Informacje o domu maklerskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o domu maklerskim"

Transkrypt

1 Informacje o domu maklerskim 1. Informacje prawne dotyczące HighSky Brokers a.s. HighSky Brokers A.S. oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , działający w imieniu HighSky Brokers, a.s., z siedzibą pod adresem Vodičkova 710/31, kod pocztowy , Praga 1, Nowe Miasto, numer rejestracji , zarejestrowanej w Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze, sekcja B, część 16338, zwany dalej Dom Maklerski bądź HighSky Brokers. Dane kontaktowe Nr telefonu: Strona: HighSky Brokers a.s. prowadzi działalność maklerską w rozumieniu Ustawy 256/2008.o rynku kapitałowym obowiązującej w Republice Czeskiej (dalej Ustawa ), świadcząc usługi inwestycyjne na podstawie licencji udzielonej przez Czeski Bank Narodowy z siedzibą przy ulicy Na Na Příkopě 28, Praga 1 (www.cnb.cz). Działaność Domu Maklerskiego w Polsce reguluje art.117 i następne Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( tekst jednolity Dz.U Nr 211 poz z późniejszymi zmianami) a także Uchwała nr 128 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2010 roku o warunkach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności Maklerskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne oraz przepisy w niej wymienione. 2. Komunikacja z Klientami Język: HighSky Brokers komunikuje się z Klientami w języku polskim, angielskim oraz czeskim. Dodatkowo komunikacja na piśmie jest możliwa również w następujących językach: rumuński, bułgarski, słowacki oraz węgierski, przy czym 1) HighSky Brokers jest w każdym momencie uprawiony do odmowy prowadzenia komunikacji w wymienionych językach, 2) Klient jest zobowiązany do dokonania wcześniejszej weryfikacji dotyczącej możliwości komunikacji z HighSky Brokers w jednym z tych języków. Klient może komunikować się z HighSky Brokers, w szczególności poprzez Dział Obsługi Klienta, w następujący sposób: 1. Osobiście pod adresem ul. Grzybowska 80/ Warszawa; 2. Telefonicznie w godzinach pracy HighSky Brokers, pod numerem: Poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: 4. Poprzez serwis internetowy: Klient może składać zlecenia w następujący sposób: 5. Poprzez Elektroniczny System Transakcyjny, udostępniony przez HighSky Brokers; 6. Telefonicznie w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, pod numerem: Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy HighSky Brokers a Klientem w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych są uwzględnione w Regulaminie świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych (zwanym dalej Regulaminem). 3. Usługi inwestycyjne świadczone przez HighSky Brokers HighSky Brokers jest uprawniony do świadczenia następujących usług maklerskich: Podstawowe usługi maklerskie: 3.1. Przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 3.2. Wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;

2 Uzupełniające usługi maklerskie: 3.3. Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych; 3.4. Sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących zawierania transakcji na instrumentach finansowych; 3.5. Wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską. Wymienione wyżej usługi maklerskie mogą być świadczone na rzecz Klientów w zakresie instrumentów finansowych - kontraktów na różnicę - opartych na następujących instrumentach bazowych: 1. Waluty oraz ich derywaty; 2. Towary oraz ich derywaty; 3. Indeksy oraz ich derywaty; 4. Akcje oraz ich derywaty; 5. Obligacje oraz ich derywaty; 6. Wskaźniki klimatyczne, ceny transportu, certyfikaty emisji czy wskaźniki inflacji jak i inne wskaźniki ekonomiczne występujące w oficjalnych statystykach oraz ich derywaty. HighSky Brokers jest także uprawiony do sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących zawierania transakcji na instrumentach finansowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy, w tym m.in. papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, kontraktów opcyjnych, futures, swap, forward czy instrumentów pochodnych dotyczących przeniesienia ryzyka kredytowego. 4. Podstawowe zasady ochrony aktywów 4.1. HighSky Brokers prowadzi ewidencje aktywów Klientów w sposób ciągły i jednoznaczny, tak iż w dowolnym momencie istnieje możliwość identyfikacji aktywów należących do poszczególnych Klientów oraz ich wyodrębnienie w stosunku do aktywów HighSky Brokers; 4.2. Na aktywa Klienta składają się instrumenty finansowe oraz środki pieniężne zdeponowane przez Klienta wraz z przychodami wynikającymi z transakcji w zakresie instrumentów finansowych; 4.3. Aktywa Klienta nie stanowią własności Domu Maklerskiego; 4.4. W odniesieniu do wszystkich kwestii dotyczących aktywów Klientów Dom Maklerski jest zobowiązany postępować w sposób profesjonalny i sprawiedliwy tak, aby działać w najlepszym interesie Klienta. Wewnętrzne procedury Domu Maklerskiego określają sposoby zabezpieczenia przed ewentualnymi nadużyciami, wyłudzeniami, złym zarządzaniem, nieprawidłowym prowadzeniem ewidencji aktywów oraz skutkami zaniedbań; 4.5. Środki pieniężne Środki pieniężne Klientów w danej walucie są zdeponowane na specjalnie do tego celu przeznaczonym zbiorczym rachunku bankowym. Środki te są oddzielone od aktywów pieniężnych należących do Domu Maklerskiego; Część środków pieniężnych może być zdeponowana na rachunku Strony Trzeciej (wg definicji z Regulaminu), do której zgodnie z umową o współpracy Dom Maklerski przekazuje zlecenia w celu realizacji oraz rozliczenia 4.6. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe należące do Klienta są przechowywane na rachunku Strony Trzeciej i rejestrowane na indywidualnym koncie Klienta w Elektronicznym Systemie Transakcyjnym;

3 4.7. System rekompensat Aktywa Klienta, włączając w to zdeponowane środki pieniężne, zgodnie z art. 128 Ustawy, są zabezpieczone w ramach systemu rekompensat w Republice Czeskiej (dalej System rekompensat ), w którym uczestniczy HighSky Brokers. Według bieżącego stanu prawnego odszkodowanie zostanie wypłacone Klientom poprzez System rekompensat w sytuacji gdy: a) Dom Maklerski ze względu na swoją sytuację finansową, nie będzie w stanie uregulować zobowiązań w stosunku do Klientów przy jednoczesnym niskim prawdopodobieństwie ich uregulowania w okresie jednego roku, b) w przypadku wyroku sądu o niewypłacalności Domu Maklerskiego c) lub w wyniku decyzji sądu Klienci nie będą mieli możliwości skutecznie dochodzić swoich roszczeń w stosunku do Domu Maklerskiego. System rekompensat zabezpiecza w stosunku do każdego Klienta wypłatę 90% rzeczywistej wartości aktywów Klienta, do wysokości EUR w koronach czeskich. Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu rekompensat jest dostępnych na stronie Domu Maklerskiego lub przez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta. 5. Polityka w zakresie identyfikacji oraz zarządzania konfliktem interesów 5.1. Informacje ogólne Dom Maklerski świadczy podstawowe oraz uzupełniające usługi maklerskie w zakresie instrumentów finansowych. W celu identyfikacji oraz zarządzania konfliktem interesów pomiędzy Domem Maklerskim, jego kadrą zarządzającą, osobami reprezentującymi prawnie Dom Maklerski, jak i pracownikami odpowiedzialnymi za pełnienie czynności w przypadku których może zachodzić konflikt interesów, Dom Maklerski wdrożył organizacyjne i administracyjne procedury które mają zapobiegać sytuacjom, w których konflikt interesów będzie mieć negatywny wpływ na interesy Klienta. Stosowne kroki podjęte zostały także w odniesieniu do analiz oraz informacji rynkowych przygotowywanych przez Dom Maklerski; Dom Maklerski stawia sobie za cel skuteczne zarządzanie konfliktem interesów w ramach prowadzonej działalności Dokument Polityka identyfikacji oraz zarządzania konfliktem interesów jest dostępny na żądanie Klienta Potencjalny konflikt interesów identyfikacja W celu identyfikacji sfery potencjalnego konfliktu interesów, Dom Maklerski określi, czy sam Dom Maklerski, włączając w to osoby na stanowiskach kierowniczych, jego agentów i ich pracowników, osoby o szczególnym związku z Domem Maklerskim ( w rozumieniu Ustawy), osoby powiązane, agentów oraz podmioty kontrolujące Dom Maklerski i będące kontrolowanymi przez Dom Maklerski lub kontrolowanymi przez ten sam podmiot co Dom Maklerski, jego Klienci jak i potencjalni Klienci lub Klienci i potencjalni Klienci wzajemnie w stosunku do siebie w związku ze świadczeniem usług maklerskich: mogą osiągać korzyści finansowe lub unikać strat finansowych kosztem Klienta; są zainteresowani określonym wynikiem danej usługi świadczonej Klientowi lub transakcji zrealizowanej w imieniu Klienta, odmiennym niż leży w interesie Klienta; mają pobudki do faworyzowania interesów danego Klienta kosztem innego Klienta; prowadzą tą samą działalność co Klient; otrzymują lub mogą otrzymać gratyfikację inaczej niż od samego Klienta, w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz Klienta, która nie stanowi zwyczajowego elementu świadczonych usług Strefy potencjalnego konfliktu interesów oraz zastosowane procedury zapobiegające są określone w pkt Obsługa konfliktów interesów

4 Pracownicy Domu Maklerskiego oraz inne osoby pozostające w rozumieniu Ustawy w szczególnych relacjach z Domem Maklerskim, powinni działać mając na celu wyłącznie wykonanie czynności powierzonych im przez Dom Maklerski. Wykonując te czynności, są zobowiązani do respektowania zakresu usług maklerskich do świadczenia których Dom Maklerski został uprawniony przez stosowne organy; W celu zarządzania potencjalnym konfliktem interesów Dom Maklerski wprowadził stosowne procedury tak, aby zapewnić, iż osoby pozostające w szczególnych relacjach z Domem Maklerskim, zaangażowane w różnego rodzaju działalność gospodarczą, z której może wynikać potencjalny konflikt interesów, wykonują takie czynności niezależnie, w stopniu proporcjonalnym do skali działalności Domu Maklerskiego oraz ryzyka narażenia na szkodę interesów Klienta Identyfikacja konfliktu interesów Wynagrodzenia Potencjalne ryzyko obejmuje możliwość, iż kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych będą mieć na celu maksymalizację przychodów ich własnych jednostek organizacyjnych, kosztem interesów Klienta lub innych jednostek organizacyjnych Domu Maklerskiego. Metodami zapobiegającymi takim sytuacjom są tzw. mury chińskie (wprowadzenie barier informacyjnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Domu Maklerskiemu w celu zapewnienie poufności informacji dalej jako mury chińskie), bezpośrednie linie raportowania oraz stosowana polityka wynagrodzeń; Potencjalne ryzyko stanowi możliwość, iż pracownicy mogą być zachęcani do oferowania instrumentów finansowych, które nie są odpowiednie dla danego Klienta metodami zapobiegającymi są stosowana polityka wynagrodzeń oraz Kwestionariusz MiFiD Adekwatność produktu Potencjalne ryzyko jest związane z możliwością iż złożone produkty jakimi są finansowe derywaty oferowane przez Dom Maklerski będą oferowane bez stosownej informacji o związanych z nimi ryzyku lub bez pozyskania informacji dotyczących wiedzy, doświadczenia oraz celów inwestycyjnych Klienta. Środkiem zaradczym jest tu wewnętrzna procedura Domu Maklerskiego Polityka świadczenia usług inwestycyjnych oraz dokument Deklaracja Ryzyka, dołączony do każdej umowy podpisanej przez Klienta; Potencjalnym źródłem ryzyka jest także możliwość, iż doradca finansowy może być zainteresowany zachęcaniem Klientów do inwestowania w produkt, który nie jest odpowiedni w stosunku do celów inwestycyjnych Klienta. Środek zaradczy stanowi w tym przypadku wewnętrzna procedura Domu Maklerskiego, Polityka świadczenia usług inwestycyjnych oraz Kwestionariusz MiFiD; Potencjalne ryzyko stanowi także sytuacja, gdy Dom Maklerski może rekomendować Klientom zakup bądź sprzedaż instrumentów finansowych nawet w sytuacji, gdy nie leży to w najlepszym interesie Klienta, ze względu na fakt, iż transakcje zawierane na danych instrumentach finansowych generują wyższe prowizje czy też przychody. Środkiem zaradczym są w tym przypadku mury chińskie oraz wewnętrzne przepisy Domu Maklerskiego dotyczące rekomendacji oraz informacji rynkowych. Dom Maklerski ogranicza to ryzyko poprzez politykę nie udzielania rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych Przyjmowanie, przekazywanie i realizacja zleceń Konflikt interesów występuję ze względu na fakt, iż Dom Maklerski przekazuje zlecenia do realizacji przez Stronę Trzecią, która występuje jako strona transakcji na instrumentach finansowych zawieranych przez Klienta. Zlecenie w niektórych przypadkach może być przekazane przez Stronę Trzecią do realizacji do innego podmiotu działającego na rynku OTC. Wynagrodzenia otrzymywane i wypłacane pomiędzy Domem Maklerskim a Stronę Trzecią są opisane w pkt. 8.8; Istnieje potencjalne ryzyko iż sposób realizacji zleceń na instrumentach finansowych może być korzystny dla Domu Maklerskiego lub osoby o szczególnym związku z Domem Maklerskim.

5 Rozwiązanie stanowią mury chińskie, bezpośrednie raportowanie, polityka wynagrodzeń, polityka realizacji zleceń, inwestycje na rachunkach pracowników oraz audyt wewnętrzny Rejestr konfliktów interesów oraz okresowa kontrola Dom Maklerski prowadzi rejestr usług finansowych, w relacji do których powstaje lub może powstać konflikt interesów, niosący ze sobą ryzyko poniesienia istotnych strat przez Klientów; Wyżej wymieniony rejestr uwzględnia zarówno istniejące jak i potencjalne sytuacje konfliktu interesów oraz przewidywane środki zaradcze; Dom Maklerski okresowo kontroluje swą politykę w zakresie konfliktu interesów tak, aby zapewnić jej efektywność Jeżeli Dom Maklerski został zarekomendowany Klientowi poprzez podmiot trzeci oferujący usługi marketingowe dla Domu Maklerskiego, może on otrzymać wynagrodzenie zgodnie z art. 15(1) oraz (3) Ustawy, oraz pkt 15 Rozporządzenia nr 303/2012 Republiki Czeskiej, dt. szczegółowych warunków świadczenia usług inwestycyjnych. Wynagrodzenie takie może mieć postać stałego wynagrodzenia miesięcznego, stałej jednorazowej bądź okresowej kwoty przyznawanej za pozyskanie każdego Klienta, określonej części dochodów netto osiąganych przez Dom Maklerski w odniesieniu do Klienta, wartości procentowej depozytu składanego przez Klienta, stałej lub zmiennej opłaty za każdą transakcję wykonaną przez rekomendowanego Klienta, bądź inne schematy pośrednio lub bezpośrednio związane z świadczeniem usług inwestycyjnych. 6. Informacje dotyczące świadczonych usług 6.1. Dokładne informacje dotyczące posiadanych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych są dostępne dla Klienta poprzez Elektroniczny System Transakcyjny w momencie podpisania umowy i otwarcia rachunku. Elektroniczny System Transakcyjny zawiera aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące instrumentów finansowych, środków pieniężnych, transakcji oraz zleceń Klientów; 6.2. Metoda komunikacji związanej z realizacją umowy jest określana przez Klienta, i może przebiegać w formie papierowej bądź elektronicznej; 6.3. Dom Maklerski informuje Klienta o zrealizowanych zleceniach i zawartych transakcjach poprzez Elektroniczny System Transakcyjny, do którego Klient ma stały dostęp; 6.4. Dom Maklerski informuje Klienta o zmianach w zakresie dokumentacji regulującej świadczenie usług inwestycyjnych ze stosownym wyprzedzeniem; 6.5. Informacje związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych przez Dom Maklerski, które nie są skierowane bezpośrednio do danego Klienta, mogą być przekazywane za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego 7. Ryzyko inwestycyjne 7.1. Zawieranie transakcji na Instrumentach Finansowych na rynku pozagiełdowym jest związane ze znacznym ryzykiem, w tym z możliwością poniesienia dużych strat finansowych ; 7.2. Szczegółowe informacje dotyczące najczęściej występujących rodzajów ryzyka związanych z instrumentami finansowymi zawiera dokument Deklaracja Ryzyka; 8. Opłaty i prowizje 8.1. Dom Maklerski jest uprawniony do pobierania opłat i prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, wprowadzoną przez Dom Maklerski. Tabela jest dostępna na stronie internetowej Domu Maklerskiego Tabela Opłat i Prowizji zawiera wszelkie opłaty i prowizje związane z świadczeniem usług inwestycyjnych, wraz z wyszczególnieniem waluty w której są pobierane. Tabela zawiera także informacje o sposobie

6 wyznaczenia kursu walutowy w przypadku konieczności dokonania wymiany walutowej. Tabela Opłat i Prowizji określa również warunki płatności oraz zawiera inne ewentualne informacje potrzebne do określenia opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych przez Dom Maklerski; 8.3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków świadczenia usług inwestycyjnych, w tym charakterystyka poszczególnych produktów oraz ich godziny handlu, są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego Elektroniczny System Transakcyjny udostępnia informacje dotyczące całkowitej ceny instrumentów finansowych. Podstawą do jej wyznaczenia są także informacje uzyskane w oparciu o punkty 6.1 oraz Dom Maklerski nie odprowadza płatności związanych z podatkami Klientów, chyba że akty prawne stanowią inaczej; 8.6. W przypadkach osiągnięcia zysku, Klient może być zobowiązany do zapłacenia podatku od zysków kapitałowych zgodnie z regulacjami prawnymi kraju w którym jest rezydentem podatkowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania w takiej sytuacji, należy zwrócić się z zapytaniem do doradcy podatkowego lub stosownego organu administracyjnego; 8.7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku transferu środków pieniężnych, może on zostać obciążony dodatkowymi kosztami poprzez podmioty trzecie, w szczególności dotyczy to m.in. krajowych i zagranicznych transferów bankowych oraz transferów realizowanych za pomocą kart płatniczych; 8.8. Dom Maklerski wprowadził środki zapobiegawcze dotyczące dopuszczalności przekazywania i przyjmowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (dalej Zachęty ). Dopuszczalne są Zachęty wypłacane i/lub przyjmowane, które są w zgodzie z obowiązkiem Domu Maklerskiego dotyczącym działania w najlepszym interesie Klienta. W żadnym przypadku Dom Maklerski ani żaden z jego pracowników nie może wypłacać lub przyjmować Zachęt, które mogą stanowić zagrożenie dla interesów Klienta. Zachęty które nie spełniają tych warunków są niedopuszczalne. Podarki otrzymane osobiście przez pracowników Domu Maklerskiego nie spełniają definicji Zachęt przyjętej przez Dom Maklerski. Pracownicy Domu Maklerskiego nie są upoważnieni do przyjmowania podarków ani Zachęt o jakiejkolwiek wartości od Klientów ani osób trzecich. Dom Maklerski uzyskuje przychód w wysokości trzech czwartych wyniku finansowego netto Strony Trzeciej, uzyskanego z obrotu Klientów Domu Maklerskiego, skorygowanego o koszty związane z zabezpieczeniem otwartych w ramach wspomnianego obrotu pozycji (powyższe odnosi się także do wyniku finansowego związanego z ewentualnym przekazywaniem zleceń Klientów Domu Maklerskiego do dalszych Stron Trzecich). 9. Informacja o zmianach dotyczących warunków świadczenia usług Dom Maklerski informuje Klientów oraz potencjalnych Klientów o wszystkich zmianach w zakresie faktów, mających istotny wpływ na świadczone Klientom usługi. 10. Dodatkowe informacje dotycząca zdalnego sposobu zawierania umowy w zakresie usług inwestycyjnych Szczegółowy proces rejestracji Klienta: 1. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. W czasie pierwszego etapu: Dom Maklerski gromadzi dane osobowe Klienta; Klient wybiera sposób zawarcia umowy (osobiście, drogą elektroniczną lub korespondencyjną) oraz sposób dalszej komunikacji; Dom Maklerski przeprowadza test mający na celu określenie czy oferowane usługi finansowe są dla Klienta odpowiednie; 2. Po zakończeniu pierwszego etapu, drugi jest realizowany przez sam Dom Maklerski. Polega on na przygotowaniu dokumentacji zgodnie z ustalonym zakresem usług, zawierającej najważniejsze dane Domu Maklerskiego oraz usług przez niego świadczonych, analizę kwestionariusza adekwatności oraz kategoryzację z punktu widzenia zapobiegania procederowi prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dom Maklerski przygotuje także pełną dokumentację dotyczącą samej umowy świadczenia usług inwestycyjnych wraz z dalszymi instrukcjami dla Klienta; 3. Trzeci etap jest realizowany przez Klienta i Dom Maklerski. Przeprowadzana jest identyfikacja Klienta, która może być realizowana różnymi sposobami zależnie m.in. od wybranego rodzaju umowy oraz rodzaju Klienta

7 (osoba fizyczna / klient instytucjonalny). Niezależnie od formy, Klient otrzyma pełną informację na temat przebiegu całego procesu. 4. Czwarty krok - zawarcie umowy - może być zrealizowany w formie pisemnej bądź elektronicznej. Forma pisemna wymaga podpisu ze strony Domu Maklerskiego oraz Klienta, w przypadku formy elektronicznej zgoda ze strony Klienta jak i Domu Maklerskiego na zawarcie umowy jest przeprowadzona wyłącznie poprzez środki elektroniczne. W zależności od wybranej formy komunikacji Klient będzie na bieżąco informowany o krokach niezbędnych dla zawarcia umowy. Informacje uzupełniające Wyłączone jest prawo konsumenta do odstąpienia od umowy świadczenia usług finansowych zawartych na odległość za pomocą środków porozumiewania się na odległość (wszelkich środków, które bez jednoczesnej fizycznej obecności Domu Maklerskiego i konsumenta mogą być wykorzystane do zawarcia umowy między tymi stronami) czy zawartych poza siedzibą Domu Maklerskiego, ze względu na fakt iż koszt świadczonych usług jest uzależniony od cen występujących na rynku finansowym oraz ze względu na prawne wyłączenia wynikające miedzy innymi z DYREKTYWY 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość i innych obowiązujących przepisów. Informacje przekazane Klientom, zarówno przed jak i po zawarciu umowy, pozostają w mocy do momentu ich zmiany przez Dom Maklerski, zgodnie z postępowaniem przewidzianym przez Regulamin; Reklamacje i roszczenia Klientów będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem. Jego aktualna wersja jest dostępna na stronie Domu Maklerskiego. Konsument ma również prawo do zastosowanie innej metody pozasądowej w celu rozwiązania sporów, takich jak alternatywne rozwiązanie sporów zorganizowane przez ministerstwo handlu i przemysłu w Republice Czeskiej lub mediacja przy polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, konsument ma prawo skierować swoje zażalenie do Czeskiego Narodowego Banku Centralnego, podmiotu uprawnionego do nadzoru rynku finansowego w Republice Czeskiej;ewentualnie zawiadomić polską Komisję Nadzoru Finansowego. Prawem obowiązującym w trakcie procesu zawierania umowy jak i w czasie jej trwania, jest prawo czeskie o ile inaczej nie stanowi art.117 i następne Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( tekst jednolity Dz.U Nr 211 poz z późniejszymi zmianami) i Uchwała nr 128 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2010 roku o warunkach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności Maklerskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne. Spory z umowy mogą być rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Oddziału Domu Maklerskiego w Polsce bądź odpowiednie sądy w Republice Czeskiej właściwe z względu na siedzibę Domu Maklerskiego.

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 23 marca 2010. Strona 1 z 8 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo