MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg"

Transkrypt

1 Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym raportem półrocznym, jeśli został opublikowany po ostatnim raporcie rocznym. Raporty te stanowią integralną część niniejszego Prospektu. Poza niniejszym Prospektem, Spółka sporządziła również Skrócone Prospekty dla każdego z Subfunduszy, zawierające kluczowe informacje na temat każdego Subfunduszu. Skrócony Prospekt jest dostępny bezpłatnie w Siedzibie Spółki oraz u Powiernika. GEDI:994713v13

2 Société d investissement à capital variable Siedziba: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B OFERTA AKCJI Niniejsza oferta jest ofertą na zapisy na poszczególne klasy Akcji ( Akcje") w ( Spółka"), wyemitowane bez wartości nominalnej, przy czym każda Akcja jest powiązana z jednym subfunduszem Spółki ( Subfundusz(e)"), zgodnie z opisem poniżej. Akcje każdego z Subfunduszy mogą się dzielić na poszczególne klasy ( Klasy"). Dalsze informacje na temat praw związanych z poszczególnymi Klasami Akcji przedstawione są w ustępie "Klasy Akcji. O ile nie zaznaczono inaczej w Załączniku dotyczącym konkretnego Subfunduszu, Akcje nie będą notowane na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. WAŻNE INFORMACJE W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści niniejszego Prospektu należy się skontaktować ze swoim maklerem, prawnikiem, księgowym lub innym doradcą finansowym. Nikt nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek informacji innych niż informacje przedstawione w niniejszym Prospekcie i w Skróconych Prospektach dotyczących poszczególnych Subfunduszy oraz w dowolnych dokumentach, do których niniejszy Prospekt zawiera odniesienia, a do których można uzyskać wgląd pod adresem 16, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. - Spółka jest zarejestrowana w Wielkim Księstwie Luksemburga jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ( UCITS") w formie spółki inwestycyjnej ze zmiennym kapitałem zakładowym ( SICAV"). Fakt rejestracji nie oznacza jednak pozytywnej oceny przez organy nadzoru treści niniejszego Prospektu ani któregokolwiek ze skróconych Prospektów, ani jakości Akcji oferowanych na sprzedaż. Wszelkie oświadczenia przeczące powyższemu są nieuprawnione i nieprawomocne. - Niniejszy Prospekt nie stanowi dla nikogo oferty ani zachęty w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta lub zachęta byłyby niezgodne z prawem, albo gdzie osoba przedstawiająca taką ofertę lub zachętę nie byłaby uprawniona do dokonywania tych czynności. - Wszelkie informacje udzielone przez osobę niewymienioną w niniejszym Prospekcie powinny być uznane za nieuprawnione. Rada Dyrektorów podjęła środki ostrożności dla zapewnienia, że informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są dokładne na dzień publikacji i przyjmuje za nie odpowiedzialność. W celu odzwierciedlenia istotnych zmian, niniejszy Prospekt może być w dowolnym momencie aktualizowany, a potencjalni subskrybenci powinni dowiadywać się w Spółce o wszelkie późniejsze wydania Prospektu i Skróconych Prospektów. - Dystrybucja niniejszego Prospektu, Skróconych Prospektów i oferty Akcji może być w niektórych jurysdykcjach ograniczona. Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego Prospektu oraz Skróconych Prospektów i każda osoba, która chciałaby dokonać subskrypcji Akcji na mocy niniejszego Prospektu i Skróconych Prospektów jest odpowiedzialna za zdobycie informacji oraz przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie praw i przepisów właściwych jurysdykcji. Potencjalni subskrybenci lub nabywcy Akcji powinni uzyskać informacje co do możliwych konsekwencji podatkowych, wymogów prawnych oraz wszelkich ograniczeń walutowych, jakie mogą występować zgodnie z prawem obowiązującym w ich krajach zamieszkania, rezydencji lub pochodzenia, które mogą być istotne 1

3 dla subskrypcji, nabycia, utrzymania, zamiany lub sprzedaży Akcji. DOCELOWI INWESTORZY Profil typowego inwestora każdego z Subfunduszy jest opisany w każdym Załączniku do niniejszego Prospektu oraz w każdym ze Skróconych Prospektów. DYSTRYBUCJA I OGRANICZENIA SPRZEDAŻY W dniu publikacji niniejszego Prospektu Spółka była uprawniona do przedstawienia oferty w Luksemburgu. Spółka lub poszczególne Subfundusze mogą być następnie uprawnione do dystrybucji Akcji w innych jurysdykcjach. Niniejszy Prospekt nie może być rozprowadzany dla potrzeb oferty lub sprzedaży Akcji w żadnej jurysdykcji, ani w żadnych okolicznościach, w których taka oferta lub sprzedaż nie są uprawnione. Żadne osoby otrzymujące kopię niniejszego Prospektu oraz Skróconych Prospektów w dowolnej jurysdykcji nie mogą traktować Prospektu oraz Skróconych Prospektów jako stanowiących dla nich zaproszenie do subskrypcji Akcji, chyba że w danej jurysdykcji takie zaproszenie byłoby prawnie dopuszczalne bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów rejestracyjnych lub innych wymogów prawnych. Akcje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. (ze zmianami) ani z ustawami dotyczącymi papierów wartościowych dowolnego stanu Stanów Zjednoczonych. Akcji nie wolno oferować, sprzedawać ani dostarczać bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych ani na rachunek lub na korzyść jakiejkolwiek Osoby z USA". Wszelkie ponowne oferty lub odprzedaż dowolnych Akcji w Stanach Zjednoczonych lub Osobom z USA może stanowić naruszenie praw Stanów Zjednoczonych. Spółka nie będzie zarejestrowana zgodnie z amerykańską ustawą o przedsiębiorstwach inwestycyjnych z 1940 r., z późniejszymi zmianami. Wnioskujący o Akcje nie będą musieli oświadczać, że nie są Osobami z USA. Od wszystkich Akcjonariuszy wymaga się poinformowania Spółki o wszelkich zmianach swojego statusu jako Osoby spoza USA. POLEGANIE NA NINIEJSZYM PROSPEKCIE I NA SKRÓCONYCH PROSPEKTACH Akcje dowolnego Subfunduszu opisanego w niniejszym Prospekcie oraz we właściwym Skróconym Prospekcie są oferowane tylko na podstawie informacji tam zamieszczonych i (jeśli ma to zastosowanie) we wszelkich dodatkach do nich oraz w ostatnim zbadanym raporcie rocznym i wszelkich wydanych później raportach półrocznych Spółki. Wszelkie dalsze informacje lub oświadczenia udzielone lub dokonane przez dowolnego dystrybutora, pośrednika ( Pośrednik"), którym to mianem określeni są wszyscy agenci sprzedaży, agenci usługowi i/albo depozytariusze, dystrybutorzy wyznaczeni do oferowania i sprzedaży Akcji inwestorom i obsługi wykupu subskrypcji, zleceń Akcjonariuszy na przekształcenie lub przekazanie), dealerzy, maklerzy lub inne osoby nie powinny być brane pod uwagę i w związku z tym nie należy na nich polegać. Żadna osoba nie została uprawniona do podania jakichkolwiek informacji lub dokonania jakichkolwiek oświadczeń w związku z ofertą Akcji innych niż te zawarte w niniejszym Prospekcie i (jeśli ma to zastosowanie) wszelkich dodatkach do nich i wszelkich późniejszych półrocznych lub rocznych raportach oraz, jeśli zostaną udzielone lub dokonane, na informacjach takich lub oświadczeniach nie należy polegać jako na informacjach lub oświadczeniach autoryzowanych przez Dyrektorów, Spółkę Zarządzającą, Zarządcy Inwestycyjnego, Bank- Powiernika, Agenta Rejestrowego i Transferowego czy Agenta Administracyjnego. Oświadczenia w niniejszym Prospekcie i w Skróconych Prospektach opierają się na prawie i praktykach obecnie obowiązujących w Luksemburgu na dzień wydania Prospektu i mogą podlegać zmianom. Ani dostarczenie niniejszego Prospektu, ani Skróconych Prospektów, ani emisja Akcji w żadnych okolicznościach nie prowadzą do wniosku ani nie stanowią oświadczenia, że sprawy Spółki nie uległy zmianie od dnia wydania Prospektu. Potencjalni inwestorzy mogą uzyskać bezpłatnie na swój wniosek kopię niniejszego Prospektu i Skróconych Prospektów dotyczących Subfunduszy, w które inwestują, rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Aktu 2

4 Założycielskiego, w siedzibie Spółki lub Banku-Powiernika. RYZYKO INWESTYCYJNE Inwestycje w Subfundusze niosą ze sobą pewien stopień ryzyka finansowego, które może się różnić w zależności od Subfunduszu. Wartość Akcji i generowane przez nie zwroty mogą wzrastać lub spadać, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Spółka nie stanowi obowiązku Spółki Zarządzającej, Zarządcy Inwestycyjnego ani jakiejkolwiek jednostki powiązanej lub zależnej Société Générale ani też podmioty te nie udzielają żadnych gwarancji w sprawie Spółki. POLITYKA TZW. MARKET TIMING Spółka nie zezwala świadomie na inwestycje związane z praktykami kupna lub sprzedaży na podstawie prognozowania sytuacji na rynku (tzw. market timing), jako że takie praktyki mogą mieć negatywny wpływ na interesy wszystkich akcjonariuszy. Zgodnie z Okólnikiem CSSF 04/146, market timing jest rozumiany jako metoda arbitrażu, dzięki której inwestor systematycznie dokonuje subskrypcji albo umarza lub wymienia jednostki lub akcje tego samego przedsięwzięcia zbiorowego inwestowania ( UCI") w krótkim okresie, wykorzystując różnice czasowe i/albo niedoskonałości lub braki w metodzie ustalania wartości aktywów netto UCI. Możliwości osoby stosującej praktyki market timing mogą wynikać albo z obliczania wartości aktywów netto (zgodnie z definicją podaną poniżej) UCI na podstawie cen rynkowych, które nie są już aktualne (stare ceny) albo z obliczania przez UCI Wartości Aktywów Netto wówczas, gdy można jeszcze składać zlecenia. Praktyki market timing nie są dopuszczalne, jako że mogą mieć wpływ na wyniki UCI poprzez wzrost kosztów i/albo doprowadzenie do rozwodnienia zysków. W związku z tym Dyrektorzy mogą gdy uznają to za stosowne i wyłącznie według własnego uznania spowodować, że Agent Rejestrowy i Transferowy oraz Agent Administracyjny, odpowiednio, zastosują następujące środki: - spowodować, że Agent Rejestrowy i Transferowy odrzuci każde zlecenie na zamianę i/albo subskrypcję Akcji od inwestorów, których Dyrektorzy uznają za stosujących praktyki market timing. - Agent Rejestrowy i Transferowy może połączyć Akcje znajdujące się we wspólnym posiadaniu lub pod wspólną kontrolą w celu ustalenia, czy dana osoba lub grupa osób może być uznana za stosującą praktyki market timing. - Jeśli Subfundusz inwestuje przede wszystkim na rynkach zamkniętych dla obrotu w czasie wyceny Subfunduszu w okresie dużej zmienności na rynku - może spowodować, że Agent Administracyjny skoryguje Wartość Aktywów Netto na jedną Akcję w celu dokładniejszego odzwierciedlenia wartości godziwej inwestycji Subfunduszu w momencie wyceny. OCHRONA DANYCH Pewne dane osobowe inwestorów (w tym między innymi udziały w Spółce) mogą być zbierane, ewidencjonowane, przechowywane, adaptowane, przenoszone i w inny sposób przetwarzane i wykorzystywane przez Spółkę, Agenta Rejestrowego i Transferowego, Spółkę Zarządzającą i inne spółki Lyxor Asset Management oraz filie i Pośredników finansowych inwestorów. Dane takie mogą być w szczególności przetwarzane dla celów administrowania rachunkami i opłatami za dystrybucję, identyfikacji dla przeciwdziałania praniu pieniędzy, identyfikacji podatkowej na mocy dyrektywy Unii Europejskiej 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w celu obsługi klientów. Informacji takich nie wolno przekazywać nieupoważnionym osobom trzecim. Poprzez subskrypcję Akcji każdy Akcjonariusz zgadza się na takie przetwarzanie jego danych osobowych. Zgodę tę formalizuje się przez podpisanie formularza subskrypcyjnego wykorzystywanego przez właściwego Pośrednika. 3

5 SPIS TREŚCI ADRESY... 6 Cele inwestycyjne /Uprawnienia i ograniczenia inwestycyjne... 8 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO Czasowe zawieszenie obliczania Wartości Aktywów Netto na Akcję Ogłoszenie Wartości Aktywów Netto na Akcję AKCJE (EMISJA I FORMA) KLASY AKCJI SUBSKRYPCJA AKCJI Procedura Subskrypcyjna Procedura płatności Zawiadomienie o Transakcji Odrzucenie subskrypcji Zawieszenie obliczania Wartości Aktywów Netto Zapobieganie praniu pieniędzy Opłaty sprzedażowe UMORZENIE AKCJI Procedura umorzenia Umorzenie w naturze Czasowe zawieszenie umorzenia Obowiązkowe umorzenie Procedury umorzenia i zamiany dotyczące 10% lub więcej aktywów netto dowolnego Subfunduszu ZAMIANA AKCJI OPŁATY PONOSZONE PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKA PODZIAŁU ZYSKÓW PODATKI Spółka Akcjonariusze SPÓŁKA INFORMACJE OGÓLNE KIEROWNICTWO I ADMINISTRACJA Rada Dyrektorów Spółka Zarządzająca Zarządca Inwestycyjny Dystrybutor i wyznaczony pełnomocnik Powiernik i Agent Płatniczy Agent Administracyjny, Korporacyjny i Krajowy Agent Rejestrowy i Transferowy Rozwiązanie i likwidacja Spółki Rozwiązanie Subfunduszu Połączenie, podział lub przeniesienie Subfunduszy Walne zgromadzenia Raporty roczne i półroczne Dokumenty dostępne do wglądu

6 ZAŁĄCZNIKI LYXOR ETF DAX LYXOR ETF LevDAX LYXOR ETF DAXplus Covered Call LYXOR ETF DAXplus Protective Put LYXOR ETF FTSE LYXOR ETF FTSE LYXOR ETF FTSE ALL SHARE LYXOR ETF MSCI ASIA APEX LYXOR ETF WIG LYXOR ETF S&P LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) LYXOR ETF MSCI WORLD UTILITIES TR LYXOR ETF MSCI WORLD MATERIALS TR LYXOR ETF MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR LYXOR ETF MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR LYXOR ETF MSCI WORLD INDUSTRIALS TR LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR LYXOR ETF MSCI WORLD FINANCIALS TR LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR LYXOR ETF EURO STOXX 50 TR

7 Adresy Siedziba: 16, boulevard Royal L-2449 Luksemburg Promotor Société Générale 29, boulevard Haussmann F Paryż, Francja Rada Dyrektorów Spółki Prezes Thouraya JARRAY Szef Departamentu Strukturyzacji Funduszy Lyxor Asset Management 17, cours Valmy F Paryż-La Défense, Francja Dyrektorzy Lionel PAQUIN Dyrektor Zarządzający i Główny Dyrektor ds. Ryzyka Lyxor Asset Management 17, cours Valmy F Paryż-La Défense, Francja Christophe ARNOULD Dyrektor Zarządzający Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. 18, boulevard Royal L-2449 Luksemburg Spółka Zarządzająca Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. 18, boulevard Royal L-2449 Luksemburg Prezes Alan DUBOIS Prezes Zarządu Lyxor Asset Management oraz Lyxor International Asset Management 17, cours Valmy F Paryż-La Défense, Francja Dyrektorzy Laurent MORTEUIL Francja Dyrektor Finansowy (CFO) ds. Kontroli Zarządczej Rynku Globalnego oraz Dyrektor Finansowy (CFO) ds. sytuacji specjalnych w Pionie Rachunkowości i Finansów Société Générale 17, cours Valmy F Paryż-La Défense, Francja Patrick VINCENT Odpowiedzialny za Nadzór nad Jednostkami Zależnymi Société Générale Bank & Trust 11, avenue Emile Reuter 6

8 L-2420 Luksemburg Christophe ARNOULD Dyrektor Zarządzający Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. 18, boulevard Royal L-2449 Luksemburg Frédéric GENET Dyrektor Zarządzający Société Générale Bank & Trust 11, avenue Emile Reuter L-2420 Luksemburg Menedżerowie Laurent SEYER Dyrektor Naczelny (CEO) Lyxor Asset Management 17, cours Valmy F Paryż-La Défense, Francja Christophe ARNOULD Dyrektor Zarządzający Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. 18, boulevard Royal L-2449 Luksemburg Administracja Bank Powiernik i Agent Płatniczy Société Générale Bank & Trust S.A. 11, avenue Emile Reuter L-2420 Luksemburg Agent Administracyjny, Korporacyjny i Lokalny Société Générale Securities Services Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal L-2449 Luksemburg Agent Rejestrowy i Transferowy European Fund Services S.A. 18, boulevard Royal L-2449 Luksemburg Audytor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d Esch L-1471 Luksemburg 7

9 Cele inwestycyjne /Uprawnienia i ograniczenia inwestycyjne Cele inwestycyjne Spółka ma na celu umożliwienie inwestorom inwestowania w profesjonalnie zarządzane Subfundusze z zastosowaniem szerokiego wachlarza zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w celu osiągnięcia optymalnego zwrotu z zainwestowanego kapitału z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka inwestycyjnego dzięki dywersyfikacji. Ponadto celem Spółki jest zapewnienie inwestorom profesjonalnie zarządzanych Subfunduszy indeksowych, których zadaniem jest odtworzenie składu pewnych indeksów finansowych uznawanych przez organy nadzoru Luksemburga. Polityka inwestycyjna i cel inwestycyjny każdego Subfunduszu są ustalone w odnośnym Załączniku załączonym do niniejszego Prospektu. Uprawnienia i ograniczenia inwestycyjne W celu osiągnięcia celów i realizowania polityki inwestycyjnej Spółki, Rada Dyrektorów ustaliła, że do inwestycji dokonywanych przez Spółkę będą miały zastosowanie następujące uprawnienia i ograniczenia inwestycyjne: A. INWESTYCJE W ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE I AKTYWA PŁYNNE 1) W celu osiągnięcia celów i realizowania polityki inwestycyjnej Spółki, Rada Dyrektorów ustaliła, że do wszelkich inwestycji dokonywanych przez pewne Subfundusze Spółki będą miały zastosowanie następujące uprawnienia i ograniczenia inwestycyjne: W niektórych Subfunduszach Spółka może inwestować wyłącznie w a) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu lub którymi obrót prowadzony jest na rynku regulowanym, w rozumieniu punktu 13 art. 1 dyrektywy 93/22/EWG; b) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, którymi obrót prowadzony jest na innym rynku regulowanym, regularnie działającym i uznawanym oraz publicznie otwartym ( Rynek Regulowany") w państwie członkowskim Unii Europejskiej; c) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań giełdowych lub którymi obrót prowadzony jest na innym Rynku Regulowanym zlokalizowanym w dowolnym innym kraju Europy, Azji, Oceanii, obu Ameryk i Afryki; d) ostatnio wyemitowane zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, o ile: i) warunki emisji zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do oficjalnych notowań na dowolnej giełdzie papierów wartościowych lub Rynku Regulowanym, o których mowa powyżej; ii) opuszczenie takie jest zapewnione w ciągu jednego roku od emisji. e) jednostki lub udziały UCITS uprawnione zgodnie z dyrektywą 85/611/EWG i/albo innych UCI w rozumieniu pierwszego i drugiego akapitu art. 1 (2) dyrektywy 85/611/EWG, bez względu na to, czy są one zlokalizowane w państwie członkowskim Unii Europejskiej czy nie, o ile: i) dane UCI są uprawnione na mocy przepisów państwa, w którym podlegają nadzorowi, uznanych przez organy nadzoru Luksemburga za równoważne zgodnie z prawem wspólnotowym, a współpraca między organami jest zagwarantowana w wystarczającym stopniu (kraje, które spełniają te kryteria, to: kraje Unii Europejskiej, Kanada, Hongkong, Japonia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki); ii) poziom gwarantowanej ochrony oferowany posiadaczom jednostek /udziałów w takich UCI jest 8

10 równoważny z poziomem zapewnianym posiadaczom jednostek /udziałów w UCITS, a w szczególności zasady segregacji aktywów, pożyczek, kredytów i niezabezpieczonej sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego są równoważne z wymogami Dyrektywy 85/611/EWG; iii) działalność pozostałych UCI podlega sprawozdawczości półrocznej i rocznej umożliwiającej ocenę aktywów i zobowiązań, przychodów i działalności w danym okresie sprawozdawczym; iv) UCITS lub pozostałe UCI, w które każdy z Subfunduszy Spółki zamierza inwestować, nie mogą, zgodnie z dokumentami założycielskimi, inwestować powyżej 10% swojej sumy aktywów netto w jednostki/ udziały innych UCITS lub innych UCI; Limity dywersyfikacji dotyczące inwestowania w jednostki lub udziały UCITS lub pozostałych UCI, zgodnie z opisem w niniejszym akapicie, są określone w Załączniku dotyczącym każdego Subfunduszu. f) depozyty w instytucjach kredytowych płatne na żądanie lub z prawem do wycofania, zapadające w ciągu nie więcej niż 12 (dwanaście) miesięcy, o ile instytucja kredytowa ma siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub - jeśli siedziba instytucji kredytowej jest zlokalizowana w państwie OECD będącym członkiem FATF - o ile podlega zasadom ostrożnościowym uznawanym przez organy nadzoru Luksemburga za równoważne do zasad obowiązujących w prawie wspólnotowym; g) pochodne instrumenty finansowe łącznie z instrumentami rozliczeń gotówkowych, którymi obrót prowadzony jest na Rynku Regulowanym, o którym mowa w podpunktach akapitach a), b), c) i/albo pochodne instrumenty finansowe w obrocie pozagiełdowym ( Derywaty OTC") o ile: i) odnośne instrumenty bazowe składają się z instrumentów objętych ustępem 1) powyżej (punkty a do f), indeksów finansowych, stóp procentowych, kursów walutowych lub walut, w które każdy z Subfunduszy może inwestować zgodnie ze swoim celem inwestycyjnym; ii) kontrahenci transakcji dotyczących Derywatów OTC są najwyżej ocenianymi i wyspecjalizowanymi instytucjami podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu i są ujęte w kategoriach uznanych przez organy nadzoru Luksemburga, oraz iii) Derywaty OTC podlegają wiarygodnym i możliwym do zweryfikowania codziennym wycenom, a Spółka może je z własnej inicjatywy sprzedać, zlikwidować lub zamknąć w dowolnym momencie poprzez zawarcie transakcji kompensującej w wartości godziwej tych instrumentów. h) instrumenty rynku pieniężnego inne niż instrumenty, którymi obrót prowadzi się na Rynku Regulowanym i o których jest mowa w art. 1 Ustawy z 20 grudnia 2002 r., jeśli emisja lub emitent takich instrumentów podlega nadzorowi dla potrzeb ochrony inwestorów i oszczędności, i o ile są one: i) emitowane lub gwarantowane przez organy centralne, regionalne lub lokalne, bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo niebędące państwem członkowskim lub w wypadku państwa federalnego przez jednego z członków federacji, lub przez międzynarodowy organ publiczny, do którego należy jedno lub więcej państw członkowskich; albo ii) wyemitowane przez przedsięwzięcie, którego 9

11 papiery wartościowe podlegają obrotowi na Rynkach Regulowanych, o których mowa w akapitach a), b) lub c); albo iii) wyemitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwo podlegające nadzorowi ostrożnościowemu zgodnie z kryteriami określonymi w prawie wspólnotowym albo przez przedsiębiorstwo podlegające i zasadom ostrożnościowym uznanym przez organy nadzoru Luksemburga za co najmniej równoważne z prawem wspólnotowym oraz przestrzegające takich zasad; albo iv) wyemitowane przez inne organy należące do kategorii zatwierdzonych przez organy nadzoru Luksemburga, o ile inwestycje w takie instrumenty podlegają ochronie inwestorów równoważnej z ochroną przedstawioną w pierwszym, drugim i trzecim tiret powyżej i o ile emitent jest spółką, której kapitał i rezerwy wynoszą co najmniej dziesięć milionów euro ( ,- EUR) i która przedstawia i publikuje swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z czwartą dyrektywą 78/660/EWG, jest podmiotem, który w ramach grupy spółek, która obejmuje jedną lub więcej spółek publicznych, odpowiada za finansowanie grupy lub jest podmiotem odpowiedzialnym za finansowanie podmiotów sekurytyzacyjnych, które korzystają z bankowej linii finansowania. 2) Ponadto każdy Subfundusz Spółki może inwestować maksymalnie 10% aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego inne niż te, o których mowa w ustępie (1). 3) Spółka może dysponować płynnością dla celów pomocniczych. 4) a) Żaden z Subfunduszy nie może inwestować powyżej 10% aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jednego emitenta. Żaden z Subfunduszy nie może inwestować powyżej 20% aktywów netto w depozyty tego samego emitenta. Narażenie na ryzyko kontrahenta w każdym z Subfunduszy w odniesieniu do transakcji dotyczącej Derywatów OTC nie może przekraczać 10% jego aktywów netto, gdy kontrahent jest instytucją kredytową, o której mowa w punkcie (1) f) powyżej, lub 5% jego aktywów netto w innych wypadkach. b) oprócz limitu wyznaczonego w punkcie a) powyżej, łączna wartość zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego przekraczających 5% wartości aktywów netto jednego Subfunduszu nie może przewyższać 40% aktywów netto tego Subfunduszu. To ograniczenie nie ma zastosowania do depozytów i transakcji dotyczących Derywatów OTC zawieranych z instytucjami finansowymi podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu. Bez względu na indywidualne limity wskazane w ustępie a) i b) powyżej, żaden Subfundusz nie może łączyć: i) inwestycji w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez pojedynczego emitenta, oraz ii) depozyty złożone u pojedynczego emitenta iii) ekspozycje wynikające z transakcji dotyczących Derywatów OTC zawartych z pojedynczym emitentem na ponad 20% aktywów netto Subfunduszu. c) 10% limit z podpunktu 4 a) powyżej może zostać podniesiony maksymalnie do 35% w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych 10

12 przez państwo członkowskie Unii Europejskiej ( państwo członkowskie") lub jego lokalne organy, przez państwo OECD będące członkiem FATF lub przez międzynarodowe organy publiczne, których członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich, a odnośne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego nie muszą być ujęte w wyliczeniu 40% limitu określonego w podpunkcie 4) b). d) 10% limit określony w podpunkcie 4 a) powyżej może zostać podniesiony maksymalnie do 25% w odniesieniu do kwalifikujących się dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez instytucję kredytową, której siedziba znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej i która z mocy prawa podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu w celu ochrony posiadaczy takich kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych. Dla potrzeb niniejszego Prospektu kwalifikowane dłużne papiery wartościowe oznaczają papiery wartościowe, z których dochód jest inwestowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w aktywa dające zwrot, który pokryje obsługę długu do dnia wymagalności papierów wartościowych i będzie użyty priorytetowo na spłaty kapitału i odsetek w wypadku niewypełnienia warunków umowy pożyczki przez emitenta. W zakresie, w jakim właściwy Subfundusz inwestuje ponad 5% swoich aktywów netto w dłużne papiery wartościowe emitowane przez takiego emitenta, łączna wartość takich inwestycji nie może przekroczyć 80% aktywów netto takiego Subfunduszu. Takie papiery wartościowe nie muszą być uwzględnione w wyliczeniu 40% limitu określonego w podpunkcie 4 b). Opisane w ustępie 4 powyżej górne limity nie mogą być łączone, a w związku z tym inwestycje w papiery wartościowe dowolnego pojedynczego emitenta dokonane zgodnie z postanowieniami ustępu 4, nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć 35% aktywów netto dowolnego Subfunduszu. e) spółki ujęte w tej samej grupie dla celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zgodnie z definicją w dyrektywie 83/349/ EWG) albo zgodnie z uznanymi międzynarodowo zasadami rachunkowości są uznawane za pojedynczy organ lub emitenta dla celów obliczania limitów przewidzianych w niniejszej sekcji. Każdy z Subfunduszy może inwestować łącznie do 20% swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jedną grupę. 5) Bez względu na górne limity określone powyżej, każdy Subfundusz jest uprawniony do inwestowania zgodnie z zasadą rozpraszania ryzyka do 100% swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub przez jego lokalne organy, przez państwo OECD będące członkiem FATF lub przez publiczne organy międzynarodowe, których członkiem jest jeden lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, o ile: a) takie papiery wartościowe stanowią część co najmniej sześciu różnych emisji, oraz b) papiery wartościowe z dowolnej emisji nie stanowią więcej niż 30% aktywów netto takiego Subfunduszu. Takie upoważnienie zostanie wydane, jeśli akcjonariusze będą dysponować ochroną równoważną do ochrony, jaką dysponują akcjonariusze UCITS zgodnie z limitami przedstawionymi w ustępie 4) powyżej. 6) Spółka nie może: a) nabywać ponad 10% dłużnych papierów wartościowych dowolnego pojedynczego emitenta; b) nabywać ponad 10% niedających praw głosu akcji dowolnego pojedynczego emitenta; c) nabywać ponad 10% instrumentów rynku pieniężnego dowolnego pojedynczego emitenta; d) nabywać ponad 25% jednostek dowolnego pojedynczego 11

13 przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania; Powyższe cztery ograniczenia dotyczą Spółki jako całości. Ograniczenia w punktach a), c) i d) powyżej można pominąć w momencie nabycia, jeśli w tym czasie wartość brutto obligacji lub instrumentów rynku pieniężnego albo kwota netto wyemitowanych instrumentów nie może być obliczona. Spółka nie może nabywać żadnych akcji dających prawo głosu, które pozwoliłyby Spółce na przejęcie kontroli zarządczej lub prawnej albo na wywieranie istotnego wpływu na kierownictwo emitenta. 7) Górne limity przedstawione w ustępie 6) powyżej nie mają zastosowania do a) zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych lub gwarantowanych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej albo przez jego lokalne organy; b) zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych lub gwarantowanych przez dowolne inne państwo, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej; c) zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez międzynarodowe organy publiczne, których członkiem jest co najmniej j jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej; d) akcje w kapitale spółki, która została założona na mocy prawa państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, o ile (i) spółka taka inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe wyemitowane przez emitentów danego państwa, (ii) zgodnie z prawem danego państwa uczestnictwo odnośnego Subfunduszu w kapitale takiego podmiotu jest jedynym sposobem nabycia papierów wartościowych emitentów w tym państwie oraz (iii) podmioty takie w swojej polityce inwestycyjnej przestrzegają ograniczeń określonych w ustępie 4) i 5) powyżej oraz w punkcie C. poniżej. e) udziały utrzymywane przez Spółkę w kapitale jednostek zależnych, których działalność obejmuje wyłącznie zarządzanie, doradztwo i marketing Spółki w kraju/państwie, w którym jednostka zależna jest zlokalizowana, w odniesieniu do odkupu jednostek/akcji na wniosek posiadaczy jednostek/akcji. Wymienione powyżej i w punkcie C. poniżej ograniczenia inwestycyjne mają zastosowanie w momencie zakupu odnośnych inwestycji. Jeśli limity te zostaną przekroczone w odniesieniu do Subfunduszu z powodów nie leżących po stronie Subfunduszu lub przy realizacji praw subskrypcji, Subfundusz uzna za cel priorytetowy dla transakcji sprzedaży odnośnego Subfunduszu uzdrowienie sytuacji, z należytym uwzględnieniem interesów akcjonariuszy. Zapewniając przestrzeganie zasady rozproszenia ryzyka Spółka może dokonać derogacji od ograniczeń określonych w ustępach 4) do 7) powyżej i punktu C. poniżej w okresie sześciu miesięcy od dnia wpisania na oficjalną listę UCI w Luksemburgu. 8) Spółka zobowiązuje się zapewnić, że ogólna ekspozycja związana z korzystaniem z instrumentów pochodnych w jednym Subfunduszu nie przekroczy łącznej wartości jej aktywów netto. Ekspozycję na ryzyko oblicza się biorąc pod uwagę aktualną wartość aktywów bazowych, ryzyko kontrahenta, przyszłe zmiany na rynku i czas na zlikwidowanie tych pozycji. Jeśli Subfundusz inwestuje w pochodne instrumenty finansowe, ekspozycja na aktywa bazowe nie może przekraczać łącznie limitów inwestycyjnych przedstawionych w ustępie A. 4) powyżej. Jeśli Subfundusz inwestuje w pochodne instrumenty finansowe oparte na indeksach, inwestycje te nie muszą być łączone z limitami przedstawionymi w A. 4). Jeśli zbywalny papier wartościowy albo instrument rynku pieniężnego zawiera instrument pochodny, należy to uwzględnić przy analizie zgodności z powyższymi wymogami. B. INWESTYCJE DOKONANE PRZEZ SUBFUNDUSZE INDEKSOWE 12

14 Celem polityki inwestycyjnej Subfunduszy indeksowych jest odtworzenie składu pewnych indeksów finansowych, które są uznawane przez CSSF, na następującej podstawie: - skład indeksu jest wystarczająco zdywersyfikowany; - indeks jest odzwierciedleniem właściwego benchmarku dla rynku, którego dotyczy; - jest on publikowany we właściwy sposób. Z uwagi na specyficzną politykę inwestycyjną Subfunduszy indeksowych i bez uszczerbku dla limitów wyznaczonych w ustępie A. 6) i 7), limity określone w ustępie A. 4) podnosi się do maksymalnie 20% dla inwestycji w akcje i/albo obligacje wyemitowane przez ten sam organ. Wyżej wymieniony limit podnosi się do 35%, gdy jest to uzasadnione nadzwyczajnymi warunkami na rynku, a w szczególności na rynkach regulowanych, gdzie zdecydowanie dominują pewne zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycje do tego limitu dozwolone są wyłącznie dla pojedynczego emitenta. C. INWESTYCJE W UCITS I INNE UCI Pewne Subfundusze mogą nabywać jednostki UCITS i/albo innych UCI opisanych w ustępie A. 1) e) powyżej, o ile inwestycja w jednostki UCITS lub innych UCI nie przekroczy 10% aktywów netto Subfunduszu. Jeśli Subfundusze Spółki inwestują w jednostki innych UCITS i/albo innych UCI bezpośrednio lub pośrednio zarządzane przez Spółkę Zarządzającą lub spółkę powiązaną ze Spółką Zarządzającą wspólną kontrolą lub kierownictwem albo poprzez pośrednim lub bezpośredni udział przekraczający 10% kapitału lub praw zarządczych, Spółki nie można obciążać żadnymi opłatami z tytułu jednostek inwestycyjnych innych UCITS i/albo UCI. Ponadto nie można obciążać Spółki żadnymi opłatami subskrypcyjnymi ani umorzeniowymi z tytułu inwestowania w jednostki powiązanych UCITS i/albo UCI. Spółka może nabyć nie więcej niż 25% jednostek tego samego UCITS i/albo innych UCI. Od limitu tego można odstąpić w momencie nabycia, jeśli w tym czasie nie można obliczyć kwoty brutto wyemitowanych jednostek. W wypadku UCITS albo innych UCI o wielu subfunduszach ograniczenie to ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich jednostek wyemitowanych przez odnośne UCITS/UCI, łącznie, z tytułu wszystkich subfunduszy. Inwestycje bazowe utrzymywane przez UCITS lub inne UCI, w które Spółka inwestuje, nie muszą być brane pod uwagę dla celów ograniczeń inwestycyjnych opisanych w punkcie A powyżej. D. INWESTYCJE W POZOSTAŁE AKTYWA a) Spółka nie inwestuje w metale szlachetne ani w reprezentujące je świadectwa. b) Spółka nie może zawierać transakcji dotyczących towarów lub kontraktów na towary, za wyjątkiem stosowania technik i instrumentów dotyczących zbywalnych papierów wartościowych opisanymi w ustępie E. poniżej. c) Spółka nie może nabywać ani sprzedawać nieruchomości ani żadnych opcji, praw czy udziałów w nieruchomościach, z zastrzeżeniem, że Spółka może inwestować w papiery wartościowe zabezpieczone nieruchomościami lub udziałami w nieruchomościach albo wyemitowane przez spółki inwestujące w nieruchomości lub udziały w nieruchomościach. Spółka może natomiast nabywać ruchomości i nieruchomości bezpośrednio niezbędne do prowadzenia działalności; d) Spółka nie może prowadzić niezabezpieczonej sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub innych instrumentów finansowych, o których mowa powyżej. e) Spółka nie może zaciągać pożyczek na rachunek Subfunduszu, chyba że odnośne kwoty nie przekraczają łącznie 10% wartości aktywów netto Subfunduszu, a nawet wówczas może to być tylko środek tymczasowy. Dla celu tego ograniczenia pożyczki kompensacyjne nie są uznawane za pożyczki. f) Spółka nie może udzielać pożyczek ani być gwarantem na rzecz osób trzecich. To ograniczenie nie uniemożliwia Spółce nabycia zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego ani innych instrumentów finansowych, o których mowa w punkcie 1) powyżej. g) Spółka nie może ustanowić hipoteki, zastawu, ani żadnego innego obciążenia na papierach wartościowych 13

15 utrzymywanych na rachunek dowolnego Subfunduszu w celu zabezpieczenia zadłużenia, chyba że jest to konieczne w związku z pożyczkami wskazanymi w punkcie e) powyżej; w takim przypadku wartość hipoteki lub zastawu nie może przekroczyć 10% Wartości Aktywów Netto każdego z Subfunduszy. W związku z transakcjami swapowymi, opcjami i walutowymi transakcjami terminowymi forward lub futures, depozyt papierów wartościowych lub innych aktywów w odrębnym rachunku nie będzie uważany za hipotekę ani zastaw dla tego celu. h) Spółka nie będzie gwarantem emisji ani subemitentem papierów wartościowych innych emitentów. Zgodnie z powyższymi Ograniczeniami Inwestycyjnymi, każdy Subfundusz może stosować techniki i instrumenty związane ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, o ile takie techniki i instrumenty zostaną wykorzystane w celu efektywnego zarządzania portfelem. Subfundusz może również stosować techniki i instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym w kontekście zarządzania aktywami i pasywami Subfunduszu (zob. poniżej). Rada Dyrektorów może w interesie akcjonariuszy nałożyć inne ograniczenia inwestycyjne w dowolnym momencie, o ile okażą się one konieczne w celu przestrzegania prawa i wymogów krajów, w których oferowane są Akcje Spółki. E. TECHNIKI INWESTYCYJNE 1) Techniki i Instrumenty związane ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego Z zastrzeżeniem warunków punktu A. 1) g) powyżej i wszelkich ograniczeń określonych w odnośnych zasadach inwestowania, Subfundusze mogą korzystać z następujących technik i instrumentów w celu efektywnego zarządzania portfelem. W celu efektywnego zarządzania portfelem Subfundusz może zawierać transakcje związane z kontraktami futures, warrantami i opcjami, którymi obrót odbywa się na Rynku Regulowanym. Alternatywnie Subfundusz może zawierać transakcje związane z opcjami, swapami zawieranymi na mocy prywatnej umowy (OTC) z wysoko ocenianymi instytucjami finansowymi specjalizującymi się w tego rodzaju transakcjach i uczestniczącymi aktywnie w odnośnym rynku OTC. 1. Opcje na zbywalne papiery wartościowe/instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może kupować i sprzedawać opcje kupna na zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. W momencie realizacji i w czasie obowiązywania umów na sprzedaż opcji kupna papierów wartościowych Subfundusz albo utrzymuje odnośne papiery bazowe kompensujące opcje kupna, albo inne instrumenty (takie jak warranty), które dają wystarczające pokrycie zobowiązań wynikających z tych transakcji. Odnośne bazowe papiery wartościowe związane z wystawionymi opcjami kupna nie mogą być sprzedane, dopóki opcje te nie zostaną zrealizowane, chyba że opcje są pokryte odpowiadającymi im opcjami lub innymi instrumentami, które można w tym celu wykorzystać. To samo dotyczy równoważnych opcji zakupu lub innych instrumentów, które Subfundusz musi utrzymywać, jeśli nie posiada bazowych papierów wartościowych w czasie wystawiania tych opcji. Subfundusz nie może wystawiać niezabezpieczonych opcji kupna na zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. W ramach derogacji od tej zasady Subfundusz może wystawiać opcje kupna, których nie posiada w momencie zawierania transakcji, jeśli łączna cena wykonania takich niezabezpieczonych wystawionych opcji kupna nie przekracza 25% wartości aktywów netto Subfunduszu, a Subfundusz w dowolnym momencie jest w stanie pokryć otwartą pozycję wynikającą z tych transakcji. W przypadku sprzedaży opcji sprzedaży, odnośny portfel Subfunduszu musi być pokryty przez cały okres kontraktu przez odpowiednie płynne aktywa, które wystarczyłyby do spłacenia wartości wykonania kontraktu, jeśli opcja zostałaby wykonana przez kontrahenta. 2. Zabezpieczanie (hedging) kontraktów futures, warrantów i opcji na indeksy giełdowe Globalnym zabezpieczeniem Subfunduszu przed niekorzystnymi zmianami na giełdach może być sprzedaż kontraktów futures na indeksy giełdowe lub sprzedaż opcji kupna, zakup opcji sprzedaży lub transakcje warrantowe na indeksy giełdowe, o ile istnieje wystarczająca korelacja między 14

16 składem wykorzystywanego indeksu a odnośnym portfelem Subfunduszu. Łączne zobowiązanie wynikające z takich kontraktów futures, warrantów i opcji na indeksy giełdowe nie może przekroczyć globalnej wyceny papierów wartościowych w odpowiadającym im portfelu odnośnych Subfunduszy na rynku, którego dotyczy każdy z indeksów. 3. Zabezpieczanie poprzez kontrakty futures, opcje, warranty i swapy na stopę procentową W ramach globalnego zabezpieczenia przed zmianami stóp procentowych Subfundusz może sprzedawać kontrakty futures na stopy procentowe lub opcje kupna, kupować opcje sprzedaży lub dokonywać transakcji warrantowych albo zawierać swapy na stopy procentowe OTC albo swapy opcyjne z wysoko ocenianymi instytucjami finansowymi specjalizującymi się w tego rodzaju instrumentach. Łączne zobowiązanie wynikające z takich kontraktów futures, warrantów i swapów oraz swapów opcyjnych na stopy procentowe nie może przekroczyć całkowitej wartości rynkowej zabezpieczanych aktywów utrzymywanych przez Subfundusz w walucie odpowiadającej tym kontraktom. 4. Kontrakty futures, warranty i opcje na inne instrumenty finansowe zawierane w celu innym niż zabezpieczanie W celu zapewnienia, że cały portfel zostanie jest zainwestowany, a zarazem zachowania wystarczającej płynności, Subfundusz może dokonywać kupna lub sprzedaży kontraktów futures, warrantów i opcji na instrumenty finansowe (inne niż zbywalne papiery wartościowe lub kontrakty walutowe), takie jak instrumenty oparte na indeksach giełdowych i stopach procentowych, o ile są one zgodne z określonym celem inwestycyjnym i polityką odnośnego Subfunduszu oraz o ile łączne zobowiązanie wynikające z tych transakcji wraz z łącznym zobowiązaniem wynikającym ze sprzedaży opcji kupna i sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych nie przekroczy w żadnym momencie wartości aktywów netto właściwych Subfunduszy. W odniesieniu do łącznych zobowiązań, o których mowa w poprzednim ustępie, opcje kupna zbywalnych papierów wartościowych wystawione przez Subfundusz, na które nie ma on wystarczającego pokrycia, nie są uwzględniane w wyliczeniu łącznych zobowiązań. Zobowiązanie dotyczące transakcji innych niż opcje na zbywalne papiery wartościowe są zdefiniowane następująco: - zobowiązanie wynikające z kontraktów futures uznaje się za równe wartości pozycji bazowych netto płatnych z tytułu tych kontraktów, które dotyczą identycznych instrumentów finansowych (po skompensowaniu wszystkich pozycji sprzedaży z pozycjami kupna), bez uwzględnienia odnośnych terminów zapadalności i - zobowiązanie wynikające z nabytych i wystawionych opcji oraz nabytych i sprzedanych warrantów równa się łącznej cenie wykonania niezabezpieczonych pozycji sprzedaży netto dotyczących pojedynczych aktywów bazowych, bez uwzględnienia odnośnych terminów zapadalności. Łączne ceny nabycia (w postaci zapłaconych premii) wszystkich opcji na zbywalne papiery wartościowe nabyte przez Subfundusz wraz z opcjami nabytymi dla celów innych niż zabezpieczanie (zob. powyżej) nie mogą przekroczyć 15% aktywów netto odnośnego Subfunduszu. 5. Transakcje pożyczki papierów wartościowych Spółka może uczestniczyć w transakcjach pożyczki papierów wartościowych tylko w ramach standaryzowanego systemu pożyczek organizowanego przez uznany organ rozliczeniowy papierów wartościowych lub instytucję finansową wyspecjalizowaną w tego typu transakcjach o wysokim ratingu. W odniesieniu do takich transakcji pożyczkowych Spółka musi zasadniczo otrzymać dla odnośnego Subfunduszu papiery wartościowe o wartości co najmniej równej wartości pożyczonych papierów wartościowych według wyceny globalnej na dzień realizacji umowy pożyczki. Spółka nie może zawierać transakcji pożyczki papierów wartościowych, o ile takie pożyczki nie są w pełni i trwale zabezpieczone zastawem gotówkowym i/albo zastawem na papierach wartościowych wyemitowanych lub gwarantowanych przez państwo członkowskie OECD lub przez lokalne organy państwa członkowskiego OECD 15

17 albo przez ponadnarodowe instytucje lub organizacje o zasięgu unijnym, regionalnym lub światowym, albo gwarancją instytucji finansowej o wysokim ratingu i zablokowane na korzyść Spółki do momentu rozwiązania umowy pożyczki. Transakcje pożyczki nie mogą być zawierane w odniesieniu do ponad 50% łącznej wyceny portfela każdego Subfunduszu. Takie ograniczenia nie mają zastosowania, jeśli Spółka ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać umowę pożyczki i odzyskać pożyczone papiery wartościowe. Transakcje pożyczki nie mogą być zawierane na okres dłuższy niż 30 dni. 6. Umowy odkupu Subfundusz może zawierać umowy odkupu jako nabywca lub sprzedający z najwyższej klasy instytucjami finansowymi specjalizującymi się w tego rodzaju transakcjach, które polegają na nabyciu i sprzedaży papierów wartościowych, w których warunki umowy uprawniają lub zobowiązują w zależności od warunków umowy sprzedawcę do odkupu od nabywcy papierów wartościowych w cenie i w momencie uzgodnionym między stronami w momencie zawierania umowy. Jeśli Subfundusz jest nabywcą, przez cały okres obowiązywania umowy Subfundusz nie może sprzedać papierów wartościowych, które są przedmiotem umowy, przed odkupem papierów wartościowych przez kontrahenta bądź przed wygaśnięciem terminu umowy. Subfundusz musi zapewnić, że jego zobowiązania z tytułu umów odkupu nie uniemożliwią wypełnienia zobowiązań z tytułu umorzenia wobec akcjonariuszy. 2) Techniki i instrumenty ochrony przed ryzykiem kursowym W celu ochrony przez zmianami kursów walut Subfundusz może zawierać transakcje związane z kontraktami futures, warrantami i opcjami, którymi obrót odbywa się na Rynku Regulowanym. Alternatywnie Subfundusz może zawierać transakcje związane z opcjami, swapami i kontrakty terminowe zawierane na mocy prywatnej umowy (OTC) z wysoko ocenianymi instytucjami finansowymi specjalizującymi się w tego rodzaju transakcjach i uczestniczącymi aktywnie w odnośnym rynku OTC. W celu zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym Subfundusz może mieć niespłacone zobowiązania w walutowych kontraktach futures i/albo sprzedawać opcje kupna walut, kupować opcje sprzedaży walut lub zawierać transakcje dotyczące warrantów dotyczących walut, albo zawierać walutowe transakcje terminowe lub swapy walutowe. Cel transakcji zabezpieczających wymienionych wyżej zakłada istnienie bezpośredniego związku między rozważanymi transakcjami a zabezpieczanymi aktywami lub zobowiązaniami oraz oznacza, że zasadniczo transakcje w danej walucie nie mogą przekroczyć wyceny łącznych aktywów wyrażonych w danej walucie ani nie mogą być zawarte na okres dłuższy niż okres, przez który aktywa takie są utrzymywane. 3) Pozostałe instrumenty (a) Warranty Warranty są uznawane za zbywalne papiery wartościowe, jeśli dają inwestorowi prawo do nabywania zbywalnych papierów wartościowych nowo wyemitowanych lub takich, które dopiero mają zostać wyemitowane. Subfundusze nie mogą jednak inwestować w warranty, w których aktywami bazowymi są złoto, ropa naftowa lub inne surowce. Subfundusze mogą inwestować w warranty oparte na indeksach giełdowych w celu sprawnego zarządzania portfelem. (b) Papiery wartościowe podlegające Regule 144 A Subfundusze mogą inwestować w tak zwane papiery wartościowe Reguły 144A, czyli papiery wartościowe, które nie muszą być rejestrowane dla celów odsprzedaży w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Sekcją 144A Ustawy z 1933 r. ( Papiery wartościowe Reguły 144A"), ale mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych pewnym nabywcom instytucjonalnym. Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe Reguły 144A pod warunkiem, że: papiery takie zostały wyemitowane z prawami do rejestracji, zgodnie z którymi podlegają rejestracji na podstawie Ustawy z roku 1933 i można nimi obracać na amerykańskim rynku papierów wartościowych o stałym dochodzie US OTC Fixed Income Securities. Takie papiery wartościowe będą uznawane za nowo wyemitowane zbywalne papiery wartościowe. W wypadku, gdy takie papiery wartościowe nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą z 1933 r. w ciągu jednego roku od 16

18 ich emisji, zostaną uznawane za podlegające ograniczeniu w wysokości 10% aktywów netto Subfunduszu mającemu zastosowanie do kategorii nienotowanych papierów wartościowych. (c) Papiery strukturyzowane Z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej oraz wyżej opisanych Ograniczeń inwestycyjnych, każdy Subfundusz może inwestować w papiery strukturyzowane, na które składają się notowane obligacje rządowe, obligacje średnioterminowe, świadectwa lub inne podobne instrumenty wyemitowane przez najwyżej ocenianych emitentów, gdzie odnośny kupon i/albo kwota wykupu zostały zmodyfikowane (lub ustrukturyzowane) za pomocą instrumentu finansowego. Ograniczenia inwestycyjne mają zastosowanie do emitenta Papieru Strukturyzowanego oraz jego aktywów bazowych. Papiery te są wyceniane przez maklerów w odniesieniu do skorygowanych zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych z odnośnych aktywów bazowych. Proces zarządzania ryzykiem Spółka będzie stosować proces zarządzania ryzykiem, który pozwoli jej w dowolnym momencie monitorować ryzyko danej pozycji i jej wkład w ogólny profil ryzyka każdego z Subfunduszy. Jeśli okaże się to właściwe, Spółka zastosuje proces dokładnej i niezależnej oceny wartości wszelkich pochodnych instrumentów finansowych, którymi obrót prowadzony jest pozagiełdowo. Ostrzeżenie przed ryzykiem korzystania z instrumentów pochodnych Korzystanie przez Subfundusz z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures, opcje, warranty, kontrakty forward i swapy wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Udane korzystanie z takich instrumentów przez Subfundusz zależy od umiejętności menedżera inwestycji w zakresie trafnego przewidywania zmian kursów akcji, stóp procentowych, kursów walut lub innych czynników ekonomicznych, a także od dostępności płynnych rynków. Jeśli przewidywania Zarządcę Inwestycji się nie sprawdzą, Subfundusz może ponieść większe straty niż gdyby nie stosował instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne są bardzo zmienne i ich wartości rynkowe mogą podlegać istotnym fluktuacjom. Zawieranie kontraktów swapowych podlega potencjalnemu ryzyku kontrahenta i emitenta. W wypadku niewypłacalności lub niedotrzymania warunków kontraktu przez kontrahenta lub emitenta, odnośny Subfundusz może ponieść straty. Wartość Aktywów Netto Wartość aktywów netto na jedną akcję (zwana dalej Wartością Aktywów Netto na Akcję") każdej Klasy Akcji w każdym Subfunduszu jest obliczana przez Agenta Administracyjnego w walucie referencyjnej (dalej zwanej Walutą Referencyjną") każdego Subfunduszu i każdej Klasy Akcji. Wartość Aktywów Netto na Akcję jest obliczana na każdą Datę Wyceny zdefiniowaną w odnośnych Załącznikach co najmniej dwa razy w miesiącu. Wartość Aktywów Netto na Akcję dla wszystkich Subfunduszy ustala się na podstawie ostatnich dostępnych cen zamknięcia lub innych cen referencyjnych, zgodnie z ustaleniami w odnośnych Załącznikach. Jeśli od końca dnia nastąpiła istotna zmiana w kwotowaniu na rynkach, na których prowadzi się obrót lub kwotuje istotną część inwestycji przypisywanych konkretnemu Subfunduszowi, Spółka może, w celu ochrony interesów akcjonariuszy oraz Spółki, unieważnić pierwszą wycenę i przeprowadzić drugą wycenę w dobrej wierze i zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Wartość Aktywów Netto na Akcję dla każdej Klasy Akcji wszystkich Subfunduszy jest ustalana przez podzielenie wartości sumy aktywów Subfunduszu należycie przypisanych do danej Klasy Akcji pomniejszonej o zobowiązania Subfunduszu należycie przypisane do danej Klasy Akcji przez łączną liczbę Akcji danej Klasy wyemitowanych na Datę Wyceny. 17

19 Wartość Aktywów Netto poszczególnych Klas Akcji może się różnić w ramach każdego Subfunduszu w wyniku różnic w zakresie opodatkowania podatkiem taxe d abonnement", polityki dotyczącej dywidend, opłat zarządczych, opłat subskrypcyjnych oraz opłat umorzeniowych dla każdej Klasy. Przy obliczaniu Wartości Aktywów Netto na Akcję, dochody i koszty traktowane są jako narastające codziennie. Obliczenia Wartości Aktywów Netto na Akcję dla poszczególnych Klas Akcji dokonuje się następująco: a) Przyjmuje się, że aktywa Spółki obejmują: 1) wszelkie środki pieniężne w kasie i na lokatach, łącznie z wszelkimi naliczonymi od nich odsetkami; 2) wszelkie weksle i wezwania płatnicze oraz należności (łącznie z przychodami z papierów wartościowych sprzedanych, lecz nie dostarczonych); 3) wszelkie obligacje, świadectwa depozytowe, bony, akcje, udziały, obligacje przedsiębiorstw, akcje uprzywilejowane, jednostki lub akcje przedsięwzięć zbiorowego inwestowania, prawa poboru, warranty, opcje i inne papiery wartościowe, instrumenty finansowe i podobne aktywa będące własnością Spółki lub nabyte w ramach kontraktów przez Spółkę (o ile Spółka może dokonywać korekt w sposób spójny z akapitem (i) poniżej w odniesieniu do fluktuacji wartości rynkowej papierów wartościowych spowodowanej obrotem papierami przed ujęciem dywidend, praw i z zastosowaniem podobnych praktyk); 4) wszystkie dywidendy od akcji, dywidendy gotówkowe i wypłaty gotówki należne Spółce, o ile informacje o nich jest łatwo dostępna dla Spółki; 5) wszelkie odsetki naliczone od wszelkich aktywów oprocentowanych będących własnością Spółki, chyba że są one ujęte lub odzwierciedlone w kwocie głównej takich aktywów; 6) wstępne koszty Spółki, w zakresie, w jakim nie zostały spisane; 7) wszelkie inne aktywa dowolnego rodzaju i o dowolnych charakterze, łącznie z kosztami opłaconymi z góry. Wartość takich aktywów ustala się następująco: i) wartość wszelkich środków pieniężnych w kasie i na lokatach, w bonach i wezwaniach do zapłaty oraz należnościach, rozliczenia międzyokresowe czynne, dywidendy gotówkowe, odsetki zadeklarowane lub naliczone, ale jeszcze nie otrzymane - w pełnych wartościach, chyba że nie jest prawdopodobne iż płatność zostanie dokonana lub otrzymana w całości, w takim wypadku odnośną wartość oblicza się po dokonaniu odpowiedniego zdyskontowania uznanego za właściwe w danym wypadku dla odzwierciedlenia ich prawdziwej wartości; ii) papiery wartościowe notowane na uznanej giełdzie lub którymi obrót prowadzi się na innym rynku regulowanym (dalej zwanym Rynkiem Regulowanym") działającym regularnie, uznawanym i otwartym publicznie, są wyceniane według ostatnich dostępnych cen zamknięcia, albo - jeśli rynków takich jest kilka - na podstawie ostatnich dostępnych cen zamknięcia na rynku głównym dla danego papieru wartościowego; iii) w wypadku, gdy - w opinii dyrektorów - ostatnia dostępna cena zamknięcia nie odzwierciedla właściwie wartości godziwej odnośnych papierów wartościowych, wartość takich papierów wartościowych określana jest przez dyrektorów na podstawie rozsądnie możliwych do przewidzenia wpływów ze sprzedaży ustalonych z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny i w dobrej wierze; iv) papiery wartościowe nienotowane lub których obrót nie odbywa się 18

20 na giełdzie ani na innym rynku regulowanym są wyceniane na podstawie prawdopodobnych wpływów ze sprzedaży określonych z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny i w dobrej wierze przez Dyrektorów; v) wartość likwidacyjna kontraktów futures, forward albo opcji, którymi obrót nie jest prowadzony na giełdzie ani na innym Rynku Regulowanym, oznacza ich wartość likwidacyjną netto ustaloną zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektorów, na podstawie spójnie stosowanych zasad dla każdego rodzaju kontraktu. Wartość likwidacyjna kontraktów futures, forward lub opcji, którymi obrót jest prowadzony na giełdzie lub na innym Rynku Regulowanym opiera się na ostatnich dostępnych cenach rozliczeniowych tych kontraktów na giełdzie i Rynkach Regulowanych, na których Spółka prowadzi obrót danymi kontraktami futures, forward czy opcjami; przy czym o ile kontraktu futures, forward albo opcji nie można zlikwidować w dniu, na który ustala się aktywa netto, podstawą ustalenia wartości likwidacyjnej takiego kontraktu będzie wartość uznana przez Dyrektorów za godziwą i racjonalną; vi) Instrumenty rynku pieniężnego nienotowane ani którymi nie obraca się na giełdzie lub innym Rynku Regulowanym są wyceniane w wartości nominalnej z naliczonymi odsetkami; vii) W wypadku instrumentów krótkoterminowych zapadających w okresie krótszym niż 90 dni, wartość instrumentu w oparciu o koszt nabycia netto jest stopniowo korygowana do jego ceny odkupu. W wypadku istotnych zmian warunków rynkowych podstawa wyceny inwestycji jest korygowana o nową rentowność rynkową; viii) Kontrakty swap na stopy procentowe wyceniane są w wartości rynkowej ustalonej w oparciu o odnośną krzywą stóp procentowych. Swapy powiązane z indeksami lub instrumentami finansowymi są wyceniane w wartości rynkowej, na podstawie odnośnych indeksów lub instrumentów finansowych. Wycena swapów powiązanych z takimi indeksami lub instrumentami finansowymi opiera się na wartości rynkowej odnośnych swapów, zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez Radę Dyrektorów. ix) Inwestycje w otwarte UCI są wyceniane na podstawie ostatnich dostępnych wartości aktywów takich UCI; oraz x) Wszystkie inne papiery wartościowe i aktywa są wyceniane w godziwej wartości rynkowej ustalonej w dobrej wierze zgodnie z procedurami ustalonymi przez Radę Dyrektorów. Wszelkie aktywa utrzymywane w konkretnym Subfunduszu nie wyrażone w Walucie Referencyjnej Subfunduszu są przeliczane na taką Walutę Referencyjną według kursu wymiany obowiązującego na Dzień Obrotu poprzedzający Datę Wyceny (zgodnie z definicją w załączniku właściwym dla danego Subfunduszu). Ta sama zasada ma zastosowanie mutatis mutandis w odniesieniu do Klas Akcji. Rada Dyrektorów może, według własnego uznania, zezwolić na stosowanie innej metody wyceny, opartej na prawdopodobnej cenie sprzedaży ustalonej zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny i w dobrej wierze przez Radę Dyrektorów, jeśli wycena ta lepiej odzwierciedla wartość godziwą określonych aktywów Spółki. W wypadku, gdy kwotowania pewnych aktywów utrzymywanych przez Spółkę nie są dostępne przy obliczaniu Wartości Aktywów Netto na Akcję danego Subfunduszu, każde z tych kwotowań może być zastąpione ostatnim znanym kwotowaniem (o ile ostatnie znane kwotowanie jest również reprezentatywne) poprzedzającym ostatnie kwotowanie albo ostatnią 19

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 ( Subfundusz") Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG, spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d Investissement à Capital Variable) ( Spółka ) SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r.

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r. SUPERFUND SICAV Société d'investissement à capital variable PROSPEKT EMISYJNY Listopad 2012 r. Superfund Sicav jest funduszem parasolowym, składającym się z szeregu Subfunduszy. Subfundusze realizują tzw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo