie z Punktem 4(2)(a) Ustawy Nr 256/2004 o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach kapitałowych, że zmianami ("ZPKT"); 3.2 Wykonywanie zleceń dotyczących instrumentów inwestycyjnych w imieniu Klientów, zgodnie z Punktem 4(2)(b) ZPKT. Usługi pomocnicze: 3.3 Opieka i administracja instrumentami inwestycyjnymi, wraz z usługami powiązanymi, zgodnie z Punktem 4(3)(a) ZPKT; 3.4 Rekomendacje inwestycyjne i analizy możliwości inwestycyjnych i/lub podobne ogólne rekomendacje dotyczące handlu instrumentami inwestycyjnymi zgodnie z Punktem 4(3)(d) ZPKT; 3.5 Usługi walutowe powiązane ze świadczeniem usług inwestycyjnych zgodnie z Punktem 4(3)(e) ZPKT. Wszystkie wyżej wymienione usługi inwestycyjne świadczone są na rzecz Klientów w zakresie instrumentów finansowych - kontraktów różnicy kursowej - za pomocą następujących instrumentów bazowych: 1. waluty i ich derywaty 2. towary i ich derywaty 3. indeksy giełdowe i ich derywaty 4. ceny akcji i ich derywaty 5. obligacje i ich derywaty 6. wskaźniki klimatyczne, taryfy transportowe, handel emisjami lub wskaźnikami inflacji oraz pozostałymi wskaźnikami ekonomicznymi podawanymi w oficjalnych statystykach i ich derywaty. Usługi inwestycyjne świadczone przez HighSky Brokers obejmują otrzymywanie i przekazywanie zleceń dotyczących Instrumentów Finansowych oraz organizowanie wykonania takich zleceń - w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD), oraz udzielanie rekomendacji inwestycyjnych oraz wykonywanie analiz możliwości inwestycyjnych i/lub podobnych, ogólnie rekomendacji w zakresie handlu instrumentami inwestycyjnymi, powiązanymi z wszystkimi dostępnymi Instrumentami Finansowymi, w tym inwestycyjnymi papierami wartościowymi, zbiorczymi inwestycyjnymi papierami wartościowymi, instrumentami rynku finansowego, opcjami, kontraktami terminowymi, swapami, transakcjami typu forward oraz instrumentami przenoszenia ryzyka kredytowego. Biuro Maklerskie nie korzysta z usług przedstawicieli powiązanych umownie.

3 Klient będzie informowany o transakcjach handlowych i ich wynikach w sposób określony w Warunkach. 4. Ochrona środków Klientów 4.1. Biuro Maklerskie prowadzi w swoim wewnętrznym systemie ewidencji nieprzerwaną i jednoznaczną ewidencję środków poszczególnych Klientów. Jest ona utrzymywana w sposób umożliwiający, w dowolnym momencie, identyfikację i rozróżnienie środków jednego z Klientów od środków innego Klienta oraz od środków Biura Maklerskiego Środki Klienta są deponowane jako środki finansowe i przychody finansowe uzyskiwane z transakcji handlowych z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych oraz jako Instrumenty Finansowe Środki Klientów nie stają się środkami Biura Maklerskiego W odniesieniu do wszystkich kwestii związanych ze środkami Klienta, Biuro Maklerskie podejmuje profesjonalne, uczciwe i rzetelne działania w najlepszym interesie Klientów. Wewnętrzne przepisy Biura Maklerskiego regulują środki ochrony przed nadużyciami, oszustwami, niewłaściwym zarządzaniem oraz utrzymaniem ewidencji oraz zaniedbaniami Środki pieniężne Środki finansowe Klientów w poszczególnych walutach są deponowane na wspólnym rachunku Klienta utrzymywanym w instytucji kredytowej, przeznaczonym specjalnie dla tego celu. Środki finansowe Klienta są oddzielone od środków finansowych Biura Maklerskiego Część środków finansowych jest dalej przekazywana na rachunek Strony Trzeciej (określonej zgodnie z definicją podaną w Warunkach), zgodnie z warunkami regulującymi współpracę ze Stroną Trzecią, z którą rozliczane są zlecenia inwestycyjne składane przez Klientów Instrumenty Finansowe Instrumenty Finansowe są utrzymywane na rachunku Strony Trzeciej i ewidencjonowane na rachunkach poszczególnych Klientów w Elektronicznym Systemie Handlowym. W związku z tym, że Instrumenty Finansowe są utrzymywane na rachunkach poszczególnych Klientów, problem leżący po stronie Strony Trzeciej może prowadzić do straty środków Klientów. Biuro Maklerskie nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów Strony Trzeciej Gwarantowane fundusze Biura Maklerskiego Środki Klienta, w tym środki finansowe zdeponowane przez Klienta zgodnie z Punktem 128 i dalszymi ZPKT są chronione przez Fundusz Gwarancyjny Biur Maklerskich ("GFBH"), którego Biuro Maklerskie jest członkiem. Zgodnie z warunkami określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, Klient otrzymuje odszkodowanie od Funduszu Gwarancyjnego, jeśli Biuro Maklerskie nie może, ze względu na sytuację finansową, spełnić swoich zobowiązań umownych w stosunku do Klientów, i jest nieprawdopodobne, by Biuro Maklerskie mogło spełnić swoje zobowiązania w terminie jednego roku, lub jeśli sąd zdecydowałby o niewypłacalności Biura Maklerskiego, lub wydał

4 inną decyzję, zgodnie z którą Klienci Biura Maklerskiego nie mieliby możliwości skutecznego roszczenia zwolnienia ich środków wobec Biura Maklerskiego. Gwarancja wynosi do 90% faktycznej wartości środków Klienta, przy czym maksymalny limit dla jednego Klienta wynosi równowartość EUR w CZK. Szczegółowe informacje dotyczące GFBH oraz odszkodowań z tego tytułu dostępne są na stronie internetowej Biura Maklerskiego aby je uzyskać można też skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. 5. Polityka identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów 5.1. Informacje ogólne Biuro Maklerskie świadczy główne i pomocnicze usługi inwestycyjne w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD). W celi identyfikacji i zarządzania konfliktami pomiędzy Biurem Maklerskim, jego kierownictwem wyższego szczebla, przedstawicielami oraz pracownikami, powstającymi w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych, Biuro Maklerskie wdrożyło praktyczne i skuteczne środki organizacyjne i administracyjne zapobiegające powstaniu sytuacji, w których konflikt interesów mógłby mieć niekorzystny wpływ na interesy Klientów. Wdrożono również środki w zakresie analiz i informacji rynkowych opracowywanych przez Biuro Maklerskie Biuro Maklerskie w pełni angażuje się w skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów, jakie mogą powstać w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Na życzenie udostępniamy dokument "Polityka identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów" Potencjalne konflikty interesów - identyfikacja W celu weryfikacji potencjalnych konfliktów interesów, Biuro Maklerskie zweryfikuje czy samo Biuro Maklerskie, jego zarząd, przedstawiciele powiązani umownie, pracownicy i kierownictwo wyższego szczebla, przedstawiciele powiązani umownie oraz podmiot kontrolujący Biuro Maklerskie, kontrolowany przez Biuro Maklerskie lub kontrolowany przez ten sam podmiot jak Biuro Maklerskie, oraz jego Klienci lub potencjalni Klienci lub wspólnie Klienci lub potencjalni Klienci Biura Maklerskiego w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych lub Osoba pozostająca z Biurem Maklerskim w specjalnych relacjach: może uzyskać korzyść finansową lub uniknąć straty finansowej, kosztem Klienta; ma interes w rezultacie usługi świadczonej na rzecz Klienta lub transakcji wykonywanej w imieniu Klienta, odmienny od interesu Klienta; odczuwa motywację do faworyzowania interesów innego Klienta przed interesami danego Klienta; wykonuje tę samą działalność co Klient; otrzymuje lub będzie otrzymywał zachętę od strony innej, niż Klient, w stosunku do usług świadczonych na rzecz Klienta, a zachęta taka nie stanowi zwyczajowego uznania tytułem świadczonej usługi.

5 Konkretne strefy potencjalnych konfliktów interesów oraz podjęte środki zapobiegawcze opisano w Punkcie Konflikt interesów - sposób postępowania Pracownicy Biura Maklerskiego oraz pozostałe Osoby pozostające z Biurem Maklerskim w specjalnych relacjach powinny działać wyłącznie w celu wykonania działalności powierzonej im przez Biuro Maklerskie. Wykonując taką działalność są one zobowiązane respektować zakres usług inwestycyjnych do jakich świadczenia Biuro Maklerskie zostało upoważnione przez Władze W celu zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów, Biuro Maklerskie wprowadziło odpowiednie środki gwarantujące, że Osoby pozostające z Biurem Maklerskim w specjalnych relacjach, mające udział w różnorodnej działalności gospodarczej mogącej prowadzić do powstania konfliktu interesów, wykonują taką działalność z zachowaniem pewnej niezależności, proporcjonalnej do zakresu działalności Biura Maklerskiego oraz ryzyka zaszkodzenia interesom Klienta Identyfikacja konfliktu interesów Kwestie związane z wynagrodzeniem Potencjalne ryzyka obejmują możliwość wystąpienia sytuacji, w której kierownictwo skupia uwagę na przychodach prowadzonych przez siebie działów, kosztem Klienta lub pozostałych działów Biura Maklerskiego. Środki zapobiegawcze to tzw. chiński mur, bezpośrednie numery zgłoszeniowe oraz Polityka Wynagrodzeń Potencjalne ryzyko polegające na tym, że pracownicy są zachęcani do sprzedaży Instrumentów Finansowych, jakie mogą być nieodpowiednie dla Klientów - środkami zapobiegawczymi są Polityka Wynagrodzeń oraz test adekwatności produktu Adekwatność produktu Potencjalne ryzyka obejmują możliwość wystąpienia sytuacji, w której Biuro Maklerskie oferuje skomplikowane produkty derywatowe bez objaśnienia ryzyka lub bez pozyskania informacji o wiedzy, doświadczeniu i celach inwestycyjnych Klientów. Środki zapobiegawcze to "Polityka Świadczenia Usług Inwestycyjnych" oraz "Deklaracja Ryzyka" Potencjalne ryzyko polega na tym, że doradca inwestycyjny jest zainteresowany przekonaniem Klienta do inwestycji w produkt, który z perspektywy celów inwestycyjnych Klienta jest dla niego niewłaściwy. Środki zapobiegawcze to "Polityka Świadczenia Usług Inwestycyjnych" oraz test adekwatności produktu Potencjalne ryzyko polega na tym, że Biuro Maklerskie rekomenduje Klientom częste kupno / sprzedaż Instrumentów Finansowych (co jednak nie leży w ich najlepszym interesie), ponieważ takie transakcje na Instrumentach Finansowych generują wyższe prowizje / przychody. Środki zapobiegawcze to tzw. chiński mur oraz zasady rekomendacji i informacji rynkowych. Biuro Maklerskie eliminuje powyższe ryzyko również poprzez odmowę świadczenia usług konsultingu inwestycyjnego.

6 Przyjmowanie, przekazywanie i wykonywanie zleceń Biuro Maklerskie przekazuje zlecenia Stronie Trzeciej będącej bezpośrednim kontrahentem w każdej Transakcji z wykorzystaniem instrumentu finansowego wykonywanej przez Klienta, partycypującej w Instrumencie Finansowym o takiej samej charakterystyce, jednak w innym kierunku. W niektórych wypadkach zlecenie może zostać przekazane do realizacji przez Stronę Trzecią innemu podmiotowi działającemu na nieregulowanym rynku pozagiełdowym. System wynagrodzeń oraz zachęt otrzymywanych i świadczonych przez Biuro Maklerskie oraz Stronę Trzecią jest opisany bardziej szczegółowo w Punkcie 8.8 poniżej Potencjalne ryzyka obejmują możliwość wystąpienia sytuacji, w której sposób wykonania zlecenia faworyzuje Biuro Maklerskie lub Osoby pozostające z Biurem Maklerskim w specjalnym stosunku. Środki zapobiegawcze to tzw. chiński mur, Linie Bezpośredniego Zgłaszania, Polityka Wynagrodzeń, Wykonywania Zleceń i Inwestycji w imieniu Pracowników oraz Kontrola Wewnętrzna Ewidencja i okresowa kontrola ponowna Biuro Maklerskie prowadzi ewidencję usług inwestycyjnych w stosunku do których zaistniał lub mógł zaistnieć konflikt interesów niosący ze sobą wysokie ryzyko zaszkodzenia interesom Klientów Ewidencja określa konflikt interesów, do jakiego mogło dojść lub doszło, oraz sposoby rozwiązania sytuacji Biuro Maklerskie poddaje powyższą politykę okresowej weryfikacji, w celu zapewnienia jej skuteczności. 6. Informacje o świadczonych usługach 6.1. Po zawarciu Umowy i otwarciu rachunku inwestycyjnego Klienci mają dostęp do szczegółowych informacji o Instrumentach Finansowych oraz środkach pieniężnych Klientów z poziomu Elektronicznej Platformy Handlowej. Elektroniczna Platforma Handlowa zawiera aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o Instrumentach Finansowych, środkach pieniężnych, Transakcjach oraz Zleceniach Klientów Środki komunikacji dotyczące niniejszej Umowy są określane przez Klienta, mogącego wybrać komunikację ową lub w formie drukowanej Biuro Maklerskie udziela Klientowi informacji o wykonanych Transakcjach oraz złożonych zleceniach za pomocą Elektronicznego Systemu Handlowego, do którego Klient ma stały dostęp Biuro Maklerskie jest zobowiązane z wyprzedzeniem informować Klienta o wszelkich zmianach w dokumentacji regulującej stosunek umowny (patrz Warunki) Informacje związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie, które nie są kierowane indywidualnie do Klienta, mogą być publikowane na stronie internetowej Biura Maklerskiego pod adresem

7 7. Ryzyko inwestycyjne 7.1. Wykorzystywanie Instrumentów Finansowych na rynku pozagiełdowym jest zagrożone istotnym ryzykiem, w tym możliwością odniesienia wysokich strat finansowych Szczegółowy opis większości czynników ryzyka związanych z wykorzystywaniem Instrumentów Finansowych przedstawiono w dokumencie [Deklaracja Ryzyka]. 8. Opłaty i prowizje 8.1. Biuro Maklerskie jest uprawnione do naliczania opłat i prowizji zgodnie z [Tabelą Opłat i Prowizji] opracowaną przez przedstawiciela prawnego Biura Maklerskiego. Tabela Opłat i Prowizji jest dostępna na stronie internetowej Biura Maklerskiego pod adresem Tabela Opłat i Prowizji zawiera wszystkie opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług inwestycyjnych, wraz z walutami. Tabela Opłat i Prowizji określa sposób przeliczania kursu wymiany i związanych z tym kosztów, jeśli zajdzie konieczność zmiany waluty. Tabela Opłat i Prowizji określa również warunki płatności lub dane innych operacji wymagane do określenia opłat i prowizji z tytułu usług inwestycyjnych świadczonych przez Biuro Maklerskie Szczegółowe informacje o warunkach, w tym charakterystyce oferowanych Instrumentów Finansowych, ich opracowywaniu, godzinach pracy oraz pozostałe informacje są dostępne na stronie internetowej Biura Maklerskiego pod adresem Całkowita cena oferowanych Instrumentów Finansowych jest podana w Elektronicznym Systemie Handlowym. Podstawa do obliczenia ceny całkowitej jest również określona w informacjach w Punktach 6.1 i O ile obowiązujące przepisy nie mówią inaczej, Biuro Maklerskie nie wykonuje w imieniu Klientów płatności podatków W przypadku uzyskania zysków, Klienci mogą być zobowiązani do zapłacenia podatku od zysków kapitałowych, zgodnie z obowiązującymi w kraju ich siedziby przepisami podatkowymi. W celu podjęcia odpowiednich kroków, Klienci powinni skonsultować się ze swoimi doradcami podatkowymi lub odpowiednimi władzami podatkowymi Klient zostaje niniejszym poinformowany, że strony trzecie mogą naliczać dodatkowe koszty, jeśli do przekazywania środków pieniężnych wykorzystywane są banki, a w szczególności banki zagraniczne Biuro Maklerskie przyjęło środki zapobiegawcze mające na celu ocenę poziomu akceptowalności zachęt. Akceptuje się przyjmowane i/lub otrzymywane zachęty spełniające zobowiązania Biura Maklerskiego do działania w najlepszym interesie Klienta. Biuro Maklerskie ani jego pracownicy nie mogą w żadnym wypadku udzielać lub przyjmować zachęt mogących potencjalnie zagrozić interesom Klientów. Nie zezwala się na przyjmowanie zachęt niespełniających powyższych warunków. Podarunki otrzymywane osobiście przez pracowników Biura Maklerskiego nie podlegają przyjętej przez Biuro Maklerskie definicji zachęt. Biuro Maklerskie wprowadziło zasadę, zgodnie z którą jego pracownicy nie mogą przyjmować od Klientów lub osób

8 trzecich podarunków lub zachęt o żadnej wartości. Biuro Maklerskie będzie otrzymywać od Strony Trzeciej zachętę w wysokości siedemdziesięciu pięciu dolarów australijskich za jeden milion dolarów amerykańskich obrotu transakcyjnego klienta (wielkość transakcji klienta), jednak nie mniej niż sześćdziesiąt tysięcy euro miesięcznie. 9. Zmiany istotnych faktów oraz dokumentacji umownej 9.1. Biuro Maklerskie będzie informować swoich Klientów oraz potencjalnych Klientów o wszelkich istotnych zmianach faktów mających wpływ na usługi świadczone na rzecz Klientów. 10. Dodatkowe informacje dotyczące zdalnie zawartej umowy konsumenckiej na usługi inwestycyjne Szczegółowy opis procesu rejestracji: Cały proces jest podzielony na szereg kroków. W pierwszym kroku: zbieramy Państwa dane osobowe wybierają Państwo sposób, w jaki chcieliby Państwo zawrzeć umowę (korespondencyjnie, elektronicznie lub osobiście) oraz sposób dalszej komunikacji wykonujemy test adekwatności usług inwestycyjnych Po wykonaniu pierwszego kroku, drugi krok wykonujemy całkowicie według własnego uznania. Przygotujemy kompletną dokumentację dotyczącą planowanego stosunku umownego, zawierającą wszystkie istotne informacje o naszej spółce oraz świadczonych przez nas usługach inwestycyjnych, zawierającą ocenę wyniku test adekwatności oraz kategoryzację AML, a także pełną dokumentację umowną oraz dalsze instrukcje Wykonanie trzeciego kroku częściowo spoczywa na Państwu, a częściowo na nas, ponieważ jesteśmy zobowiązani poprawnie Państwa zidentyfikować. Sposób identyfikacji zależy od wielu czynników (sposób zawarcia umowy, Państwa status prawny, a nawet również Państwa preferencje) - zapewniamy jednak, że będą Państwo szczegółowo informowani o procedurze oraz opcjach wyboru Krok czwarty, czyli zawarcie umowy, można wykonać elektronicznie. Zgoda na zawarcie umowy z Państwa i naszej strony wyrażana jest w postaci elektronicznej. Po podjęciu przez Państwa decyzji, otrzymają Państwo od nas w stosownym terminie informacje o tym, jakie działania muszą Państwo jeszcze wykonać Po zawarciu umowy mogą Państwo zasilić swoje konto i dołączyć do ekscytującego świata rynków kapitałowych. 11. Dane informacyjne Konsument ma prawo odstąpić od zawartej zdalnie umowy na świadczenie usług finansowych zgodnie z Paragrafem 1847 Kodeksu Cywilnego (Ustawa Nr 89/2012, Kodeks Cywilny, ze zmianami), ze względu na cenę zależną od zmian cen na rynku finansowym.

9 11.2. Informacje dostarczone przed i w trakcie zawierania umowy zachowują ważność do momentu wprowadzenia zmian przez Biuro Maklerskie zgodnie z Warunkami Reklamacja i skargi klientów są rozpatrywane zgodnie z Polityką Reklamacji i Skarg. Aktualna wersja tej Polityki jest opublikowana na stronie internetowej w zakładce poświęconej przepisom. Klient jest również uprawniony do korzystania z innych sposobów pozasądowego rozstrzygania sporów, jak np. alternatywnego systemu rozwiązywania sporów prowadzonego przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. Dodatkowo, Klient jest również uprawniony do składania reklamacji w Czeskim Banku Narodowym, instytucji nadzorującej rynek finansowy w Republice Czeskiej Prawem obowiązującym podczas zawierania i w trakcie obowiązywania Umowy jest prawo Republiki Czeskiej. Ewentualne spory powstałe w związku z zawartą Umową podlegają rozpatrzeniu wyłącznie przed właściwymi sądami Republiki Czeskiej.

Informacje o domu maklerskim

Informacje o domu maklerskim Informacje o domu maklerskim 1. Informacje prawne dotyczące HighSky Brokers a.s. HighSky Brokers A.S. oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa zarejestrowany w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

1) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,

1) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STARFUNDS SP. Z O.O. ORAZ USŁUG W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH Dane ul. Jarochowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. A. Definicje i postanowienia ogólne 1 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem oznaczają: a. DM, Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A. ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W GETIN NOBLE BANK SA

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W GETIN NOBLE BANK SA POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W GETIN NOBLE BANK SA WPROWADZENIE Zgodnie z Dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień)

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień) 2011 Stopa Zysku (zakończona) Okres Subskrypcji: 04.02.2011 21.02.2011 (Luty) Data zakończenia lokaty: 25.02.2013 Obserwacja 1 (22.08.2011) 2 (22.02.2012) 3 (22.08.2012) 4 (22.02.2013) tak tak tak : 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego. 2 ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie. 2. Dane pozwalające

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej Poczesna, grudzień 2011r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej 1 Mając na uwadze: - postanowienia uchwały 385/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. z póz. zmianami, w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo