Raport Roczny 2010 Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2010 Annual Report"

Transkrypt

1

2 List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok W roku 2010 Bank odnotował sukces. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała Bankowi rating długoterminowy na poziomie A- oraz przyznała emitowanym przez Bank listom zastawnym międzynarodowy rating A. Wysoki rating emisji wynika z nadania międzynarodowego ratingu dla Banku oraz wysokiej oceny przez Fitch Ratings poziomu bezpieczeństwa wypłacalności aktywów znajdujących się w rejestrze listów zastawnych. Po otrzymaniu tak wysokiej noty, z końcem 2010 roku Bank przeprowadził w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela, emisję listów o wartości 100 mln złotych. Bank planuje w kolejnym roku następne emisje. W 2010 roku Bank osiągnął zysk netto na poziomie 17,48 mln złotych wobec 26,95 mln złotych w porównaniu do 2009 roku. Niższy o 9,47 mln złotych zysk jest spowodowany działalnością Banku w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. W dalszym ciągu natomiast utrzymuje się silna struktura kapitałowa Banku, potwierdzona wysokim współczynnikiem wypłacalności na poziomie 16,68%, zmniejszona jedynie o 0,75% w porównaniu z rokiem Oznacza to duże możliwości rozwojowe w kolejnych latach. Bank w roku 2010 wykazał się większą aktywnością w obszarze kredytów komercyjnych w stosunku do roku poprzedniego. Możliwości sprzedaży na rynku kredytów mieszkaniowych uległy przejściowo zmniejszeniu z uwagi na silną konkurencję sieciowych banków uniwersalnych. Specjalizacja w finansowaniu projektów komercyjnych średniej wielkości pozwoliła na poprawę wyników sprzedaży kredytów komercyjnych w stosunku do roku poprzedniego. Bank nadal koncentrował się na utrzymaniu bezpiecznych parametrów finansowania, nie zmieniając poziomu wskaźników LTC (loan to cost) i LTV (loan to value). Oferta kredytowa była kierowana do przedsiębiorców inwestujących długoterminowo w nieruchomości komercyjne oraz do deweloperów mieszkaniowych. W roku 2011 chcemy utrzymać pozycję znaczącego banku specjalistycznego i emitenta bezpiecznych papierów wartościowych. Dołożymy starań, aby zapewnić Klientom wysokiej jakości produkty kredytowe, a nabywcom emitowanych przez nas listów zastawnych wieloletnie godziwe zyski z pewnej inwestycji. W imieniu Zarządu Banku przekazuję wszystkim naszym Pracownikom i Współpracownikom podziękowania za zaangażowanie w pracy oraz zrozumienie zadań i wyzwań stojących przed Bankiem Hipotecznym. Dziękując Państwu za okazane zaufanie i wspieranie naszych działań, zapraszam do lektury Raportu Rocznego za rok 2010, który zawiera szczegółowe informacje o naszej działalności. Z wyrazami szacunku, Dear Sir or Madame, Pekao Bank Hipoteczny S.A. s shareholders and customers On behalf of the Bank s Management Board, I hereby present the 2010 Annual Report. In 2010, the Bank noted a success the international rating agency, Fitch Ratings, awarded our Bank long-term rating at the level of A- and international rating A to the mortgage bonds issued by our Bank. The high rating of the issue is due to the fact of awarding an international rating to the Bank and Fitch Ratings high solvency security level of the assets in the register of mortgage bonds. After obtaining such a high rating, in the end of 2010, the Bank issued mortgage bonds, as part of the second Bearer Mortgage Bonds Programme, of a value of PLN 100 million. The Bank is planning subsequent issues next year. In 2010, the Bank s net profit amounted to PLN million, compared to PLN million in PLN 9.47 million lower profit was caused by conducting the Bank s activity in a difficult macroeconomic environment. The Bank s capital structure is still strong, however, confirmed by high solvency ratio of 16.68%, only decreased by 0.75% compared to It means significant development possibilities in subsequent years. In 2010, the Bank demonstrated more activeness in the commercial loans area, compared to last year. The sale possibilities on the housing loans market decreased temporarily due to a strong competition of network universal banks. Specialization in financing average size commercial projects enabled to improve commercial loans sales results, compared to last year. The Bank was still concentrating on maintaining safe parameters of financing, not changing the LTC (loan to cost) and LTV (loan to value) ratios level. The loan offer was addressed to entrepreneurs investing on a long-term basis in commercial real property and housing developers. In 2011, we are planning to keep the position of a significant specialist bank and issuer of safe securities. We will do our best to provide high quality loan products for our customers, and long-term fair profit from a stable investment to the purchasers of the mortgage bonds we issue. On behalf of the Bank s Management Board, I would like to thank all our Employees and Partners for involvement in their work and understanding of the tasks and challenges of Bank Hipoteczny. I thank you for your trust and support for our activities and invite you to read the 2010 Annual Report, including detailed information on our activity. Regards, Irena Stocka President of the Management Board of Pekao Bank Hipoteczny S.A. Irena Stocka Prezes Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A

3 SPIS TREŚCI Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku za rok Sytuacja makroekonomiczna w roku 2010, w tym sektor bankowy 7 3. Działalność Pekao Banku Hipotecznego S.A. 8 Działalność kredytowa 8 Działalność emisyjna 9 4. Wyniki finansowe za rok Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana 10 Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku na rok Struktura własnościowa, władze Banku, powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy 19 Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 19 Władze Spółki 20 Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Dodatkowe informacje Oświadczenia Zarządu 23 Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności 23 Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań 24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 04 05

4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 1. Wybrane dane finansowe Banku za rok 2010 Wyszczególnienie Zmiana (%) Rachunek zysków i strat w TPLN - Wynik z tytułu odsetek ,8% - Wynik z tytułu prowizji ,1% - Wynik z pozycji wymiany i wynik z operacji instrumentami finansowymi ,7% - Koszty z tytułu trwałej utraty wartości ,2% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,0% - Pozostałe koszty i przychody operacyjne ,4% - Wynik na działalności operacyjnej ,6% - Zysk brutto ,6% - Zysk netto ,9% Bilans w TPLN - Suma bilansowa ,7% - Należności od klientów netto ,6% - Zobowiązania z tytułu emisji własnych ,6% papierów wartościowych - Zobowiązania wobec banków ,3% - Kapitał własny ,6% - Kapitał zakładowy ,0% - Liczba akcji ,0% - Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ,7% - Zysk na jedną akcję* (w zł) 7,84 12,08 64,9% Wskaźniki (%) - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 7,71% 11,66% 66,2% - Rentowność kapitału netto (ROE netto) 6,24% 9,38% 66,5% - Rentowność aktywów (ROA) brutto 1,11% 1,82% 61,0% - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 2,27% 2,45% 92,7% - Wskaźnik koszty/przychody 40,44% 42,31% 95,6% - Współczynnik wypłacalności 16,68% 17,43% 95,7% * Zysk na jedną akcję wyliczony na podstawie średniej ważonej liczby akcji Od dnia 4 października 2010 roku jedynym akcjonariuszem Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A., posiadając 100% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyższym Bank należy do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. i jego sprawozdania finansowe są konsolidowane ze sprawozdaniami finansowymi Banku Pekao S.A.. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. podlegają konsolidacji bezpośrednio ze sprawozdaniami finansowymi większościowego akcjonariusza Banku Pekao S.A.. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. stanowi część Grupy Kapitałowej Banku UniCredit (UCG). Osiągnięte przez Bank wyniki za 2010 r. zostały opisane w rozdziale nr 4: Wyniki finansowe za rok Sytuacja makroekonomiczna w roku 2010, w tym sektor bankowy W 2010 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniosło 3,8% wobec 1,7% w 2009 roku. Wyższa dynamika PKB jest wynikiem szybciej rosnącego popytu krajowego. Spożycie indywidualne zwiększyło się w 2010 roku o 3,2% wobec wzrostu o 2,1% rok wcześniej. Akumulacja brutto odnotowała wzrost o 6,7% wobec spadku o 11,4% w 2009 roku. Warto zwrócić uwagę, że wzrost ten wynika głównie z odbudowy zapasów. Nakłady brutto na środki trwałe spadły w 2010 roku silniej (o 2,0%) niż w 2009 (o 1,1%). Niemniej jednak ich dynamika, po silnie negatywnym odczycie w pierwszym kwartale 2010 roku wywołanym przestojem w budownictwie w związku z mroźną i śnieżną zimą, w drugiej połowie roku notowała już dodatnie poziomy. Z uwagi na coraz silniej rosnący popyt wewnętrzny i pomimo ożywienia w gospodarce światowej, ujemny wpływ na wzrost realny PKB miało saldo obrotów z zagranicą. W 2010 roku eksport netto przyczynił się do spadku PKB o 0,1 pp. wobec dodatniego wpływu na poziomie 2,8 pp. w poprzednim roku. Rynek pracy w 2010 roku pozostawał jeszcze pod wpływem skutków spowolnienia gospodarczego z roku poprzedniego. W pierwszym kwartale 2010 roku przedsiębiorstwa jeszcze redukowały zatrudnienie (o 1,3% r/r). Dopiero wzrost popytu, rosnące zaangażowanie mocy wytwórczych oraz coraz lepsze wyniki finansowe notowane w kolejnych kwartałach skutkowały stopniową poprawą sytuacji na rynku pracy. Liczba zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach wyniosła na koniec 2010 roku 5379,4 tys. czyli o 124 tys. więcej niż na koniec 2009 roku. Rosnącemu popytowi na pracę towarzyszył jednak umiarkowany wzrost wynagrodzeń. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w 2010 roku o 3,5% wobec wzrostu o 4,2% rok wcześniej. Stopa bezrobocia odnotowała natomiast niewielki wzrost na koniec 2010 roku do 12,3% w porównaniu z 12,1% na koniec 2009 roku. Odwrócenie negatywnych tendencji na rynku pracy w 2010 roku przyczyniło się do poprawy nastrojów konsumenckich i skłoniło do większych zakupów, w szczególności dóbr konsumpcyjnych trwałego użytkowania. Inflacja w 2010 roku wyniosła 2,6% r/r wobec 3,5% w 2009 roku. Średnioroczny poziom inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii) był równy 1,6% wobec 2,7% rok wcześniej. Wskaźnik CPI pozostawał w tendencji spadkowej do połowy 2010 roku. W drugim półroczu nastąpił jego wzrost, głównie wskutek wyższej dynamiki cen żywności, a także cen paliw oraz cen wchodzących w skład koszyka inflacji bazowej pod koniec 2010 roku. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w 2010 roku o 2,1% wobec wzrostu o 3,4% w 2009 roku. Warto jednak odnotować, że druga połowa 2010 roku przyniosła istotne przyspieszenie inflacji kosztowej, głównie wskutek szybko rosnących cen surowców na rynkach światowych. Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała w 2010 roku stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ze stopą referencyjną na poziomie 3,50%, stopą lombardową - 5,00%, stopą depozytową - 2,00%, stopą redyskonta weksli - 3,75%, stopą dyskontową weksli na poziomie 4,00% w skali rocznej. W kwietniu 2010 roku NBP przeprowadził interwencję na rynku walutowym osłabiającą złotego. RPP podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5pp z 3,0% do 3,5% mającą zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od 31 grudnia 2010 r. Na koniec 2010 r. deficyt budżetowy kształtował się nieznacznie poniżej 45 mld PLN, co oznacza realizację poniżej poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2010 r., tj. 52,2 mld PLN. Lepsze od oczekiwań wykonanie salda budżetu to efekt wyższych niż prognozowano dochodów niepodatkowych (głównie z akcyzy) i nieznacznie lepszych od prognoz wpływów z PIT (dzięki poprawie sytuacji na rynku pracy), a także niższej realizacji po stronie wydatkowej. To przełożyło się na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, które już w listopadzie 2010 r. zostały zrealizowane w 100% planu. Mimo lepszej realizacji po stronie budżetu centralnego, Ministerstwo Finansów potwierdziło swoje prognozy deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 7,9% PKB wobec 7,1% PKB na koniec 2009 r

5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz stabilizacja sytuacji na rynkach finansowych miały pozytywny wpływ na sytuację i wyniki sektora bankowego. Rok 2010 przyniósł spowolnienie tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych w stosunku do 2009 roku. Wiązało się to z mniejszą atrakcyjnością ofert bankowych oraz rosnącym zainteresowaniem lokowania oszczędności w bardziej ryzykownych aktywach. Tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w 2009 roku i wyniosło 9,9%. Wzrost ten był pochodną dobrych wyników finansowych przedsiębiorstw oraz niskiej skłonności do inwestowania. Kredyty gospodarstw domowych wzrosły w 2010 roku o 13,9% (wobec 12,0% w 2009 roku), głównie dzięki przyrostowi kredytów mieszkaniowych przy stagnacji w kredytach konsumpcyjnych. Kredyty dla przedsiębiorstw odnotowały spadek o 0,3% (wobec spadku o 3,7% w 2009 roku), w związku z procesem oddłużania niektórych firm oraz stagnacją w inwestycjach. PERSPEKTYWY GOSPODARCZE W 2011ROKU W 2011 roku spodziewamy się wzrostu PKB o 4,4%. W naszej ocenie wzrost będzie wynikał głównie z wyższej dynamiki popytu krajowego (4,9%), na którą będzie składał się wzrost spożycia indywidualnego o 3,6% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,7%. Oceniamy, że z uwagi na coraz szybszy wzrost importu - wpływ eksportu netto na tempo wzrostu realnego PKB będzie ujemny i wyniesie -0,6 pp. 3. Działalność Pekao Banku Hipotecznego S.A. Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 roku Nr 244/KNB/99. Przywołana podstawa działalności Banku określa, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. może prowadzić swą działalność w dwóch obszarach: udzielania kredytów hipotecznych i innych kredytów dopuszczonych ww. ustawą oraz emisji hipotecznych i publicznych listów zastawnych. Działalność kredytowa Pekao Bank Hipoteczny S.A. w 2010 roku prowadził działalność kredytową zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa, zaleceniami nadzorczymi oraz standardami obowiązującymi w Grupie Pekao. Bank starał się utrzymać pozycję konkurencyjną na rynku finansowania nieruchomości zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych, przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania dochodowości portfela. Na przestrzeni roku 2010 podpisano 315 umów kredytowych na łączną kwotę 176 mln zł, z czego 62 mln zł stanowił wolumen kredytów mieszkaniowych, zaś 114 mln zł wolumen kredytów na nieruchomości komercyjne. Dynamika łącznej sprzedaży kredytów wyniosła 147% w stosunku do roku Łączny wolumen kredytów hipotecznych w bilansie Banku zwiększył się o 4,7 % z poziomu tys. zł na koniec 2009 r. do poziomu tys. zł na koniec 2010 r. Bank prowadził działalność kredytową polegającą na udzielaniu kredytów hipotecznych osobom fizycznym i przedsiębiorcom spełniającym kryteria w zakresie zdolności kredytowej i nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu. W obszarze kredytów mieszkaniowych na przestrzeni 2010 r. nastąpiło zaostrzenie konkurencji między bankami, widoczne szczególnie w drugiej połowie roku. Oferując głównie kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe w złotych (w tym kredyty objęte rządowymi dopłatami) Bank nie był w stanie skutecznie konkurować cenowo z sieciowymi bankami uniwersalnymi. Szczególnym utrudnieniem okazało się szybkie obniżanie poziomu marż kredytów w złotych oraz zwiększanie wynagrodzenia pośredników kredytowych, sprzedających pakiety produktów. Zmniejszenie możliwości sprzedaży na rynku mieszkaniowym Bank starał się rekompensować większą aktywnością w obszarze kredytów komercyjnych. Specjalizacja w finansowaniu projektów komercyjnych średniej wielkości pozwoliła na poprawę wyników sprzedaży kredytów komercyjnych w stosunku do roku poprzedniego (dynamika 249%). Niezależnie od zwiększenia sprzedaży Bank nadal koncentrował się na utrzymaniu bezpiecznych parametrów finansowania, nie zmieniając poziomu wskaźników LTC (loan to cost) i LTV (loan to value). Oferta kredytowa była kierowana do przedsiębiorców inwestujących długoterminowo w nieruchomości komercyjne oraz do deweloperów mieszkaniowych. Sieć sprzedaży kredytów mieszkaniowych Banku w 2010 roku tworzyły największe firmy pośrednictwa kredytowego. Wnioski złożone przez pośredników sieciowych stanowiły 75% wszystkich wniosków o kredyt mieszkaniowy, złożonych w Banku w 2010 roku. Najważniejsi partnerzy Banku to firmy o zasięgu krajowym: Expander Advisors, Open Finance, Dom Kredytowy Notus, Gold Finance, A-Z Finanse, Home Broker Doradcy Finansowi. Bank nie tworzył własnej sieci sprzedaży ze względów finansowych uznając, że model sprzedaży kredytów mieszkaniowych przez sieci zewnętrzne jest bardziej elastyczny i lepiej dopasowany do potrzeb i możliwości Banku. Sprzedaż bezpośrednia jest realizowana w ramach współpracy z aktualnymi klientami Banku. Klientów zainteresowanych kredytami dla przedsiębiorców Bank pozyskuje samodzielnie przy wsparciu Banku Pekao SA. Umowa o współpracy umożliwia prezentowanie oferty kredytowej Banku w sieci placówek banku uniwersalnego. Produkty Banku w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych uzupełniają ofertę Grupy Pekao, szczególnie w obszarze klientów biznesowych. Zespół specjalistów kredytowych Banku działa na terenie całego kraju, choć preferowane są lokalizacje, w których rynek nieruchomości komercyjnych jest dobrze rozwinięty. Pomimo zwiększenia poziomu sprzedaży w ubiegłym roku w stosunku do poprzedniego, Bankowi nie udało się wykonać planów sprzedażowych. Mniejsza od zakładanej sprzedaż wynikała z poważnego zmniejszenia możliwości działalności w obszarze kredytów mieszkaniowych, zdominowanego przez sieciowe banki uniwersalne, zaś wzrost sprzedaży kredytów komercyjnych ograniczał umiarkowany popyt na kredyty o charakterze inwestycyjnym wśród przedsiębiorców. Bank przewiduje, że w roku 2011 sytuacja nie ulegnie zasadniczym zmianom. Zaostrzanie zasad udzielania kredytów mieszkaniowych, szczególnie walutowych, zwiększy presję cenową w obszarze kredytów w złotych. Większe możliwości wzrostu sprzedaży kredytów Bank upatruje w segmencie przedsiębiorców, który zgodnie z oczekiwaniami rynku, powinien wykazywać wzrost zapotrzebowania na kredyty o charakterze inwestycyjnym. Możliwości sprzedażowe w obszarze kredytów na nieruchomości komercyjne powinna zwiększyć również nowa Polityka kredytowa, którą władze Banku zatwierdziły w październiku 2010 r., zwiększająca możliwości konkurowania Banku na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych zasad kredytowania. Sieć sprzedaży kredytów będzie poszerzana stosownie do pojawiających się potrzeb rynku i efektywności finansowej. Bank doskonalił procesy monitorowania kredytów oraz prowadził konsekwentne działania restrukturyzacyjne i windykacyjne. Na koniec grudnia 2010 r. udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości, na które Bank utworzył rezerwy celowe, wyniósł 9,24% całego portfela kredytowego, a stosunek rezerw do wartości całego portfela wyniósł 3,29% Ogólna kwota wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości przyjętych przez Bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych wg stanu na r. wyniosła tys. zł. Działalność emisyjna Po stronie działalności pasywnej Bank przeprowadził publiczną ofertę listów zastawnych w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł. W grudniu 2010 r. Bank odnotował duży sukces. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała emitowanym przez Bank listom zastawnym międzynarodowy rating A. Jest to najlepsza ocena jaką przyznano polskim papierom dłużnym, wyemitowanym przez prywatną spółkę. Podobną oceną mogą pochwalić się jedynie obligacje skarbowe kierowane na rynek krajowy. Powyższy wysoki rating emisji wynika z nadania międzynarodowego ratingu dla Banku przez Fitch Ratings na poziomie A- oraz wysokiej oceny przez Fitch Ratings poziomu bezpieczeństwa wypłacalności aktywów znajdujących się w rejestrze listów zastawnych. Z drugiej strony jest on ograniczony brakiem w polskim systemie regulacyjnym, inaczej niż w systemach regulacyjnych innych krajów, mechanizmu zapewniającego płynne funkcjonowanie rejestru w wypadku wystąpienia upadłości emitenta. Po otrzymaniu tak wysokiej noty, z końcem roku Bank przeprowadził pierwszą w ramach Programu publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 100 mln zł. W kolejnym roku Bank planuje następne emisje

6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Wysoka ocena listów oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny ma możliwości emitowania papierów wartościowych o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową. Wysoki rating międzynarodowy potwierdza, że formuła specjalistycznego banku hipotecznego jest właściwym kierunkiem w poszukiwaniu finansowania na rynku kapitałowym. 4. Wyniki finansowe za rok 2010 W 2010 roku zysk netto osiągnął poziom tys. zł., wobec tys. zł. w porównaniu do poprzedniego roku. W dalszym ciągu utrzymuje się mocna struktura kapitałowa Banku, potwierdzona wysokim współczynnikiem wypłacalności na poziomie 16,68%, zmniejszona jedynie o 0,75 % w porównaniu z rokiem w % 10,5% 8,4% 6,3% 4,2% 2,1% Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne oraz wielkości wybranych pozycji Sprawozdania z całkowitych dochodów zostały zaprezentowane na poniższych diagramach: Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana 0,00% Wskaźnik ROE netto Wskaźnik ROE netto według stanu na 31 grudnia 2010 wyniósł 6,24%, natomiast na koniec 2009 r. był na poziomie 9,38%. 2,00% 1,50% 14,00% 12,00% w % 1,00% 10,00% 0,50% w % 8,00% 6,00% 4,00% 0,00% Wskaźnik ROA Wskaźnik ROA według stanu na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 1,11% wobec 1,82% na koniec roku ,00% 2,50% 0,00% Wskaźnik ROE brutto Wskaźnik ROE brutto na koniec 2010 roku wyniósł 7,71% i uległ zmniejszeniu o 3,95 punkty procentowe w porównaniu z 2009 r. w % 2,00% Marża odsetkowa na aktywach ogółem Marża odsetkowa na aktywach ogółem w 2010 r. wyniosła 2,27% i zmniejszyła się o 0,18 punktu procentowego w porównaniu z 2009 r 10 11

7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 44,0% 42,0% ,0% ,0% w % 36,0% 34,0% 32,0% ,0% 28,0% 26,0% w tys. PLN ,0% 22,0% 20,0% Wskaźnik Koszty/Przychody Wskaźnik koszty do przychodów w 2010 r. wyniósł 40,44% i uległ zmniejszeniu o 1,87 punktu procentowego w stosunku do roku Ogólne koszty administracyjne 18,50% Ogólne koszty administracyjne w 2010 r. wyniosły tys. zł i zmalały o tys. zł. w porównaniu z 2009 rokiem 16,40% Zmiany w głównych pozycjach bilansowych w % 14,30% 12,20% ,10% ,00% Współczynnik Wypłacalności W 2010 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 16,68% wobec 17,43% w 2009 r w tys. PLN Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Portfel kredytów hipotecznych w 2010 r. wyniósł tys. zł. i wzrósł o tys. zł. w porównaniu z 2009 rokiem. Wartość nominalna wyemitowanych własnych papierów wartościowych wyniosła tys. zł. wobec tys. zł. w 2009 roku. 0 Wynik na działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej w 2010 r. wyniósł tys. zł. wobec tys. zł. zł w 2009 r

8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Główne pozycje bilansu za 2010 rok przedstawiają się następująco: Aktywa w tys. zł w % w tys. zł w % Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką ,4% ,3% Kredyty i pożyczki niezabezpieczone hipoteką ,6% ,8% Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0,0% 212 0,0% Pozostałe aktywa finansowe ,8% ,5% Inne ,2% ,5% Aktywa razem ,0% ,0% Pasywa Zobowiązania wobec banków ,3% ,9% Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych ,1% ,2% Kapitał własny ,4% ,7% Inne ,2% ,2% Pasywa razem ,0% ,0% Ze względu na specyfikę Banku, dominującą pozycję w aktywach stanowią kredyty i pożyczki. Działalność kredytowa Banku opisana została w rozdziale 3. Głównym źródłem refinansowania działalności operacyjnej Banku w 2010 roku były zobowiązania wobec banków oraz hipoteczne listy zastawne. Zobowiązania wobec klientów wykazane w pozycji Inne pasywa wynosiły tys. zł. 5. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia Pekao Bank Hipoteczny S.A. identyfikował, mierzył, monitorował i zarządzał wszystkimi rodzajami ryzyk we współpracy z jednostkami kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem podmiotu dominującego. W 2010 roku zmianom uległy polityka i procesy zarządzania ryzykiem oraz częściowo także metody wyceny ryzyka, co było m.in. wynikiem: - reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową oraz - dostosowywania wewnętrznych zasad, regulacji i procedur działania Banku do wymagań nadzorczych i standardów grupy kapitałowej, do której Bank należy. Zmiany te polegały m.in. na nowelizacji Polityki Kredytowej Banku. Zmieniono także zasady oceny zdolności kredytowej i zasady udzielania kredytów. Spośród pozostałych zmian należy także wymienić zmianę niektórych z zasad tworzenia odpisów aktualizujących (rezerw), nowelizację zasad ustalania kapitału wewnętrznego na pokrycie niektórych z ryzyk, a także zmianę części z wewnętrznych limitów obowiązujących w Banku. Ryzyka identyfikowane przez Bank w 2010 roku nie uległy zmianie w stosunku do ryzyk identyfikowanych w roku 2009 i obejmowały: Ryzyko kredytowe, w skład którego wchodziły następujące rodzaje ryzyka: ryzyko kontrahenta rozumiane jako ryzyko niewywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Banku, ryzyko koncentracji na dłużnika lub grupę dłużników powiązanych wynikające z występowania dużych, istotnie odbiegających od pozostałych ekspozycji kredytowych, zaangażowań wobec pojedynczych kredytobiorców i/lub grup kredytobiorców, ryzyko pozostałych koncentracji kredytowych, tj. ryzyko znacznej koncentracji strat kredytowych w związku z występowaniem w Banku znaczących ekspozycji wobec podmiotów należących do jednego sektora gospodarczego, pochodzących z jednego regionu geograficznego bądź powiązanych w inny sposób, ryzyko rezydualne rozumiane jako ryzyko poniesienia przez Bank strat związanych z mniejszą skutecznością przyjętych zabezpieczeń (w tym w wyniku spadku cen rynkowych nieruchomości). W celu ograniczenia poziomu ryzyka kredytowego Bank posiada zdefiniowane procedury i procesy zarządzania zarówno ryzykiem poszczególnego kredytobiorcy, jak i ryzykiem grup kredytobiorców o zbliżonej charakterystyce. W Banku funkcjonują również wewnętrzne limity ekspozycji kredytowych, a kompetencje i proces podejmowania decyzji kredytowych jest uzależniony od oceny poziomu ryzyka. Bank przeprowadza także testy warunków skrajnych, oceniając wpływ tych sytuacji na jakość portfela kredytowego i poziom rezerw tworzonych na ekspozycje kredytowe. - Ryzyko rynkowe, w skład którego wchodziły: ryzyko walutowe, tj. ryzyko poniesienia przez Bank strat w wyniku zmian kursów walutowych mających wpływ na wartość wyceny poszczególnych składników bilansowych i pozabilansowych wyrażonych w walutach obcych, ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej rozumiane jako ryzyko dla przychodów i kapitału wynikające z niekorzystnych zmian stóp procentowych w księdze bankowej. W celu ograniczenia poziomu ryzyka rynkowego Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych, a ekspozycja na ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej (wyznaczana poprzez kalkulację pozycji pierwotnych w instrumentach bazowych zgodnie z Uchwałą nr 76/2010 KNF) monitorowana jest z zastosowaniem m.in. metody VaR (Value at Risk). - Ryzyko płynności rozumiane jako ryzyko dla przychodów i kapitału wynikające z braku możliwości regulowania przez Bank zobowiązań w terminie ich wymagalności bez ponoszenia nieakceptowanych strat. W celu ograniczenia poziomu ryzyka płynności Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych i na potrzeby zarządzania i monitorowania płynnością sporządza raporty płynności strukturalnej. W obszarze płynności długoterminowej Bank przeprowadza analizy stabilności źródeł finansowania oraz dokonuje pomiaru płynności w oparciu o wskaźniki pokrycia. Bank dokonuje również codziennej kalkulacji nadzorczych miar płynności krótkoi długoterminowej w oparciu o metodologię określoną w Uchwale nr 386/2008 KNF. - Ryzyko operacyjne rozumiane jako ryzyko poniesienia przez Bank straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, systemów technicznych i ludzi lub ze zdarzeń zewnętrznych

9 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU System zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego realizowany jest na wszystkich poziomach organizacyjnych Banku i jest stopniowo rozszerzany i rozwijany. Bank przekazuje dane na temat incydentów ryzyka operacyjnego do scentralizowanego w Grupie Pekao S.A. systemu ewidencji zdarzeń i strat o charakterze operacyjnym. - Ryzyko biznesowe, na które składają się: ryzyko emisji listów zastawnych, tj. ryzyko poniesienia przez Bank strat związanych z koniecznością wykupu przed terminem wymagalności wyemitowanych listów zastawnych w wyniku przekroczenia limitów ustawowych; ryzyko wyniku finansowego rozumiane jako ryzyko poniesienia przez Bank strat finansowych wynikające z nieoczekiwanych zmian wolumenów i/lub cen produktów oferowanych przez Bank, niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym (w tym także zmian pozycji konkurencyjnej Banku i zachowań klientów), które nie są ujęte w ryzyku kredytowym, rynkowym i operacyjnym. Ryzyko to obejmuje także ryzyko niekorzystnych dla Banku zmian w otoczeniu prawnym, a także ryzyko z tytułu innych czynników nie ujętych w innych rodzajach ryzyka. W celu ograniczenia ryzyka emisji listów zastawnych, Bank wprowadził wewnętrzne limity emisji listów zastawnych mające na celu zapewnienie nadzabezpieczenia emisji w stopniu zapewniającym zachowanie limitów ustawowych. Ryzyko wyniku finansowego ograniczane jest m.in. poprzez monitorowanie i odpowiednio szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową, kontrolę skutków ekonomicznych działań podejmowanych przez Bank, podejmowanie działań mających na celu ograniczanie kosztów i inne działania mające na celu optymalizację przychodów i kosztów. - Ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne rozumiane odpowiednio jako ryzyko strat wynikające z możliwości niekorzystnej oceny działalności Banku przez rynki finansowe, klientów, partnerów biznesowych, inwestorów, a także przez instytucje nadzorujące działalność Banku (ryzyko to należy postrzegać ze względu na skalę działalności Banku w kontekście ryzyka reputacyjnego całej Grupy PEKAO/UCG) oraz jako ryzyko strat wynikających z niewłaściwie podjętych i wdrażanych decyzji strategicznych względnie braku niezbędnych decyzji tego typu, które miałyby być odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany. Ryzyka powyższe są ograniczane poprzez obowiązek przeprowadzania wewnętrznych konsultacji w zakresie nowo wprowadzanych produktów, nowych rodzajów działalności pod kątem oceny ryzyk, które produkty/działania te mogą generować i wprowadzania metod ograniczania tych ryzyk. W 2010 Pekao Bank Hipoteczny S.A. wdrożył modele ratingowe otrzymane z Banku Pekao SA służące ocenie wiarygodności kredytowej części z klientów Banku. Pozostałe zmiany wdrożone w 2010 roku nie miały istotnego charakteru dla procesów zarządzania i pomiaru ryzyk w stosunku do rozwiązań stosowanych w roku poprzednim. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom ryzyka występującego w Banku w 2010 roku była nadal utrzymująca się niekorzystna sytuacja rynkowa mająca wpływ zarówno na ryzyko kredytowe (w tym głównie na ryzyko kontrahenta), jak i na ryzyko rynkowe. Wyniki analizy płynności długoterminowej przeprowadzonej w roku 2010 wskazują na silne powiązanie bezpieczeństwa płynnościowego Banku ze stabilnością finansową podmiotu dominującego. Wskazują również na ograniczone możliwości pozyskiwania alternatywnych, stabilnych źródeł finansowania. W obliczu utrzymywania się podwyższonej awersji do ryzyka będącej skutkiem kryzysu na rynkach finansowych Bank dostrzega ryzyko dalszego spadku rentowności prowadzonej działalności wynikające ze wzrostu kosztów refinansowania. Opis dotyczący zarządzania ryzykiem w 2010 roku zamieszczony został w sprawozdaniu finansowym. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zarządzania w/w rodzajami ryzyk w Banku funkcjonują następujące Komitety wspierające działalność Zarządu Banku w tym zakresie: Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) którego przedmiotem działania są w szczególności ryzyka rynkowe i ryzyko płynności; Komitet Kredytowy którego przedmiotem działania jest ryzyko kredytowe; Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego którego działalność dotyczy ryzyk operacyjnych. W celu zapewnienia adekwatnego poziomu pokrycia poszczególnych rodzajów ryzyka kapitałami własnymi w Banku funkcjonuje także Zespół ds. Wdrożenia Bazylei II, którego celem działania jest m.in. wsparcie Zarządu Banku w tym zakresie. Według stanu na koniec 2010 roku żaden z zewnętrznych i wewnętrznych limitów nie został przekroczony. Szczegółowy opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń zamieszczony został w sprawozdaniu finansowym. Działając w ramach Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Bank szczególną uwagę przykłada do zachowania bezpiecznych poziomów wykorzystania limitów związanych z emisją listów zastawnych określonych w ww. Ustawie. Żaden z ustawowych limitów w 2010 roku nie został przekroczony, a poziom ich wykorzystania wskazuje na bezpieczne zasady prowadzenia działalności w tym zakresie. Limity ustawowe związane z emisją listów zastawnych i poziom wykorzystania wg stanu na 31 grudnia art.13 ust.1 art. 14 art. 15 ust.1 pkt. 5 art. 15 ust. 2 art. 15 ust. 3 art. 17 art. 18 ust. 1 Wyszczególnienie Maksymalny limit ustawowy Stosunek ogólnej kwoty wierzytelności z tytułu kredytów 14,98% 30,00% zabezpieczonych hipoteką i nabytych wierzytelności innych banków z tytułu takich kredytów, w części przekraczającej 60% bankowohipotecznej wartości nieruchomości do ogólnej kwoty wierzytelności zabezpieczonych hipoteką (w %). Stosunek wartości hipotecznych listów zastawnych znajdujących 47,17% 100,00% się w obrocie do 60% ogólnej kwoty bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %). Stosunek ogólnej wartości nabytych akcji i udziałów innych podmiotów 0,00% 10,00% do funduszy własnych banku (w %). Stosunek ogólnej wartości przyjętych lokat terminowych, 382,06% 600,00% zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do funduszy własnych Banku. Stosunek ogólnej wartości przyjętych lokat terminowych, 85,40% 100,00% zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz listów zastawnych do ogólnej kwoty wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką i nie zabezpieczonych hipoteką, jeżeli kredytobiorcą, gwarantem lub poręczycielem spłaty są podmioty wymienione w art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy oraz nabytych wierzytelności innych banków z tytułu takich kredytów. Stosunek ogólnej wartości listów zastawnych znajdujących 230,66% 4000,00% się w obrocie do sumy funduszy własnych Banku i rezerwy na zabezpieczenie listów zastawnych. Stosunek nominalnej wartości hipotecznych listów zastawnych 41,10% 100,00% znajdujących się w obrocie do nominalnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz środków dodatkowych, wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych

10 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU art. 18 ust. 2 art. 18 ust. 3 art. 23 zd. 1 art. 23 zd. 2 Wyszczególnienie Maksymalny limit ustawowy Stosunek kosztów z tytułu odsetek od hipotecznych listów zastawnych znajdujących się w obrocie (narastająco od początku roku obrotowego) do przychodów z tytułu odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz środków dodatkowych, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (narastająco od początku roku obrotowego). Stosunek wartości - wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych - papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt. 1 ustawy, lokat w NBP oraz gotówki do nominalnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %). Stosunek wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych do ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %). Stosunek wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego do ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %). 52,66% 100,00% 2,67% 10,00% 6,30% 10,00% 0,00% 1,00% W obszarze finansowania działalności strategia Banku oparta jest m.in. na następujących założeniach: 1. Pekao SA - jako właściciel Pekao Banku Hipotecznego S.A. - zapewnia wsparcie w pozyskiwaniu finansowania Banku. 2. Bank będzie korzystał z dwóch źródeł finansowania: pozyskanego w oparciu o program listów zastawnych i otrzymanego w formie długoterminowych linii kredytowych. 3. Wybór źródła finansowania uzależniony jest od możliwości (potencjału) emisyjnych oraz wysokości kosztów finansowania. W dniu 6 września 2010 roku agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała Bankowi rating podmiotu na poziomie: - Długoterminowy Rating Międzynarodowy IDR: A- ; Perspektywa Negatywna - Krótkoterminowy Rating Międzynarodowy IDR: F2 - Rating Wsparcia: 1 - Długoterminowy Rating Krajowy: AA (pol); Perspektywa Negatywna - Krótkoterminowy Rating Krajowy: F1+ (pol). 7. Struktura własnościowa, władze Banku, powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w okresie od 1 stycznia do 3 października 2010 roku: Lp. Akcje Głosy na WZA Nazwa akcjonariusza Liczba % Liczba % 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A , ,96 2. Holding Sp. z o.o. 1 0,04 1 0,04 RAZEM Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku na rok 2011 Bank działa w oparciu o strategię działania na lata , która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Uchwałą nr 27/2008 z dnia r. Strategicznym celem Banku jest utrzymanie pozycji znaczącego banku specjalistycznego, kompleksowo i profesjonalnie obsługującego uczestników rynku nieruchomości poprzez udostępnienie atrakcyjnej oferty produktów i usług w zakresie kredytowania hipotecznego oraz poprzez wykorzystanie uprawnień emitenta listów zastawnych do pozyskiwania długoterminowych środków z rynku kapitałowego na finansowanie nieruchomości. W swojej strategii na lata Bank założył prowadzenie działalności w warunkach kryzysu finansowego i niepewności na globalnych rynkach finansowych. Przyjęta strategia w zakresie prowadzenia działalności kredytowej oparta jest o samodzielny rozwój Banku jako banku specjalistycznego w obszarze bankowości hipotecznej, uwzględniając ścisłą współpracę z Bankiem Pekao S.A. i innymi podmiotami wchodzącymi w składy Grupy Kapitałowej, do której należy Pekao Bank Hipoteczny S.A. Podstawowe segmenty klientów to: przedsiębiorstwa z segmentu SME oraz osoby fizyczne. Dopuszcza się jednak możliwość współpracy z innymi segmentami klientów. W dniu 4 października 2010 roku Bank Pekao S.A. nabył od spółki Holding Sp. z o.o. 1 (jedną) akcję zwykłą serii C o numerze 1 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o wartości nominalnej ,- złotych. W wyniku ww. nabycia Bank Pekao S.A. posiada obecnie imiennych akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G i H, o wartości nominalnej ,- złotych każda, o łącznej wartości nominalnej złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. i uprawniających Bank Pekao S.A. do wykonywania prawa głosu ze 100% akcji. W okresie od 4 października do 31 grudnia 2010 roku struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku była następująca: Lp. Akcje Głosy na WZA Nazwa akcjonariusza Liczba % Liczba % 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A RAZEM Celem Banku jest oferowanie wysokiej jakości produktów kredytowych zgodnych z polityką kredytową Grupy Kapitałowej Banku (w tym w szczególności Banku Pekao S.A.) i stabilne zwiększenie udziału w rynku kredytowania nieruchomości. Bank, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany zachodzące na rynku ma świadomość zagrożeń związanych z możliwością wzrostu poziomu ryzyka kredytowego. W związku z powyższym, działając we współpracy z Bankiem Pekao S.A., Bank corocznie weryfikuje podstawowe założenia Polityki Kredytowej dostosowując je do bieżącego i przewidywanego poziomu zagrożeń

11 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Władze Spółki Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających w Pekao Banku Hipotecznym S.A. oraz uprawnienia osób zarządzających w 2010 roku nie uległy zmianie w stosunku do stanu prawnego, jaki obowiązywał w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Pekao Banku Hipotecznego S.A. organem zarządzającym Banku jest Zarząd. Członkowie Zarządu powoływani są w liczbie od trzech do pięciu osób przez Radę Nadzorczą, która ustala liczbę członków Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna mieć obywatelstwo polskie. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata i mogą być odwołani w każdym czasie. Zarząd reprezentuje Pekao Bank Hipoteczny S.A. na zewnątrz oraz kieruje jego działalnością. Zarząd jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie spraw Banku, zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Banku należą do kompetencji Zarządu. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: - sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Banku oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, - podejmowanie decyzji o emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych oraz określanie warunków i formy emisji, - podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, chyba że prawo do podejmowania decyzji w tych sprawach Zarząd powierzy stałym lub doraźnym Komitetom działającym w Banku. Do kompetencji Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy, m.in.: - zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, - wyrażanie zgody lub odmowa udzielenia zezwolenia na zbycie akcji, - wyrażanie zgody na udzielanie kredytów, w wyniku których maksymalna kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie przekroczyłaby kwotę tys. zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walutach wymienialnych. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy w szczególności: - podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Banku lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, - podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, - podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji. Poniżej zawarte są informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. oraz informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez Bank dla osób zarządzających i nadzorujących. - Zarząd W okresie r r. Zarząd Banku działał w następującym składzie i uzyskał roczne wynagrodzenie w wysokości: Imię i nazwisko Pełniona funkcja Roczne wynagrodzenie za 2010 rok (zł) Irena Stocka Prezes Zarządu Krzysztof Puchalski Członek Zarządu Jerzy Tofil Członek Zarządu Premia roczna za 2009 rok wypłacona w 2010 roku. (zł) Wynagrodzenia wykazane w powyższej tabeli nie obejmują rezerw na premie roczne dla Członków Zarządu Banku za 2010 rok w kwocie 540 tys. zł. W wykazanych kwotach uwzględniono m.in. ubezpieczenie na życie. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd Banku w dotychczasowym składzie został powołany w dniu 11 marca 2009 roku na trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą Banku. - Rada Nadzorcza W okresie od r. do r. Rada Nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego S..A. działała w składzie: Imię i nazwisko Grzegorz Piwowar Diego Biondo Luigi Lovaglio Elżbieta Ratajczak Artur Czyż Pełniona funkcja Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W 2010 roku działał Komitet Audytu powołany w dniu 16 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2009 w składzie: - Pani Elżbieta Ratajczak Przewodnicząca Komitetu Audytu, - Pan Grzegorz Piwowar, - Pan Artur Czyż. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Podmiotem dominującym bezpośrednio wobec Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 100% akcji Banku. W związku z tym, że Bank Pekao S.A. jest spółką zależną Grupy UniCredit, UCG jest podmiotem dysponującym pośrednio 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pekao Banku Hipotecznego S.A. za pośrednictwem Banku Pekao S.A. - Transakcje z jednostkami powiązanymi Bank przeprowadza transakcje z podmiotem dominującym oraz podmiotami powiązanymi w ramach Grupy. Transakcje z jednostkami powiązanymi obejmują także transakcje z personelem zarządczym podmiotów Grupy Pekao oraz z pracownikami Pekao Banku Hipotecznego S.A. Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w ramach normalnej działalności biznesowej. Obejmują one głównie kredyty, depozyty, transakcje wymiany walut obcych. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi na koniec roku 2010 oraz koszty i dochody za rok obrotowy 2010 są zaprezentowane w nocie 35 Sprawozdania finansowego

12 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU - Umowy znaczące zawarte w ramach jednostek powiązanych - Umowy dotyczące linii kredytowych W marcu 2010 r. Bank podpisał z UniCredit Bank Ireland p.l.c. umowę, na mocy której UniCredit Bank Ireland p.l.c. udostępnił Bankowi linię kredytową do łącznej kwoty 125 mln CHF, którą Bank wykorzystał w całości. W marcu 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowę gwarancji, na mocy której Bank Pekao S.A. udziela Bankowi gwarancji zabezpieczającej spłatę wyżej wymienionego kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami. W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z UniCredit Bank Ireland p.l.c. umowę, na mocy której UniCredit Bank Ireland p.l.c. udostępnił Bankowi linię kredytową, którą Bank wykorzystał w postaci trzech transz po 2 mln EUR oraz dwóch transz o łącznej wartości 52,4 mln CHF. W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowy gwarancji, na mocy których Bank Pekao S.A. udziela Bankowi gwarancji zabezpieczających spłatę wyżej wymienionego kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami. W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy o linię walutową z dnia 28 listopada 2008 r. Na mocy aneksu kwota linii kredytowej została podwyższona z kwoty 440 mln zł do kwoty 600 mln zł. W grudniu 2010 r. Bank do wyżej wymienionej umowy podpisał kolejny aneks, na mocy którego kwota linii kredytowej została zmniejszona do 500 mln zł. 8. Dodatkowe informacje Zdarzenia znaczące dla Banku po dacie bilansowej Na dzień 17 lutego 2011 roku nie wystąpiły zdarzenia znaczące, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku. Zobowiązania warunkowe - Wszczęte postępowania sądowe Na dzień 31 grudnia 2010 r. nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku. Łącznie wartość wszystkich prowadzonych spraw sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych podjętych w celu zaspokojenia wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów wynosi tys. zł, co stanowi 46,93% kapitałów własnych Banku. Na wyżej wymienione wierzytelności Bank utworzył odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Bank jest stroną pozwaną w postępowaniach przed sądem lub organami administracji państwowej na łączną kwotę 101 tys. zł. Na wspomniane wierzytelności Bank utworzył rezerwę w wysokości 101 tys. zł. - Zobowiązania warunkowe do udzielenia kredytów Wartość zobowiązań Banku z tyt. udzielenia kredytów wynosi tys. złotych. - Inne zobowiązania związane z transakcjami pozabilansowymi Wartość zobowiązań z tytułu zawartych transakcji instrumentami finansowymi bieżącymi i terminowymi wynosi tys. złotych. Podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego W czerwcu 2010 r. Bank zawarł z KPMG Audyt Spółka z o.o. umowę o badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz raportów grupowych za okresy kończące się 30 czerwca oraz 31 grudnia w latach 2010 r. i 2011 r. Podmiotem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2009 r. była również firma KPMG Audyt Spółka z o.o. Łączna wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: W tysiącach zł Badanie rocznego sprawozdania finansowego Przegląd grupowego pakietu sprawozdawczego za pierwsze półrocze Pozostałe informacje -Bank nie zawierał i nie zna umów, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. -Agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 3 lutego 2011 r. zmieniła perspektywę dla Długoterminowego Ratingu Międzynarodowego IDR oraz dla Długoterminowego Ratingu Krajowego z negatywnej na stabilną. Oceny ratingowe pozostały bez zmian. Agencja potwierdziła rating A listów zastawnych serii LZ-II-01 (ISIN: PLBPHHP00051) wyemitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. 9. Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Pekao Bank Hipoteczny S.A. kieruje się w swej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności i jest wrażliwy na potrzeby klientów i akcjonariuszy. Bank w pełni stosuje zasady zawarte, w przyjętych przez Zarząd Banku: - Regulaminie udzielania kredytów oraz podejmowania innych zobowiązań pozabilansowych wobec Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku i podmiotów z nimi powiązanych oraz podmiotów będących na Liście Oficerów Korporacyjnych ; - Polityce zarządzania ryzykiem braku zgodności. Zarząd Banku podejmuje czynności mające na celu zapewnienie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa i ładu korporacyjnego obowiązującego w Grupie Pekao S.A. i UCG. Wprowadzona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna Banku dostosowana jest do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka. Podziały realizowanych zadań zapewniają niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej. Alokacja odpowiedzialności jest określona w przejrzysty sposób w wewnętrznych regulacjach Banku. Bank posiada opracowane w formie pisemnej zasady i mechanizmy sprawowania kontroli wewnętrznej, dostosowane do specyfiki Banku i obejmujące m.in. zasady, limity i procedury dotyczące prowadzonej przez Bank działalności, mające charakter kontrolny i funkcjonujące w ramach systemu operacyjnego Banku. Wyodrębniona jednostka kontroli ryzyka niezależna od jednostek biznesowych odpowiada za pomiar i kontrolę identyfikowanych ryzyk. Bank promuje zachowania zgodne z najlepszymi praktykami bankowymi i zasadami obowiązującymi w Grupie

13 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wedle najlepszej wiedzy Zarząd Pekao Banku Hipotecznego S.A. prezentuje roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2010 rok i dane porównywalne za 2009 r. Dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz osiągnięty wynik finansowy. Zawarte w niniejszym dokumencie sprawozdanie Zarządu z działalności Banku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Banku, w tym opis istotnych ryzyk i zagrożeń. PODPISY Zarząd Banku Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Irena Stocka Prezes Zarządu Krzysztof Puchalsk Członek Zarządu Jerzy Tofil Członek Zarządu

14 Table of Contents 1. Selected Bank figures for Macroeconomic situation in 2010, including banking sector Operations of Pekao Bank Hipoteczny S.A. 30 Lending 30 Issuances Financial performance in Main efficiency ratios and their changes 32 Changes in main balance sheet items Important risk factors and threats Directions of development and major elements of the Bank s strategy for Ownership structure, Bank governing bodies, organizational or capital links within the Group 41 Structure of ownership of the Bank s share capital from 1 January to 31 December Company governing bodies 42 Organizational or capital links within the Group Additional information Statement of the Management Board 45 Principles of corporate governance and social responsibility 45 Accuracy and reliability of the presented statements 46 Management Board s report on the Bank s operations in the reporting period from 1 January 2010 to 31 December

15 Management Board Report on the Bank s activity Management Board Report on the Bank s activity 1. Selected Bank figures for 2010 Name 31 Dec Dec Change (%) Profit and loss account in TPLN - Interest income ,8% - Fee income ,1% - Income on exchange positions and ,7% income on operations in financial instruments - Impairment loss ,2% - General and administrative expenses ,0% - Other operating expenses and ,4% income - Profit from operating activities ,6% - Profit before tax ,6% - Profit after tax ,9% Balance sheet in TPLN - Balance-sheet total ,7% - Net receivables from customers ,6% - Liabilities under issues of own securities ,6% - Liabilities to other banks ,3% - Equity ,6% - Share capital ,0% - Number of shares ,0% - Book value per share (in PLN) ,7% - Earnings per share * (in PLN) 7,84 12,08 64,9% Ratios (%) - Return on equity (ROE) before tax 7,71% 11,66% 66,2% - Return on equity (ROE) after tax 6,24% 9,38% 66,5% - Gross return on assets (ROA) 1,11% 1,82% 61,0% - Interest margin on total assets 2,27% 2,45% 92,7% - Cost/income ratio 40,44% 42,31% 95,6% Solvency ratio 16,68% 17,43% 95,7% * Earnings per share calculated on the basis of average weighted number of shares Since 4 October 2010, the sole shareholder of Pekao Bank Hipoteczny S.A. has been Bank Pekao S.A., which holds 100% of share capital and votes at the General Meeting. In view of the above, the Bank belongs to Bank Pekao S.A. group of companies and its financial statements are consolidated with financial statements of Bank Pekao S.A. Statements of Bank Pekao S.A. group are consolidated directly with the financial statements of the majority shareholder of Bank Pekao S.A.. Bank Pekao S.A. group of companies forms part of Bank UniCredit (UCG) group of companies. The Bank s performance in 2010 was described in Chapter 4: Financial performance in Macroeconomic situation in 2010, including banking sector In 2010, the rate of economic growth in Poland was 3.8% compared to 1.7% in Higher GDP dynamics resulted from faster growth in domestic demand. In 2010, retail consumption rose by 3.2% compared to increase by 2.1% the year before. Gross accumulation was reported to grow by 6.7%, compared to a drop by 11.4% in It is worthwhile to point out that the increase results mainly from stock rebuilding. Gross expenditure on tangible assets fell down more sharply in 2010 (by 2.0%) than in 2009 (by 1.1%). Nevertheless its dynamics, after strong negative reading in the first quarter of 2010, which was due to the down-time in building industry caused by severe frost and snow in winter, in the second half of the year positive levels were registered already. Due to the ever more strongly growing internal demand and despite the recovery in global economy, the growth of real GDP was affected by the balance of foreign trade. In 2010 net export contributed to a drop in GDP by 0.1 pp. Compared to positive influence of 2.8 pp. in the preceding year. The labour market in 2010 still remained under the influence of the economic slowdown from the previous year. In the first quarter of 2010, enterprises kept reducing employment (by 1.3% y/y). It was only the increase in demand, growing utilization of production capacity and improving financial performance reported in the subsequent quarters that brought about the gradual improvement of the situation on the labour market. The number of persons employed in Polish enterprises at the end of 2010 totalled 5,379,400, that is, by 124,000 more than at the end of Growing demand for work was, however, accompanied by moderate rise in salaries. The average salary in the sector of enterprises rose by 3.5% in 2010, compared to an increase by 4.2% the year before. Meanwhile, the rate of unemployment was reported slightly higher at the end of 2010: 12.3% than is was at the end of 2009: 12.1%. Reversal of the negative trends on the labour market in 2010 contributed to an improvement in consumers sentiments and persuaded them to buy more, in particular durable consumer goods. Inflation in 2010 stood at 2.6% y/y compared to 3.5% in The average annual rate of base inflation (excluding food and energy prices) was 1.6% compared to 2.7% the year before. CPI continued to fall until mid In the second half of the year it rose, mainly due to higher dynamics of food prices, as well as fuel prices, and prices included in the base inflation basket at the end of Prices of sold industrial production rose by 2.1% in 2010, compared to growth by 3.4% in But it is worthwhile to point out that the second half of 2010 saw a material acceleration of cost inflation, mainly due to the sharp increase in commodity prices on the world markets. In 2010, the Monetary Policy Council maintained unchanged interest rates, with reference rate at 3.50%, Lombard rate at 5.00%, deposit rate at 2.00%, bill rediscount rate at 3.75%, bill discount rate at 4.00% per annum. In April 2010, the NBP intervened on the forex market in order to weaken the zloty. The MPC decided to increase the mandatory reserve rate by 0.5 pp from 3.0% to 3.5%; the rate applies to the mandatory reserve to be kept since 31 December At the end of 2010, budget deficit was slightly below PLN 45bn, which means execution below the level assumed in the state budget law for 2010, i.e. PLN 52.2bn. Better-than-expected execution of the budget balance is a result of higher non-tax income (mainly excise) than forecast and PIT income slightly better than forecasts (thanks to improving situation on the labour market), as well as lower execution on the expenses side. This translated into lower credit needs of the state budget, which were executed in 100% of the plan as early as in November Despite better execution on the side of the central budget, the Ministry of Finance confirmed its forecasts of public finance sector deficit at 7.9% of GDP compared to 7.1% of GDP at the end of

16 Management Board Report on the Bank s activity Management Board Report on the Bank s activity Acceleration of economic growth and stabilization of the situation on financial markets had positive influence on the situation and performance of the banking sector. The year 2010 saw a slow-down in the rate of increase of household deposits compared to This was connected with less attractive bank offers and growing interest in depositing savings in assets involving higher risks. The rate of growth of corporate deposits remained close to that reported in 2009 and stood at 9.9%. The growth was an effect of good financial performance of enterprises and small willingness to invest. Household loans grew by 13.9% in 2010 (compared to 12.0% in 2009), mainly thanks to increase in home loans, combined with stagnation in consumer loans. Corporate loans were reported to drop by 0.3% (compared to 3.7% drop in 2009), due to the process of debt removal in some companies and stagnation in investments. ECONOMIC OUTLOOK FOR 2011 In 2011 we expect the GDP to go up by 4.4%. In our view, the growth will result mainly from higher dynamics of domestic demand (4.9%), which will be a corollary of retail consumption higher by 3.6% and gross capital expenditure higher by 9.7%. We estimate that due to the ever-quicker increase in the rate of import, the influence of net export on the real GDO growth rate will be negative and will stand at -0.6 pp. 3. Operations of Pekao Bank Hipoteczny S.A. Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna operates pursuant to the Law of 29 August 1997 on Mortgage Debentures and Mortgage Banks, as well as Resolution of the Banking Supervision Commission dated 1 December 1999, No. 244/KNB/99. According to the cited basis for the Bank s operations, Pekao Bank Hipoteczny S.A. can operate in two fields: grant mortgage loans and other loans permitted by the aforementioned law and issue mortgage or public debentures. Lending In 2010, Pekao Bank Hipoteczny conducted lending operations in accordance with the applicable laws, supervisor s regulations and standards of Pekao Group. The Bank tried to maintain a competitive position on the market of financing property, both residential and commercial, while striving to maximize the profitability of the portfolio. In 2010, 315 loan agreements were signed for a total amount of PLN 176m, of which sum PLN 62m was home loans, while the volume of loans for commercial properties was PLN 114. The dynamics of total sales of loans was 147% compared to The total volume of mortgage loans on the Bank s balance sheet rose by 4.7 % from PLN 1,783,392,000 at the end of 2009 to PLN 1,866,390,000 at the end of The Bank conducted lending operations which consisted in granting mortgage loans to natural persons and corporations meeting the criteria regarding their creditworthiness and the properties being the collateral for loan repayment. In the field of home loans in 2010 the competition between banks became fiercer, which was particularly noticeable in the second half of the year. As it offered mainly mortgage loans for residential purposes in PLN (including loans covered by governmental subsidies), the Bank could not effectively compete in terms of prices with universal network banks. What proved to be a particular difficulty was the fast reduction in PLN loan margins and increase of fees for loan brokers that sold product packages. The Bank tried to compensate for its reduced ability to effect sales on the residential market with greater activity in the field of commercial loans. Its specialization in financing medium-sized commercial projects enabled it to improve results of sales of commercial loans compared to the preceding year (dynamics of 249%). Regardless of increasing sales, the Bank still focused on maintaining safe parameters of financing, without changing LTC (loan to cost) and LTV (loan to value) ratio values. The loan offer was addressed to entrepreneurs making long-term investments in commercial property and to housing developers. The Bank s home loan sales network in 2010 comprised the biggest credit brokers. Applications submitted through network brokers accounted for three-quarters of all applications for home loans the Bank received in The Bank s main partners are companies with nationwide presence: Expander Advisors, Open Finance, Dom Kredytowy Notus, Gold Finance, A-Z Finanse, Home Broker Doradcy Finansowi. The Bank did not create its own sales networks for financial reasons, recognizing that the model of selling home loans via external networks was more flexible and better adjusted to the Bank s needs and possibilities. Direct sales are part of cooperation with the Bank s existing customers. The Bank solicits itself customers that are interested in corporate loans, with the support of Bank Pekao SA. The cooperation agreement enables presentation of the Bank s credit offer in the network of outlets of the universal bank. The Bank s products for financing commercial properties supplement the offer of Pekao group, especially in the field of business customers. The Bank s team of credit experts operates throughout the country, though locations with well-developed commercial property markets are preferred. Despite higher sales last year, as compared to the preceding year, the Bank did not manage to execute sales plans. Smallerthan-expected sales resulted from the seriously diminished possibilities of operating in the field of home loans, which was dominated by universal network banks, while the increase in sales of commercial loans was limited by the moderate demand for investment loans among entrepreneurs. The Bank anticipates that the situation will not change materially Stricter rules of granting home loans, especially forex loans, will increase price pressure in the field of PLN loans. The Bank sees greater possibilities for increase in sales of loans in the segment of entrepreneurs, which as the market expects should see growing demand for investment loans. Sales possibilities in the area of loans for commercial properties should also be improved by the new Credit Policy, approved by the Bank s authorities in October 2010, which Policy increased the Bank s possibilities of competing on the market, while maintaining safe rules of granting loans. The network of loan sales will be broadened in accordance with the appearing market needs and financial efficiency. The Bank improved the loan monitoring processes and conducted consistent restructuring and debt collection measures. As at the end of December 2010, the share of loans with recognized impairment for which the Bank established provisions stood at 9.24% of the whole credit portfolio, while the ratio of provisions to the value of the whole portfolio stood at 3.29% The total amount of the mortgage bank value of properties accepted by the Bank as security for the mortgage loans, as at 31 December 2010, was PLN 3,253,583,000. Issuances On the liabilities operations side, the Bank conducted a public offer of mortgage debentures as part of the second Programme of Bearer Mortgage Debentures with total nominal value of PLN 2bn. In December 2010 the Bank reported a considerable success. International rating agency Fitch Ratings awarded the debentures issued by the Bank an international rating of A. This is the best rating ever granted to Polish debt securities issued by a private company. Similar ratings are only granted to Treasury bonds for the domestic market. The above high rating for the issue results from Fitch Ratings having granted to the Bank an international rating of A- and its high assessment of the level of security of solvency of the assets listed in the debenture register. On the other hand, it is limited by lack in the Polish regulatory system, unlike in regulatory systems of other countries, of a mechanism ensuring fluent operation of the register in case of the issuer s bankruptcy. Having received such a high mark, at the year-end the Bank conducted the first issue of mortgage debentures under the Programme: its value was PLN 100m. The Bank plans more issues next year. The high assessment of debentures means that Pekao Bank Hipoteczny is able to issue securities with very high security level and to obtain long-term funds for credit operations. The high international rating confirms that the formula of a specialist mortgage bank is the right direction in looking for financing on the capital market

17 Management Board Report on the Bank s activity Management Board Report on LIST the DO Bank s ACJONARIUSZY activity 4. Financial performance in 2010 In 2010, net profit reached PLN 17,480,000, compared to PLN 26,946,000 in the previous year. The Bank still maintained strong equity structure, as demonstrated by high solvency ratio of 16.68%, which fell down only by 0.75% compared to The most important economic ratios and values of selected items from the Statement of total income are presented on the charts below: Main efficiency ratios and their changes in % 10,5% 8,4% 6,3% 4,2% 2,1% 0,00% ROE after tax As at 31 December 2010, ROE after tax was 6.24%, while at the end of 2009 it stood at 9.38%. 14,00% 12,00% 10,00% 2,00% in % 8,00% 1,50% 6,00% 4,00% 2,00% in % 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% ROA ROE before tax As at 31 December 2010, ROA was equal to 1.11% compared to 1.82% at the end of ROE before tax at the end of 2010 stood at 7.71% and was by 3.95 percentage points lower than in ,50% in % 2,00% Interest margin on total assets Interest margin on total assets was 2.27% in 2010 and was lower by 0.18 percentage points compared to

18 Management Board Report on the Bank s activity Management Board Report on the Bank s activity 44,0% 42,0% ,0% ,0% in % 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 28,0% 26,0% 24,0% in thousand PLN ,0% 20,0% Cost/Income ratio Cost to income ratio in 2010 stood at 40.44% having fallen by 1.87 percentage points compared to Total administrative expenses 18,50% Total administrative expenses in 2010 stood at PLN 20,428,000, which marked a decrease by PLN 1,536,000 on the 2009 figure. 16,40% Changes in main balance sheet items in % 14,30% 12,20% ,10% ,00% solvency ratio In 2010, solvency ratio stood at 16.68% compared to 17.43% in in thousand PLN in thousand PLN Loans granted to customers Liabilities under issues of own securites The portfolio of mortgage loans in 2010 totalled PLN 1,866,390,000 and increased by 82,998,000 compared to The nominal value of issued securities was PLN 600,000,000 compared to PLN 914,913,000 in Profit from operating activities Profit from operating activities in 2010 totalled PLN 21,628,000 compared to PLN 33,498,000 in

19 Management Board Report on the Bank s activity Management Board Report on the Bank s activity Assets TPLN in % TPLN in % Loans secured by mortgage ,4% ,3% Loans not secured by mortgage ,6% ,8% Hedging derivatives 0 0,0% 212 0,0% Other financial assets ,8% ,5% Other ,2% ,5% Total assets ,0% ,0% Equity and liabilities Liabilities to banks ,3% ,9% Liabilities under issues of own securities ,1% ,2% Equity ,4% ,7% Other ,2% ,2% Total equity and liabilities ,0% ,0% Due to the particularity of the Bank, loans are the dominant item of assets. The Bank s lending operations were described in Chapter 3. The main source of refinancing the Bank s operations in 2010 was liabilities to banks and mortgage debentures. Liabilities to customers recognized in Other liabilities item totalled PLN 19,248, Important risk factors and threats In 2010 there were changes in the risk management policy and processes, and partially also risk valuation methods, which resulted, among other things, from: - reactions to the changing market situation and - adjustment of internal rules, regulations and procedures of the Bank s operations to regulatory requirements and standards of the group to which the Bank belongs. These changes involved, among other things, amendments to the Bank s Credit Policy. What also changed was the rules of assessing creditworthiness and rules of granting loans. Among the remaining changes, we should also mention amendments to certain rules of recording impairment loss (provisions), amendments to the rules of determining internal capital for coverage of certain risks, as well as change of some internal limits applicable in the Bank. The risks identified by the Bank in 2010 did not change compared to the risks identified in 2009 and included: Credit risk comprising the following kinds of risk: Counterparty s risk understood as the risk that the counterparty will not discharge its obligations to the Bank, Debt concentration risk per debtor or a group of related debtors, resulting from the emergence of large exposures, materially different from other credit exposures, to single borrowers and/or groups of borrowers, Other credit concentration risk, i.e. the risk of considerable concentration of credit losses in connection with the Bank s large exposures to entities from the same economic sector, the same geographical region or otherwise linked, Residual risk understood as the risk of the Bank incurring losses connected with lesser efficiency of accepted collateral (including as a result of drop in prices on the property market). In order to reduce level of credit risk, the Bank clearly defines management procedures and processes for both individual borrower, and groups of borrowers with similar characteristic. Additionally, the Bank has internal credit exposure limits; competences and credit decision making process are contingent upon risk level estimation. Extreme conditions tests are being conducted to estimate the changes - Market risk comprising: Currency risk, i.e. the risk that the Bank will incur losses as a result of changes in currency exchange rates affecting the valuation of individual balance sheet items and off-balance-sheet items expressed in foreign currencies, Interest rate risk in the bank ledger understood as risk for income and equity resulting from adverse changes in interest rates in the bank ledger. To mitigate market risk the Bank adjusts its activity to external and internal prudence norms, while exposure to FX position risk and interest rate risk (determined through calculation of primary positions in underlying instruments in line with Resolution number 76/2010 adopted by the Polish Financial Supervision Authority) is monitored using the Value at Risk method. - Liquidity risk understood as the risk for income and equity resulting from the Bank being unable to pay liabilities when due without incurring unacceptable losses. To mitigate the liquidity risk the Bank adjusts its activity to external and internal prudence norms and to manage and monitor liquidity, it prepares structural liquidity reports. With regard to long-term liquidity the Bank analyzes the financing sources and measures liquidity based on coverage ratios. The Bank daily calculates supervisory short- and long-term liquidity measures using the methodology as set out in Resolution number 386/2008 adopted by the Polish Financial Supervision Authority. - Operational risk understood as the risk that the Bank will incur a loss because of non-adjustment or unreliability of internal processes, technical systems and persons, or because of external events

20 Management Board Report on the Bank s activity Management Board Report on the Bank s activity The operating risk management and control system is applied on all organizational levels of the Bank and is being expanded and developed gradually. The Bank, as a part of the central system of the Pekao SA Group, transfers data on operational risk incidents to a register of operational events and losses. - Business risk, comprising: the risk of issue of debentures, i.e. the risk that the Bank will incur losses connected with the need to repurchase issued debentures before maturity, because of exceeding statutory limits; the risk of financial profit, understood as the risk that the Bank will incur financial losses because of unexpected changes in volumes and/or prices of products offered by the Bank, adverse changes in the business environment (including also changes in the Bank s competitive position and customer behaviours), which are not included in credit, market or operational risks. This risk includes also the risk of legal environment changes adverse to the Bank, as well as the risks resulting from other factors, not included in other kinds of risk. In order to mitigate risk of mortgage bonds emission, the Bank introduced internal limits of emission resulting in over securing the emission to extend placed within statutory limits. Financial result risk is mitigated, inter alia, through monitoring and appropriate quick reacting to changing market situation, control of economic consequences of the Bank s actions, taking cost reducing actions, and other activities designed to optimize income and costs. - Reputational risk and strategic risk understood, respectively, as the risk of losses caused by the possible negative assessment of the Bank s operations by financial markets, customers, business partners, investors, as well as institutions which supervise the Bank s operations (the risk should be seen due to the scale of the Bank s operations in the context of reputational risk of the whole PEKAO/UCG group) and as the risk of losses resulting from wrong strategic decisions being taken and implemented or from lack of necessary decisions of this kind, which decisions should be the response to market developments. The above-described risks are being mitigated by obligation to conduct internal consultations on introducing new products or new activities taking into account the assessment of risks those products/activities can general and the methods of risk mitigation. In 2010 Pekao Bank Hipoteczny S.A. implemented rating models received from Bank Pekao SA in order to assess creditworthiness of come Bank customers. The remaining changes implemented in 2010 were not important for the processes or risk management and measurement compared to the solutions used in the preceding year. In order to ensure adequate level of coverage of individual kinds of risk with equity, the Bank also has Basel II Implementation Team, whose activities include, among other things, support to the Bank s Management Board in this field. As at the end of 2010, no external or internal limits were exceeded. A detailed description of risk factors and threats is included in the financial statements. Acting in accordance with the Law on Debentures and Mortgage Banks, the Bank attaches special weight to maintaining safe levels of utilization of limits connected with issues of debentures specified in the aforementioned Law. No statutory limits were exceeded in 2010, while utilization levels indicate safe rules of operating in this scope. Statutory limits connected with issues of debentures and the degree of their utilization as at 31 December Art.13 (1) Art. 14 Art. 15 (1) (5) Art. 15 (2) Art. 15 (3) Art. 17 Description Maximum statutory limit Ratio of total amount of debts under loans secured by mortgage 14,98% 30,00% and debts acquired from other banks under such loans, for the part exceeding 60% of mortgage bank property value to the total amount of debts secured by mortgage (as %). Ratio of value of outstanding mortgage debentures to 60% of the 47,17% 100,00% total mortgage bank value of properties securing debts, entered in the register of collateral for mortgage debentures (as %). Ratio of total value of acquired shares of other entities to the Bank s 0,00% 10,00% own funds (as %). Ratio of total value of accepted fixed-term deposits, taken out loans 382,06% 600,00% and issued bonds to the Bank s own funds. Ratio of total value of accepted fixed-term deposits, taken out loans 85,40% 100,00% and issued bonds and debentures to the total amount of debts owed under loans secured by mortgage and not secured by mortgage, if the borrower or guarantor of repayment is an entity listed in Art. 3 (2) (1) of the Law and debts under such loans, acquired from other banks. Ratio of total value of outstanding debentures to the total amount of 230,66% 4000,00% the Bank s own funds and the provision securing debentures. The main factor which affected the level of risk in the Bank in 2010 was still the adverse market situation, which had influence on both credit risk (including mainly counterparty risk) and market risk. Results of long-term liquidity analysis conducted in 2010 indicate a strong dependency between the liquidity security of the Bank and the financial stability of the parent company. They also indicate limited possibilities of obtaining alternative stable sources of financing. As the risk aversion resulting from the crisis on the financial markets persists, the Bank sees the risk of further drop in profitability of its operations due to increased costs of refinancing. Art. 18 (1) Ratio of the nominal value of outstanding mortgage debentures to the nominal value of debts secured by mortgage and additional funds entered in the register of collateral for debentures. 41,10% 100,00% A description of risk management in 2010 was included in the financial statements. In order to ensure adequate level of management of the above kinds of risk, the Bank has the following Committees whose activities support the activity of the Bank s Management Board in this field: Asset/Liability Committee (ALCO) whose activities concern in particular market and liquidity risks; Credit Committee whose activities concern credit risk; Operational Risk Committee whose activities concern operational risks

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2010 roku

Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2010 roku Aneks nr 4 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 20 kwietnia 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Raport uzupełniający opinię z badania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym.

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej: DM ALFA lub Dom Maklerski ). Stan na 31 grudnia 2010 roku na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo