X2Hotel. Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X2Hotel. Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI]"

Transkrypt

1 X2Hotel Adith Technologies 2009/2010 [INSTRUKCJA OBSŁUGI]

2 S t r o n a 2 SŁOWO WSTĘPNE...3 ZAKŁADANIE SŁOWNIKÓW I PODSTAWOWE PARAMETRY DLA X2HOTEL...4 DEFINIOWANIE KRAJÓW...4 USTAWIANIE DOBY HOTELOWEJ...5 STATUSY POKOI...5 STANDARDY POKOI...6 POKOJE...7 STAWKI VAT I OPISY UŻYWANE PRZY GRUPOWANIU POZYCJI NA FAKTURACH KSIĘGA MELDUNKÓW I REZERWACJI STATUSY MELDUNKÓW I REZERWACJI NA GRAFIE DOKONYWANIE REZERWACJI NA POKÓJ DOKONYWANIE MELDUNKU NA POKÓJ EDYCJA MELDUNKU / REZERWACJI ROZLICZANIE MELDUNKU WYDRUKI W KSIĘDZE MELDUNKOWEJ I REZERWACJI WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH Faktura do paragony lub rachunku Faktura ręczna Faktura ręczna proforma KONFIGURACJA FUNKCJI DODATKOWYCH KONFIGURACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ WŁAŚCIWOŚCI PROGRAMU X2HOTEL... 25

3 S t r o n a 3 Słowo wstępne Dziękujemy i gratulujemy wyboru naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni Paostwa oczekiwania i przyczyni się do zwiększenia efektywności Paostwa pracy. Niniejsza instrukcja jest traktowana jako dodatek do instrukcji obsługi programu X2Manager ponieważ program X2Hotel jest wzbogaconą o funkcje hotelowe aplikacją programu X2Manager. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Pozwoli to nie tylko na efektywne wykorzystanie naszego systemu ale przede wszystkim zapewni maksimum bezpieczeostwa oraz oszczędzi ewentualnych kłopotów podczas użytkowania. Posługiwanie się programem X2Hotel nie jest wcale skomplikowane. Jednak z uwagi na mnogośd funkcjii jakie posiada, wskazana jest ich chociaż podstawowa znajomośd co pozwoli na sprawne zarządzanie Paostwa placówką hotelową. Zespół Adith Technologies dołożył wszelkich starao aby niniejsza instrukcja była prosta nawet dla osób z podstawową wiedzą informatyczną. Życzymy przyjemnej lektury.

4 S t r o n a 4 Zakładanie słowników i podstawowe parametry dla X2Hotel Przed rozpoczęciem pracy z programem X2Hotel należy zdefiniowad podstawowe słowniki które będą używane podczas codziennej pracy. Definiowanie krajów W systemie należy zdefiniowad kraje które będą obsługiwane w systemie. Aby dodad nowy kraj wybieramy menu Słowniki > Kraje W celu dodania nowego kraju należy użyd klawisza nowy kraj w wywołanym oknie edycji kraju należy uzupełnid dane kraju wg poniższego wzorca: Wprowadzone zmiany potwierdzamy klawiszem zapisz

5 S t r o n a 5 Ustawianie doby hotelowej Aby ustawid zakres doby hotelowej należy w menu słowniki > lokalizacje (F11) za pomocą prawego klawisza myszy wywoład funkcję ustaw dobę hotelową : Po wybraniu powyższej funkcju zosanie wywołane okno wprowadzania zakresu doby hotelowej : Należy w powyższym oknie ustawid odpowiedni zakres godzin w ramach doby hotelowej a następnie zmiany zatwierdzic klawiszem (zapisz). Statusy pokoi W systemie należy dodad statusy pokoi które będą służyły do codziennej pracy z księgą rezerwacji Aby zdefiniowad statusy należy użyd menu Hotel>Pokoje statusy

6 S t r o n a 6 W celu zdefiniowania nowego statusu pokoju należy użyd klawisza nowy status Zostanie wywołane okno edycji statusu które trzeba wypełnid wg poniższego wzorca: Przy wprowadzaniu statusów pokoi należy pamiętad że przynajmniej jeden ze statusów powinien byd statusem domyślnym (sugerujemy by był to status WOLNY do dyspozycji). Standardy pokoi Każdy pokój zdefiniowany w systemie musi byd przypisany do konkretnego standardu takiego pokoju. Aby dodad nowy standard pokoju należy użyd menu słowniki>towary. Jako że standard pokoju jest w systemie pewnym specyficznym rodzajem towaru i swoje miejsce ma w kartotece towarowej to sugerujemy aby dla tego celu założyd osobne menu np. hotel tak jak jest to zobrazowane na obrazku powyżej. W celu założenia nowego standardu pokoju należy użyd klawisza nowy towar w wywołanym oknie edycji towaru należy zaznaczyd iż będzie to standard pokoju oraz uzupełnid dodatkowe dane takiego standardu tak jak jest to pokazane na obrazkach poniżej:

7 S t r o n a 7 Zakładka ceny: Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wartości należy zapisad standard pokoju klawiszem zapisz Pokoje Aby założyd nowy pokój należy użyd menu Hotel>pokoje.

8 S t r o n a 8 Przed założeniem pokoju hotelowego należy zdefiniowad budynek hotelowy oraz piętro Aby założyd nowe piętro należy użyd prawego klawisza myszy klikając na nazwie hotelu Wywołane w ten sposób okno edycji budynku należy wypełnid wg poniższego wzorca: Wprowadzone zmiany potwierdzamy klawiszem zapisz. Tak dodane piętro pojawi się na drzewie budynków i pięter.

9 S t r o n a 9 Kolejnym krokiem jest dodanie pokoju do danego piętra aby to zrealizowad należy użyd funkcji dodaj piętro która znajduje się pod prawym klawiszem myszy (klikając na budynku hotelowym) W wywołanym oknie dodawania nowego piętra należy uzupełnid dane wg poniższego wzorca: Wprowadzone dane zatwierdzamy klawiszem zapisz W momencie kiedy już mamy utworzony chociaż jeden budynek oraz piętro możemy przystąpid do założenia pokoju hotelowego. Aby założyd pokój hotelowy należy użyd klawisza nowy pokój w oknie edycji pokoi. W wywołanym w ten sposób oknie edycji nowego pokoju należy uzupełnid dane wg poniższego wzorca:

10 S t r o n a 10 Wprowadzone zmiany potwierdzamy klawiszem zapisz W analogiczny sposób zakładamy wszystkie dodatkowe budynki, piętra czy pokoje hotelowe. Ilośd zakładanych pokoi jest ograniczona posiadaną przez Paostwa licencją na oprogramowanie X2Hotel, ograniczenie nie dotyczy programu X2Hotel z licencją PREMIUM Stawki VAT i opisy używane przy grupowaniu pozycji na fakturach Aby definiowad lub modyfikowad stawki VAT używane w X2System należy użyd menu słowniki > stawki VAT X2System domyślnie posiada zaprogramowane podstawowe stawki VAT wykorzystywane w polskim handlu tj. Stawka 22,7,0 i 3 %

11 S t r o n a 11 Aby dodad nową stawkę VAT należy w tym celu użyd klawisza nowa stawka VAT stawek VAT. na belce głównej okna Po wywołaniu powyższej funkcji zostanie wyświetlone okno edycji nowej stawki VAT które należy uzupełnid zgodnie z poniższym wzorcem: Powyższy wzorzec zakłada iż gdy produkt który będzie miał ustawioną powyższą stawkę VAT i do transakcji sprzedaży takiego produktu zostanie wystawiona faktura VAT to w momencie pogrupowania takich pozycji jej nazwa zostanie zamieniona odpowiednio na Usługe gastronomiczną lub Usługę hotelową. Więcej o grupowaniu pozycji na fakturach znajduje się w dziale wystawiania faktur niniejszej instrukcji (str.20).

12 S t r o n a 12 Księga meldunków i rezerwacji Codzienna praca w dużej mierze opiera się na zarządzaniu księgą meldunków i rezerwacji. Aby wywoład okno księgi rezerwacji należy użyd ikony księga rezerwacji na pasku narzędzi programu X2Hotel lub wywoład funkcje z menu hotel > księga rezerwacji (klawisz F12). Statusy meldunków i rezerwacji na grafie Każda rezerwacja czy meldunek jest zobrazowany w postaci linii czasu na grafie rezerwacji za pomocą konkretnego koloru tej linii co jest uzależnione od stanu danego pokoju w danym momencie i tak: Kolor czerwony oznacza meldunek na danym pokoju hotelowy Kolor zielony oznacza rezerwacje niepotwierdzoną która nie blokuje pokoju Kolor niebieski oznacza rezerwacje potwierdzoną która blokuje dany pokój Kolor pomaraoczowy oznacza zamknięty meldunek w danym pokoju

13 S t r o n a 13 Nazwy skrócone wyświetlane na polach rezerwacji mogą byd odpowiednio skonfigurowane patrz str. 25 Właściwości programu X2Hotel Dokonywanie rezerwacji na pokój Aby dokonad rezerwacji na dany pokój w księdze rezerwacji należy wskazad dany pokój na grafie księgi rezerwacji i używając prawego klawisza myszy wywoład funkcję Zarezerwuj pokój. Po wybraniu funkcji zostanie wywołane okno realizowania nowej rezerwacji w którym należy uzupełnid wszelkie niezbędne dane związane z rezerwacją. Za pomocą klawisza dodaj rezerwacja. na liście pokoi należy wybrad pokój/pokoje na który realizowana jest Za pomocą belki głównej okna należy ustawid parametry rezerwacji zgodnie z wzorcem poniżej:

14 S t r o n a 14 Do każdego pokoju znajdującego się na danej rezerwacji istnieje możliwośd przypisania osób rezerwujących dany pokój. W tym celu należy po wybraniu danego pokoju z listy wskazad za pomocą klawisza dodaj osoby które będą meldowane w danym pokoju, przykład poniżej: Po zapisaniu rezerwacji zostanie ona odzwierciedlona na grafie rezerwacji w postaci graficznej: Każdą założoną rezerwację można edytowad poprzez dwukrotne kliknięcie danej rezerwacji na grafie księgi rezerwacji. Dokonywanie meldunku na pokój Meldunku na nowy pokój można dokonad po wcześniejszej rezerwacji pokoju. Aby zameldowad istniejącą rezerwacje należy wskazad daną rezerwację na grafie rezerwacji a następnie poprzez wywołanie menu prawym klawiszem myszy wybrad funkcję Zamelduj pokój. W wywołanym oknie dokonywania rezerwacji należy wypełnid dane wg poniższego wzorca:

15 S t r o n a 15 Jeśli istnieje taka potrzeba to w oknie dokonywania meldunku można poprawid dane danej rezerwacji, aby to uczynid należy z paska głównego okna wybrad ikonę edytuj rezerwacje Po wypełnieniu okna meldunku wprowadzone zmiany należy potwierdzid klawiszem zapisz. Po zameldowaniu rezerwacji na grafie meldunków i rezerwacji zostanie zmieniony kolor takiej rezerwacji na czerwony, co oznacza iż rezerwacja została zameldowana. Edycja meldunku / rezerwacji Każdy meldunek i rezerwacja posiada okno edycji w którym możemy ustalad dodatkowe parametry dotyczące danego meldunku czy rezerwacji. Aby wywoład okno edycji należy w oknie danego meldunku czy rezerwacji (dwukrotne kliknięcie na danym meldunku czy rezerwacji na grafie) wybrad opcję edytuj meldunek / rezerwację Po wywołaniu tej funkcji zostanie wyświetlone okno edycji meldunku / rezerwacji :

16 S t r o n a 16 Górna belka okna odpowiada za podstawowe parametry danej rezerwacji takie jak : Kto rezerwuje Od kiedy Do kiedy Ilośd dni Status rezerwacji Wartośd rezerwacji wyliczona na podstawie cennika standardów pokoi. Kolejna częśd okna została podzielona na zakładki, i tak w zależności od danej zakładki możemy definiowad: Dane ogólne o Pokoje w danej rezerwacji o Osoby biorące udział w danej rezerwacji o Dodatkowe pozycje sprzedażowe przyłączone do danej rezerwacji

17 S t r o n a 17 Dane dodatkowe o Pole opisowe służące do wpisywania uwag dla danej rezerwacji Przeniesienia z kasy o Zakładka zawiera rachunki które zostały przeniesione do pokoju hotelowego za pomocą programu X2Kasa (częśd gastronomiczna). Połączenia telefoniczne o Zakładka zawiera listę połączeo telefonicznych wykonanych w ramach pobytu gościa w hotelu (dane pobierane są automatycznie z centrali telefonicznej). Rozliczanie meldunku Aby dokonad rozliczenia danego meldunku należy wywoład kartę meldunku/rezerwacji poprzez wskazanie danego meldunku na grafie rezerwacji dwukrotnym kliknięciem.

18 S t r o n a 18 Zostanie wywołane okno podglądu pokoju: Do rozliczania meldunku służy klawisz rozlicz meldunek w oknie edycji meldunku/rezerwacji Po wywołaniu funkcji rozliczenia meldunku zostanie wywołane okno zamknięcia meldunku: Niniejsze okno należy wypełnid wg poniższego wzorca:

19 S t r o n a 19 Po wypełnieniu okna zamknięcia meldunku można rozliczyd taki meldunek na 3 różne sposoby za pomocą ikon funkcyjnych na głównej belce tego okna i tak : - zamknięcie meldunku na paragon fiskalny (aby paragon fiskalny wydrukował się prawidłowo należy dobrze skonfigurowad obsługę programu X2Sys w X2Hotel gdyż aplikacja X2Sys odpowiada za realizację wydruków fiskalnych w całym X2System. - zamknięcie meldunku na rachunek - zamknięcie meldunku na fakturę VAT Wydruki w księdze meldunkowej i rezerwacji Za pomocą funkcji drukowania w oknie meldunków i rezerwacji możemy realizowad wydruki związane z codzienną pracą hotelu. Do realizacji konkretnego wydruku służą ikonki drukarek na pasku głównym okna meldunków i rezerwacji : Lista rezerwacji w tygodniu Lista rezerwacji w miesiącu Raport o stanach pokoi Istnieje również możliwośd wydruku karty pobytu gościa dla danej rezerwacji aby to uczynid należy przejśd do edycji listy rezerwacji danego pokoju poprzez dwukrotne kliknięcie danego meldunku czy rezerwacji na grafie. Zostanie wywołane okno z listą rezerwacji dla wybranego pokoju: Następnie w oknie listy rezerwacji danego pokoju należy użyd klawisza druk karty pobytu

20 S t r o n a 20 Wystawianie faktur sprzedażowych Program X2Hotel pozwala na wystawianie faktur sprzedażowych różnego rodzaju. Typ wystawianej faktury jest zależny od wybranej funkcji wystawiania nowej faktury na belce głównej okna meldunków i rezerwacji: Nowa faktura proforma ręczna Nowa faktura ręczna Nowa faktura do paragonu lub rachunku Faktura do paragony lub rachunku Po wywołaniu funkcji wystawienia nowej faktury do paragonu lub rachunku należy w oknie wystawiania takiej faktury wypełnid wszelkie niezbędne dane zgodnie z poniższym wzorcem: Dolna częśd okna wystawiania faktury służy do wyboru formy w jakiej zostanie wydrukowana faktura. Fakturę możemy pogrupowad względem rodzaju towaru lub usługi która znajduje się na takiej fakturze. Do tego celu służą funkcje grupowania pozycji które zostały opisane na poniższych przykładach:

21 S t r o n a 21 Powyżej przykład faktury która nie została pogrupowana Powyżej przykład faktury która została pogrupowana względem stawek VAT Powyżej przykład faktury która została pogrupowana względem stawek VAT oraz rodzaju towarów i usług na wybranym rachunku. Do przełączania się między konkretnym rodzajem grupowania służą klawisze grupowania: Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych danych do wystawienia faktury może ona zostad zatwierdzona i wydrukowana, służy do tego klawisz zapisz i wydrukuj w oknie wystawiania nowej faktury.

22 S t r o n a 22 Jeżeli do wybranego rachunku była już wcześniej wystawiana faktura to system poinformuje o tym stosownym komunikatem : Na koocu procesu wystawiania faktury zostanie wywołane okno wyboru rodzaju wydruku w którym należy wybrad odpowiedni format w jakim ma zostad wydrukowana faktura oraz ilośd kopii dokumentu: Po dokonaniu wyboru wystarczy zatwierdzid swój wybór klawiszem drukuj. Jeśli przed wydrukowaniem dokumentu chcemy zobaczyd podgląd na ekranie komputera należy w tym celu użyd funkcji podgląd Faktura ręczna Po wywołaniu funkcji wystawienia nowej faktury do paragonu lub rachunku należy w oknie wystawiania takiej faktury wypełnid wszelkie niezbędne dane. Faktura ręczna wymaga podania nazw towarów stawek VAT oraz cen w momencie dodawania danej pozycji do dokumentu. Aby dodad nową pozycję na fakturę ręczną należy użyd w tym celu klawisza doda pozycję znajdującego się w części pozycji rachunku okna wystawiania nowej faktury ręcznej.

23 S t r o n a 23 Po wywołaniu powyższej funkcji zostanie otworzone okno dodawania nowej pozycji które należy wypełnid wg poniższego wzorca: Jeżeli w dodawanej pozycji ustalimy stawkę na poziomie innym niż 22% to należy również uzupełnid pole PKWiU. Wprowadzoną pozycję zatwierdzamy klawiszem zapisz. Jeżeli na fakturze ma się znaleźd więcej niż jedna pozycja sprzedażowa należy postępowad w analogiczny sposób do powyższego przykładu. Po uzupełnieniu faktury o pozycje sprzedażowe należy podad kontrahenta oraz typ płatności dla danego dokumentu wg poniższego wzorca:

24 S t r o n a 24 Faktura ręczna proforma Fakturę ręczną proforma wystawia się analogicznie do faktury ręcznej, różnicą pomiędzy fakturą zwykła a fakturą proformą jest to iż posiada ona niezależny numer. Konfiguracja funkcji dodatkowych Konfiguracja centrali telefonicznej X2Hotel obsługuje odczyt rozmów telefonicznych realizowanych w pokojach hotelowych aby można było odczytywad dane o wykonanych połączeniach należy skonfigurowad centralę telefoniczną w systemie. Dodawanie centrali która będzie obsługiwana przez program realizowane jest w lokalizacjach programu (menu Słowniki>Lokalizacje). Aby dodad nową centralę która ma byd obsługiwana w programie należy wybrad lokalizację do której ma byd przypisana centrala a następnie za pomocą prawego klawisza myszy wybrad funkcję dodaj X2Tel: W oknie dialogowym wywołanym przez funkcję należy wpisad nazwę dla centrali która będzie obsługiwana w programie.

25 S t r o n a 25 Tak dodana centrala telefoniczna pojawi się na drzewie danej lokalizacji. Aby dokonad konfiguracji nowo dodanej centrali należy wskazad ją na drzewie lokalizacji a następnie za pomocą funkcji Właściwości pod prawym klawiszem myszy wywoład okno konfiguracyjne: Konfiguracje należy ustawid wg poniższego wzorca: Symbol usługi to symbol dla towaru usługowego który będzie używany do rozliczeo klientów z usług telefonicznych realizowanych przez daną centralę, przed wpisaniem takiego symbolu należy go zdefiniowad w kartotece towarowej programu. Właściwości programu X2Hotel Program X2Hotel posiada szereg właściwości które można zdefiniowad wywołując okno właściwości na drzewie lokalizacji systemu. Po wybraniu powyższej funkcji zostanie wywołane okno właściwości programu X2Hotel w którym możemy zdefiniowad takie funkcje jak:

26 S t r o n a Wysyład e z raportami Funkcja służy do wykonywania się operacji wysłania a z raportem podczas zamknięcia zmiany głównej w systemie. 2. Drukowad numer paragonu na fakturze VAT Funkcja określa czy na fakturze VAT wystawianej z programu X2Hotel ma byd drukowany numer paragonu (o ile faktura została wystawiona do paragonu) 3. Zamknięcie zmiany przy zamkniętych wszystkich stolikach Funkcja określa czy program ma pozwolid na zamknięcie zmiany w momencie gdy istnieją otwarte rachunki czy też nie. 4. Pokazywad status serwera Funkcja pozwala na włączenie graficznego wykresu obciążenia serwera POSTGRESQL na którym pracuje baza danych programu. 5. Rozliczanie inwentaryzacji wg FIFO Funkcja określa czy inwentaryzacje w systemie mają byd prowadzone wg Zasady FIFO czy wg Ostatnich cen zakupu towarów. 6. Tryb sprzedaży detalicznej Funkcja pozwala na wyłączenie wyświetlania pełnej listy towarów w kartotece towarowej, towary pokazują się dopiero po wpisaniu fragmentu nazwy w polu wyszukiwania towaru (funkcja powinna byd wykorzystywana podczas gdy kartoteka towarowa zawiera więcej niż 10k pozycji). 7. Wyszukiwanie wiadomości funkcja pozwala na odbieranie wiadomości wysłanych w ramach X2System. 8. Księga pokazuje nazwisko (nie zaznaczone status) Funkcja służy do wyboru prezentacji nazwy na grafie rezerwacji tj. nazwisko osoby rezerwującej / zameldowanej lub status pokoju.

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS.

Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS. Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS. 1. Produkty i usługi Dodaj guzik służący do dodawania do bazy produktów lub usług 1 Tak jak na obrazku powyżej widad, okno służy do wprowadzania nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

X2System. ADITH Technologies [INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA X2SYSTEM]

X2System. ADITH Technologies [INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA X2SYSTEM] X2System [INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA X2SYSTEM] Str o n a 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 3 INSTALACJA SERWERA BAZY DANYCH... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA X2SYSTEM... 5 ZAKOOCZENIE... 7 Str o n

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Baza (kartoteka) pokoi/pomieszczeń.

Baza (kartoteka) pokoi/pomieszczeń. Baza (kartoteka) pokoi/pomieszczeń. * dodawanie, edycja i usuwanie pokoi, * dowolna numeracja/nazewnictwo, * określenie piętra, pojemności (ilość osób) i dowolnych elementów dodatkowych (łazienka,taras,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ CHART - SPA 1/7

MODUŁ CHART - SPA 1/7 MODUŁ CHART - SPA Konfiguracja sal zabiegowych, urządzeń 1. Możliwość zdefiniowania zasobów wykorzystywanych do zabiegów 2. Informacje przechowywane w zasobach: - grupy zasobów rodzaj urządzenia/sali,

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!!

Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!! Schemat zmiany stawek podatkowych dla punktów nie zarządzanych centralnie z poziomu INSIGNUM Centrala Proces zmiany stawek VAT w słowniku towarów oraz na magazynie w idetal będzie opierał się na klasyfikacjach

Bardziej szczegółowo

System rezerwacji online

System rezerwacji online Spis treści 1. Część widoczna dla klientów dokonujących rezerwacji...1 1.a. Ogólne informacje...1 1.b. Etapy w rezerwacji...3 I. Etap 1 wybór dat początku i końca pobytu oraz wybór pokoi...3 II. Etap 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu S4H

Instalacja programu S4H Instalacja programu S4H Pobierz wersję instalacyjną programu ze strony S4H (zakładka pomoc) Menu Pomoc Pliki do pobrania Kliknij na link: Demo Programu S4H I pobierz plik Install_1_21.zip. Jeżeli Internet

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

[INWENTARYZACJA - DOKUMENTACJA] 24 lutego Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF) Instalacja i konfigurowanie aplikacji...

[INWENTARYZACJA - DOKUMENTACJA] 24 lutego Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF) Instalacja i konfigurowanie aplikacji... Spis treści 1. Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF)... 2 2. Instalacja i konfigurowanie aplikacji... 5 3. Wykonywanie inwentaryzacji wg. dostaw... 6 4. Opisy komunikatów... 8 4.1. Ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT.

Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT. Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT. Przygotowanie bazy danych systemu gastronomicznego 4Rest a także drukarki fiskalnej do nowych przepisów fiskalnych 2011,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5 Biuletyn techniczny Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl Wersja: 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] ADITH Technologies 2.8.7.249

X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] ADITH Technologies 2.8.7.249 X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] 2.8.7.249 S t r o n a 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 4 OSTRZEŻENIA... 4 INSTALACJA... 4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA... 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU... 5

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus

KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Handel Forte Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl Przewodnik instalacji i korzystania z aplikacji MAILpoint, v. 1.0 System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym www.7point.pl SPIS TREŚCI I. REJESTRACJA KONTA I

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki? Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo