Informacje o domu maklerskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o domu maklerskim"

Transkrypt

1 Informacje o domu maklerskim 1. Informacje prawne dotyczące HighSky Brokers a.s. HighSky Brokers A.S. oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , działający w imieniu HighSky Brokers, a.s., z siedzibą pod adresem Vodičkova 710/31, kod pocztowy , Praga 1, Nowe Miasto, numer rejestracji , zarejestrowanej w Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze, sekcja B, część 16338, zwany dalej Dom Maklerski bądź HighSky Brokers. Dane kontaktowe Nr telefonu: Strona: HighSky Brokers a.s. prowadzi działalność maklerską w rozumieniu Ustawy 256/2008.o rynku kapitałowym obowiązującej w Republice Czeskiej (dalej Ustawa ), świadcząc usługi inwestycyjne na podstawie licencji udzielonej przez Czeski Bank Narodowy z siedzibą przy ulicy Na Na Příkopě 28, Praga 1 (www.cnb.cz). Działaność Domu Maklerskiego w Polsce reguluje art.117 i następne Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( tekst jednolity Dz.U Nr 211 poz z późniejszymi zmianami) a także Uchwała nr 128 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2010 roku o warunkach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności Maklerskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne oraz przepisy w niej wymienione. 2. Komunikacja z Klientami Język: HighSky Brokers komunikuje się z Klientami w języku polskim, angielskim oraz czeskim. Dodatkowo komunikacja na piśmie jest możliwa również w następujących językach: rumuński, bułgarski, słowacki oraz węgierski, przy czym 1) HighSky Brokers jest w każdym momencie uprawiony do odmowy prowadzenia komunikacji w wymienionych językach, 2) Klient jest zobowiązany do dokonania wcześniejszej weryfikacji dotyczącej możliwości komunikacji z HighSky Brokers w jednym z tych języków. Klient może komunikować się z HighSky Brokers, w szczególności poprzez Dział Obsługi Klienta, w następujący sposób: 1. Osobiście pod adresem ul. Grzybowska 80/ Warszawa; 2. Telefonicznie w godzinach pracy HighSky Brokers, pod numerem: Poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: 4. Poprzez serwis internetowy: Klient może składać zlecenia w następujący sposób: 5. Poprzez Elektroniczny System Transakcyjny, udostępniony przez HighSky Brokers; 6. Telefonicznie w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, pod numerem: Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy HighSky Brokers a Klientem w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych są uwzględnione w Regulaminie świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych (zwanym dalej Regulaminem). 3. Usługi inwestycyjne świadczone przez HighSky Brokers HighSky Brokers jest uprawniony do świadczenia następujących usług maklerskich: Podstawowe usługi maklerskie: 3.1. Przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 3.2. Wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;

2 Uzupełniające usługi maklerskie: 3.3. Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych; 3.4. Sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących zawierania transakcji na instrumentach finansowych; 3.5. Wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską. Wymienione wyżej usługi maklerskie mogą być świadczone na rzecz Klientów w zakresie instrumentów finansowych - kontraktów na różnicę - opartych na następujących instrumentach bazowych: 1. Waluty oraz ich derywaty; 2. Towary oraz ich derywaty; 3. Indeksy oraz ich derywaty; 4. Akcje oraz ich derywaty; 5. Obligacje oraz ich derywaty; 6. Wskaźniki klimatyczne, ceny transportu, certyfikaty emisji czy wskaźniki inflacji jak i inne wskaźniki ekonomiczne występujące w oficjalnych statystykach oraz ich derywaty. HighSky Brokers jest także uprawiony do sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących zawierania transakcji na instrumentach finansowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy, w tym m.in. papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, kontraktów opcyjnych, futures, swap, forward czy instrumentów pochodnych dotyczących przeniesienia ryzyka kredytowego. 4. Podstawowe zasady ochrony aktywów 4.1. HighSky Brokers prowadzi ewidencje aktywów Klientów w sposób ciągły i jednoznaczny, tak iż w dowolnym momencie istnieje możliwość identyfikacji aktywów należących do poszczególnych Klientów oraz ich wyodrębnienie w stosunku do aktywów HighSky Brokers; 4.2. Na aktywa Klienta składają się instrumenty finansowe oraz środki pieniężne zdeponowane przez Klienta wraz z przychodami wynikającymi z transakcji w zakresie instrumentów finansowych; 4.3. Aktywa Klienta nie stanowią własności Domu Maklerskiego; 4.4. W odniesieniu do wszystkich kwestii dotyczących aktywów Klientów Dom Maklerski jest zobowiązany postępować w sposób profesjonalny i sprawiedliwy tak, aby działać w najlepszym interesie Klienta. Wewnętrzne procedury Domu Maklerskiego określają sposoby zabezpieczenia przed ewentualnymi nadużyciami, wyłudzeniami, złym zarządzaniem, nieprawidłowym prowadzeniem ewidencji aktywów oraz skutkami zaniedbań; 4.5. Środki pieniężne Środki pieniężne Klientów w danej walucie są zdeponowane na specjalnie do tego celu przeznaczonym zbiorczym rachunku bankowym. Środki te są oddzielone od aktywów pieniężnych należących do Domu Maklerskiego; Część środków pieniężnych może być zdeponowana na rachunku Strony Trzeciej (wg definicji z Regulaminu), do której zgodnie z umową o współpracy Dom Maklerski przekazuje zlecenia w celu realizacji oraz rozliczenia 4.6. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe należące do Klienta są przechowywane na rachunku Strony Trzeciej i rejestrowane na indywidualnym koncie Klienta w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym;

3 4.7. System rekompensat Aktywa Klienta, włączając w to zdeponowane środki pieniężne, zgodnie z art. 128 Ustawy, są zabezpieczone w ramach systemu rekompensat w Republice Czeskiej (dalej System rekompensat ), w którym uczestniczy HighSky Brokers. Według bieżącego stanu prawnego odszkodowanie zostanie wypłacone Klientom poprzez System rekompensat w sytuacji gdy: a) Dom Maklerski ze względu na swoją sytuację finansową, nie będzie w stanie uregulować zobowiązań w stosunku do Klientów przy jednoczesnym niskim prawdopodobieństwie ich uregulowania w okresie jednego roku, b) w przypadku wyroku sądu o niewypłacalności Domu Maklerskiego c) lub w wyniku decyzji sądu Klienci nie będą mieli możliwości skutecznie dochodzić swoich roszczeń w stosunku do Domu Maklerskiego. System rekompensat zabezpiecza w stosunku do każdego Klienta wypłatę 90% rzeczywistej wartości aktywów Klienta, do wysokości EUR w koronach czeskich. Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu rekompensat jest dostępnych na stronie Domu Maklerskiego lub przez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta. 5. Polityka w zakresie identyfikacji oraz zarządzania konfliktem interesów 5.1. Informacje ogólne Dom Maklerski świadczy podstawowe oraz uzupełniające usługi maklerskie w zakresie instrumentów finansowych. W celu identyfikacji oraz zarządzania konfliktem interesów pomiędzy Domem Maklerskim, jego kadrą zarządzającą, osobami reprezentującymi prawnie Dom Maklerski, jak i pracownikami odpowiedzialnymi za pełnienie czynności w przypadku których może zachodzić konflikt interesów, Dom Maklerski wdrożył organizacyjne i administracyjne procedury które mają zapobiegać sytuacjom, w których konflikt interesów będzie mieć negatywny wpływ na interesy Klienta. Stosowne kroki podjęte zostały także w odniesieniu do analiz oraz informacji rynkowych przygotowywanych przez Dom Maklerski; Dom Maklerski stawia sobie za cel skuteczne zarządzanie konfliktem interesów w ramach prowadzonej działalności Dokument Polityka identyfikacji oraz zarządzania konfliktem interesów jest dostępny na żądanie Klienta Potencjalny konflikt interesów identyfikacja W celu identyfikacji sfery potencjalnego konfliktu interesów, Dom Maklerski określi, czy sam Dom Maklerski, włączając w to osoby na stanowiskach kierowniczych, jego agentów i ich pracowników, osoby o szczególnym związku z Domem Maklerskim ( w rozumieniu Ustawy), osoby powiązane, agentów oraz podmioty kontrolujące Dom Maklerski i będące kontrolowanymi przez Dom Maklerski lub kontrolowanymi przez ten sam podmiot co Dom Maklerski, jego Klienci jak i potencjalni Klienci lub Klienci i potencjalni Klienci wzajemnie w stosunku do siebie w związku ze świadczeniem usług maklerskich: mogą osiągać korzyści finansowe lub unikać strat finansowych kosztem Klienta; są zainteresowani określonym wynikiem danej usługi świadczonej Klientowi lub transakcji zrealizowanej w imieniu Klienta, odmiennym niż leży w interesie Klienta; mają pobudki do faworyzowania interesów danego Klienta kosztem innego Klienta; prowadzą tą samą działalność co Klient; otrzymują lub mogą otrzymać gratyfikację inaczej niż od samego Klienta, w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz Klienta, która nie stanowi zwyczajowego elementu świadczonych usług Strefy potencjalnego konfliktu interesów oraz zastosowane procedury zapobiegające są określone w pkt Obsługa konfliktów interesów

4 Pracownicy Domu Maklerskiego oraz inne osoby pozostające w rozumieniu Ustawy w szczególnych relacjach z Domem Maklerskim, powinni działać mając na celu wyłącznie wykonanie czynności powierzonych im przez Dom Maklerski. Wykonując te czynności, są zobowiązani do respektowania zakresu usług maklerskich do świadczenia których Dom Maklerski został uprawniony przez stosowne organy; W celu zarządzania potencjalnym konfliktem interesów Dom Maklerski wprowadził stosowne procedury tak, aby zapewnić, iż osoby pozostające w szczególnych relacjach z Domem Maklerskim, zaangażowane w różnego rodzaju działalność gospodarczą, z której może wynikać potencjalny konflikt interesów, wykonują takie czynności niezależnie, w stopniu proporcjonalnym do skali działalności Domu Maklerskiego oraz ryzyka narażenia na szkodę interesów Klienta Identyfikacja konfliktu interesów Wynagrodzenia Potencjalne ryzyko obejmuje możliwość, iż kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych będą mieć na celu maksymalizację przychodów ich własnych jednostek organizacyjnych, kosztem interesów Klienta lub innych jednostek organizacyjnych Domu Maklerskiego. Metodami zapobiegającymi takim sytuacjom są tzw. mury chińskie (wprowadzenie barier informacyjnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Domu Maklerskiemu w celu zapewnienie poufności informacji dalej jako mury chińskie), bezpośrednie linie raportowania oraz stosowana polityka wynagrodzeń; Potencjalne ryzyko stanowi możliwość, iż pracownicy mogą być zachęcani do oferowania instrumentów finansowych, które nie są odpowiednie dla danego Klienta metodami zapobiegającymi są stosowana polityka wynagrodzeń oraz Kwestionariusz MiFiD Adekwatność produktu Potencjalne ryzyko jest związane z możliwością iż złożone produkty jakimi są finansowe derywaty oferowane przez Dom Maklerski będą oferowane bez stosownej informacji o związanych z nimi ryzyku lub bez pozyskania informacji dotyczących wiedzy, doświadczenia oraz celów inwestycyjnych Klienta. Środkiem zaradczym jest tu wewnętrzna procedura Domu Maklerskiego Polityka świadczenia usług inwestycyjnych oraz dokument Deklaracja Ryzyka, dołączony do każdej umowy podpisanej przez Klienta; Potencjalnym źródłem ryzyka jest także możliwość, iż doradca finansowy może być zainteresowany zachęcaniem Klientów do inwestowania w produkt, który nie jest odpowiedni w stosunku do celów inwestycyjnych Klienta. Środek zaradczy stanowi w tym przypadku wewnętrzna procedura Domu Maklerskiego, Polityka świadczenia usług inwestycyjnych oraz Kwestionariusz MiFiD; Potencjalne ryzyko stanowi także sytuacja, gdy Dom Maklerski może rekomendować Klientom zakup bądź sprzedaż instrumentów finansowych nawet w sytuacji, gdy nie leży to w najlepszym interesie Klienta, ze względu na fakt, iż transakcje zawierane na danych instrumentach finansowych generują wyższe prowizje czy też przychody. Środkiem zaradczym są w tym przypadku mury chińskie oraz wewnętrzne przepisy Domu Maklerskiego dotyczące rekomendacji oraz informacji rynkowych. Dom Maklerski ogranicza to ryzyko poprzez politykę nie udzielania rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych Przyjmowanie, przekazywanie i realizacja zleceń Konflikt interesów występuję ze względu na fakt, iż Dom Maklerski przekazuje zlecenia do realizacji przez Stronę Trzecią, która występuje jako strona transakcji na instrumentach finansowych zawieranych przez Klienta. Zlecenie w niektórych przypadkach może być przekazane przez Stronę Trzecią do realizacji do innego podmiotu działającego na rynku OTC. Wynagrodzenia otrzymywane i wypłacane pomiędzy Domem Maklerskim a Stronę Trzecią są opisane w pkt. 8.8; Istnieje potencjalne ryzyko iż sposób realizacji zleceń na instrumentach finansowych może być korzystny dla Domu Maklerskiego lub osoby o szczególnym związku z Domem Maklerskim.

5 Rozwiązanie stanowią mury chińskie, bezpośrednie raportowanie, polityka wynagrodzeń, polityka realizacji zleceń, inwestycje na rachunkach pracowników oraz audyt wewnętrzny Rejestr konfliktów interesów oraz okresowa kontrola Dom Maklerski prowadzi rejestr usług finansowych, w relacji do których powstaje lub może powstać konflikt interesów, niosący ze sobą ryzyko poniesienia istotnych strat przez Klientów; Wyżej wymieniony rejestr uwzględnia zarówno istniejące jak i potencjalne sytuacje konfliktu interesów oraz przewidywane środki zaradcze; Dom Maklerski okresowo kontroluje swą politykę w zakresie konfliktu interesów tak, aby zapewnić jej efektywność Jeżeli Dom Maklerski został zarekomendowany Klientowi poprzez podmiot trzeci oferujący usługi marketingowe dla Domu Maklerskiego, może on otrzymać wynagrodzenie zgodnie z art. 15(1) oraz (3) Ustawy, oraz pkt 15 Rozporządzenia nr 303/2012 Republiki Czeskiej, dt. szczegółowych warunków świadczenia usług inwestycyjnych. Wynagrodzenie takie może mieć postać stałego wynagrodzenia miesięcznego, stałej jednorazowej bądź okresowej kwoty przyznawanej za pozyskanie każdego Klienta, określonej części dochodów netto osiąganych przez Dom Maklerski w odniesieniu do Klienta, wartości procentowej depozytu składanego przez Klienta, stałej lub zmiennej opłaty za każdą transakcję wykonaną przez rekomendowanego Klienta, bądź inne schematy pośrednio lub bezpośrednio związane z świadczeniem usług inwestycyjnych. 6. Informacje dotyczące świadczonych usług 6.1. Dokładne informacje dotyczące posiadanych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych są dostępne dla Klienta poprzez Elektroniczny System Transakcyjny w momencie podpisania umowy i otwarcia rachunku. Elektroniczny System Transakcyjny zawiera aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące instrumentów finansowych, środków pieniężnych, transakcji oraz zleceń Klientów; 6.2. Metoda komunikacji związanej z realizacją umowy jest określana przez Klienta, i może przebiegać w formie papierowej bądź elektronicznej; 6.3. Dom Maklerski informuje Klienta o zrealizowanych zleceniach i zawartych transakcjach poprzez Elektroniczny System Transakcyjny, do którego Klient ma stały dostęp; 6.4. Dom Maklerski informuje Klienta o zmianach w zakresie dokumentacji regulującej świadczenie usług inwestycyjnych ze stosownym wyprzedzeniem; 6.5. Informacje związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych przez Dom Maklerski, które nie są skierowane bezpośrednio do danego Klienta, mogą być przekazywane za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego 7. Ryzyko inwestycyjne 7.1. Zawieranie transakcji na Instrumentach Finansowych na rynku pozagiełdowym jest związane ze znacznym ryzykiem, w tym z możliwością poniesienia dużych strat finansowych ; 7.2. Szczegółowe informacje dotyczące najczęściej występujących rodzajów ryzyka związanych z instrumentami finansowymi zawiera dokument Deklaracja Ryzyka; 8. Opłaty i prowizje 8.1. Dom Maklerski jest uprawniony do pobierania opłat i prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, wprowadzoną przez Dom Maklerski. Tabela jest dostępna na stronie internetowej Domu Maklerskiego Tabela Opłat i Prowizji zawiera wszelkie opłaty i prowizje związane z świadczeniem usług inwestycyjnych, wraz z wyszczególnieniem waluty w której są pobierane. Tabela zawiera także informacje o sposobie

6 wyznaczenia kursu walutowy w przypadku konieczności dokonania wymiany walutowej. Tabela Opłat i Prowizji określa również warunki płatności oraz zawiera inne ewentualne informacje potrzebne do określenia opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych przez Dom Maklerski; 8.3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków świadczenia usług inwestycyjnych, w tym charakterystyka poszczególnych produktów oraz ich godziny handlu, są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego Elektroniczny System Transakcyjny udostępnia informacje dotyczące całkowitej ceny instrumentów finansowych. Podstawą do jej wyznaczenia są także informacje uzyskane w oparciu o punkty 6.1 oraz Dom Maklerski nie odprowadza płatności związanych z podatkami Klientów, chyba że akty prawne stanowią inaczej; 8.6. W przypadkach osiągnięcia zysku, Klient może być zobowiązany do zapłacenia podatku od zysków kapitałowych zgodnie z regulacjami prawnymi kraju w którym jest rezydentem podatkowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania w takiej sytuacji, należy zwrócić się z zapytaniem do doradcy podatkowego lub stosownego organu administracyjnego; 8.7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku transferu środków pieniężnych, może on zostać obciążony dodatkowymi kosztami poprzez podmioty trzecie, w szczególności dotyczy to m.in. krajowych i zagranicznych transferów bankowych oraz transferów realizowanych za pomocą kart płatniczych; 8.8. Dom Maklerski wprowadził środki zapobiegawcze dotyczące dopuszczalności przekazywania i przyjmowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (dalej Zachęty ). Dopuszczalne są Zachęty wypłacane i/lub przyjmowane, które są w zgodzie z obowiązkiem Domu Maklerskiego dotyczącym działania w najlepszym interesie Klienta. W żadnym przypadku Dom Maklerski ani żaden z jego pracowników nie może wypłacać lub przyjmować Zachęt, które mogą stanowić zagrożenie dla interesów Klienta. Zachęty które nie spełniają tych warunków są niedopuszczalne. Podarki otrzymane osobiście przez pracowników Domu Maklerskiego nie spełniają definicji Zachęt przyjętej przez Dom Maklerski. Pracownicy Domu Maklerskiego nie są upoważnieni do przyjmowania podarków ani Zachęt o jakiejkolwiek wartości od Klientów ani osób trzecich. Dom Maklerski uzyskuje przychód w wysokości trzech czwartych wyniku finansowego netto Strony Trzeciej, uzyskanego z obrotu Klientów Domu Maklerskiego, skorygowanego o koszty związane z zabezpieczeniem otwartych w ramach wspomnianego obrotu pozycji (powyższe odnosi się także do wyniku finansowego związanego z ewentualnym przekazywaniem zleceń Klientów Domu Maklerskiego do dalszych Stron Trzecich). 9. Informacja o zmianach dotyczących warunków świadczenia usług Dom Maklerski informuje Klientów oraz potencjalnych Klientów o wszystkich zmianach w zakresie faktów, mających istotny wpływ na świadczone Klientom usługi. 10. Dodatkowe informacje dotycząca zdalnego sposobu zawierania umowy w zakresie usług inwestycyjnych Szczegółowy proces rejestracji Klienta: 1. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. W czasie pierwszego etapu: Dom Maklerski gromadzi dane osobowe Klienta; Klient wybiera sposób zawarcia umowy (osobiście, drogą elektroniczną lub korespondencyjną) oraz sposób dalszej komunikacji; Dom Maklerski przeprowadza test mający na celu określenie czy oferowane usługi finansowe są dla Klienta odpowiednie; 2. Po zakończeniu pierwszego etapu, drugi jest realizowany przez sam Dom Maklerski. Polega on na przygotowaniu dokumentacji zgodnie z ustalonym zakresem usług, zawierającej najważniejsze dane Domu Maklerskiego oraz usług przez niego świadczonych, analizę kwestionariusza adekwatności oraz kategoryzację z punktu widzenia zapobiegania procederowi prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dom Maklerski przygotuje także pełną dokumentację dotyczącą samej umowy świadczenia usług inwestycyjnych wraz z dalszymi instrukcjami dla Klienta; 3. Trzeci etap jest realizowany przez Klienta i Dom Maklerski. Przeprowadzana jest identyfikacja Klienta, która może być realizowana różnymi sposobami zależnie m.in. od wybranego rodzaju umowy oraz rodzaju Klienta

7 (osoba fizyczna / klient instytucjonalny). Niezależnie od formy, Klient otrzyma pełną informację na temat przebiegu całego procesu. 4. Czwarty krok - zawarcie umowy - może być zrealizowany w formie pisemnej bądź elektronicznej. Forma pisemna wymaga podpisu ze strony Domu Maklerskiego oraz Klienta, w przypadku formy elektronicznej zgoda ze strony Klienta jak i Domu Maklerskiego na zawarcie umowy jest przeprowadzona wyłącznie poprzez środki elektroniczne. W zależności od wybranej formy komunikacji Klient będzie na bieżąco informowany o krokach niezbędnych dla zawarcia umowy. Informacje uzupełniające Wyłączone jest prawo konsumenta do odstąpienia od umowy świadczenia usług finansowych zawartych na odległość za pomocą środków porozumiewania się na odległość (wszelkich środków, które bez jednoczesnej fizycznej obecności Domu Maklerskiego i konsumenta mogą być wykorzystane do zawarcia umowy między tymi stronami) czy zawartych poza siedzibą Domu Maklerskiego, ze względu na fakt iż koszt świadczonych usług jest uzależniony od cen występujących na rynku finansowym oraz ze względu na prawne wyłączenia wynikające miedzy innymi z DYREKTYWY 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość i innych obowiązujących przepisów. Informacje przekazane Klientom, zarówno przed jak i po zawarciu umowy, pozostają w mocy do momentu ich zmiany przez Dom Maklerski, zgodnie z postępowaniem przewidzianym przez Regulamin; Reklamacje i roszczenia Klientów będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem. Jego aktualna wersja jest dostępna na stronie Domu Maklerskiego. Konsument ma również prawo do zastosowanie innej metody pozasądowej w celu rozwiązania sporów, takich jak alternatywne rozwiązanie sporów zorganizowane przez ministerstwo handlu i przemysłu w Republice Czeskiej lub mediacja przy polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, konsument ma prawo skierować swoje zażalenie do Czeskiego Narodowego Banku Centralnego, podmiotu uprawnionego do nadzoru rynku finansowego w Republice Czeskiej;ewentualnie zawiadomić polską Komisję Nadzoru Finansowego. Prawem obowiązującym w trakcie procesu zawierania umowy jak i w czasie jej trwania, jest prawo czeskie o ile inaczej nie stanowi art.117 i następne Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( tekst jednolity Dz.U Nr 211 poz z późniejszymi zmianami) i Uchwała nr 128 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2010 roku o warunkach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności Maklerskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne. Spory z umowy mogą być rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Oddziału Domu Maklerskiego w Polsce bądź odpowiednie sądy w Republice Czeskiej właściwe z względu na siedzibę Domu Maklerskiego.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. I. NAZWA DOMU MAKLERSKIEGO ORAZ PODMIOTU DOMINUJĄCEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZASADY WYSTAWIANA INFORMACJI PIT-8C W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: BM) informuje o zasadach wystawiania informacji PIT-8C przez BM w oparciu o interpretację przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo