.NET NET Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".NET 3.0. .NET Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation"

Transkrypt

1 .NET 3.0 i 3.5

2 .NET 3.0 Składa się z:.net Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation.NET Framework jak w wersji 2.0

3 WCF Zarządzane podejście do systemów rozproszonych Model programowania zorientowany na serwisy (service model) Mapowanie pomiędzy serwisami a elementami CLR mapowanie wiadomości do implementacji w C# lub VB Wsparcie dla wielu rodzajów aplikacji rozproszonych, architektura warstwowa Kanały umożliwiające asynchroniczne przesyłanie wiadomości, bez wsparcia dla typów Protokoły wykorzystujące ww. kanały

4 Przykład użycia WCF

5 Założenia System (serwer) musi być dostępny zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, przy użyciu różnych klientów: Aplikacja kliencka wewnątrz organizacji (call center), używająca.net i WCF Aplikacja kliencka J2EE, konieczna z powodu współpracy z inną firmą i mająca dostęp do nowego systemu. Aplikacje klienckie z dostępem przez Internet zróżnicowane pod względem platform

6 Bez WCF Konieczność wykorzystania następujących technologii: ASP.NET Web services (ASMX) do komunikacji z J2EE i klientami przez Internet.NET Framework remoting do komunikacji z call center, ponieważ zarówno klient, jak i serwer wykorzystują.net. Umożliwia przezroczystą komunikację aplikacji.net Enterprise Services definiują rozproszone transakcje i czas życia obiektów Web Services Enhancements (WSE) dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa ASMX Microsoft Message Queuing (MSMQ) wsparcie dla komunikacji z klientami Windows

7 Z wykorzystaniem WCF WCF zapewnia następującą funkcjonalność: Ponieważ może komunikować się z wykorzystaniem web services (przez SOAP) współpracę z J2EE Komunikację z wykorzystaniem web services przez inne protokoły (np. RSS) Wysoką wydajność w porównaniu z innymi rozproszonymi platformami firmy Microsoft Szybszą niż tekstowa komunikację binarną z innymi aplikacjami WCF (struktura danych jest nadal zgodna z SOAP) Zarządzanie czasem życia obiektów i rozproszonymi transakcjami Bezpieczeństwo

8 Architektura WCF

9 Kontrakty Określa jak komunikować się z serwisem: Data parametry wiadomości (przy pomocy XSD) Message fragmenty wiadomości (przy pomocy SOAP) Service sygnatury metod (np. w C#) Policy and binding warunki komunikacji z serwisem (co najmniej transport np. HTTP, kodowanie i wymogi bezpieczeństwa)

10 Service runtime Zachowania dotyczące pracy serwisu, np.: Throttling ile wiadomości przetwarzać żeby nie zablokować serwisu Error co robić w przypadku błędu Instance ile egzemplarzy serwisu może działać Transaction umożliwia 'rollback' nieudanych transakcji

11 Messaging Składa się z kanałów. Kanał w pewien sposób przetwarza wiadomości. Zespół kanałów to stos. Wyróżnia się kanały: Transportu czytają i piszą wiadomości z/do sieci (lu innego medium komunikacyjnego). Np. HTTP, TCP, MSMQ. Mogą stosować różne rodzaje kodowania Protokołu implementują protokoły przetwarzania wiadomości, zwykle poprzez czytanie/pisanie dodatkowych nagłówków wiadomości. Np. WS- Security

12 Activation and hosting Serwis ostatecznie to program który musi być wykonywany. Może być: Samodzielny (exe) tzw. self-hosted Zarządzany przez zewnętrzne środowisko (np. IIS, WAS)

13 Przykładowe użycie WCF - serwer Utworzyć projekt Zdefiniować kontrakt (kolekcja i struktura wiadomości wymaganych do dostępu do serwisu): Dodać odwołanie do System.ServiceModel Utworzyć odpowiednie interfejsy, zastosować atrybut ServiceContract Utworzyć metody w interfejsie, zastosować atrybut OperationContract Domyślny kontrakt wykorzystuje schemat żądanieodpowiedź. Inne schematy można wymusić poprzez własności atrybutów OperationContract i ServiceContract

14 Kod using System; using System.ServiceModel; namespace Microsoft.ServiceModel.Samples { // Define a service contract. [ServiceContract(Namespace = "http://microsoft.servicemodel.samples")] public interface ICalculator { [OperationContract] double Add(double n1, double n2); [OperationContract] double Subtract(double n1, double n2); [OperationContract] double Multiply(double n1, double n2); [OperationContract] double Divide(double n1, double n2); } }

15 Przykładowe użycie WCF - serwer Zaimplementować kontrakt klasę implementującą interfejs

16 Kod public class CalculatorService : ICalculator { public double Add(double n1, double n2) { double result = n1 + n2; Console.WriteLine("Received Add({0},{1})", n1, n2); Console.WriteLine("Return: {0}", result); return result; } public double Subtract(double n1, double n2) { double result = n1 - n2; Console.WriteLine("Received Subtract({0},{1})", n1, n2); Console.WriteLine("Return: {0}", result); return result; } public double Multiply(double n1, double n2) { double result = n1 * n2; Console.WriteLine("Received Multiply({0},{1})", n1, n2); Console.WriteLine("Return: {0}", result); return result; } } public double Divide(double n1, double n2) { double result = n1 / n2; Console.WriteLine("Received Divide({0},{1})", n1, n2); Console.WriteLine("Return: {0}", result); return result; }

17 Przykładowe użycie WCF - serwer Uruchomić serwis: Utworzyć adres bazowy dla serwisu Utworzyć odpowiednie uri, np.: Uri baseaddress = new Uri("http://localhost:8000/ServiceModelSamples/Service"); Utworzyć hosta dla serwisu Utworzyć obiekt typu ServiceHost: ServiceHost servicehost = new ServiceHost(typeof(CalculatorService), baseaddress); Dodać punkt końcowy z określonym transportem servicehost.addserviceendpoint(typeof(icalculator), new WSHttpBinding(), "CalculatorService"); Umożliwić wymianę metadanych ServiceMetadataBehavior smb = new ServiceMetadataBehavior(); smb.httpgetenabled = true; servicehost.description.behaviors.add(smb); Otworzyć hosta serwisu

18 Kod class Program { static void Main(string[] args) { Uri baseaddress = new Uri("http://localhost:8000/ServiceModelSamples/Service"); ServiceHost servicehost = new ServiceHost(typeof(CalculatorService), baseaddress); try { servicehost.addserviceendpoint( typeof(icalculator), new WSHttpBinding(), "CalculatorService"); ServiceMetadataBehavior smb = new ServiceMetadataBehavior(); smb.httpgetenabled = true; servicehost.description.behaviors.add(smb); servicehost.open(); Console.WriteLine("The service is ready."); Console.WriteLine("Press <ENTER> to terminate service."); Console.WriteLine(); Console.ReadLine(); } } servicehost.close(); } catch (CommunicationException ce) { Console.WriteLine("An exception occured: {0}", ce.message); servicehost.abort(); }

19 Service strona serwisu

20 Przykładowe użycie WCF - klient Utworzyć projekt Dodać odwołanie do System.ServiceModel Uruchomić serwer (serwis) Uruchomić Service Model Metadata Utility Tool (SvcUtil.exe) - część Windows SDK svcutil.exe /language:cs /config:app.config Dodać wygenerowany plik z kodem do projektu

21 Przykładowe użycie WCF - klient Skonfigurować klienta Dodać do projektu plik konfiguracyjny wygenerowany przez Svcutil <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <system.servicemodel> <bindings> <wshttpbinding> <binding name="wshttpbinding_icalculator"> </binding> </wshttpbinding> </bindings> <client> <endpoint address="http://localhost:8000/servicemodelsamples/service/calculatorservice" binding="wshttpbinding" bindingconfiguration="wshttpbinding_icalculator" contract="microsoft.servicemodel.samples.icalculator" name="wshttpbinding_icalculator"> </endpoint> </client> </system.servicemodel> </configuration>

22 Przykładowe użycie WCF - klient Używać klienta: Utworzyć obiekt klasy EndpointAddress EndpointAddress epaddress = new EndpointAddress ("http://localhost:8000/servicemodelsamples/service/calculatorservice"); CalculatorClient client = new CalculatorClient(new WSHttpBinding(), epaddress); Wywoływać operacje udostępniane przez serwis Zamknąć klienta

23 using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.ServiceModel; namespace ServiceModelSamples { Kod class Client { static void Main() { EndpointAddress epaddress = new EndpointAddress("http://localhost:8000/ServiceModelSamples/Service/CalculatorService"); CalculatorClient client = new CalculatorClient(new WSHttpBinding(), epaddress); double value1 = D; double value2 = 15.99D; double result = client.add(value1, value2); Console.WriteLine("Add({0},{1}) = {2}", value1, value2, result); value1 = D; value2 = 76.54D; result = client.subtract(value1, value2); Console.WriteLine("Subtract({0},{1}) = {2}", value1, value2, result); value1 = 9.00D; value2 = 81.25D; result = client.multiply(value1, value2); Console.WriteLine("Multiply({0},{1}) = {2}", value1, value2, result); value1 = 22.00D; value2 = 7.00D; result = client.divide(value1, value2); Console.WriteLine("Divide({0},{1}) = {2}", value1, value2, result); client.close(); Console.WriteLine(); Console.WriteLine("Press <ENTER> to terminate client."); Console.ReadLine(); } } }

24 Windows Presentation Foundation (WPF) Umożliwia tworzenie klienckich aplikacji dla Windows Większość klas opiera się na jednej z: UIElement FrameworkElement ContentElement FrameworkContentElement Interfejs użytkownika jest zbudowany jako drzewo Zdarzenia w elementach mogą być przekazywane zgodnie ze strukturą drzewa

25 Windows Presentation Foundation (WPF) UI jest konstruowane przy użyciu Extensible Application Markup Language (XAML), opartego o XML: <Window Xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"> <Button>Hello, XAML!</Button> </Window>

26 Standardowe kontrolki Control klasa bazowa edycja: CheckBox, ComboBox, PasswordBox, RadioButton, RichTextBox, Slider, TextBox listy: ListBox, ListView, TreeView informacje: Label, ProgressBar, Popup, ToolTip czynności: Button, ContextMenu, Menu, Separator, StatusBar, Thumb, ToolBar wygląd: Border, BulletDecorator, Decorator, Image, Viewbox Okienka dialogowe: OpenFileDialog, PrintDialog, SaveFileDialog pojemniki: Expander, GroupBox, RepeatButton, ScrollBar, ScrollViewer, TabControl rozkład: Canvas, DockPanel, Grid, GridSplitter, Panel, StackPanel, VirtualizingStackPanel, WrapPanel. nawigacja: Frame, Hyperlink dokumenty: DocumentViewer, FlowDocumentPageViewer, FlowDocumentReader, FlowDocumentScrollViewer

27 Praca z danymi Możliwość powiązania różnych źródeł danych z elementami UI <Window... xmlns:src="clr-namespace:applicationnamespace">... <!-- Binding Source --> <Window.Resources> <src:person x:key="mydatasource" PersonName="Joe"/> </Window.Resources>... <!-- Binding Target --> <TextBlock Text="{Binding Source={StaticResource mydatasource}, Path=PersonName}" />... </Window>

28 Standaryzacja wyglądu Możliwośc definiowania wspólnego wyglądu dla grupy elementów <Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> <Window.Resources> <SolidColorBrush x:key="defaultbackground" Color="Red" /> </Window.Resources> < StackPanel> <Button Background="{StaticResource defaultbackground}">one Button</Button> <Label Background="{StaticResource defaultbackground}">one Label</Label> </StackPanel> </Window> Możliwośc stosowania styli <Style TargetType="{x:Type Button}"> <Setter Property="Background" Value="Yellow"/> </Style>

29 Możliwość zmiany wyglądu kontrolki przy zachowaniu funkcjonalności Wykorzystuje control templates <Button Content="Not Pressed"> <Button.Template> <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}"> <Border x:name="border" CornerRadius="80" Background="LightBlue"> <ContentPresenter Name="content" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/> </Border> <ControlTemplate.Triggers> <Trigger Property="IsPressed" Value="True"> <Setter TargetName="border" Property="Background" Value="Aqua" /> <Setter TargetName="content" Property="Content" Value="Pressed" /> </Trigger> </ControlTemplate.Triggers> </ControlTemplate> </Button.Template> </Button>

30 Możliwość zmiany wyglądu zawartości kontrolki Wykorzystuje data templates <DataTemplate x:key="mytasktemplate"> <Border Name="border" BorderBrush="Aqua" BorderThickness="1" Padding="5" Margin="5"> <Grid> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition/> <RowDefinition/> <RowDefinition/> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition /> <ColumnDefinition /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="0" Text="Task Name:"/> <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=TaskName}" /> <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Text="Description:"/> <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=Description}"/> <TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="0" Text="Prioirty:"/> <TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=Priority}"/> </Grid> </Border> </DataTemplate>

31 Rozplanowanie UI przy pomocy paneli Kontrolki: Canvas, DockPanel, Grid, StackPanel, VirtualizingStackPanel, WrapPanel <DockPanel> <DockPanel.Resources> <Style TargetType="{x:Type Border}"> <Setter Property="BorderBrush" Value="Black" /> <Setter Property="BorderThickness" Value="1" /> </Style> <Style TargetType="{x:Type TextBlock}"> <Setter Property="Margin" Value="5" /> <Setter Property="FontWeight" Value="Medium" /> </Style> </DockPanel.Resources> <Border Background="SkyBlue" DockPanel.Dock="Top"> <TextBlock>Dock = "Top"</TextBlock> </Border> <Border Background="SkyBlue" DockPanel.Dock="Top"> <TextBlock>Dock = "Top"</TextBlock> </Border> <Border Background="PaleGoldenrod" DockPanel.Dock="Bottom"> <TextBlock>Dock = "Bottom"</TextBlock> </Border> <Border Background="PaleGreen" DockPanel.Dock="Left"> <TextBlock>Dock = "Left"</TextBlock> </Border> <Border Background="White"> <TextBlock>This content "Fills" the remaining, unallocated space.</textblock> </Border> </DockPanel>

32 Wsparcie dla multimediów Grafika 2D: Proste kształty Własne kształty Maski Grafika 3D Wykorzystanie sprzętowej akceleracji Animacja Strumienie audio Strumienie wideo

33 Windows Workflow Foundation (WWF) Model, engine i narzędzia do budowy aplikacji typu workflow Workflow jest rozumiany jako zestaw jednostkowych elementów (activity) połączonych w sposób opisujący kolejność ich wykonywania i zależności między nimi Wiele egzemplarzy workflow może być wykonywanych jednocześnie Workflow może być umieszczony w każdym procesie Windows (aplikacji konsolowej, serwisie, aplikacji ASP.NET) i komunikować się z tym procesem

34 Czynności (activities) Czynności są dodawane programowo do workflow Czynność może zawierać pojedynczą akcję, może też zawierać zbiór innych czynności Czynności mają dwa rodzaje zachowania: W momencie projektowania jak czynność jest prezentowana podczas procesu projektowania W momencie wykonania WWF zawiera bibliotekę standardowych czynności i wsparcie dla tworzenia własnych czynności

35 Wsparcie dla typowych zachowań wymaganych przez workflow Compensation przywrócenie stanu sprzed wykonania czynności (potrzebne np. do obsługi wyjątków) Persistence zapisywanie workflow tak aby mógł być kontynuowany w przypadku restartu aplikacji Tracking logowanie zdarzeń w workflow, np. do bazy danych Serialization zapis i odczyt workflow i czynności

36 Elementy decyzyjne Decyzje dotyczące przebiegu workflow mogą być budowane w oparciu o: Warunki: czynności IfElseBranchActivity i ConditionedActivityGroup Reguły definiowane programowo lub poprzez plik XML. Reguły mogą być zmieniane podczas pracy workflow

37 .NET 3.5 Zmiany w stosunku do 3.0: ASP.NET: Lepsze wsparcie dla technologii AJAX, zarówno od strony serwera, jak i klienta Wsparcie dla serwisów WCF Kilka nowych kontrolek Wsparcie dla rozszerzalnych aplikacji (System.AddIn.dll)

38 .NET 3.5 CLR: Nowa kolekcja HashSet Wsparcie dla diagnostyki EventSchemaTraceListener Pipes anonymous i named Możliwość wpływu na działanie garbage collector Poprawa wydajności synchronizacji i wątków thread pool Nowe struktury dal czasu i daty Nowe elementy dla kryptografii Wsparcie dla sieci Peer-to-Peer Poprawa wydajności socketów

39 .NET 3.5 Połączenie Windows Workflow Foundation i Windows Communication Foundation Zmiany i rozszerzenia w WCF Zmiany i rozszerzenia w WPF Rozszerzenia w Windows Forms Language-Integrated Query (LINQ) możliwość formułowania zapytań w C# i VB

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Jak działa Microsoft.NET

Jak działa Microsoft.NET Łukasz Rajchel KEN Solutions 29 maja 2009 1 / 71 Abstrakt Historia.NET i C# Zasada działania.net Assembly CIL CTS CLS CLR Podstawy programowania w C# 2 / 71 Programowanie przed.net C/Win32 C++/MFC Visual

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo