ZARZĄDZENIE Nr 2640/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 2640/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 206 r. w sprawie: ZATWIERDZENIA PLANU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA POZOSTAJĄCYMI W ZASOBIE ORAZ ODDANYMI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA LATA Na podstawie 0 ust. Załącznika do Zarządzenia Nr 2260/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 206 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zmienionego następnie Zarządzeniem Nr 2298/206 z dnia 2 sierpnia 206 r. oraz art. ust., art. 4 pkt. 9b, art. 23 ust. i ust. d ustawy z dnia 2 sierpnia 997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 205 poz. 774, zmiany: Dz. U. z 205 r. poz. 777, Dz. U. z 206 r.: poz. 65, poz. 50, poz. 7, poz. 579) zarządzam co następuje:. Zatwierdzam Plan gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zasobie oraz oddanymi w użytkowanie wieczyste na lata , stanowiący załącznik Nr do niniejszego zarządzenia. 2. Wprowadzam obowiązek aktualizowania Planu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zasobie oraz oddanymi w użytkowanie wieczyste na lata co pół roku w odniesieniu do załącznika Nr a (tabela obejmująca zestawienie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zasobie) oraz corocznie w odniesieniu do załącznika Nr b (tabela obejmująca zestawienie gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste). 2 Wykonanie zarządzenia powierza się DYREKTOROWI WYDZIAŁU GEODEZJI GEODECIE MIASTA. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Płocka /-/ Andrzej Nowakowski

2 ZAŁĄCZNIK Nr do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 206 r. PLAN GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA POZOSTAJĄCYMI W ZASOBIE ORAZ ODDANYMI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA LATA I. PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną sporządzonego planu stanowią przepisy: art. 4 pkt. 2 i pkt. 9, art. ust., art., art. 2, art. 23 ust., b, c, d ustawy z dnia 2 sierpnia 997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 205 r. poz. 774 ze zm.). Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami: Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w przypadku miasta na prawach powiatu prezydent. Działając za Skarb Państwa jest zobowiązany do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka gospodaruje Prezydent Miasta Płocka, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: ewidencjonuje nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; zapewnia wycenę tych nieruchomości; sporządza plany wykorzystania zasobu; zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; wykonuje czynności związane z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzi windykację tychże należności; współpracuje z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego; za zgodą Wojewody Mazowieckiego zbywa nieruchomości wchodzące w skład zasobu oraz nabywa nieruchomości do zasobu; wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu; prowadzi postępowania sądowe, a w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie; składa wnioski

3 - 2 o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o dokonanie wpisu lub wykreślenia prawa własności Skarbu Państwa w księdze wieczystej. Obowiązek ewidencjonowania nieruchomości dotyczy, oprócz nieruchomości pozostających w zasobie, także nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste. Ewidencjonowanie obejmuje w szczególności: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; powierzchnie nieruchomości; w przypadku braku księgi wieczystej wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości; przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa; informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości; informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat. Zawiera on w szczególności: a) zestawienie powierzchni nieruchomości Skarbu Państwa będących w zasobie oraz oddanych w użytkowanie wieczyste, b) prognozę dotyczącą: udostępniania nieruchomości z zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, poziomu dochodów związanych z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz poziomu wydatków związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu, wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, c) program zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa. Przygotowany plan gospodarowania nakreśla jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania oraz możliwości rozdysponowania będą zapadały indywidualnie, w zależności od stanowiska Wojewody Mazowieckiego jako organu nadzorującego. Z uwagi na prowadzone na bieżąco postępowania regulacyjne w stosunku do nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa, przewiduje się przeprowadzanie co pół roku aktualizacji niniejszego planu w zakresie nieruchomości pozostających w zasobie (punkt II planu). Co do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w związku z dokonywanymi transakcjami prawem użytkowania wieczystego, przewidziano aktualizowanie planu w okresach rocznych. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu

4 - 3 - Państwa, a także wpływów osiąganych z opłat naliczonych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (wskazanych w pkt II i III niniejszego opracowania) oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na terenie którego położone są te nieruchomości - czyli Gminy Miasto Płock. II. STAN NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POZOSTAJĄCYCH W ZASOBIE Stan nieruchomości pozostających w zasobie przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr a do niniejszego zarządzenia. Opracowaniem objęto nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, czyli takie, co do których Skarb Państwa posiada tytuł własności i założone są księgi wieczyste. Na dzień r. w skład zasobu weszły grunty o łącznej pow. 85,5789 ha. Program i sposób ich zagospodarowania wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach ustalających warunki zabudowy.. W części są to grunty pozostające w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych (art. 43 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ogółem ich powierzchnia wynosi 64,300 ha, zaś trwały zarząd sprawują na nich 24 jednostki. Z tytułu trwałego zarządu zaplanowano systematyczne coroczne przeprowadzanie aktualizacji opłat plan aktualizacji na kolejne 3 lata zawiera w/w tabela. W związku z tym przewiduje się w kolejnych latach wzrost dochodów z tego źródła. Przewidywany zysk na skutek zaplanowanej aktualizacji przeprowadzonej latach : a) w 208 r. - ok. 24,00 zł, b) w 209 r. - ok. 35,00 zł, c) w 2020 r. - ok. 55,00 zł. W sumie wpływy z opłat za trwały zarząd planowane są w wysokości: a) w 208 r. - ok ,00 zł, b) w 209 r. ok ,00 zł, c) w 2020 r. - ok ,00 zł. 2. Nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa i trwale nierozdysponowane są przedmiotem dzierżaw i najmu, w związku z tym przynoszą dochód w postaci czynszu. Grunty z zasobu oddane w dzierżawę stanowią ogółem powierzchnię ok. 7,0000 ha zaś powierzchnia użytkowa oddanych w najem to ok. 769,33 m 2. Dochody z dzierżaw i najmu będą się kształtować w granicach ok ,00 zł rocznie. Nie przewiduje się znacznego wzrostu dochodów z tego tytułu. Czynsze aktualizowane są w oparciu o coroczne Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka. 3. Określenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zasobie nie jest możliwe, gdyż jest uzależnione od wpływu wniosków od zainteresowanych.

5 Nabywanie nowych nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa jest uwarunkowane głównie lokalizacją inwestycji drogowych. Natomiast w wyniku prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa (regulacje wieczysto - księgowe, wnioski do sądu o stwierdzenie zasiedzenia), powierzchnia gruntów należących do zasobu będzie się stopniowo zwiększać. III. STAN NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr b do Zarządzenia. Na dzień r. w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni ok. 78,0000 ha. Sposób ich zagospodarowania przez użytkowników wieczystych wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach ustalających warunki zabudowy.. W okresie od 207 r. do 209 r. planuje się coroczną aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego: a) w 207 r. przewidziano do aktualizacji ok. 5 działek o łącznej powierzchni ok. 28,70 ha, - planowany zysk przedsięwzięcia w 208 r. to ok ,00 zł, - planowany zysk przedsięwzięcia w 209 r. to ok ,00 zł, - planowany zysk przedsięwzięcia w 2020 r. to ok ,00 zł. b) w 208 r. przewidziano do aktualizacji ok. 8 działek o łącznej powierzchni ok. 2,60 ha, - planowany zysk przedsięwzięcia w 209 r. to ok ,00 zł, - planowany zysk przedsięwzięcia w 2020 r. to ok ,00 zł, - planowany zysk przedsięwzięcia w 202 r. to ok ,00 zł. c) w 209 r. przewidziano do aktualizacji ok. 83 działki o łącznej powierzchni ok. 9,90 ha, - planowany zysk przedsięwzięcia w 2020 r. to ok ,00 zł, - planowany zysk przedsięwzięcia w 202 r. to ok ,00 zł, - planowany zysk przedsięwzięcia w 2022 r. to ok ,00 zł. 2. Z uwagi na mogące wpłynąć od użytkowników wieczystych wnioski o sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa pozostającego w użytkowaniu wieczystym i o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wydawane przez Wojewodę Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych powierzchnia gruntu pozostającego w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, a także wysokość naliczanych opłat rocznych z tego tytułu może sukcesywnie ulegać zmianie. 3. Na dzień r. przewidywane wpływy z tytułu ustalonych rat za sprzedaż lub przekształcenie wynoszą:

6 - 5 - a) za sprzedaż: w 207 r. ok ,00 zł, w 208 r. ok ,00 zł, w 209 r. ok ,00 zł. b) za przekształcenie: w 207 r. - ok ,00 zł, w 208 r. - ok ,00 zł, w 209 r. - ok ,00 zł. 4. Planuje się, że prognozowane wpływy z tytułu naliczonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa winny osiągnąć wysokość: w 207 r. - ok ,00 zł, w 208 r. - ok ,00 zł, w 209 r. - ok ,00 zł, w 2020 r. - ok ,00 zł. 5. Obecnie naliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są kompleksowo prowadzone w opracowanym dla Urzędu Miasta Płocka systemie informatycznym.

7 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. L.p. Położenie własność użytkowanie wieczyste tytuł prawny Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków księgi wieczystej nr księgi wieczystej (nowy) lub inny dokument powierzchnia gruntu (ha) nr działki rodzaj budynku (administracyjno biurowy/mieszkalny/garaż) powierzchnia użytkowa budynku/lokali(m2) prawna forma władania (trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie) i czas okres obowiązywania umowy data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (stawka %) Rok ostatniej wyceny nieruchomości Obecna cena za m2 gruntu Wartość szacunko wa nierucho mości/ średnia cena gruntu lub budynku i gruntu Ilość nieruchomości Ilość działek Pow. w m2 Zakładana stawka za m2 Przewidywany zysk na m2 Ilość nieruchomości Ilość działek Pow. w m2 Zakładana stawka za m2 Przewidywany zysk na m2 Ilość nieruchomości Ilość działek Pow. w m2 Zakładana stawka za m2 Przewidywany zysk na m2 Płock, Plac Dąbrowskiego, Obręb 8 PLP/ /6 garaż 3 najem od r r. Płock, Plac Dąbrowskiego, Obręb 8 administracyjno - PLP/ /6 0,62 biurowy Najem od r. do r. Płock, Plac Dąbrowskiego, Obręb /9 802 administracyjno - PLP/ /6 0, ,0 biurowy najem od r do r. Płock, Plac Dąbrowskiego, Obręb 8 administracyjnobiurowy PLP/ /6 449,7 Najem od r do r. Płock, Plac Dąbrowskiego, Obręb 8 Zglenickiego 2 PLP/ /5 0,3020 4/ magazyn 846 czysta postać 42, Obręb 3 3 Płock, Popłacińska 8, Obręb Płock, Popłacińska 8, Obręb PLP/ /6 0, / (0,%) PLP/ /6 0, / garaż 67 trwały zarząd (udział Administracyjnobiurowy PLP/ /6 34, /9802) (0,3%) czas nieokreślony Gwardii Garażowomagazynowy 4 PLP/ /8 0, (0,%) Ludowej 8, Obręb 5 Piękna 6, Administracyjnobiurowy 5 PLP/ /7 0, (0,3%) Obręb 8 Administracyjnobiurowy 6 Gradowskiego 5, PLP/ /0 0, , (0,3%) Obręb 8 PLP/ /8 0,038 78/2 7 PLP/ /8 0, / Page

8 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. PLP/ /8 0, /2 czysta postać Kolegialna 8 5, Obręb 8 PLP/005644/0 0,03 776/2 2204,5 PLP/ /8 0, PLP/ /8 0, /3 m: od r. do m, od do Administracyjnobiurowy Wartość 0 Płock, Kilińskiego 0 b, Administracyjnobiurowy grunt: budynek + PLP/ /0 0,99 28/76 893, (0,%) ,48 Obreb ,00 6, ,00 Płock, Plac Obrońców Warszawy 6, Obręb 8 PLP/ /9 0,7 838/ (0,%) Administracyjnobiurowy 935,37 Płock, Plac Obrońców Warszawy 6, Obręb 8 PLP/ /9 0, /2 Płock, Plac Obrońców 33608/7 4 PLP/000448/4 0, /3 mieszkalny Warszawy 6, Obręb ,4 powierzch nia całego budynku trwały zarząd (lokal nr i 2 z udziałem 7603/75840 w częściach wspólnych) czas r. (0,%) Kościuszki Administracyjnobiurowy PLP/ / 0, / (0,%), Obręb 8 Zduńska Administracyjnobiurowy 3 PLP/ /3 0, /6 29, (0,3%) 3a, Obręb 8 Kolegialna Administracyjnobiurowy 5 PLP/ /8 0, /2 349,82 czysta postać 20, Obręb 8 Kilińskiego, Obręb 9 PLP/ /7 0,327 28/59 umowa użyczenia 6 Kilińskiego, Obręb 9 PLP/ /7 0, / czysta postać Strażacka 3, 7 /6 PLP/ /5 0, czysta postać Obręb Page 2

9 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 8 Kilińskiego, Obręb 9 Kilińskiego, Obręb 9 PLP/ /7 0, / (0,%) PLP/ /7 0, /2 Kilińskiego, Obręb 9 PLP/00785/,395 28/07 Administracyjnobiurowy bez opłat 9 Kilińskiego, Obręb 9 Kilińskiego, Obręb 9 PLP/007852/8 0,546 28/08 czysta postać 385 PLP/007852/8 0, /0 czysta postać Kilińskiego, Obręb 9 PLP/ /6, / r. (0,%) 20 Otolińska 29 A, Obręb 6 Otolińska 29 A, Obręb 6 PLP/000607/6 0, PLP/000607/6 0, Administracyjnobiurowy 723,4 trwały zarząd (0,%) Płock, Maja 3/5, Obręb 8 PLP/ /0 0, / 2 Płock, Maja 3/5, Obręb 8 PLP/ /0 0, Administracyjnobiurowy 965,3 czysta postać Płock, Południowa 3, Administracyjnobiurowy 22 PLP/ /3 0, czysta postać Obręb 9 Słowackiego 4/, Obręb 4 PLP/ /7 czysta postać 23 Słowackiego 4/, Obręb 4 PLP/ /7 Administracyjnobiurowy 0, czysta postać Zglenickiego, Obręb 3 PLP/ /3 0,750 / (0,%) 24 Zglenickiego, Obręb 3 PLP/ /3 0,095 7 Administracyjnobiurowy 983,6 Armii Administracyjnobiurowy 25 PLP/00849/3 0, /4 607, (0,%) Krajowej 62, Obręb Page 3

10 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Armii Administracyjnobiurowy 26 PLP/ /5 0, / (0,%) Krajowej 62, Obręb Wyszogrodzka a, Obręb 9 PLP/ /9 0, / (0,%) 27 Wyszogrodzka a, Obręb 9 Wyszogrodzka a, Obręb 9 PLP/ /9 0, /9 Administracyjnobiurowy i garaż 445 PLP/ /9 0, /30 magazyn 3 Wyszogrodzka a, Obręb 9 PLP/ /9 0,6 28/33 Kolegialna 20, Obręb 8 PLP/ /7 0, / (0,3%) 28 Administracyjnobiurowy 986 Kolegialna 20a, Obręb 8 PLP/ /7 0, Wartość K. Wielkiego Administracyjnobiurowy ,00 PLP/ / 0, / (0,3%) ,94 gruntu: 9b, Obręb ,00 9,06 30 Królewiecka 27, Obręb 8 PLP/ /2 0,32 39/5 3 Królewiecka 27, Obręb 8 PLP/ /0 0, /2 Administracyjnobiurowy 487, (0,3%) 32 Płock, Pl. Narutowicza 6, Obręb 8 Płock, Pl. Narutowicza 6, Obręb 8 PLP/ /7 0, PLP/ /7 0, Administracyjnobiurowy Wartość 2958 Trwały współzarząd (0,%) czas nieokreślony ,62 budynek + grunt: , ,00 8, Sienkiewicza 22, Obręb 8 Sienkiewicza 22, Obręb 8 PLP/ /9 0, /0 PLP/ /9 0, /5 Administracyjnobiurowy 577, (0,%) ,63 Wartość gruntu: 72628, ,00 30, go Maja, Obręb 8 PLP/ /8 0, Wartość (0,%) ,90 gruntu: ,00,0 Page 4

11 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r (0,%) ,90 gruntu: 75866, ,00,0 -go Maja, Obręb 8 PLP/ /8 0, / -go Maja, Obręb 8 PLP/ /6 0, /9 -go Maja, Obręb 8 PLP/ /6 0, / go Maja, Obręb 8 PLP/ /6 0, /27 Administracyjnobiurowy 856, (0,3%) -go Maja, Obręb 8 PLP/ /6 0, /28 -go Maja, 36 PLP/ /6 0, /20 Obręb 8 039/ 37 Jerozolimska 5, Obręb PLP/ /0 0, mieszkalny 896, (0,3%) , , , Bielska 24, 7660/9 Administracyjno 38 PLP/ /6 0,633 49/2 954, (%) , , ,52 Obręb biurowy Sienkiewicza 22, Obręb 8 PLP/ /6 0, /2 mieszkalny 986,48 Sienkiewicza 22, Obręb 8 PLP/ /6 0, /2 39 Sienkiewicza 22, Obręb 8 PLP/ /6 0, /2 trwały zarząd (0,%) Sienkiewicza 22, Obręb 8 PLP/ /6 0, / inny 3223,72 Sienkiewicza 22, Obręb 8 PLP/ /6,43 587/3 Kolegialna, Administracyjnobiurowy 40 PLP/000700/3 0, / 4566,28 bez opłat Obręb 8 Kościuszki 466/38 Administracyjnobiurowy 4 PLP/ /7 0, bez opłat 20, Obręb 8 7 SKAR 0, /3 0, /2 Użytkowanie Wieczyste Skarb Państwa wł. Gmina garaże 32,4 Płock / TRWAŁY (%) ZARZĄD do Page 5

12 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. SKAR 42 Kościuszki, GMINA B Obręb 8 PŁOCK PAŃS PLP/ /0 TWA do r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 0, / użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa własność Gminy Płock Rybaki, 43 PLP/ /5 0, /3 bez opłat Obręb 8 Umowa dzierżawy ( m2) od r. Do r. Umowa dzierżawy (23 m2) od r. do r. Umowa dzieżawy (46,40 m2) od r. Do r. 0,0528 /5 Umowa dzierżawy (8 m2) od r. do r. Umowa dzierżawy (3 m2) od r. do r. Umowa dzierżawy (44 m2) od r. do r. Bielska, 44 PLP/ /6 Obręb 6 Umowa dzierżawy (24 m2) od r. do r. Umowa dzierżawy ( m2) od r. do dnia r. 0,006 3/3 czysta postać 0,0004 3/4 czysta postać 0,3986 /8 czysta postać Page 6

13 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r.,7538 /9 czysta postać 0,0054 4/8 czysta postać 0,264 4/9 czysta postać Krzywa, 45 PLP/ /9 0, Obręb 2 Umowa dzierżawy od r.. do r. Kazimierza 45508/6 46 PLP/00040/6 0, /2 mieszkalny 929,7 Wielkiego 6B, Obręb czysta postać oddane w administrowanie MTBS Graniczna, 47 PLP/000963/4 0, czysta postać Obręb 6 Okólna, Obręb 2 PLP/000775/2 2, / czysta postać 48 Okólna, Obręb 2 PLP/000775/2,2 96/3 czysta postać Rybaki, Obręb 8 PLP/ /5 Administracyjnobiurowy , trwały zarząd (0,3%) Rybaki, Obręb 8 PLP/ /5 garaż 29 Płock, Al. 50 Kobylińskiego, Obręb PLP/ / 0,826 48/3 czysta postać 4 Topolowa, 5 PLP/ /8 0, czysta postać Obręb 8 Zbożowa, 52 PLP/ /2 0, /2 czysta postać Obręb K. Wielkiego 53 PLP/000789/3 0,38 484/ czysta postać 9b, Obręb 8 K. Wielkiego 9b, Obręb 8 PLP/ /3 0, czysta postać 54 K. Wielkiego 9b, Obręb 8 PLP/ /3 0, /2 czysta postać Page 7

14 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Kolejowa, Obręb PLP/ /7 0, czysta postać 55 Kolejowa 48, Obręb PLP/ /7 0, czysta postać Zglenickiego, Obręb 3 PLP/003593/3 0,035 2/ czysta postać 56 Zglenickiego, Obręb 3 PLP/003593/3 0,4370 2/2 czysta postać Graniczna, 57 PLP/003594/0 0, czysta postać Obręb 6 Korczaka 3, 58 PLP/005926/,28 707/2 czysta postać Obręb Kalinowa, Obręb 9 PLP/00072/8 0, /6 czysta postać 59 Kalinowa, Obręb 9 PLP/00072/8 0, /0 czysta postać Płock, Obręb Wisła PLP/ /2 2,6243 /3 czysta postać Płock, Obręb Wisła PLP/ /2,20 / czysta postać 60 Płock, Obręb Wisła PLP/ /2 0,6407 / czysta postać Płock, Obręb Wisła PLP/ /2 0,3447 /2 trwały zarząd r. (0,3%) Płock, Obręb Wisła PLP/ /2 5,33 /3 trwały zarząd r. (0,3%) Płock, Obręb 9 Wyszogrodzka PLP/004849/0 0,2685 7/ 6 Płock, Obręb 9 Wyszogrodzka PLP/004849/0 0,86 7/3 czysta postać Stary Rynek Administracyjnobiurowy 62 PLP/003229/ 0,042 7/ 36,5 27, Obręb 8 umowa dzierżawy od na czas Page 8

15 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Powiśle, Obręb pozostałe PLP/00703/3 2, /38 75,3 bez opłat niemieszkalne Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3, /36 bez opłat Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3, /3 bez opłat Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /32 bez opłat Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 5, /6 ds. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /23 ds. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /25 ds. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /26 ds. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /28 ds. 63 Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /29 ds. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /30 ds. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /34 ds. Płock, Powiśle OBRĘB PLP/00703/3 0, /37 Umowa dzierżawy ( m2) od r. do r. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /2 Page 9

16 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /4 Płock, Powiśle OBRĘB PLP/00703/3 0, /3 Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /4 Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /6 Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /7 Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /9 Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/00703/3 0, /0 Płock, Powiśle, Obręb PLP/ /4 0,38 370/ bez opłat Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /4 0, /45 bez opłat Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /4 0, /42 bez opłat Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /4 0, /43 bez opłat 64 Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /4 0, /22 bez opłat PLP/ /4 0, /8 ds. Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /4 0, /20 ds. Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /4 0, /40 bez opłat Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /4 2, /4 ds. Page 0

17 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /4 2, /44 ds. Pocztowa, Obreb PLP/008546/4 0, bez opłat 65 Pocztowa, Obreb PLP/008546/4 0, bez opłat Mostowa, Obręb 8 PLP/007459/0 0,86 00/7 czysta postać 66 Kościuszki 20, Obręb 8 PLP/007459/0 0,060 00/3 czysta postać Gwardii 67 PLP/0092/ 0, /7 czysta postać Ludowej, Obręb 4 Gwardii 68 PLP/005/3 0, /8 czysta postać Ludowej, Obręb 4 68 PLP/0052/0 0, /6 czysta postać Łukasiewicza, Obręb 4 69 Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki Płock, ObręB Podolszyce Borowiczki PLP/ /8 0, / bez opłat PLP/ /8 0, /2 bez opłat 70 Wyszogrodzka, Obręb 9 Wyszogrodzka, Obręb 9 PLP/004848/3 0,00 20/2 czysta postać PLP/004848/3 0, /2 czysta postać Płock, Parowa, Obręb 4 PLP/ /5 0, /2 czysta postać 7 Płock, Parowa, Obręb 4 PLP/ /5 0, czysta postać 72 Padlewskiego, Obręb PLP/004904/4 0,00 620/ ds. 8 Gwardii 73 PLP/ /7 0, /3 czysta postać Ludowej, Obręb 4 Page

18 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Nowy Rynek 74 PLP/ /0 0, czysta postać 4, Obręb 8 Sienkiewicza 75 PLP/005645/7 0, ds. 39, Obręb 8 Płock, Obręb 3 Maszewo PLP/ /9 0, /2 ds. Płock, Obręb 3 Maszewo PLP/ /9 0,886 54/3 czysta postać Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/ /9, /2 ds. Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/ /9 0,992 03/7 ds. Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/ /9 0, / ds. Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/ /9 0,47 03/3 trwały zarząd bez opłat Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/ /9 0,586 03/5 trwały zarząd bez opłat Płock, Obręb PLP/ /9 0,0034 6/25 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0060 6/34 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0356 6/33 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,2489 6/43 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,090 6/44 Płock, Obręb PLP/ /9 0,205 6/37 Płock, Obręb PLP/ /9 0,0492 6/38 Page

19 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb PLP/ /9 0,007 6/39 Płock, Obręb PLP/ /9 0,560 6/40 Płock, Obręb PLP/ /9 0,0722 6/42 Płock, Obręb PLP/ /9,9394 6/45 Płock, Obręb PLP/ /9 28,649 6/70 Płock, Obręb PLP/ /9 0,36 6/7 Płock, Obręb PLP/ /9 0,0800 6/ r. (0,3%) Płock, Obręb PLP/ /9 0,385 6/73 Płock, Obręb PLP/ /9 0,64 6/74 Płock, Obręb PLP/ /9 0,473 6/75 Płock, Obręb PLP/ /9 0,0723 6/76 Płock, Obręb PLP/ /9 0,33 6/77 Płock, Obręb PLP/ /9 0,0927 6/78 Płock, Obręb PLP/ /9 0,742 6/79 Płock, Obręb PLP/ /9 0,354 6/80 Page 3

20 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb PLP/ /9 0,82 6/8 Płock, Obręb PLP/ /9 0,4385 6/46 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,685 6/58 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,059 6/48 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0275 6/50 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0097 6/52 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0098 6/54 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0094 6/56 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0202 6/62 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0090 6/64 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,00 6/66 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,08 6/68 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,003 6/60 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,438 6/26 ds. 76 Płock, Obręb PLP/ /9 0,203 6/35 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0665 6/47 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,076 6/49 ds. Page 4

21 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb PLP/ /9 0,072 6/5 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0378 6/53 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,058 6/55 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0063 6/57 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0409 6/59 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0487 6/6 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0589 6/63 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0392 6/65 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0226 6/67 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,074 6/69 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0090 6/3 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0646 6/4 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,007 6/29 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0004 6/24 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0226 6/30 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0049 6/23 ds. Page 5

22 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb PLP/ /9 0,00 6/32 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0279 6/28 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0, /2 czysta postać Płock, Obręb PLP/ /9 0, /2 czysta postać Płock, Obręb PLP/ /9 0, /3 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0, /3 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0, /3 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0, /8 ds. Płock, Obręb PLP/ /9, /4 trwały zarząd r. (0,3%) Płock, Obręb PLP/ /9 0, /7 ds. Strażacka, Obręb PLP/ /9 0, bez opłat Portowa, Obręb PLP/ /9 0, / bez opłat Strażacka, Obręb PLP/ /9 0, bez opłat Płock, Obręb Radziwie PLP/ /9 0,07 6/2 bez opłat Płock, Obręb Radziwie PLP/ /9 0,099 6/3 bez opłat Page 6

23 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb Radziwie PLP/ /9 0,002 6/4 bez opłat Płock, Obręb Radziwie PLP/ /9 0,0070 6/0 ds. Płock, Obręb PLP/ /9 0,0884 6/9 bez opłat Płock, Obręb Radziwie PLP/ /9 0,0098 6/5 trwały zarząd bez opłat Płock, Obręb Radziwie PLP/ /9 0,000 6/7 trwały zarząd bez opłat Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/ /9 0,57 047/ czysta postać Płock, Obręb 3 Maszewo PLP/ /3 0, /4 czysta postać Płock, Obręb 3 Maszewo PLP/ /9 0, /5 ds. Płock, Obręb 3 Maszewo PLP/ /9 0, /2 ds. Płock, Obręb 3 Maszewo PLP/ /9 0, ds. Płock, Obręb Radziwie PLP/00750/5 0, /5 bez opłat 77 Płock, Obręb Radziwie PLP/00750/5 6, /3 bez opłat Płock, Obręb Radziwie PLP/00750/5 0, / bez opłat Płock, Obręb Radziwie PLP/00750/5 0, /4 ds. Płock, Jędrzejewo, 78 PLP/00804/4 0,835 84/ Obręb 0 Umowa dzierżawy od r. do r. Płock, Obręb 5 79 PLP/007792/6 0,070 3/2 czysta postać Tokary Płock, Obręb 5 80 PLP/007793/3 0, czysta postać Tokary 8 Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/00802/0, /2 czysta postać Page 7

24 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. 8 Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/00802/0 0, /2 czysta postać Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Piaskowa, 82 PLP/008700/2 0, mieszkalny 43,35 Obręb czysta postać oddane w administrowanie MZGM Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/009002/6 0, /3 czysta postać 83 Górna, Obręb 0 PLP/009002/6 0,25 00 czysta postać Płock, Grabówka, Obręb 0 PLP/009002/6 0, /2 czysta postać Popłacińska, 84 PLP/009003/3 0, /2 czysta postać Obręb Kolejowa, 85 PLP/00885/ 0,864 4/4 czysta postać Obręb Kościelna 86 PLP/008655/ 0, /2 czysta postać 3, Obręb 87 Dobrzyńska, Obręb 3 Dobrzyńska, Obręb 3 PLP/008724/6 0, / czysta postać PLP/008724/6 0,053 49/2 czysta postać Płock, Obręb 5 88 PLP/009004/0, czysta postać Tokary 89 Rybaki, Obręb 8 Rybaki, Obręb 8 PLP/00886/8 0, /5 czysta postać PLP/00886/8 0, /3 pozostałe niemieszkalne czysta postać 90 PLP/00870/9 0, / czysta postać Sienkiewicza. Obręb 8 Saperska, pozostałe 9 PLP/008656/8 0,062 3/3 28,6 Obręb 9 niemieszkalne Umowa dzierżawy (77 m2) od r. do r. Kolejowa, 92 PLP/00806/8 0, / czysta postać Obręb Płock, Mostowa, 93 PLP/009545/4 0,007 99/6 czysta postać Obręb 8 Page 8

25 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. K. Wielkiego, 94 PLP/009303/6,83 393/4 czysta postać Obręb 8 Skrajna, Obręb PLP/009005/7 0, / czysta postać 95 Skrajna, Obręb PLP/009005/7, /2 czysta postać Gmury, 96 PLP/ /3 0, /7 bez opłat Obręb Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 7,306 7 bez opłat Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,6905 3/ Skarb Państwa Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,0366 3/3 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,4330 6/ czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,748 6/2 czysta postać 97 Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,3599 6/3 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,2933 6/5 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,3727 6/6 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,7028 6/7 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2,4743 6/8 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0,789 32/2 Umowa dzierżawy (3,3 m2) od r. do r. Page 9

26 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /2 0, /2 czysta postać PLP/ / 0, / PLP/ /, / PLP/ /, /3 PLP/ /, /4 PLP/ /, /5 PLP/ /2 0, /6 PLP/ /2, /7 PLP/ /2 0, /8 PLP/ /2 0, /9 98 PLP/ /2 2, /20 bez opłat PLP/ /2, /2 PLP/ /2 0, /2 PLP/ /2 48, /3 PLP/ /2 2, /4 PLP/ /2 0, /5 PLP/ /2 2, /6 PLP/ /2, /7 PLP/ /2 3, /8 Page 20

27 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. PLP/ /2 0, /9 PLP/ /2 2, /0 Płock, Obręb 99 PLP/ /4, bez opłat Płock, OBRĘB 4 00 PLP/007488/2 0,3762 9/2 GÓRY Umowa dzierżawy od r. do r. Płock, Obręb 0 PLP/000463/4 455,756 /0 bez opłat Wisła Płock, Parowa, Obręb 8 PLP/009546/ 0, / czysta postać 02 Płock, Parowa, Obręb 8 PLP/009546/, /3 czysta postać Pocztowa, 03 PLP/009268/8 0, czysta postać Obreb Płock, OBRĘB 04 Podolszyce PLP/009267/ 0, (0,3%) Borowiczki Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/ /3 0, ds. PLP/ /3 0, czysta postać PLP/ /3, /4 ds. PLP/009266/4 0, ds. PLP/009266/4 0, (0,3%) Kilińskiego, Obręb 9 0,043 28/62 29,8 zab czysta postać Kilińskiego, 07 PLP/ /7 Obręb 9 Strzelecka, Obręb 9 0,007 28/86 pozostałe niemieszkalne 33,9 zab czysta postać 0, /96 23,8 zab czysta postać pow. Portowa, 08 PLP/009560/5, /3 magazyn zabudowy trwały zarząd RZGW Obręb 89 m r. (0,3%) Page 2

28 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /5 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /6 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /7 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /9 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /0 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /3 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /4 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /5 czysta postać 09 Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0,06 278/8 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /9 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /20 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /22 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /23 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /24 czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLG/ /9 0, /26 czysta postać Page 22

29 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb 5 Tokary PLP/009786/5 0, /5 ds. Płock, Obręb 5 Tokary PLP/009786/5 0, czysta postać 0 Płock, Obręb 5 Tokary PLP/009786/5 0, czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLP/009786/5 0, /3 czysta postać Zielona, PLP/ /8 0, czysta postać Obręb Targowa, Obręb 6 PLP/ /8 0,58 09/6 Targowa, Obręb 6 PLP/ /8 0, /8 magazyn 080 Umowa użyczenia od r. do r. Targowa, Obręb 6 PLP/ /8 0,023 09/20 Płock, OBRĘB 4 GÓRY PLP/ /8 0, ds. Płock, OBRĘB 4 GÓRY PLP/ /8 0,094 3/35 ds. 3 Płock, OBRĘB 4 GÓRY PLP/ /8 0,33 3/34 ds. Płock, OBRĘB 4 GÓRY PLP/ /8 0,0449 5/3 ds. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/000756/3 0, /4 bez opłat Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/000756/3 0, /7 bez opłat Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/000756/3 0, /9 bez opłat 4 Page 23

30 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. 4 Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/000756/3 0, /2 bez opłat Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/000756/3 0, /6 trwały zarząd bez opłat Płock, OBRĘB Podolszyce Borowiczki PLP/000756/3 0, /8 bez opłat Sportowa, 5 PLP/ /5 0, użytkowanie bez opłat Obręb 7 Płock, Obręb 6 PLP/ /5 0, / ds. Płock, Trasa ks. 7 Jerzego Popiełuszki PLP/00054/6 0,04 295/ czysta postać OBRĘB 5 Płock, Obręb 5 8 PLP/000542/3 0, /2 czysta postać Tokary Mostowa, 9 PLP/00264/3 0, /3 czysta postać Obręb 8 Mostowa, 0 PLP/0067/7 0, /22 czysta postać Obręb 8 Mostowa, PLP/0065/3 3, /2 czysta postać Obręb 8 Płock, Obręb 2 PLP/0066/0 0,029 5/ ds. Płock, Obręb 3 PLP/0000/2, Umowa dzierżawy od r. Do r. Zielona, 4 PLP/000533/7, Obręb Umowa dzierżawy (0,5039 ha) od r. Do r. Płock, Obręb 5 PLP/000532/0 0, czysta postać Zielona, 6 PLP/000535/ 0, czysta postać Obręb Page 24

31 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Zielona, 7 PLP/00204/7 0, Obręb Umowa dzierżawy od r. do r. 8 Zgodna, Obręb Zgodna, Obręb PLP/0020/6 0,038 67/2 bez opłat PLP/0020/6 0, /4 bez opłat Ks. Prałata 9 Stefana Niedzielaka, PLP/002338/4 0, /3 czysta postać Obręb Urodzajna, 30 PLP/0097/0,4992 9/2 Obręb umowa dzierżawy od r. do r. Płock, Jędrzejewo, 3 PLP/0098/7 0,043 / 2 czysta postać Obręb Mostowa, 32 PLP/00203/0 0,08 99/ czysta postać Obręb 8 pow. Płock, Obręb pozostałe 33 PLP/0020/3 3, /4 zabudowy bez opłat niemieszkalne 65 m2 0, /22 bez opłat 0, /23 bez opłat Płock, Pl. Witosa 34 PLP/002207/7 Wincentego, Obręb 0, /24 bez opłat 0, /2 bez opłat 35 Wyszogrodzka, Obręb PLP/003436/8 0, / czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLP/ /9 0, czysta postać 36 Płock, Obręb 5 Tokary Płock, Obręb 5 Tokary PLP/ /9 0, czysta postać PLP/ /9 0, czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLP/ /9 0,07 czysta postać Tokarska 9, 37 PLP/000438/6 0,04 97 mieszkalny 04 ds. Obręb 5 Page 25

32 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb 5 Tokary PLP/ /4 0, czysta postać 38 Płock, Obręb 5 Tokary PLP/ /4 0, czysta postać Płock, Obręb 5 Tokary PLP/ /4 0, czysta postać 39 Ciechomicka, Obręb PLP/ /4 0, / czysta postać 6 Płock, Trasa ks. 40 Jerzego Popiełuszki, PLP/ /7 0, / czysta postać Obręb 6 4 Ciechomicka, Obręb PLP/ /7 0, /2 czysta postać 6 42 Ciechomicka, Obręb PLP/ /9 0, ds. 6 Ciechomicka, Obręb 6 Ciechomicka, Obręb 6 PLP/000936/9 0, czysta postać PLP/000936/9 0, czysta postać Na Stoku, Obręb 6 PLP/000936/9, / czysta postać Na Stoku, Obręb 6 PLP/000936/9 0, /2 czysta postać Na Stoku, Obręb 6 PLP/000936/9 0,0009 0/ czysta postać Na Stoku, Obręb 6 PLP/000936/9 0,0498 0/2 czysta postać Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki, Obręb 6 PLP/000936/9 0,0522 0/3 czysta postać 43 Na Stoku, Obręb 6 PLP/000936/9 0,065 0/4 czysta postać Na Stoku, Obręb 6 PLP/000936/9 0,0055 0/5 czysta postać Płock, Jędrzejewo, Obręb PLP/000936/9, /3 czysta postać Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki, Obręb 6 PLP/000936/9 0, /4 czysta postać Płock, OBRĘB 6 Ciechomice PLP/000936/9, /5 czysta postać Page 26

33 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Browarna, Obręb 6 PLP/000936/9 0, /3 czysta postać Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki, Obręb 6 PLP/000936/9 0, /4 czysta postać Piwna, Obręb 6 PLP/000936/9 0, czysta postać 44 Płock, OBRĘB 4 GÓRY Kutnowska, Obręb 4 PLP/ /6 0, / czysta postać PLP/ /6, czysta postać Kutnowska, Obręb 4 PLP/ /0 0, / czysta postać 45 Kutnowska, Obręb 4 PLP/ /0 0, /2 czysta postać Kutnowska, Obręb 4 PLP/ /0 0, /3 czysta postać Kutnowska, Obręb 4 Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 Łącka, Obręb 4 PLP/ /9 0, / czysta postać PLP/ /9 0,00 220/ czysta postać PLP/ /9 0, /2 czysta postać 46 Płock, OBRĘB 4 GÓRY Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki OBRĘB 4 PLP/ /9 0, / czysta postać PLP/ /9, /3 czysta postać PLP/ /9 0, /2 czysta postać PLP/ /9 0, /2 czysta postać PLP/ /9 0, /6 czysta postać PLP/ /9 0,73 28/2 czysta postać PLP/ /9, /3 czysta postać PLP/ /9 0,750 22/ czysta postać PLP/ /9 0, /2 czysta postać Page 27

34 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Łącka, 47 PLP/ /0 0, /2 czysta postać Obręb 4 Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat PLP/ /5 0, /4 bez opłat PLP/ /5 0, /6 bez opłat PLP/ /5 0, /2 bez opłat PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,00 756/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Page 28

35 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb PLP/ /5 0,09 767/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /6 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat PLP/ /5 0, /2 bez opłat PLP/ /5 0, /2 bez opłat PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,004 83/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /8 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /0 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Page 29

36 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,002 95/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,003 99/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,0009 0/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,000 02/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,006 03/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,00 04/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,000 06/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,006 /6 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,000 /8 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,0006 /0 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,0026 / bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,0002 3/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,0057 7/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,0048 7/4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Page 30

37 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /8 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /0 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,029 76/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,034 76/4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,035 77/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,02 78/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,002 72/4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Page 3

38 Grunty będące w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa Prognoza wg stanu na dzień r. Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 2640/206 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0,0 726/2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat Płock, Obręb PLP/ /5 0, /2 bez opłat Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb Płock, Obręb PLP/ /5 0, /4 bez opłat PLP/ /5 0, /2 bez opłat PLP/ /5 0,003 73/4 bez opłat PLP/ /5 0, /2 bez opłat PLP/ /5 0, /4 bez opłat PLP/ /5 0, /2 bez opłat PLP/ /5 0, /4 bez opłat PLP/ /5 0, /4 bez opłat PLP/ /5 0, /6 bez opłat PLP/ /5 0, /8 bez opłat Page 32

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr ORo.0151-252/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r w sprawie : przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2219/08. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 21 lipca 2008r.

Zarządzenie Nr 2219/08. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 21 lipca 2008r. Zarządzenie Nr 229/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia PLANU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA POZOSTAJĄCYMI W ZASOBIE ORAZ ODDANYMI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r.

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r. U C H W A Ł A Nr X /50/ 2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22.07.2011r. w sprawie gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2013 Na podstawie art.25,w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA w sprawie przyjęcia na lata 2014-2016 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA LATA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Kieleckiego Nr 53/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego

Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.5.2011 Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2016-2018 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA LATA

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Starosty Zgierskiego Nr. /2016 Z dnia STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA LATA 2016-2018 Sporządził: Zatwierdził: 1. Część I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 5 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 5 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2016-2018 Na podstawie art. 26 i 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa ulicy przy której znajduje się przystanek

Nazwa ulicy przy której znajduje się przystanek Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 467/XXVII/2016 Wykaz przystanków w granicach administracyjnych miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest -Miasto Płock, udostępnionych dla Operatorów. 1 Ogródek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 594.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu oraz oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Jawor na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E

Z A R Z Ą D Z E N I E Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa na lata 2016-2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 19 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie Planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

wr~łyft.,h~ C)~ ~'& Ji-c(Worro - / WY TĄ ENIE POKONTROLNE

wr~łyft.,h~ C)~ ~'& Ji-c(Worro - / WY TĄ ENIE POKONTROLNE 5TĄIlq~~~,'O POWIATOW1ĄVarszawa dnia 9 czerwca 2010 r. w hltjl'iyl1\ 1~\'I~f~f;j l.l"l.tlwl~rkh~' ' r.. wr~łyft.,h~ (1n'8 20,10..-.06~ 14... """ /Ciak....... 9.4@. /8'3czniki /fi.,. Pan Krzysztof Adam

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata Załącznik do Zarządzenia Nr 6/15 Wójta Gminy Wizna z dnia 23 stycznia 2015 r. Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata 2015 2017 Podstawę prawną sporządzonego Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST 3.1. Informacje ogólne Organem reprezentującym w sprawach gospodarowania nieruchomościami, poza pewnymi wyjątkami, są: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna

Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 89/2011 z dnia 5 maja 2011r. Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna maj 2011 Zestawienie nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

data protokołu odbioru końcowego

data protokołu odbioru końcowego ULICE NA GWARANCJI koniec gwarancji w 2013r. koniec gwarancji w 2014r. koniec gwarancji w 2015r. koniec gwarancji w 2016r. koniec gwarancji w 2017r. koniec gwarancji w 2018r. koniec gwarancji w 2019r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.1.2014 Pan Kazimierz Rakowski Starosta Wołomiński Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 1)

Dz.U poz USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2012 poz. 459 USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 1) Art. 1. Z dniem 30 kwietnia 2012 r. likwiduje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAWA z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.6.1.2014 Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 08 110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 433/XXVI/2012

UCHWAŁA NR 433/XXVI/2012 UCHWAŁA NR 433/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntowych, stanowiących własność Gminy do sprzedaży i dzierżawy oraz ustalenia ich wykazów. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia na lata 20172019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 26 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 26 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2011-2013r. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 616 /GN/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 616 /GN/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 616 /GN/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI POLITYKI GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA

PLAN REALIZACJI POLITYKI GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 427/2017 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 20 lipca 2017 roku PLAN REALIZACJI POLITYKI GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia GN-II.431.7.2012. Prezydent Miasta Łodzi - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia GN-II.431.7.2012. Prezydent Miasta Łodzi - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 12281 Łódź, dnia WOJEWODA ŁÓDZKI GN-II.431.7.2012 Prezydent Miasta Łodzi - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 7 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 7 listopada 2013 r. Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dobrzyniewo na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Departament Mienia Skarbu Państwa

Departament Mienia Skarbu Państwa Departament Mienia Skarbu Państwa Dyrektor Zastępca dyrektora Adres email Józef Głowacki Leszek Podosek - Przygoda dmsp@msp.gov.pl Telefon /+48 22/ 695 87 72, 695 81 28 Fax /+48 22/ 628 32 99 Zadania 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH UL. MICKIEWICZA 24 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI mgr inż. Aleksandra Szczygieł Kierownik pok. Nr 3 tel. 338734207 Imię i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.4.2011 Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 17 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego

Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego Uchwała Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b, art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 10 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 10 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA STRYKOWA z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stryków na lata 2017-2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. GN-II./GN.III.7720/12/19/09/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 a ust. 1-6 i art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118.2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN.II.431.8.2012.3.JŚ.JD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Wiktor Tołoczko Starosta Pyrzycki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając w trybie art. 47 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr P.05/7/09 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4 kwietnia 009r. w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 008-00. Na podstawie art. 30 ust. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 12 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 12 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 12 września 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR GGN /4/2009

WYKAZ NR GGN /4/2009 Burmistrz Gminy WYKAZ NR GGN /4/2009 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łambinowice na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łambinowice na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZDZENIE Nr 0050/ 01 /2017 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.6.1.2015 Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2013-2015

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2013-2015 PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2013-2015 Kielce, lipiec 2013 r. 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU Podstawę prawną sporządzonego planu stanowią

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lublin na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lublin na lata w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lublin na lata 2015-2017 Rozdział I Podstawy na jakich opiera się gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ, Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej miasta Płocka na 2015 i

Bardziej szczegółowo

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA Nabywanie i korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Miasta, Powiatu lub Skarbu Państwa odbywa się na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA. z dnia 3 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA. z dnia 3 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 99/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych i lokali użytkowych położonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015... BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. GN-II.752.10.2013.KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 a ust. 1-6 i art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

Bardziej szczegółowo