1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI TERMOCHEMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI TERMOCHEMIA"

Transkrypt

1 . PIERWSZA I DRUGA ZASADA ERMODYNAMIKI ERMOCHEMIA Zadania przykładowe.. Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego znajduje się początkowo w warunkach P = 0 Pa i = 300 K. Zmiana ciśnienia do P = 0 Pa nastąpiła: a) w warunkach stałej temperatury, b) w warunkach stałej objętości. Obliczyć q, w, U oraz H obu procesów zakładając, że zachodzące przemiany są odwracalne. a) Dla procesu izotermicznego ( = 0) U = 0 i H = 0 zatem q = -w Praca w procesie izotermicznym dana jest równaniem: V w nr V nr P 0 = ln = ln = 8, ln = 78, 8 J P 0 st¹d: q = 78,8 J b) W procesie izochorycznym ( V = 0) w = PdV= 0 zatem U = q Zmiana energii wewnętrznej dana jest równaniem V V U = n C d Wobec faktu, że mamy do czynienia z gazem doskonałym, C v = const., zatem: U = nc v ( - ) emperaturę końcową obliczamy z zależności: v

2 P P P = = = = 0K P 0 stąd: U =, R( 0 300) = 870, 6 J = q (C v dla jednoatomowego gazu doskonałego wynosi,r). Zmianę entalpii wyliczymy z zależności: ( ) p p H = n C d = nc H =, R( 0 300) = 37, 7 J (C p =const.).. Dwa mole dwuatomowego gazu doskonałego, znajdujące się początkowo w warunkach V =,4 0 - m 3 i = 73 K, zwiększyły dwukrotnie swoją objętość odwracalnie w warunkach stałego ciśnienia. Obliczyć q, w, U i H tego procesu oraz parametry końcowe. Proces jest izobaryczny, a więc P = const. Obliczamy ciœnienie: nr P = =, =, 06 0 Pa V 4, 0 emperaturę końcową obliczamy z zależności: Praca dana jest zależnością: V V V V = = = V V = 73 = 46 K Dla procesu izobarycznego (P = const) V w= PdV V w = - P(V - V ) = -,06 0 (4, , ) = -438, J U = nc v ( - ) =,R (46-73) = 348,6 J (C v dla gazu doskonałego dwuatomowego wynosi, R). Wobec faktu, że U = q + w

3 q = U - w = 348,6 -(-438,) = 886,8 J H = nc p ( - ) = 3,R (46-73) = 888,0 J W procesie izobarycznym q równe jest oczywiście H. Występujące tu różnice są związane z zaokrągleniami przy obliczeniach..3. Jeden mol azotu znajduje się w cylindrze z tłokiem pod ciśnieniem 0 Pa w temperaturze 400 K. Cylinder jest izolowany cieplnie od otoczenia. Gaz rozprężył się do ciśnienia końcowego 0 Pa trzema różnymi drogami: a) przy P zewn. nieznacznie mniejszym od ciśnienia gazu (przez cały czas trwania procesu), b) przeciwko stałemu ciśnieniu zewnętrznemu P = 0 Pa, c) przy P zewn. = 0. Obliczyć q, w, U, H i S procesów oraz końcowe temperatury dla procesów a), b) i c). Azot traktujemy jak gaz doskonały. Cylinder jest izolowany cieplnie od otoczenia, nie ma zatem wymiany ciepła między cylindrem (układem) a otoczeniem, stąd wniosek, że mamy do czynienia z przemianami adiabatycznymi, czyli q = 0. a) Zapis punktu a) wskazuje, że mamy do czynienia z procesem odwracalnym, za- tem zmiana entropii gazu S(układu) = 0. Końcową temperaturę obliczymy z zależności słusznej jedynie dla odwracalnej adiabaty: C R P 0 p ln = ln 3, R ln = R ln = 38K P U = nc v ( - ) =,R(38-400) = -496, J ponieważ q = 0 3 to: w = U = -496, J H = n C p ( - ) = 3,R(38-400) = -09, J b) Rozprężanie przeciwko stałemu ciśnieniu zewnętrznemu jest procesem nieodwracalnym. Dla obliczenia temperatury końcowej skorzystamy z zależności: U = w 3

4 4 nc v ( - ) = -P(V - V ) V obliczymy z zależności V nr 8, = = = 66, 0 P 0 V wyrazimy za pomocą parametrów końcowych V R = 0 stąd otrzymamy zależność: R, R ( 400) = 0 66, 0 0 gdzie jedyną niewiadomą jest szukana temperatura końcowa. = 34,8 K U = w =,R(34,8-400) = - 88,9 J H = 3,R(34,8-400) = -664, J Zmianę entropii układu obliczymy korzystając z zależności: m 3 S C R P = p ln ln słusznej dla dowolnej przemiany mola gazu P doskonałego 34, 8 0 S= 3, Rln Rln = 7, J K c) Dla procesu rozprężania do próżni mamy w = 0, a ponieważ q = 0, zatem i U = 0, i w konsekwencji = 0. Wobec = 0, H = 0. S C R P 0 = p ln ln = R ln = 76, J K P 0.4 Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego znajdujący się w warunkach normalnych wykonuje cykl odwracalny pokazany na rysunku: 4

5 Podczas przemiany A następuje dwukrotne zwiększenie ciśnienia, przy braku wymiany ciepła z otoczeniem. Określić rodzaj przemian oraz obliczyć wartości q, w, U i H dla poszczególnych przemian i dla cyklu. Wyniki przedstawić w tablicy. Przemiana A jest procesem adiabatycznym (q = 0) Przemiana B jest procesem izochorycznym (V = const) Przemiana C jest procesem izobarycznym (P = const). Ponieważ H i U są funkcjami stanu, zatem dla cyklu H i U są równe 0. Obliczamy temperaturę w punkcie. Dla odwracalnej adiabaty C R P p ln = ln P zatem R ln = Rln = 360K 73 U A = w A = nc v ( - ) =,R(360-73) = 08,0 J H A = nc p ( - ) =,R(360-73) = 808,3 J Obliczamy temperaturę w punkcie 3. Ciśnienie, jak wynika z rysunku, osiąga w punkcie 3 wartość ciśnienia początkowego. Dla przemiany izochorycznej P P3 P 3 = 3 = = = 80K P 3 U B = q B =,R(80-360) = -44,8 J

6 6 H B =,R(80-360)= -374,3 J Przemiana C jest procesem izobarycznym. Wielkości U C, H C można obliczyć wykorzystując fakt, że dla cyklu przemian zmiana funkcji stanu jest równa 0. U A + U B + U C = 0 U C = - U A - U B = ,8 = 9,8 J H C = 933 J W przemianie izobarycznej H C = q C = 933 J, a ponieważ U C = q C + w C, zatem w C = -773, J. Po podsumowaniu wartości q i w dla poszczególnych przemian okazuje się, że dla cyklu: -q = w = 3,8 J, co świadczy o poprawności obliczeń. Przemiana/Proces w [J] q [J] U [J] H [J] A-adiabatyczny ,0 808,3 B -izochoryczny 0-44,8-44,8-374,3 C-izobaryczny -773, 933,0 9,8 933,0 Cykl 3,8-3, Obliczyć H i U reakcji: C H + H = C H 6 w temperaturze 98 K, mając do dyspozycji ciepła tworzenia: H o 98 tw.(c H ) = 7,0 kj mol - H o 98 tw.(c H 6 ) = -8,0 kj mol - oraz ciepła spalania: H o 98 sp.(c H ) = -300 kj mol - H o 98 sp.(c H 6 ) = -60 kj mol - H o 98 sp.(h ) = -86 kj mol - Związek pomiędzy efektem cieplnym reakcji a ciepłem tworzenia produktów i substratów, wynikający z prawa Hessa, można zapisać w postaci wzoru: ( ) ( ) H = n H n H i i tw prod. i tw i substr. gdzie: n i - oznacza współczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji. Należy pamiętać, że wszystkie użyte w obliczeniach wartości ciepeł muszą odnosić się do tych warunków (temperatury, ciśnienia, stanu skupienia), w 6

7 jakich przebiega reakcja. Jeżeli korzystamy z ciepeł spalania reagentów, to odpowiednia zależność ma postać następującą: ( i sp ) ( i sp. ). i H = n H n H substr. Obliczamy H reakcji na podstawie ciepeł tworzenia. i prod. ( tw tw ) o o ( ) ( ) ( ) o 98tw H = H C H H C H + H H H = -8 - (7 + 0) = - 3 kj Należy zwrócić uwagę na fakt, że entalpie tworzenia pierwiastków w stanie standardowym są równe zeru, jeżeli w tych warunkach występują one w odmianach termodynamicznie trwałych. Obliczamy H reakcji w temperaturze 98 K na podstawie ciepeł spalania. o o ( ) ( ) ( ) o 98 sp. 98 sp. 98 sp. 6 H = H C H + H H H C H H = (-86) - (-60) = -3 kj Celem przeliczenia efektu cieplnego reakcji w warunkach stałego ciśnienia ( H) na efekt cieplny reakcji, w warunkach stałej objętości ( U), skorzystamy z zależności: U = H - n g R wynikającej z I zasady termodynamiki, gdzie: n g to zmiana liczby moli gazowych reagentów. ng = ( ni) ( n ) prod. i substr. Zatem: U = (-). 8, = J = 307,0 kj 7.6. Obliczyć H i U reakcji: 3C H (g) = C 6 H 6 (g) w temperaturze 398 K, mając do dyspozycji następujące dane: H o 98 tw.(c H ) = 7,0 kj mol - H o 98 tw.(c 6 H 6 ) = 83,0 kj mol - Zadanie należy rozwiązać dla dwu przypadków: a) Molowe pojemności cieplne (C p ) nie są funkcjami temperatury i wynoszą: C p (C H ) = 43,9 J mol - K - oraz C p (C 6 H 6 ) = 8,7 J mol - K - b) Molowe pojemności cieplne są funkcjami temperatury opisanymi przez następujące zależności: C p (C H ) = 3, + 68,. 0-3 [J mol - K - ] 7

8 8 oraz C p (C 6 H 6 ) = -33, , [J mol - K - ] Obliczamy H reakcji w temp.98 K wykorzystując ciepła tworzenia reagentów. H = H tw. (C 6 H 6 ) - 3 H tw. (C H ) = = -98 kj Zależność ciepła reakcji od temperatury otrzymujemy wykorzystując prawo Kirchhoffa. H = H + C d (.6.) p gdzie: C p - oznacza różnicę pojemności cieplnych produktów i substratów pomnożonych przez odpowiednie współczynniki stechiometryczne. Dla powyższej reakcji: C p = C p (C 6 H 6 ) - 3C p (C H ) Jeżeli wartości C p nie są funkcjami temperatury (punkt a).) to równanie (.6.) przyjmuje postać: H = H + C ( ) p Zatem: H 398 = (8, ,9)(398-98) = -603 kj Jeżeli C p jest funkcją temperatury (punkt b).) o postaci C p = a + b, to równanie (.6.) przyjmie postać: b H ( ) H a b d H a( ) ( = + + = + ) + gdzie: a = -33,9-3 3, = -04,4 b = (387,9-3 68,). 0-3 = 8,4 0-3 Po podstawieniu otrzymamy: 3 H 398 = , ,4(398-98) + ( ) H 398 =-6006 J = -60, kj Obliczamy efekt cieplny reakcji w warunkach stałej objętości. U 398 = -60, (-) 8, = -9,4 kj.7. Obliczyć H i U reakcji izomeryzacji: CH 3 - O - CH 3 (g) = C H OH (c) w temperaturze 98 K, mając do dyspozycji następujące dane odnoszące się do temp. 98 K: H tw. (C H OH(c)) = - 76 kj mol - H tw. (H O(c)) = -84 kj mol - 8

9 H tw. (CO (g)) = -393 kj mol - H sp. (CH 3 -O-CH 3 ) = -460 kj mol - Uwaga! Jeżeli mamy podane ciepło spalania bez zapisu reakcji spalania, to pow- stająca woda znajduje się w stanie ciekłym. Ponieważ w tym przypadku nie dysponujemy ciepłami tworzenia lub też spalania obu reagentów, do obliczenia efektu cieplnego nie można wykorzystać zależności podanych w poprzednich zadaniach. Prawo Hessa mówi, że efekt cieplny procesu nie zależy od etapów pośrednich, a jedynie od początkowego i końcowego stanu układu, jeżeli tylko ciśnienie lub też objętość układu pozostają podczas procesu niezmienione i jedyną pracą, jaką układ wykonuje, jest praca przeciwko ciśnieniu zewnętrznemu. Wykorzystując dane podane w zadaniu możemy napisać szereg reakcji i przypisać im odpowiednie efekty cieplne, tak aby po dodaniu zapisanych reakcji otrzymać reakcję, której efekt cieplny mamy wyznaczyć. CH 3 - O - CH 3 + 3O = CO + 3H O(c) ; H = -460 kj (.7.) C + 3H +/O = C H OH(c) ; H = -84 kj (.7.) CO = C + O ; H 3 = 393 kj (.7.3) 3H O(c) = 3H + 3/O ; H 4 = 3 84 kj (.7.4) Należy zwrócić uwagę na fakt, że w reakcjach (.7.3) i (.7.4) były podane ciepła tworzenia H O(c) i CO. Zapisaliśmy reakcje odwrotnie, stąd zmieniliśmy znak przy efekcie cieplnym. Ponadto reakcję (.7.3) podwoiliśmy, a reakcję (.7.4) potroiliśmy, co też uwzględniono przypisując im odpowiednie wartości H 3 i H 4. Ponieważ, jak już wspomniano, dodanie czterech zapisanych reakcji daje reakcję: CH 3 - O - CH 3 (g) = C H OH(c) zatem poszukiwany efekt cieplny reakcji będzie równy sumie zmian entalpii poszczególnych reakcji. H x = H + H + H 3 + H 4 H x = = -06 kj 9.8. Do 800 g wody o temperaturze 93 K, znajdującej się w izolowanym cieplnie zasobniku, wrzucono 63,4 g miedzi o temperaturze 363 K. Obliczyć zmianę entropii tego procesu wyrównywania się temperatur oraz wykazać, że proces ten jest samorzutny. Dla uproszczenia przyjmujemy, że pojemności cieplne wody i miedzi nie zależą od temperatury. C p (H O) = 7,3 J mol - K - C p (Cu) = 4, J mol - K - 9

10 0 M(Cu) = 63,4 g Do obliczenia temperatury końcowej wykorzystamy fakt, że suma zmian entalpii miedzi i wody musi być równa zero, ponieważ naczynie jest izolowane cieplnie (nie ma wymiany ciepła z otoczeniem). ( ) ( ) H + H = 0 n C 93 + n C 363 = 0 HO Cu HO p HO k Cu p Cu k Po podstawieniu mamy: , 3 ( ) +, 4 ( 363) ,, = k k Stąd k = 9, K Obliczamy zmiany entropii wody i miedzi korzystając z zależności: zatem S S= ncp ln 9, = 00 7, 3ln = 6, 33J K 93 HO Zmiana entropii układu wynosi więc S = 9, = Cu J 0 4, ln 0, 6 K 363 Su ( ) = SHO+ SCu = 676, J K Zmiana entropii otoczenia wynosi zero, zatem Suizol (. ) = Su ( ) + Sot ( ) = 676, J K > 0 k p proces samorzutny.9. Gaz doskonały zamknięty w cylindrze z tłokiem zajmującym początkowo objętość, 0 - m 3 pod ciśnieniem 3 0 Pa w temperaturze 70,6 K, rozpręża się do ciśnienia końcowego 0 Pa dwiema drogami: a) izotermicznie i odwracalnie, b) izotermicznie, przeciwko ciśnieniu zewnętrznemu równemu zero. Obliczyć dla obu procesów wartości: q, w, U, H, G oraz S dla układu i otoczenia. 0

11 Nieznana jest tu liczba moli gazu, którą obliczymy z równania: PV n = = 30 0, R 8, 34 70, 6 = a) Dla przemiany izotermicznej =0, stąd U i H = 0 oraz q = -w Pracę obliczymy z zależności V w nr V nr P 0 = ln = ln = R 70, 6ln P 30 q = 84 J Zmianę entalpii swobodnej obliczymy z zależności: = 84 J P G = nr = 84 J P ln Zmiana entropii układu równa jest stosunkowi ciepła wymienionego odwracalnie do temperatury, w której ta wymiana nastąpiła. ( ) S u q 84 = = = 674, J K 70, 6 Zmiana entropii układu izolowanego, równa sumie entropii układu ( S(u)) oraz otoczenia ( S(ot)), dla procesu odwracalnego jest równa zero. zatem S(u.izol) = S(u) + S(ot) = 0 S(ot) = -6,74 J K - Uwaga! Do obliczenia G można wykorzystać zależność G = H - S. Wobec faktu, że H = 0, G = - S = -70,6 6,74 = 84 J b) Podczas rozprężania przeciwko P zewn = 0 wykonana praca jest równa zero (w = 0). Ponieważ U = 0, to i q = 0 P G = nr ln P = 84J Zmiana entropii dla dowolnej przemiany gazu doskonałego dana jest zależnością:

12 P S= ncp ln nr ln P Dla przemiany izotermicznej = const. S u nr P 0 ( ) = ln = Rln = 674, J K P 30 S otoczenia jest równa zero, gdyż układ nie wymienił ciepła z otoczeniem S ( q ot )= = 0 = 0 S(u.izol) = S(u) + S(ot) = 6, = 6,74 J K - Jeżeli S układu izolowanego jest większa od zera, to proces jest samorzutny, co jest oczywiste w przypadku rozprężania gazu przeciwko P zewn = Obliczyć q, w, U, H, S oraz G procesu parowania 3 moli benzenu w normalnej temperaturze wrzenia 33, K. Ciepło parowania benzenu w tej temperaturze wynosi 3,0 kj mol -. W warunkach izobarycznych q = H. q jest molowym ciepłem parowania, dla 3 moli mamy q = H = 3 3 = 93 kj. U = H - nr, gdzie n jest różnicą liczby moli gazowych produktów i substratów dla reakcji: 3C 6 H 6 (c) = 3C 6 H 6 (g) ; n = 3 zatem U = ,34. 33, =8493,0 J = 84,9 kj Pracę obliczymy z równania I zasady termodynamiki U = q + w w = U - q = 84,9-93,00 = -8,8 kj Zmiana entropii przemiany fazowej jest równa stosunkowi entalpii (lub ciepła) przemiany do temperatury, w której przemiana zachodzi H S = = = 63, 38 J K 33, Zmiana entalpii swobodnej ( G) w warunkach izotermicznych dana jest zależnością: G = H - S. Jeżeli podstawimy S = H, to otrzymamy:

13 G = H H =0 Wniosek ten moglibyśmy wyciągnąć wcześniej, gdyż przemiana ta jest przemianą równowagową w warunkach izotermiczno-izobarycznych. Kryterium równowagi w tych warunkach to G = 0... Do kg wody o temperaturze 7 o C, znajdującej się w izolowanym cieplnie naczyniu, wrzucono 0,80 kg lodu o temperaturze 0 o C. Obliczyć temperaturę końcową oraz zmianę entropii układu i otoczenia. C p (H O(c)) = 7,3 J mol - K -, L t (H O) = 6 kj mol -. Dla uproszczenia obliczeń przyjmijmy, że pojemność cieplna wody ciekłej oraz ciepło topnienia lodu nie zależą od temperatury. Poszukując temperatury końcowej układu trzeba zwrócić uwagę, że mogą tu wystąpić dwa różne stany końcowe: a) cały lód się stopi, a temperatura końcowa będzie większa od zera, a mniejsza od 7 o C, b) część lodu się stopi; w stanie końcowym będziemy mieli w układzie lód i wodę, a temperatura końcowa będzie wynosiła 0 o C. Ponieważ układ jest izolowany cieplnie, możemy zapisać, że suma zmian entalpii będzie równa zeru. Zakładając, że stanem końcowym jest woda(punkt a), musimy uwzględnić: ) zmianę entalpii przy ochłodzeniu kg H O od temp. 300 K do k ) zmianę entalpii topnienia 0,8 kg H O(s), 3) zmianę entalpii związaną z ogrzaniem 0,8 kg H O od temp. 73K do k ( ) 000 H = 7, 3 8 k 300 H = ( ) H = , k 73 H = H + H + H 3 = 0 7, 3 ( ) ( 73) , = k k 3 stąd: k = 83,7 K 3

14 4 Ponieważ obliczona temperatura końcowa jest zawarta między 73 a 300 K, zatem przyjęte założenie jest słuszne. Obliczając entropię układu musimy uwzględnić trzy składowe odpowiadające punktom, i 3. S , 7 = 7, 3ln = 33, 7 J K S = = 9, 78 J K 73 S 3 80 J K , 7 =, ln = 8, 9 73 S(u) = S + S + S 3 =,03 J K - Zmiana entropii otoczenia wynosi zero, ze względu na brak wymiany ciepła z otoczeniem. Zatem zmiana entropii układu izolowanego wynosi S(u.izol) = S(u) + S(ot) =,03 J K -.. Obliczyć absolutną entropię mola gazowego benzenu w temp.373 K pod ciśnieniem 0 Pa. Wartość absolutnej entropii benzenu ciekłego wynosi S o 98 = 73, J mol - K -. Zakładamy, że pojemności cieplne gazowego i ciekłego benzenu są niezależne od temperatury i wynoszą: C p (C 6 H 6 (g)) = 69, oraz C p (C 6 H 6 (c)) = 73, J mol - K -. emperatura wrzenia benzenu wynosi 33, K, a jego ciepło parowania 3,0 kj mol -. Symbol S o 98 oznacza absolutną entropię w warunkach standardowych, to jest w temp. 98 K i pod ciśnieniem,03 0 Pa. Zapiszmy ciąg przemian, które doprowadzą do podanego w zadaniu stanu końcowego benzenu. S ( ) 6 6 ( ) S S ( ) 3 = = 6 6 ( 3 = 373 = 03 0 ) 4 ( = 373 = 0 ) S CH() c =, P=, CH() c =,, P=, 6 6 CH( g),, P, CH( g), P, 6 6 CH( g) KP, Pa Szukana wartość absolutnej entropii będzie równa: o ( ( ))( 373, 0 ) o S C H g = P= = S + S + S + S + S 6 6 4

15 gdzie: S - zmiana entropii związana z ogrzaniem benzenu od temp. 98 K do temp. 33, K pod ciśnieniem,03 0 Pa 33, 3 S = ncp ( C6H6()ln c ) = 73, ln = 9, 38 J mol K 98 S - zmiana entropii związana z przejściem fazowym w temp. S H p 3000 = = = 87, 79 J mol K 33, S 3 - zmiana entropii związana z podgrzaniem gazowego benzenu od temperatury wrzenia do temperatury końcowej 3 S = ncp ( C6H6 g ) J mol K = 33 = ( ) ln, ln,, S 4 - zmiana entropii związana z podwyższeniem ciśnienia gazowego benzenu do P = 0 Pa. S nr P 0 4 = ln = 8, 34ln = 6, J mol K P 03, 0 Ostatecznie ( )( ) o S C H ( g) = 373, P = 0 = 99, 48 J mol K 6 6 ZADANIA.. Dwuatomowy gaz doskonały znajdujący się początkowo w warunkach: P = 0, 0 Pa, V = 9, m 3 i temperaturze 73 K jest sprężany odwracalnie do P = 0 Pa: a) w warunkach stałej objętości, b) w warunkach stałej temperatury. Obliczyć q, w, U oraz H obu procesów... mol jednoatomowego gazu doskonałego znajdujący się początkowo w warunkach: V = 4, m 3, = 46 K zmniejsza dwukrotnie swoją objętość w warunkach stałego ciśnienia w sposób odwracalny. Obliczyć q, w, U i H tego procesu oraz parametry końcowe gazu g tlenu o temperaturze początkowej 98 K sprężono adiabatycznie i odwracalnie od objętości m 3 do 0-3 m 3. Obliczyć temperaturę końcową gazu oraz w, U i H procesu, zakładając, że tlen zachowuje się jak gaz doskonały.

16 6.4. Wodór znajdujący się początkowo w warunkach P = 0 Pa, V =, m 3 i temperaturze 300 K rozpręża się adiabatycznie do P = 0, 0 Pa dwiema drogami: a) przeciwko stałemu ciśnieniu zewnętrznemu 0, 0 Pa, b) przeciwko P zewn = 0. Obliczyć temperatury końcowe obu procesów oraz wartości w, U, H, G i S... mol gazu doskonałego jednoatomowego przechodzi cykl przemian odwracalnych: ) Gaz znajdujący się początkowo w warunkach normalnych zwiększa dwukrotnie swoją objętość w warunkach stałego ciśnienia. ) Następnie gaz jest sprężany izotermicznie wymieniając w tym procesie ciepło równe -693 J. 3) Kolejny etap to rozprężanie adiabatyczne do stanu początkowego. Obliczyć: q, w, U i H dla poszczególnych etapów i dla całego cyklu. Wyniki przedstawić w tabeli..6. Obliczyć H o 98 oraz U o 98 procesu tworzenia mola wody ciekłej mając dane: H o 98 tw(h O(g)) = -4, kj mol - oraz ciepło parowania wody w temperaturze 98 K równe 39,3 kj mol Obliczyć H i U reakcji: C H (g) + H = C H 4 (g) w temperaturze 398 K. Dane do obliczeń należy znaleyć w odpowiednich tablicach. Dla uproszczenia przyjąć, że pojemności cieplne reagentów są niezależne od temperatury..8. Obliczyć H oraz U reakcji 3CH 4 (g) + CO (g) = C H OH(c) w temperaturze 98 K, mając do dyspozycji następujące dane: H tw (C H OH(c)) = -78 kj H tw (H O(c)) = -86 kj H tw (CO ) = -394 kj H sp (CH 4 (g)) = -890 kj.9. Obliczyć wartość H i U reakcji 6

17 7 C 6 H 6 (g) + 3H (g) = C 6 H (g) w temperaturze 7 o C, jeżeli standardowe entalpie spalania ( H o 98) wodoru, benzenu i cykloheksanu wynoszą odpowiednio:-4 kj mol -, -374 kj mol -, kj mol -. Ciepła molowe reagentów przedstawiają następujące wyrażenia: C 6 H 6 : C p =,7 + 0, [J mol - K - ] C 6 H : C p = 0,9 + 0,4 [J mol - K - ] H : C p = 8,9 J mol - K -.0. Obliczyć temperaturę, w której H reakcji: CH 3 CHO(g) = CH 4 (g) + CO(g) będzie równe zeru. Standardowe ciepła tworzenia ( H o 98) aldehydu octowego, metanu i tlenku węgla wynoszą odpowiednio: -66,0, -7,0, -0, kj mol -. Przyjmujemy, że molowe pojemności cieplne są niezależne od temperatury i wynoszą odpowiednio:,4; 3,4 i 37,7 J mol - K - dla aldehydu octowego, tlenku węgla i metanu... Do kg wody w temperaturze 7 o C, znajdującej się w izolowanym cieplnie naczyniu, wrzucono 0, kg lodu o temp. 0 o C. Obliczyć temperaturę końcową oraz zmianę entropii układu i otoczenia. C p (H O(c)) = 7,3 J mol - K -, L t (H O) = 6 kj mol -... Obliczyć q, w, H, U, G i S procesu skraplania moli pary wodnej w normalnej temperaturze wrzenia 373 K. Ciepło parowania wody w tej temperaturze wynosi 4 kj mol Gaz doskonały jednoatomowy, zajmujący objętość 0 - m 3 w temperaturze 300 K i pod ciśnieniem 0 Pa, jest sprężany adiabatycznie i odwracalnie do ciśnienia równego 0 Pa. Obliczyć: w, U, H, S i G tego procesu. Wartość entropii absolutnej gazu w warunkach początkowych wynosi 00 J mol - K mol dwuatomowego gazu doskonałego znajdującego się początkowo w warunkach P = 0 4 Pa i V = m 3 rozpręża się w stałej temperaturze: a) odwracalnie do ciśnienia P =, 0 4 Pa, b) przeciwko stałemu ciśnieniu P =, 0 4 Pa. Obliczyć: q, w, H, U i S układu i otoczenia. 7

18 8.. Obliczyć wartość entropii absolutnej jednego mola pary wodnej znajdującej się pod ciśnieniem 0 Pa w temperaturze 400 K. S o 98(H O(c)) = 70 J mol - K -. Ciepło parowania w normalnej temperaturze wrzenia wynosi 4 kj mol - K -. C p (H O(c)) = 7,3 J mol - K -, C p (H O(g)) = 30,0 + 0,7 0-3 J mol - K -. ODPOWIEDZI DO ZADAN.. a) w = 0; U = q = 30 J; H = 888 J; b) U = 0; H = 0; w = 346, J; q = -346, J... w = 69 J; q = -674 J; U = -340 J; H = -674 J; P =,03 0 Pa; V =,4 0 - m 3 ; = 73 K..3. k = 360 K; q = 0; U = w = 89 ; H = 804 J..4. a) q = 0; U = w = -004,7 J; H = -806,6 J; S =,40 J K - ; G - nie mo?na obliczya bez znajomooci wartooci entropii absolutnej. b) q = 0; w = 0; U = 0; H = 0; S = 7,9 J K - ; G = 86, J.. Przemiana q [J] w [J] U [J] H [J] Izobara Izoterma Adiabata Cykl H o 98 = -8, kj mol - ; U o 98 = -77,8 kj mol H o 398 = -77,4 kj ; U o 398 = -74, kj..8. H o 98 = 66,0 kj; U o 98 = 7,9 kj..9. H o 400 = -08,9 kj; U o 400 = -0, kj..0. = 466 K... k = 73 K; S u = 9,0 J K - ; S ot = 0; S u i = 9,0 J K -... G = 0; q = H = J; w = 60 J; U = J; S = -, J K U = w = 390,7 J; H = 3984, J; S = 0; G = -8, J..4. a) U = H = 0; w = -386, J; q = 386, J; S u =,76 J K - ; S ot = -,76 J K -. b) U = H = 0; w = -000 J; q = 000 J; S u =,76 J K - ; S ot -4,6 J K -... S(H O, p = 0 Pa, = 400 K) = 07, J mol - K -. 8

(1) Równanie stanu gazu doskonałego. I zasada termodynamiki: ciepło, praca.

(1) Równanie stanu gazu doskonałego. I zasada termodynamiki: ciepło, praca. (1) Równanie stanu gazu doskonałego. I zasada termodynamiki: ciepło, praca. 1. Aby określić dokładną wartość stałej gazowej R, student ogrzał zbiornik o objętości 20,000 l wypełniony 0,25132 g gazowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2,8663 10 4 J

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2,8663 10 4 J Tomasz Lubera Zadanie: Zadanie 1 Autoklaw zawiera 30 dm 3 azotu o temperaturze 15 o C pod ciśnieniem 1,48 atm. Podczas ogrzewania autoklawu ciśnienie wzrosło do 3800,64 mmhg. Oblicz zmianę energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12 Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12 atomu węgla 12 C. Mol - jest taką ilością danej substancji,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa

ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Prawo zachowania energii: ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Ogólny zasób energii jest niezmienny. Jeżeli zwiększa się zasób energii wybranego układu, to wyłącznie kosztem

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą ze zbioru zadań P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, CHEMIA FIZYCZNA Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001

Zadania pochodzą ze zbioru zadań P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, CHEMIA FIZYCZNA Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001 Zadania pochodzą ze zbioru zadań P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, CHEMIA FIZYCZNA Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 2001 I zasada termodynamiki - pojęcia podstawowe C2.4 Próbka zawierająca

Bardziej szczegółowo

Termochemia efekty energetyczne reakcji

Termochemia efekty energetyczne reakcji Termochemia efekty energetyczne reakcji 1. Podstawowe pojęcia termodynamiki chemicznej a) Układ i otoczenie Układ, to wyodrębniony obszar materii, oddzielony od otoczenia wyraźnymi granicami (np. reagenty

Bardziej szczegółowo

Podstawy termodynamiki

Podstawy termodynamiki Podstawy termodynamiki Organizm żywy z punktu widzenia termodynamiki Parametry stanu Funkcje stanu: U, H, F, G, S I zasada termodynamiki i prawo Hessa II zasada termodynamiki Kierunek przemian w warunkach

Bardziej szczegółowo

Termochemia elementy termodynamiki

Termochemia elementy termodynamiki Termochemia elementy termodynamiki Termochemia nauka zajmująca się badaniem efektów cieplnych reakcji chemicznych Zasada zachowania energii Energia całkowita jest sumą energii kinetycznej i potencjalnej.

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA

TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA Termodynamika - opisuje zmiany energii towarzyszące przemianom chemicznym; dział fizyki zajmujący się zjawiskami cieplnymi. Termochemia - dział chemii zajmujący się efektami

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA. TERMOCHEMIA: dział chemii, który bada efekty cieplne towarzyszące reakcjom chemicznym w oparciu o zasady termodynamiki.

TERMOCHEMIA. TERMOCHEMIA: dział chemii, który bada efekty cieplne towarzyszące reakcjom chemicznym w oparciu o zasady termodynamiki. 1 TERMOCHEMIA TERMOCHEMIA: dział chemii, który bada efekty cieplne towarzyszące reakcjom chemicznym w oparciu o zasady termodynamiki. TERMODYNAMIKA: opis układu w stanach o ustalonych i niezmiennych w

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku TERMODYNAMIKA przykłady zastosowań I.Mańkowski I LO w Lęborku 2016 UKŁAD TERMODYNAMICZNY Dla przykładu układ termodynamiczny stanowią zamknięty cylinder z ruchomym tłokiem, w którym znajduje się gaz tak

Bardziej szczegółowo

Przemiany termodynamiczne

Przemiany termodynamiczne Przemiany termodynamiczne.:: Przemiana adiabatyczna ::. Przemiana adiabatyczna (Proces adiabatyczny) - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 TERMOCHEMIA

WYKŁAD 3 TERMOCHEMIA WYKŁAD 3 TERMOCHEMIA Termochemia jest działem termodynamiki zajmującym się zastosowaniem pierwszej zasady termodynamiki do obliczania efektów cieplnych procesów fizykochemicznych, a w szczególności przemian

Bardziej szczegółowo

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 1, zadanie nr 1 1

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 1, zadanie nr 1 1 Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 1, zadanie nr 1 1 [Imię, nazwisko, grupa] prowadzący Uwaga! Proszę stosować się do następującego sposobu wprowadzania tekstu w ramkach : pola szare

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Równowaga chemiczna

Wykład 10 Równowaga chemiczna Wykład 10 Równowaga chemiczna REAKCJA CHEMICZNA JEST W RÓWNOWADZE, GDY NIE STWIERDZAMY TENDENCJI DO ZMIAN ILOŚCI (STĘŻEŃ) SUBSTRATÓW ANI PRODUKTÓW RÓWNOWAGA CHEMICZNA JEST RÓWNOWAGĄ DYNAMICZNĄ W rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami Zasada zerowa Kiedy obiekt gorący znajduje się w kontakcie cieplnym z obiektem zimnym następuje

Bardziej szczegółowo

Fizyka Termodynamika Chemia reakcje chemiczne

Fizyka Termodynamika Chemia reakcje chemiczne Termodynamika zajmuje się badaniem efektów energetycznych towarzyszących procesom fizykochemicznym i chemicznym. Termodynamika umożliwia: 1. Sporządzanie bilansów energetycznych dla reakcji chemicznych

Bardziej szczegółowo

Temodynamika Roztwór N 2 i Ar (gazów doskonałych) ma wykładnik adiabaty κ = 1.5. Określić molowe udziały składników. 1.7

Temodynamika Roztwór N 2 i Ar (gazów doskonałych) ma wykładnik adiabaty κ = 1.5. Określić molowe udziały składników. 1.7 Temodynamika Zadania 2016 0 Oblicz: 1 1.1 10 cm na stopy, 60 stóp na metry, 50 ft 2 na metry. 45 m 2 na ft 2 g 40 cm na uncję na stopę sześcienną, na uncję na cal sześcienny 3 60 g cm na funt na stopę

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ KALORYMETRIA - CIEPŁO ZOBOJĘTNIANIA WSTĘP Według pierwszej zasady termodynamiki, w dowolnym procesie zmiana energii wewnętrznej, U układu, równa się sumie ciepła wymienionego z otoczeniem, Q, oraz pracy,

Bardziej szczegółowo

Temperatura jest wspólną własnością dwóch ciał, które pozostają ze sobą w równowadze termicznej.

Temperatura jest wspólną własnością dwóch ciał, które pozostają ze sobą w równowadze termicznej. 1 Ciepło jest sposobem przekazywania energii z jednego ciała do drugiego. Ciepło przepływa pod wpływem różnicy temperatur. Jeżeli ciepło nie przepływa mówimy o stanie równowagi termicznej. Zerowa zasada

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z FIZYKI - TERMODYNAMIKA

ZADANIA Z FIZYKI - TERMODYNAMIKA ZADANIA Z FIZYKI - TERMODYNAMIKA Zad 1.(RH par 22-8 zad 36) Cylinder jest zamknięty dobrze dopasowanym metalowym tłokiem o masie 2 kg i polu powierzchni 2.0 cm 2. Cylinder zawiera wodę i parę o temperaturze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2016/17)

Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2016/17) Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2016/17) Uwaga! Uzyskane wyniki mogą się nieco różnić od podanych w materiałach, ze względu na uaktualnianie wartości zapisanych

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html GAZY DOSKONAŁE Przez

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska 1. Bilans cieplny 2. Przejścia fazowe 3. Równanie stanu gazu doskonałego 4. I zasada termodynamiki 5. Przemiany gazu doskonałego 6. Silnik cieplny 7. II zasada termodynamiki TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze,

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E

Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zad. nr 4 za 3% [2015.10.29 16:00] Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu gazu zależy liniowo od temperatury.

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć i jak liczyć efekty cieplne reakcji?

Jak mierzyć i jak liczyć efekty cieplne reakcji? Jak mierzyć i jak liczyć efekty cieplne reakcji? Energia Zdolność do wykonywania pracy lub do produkowania ciepła Praca objętościowa praca siła odległość 06_73 P F A W F h N m J P F A Area A ciśnienie

Bardziej szczegółowo

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach?

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach? 1. Która z podanych niżej par wielkości fizycznych ma takie same jednostki? a) energia i entropia b) ciśnienie i entalpia c) praca i entalpia d) ciepło i temperatura 2. 1 kj nie jest jednostką a) entropii

Bardziej szczegółowo

Przegląd termodynamiki II

Przegląd termodynamiki II Wykład II Mechanika statystyczna 1 Przegląd termodynamiki II W poprzednim wykładzie po wprowadzeniu podstawowych pojęć i wielkości, omówione zostały pierwsza i druga zasada termodynamiki. Tutaj wykorzystamy

Bardziej szczegółowo

Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju

Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju Wykład II Przejścia fazowe 1 Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju Woda występuje w trzech stanach skupienia jako ciecz, jako gaz, czyli para wodna, oraz jako ciało stałe, a więc lód.

Bardziej szczegółowo

Entropia - obliczanie. Podsumowanie

Entropia - obliczanie. Podsumowanie Chem. Fiz. CH II/4 Entropia - obliczanie. Podsumowanie 2 ) ( 2 V d C S S S 2 ) ( 2 P d C S S S S k S p S 2 2 ln ln V V R C S V + 2 2 ln ln P P R C S P w izobarze: Funkcja stanu! w izochorze: dla gazu doskonałego:

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

10. FALE, ELEMENTY TERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI.

10. FALE, ELEMENTY TERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI. 0. FALE, ELEMENY ERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI. 0.9. Podstawy termodynamiki i raw gazowych. Podstawowe ojęcia Gaz doskonały: - cząsteczki są unktami materialnymi, - nie oddziałują ze sobą siłami międzycząsteczkowymi,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym). Spis treści 1 Stan gazowy 2 Gaz doskonały 21 Definicja mikroskopowa 22 Definicja makroskopowa (termodynamiczna) 3 Prawa gazowe 31 Prawo Boyle a-mariotte a 32 Prawo Gay-Lussaca 33 Prawo Charlesa 34 Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykład Temperatura termodynamiczna 6.4 Nierówno

Wykład Temperatura termodynamiczna 6.4 Nierówno ykład 8 6.3 emperatura termodynamiczna 6.4 Nierówność Clausiusa 6.5 Makroskopowa definicja entropii oraz zasada wzrostu entropii 6.6 Entropia dla czystej substancji 6.8 Cykl Carnota 6.7 Entropia dla gazu

Bardziej szczegółowo

K raków 26 ma rca 2011 r.

K raków 26 ma rca 2011 r. K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z

Bardziej szczegółowo

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 2. 1 kmol każdej substancji charakteryzuje się taką samą a) masą b) objętością

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA Przedmiotem badań są własności układów makroskopowych w zaleŝności od temperatury. Układ makroskopowy Np. 1 mol substancji - tyle składników ile w 12 gramach węgla C 12 N

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 [Imię, nazwisko, grupa] prowadzący Uwaga! Proszę stosować się do następującego sposobu wprowadzania tekstu w ramkach : pola szare

Bardziej szczegółowo

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej termodynamika - podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas świata. Parametry układu termodynamicznego - wielkości fizyczne, za pomocą których opisujemy stan układu termodynamicznego,

Bardziej szczegółowo

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2. Fizyka Z fizyką w przyszłość Sprawdzian 8B Sprawdzian 8B. Gaz doskonały przeprowadzono ze stanu P do stanu K dwoma sposobami: i, tak jak pokazano na rysunku. Poniżej napisano kilka zdań o tych przemianach.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Odwracalność przemiany chemicznej

Odwracalność przemiany chemicznej Odwracalność przemiany chemicznej Na ogół wszystkie reakcje chemiczne są odwracalne, tzn. z danych substratów tworzą się produkty, a jednocześnie produkty reakcji ulegają rozkładowi na substraty. Fakt

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STOSUNKU c p /c v

WYZNACZANIE STOSUNKU c p /c v Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, I Pracownia Ćwiczenie nr 33 WYZNACZANIE STOSUNKU c p /c v I WSTĘP Układ termodynamiczny Rozważania dotyczące przekazywania energii poprzez wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Elementy termodynamiki chemicznej. Entalpia:

Elementy termodynamiki chemicznej. Entalpia: Elementy termodynamiki chemicznej 1 - układ fizyczny otwarty (możliwa wymiana energii i materii z otoczeniem), zamknięty (możliwa tylko wymiana energii), izolowany wielkości ekstensywne zależne od ilości

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Biomedyczna. Wykład IV Elementy termochemii czyli o efektach cieplnych reakcji

Inżynieria Biomedyczna. Wykład IV Elementy termochemii czyli o efektach cieplnych reakcji Inżynieria Biomedyczna Wykład IV Elementy termochemii czyli o efektach cieplnych reakcji Plan Terminologia i jednostki energii Pojemność cieplna Reaktywność chemiczna I prawo termodynamiki Entalpia Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 i 2. Termodynamika klasyczna, gaz doskonały

Wykład 1 i 2. Termodynamika klasyczna, gaz doskonały Wykład 1 i 2 Termodynamika klasyczna, gaz doskonały dr hab. Agata Fronczak, prof. PW Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska 1 stycznia 2017 dr hab. A. Fronczak (Wydział Fizyki PW) Wykład: Elementy fizyki

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych I. Reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne 1. Układ i otoczenie Układ - ogół substancji

Bardziej szczegółowo

Przemiany gazowe. 4. Który z poniższych wykresów reprezentuje przemianę izobaryczną: 5. Który z poniższych wykresów obrazuje przemianę izochoryczną:

Przemiany gazowe. 4. Który z poniższych wykresów reprezentuje przemianę izobaryczną: 5. Który z poniższych wykresów obrazuje przemianę izochoryczną: Przemiany gazowe 1. Czy możliwa jest przemiana gazowa, w której temperatura i objętość pozostają stałe, a ciśnienie rośnie: a. nie b. jest możliwa dla par c. jest możliwa dla gazów doskonałych 2. W dwóch

Bardziej szczegółowo

Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny)

Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny) Entalia swobodna otencjał termodynamiczny. Związek omiędzy zmianą entalii swobodnej a zmianami entroii Całkowita zmiana entroii wywołana jakimś rocesem jest równa sumie zmiany entroii układu i otoczenia:

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych

Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych Wykład 6 Klasyfikacja przemian fazowych JS Klasyfikacja Ehrenfesta Ehrenfest klasyfikuje przemiany fazowe w oparciu o potencjał chemiczny. nieciągłość Przemiany fazowe pierwszego rodzaju pochodne potencjału

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Termodynamika Część 5 Procesy cykliczne Maszyny cieplne Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Z pierwszej zasady termodynamiki: Procesy cykliczne du = Q el W el =0 W cyklu odwracalnym (złożonym z procesów

Bardziej szczegółowo

Zasady termodynamiki

Zasady termodynamiki Zasady termodynamiki Energia wewnętrzna (U) Opis mikroskopowy: Jest to suma średnich energii kinetycznych oraz energii oddziaływań międzycząsteczkowych i wewnątrzcząsteczkowych. Opis makroskopowy: Jest

Bardziej szczegółowo

prawa gazowe Model gazu doskonałego Temperatura bezwzględna tościowa i entalpia owy Standardowe entalpie tworzenia i spalania 4. Stechiometria 1 tość

prawa gazowe Model gazu doskonałego Temperatura bezwzględna tościowa i entalpia owy Standardowe entalpie tworzenia i spalania 4. Stechiometria 1 tość 5. Gazy, termochemia Doświadczalne rawa gazowe Model gazu doskonałego emeratura bezwzględna Układ i otoczenie Energia wewnętrzna, raca objęto tościowa i entalia Prawo Hessa i cykl kołowy owy Standardowe

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym

1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym 1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym 2. W pewnej chwili szybkość powstawania produktu C w reakcji: 2A + B 4C wynosiła 6 [mol/dm

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Entalpia: odwracalne izobaryczne rozpręŝanie gazu, adiabatyczne dławienie gazu dla przepływu ustalonego, nieodwracalne napełnianie gazem

Wykład 7 Entalpia: odwracalne izobaryczne rozpręŝanie gazu, adiabatyczne dławienie gazu dla przepływu ustalonego, nieodwracalne napełnianie gazem Wykład 7 Entalpia: odwracalne izobaryczne rozpręŝanie gazu, adiabatyczne dławienie gazu dla przepływu ustalonego, nieodwracalne napełnianie gazem pustego zbiornika rzy metody obliczeń entalpii gazu doskonałego

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć dokształcających z chemii nieorganicznej i fizycznej. Część IV - Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej

Materiały do zajęć dokształcających z chemii nieorganicznej i fizycznej. Część IV - Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej Materiały do zajęć dokształcających z chemii nieorganicznej i fizycznej Część IV - Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej Wydział Chemii UAM Poznań 2011 POJĘCIA CIA PODSTAWOWE UKŁAD AD pewna część

Bardziej szczegółowo

M. Chorowski, Podstawy Kriogeniki, wykład Chłodziarki z regeneracyjnymi wymiennikami ciepła.

M. Chorowski, Podstawy Kriogeniki, wykład Chłodziarki z regeneracyjnymi wymiennikami ciepła. M. Chorowski, Podstawy Kriogeniki, wykład 0 7. Chłodziarki z regeneracyjnymi wymiennikami ciepła. W chłodziarkach z regeneracyjnymi wymiennikami ciepła wstępne obniżenie temperatury gazu zachodzi w regeneratorze,

Bardziej szczegółowo

T 1 > T 2 U = 0. η = = = - jest to sprawność maszyny cieplnej. ε = 1 q. Sprawność maszyn cieplnych. Z II zasady termodynamiki wynika:

T 1 > T 2 U = 0. η = = = - jest to sprawność maszyny cieplnej. ε = 1 q. Sprawność maszyn cieplnych. Z II zasady termodynamiki wynika: Sprawność maszyn cieplnych. Z II zasady termodynamiki wynika: Zamiana ciepła na pracę przez cyklicznie działającą maszynę cieplną jest możliwa tylko przy wykorzystaniu dwóch zbiorników ciepła o różnych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA NIEORGANICZNA. Andrzej Kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej Wydział Chemii I pietrop. 131 A. WYKŁAD -3

CHEMIA NIEORGANICZNA. Andrzej Kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej Wydział Chemii I pietrop. 131 A.  WYKŁAD -3 CHEMIA NIEORGANICZNA Andrzej Kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej Wydział Chemii I pietrop. 131 A http://www.chemia.uj.edu.pl/kotarba/ WYKŁAD -3 RÓWNOWAGA Termochemia i termodynamika funkcje termodynamiczne,

Bardziej szczegółowo

Termodynamika, ciepło

Termodynamika, ciepło Termodynamika, ciepło C. Właściwy Punkt Potrójny, 26 lutego 217 r. Rozwiązanie każdego zadania zapisz na oddzielnej, podpisanej kartce z wyraźnie zaznaczonym numerem zadania. 1 Zadanie Ogrzewanie wody

Bardziej szczegółowo

Przemiany substancji

Przemiany substancji Przemiany substancji Poniżej przedstawiono graf pokazujący rodzaje przemian jaki ulegają substancje chemiczne. Przemiany substancji Przemiany chemiczne Przemiany fizyczne Objawy: - zmiania barwy, - efekty

Bardziej szczegółowo

Gaz rzeczywisty zachowuje się jak modelowy gaz doskonały, gdy ma małą gęstość i umiarkowaną

Gaz rzeczywisty zachowuje się jak modelowy gaz doskonały, gdy ma małą gęstość i umiarkowaną F-Gaz doskonaly/ GAZY DOSKONAŁE i PÓŁDOSKONAŁE Gaz doskonały cząsteczki są bardzo małe w porównaniu z objętością naczynia, które wypełnia gaz cząsteczki poruszają się chaotycznie ruchem postępowym i zderzają

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza. 1 Część teoretyczna Powietrze wilgotne układ złożony z pary wodnej i powietrza suchego, czyli mieszaniny azotu, tlenu, wodoru i pozostałych gazów Z punktu widzenia różnego typu przemian skład powietrza

Bardziej szczegółowo

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracował:

Bardziej szczegółowo

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 ETAP I 12.11.2014 r. Godz. 10.00-12.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Który z podanych zestawów zawiera wyłącznie

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA Termodynamika chemiczna ilościowym opisem efektów energetycznych towarzyszących przemianom oraz przewidywaniem możliwości samorzutnego

TERMODYNAMIKA Termodynamika chemiczna ilościowym opisem efektów energetycznych towarzyszących przemianom oraz przewidywaniem możliwości samorzutnego ERMODYNAMIKA ermodynamika chemiczna ilościowym opisem efektów energetycznych towarzyszących przemianom oraz przewidywaniem możliwości samorzutnego przebiegu dowolnych, pomyślanych przemian a także opisem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

lub ciśnienie. Mogą wykonywać tzw. pracę objętościową - energia wyzwolona w reakcji i przekazana na sposób ciepła powoduje wzrost temperatury, co

lub ciśnienie. Mogą wykonywać tzw. pracę objętościową - energia wyzwolona w reakcji i przekazana na sposób ciepła powoduje wzrost temperatury, co Każda przemiana w przyrodzie związana jest ze zmianą energii. Ta zmiana energii przebiega na różne sposoby, jednak zawsze według zasady, że suma energii układu izolowanego nie ulega zmianie. Jeśli więc

Bardziej szczegółowo

dr Dariusz Wyrzykowski ćwiczenia rachunkowe semestr I

dr Dariusz Wyrzykowski ćwiczenia rachunkowe semestr I Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Fizyczne prawa gazowe. Zad. 1. Ile cząsteczek wody znajduje się w 0,12 mola uwodnionego azotanu(v) ceru Ce(NO 3 ) 2 6H 2 O? Zad. 2. W wyniku reakcji 40,12 g rtęci

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna i nieodnawialna

Energetyka odnawialna i nieodnawialna Energetyka odnawialna i nieodnawialna Repetytorium Podstawy termodynamiczne Wykład WSG Bydgoszcz Prowadzący: prof. Andrzej Gardzilewicz gar@imp. imp.gda.pl, 601-63 63-22-84 Materiały y uzupełniaj niające:

Bardziej szczegółowo

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2. Sprawdzian 8A. Gaz doskonały przeprowadzono ze stanu P do stanu K dwoma sposobami: i, tak jak pokazano na rysunku. Poniżej napisano kilka zdań o tych przemianach. a) Wybierz spośród nich wszystkie zdania

Bardziej szczegółowo

Ciepło właściwe. Autorzy: Zbigniew Kąkol Bartek Wiendlocha

Ciepło właściwe. Autorzy: Zbigniew Kąkol Bartek Wiendlocha Ciepło właściwe Autorzy: Zbigniew Kąkol Bartek Wiendlocha 01 Ciepło właściwe Autorzy: Zbigniew Kąkol, Bartek Wiendlocha W module zapoznamy się z jednym z kluczowych pojęć termodynamiki - ciepłem właściwym.

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia Ćwiczenie C2 Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia C2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia (poniżej ciśnienia atmosferycznego),

Bardziej szczegółowo

W8 40. Para. Równanie Van der Waalsa Temperatura krytyczna ci Przemiany pary. Termodynamika techniczna

W8 40. Para. Równanie Van der Waalsa Temperatura krytyczna ci Przemiany pary. Termodynamika techniczna W8 40 Równanie Van der Waalsa Temperatura krytyczna Stopień suchości ci Przemiany pary 1 p T 1 =const T 2 =const 2 Oddziaływanie międzycz dzycząsteczkowe jest odwrotnie proporcjonalne do odległości (liczonej

Bardziej szczegółowo

Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi

Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi STAN RÓWNOWAGI TERMODYNAMICZNEJ Jeżeli w całej swojej masie, we wszystkich punktach swojej objętości gaz ma jednakowe parametry:

Bardziej szczegółowo

3 Potencjały termodynamiczne i transformacja Legendre a

3 Potencjały termodynamiczne i transformacja Legendre a 3 Potencjały termodynamiczne i transformacja Legendre a literatura: Ingarden, Jamiołkowski i Mrugała, Fizyka Statystyczna i ermodynamika, 9 W.I Arnold, Metody matematyczne mechaniki klasycznej, 14 3.1

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

kryterium samorzutności, pojęcie równowagi chemicznej, stała równowagi, pojęcie trwałości i nietrwałości,

kryterium samorzutności, pojęcie równowagi chemicznej, stała równowagi, pojęcie trwałości i nietrwałości, CHEMIA NIEORGANICZNA Dr hab. Andrzej Kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej Wydział Chemii I pietro p. 131 A http://www.chemia.uj.edu.pl/kotarba/ WYKŁAD - 3 RÓWNOWAGA Termochemia i termodynamika funkcje

Bardziej szczegółowo

Prawa gazowe- Tomasz Żabierek

Prawa gazowe- Tomasz Żabierek Prawa gazowe- Tomasz Żabierek Zachowanie gazów czystych i mieszanin tlenowo azotowych w zakresie użytecznych ciśnień i temperatur można dla większości przypadków z wystarczającą dokładnością opisywać równaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki sezon 1 X. Elementy termodynamiki

Podstawy fizyki sezon 1 X. Elementy termodynamiki Podstawy fizyki sezon 1 X. Elementy termodynamiki Agnieszka Obłąkowska-Mucha AGH, WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Temodynamika

Bardziej szczegółowo

Termodynamika Część 3

Termodynamika Część 3 Termodynamika Część 3 Formy różniczkowe w termodynamice Praca i ciepło Pierwsza zasada termodynamiki Pojemność cieplna i ciepło właściwe Ciepło właściwe gazów doskonałych Ciepło właściwe ciała stałego

Bardziej szczegółowo

100 29,538 21,223 38,112 29, ,118 24,803 49,392 41,077

100 29,538 21,223 38,112 29, ,118 24,803 49,392 41,077 . Jak określa się ilość substancji? Ile kilogramów substancji zawiera mol wody?. Zbiornik zawiera 5 kmoli CO. Ile kilogramów CO znajduje się w zbiorniku? 3. Jaka jest definicja I zasady termodynamiki dla

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandt a budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna. Natalia Szczuka Inżynieria mechaniczno-medyczna St.II

Bardziej szczegółowo

GAZ DOSKONAŁY W TERMODYNAMICE TO POJĘCIE RÓŻNE OD GAZU DOSKONAŁEGO W HYDROMECHANICE (ten jest nielepki)

GAZ DOSKONAŁY W TERMODYNAMICE TO POJĘCIE RÓŻNE OD GAZU DOSKONAŁEGO W HYDROMECHANICE (ten jest nielepki) Właściwości gazów GAZ DOSKONAŁY Równanie stanu to zależność funkcji stanu od jednoczesnych wartości parametrów koniecznych do określenia stanów równowagi trwałej. Jest to zwykle jednowartościowa i ciągła

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

Kinetyczna teoria gazów Termodynamika. dr Mikołaj Szopa Wykład

Kinetyczna teoria gazów Termodynamika. dr Mikołaj Szopa Wykład Kinetyczna teoria gazów Termodynamika dr Mikołaj Szopa Wykład 7.11.015 Kinetyczna teoria gazów Kinetyczna teoria gazów. Termodynamika Termodynamika klasyczna opisuje tylko wielkości makroskopowe takie

Bardziej szczegółowo

Podstawy termodynamiki.

Podstawy termodynamiki. Podstawy termodynamiki. Termodynamika opisuje ogólne prawa przemian energetycznych w układach makroskopowych. Określa kierunki procesów zachodzących w przyrodzie w sposób samorzutny, jak i stanów końcowych,

Bardziej szczegółowo

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi:

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi: Stechiometria Każdą reakcję chemiczną można zapisać równaniem, które jest jakościową i ilościową charakterystyką tej reakcji. Określa ono bowiem, jakie pierwiastki lub związki biorą udział w danej reakcji

Bardziej szczegółowo

STECHIOMETRIA SPALANIA

STECHIOMETRIA SPALANIA STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia waŝona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra

Bardziej szczegółowo