.NET NET Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".NET 3.0. .NET Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation"

Transkrypt

1 .NET 3.0 i 3.5

2 .NET 3.0 Składa się z:.net Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation.NET Framework jak w wersji 2.0

3 WCF Zarządzane podejście do systemów rozproszonych Model programowania zorientowany na serwisy (service model) Mapowanie pomiędzy serwisami a elementami CLR mapowanie wiadomości do implementacji w C# lub VB Wsparcie dla wielu rodzajów aplikacji rozproszonych, architektura warstwowa Kanały umożliwiające asynchroniczne przesyłanie wiadomości, bez wsparcia dla typów Protokoły wykorzystujące ww. kanały

4 Przykład użycia WCF

5 Założenia System (serwer) musi być dostępny zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, przy użyciu różnych klientów: Aplikacja kliencka wewnątrz organizacji (call center), używająca.net i WCF Aplikacja kliencka J2EE, konieczna z powodu współpracy z inną firmą i mająca dostęp do nowego systemu. Aplikacje klienckie z dostępem przez Internet zróżnicowane pod względem platform

6 Bez WCF Konieczność wykorzystania następujących technologii: ASP.NET Web services (ASMX) do komunikacji z J2EE i klientami przez Internet.NET Framework remoting do komunikacji z call center, ponieważ zarówno klient, jak i serwer wykorzystują.net. Umożliwia przezroczystą komunikację aplikacji.net Enterprise Services definiują rozproszone transakcje i czas życia obiektów Web Services Enhancements (WSE) dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa ASMX Microsoft Message Queuing (MSMQ) wsparcie dla komunikacji z klientami Windows

7 Z wykorzystaniem WCF WCF zapewnia następującą funkcjonalność: Ponieważ może komunikować się z wykorzystaniem web services (przez SOAP) współpracę z J2EE Komunikację z wykorzystaniem web services przez inne protokoły (np. RSS) Wysoką wydajność w porównaniu z innymi rozproszonymi platformami firmy Microsoft Szybszą niż tekstowa komunikację binarną z innymi aplikacjami WCF (struktura danych jest nadal zgodna z SOAP) Zarządzanie czasem życia obiektów i rozproszonymi transakcjami Bezpieczeństwo

8 Architektura WCF

9 Kontrakty Określa jak komunikować się z serwisem: Data parametry wiadomości (przy pomocy XSD) Message fragmenty wiadomości (przy pomocy SOAP) Service sygnatury metod (np. w C#) Policy and binding warunki komunikacji z serwisem (co najmniej transport np. HTTP, kodowanie i wymogi bezpieczeństwa)

10 Service runtime Zachowania dotyczące pracy serwisu, np.: Throttling ile wiadomości przetwarzać żeby nie zablokować serwisu Error co robić w przypadku błędu Instance ile egzemplarzy serwisu może działać Transaction umożliwia 'rollback' nieudanych transakcji

11 Messaging Składa się z kanałów. Kanał w pewien sposób przetwarza wiadomości. Zespół kanałów to stos. Wyróżnia się kanały: Transportu czytają i piszą wiadomości z/do sieci (lu innego medium komunikacyjnego). Np. HTTP, TCP, MSMQ. Mogą stosować różne rodzaje kodowania Protokołu implementują protokoły przetwarzania wiadomości, zwykle poprzez czytanie/pisanie dodatkowych nagłówków wiadomości. Np. WS- Security

12 Activation and hosting Serwis ostatecznie to program który musi być wykonywany. Może być: Samodzielny (exe) tzw. self-hosted Zarządzany przez zewnętrzne środowisko (np. IIS, WAS)

13 Przykładowe użycie WCF - serwer Utworzyć projekt Zdefiniować kontrakt (kolekcja i struktura wiadomości wymaganych do dostępu do serwisu): Dodać odwołanie do System.ServiceModel Utworzyć odpowiednie interfejsy, zastosować atrybut ServiceContract Utworzyć metody w interfejsie, zastosować atrybut OperationContract Domyślny kontrakt wykorzystuje schemat żądanieodpowiedź. Inne schematy można wymusić poprzez własności atrybutów OperationContract i ServiceContract

14 Kod using System; using System.ServiceModel; namespace Microsoft.ServiceModel.Samples { // Define a service contract. [ServiceContract(Namespace = "http://microsoft.servicemodel.samples")] public interface ICalculator { [OperationContract] double Add(double n1, double n2); [OperationContract] double Subtract(double n1, double n2); [OperationContract] double Multiply(double n1, double n2); [OperationContract] double Divide(double n1, double n2); } }

15 Przykładowe użycie WCF - serwer Zaimplementować kontrakt klasę implementującą interfejs

16 Kod public class CalculatorService : ICalculator { public double Add(double n1, double n2) { double result = n1 + n2; Console.WriteLine("Received Add({0},{1})", n1, n2); Console.WriteLine("Return: {0}", result); return result; } public double Subtract(double n1, double n2) { double result = n1 - n2; Console.WriteLine("Received Subtract({0},{1})", n1, n2); Console.WriteLine("Return: {0}", result); return result; } public double Multiply(double n1, double n2) { double result = n1 * n2; Console.WriteLine("Received Multiply({0},{1})", n1, n2); Console.WriteLine("Return: {0}", result); return result; } } public double Divide(double n1, double n2) { double result = n1 / n2; Console.WriteLine("Received Divide({0},{1})", n1, n2); Console.WriteLine("Return: {0}", result); return result; }

17 Przykładowe użycie WCF - serwer Uruchomić serwis: Utworzyć adres bazowy dla serwisu Utworzyć odpowiednie uri, np.: Uri baseaddress = new Uri("http://localhost:8000/ServiceModelSamples/Service"); Utworzyć hosta dla serwisu Utworzyć obiekt typu ServiceHost: ServiceHost servicehost = new ServiceHost(typeof(CalculatorService), baseaddress); Dodać punkt końcowy z określonym transportem servicehost.addserviceendpoint(typeof(icalculator), new WSHttpBinding(), "CalculatorService"); Umożliwić wymianę metadanych ServiceMetadataBehavior smb = new ServiceMetadataBehavior(); smb.httpgetenabled = true; servicehost.description.behaviors.add(smb); Otworzyć hosta serwisu

18 Kod class Program { static void Main(string[] args) { Uri baseaddress = new Uri("http://localhost:8000/ServiceModelSamples/Service"); ServiceHost servicehost = new ServiceHost(typeof(CalculatorService), baseaddress); try { servicehost.addserviceendpoint( typeof(icalculator), new WSHttpBinding(), "CalculatorService"); ServiceMetadataBehavior smb = new ServiceMetadataBehavior(); smb.httpgetenabled = true; servicehost.description.behaviors.add(smb); servicehost.open(); Console.WriteLine("The service is ready."); Console.WriteLine("Press <ENTER> to terminate service."); Console.WriteLine(); Console.ReadLine(); } } servicehost.close(); } catch (CommunicationException ce) { Console.WriteLine("An exception occured: {0}", ce.message); servicehost.abort(); }

19 Service strona serwisu

20 Przykładowe użycie WCF - klient Utworzyć projekt Dodać odwołanie do System.ServiceModel Uruchomić serwer (serwis) Uruchomić Service Model Metadata Utility Tool (SvcUtil.exe) - część Windows SDK svcutil.exe /language:cs /config:app.config Dodać wygenerowany plik z kodem do projektu

21 Przykładowe użycie WCF - klient Skonfigurować klienta Dodać do projektu plik konfiguracyjny wygenerowany przez Svcutil <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <system.servicemodel> <bindings> <wshttpbinding> <binding name="wshttpbinding_icalculator"> </binding> </wshttpbinding> </bindings> <client> <endpoint address="http://localhost:8000/servicemodelsamples/service/calculatorservice" binding="wshttpbinding" bindingconfiguration="wshttpbinding_icalculator" contract="microsoft.servicemodel.samples.icalculator" name="wshttpbinding_icalculator"> </endpoint> </client> </system.servicemodel> </configuration>

22 Przykładowe użycie WCF - klient Używać klienta: Utworzyć obiekt klasy EndpointAddress EndpointAddress epaddress = new EndpointAddress ("http://localhost:8000/servicemodelsamples/service/calculatorservice"); CalculatorClient client = new CalculatorClient(new WSHttpBinding(), epaddress); Wywoływać operacje udostępniane przez serwis Zamknąć klienta

23 using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.ServiceModel; namespace ServiceModelSamples { Kod class Client { static void Main() { EndpointAddress epaddress = new EndpointAddress("http://localhost:8000/ServiceModelSamples/Service/CalculatorService"); CalculatorClient client = new CalculatorClient(new WSHttpBinding(), epaddress); double value1 = D; double value2 = 15.99D; double result = client.add(value1, value2); Console.WriteLine("Add({0},{1}) = {2}", value1, value2, result); value1 = D; value2 = 76.54D; result = client.subtract(value1, value2); Console.WriteLine("Subtract({0},{1}) = {2}", value1, value2, result); value1 = 9.00D; value2 = 81.25D; result = client.multiply(value1, value2); Console.WriteLine("Multiply({0},{1}) = {2}", value1, value2, result); value1 = 22.00D; value2 = 7.00D; result = client.divide(value1, value2); Console.WriteLine("Divide({0},{1}) = {2}", value1, value2, result); client.close(); Console.WriteLine(); Console.WriteLine("Press <ENTER> to terminate client."); Console.ReadLine(); } } }

24 Windows Presentation Foundation (WPF) Umożliwia tworzenie klienckich aplikacji dla Windows Większość klas opiera się na jednej z: UIElement FrameworkElement ContentElement FrameworkContentElement Interfejs użytkownika jest zbudowany jako drzewo Zdarzenia w elementach mogą być przekazywane zgodnie ze strukturą drzewa

25 Windows Presentation Foundation (WPF) UI jest konstruowane przy użyciu Extensible Application Markup Language (XAML), opartego o XML: <Window Xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"> <Button>Hello, XAML!</Button> </Window>

26 Standardowe kontrolki Control klasa bazowa edycja: CheckBox, ComboBox, PasswordBox, RadioButton, RichTextBox, Slider, TextBox listy: ListBox, ListView, TreeView informacje: Label, ProgressBar, Popup, ToolTip czynności: Button, ContextMenu, Menu, Separator, StatusBar, Thumb, ToolBar wygląd: Border, BulletDecorator, Decorator, Image, Viewbox Okienka dialogowe: OpenFileDialog, PrintDialog, SaveFileDialog pojemniki: Expander, GroupBox, RepeatButton, ScrollBar, ScrollViewer, TabControl rozkład: Canvas, DockPanel, Grid, GridSplitter, Panel, StackPanel, VirtualizingStackPanel, WrapPanel. nawigacja: Frame, Hyperlink dokumenty: DocumentViewer, FlowDocumentPageViewer, FlowDocumentReader, FlowDocumentScrollViewer

27 Praca z danymi Możliwość powiązania różnych źródeł danych z elementami UI <Window... xmlns:src="clr-namespace:applicationnamespace">... <!-- Binding Source --> <Window.Resources> <src:person x:key="mydatasource" PersonName="Joe"/> </Window.Resources>... <!-- Binding Target --> <TextBlock Text="{Binding Source={StaticResource mydatasource}, Path=PersonName}" />... </Window>

28 Standaryzacja wyglądu Możliwośc definiowania wspólnego wyglądu dla grupy elementów <Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> <Window.Resources> <SolidColorBrush x:key="defaultbackground" Color="Red" /> </Window.Resources> < StackPanel> <Button Background="{StaticResource defaultbackground}">one Button</Button> <Label Background="{StaticResource defaultbackground}">one Label</Label> </StackPanel> </Window> Możliwośc stosowania styli <Style TargetType="{x:Type Button}"> <Setter Property="Background" Value="Yellow"/> </Style>

29 Możliwość zmiany wyglądu kontrolki przy zachowaniu funkcjonalności Wykorzystuje control templates <Button Content="Not Pressed"> <Button.Template> <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}"> <Border x:name="border" CornerRadius="80" Background="LightBlue"> <ContentPresenter Name="content" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/> </Border> <ControlTemplate.Triggers> <Trigger Property="IsPressed" Value="True"> <Setter TargetName="border" Property="Background" Value="Aqua" /> <Setter TargetName="content" Property="Content" Value="Pressed" /> </Trigger> </ControlTemplate.Triggers> </ControlTemplate> </Button.Template> </Button>

30 Możliwość zmiany wyglądu zawartości kontrolki Wykorzystuje data templates <DataTemplate x:key="mytasktemplate"> <Border Name="border" BorderBrush="Aqua" BorderThickness="1" Padding="5" Margin="5"> <Grid> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition/> <RowDefinition/> <RowDefinition/> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition /> <ColumnDefinition /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="0" Text="Task Name:"/> <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=TaskName}" /> <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Text="Description:"/> <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=Description}"/> <TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="0" Text="Prioirty:"/> <TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="1" Text="{Binding Path=Priority}"/> </Grid> </Border> </DataTemplate>

31 Rozplanowanie UI przy pomocy paneli Kontrolki: Canvas, DockPanel, Grid, StackPanel, VirtualizingStackPanel, WrapPanel <DockPanel> <DockPanel.Resources> <Style TargetType="{x:Type Border}"> <Setter Property="BorderBrush" Value="Black" /> <Setter Property="BorderThickness" Value="1" /> </Style> <Style TargetType="{x:Type TextBlock}"> <Setter Property="Margin" Value="5" /> <Setter Property="FontWeight" Value="Medium" /> </Style> </DockPanel.Resources> <Border Background="SkyBlue" DockPanel.Dock="Top"> <TextBlock>Dock = "Top"</TextBlock> </Border> <Border Background="SkyBlue" DockPanel.Dock="Top"> <TextBlock>Dock = "Top"</TextBlock> </Border> <Border Background="PaleGoldenrod" DockPanel.Dock="Bottom"> <TextBlock>Dock = "Bottom"</TextBlock> </Border> <Border Background="PaleGreen" DockPanel.Dock="Left"> <TextBlock>Dock = "Left"</TextBlock> </Border> <Border Background="White"> <TextBlock>This content "Fills" the remaining, unallocated space.</textblock> </Border> </DockPanel>

32 Wsparcie dla multimediów Grafika 2D: Proste kształty Własne kształty Maski Grafika 3D Wykorzystanie sprzętowej akceleracji Animacja Strumienie audio Strumienie wideo

33 Windows Workflow Foundation (WWF) Model, engine i narzędzia do budowy aplikacji typu workflow Workflow jest rozumiany jako zestaw jednostkowych elementów (activity) połączonych w sposób opisujący kolejność ich wykonywania i zależności między nimi Wiele egzemplarzy workflow może być wykonywanych jednocześnie Workflow może być umieszczony w każdym procesie Windows (aplikacji konsolowej, serwisie, aplikacji ASP.NET) i komunikować się z tym procesem

34 Czynności (activities) Czynności są dodawane programowo do workflow Czynność może zawierać pojedynczą akcję, może też zawierać zbiór innych czynności Czynności mają dwa rodzaje zachowania: W momencie projektowania jak czynność jest prezentowana podczas procesu projektowania W momencie wykonania WWF zawiera bibliotekę standardowych czynności i wsparcie dla tworzenia własnych czynności

35 Wsparcie dla typowych zachowań wymaganych przez workflow Compensation przywrócenie stanu sprzed wykonania czynności (potrzebne np. do obsługi wyjątków) Persistence zapisywanie workflow tak aby mógł być kontynuowany w przypadku restartu aplikacji Tracking logowanie zdarzeń w workflow, np. do bazy danych Serialization zapis i odczyt workflow i czynności

36 Elementy decyzyjne Decyzje dotyczące przebiegu workflow mogą być budowane w oparciu o: Warunki: czynności IfElseBranchActivity i ConditionedActivityGroup Reguły definiowane programowo lub poprzez plik XML. Reguły mogą być zmieniane podczas pracy workflow

37 .NET 3.5 Zmiany w stosunku do 3.0: ASP.NET: Lepsze wsparcie dla technologii AJAX, zarówno od strony serwera, jak i klienta Wsparcie dla serwisów WCF Kilka nowych kontrolek Wsparcie dla rozszerzalnych aplikacji (System.AddIn.dll)

38 .NET 3.5 CLR: Nowa kolekcja HashSet Wsparcie dla diagnostyki EventSchemaTraceListener Pipes anonymous i named Możliwość wpływu na działanie garbage collector Poprawa wydajności synchronizacji i wątków thread pool Nowe struktury dal czasu i daty Nowe elementy dla kryptografii Wsparcie dla sieci Peer-to-Peer Poprawa wydajności socketów

39 .NET 3.5 Połączenie Windows Workflow Foundation i Windows Communication Foundation Zmiany i rozszerzenia w WCF Zmiany i rozszerzenia w WPF Rozszerzenia w Windows Forms Language-Integrated Query (LINQ) możliwość formułowania zapytań w C# i VB

Modele zawartości. WPF wykorzystuje 4 modele zawartości kontrolek: ContentControl pojedyncza zawartość

Modele zawartości. WPF wykorzystuje 4 modele zawartości kontrolek: ContentControl pojedyncza zawartość WPF Programowanie w środowisku Windows Wykład 8-1 Kontrolki Modele zawartości WPF wykorzystuje 4 modele zawartości kontrolek: ContentControl pojedyncza zawartość Wykład 8-2 używane przez: Button, ButtonBase,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego 1/34 Wymagania wstępne: Znajomość podstaw programowania. Efekty kształcenia: Umiejętność tworzenia prostych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych Laboratorium 2 WCF. Paweł Paduch

Programowanie Systemów Rozproszonych Laboratorium 2 WCF. Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych Laboratorium 2 WCF Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 21-03-2016 Rozdział 1 Wstęp 1.1 Materiały pomocniczne Do zajęć przydatne mogą być: materiały udostępniane przez

Bardziej szczegółowo

ABC WCF. adam.furmanek@studentpartner.com

ABC WCF. adam.furmanek@studentpartner.com ABC WCF adam.furmanek@studentpartner.com Agenda WS, SOAP, REST Czym jest WCF? ABC WCF Usługa WCF Klient WCF Demo: prognoza pogody Demo: przesyłanie plików Pozostałe aspekty WCF Podsumowanie WS, SOAP, REST

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych Laboratorium 3 WCF. Paweł Paduch

Programowanie Systemów Rozproszonych Laboratorium 3 WCF. Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych Laboratorium 3 WCF Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 12-04-2016 Rozdział 1 Wstęp 1.1 Materiały pomocniczne Do zajęć przydatne mogą być: materiały udostępniane przez

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

XAML Extensible Application Markup Language

XAML Extensible Application Markup Language XAML Extensible Application Markup Language Opis i zastosowania... Maciej Poniedziałek WfiIS IS rok 5 XAML: Język oparty o XML zoptymalizowanym do opisu bogatych, wizualnych interfejsów, takich jak tworzone

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do WPF i XAML. Tworzenie interfejsu użytkownika.

1. Wprowadzenie do WPF i XAML. Tworzenie interfejsu użytkownika. Tematy zajęć: 1. Wprowadzenie do WPF i XAML. Tworzenie interfejsu użytkownika. 2. Posługiwanie się podstawowymi kontrolkami. 3. Własności i zdarzenia w WPF. 4. Zadania aplikacji. Okna. 5. Polecenia. Zasoby.

Bardziej szczegółowo

Aby nadać jej pożądaną postać należy w pliku Window1.xaml stworzyć definicję swojego stylu modyfikując ręcznie postać zapisu XAML:

Aby nadać jej pożądaną postać należy w pliku Window1.xaml stworzyć definicję swojego stylu modyfikując ręcznie postać zapisu XAML: Lab8 WPF Zad1 : - lista z językami i flagami + wiązanie danych z obiektu przerabiana na ComboBox - fisheye przegląd obrazków lupa (obrazki umieszczone na sztywno) - wyświetlenie galerii zdjęć zapisanej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Wprowadzenie Hierarcha klas dla aplikacji typu Silverlight tworzonej przez Visual Studio jest następująca: Obsługa ekranu W urządzeniach z Windows Phone 7

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne. Technologie, techniki i praktyki implementacji

SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne. Technologie, techniki i praktyki implementacji SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne Technologie, techniki i praktyki implementacji O mnie Bloguję: SIMON-SAYS-ARCHITECTURE.COM Twittuję: www.twitter.com/szymonpobiega Koduję: DDDSample.Net, NetMX, WS-Man.Net

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

namespace HostedReceiver { public class Receiver: IConfigureThisEndpoint, AsA_Server {

namespace HostedReceiver { public class Receiver: IConfigureThisEndpoint, AsA_Server { Pobranie i instalacja: - http://www.nservicebus.com/ - download v3.0 now - rozpakować - MSMQ powinno być zainstalowane (Panel Sterowania -> Dodaj/Usuń programy -> Składniki systemu Windows -> Kolejkowanie

Bardziej szczegółowo

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services Web Services Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski Web Services Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język opisu

Bardziej szczegółowo

Michał Jankowski. Remoting w.net 2.0

Michał Jankowski. Remoting w.net 2.0 Michał Jankowski Remoting w.net 2.0 Co to jest? Remoting jest zbiorem funkcji pozwalającym na komunikacje miedzy aplikacjami zarówno w obrębie jednego komputera jak i poprzez sieć Pozwala na komunikację

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Windows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation 20 listopada 2006 1 Wprowadzenie Architektura 2 Wprowadzenie do XAML a Model zdarzeń 3 Style Szablony Dokumenty Wprowadzenie Architektura jest nową biblioteką Microsoftu do budowania interfejsów użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/ Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura

Bardziej szczegółowo

Robert Szmurło. Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika

Robert Szmurło. Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło 1 Nota autorska. Znaczna część ilustracji w tej prezentacji została zaczerpnięta z wielu źródeł ogólnie dostępnych w internecie. Oto główne

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wkład 2 klas i obiekt namespace ConsoleApplication1 // współrzędne punktu int, ; Jak zdefiniować w programie punkt? = 3; = 2; Może tak? // wpisanie informacji Console.WriteLine("

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dr inż. Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Architektury usług internetowych laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Autor: Zofia Kruczkiewicz 1. Dziedziczenie cd. 2. Pliki - serializacja Zagadnienia 1. Dziedziczenie aplikacja Kalkultory_2 typu Windows Forms prezentująca dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Windows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation Windows Presentation Foundation Tworzenie interfejsu użytkownika Współpraca projektanta i programisty (XAML) Interfejsy atrakcyjniejsze graficznie (np. 3D) Aplikacje internetowe (XBAP) Użycie Layoutów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Aplikacje RMI https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/overview.html

Aplikacje RMI https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/overview.html Aplikacje RMI https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/overview.html Dr inż. Zofia Kruczkiewicz wykład 4 Programowanie aplikacji internetowych, wykład 4 1 1. Zadania aplikacji rozproszonych obiektów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 3: WPROWADZENIE DO PL ATFORMY.NET / JĘZYK C#

Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 3: WPROWADZENIE DO PL ATFORMY.NET / JĘZYK C# Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 3: WPROWADZENIE DO PL ATFORMY.NET / JĘZYK C# W poprzednim odcinku Git ciągle jest git.net Framework wprowadzenie.net is all around Ala ma kota na Ubuntu Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 3 Okna i kontrolki

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 3 Okna i kontrolki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 3 Okna i kontrolki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Programowanie aplikacji internetowych 2014/2015 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Technologia Silverlight cz.1 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Szablon aplikacji oparty o platformę nawigacyjną. Cel:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych Wywoływanie metod zdalnych model systemu obiekt aplikacja kliencka interfejs serwer proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Web Services (SOAP) Ćwiczenie 1

Web Services (SOAP) Ćwiczenie 1 Web Services (SOAP) Ćwiczenia dotyczące platformy Java EE zostały przygotowane z myślą o środowisku NetBeans w wersji 8.x (do pobrania z http://www.netbeans.org/). Do wykonania ćwiczeń dotyczących platformy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik krok po kroku:

Przewodnik krok po kroku: Przewodnik krok po kroku: Aplikacja jest rozbudowywana. Jej podstawą jest: https://msdn.microsoft.com/enus/library/ff921174(v=pandp.40).aspx Do aplikacji dodajemy nowy moduł, który posłuży nam do dodawania

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

WPF 4.5 : księga eksperta / Adam Nathan. Gliwice, cop Spis treści

WPF 4.5 : księga eksperta / Adam Nathan. Gliwice, cop Spis treści WPF 4.5 : księga eksperta / Adam Nathan. Gliwice, cop. 2015 Spis treści O autorze 11 Wstęp 13 Kto powinien przeczytać tę książkę? 14 Wymagania dotyczące oprogramowania 15 Przykładowe kody 16 W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Silverlight. Od podstaw

Silverlight. Od podstaw Silverlight. Od podstaw Autor: Pawe³ Maciejewski, Pawe³ Redmerski ISBN: 978-83-246-1984-9 Tytu³ orygina³u: COM+ Developer's Guide Format: 158x235, stron: 208 Silverlight nowy sposób na tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

RESTful WCF Services. Autor ćwiczenia: Piotr Ostrowski. Kroki ćwiczenia : 1. Utworzenie nowego projektu RESTful WCF.

RESTful WCF Services. Autor ćwiczenia: Piotr Ostrowski. Kroki ćwiczenia : 1. Utworzenie nowego projektu RESTful WCF. RESTful WCF Services Do realizacji ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 lub nowszy. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE Programowanie dla ios 13 stycznia 2012 Urządzenia ios Urządzenie Data prezentacji iphone 9.01.2007/06.2007 ipod touch 5.09.2007 iphone 3G 9.06.2008

Bardziej szczegółowo

Swing Application Framework czyli tam i z powrotem. Copyright Piotr Kochański & Erudis, www.erudis.pl

Swing Application Framework czyli tam i z powrotem. Copyright Piotr Kochański & Erudis, www.erudis.pl Swing Application Framework czyli tam i z powrotem Informacje o mnie Imię: Piotr Nazwisko: Kochański Praca: programista Java, PHP + kilka egzotycznych wynalazków Miejsce pracy: firma Erudis (prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Autor: Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Aplikacja wielookienkowa. Zakładanie projektu typu CLR Windows Forms 1.1. Aplikacja typu MDI 1.2. Aplikacja typu SDI 2. Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 10 - Web Services

Laboratorium 10 - Web Services Laboratorium 10 - Web Services W ramach laboratorium zapoznamy się z koncepcją Web Service ów (odmiana point-to-point Web Service). W kolejnych krokach utworzony zostanie projekt, w którym wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

Simple Object Access Protocol

Simple Object Access Protocol Simple Object Access Protocol Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 grudnia 2005 roku Czym jest SOAP? Akronim SOAP oznacza Simple Object Access Protocol. SOAP jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Java RMI Mechanizm zdalnego wywołania metod Javy (RMI Remote Method Invocation) posiada kilka charakterystycznych cech,

Bardziej szczegółowo

Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding

Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding 1/41 Element Binding Mechanizm, który pozwala wydobyć pewne informacje z obiektu źródłowego i zapisać je w pewnym obiekcie docelowym.

Bardziej szczegółowo

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1.

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Wielowątkowość Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Informacje organizacyjne Wymiar godzin: W-30, LAB-15 Zaliczenie wykonanie kilku programów i ich zaliczenie (w trakcie zajęć laboratoryjnych)

Bardziej szczegółowo

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego.

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Proxy (pełnomocnik) Cel: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie oczekujemy bardziej zaawansowanego odwołania do obiektu, niż zwykły

Bardziej szczegółowo

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Java JMX Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Plan prezentacji Wprowadzenie Specyfikacja Dodatkowe narzędzia i biblioteki Studium przypadku

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 13

Spis treści. Wprowadzenie 13 Nowoczesne API : ewoluujące aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET / Glenn Block, Pablo Cibraro, Pedro Felix, Howard Dierking, Darrel Miller. Gliwice, 2016 Spis treści Wprowadzenie 13 Wstęp 17 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Fragmenty są wspierane od Androida 1.6

Fragmenty są wspierane od Androida 1.6 W androidzie można tworzyć dynamiczne interfejsy poprzez łączenie w moduły komponentów UI z aktywnościami. Moduły takie tworzy się za pomocą klasy Fragment, która zachowuje się jak zagnieżdżone aktywności

Bardziej szczegółowo

Podstawy Windows Phone 7.5

Podstawy Windows Phone 7.5 Podstawy Windows Phone 7.5 Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight Shawn Wildermuth Przełożył Jakub Niedźwiedź APN Promise Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa xix Wstęp xxi Podziękowania xxiii

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.6

Instrukcja laboratoryjna cz.6 Programowanie aplikacji internetowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.6 Technologia Silverlight cz.2 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.0 I. Model danych (tworzenie bazy na podstawie modelu). Cel:

Bardziej szczegółowo

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki LINQ TO XML Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami przetwarzania dokumentów XML na platformie.net. W toku zadania zostaną przedstawione dwie technologie: LINQ TO XML i XPath. Autor ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zlecenia Plugin do oprogramowania dlibra. Szczegółowy opis zlecenia dla Pluginu do oprogramowania dlibra.

Szczegółowy opis zlecenia Plugin do oprogramowania dlibra. Szczegółowy opis zlecenia dla Pluginu do oprogramowania dlibra. Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton Dzisiejszy wykład Wzorce projektowe Visitor Client-Server Factory Singleton 1 Wzorzec projektowy Wzorzec nazwana generalizacja opisująca elementy i relacje rozwiązania powszechnie występującego problemu

Bardziej szczegółowo

Web Services w połączeniu z aplikacjami uruchamianymi na urządzeniach mobilnych

Web Services w połączeniu z aplikacjami uruchamianymi na urządzeniach mobilnych Web Services w połączeniu z aplikacjami uruchamianymi na urządzeniach mobilnych Problemy Projekt i implementacja aplikacji mobilnej z wykorzystaniem Web Service Testy aplikacji Jakie są wady i zalety Web

Bardziej szczegółowo

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c.

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname=mainregion /> 1 Tworzenie Shella a. W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt: WPF Application. Name: Shell SolutionName: PrismApp b. Dodajemy bibliotekę PRISM za pomocą NuGet Managera (dla.net Framework 4.5 Prism

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności. Programowanie Kart Elektronicznych Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć interfejs (w języku Java), wywiedziony z Remote obiekt Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych aplikacja kliencka stub interfejs serwer szkielet sieć Mechanizm RMI umożliwia tworzenie obiektów

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Wojciech Pająk, Radosław Smilgin XXIV Jesienne Spotkania PTI Wisła, 20-24 października 2008 Agenda Wprowadzenie do automatyzacji testowania Technologie WEB 2.0 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix.Evo Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:11-06-2015 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

MVVM i XAML w Visual Studio 2015 / Jacek Matulewski. Gliwice, cop Spis treści

MVVM i XAML w Visual Studio 2015 / Jacek Matulewski. Gliwice, cop Spis treści MVVM i XAML w Visual Studio 2015 / Jacek Matulewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Część I Wzorzec MVVM. Podstawy XAML 7 Rozdział 1. Szybkie wprowadzenie do XAML 9 Wzorzec widoku autonomicznego 9 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android

Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android Program szkolenia: Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych

Bardziej szczegółowo

Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem środowiska Qt

Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem środowiska Qt Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem środowiska Qt 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Adresacja IP oraz Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem interfejsu gniazd

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo