SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010"

Transkrypt

1 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 ( Subfundusz") Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG, spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d Investissement à Capital Variable) ( Spółka ) SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010 Niniejszy Skrócony Prospekt zawiera wybrane informacje o Spółce i Subfunduszu. Aby uzyskać więcej informacji na temat Spółki, jej opłat i kosztów, ryzyka związanego z inwestycjami Spółki i innych interesujących kwestiach, zdecydowanie zalecamy przed dokonaniem inwestycji zapoznanie się z pełnym prospektem Spółki ( Pełen Prospekt") oraz późniejszymi raportami rocznymi i półrocznymi. Odniesienia do Pełnego Prospektu i okresowych raportów Spółki stanowią część niniejszego Skróconego Prospektu; w związku z tym prawnie stanowią one integralną jego część i cała ich treść jest uznawana za przyjętą przez inwestora w chwili subskrypcji. Pełen Prospekt i okresowe raporty Spółki można uzyskać bezpłatnie w biurze Spółki (16, boulevard Royal,, ) albo w Banku Powierniku (11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga) lub od dowolnego dystrybutora albo lokalnego agenta. O ile nie wskazano inaczej w niniejszym Skróconym Prospekcie, zdefiniowane pojęcia użyte w Skróconym Prospekt mają te same znaczenia, co w Pełnym Prospekcie. Angielska wersja niniejszego Skróconego Prospektu ma pierwszeństwo przed jakimkolwiek jego tłumaczeniem. Niniejszego Skróconego Prospektu nie wolno rozprowadzać w celu oferowania lub wprowadzania na rynek Akcji Spółki w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta lub wprowadzanie na rynek nie są dozwolony ani w żaden sposób stanowiący naruszenie obowiązujących praw lub przepisów. Informacje ogólne Struktura prawna Spółki: Siedziba: Organ nadzoru: Notowanie Akcji: Promotor: Spółka Zarządzająca: Zarządca Inwestycyjny: MULTI UNITS LUXEMBOURG to otwarty program zbiorowego inwestowania (Société d Investissement à Capital Variable - SICAV) z wieloma Subfunduszami założony 29 marca 2006 r. w Luksemburgu i zarejestrowany zgodnie z Częścią I luksemburskiej Ustawy z 20 grudnia 2002 r. dotyczącej przedsięwzięć zbiorowego inwestowania. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 16, boulevard Royal Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg Rozważa się złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji Subfunduszu na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Société Générale 29, boulevard Haussmann F Paryż Francja Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. 18, boulevard Royal, Lyxor International Asset Management 1

2 Bank Powiernik i Agent Płatniczy Agent Rejestrowy i Transferowy Agent Administracyjny, Korporacyjny i Lokalny: Audytor: Data wprowadzenia do obiegu: 17, cours Valmy F Puteaux Francja Société Générale Bank & Trust S.A. 11, avenue Emile Reuter L-2420 Luksemburg European Fund Services S.A. 18, boulevard Royal Société Générale Securities Services Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d Esch L-1471 Luksemburg 10 lutego 2010 Polityka inwestycyjna Waluta referencyjna złoty (PLN) Subfunduszu: Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest śledzenie zmian w indeksie WIG20 ( Indeks ) wyrażonym w złotych (PLN) powiększonych o przychody, jakie uzyskałby Subfundusz, gdyby był posiadaczem akcji będących podstawą Indeksu. Subfundusz stara się osiągnąć ten cel poprzez (i) inwestowanie w zdywersyfikowany portfel zbywalnych papierów wartościowych (zawierający zarówno papiery kapitałowe, jak i instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu), oraz (ii) zawieranie swapów całkowitego dochodu ( Swap") w celu śledzenia zmian w Indeksie. Kontrahentem Swapu jest instytucja finansowa najwyższej klasy specjalizująca się w tego rodzaju transakcjach. Korzystanie ze Swapu nie jest lewarowane. Wynik portfela Subfunduszu zamienia się na wynik Indeksu. Wartość aktywów netto Subfunduszu w związku z tym rośnie (albo spada) zgodnie z wyceną Swapu. Mimo wszystkich podjętych przez Spółkę środków, osiągnięcie założonych celów podlega niezależnym czynnikom ryzyka, takim jak zmiany przepisów podatkowych lub handlowych. Nie można pod tym względem zaoferować inwestorom żadnych gwarancji. W ramach limitów ustalonych w Pełnym Prospekcie i dodatkowo Subfundusz może utrzymywać środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Profil ryzyka Subfunduszu Inwestycje UCITS podlegają fluktuacjom rynkowym, a Inwestorzy narażeni są na ryzyko odzyskania na koniec kwoty niższej od zainwestowanej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Pełnym Prospektem, aby uzyskać szczegółowy opis ryzyka związanego z Subfunduszem. Inwestowanie w Subfundusz łączy się z pewnym ryzykiem, w tym między innymi ryzykiem opisanym poniżej: Ryzyko rynkowe 2

3 Inwestycje Subfunduszu mogą rosnąć lub spadać z uwagi na zmieniające się warunki gospodarcze, polityczne lub rynkowe, albo z uwagi na sytuację indywidualną emitenta. Ryzyko kapitałowe Subfundusze inwestujące w akcje zwykłe i inne kapitałowe papiery wartościowe podlegają ryzyku rynkowemu, które w przeszłości wynikało z wyższej zmienności cenowej niż ta, na jaką narażone były obligacje i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu. Ryzyko kontrahenta Subfundusz będzie narażony na ryzyko kontrahenta wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową. W związku z tym Subfundusz jest narażony na ryzyko, że dana instytucja kredytowa nie będzie mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Informacje o warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i o Indeksie Indeks Indeks WIG20 opiera się na wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek na podstawowej liście Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych ( WGPW ). WGPW (dostawca Indeksu) jest czołowym polskim dostawcą indeksów kapitałowych. Wagi wszystkich uczestników indeksu ustala się na podstawie liczby akcji rozproszonego akcjonariatu zaokrąglonej do najbliższego pełnego tysiąca. Jeśli liczba akcji rozproszonego akcjonariatu jest wyższa niż liczba akcji wprowadzonych na giełdę, wówczas ważona jest liczba akcji wprowadzonych na giełdę. Akcjonariusze mogą uzyskać informacje na temat metodologii na stronie internetowej warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem Decyzje redakcyjne warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dotyczące Indeksu są podejmowane niezależnie od jakiejkolwiek strony. Dyrektorzy uważają, że poniższy opis Indeksu jest właściwy; opis ten został oparty na informacjach publicznie dostępnych uzyskanych z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i dostępnych na stronie internetowej warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, lecz nie został zatwierdzony przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Cele Indeksu Indeks WIG20 jest wyliczany od 16 kwietnia 1994 r. na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek na Liście Podstawowej WGPW. Początkowa wartość indeksu WIG20 wynosiła punktów. Jest to indeks cenowy zwrotu, więc przy jego wyliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny akcji bazowych, z wyłączeniem dochodu z dywidend. Indeks WIG20 nie może uwzględniać więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Metodologia Indeksu Indeks WIG20 może uwzględniać spółki z najwyższych pozycji w rankingu tego Indeksu. Bezwarunkowo Indeks: - składa się ze spółek zajmujących pozycję 15 lub wyższą do corocznej korekty kwartalnej (10 lub wyższa pozycja do korekty kwartalnej); oraz - nie obejmuje spółek zajmujących pozycję 26 lub niższą do corocznej korekty kwartalnej (31. lub niższa pozycja do korekty kwartalnej). Spółki o pozycji do momentu corocznej korekty i do momentu dodania lub usunięcia kwartalnej korekty są dodawane do Indeksu lub usuwane z niego, jeśli okaże się to konieczne. 3

4 Spółki, które uzyskały wysokie miejsce w Rankingu Indeksu i nie zostały umieszczone na liście uczestników są umieszczane na liście rezerwowej. Wysokość wagi zmniejsza się proporcjonalnie na dzień rankingu, jeśli wartość akcji konkretnej spółki indeksowej przekracza 15% jej wartości. Licencja Wykorzystanie Indeksu przez Spółkę podlega ustaleniom umownym dotyczącym licencji ( Licencja ). Nie ma gwarancji, że Licencja zostanie przedłużona poza wstępny okres licencyjny, ani że Licencja nie zostanie anulowana. Zastąpienie Indeksu Umowa Sublicencyjna obowiązuje od pierwszego dnia notowań i obowiązuje przez trzy lata po dniu pierwszego notowania. Dzień pierwszego notowania jest dniem, w którym Akcje Subfunduszu będą notowane na dowolnej giełdzie po raz pierwszy. Jeżeli Licencja nie zostanie przedłużona lub zostanie rozwiązana, Zarządca Inwestycyjny może starać się o zawarcie umowy z Dyrektorami w celu zastąpienia Indeksu przez inny odpowiedni indeks, choć nie ma pewności, że taki indeks będzie dostępny. Nie ma gwarancji, że metodologia indeksu opisana w powyższej sekcji nie zostanie zmieniona przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. W wypadku, gdy zostanie ona zasadniczo zmieniona, Zarządca Inwestycyjny po uzgodnieniu z Dyrektorami może zdecydować, wedle uznania, o zastąpieniu Indeksu przez inny odpowiedni indeks, choć nie ma pewności, czy taki indeks będzie wówczas dostępny. Akcjonariusze zostaną bezzwłocznie poinformowani, jeśli Licencja zostanie zakończona i/albo Indeks zostanie zastąpiony. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WIG20 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych ( Licencjodawca ), na który Licencjobiorcy udzielono licencji. Licencjodawca nie jest emitentem produktu, a sam produkt nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, sprzedawany czy promowany przez Licencjodawcę. Wyniki Subfunduszu WGPW nie gwarantuje dokładności i/ani kompletności Indeksu WIG20 WGPW ani jakichkolwiek danych w nim zawartych. WGPW nie odpowiada za jakiekolwiek błędy, zaniechania lub przerwy w Indeksie. WGPW nie daje żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do wyników, jakie ma uzyskiwać Licencjobiorca, właściciele ETF lub dowolna inna osoba lub podmiot z tytułu korzystania z Indeksu WIG20 lub jakichkolwiek danych w nim ujętych. WGPW nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i w jasny sposób zaprzecza wszelkim gwarancjom zbywalności lub odpowiedniości dla konkretnego celu albo wykorzystania Indeksu WIG20 lub dowolnych danych w nim ujętych. Bez ograniczania jakichkolwiek powyższych postanowień WGPW w żadnym wypadku nie odpowiada za jakiekolwiek szczególne, karne, pośrednie lub wtórne szkody (łącznie z utrata zysków), nawet jeśli zostanie zawiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. W dniu publikacji Skróconego Prospektu nie są dostępne żadne dane historyczne dotyczące wyników Subfunduszu, gdyż został on wprowadzony i działa krócej niż cały rok obrotowy. Ograniczenie odpowiedzialnoś ci dotyczące wyników Profil typowego inwestora Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania przyszłych wyników. Inwestorzy mogę nie odzyskać zainwestowanych kwot, gdyż ceny Akcji i dochód z nich mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Subfundusz ma służyć zarówno inwestorom detalicznym, jak i instytucjonalnym dążącym do uzyskania ekspozycji na polski rynek spółek najwyższej jakości. 4

5 Ujęcie dochodu Zamiana Akcji Forma Akcji Spółka zastrzega sobie prawo do podziału raz lub kilka razy w roku całego lub części dochodu Subfunduszu. Zamiana Akcji w tym szczególnym Subfunduszu jest niemożliwa. Akcje mogą być emitowane w formie akcji imiennych i/lub na okaziciela. Akcje nie będą się dzielić na części ułamkowe. Koszty Subfunduszu Koszty subskrypcji i umorzenia Akcji Maksymalna opłata subskrypcyjna W odniesieniu do każdego zlecenia subskrypcji (w formie rzeczowej lub gotówkowej): najwyższa z następujących kwot (i) PLN za zlecenia subskrypcyjne lub (ii) 2% Wartości Aktywów Netto na Akcję pomnożone przez liczbę subskrybowanych Akcji. Maksymalna opłata umorzeniowa W odniesieniu do każdego zlecenia umorzenia (w formie rzeczowej lub gotówkowej): najwyższa z następujących kwot (i) PLN za zlecenia umorzenia lub (ii) 1% Wartości Aktywów Netto na Akcję pomnożone przez liczbę umorzonych Akcji. Opłaty subskrypcyjne i umorzeniowe, jeśli zostaną nałożone, będą płatne na rzecz Spółki Zarządzającej. Spółka nie będzie obciążać żadnymi opłatami inwestorów nabywających Akcje na giełdzie. Roczne koszty operacyjne W ramach wynagrodzenia za swoje usługi Spółka Zarządzająca pobiera opłatę za zarządzanie, płatną miesięcznie z dołu. Opłata może wynosić maksymalnie 0,35% Wartości Aktywów Netto na Akcję rocznie (łącznie z VAT). Dodatkowo należna będzie opłata maksymalnie 0,10% Wartości Aktywów Netto na Akcję (łącznie z VAT), płatna Spółce Zarządzającej w celu pokrycia Kosztów Strukturalnych. Opłata za zarządzanie inwestycją będzie płatna przez Spółkę Zarządzającą Zarządcy Inwestycyjnemu z opłaty za zarządzanie. Wszelkie inne koszty, w tym opłaty dla powiernika, opłaty administracyjne, wynagrodzenie audytora i wszelkie inne koszty operacyjne będą regulowane przez Spółkę Zarządzającą z wpływów z tytułu opłaty pokrywającej Koszty Strukturalne. Podatki Podatki w Luksemburgu Subfundusz nie podlega żadnemu opodatkowaniu dochodów lub zysków kapitałowych w Luksemburgu. Jedyny podatek płacony przez Subfundusz to taxe d'abonnement według stawki 0,05% rocznie w oparciu o wartość aktywów netto Subfunduszu lub według obniżonej stopy 0,01% rocznie w oparciu o wartość aktywów netto klas akcji zarezerwowanych dla inwestorów instytucjonalnych. Ten podatek nie dotyczy części aktywów Subfunduszu zainwestowanych w innych przedsięwzięciach zbiorowego inwestowania w Luksemburgu. Przychody z tytułu odsetek i dywidend otrzymane przez Subfundusz mogą podlegać bezzwrotnemu podatkowi u źródła w krajach pochodzenia. Subfundusz może również być opodatkowany podatkiem od zrealizowanego lub niezrealizowanego wzrostu wartości kapitału z tytułu swoich aktywów w krajach pochodzenia. 5

6 Skutki inwestowania w Subfundusz dla podatku płatnego przez indywidualnych inwestorów zależą od przepisów podatkowych mających zastosowanie do danej osoby. Dalsze informacje można uzyskać u dystrybutora lub profesjonalnego doradcy. Opodatkowanie w UE Rada Unii Europejskiej przyjęła 3 czerwca 2003 r. dyrektywę w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek 2003/48/WE ( Dyrektywa"). Zgodnie z Dyrektywą od państw członkowskich UE wymagane będzie udostępnienie organom podatkowym innego państwa członkowskiego UE informacji na temat płatności odsetek lub innego podobnego rodzaju dochodu przez agenta płatniczego (zgodnie z definicją w Dyrektywie) w swojej jurysdykcji na rzecz indywidualnych rezydentów tego innego państwa członkowskiego. Austria i Luksemburg wybrały możliwość zastosowania okresu przejściowego dla takich płatności zamiast systemu podatku u źródła. Szwajcaria, Monako, Liechtenstein, Andora, San Marino, Jersey, Guernsey, wyspa Man i terytoria zależne lub stowarzyszone z rejonu Karaibów również wprowadziły środki równoważne do udostępniania informacji lub w wyżej wymienionym okresie przejściowym pobierania podatku u źródła. Dyrektywa została wdrożona w Luksemburgu ustawą z dnia 21 czerwca 2005 r. ( Ustawa EUSD ). Dywidendy wypłacane przez Subfundusz będą podlegały Dyrektywie i Ustawie EUSD, jeśli ponad 15% aktywów Subfunduszu zostanie zainwestowane w roszczenia dłużne (zgodnie z definicją w Ustawie EUSD), a przychody realizowane przez akcjonariuszy z tytułu umorzenia lub sprzedaży akcji Subfunduszu będą podlegały Dyrektywie i Ustawie EUSD, jeśli ponad 40% aktywów Subfunduszu zostanie zainwestowane w roszczenia dłużne. Podatek u źródła jest obecnie naliczany według stawki 20% obowiązującej do dnia 30 czerwca 2011 r., natomiast od dnia 1 lipca 2011 r. będzie naliczany według stawki 35%. Subskrypcja i umorzenie Zlecenia na subskrypcję Akcji będą centralizowane przez Agenta Rejestrowego i Transferowego, między a (czasu luksemburskiego) każdego Dnia Obrotu (zgodnie z definicją poniżej) i przetwarzane według wartości aktywów netto obliczonej na właściwą Datę Wyceny. Zlecenia na subskrypcje dostarczone po (czasu luksemburskiego) w Dniu Obrotu będą uznane za otrzymane między a następnego Dnia Obrotu. Płatności za subskrybowane Akcje muszą zostać otrzymane przez Powiernika i Agenta Płatniczego nie później niż trzy Dni Robocze po właściwym Dniu Obrotu, chyba że Rada Dyrektorów zadecyduje inaczej. Zlecenia na umorzenie Akcji będą centralizowane przez Agenta Rejestrowego i Transferowego, między a (czasu luksemburskiego) każdego Dnia Obrotu (zgodnie z definicją poniżej) i przetwarzane według wartości aktywów netto obliczonej na właściwą Datę Wyceny. Zlecenia umorzenia dostarczone po (czasu luksemburskiego) w Dniu Obrotu będą uznane za otrzymane między a następnego Dnia Obrotu. Płatności za umorzone Akcje będą dokonywane możliwe najszybciej, ale nie później niż do pięciu Dni Roboczych (zgodnie z definicją poniżej) po właściwym Dniu Wyceny. Definicje: Dzień Obrotu będzie rozumiany jako każdy dzień tygodnia, gdy publikowany jest Indeks i można w niego inwestować. Dzień Wyceny będzie rozumiany jako każdy Dzień Obrotu, biorąc pod uwagę cenę zamknięcia Indeksu na taki Dzień Obrotu. 6

7 Minimalne inwestycje Dzień Roboczy będzie rozumiany jako każdy pełen dzień roboczy w Luksemburgu i Paryżu, w którym pracują banki. Minimalna początkowa subskrypcja: 1 Akcja Minimalna dodatkowa subskrypcja: 1 Akcja Minimalne wymogi dotyczące liczby posiadanych akcji: brak minimalnych wymogów dotyczących liczby posiadanych akcji Ogłaszanie Wartości Aktywów Netto Wartość Aktywów Netto na Akcję obliczana będzie na każdy Dzień Wyceny, czyli na każdy Dzień Obrotu, biorąc pod uwagę cenę zamknięcia Indeksu na dany Dzień Obrotu. Informacje na temat wartości Aktywów Netto na Akcję będzie można uzyskać w siedzibie Spółki i będą one również publikowane na stronie internetowej pod adresem 7

8 Agent Lokalny Luksemburg: Société Générale Securities Services Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal Dalsze informacje Więcej informacji można uzyskać od: Société Générale Securities Services Luxembourg S.A. Dział Prawny (godziny otwarcia według czasu luksemburskiego: od 8.00 do 17.00) 16, boulevard Royal tel , faks European Fund Services S.A. (godziny otwarcia według czasu luksemburskiego: od 9.00 do 18.00) 18, boulevard Royal tel , faks

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo