Szczegółowy opis zlecenia Plugin do oprogramowania dlibra. Szczegółowy opis zlecenia dla Pluginu do oprogramowania dlibra.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis zlecenia Plugin do oprogramowania dlibra. Szczegółowy opis zlecenia dla Pluginu do oprogramowania dlibra."

Transkrypt

1 Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Szczegółowy opis zlecenia Plugin do oprogramowania dlibra Nazwa zlecenia: Szczegółowy opis zlecenia dla Pluginu do oprogramowania dlibra Adres obiektu: Biblioteka Śląska pl. Rady Europy 1, Katowice Nazwy i kody: Zestawienie nazw i kodów zaprezentowano na stronie 3 Nazwa Zlecającego: Biblioteka Śląska pl. Rady Europy 1, Katowice listopad 2012 Strona 1 z 16

2 Spis zawartości. Spis zawartości Kody CPV Baza pojęć i skrótów Część opisowa Opis ogólny zlecenia Informacje ogólne Opis wymagań Zlecającego w stosunku do opisu zlecenia API dla Modułu dlibra Redaktor Punkt rozszerzeń typu Tool Punkt rozszerzeń typu DataSource Punkt rozszerzeń typu ObjectPanel Punkt rozszerzeń typu EventListener API dla Modułu dlibra Serwer Minimalne parametry techniczne związane z funkcjonalnością, wydajnością i bezpieczeństwem PDOD Część informacyjna Przepisy prawne i dokumenty związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia Warunki udzielenia licencji Gwarancja Spis ilustracji Spis załączników Strona 2 z 16

3 1. Kody CPV Usługi w zakresie oprogramowania Usługi wdrażania oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Strona 3 z 16

4 2. Baza pojęć i skrótów. PDOD - plugin do oprogramowania dlibra (punkty rozszerzeń oprogramowania dlibra). ŚIBZZ - Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych. ŚBC - Śląska Biblioteka Cyfrowa stanowiącą regionalny zasób cyfrowy. Celem ŚBC jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa regionu historycznego Śląska i obecnego województwa śląskiego w jego dawnej i współczesnej różnorodności, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie naukowego dorobku regionu. JO - Jednostka Operacyjna, termin oznaczający zasób podlegający przetwarzaniu w ramach systemu ŚIBZZ, w przypadku czasopism opisany numerem (1 numer czasopisma), a w przypadku pozostałych (1 wolumin, 1 teka, 1 zdjęcie, 1 pocztówka) odpowiednią sygnaturą. Zatwierdzenie jednostki na danym etapie przetwarzania udostępnia ją kolejnemu etapowi. dlibra - oprogramowanie służące do budowy profesjonalnych repozytoriów obiektów cyfrowych pełniących rolę systemów takich jak: biblioteki cyfrowe, instytucjonalne repozytoria dokumentów lub cyfrowe archiwa. System dlibra jest systemem wielowarstwowym, w którym możemy wyróżnić główny moduł dlibra - Serwer oraz moduły aplikacji klienckich: dlibra Czytelnik i dlibra Redaktor. Moduł dlibra Serwer aplikacja serwerowa odpowiedzialna za całościowe działanie biblioteki cyfrowej opartej o system dlibra. Realizuje wszystkie wykonywane w systemie działania. Moduł dlibra Redaktor - aplikacja kliencka pozwalająca na podłączenie się uprawnionego użytkownika do modułu dlibra Serwer i pracę z biblioteką cyfrową. W tym celu wykorzystywany jest interfejs użytkownika oparty o GUI systemu operacyjnego, na którym uruchomiony jest moduł dlibra Redaktor. Moduł ten musi być zainstalowany na każdym komputerze, na którym ma być wykorzystywany. Workflow - system wspomagający digitalizację dzieł Biblioteki Śląskiej. Strona 4 z 16

5 3. Część opisowa. 3.1 Opis ogólny zlecenia. Przedmiotem zlecenia jest opracowanie PDOD w postaci API (interfejsu programistycznego) dla Modułu dlibra - Redaktor oraz API (interfejsu programistycznego) dla Modułu dlibra - Serwer, umożliwiającego wykonanie oprogramowania do integracji systemu dlibra z systemem Workflow wdrożonym w systemie informatycznym Biblioteki Śląskiej. 3.2 Informacje ogólne. Zgodnie z koncepcją architektury systemów informatycznych Biblioteki Śląskiej, dlibra oraz działająca na jej podstawie ŚBC stanowią system informatyczny odpowiedzialny za procesy katalogowania i prezentacji udostępnianych zbiorów. Zarówno system dlibra jak i Workflow udostępniają szereg metod w ramach swych interfejsów API dla realizacji komunikacji i wymiany danych pomiędzy tymi komponentami systemu. Przedmiotem zlecenia jest rozszerzenie obecnego API Modułu dlibra - Redaktor oraz Modułu dlibra Serwer o funkcje dodatkowe umożliwiającego wykonanie i wdrożenie produkcyjne oprogramowania do integracji Modułu dlibra - Redaktor z aplikacją Workflow. W tym celu należy przygotować API w postaci rozszerzeń do Modułu dlibra Redaktor oraz zbioru metod dla Modułu dlibra Serwer. W wyniku zrealizowania zamówienia na PDOD, muszą powstać punkty rozszerzeń w postaci API Modułu dlibra - Redaktor oraz Modułu dlibra Serwer z metodami i klasami umożliwiającymi wykonanie oprogramowania do integracji systemu dlibra z systemem Workflow zgodnie z wymaganiami Zlecającego. Zamieszczone dalej w niniejszym dokumencie ilustracje oraz interfejsy programistyczne mają charakter poglądowy. Strona 5 z 16

6 3.3 Opis wymagań Zlecającego w stosunku do opisu zlecenia API dla Modułu dlibra Redaktor. W efekcie realizacji niniejszego zlecenia API Modułu dlibra - Redaktor musi udostępniać cztery punkty rozszerzeń opisane poniżej. Udostępnienie tych punktów umożliwi wykonanie dodatkowych narzędzi (oprogramowania) do pełnej integracji systemu dlibra z systemem Workflow wdrożonym w Bibliotece Śląskiej. Wykonanie tych dodatkowych narzędzi nie wchodzi w zakres niniejszego zlecenia. W ramach zlecenia powstaną punkty rozszerzeń, które będą wykorzystane przy implementacji narzędzi integrujących. a) punkt rozszerzeń typu Tool umożliwiający utworzenie dowolnego narzędzia, które, wykorzystując API Modułu dlibra -Serwer (tryb tylko do odczytu), może pobierać dane z systemu dlibra. Implementujące ten punkt rozszerzeń narzędzie musi udostępnić własny interfejs użytkownika (GUI) z wykorzystaniem technologii Java Swing. Narzędzie takie może komunikować się z zewnętrznymi systemami informatycznymi, np. systemem Workflow w celu pobierania/zapisywania informacji, lub wyszukiwania publikacji powiązanych z JO, b) punkt rozszerzeń typu DataSource pozwalający na utworzenie specjalizowanego panelu do wskazywania plików publikacji. Implementujące ten punkt rozszerzeń narzędzie musi udostępniać własny interfejs użytkownika (GUI) z wykorzystaniem technologii Java Swing. Narzędzie takie może przykładowo prezentować panel pozwalający na wskazanie plików JO, c) punkt rozszerzeń typu ObjectPanel umożliwiający dodanie zakładki w interfejsie Modułu dlibra - Redaktor, prezentowanej po zaznaczeniu obiektu: publikacji lub wydania. Implementujące ten punkt rozszerzeń narzędzie musi udostępniać własny interfejs użytkownika (GUI) z wykorzystaniem technologii Java Swing. Narzędzie takie może wyświetlać dedykowane informacje, np. informacje o JO takie jak identyfikator, podgląd JO czy przycisk reklamacja, d) punkt rozszerzeń typu EventListener - pozwala nasłuchiwać na określone zmiany zachodzące w ramach Modułu dlibra - Redaktor, np. modyfikacja publikacji lub wydania. Implementujące ten punkt rozszerzeń narzędzie będzie mogło obsłużyć zdarzenie modyfikacji publikacji lub wydania w Module dlibra - Redaktor. Opisana powyżej koncepcja integracji systemów dlibra i Workflow została schematycznie zilustrowana na Rysunku 1. Poszczególne typy rozszerzeń wraz z przykładami opisane zostały w kolejnych podpunktach. Strona 6 z 16

7 Punkt rozszerzeń typu Tool Aplikacja redaktora systemu dlibra API Punkt rozszerzeń typu DataSource Punkt rozszerzeń typu ObjectPanel Dodatkowe narzędzia integracyjne Wymiana danych API System Workflow Punkt rozszerzeń typu EventListener Rysunek 1. Koncepcja integracji systemów dlibra i Workflow w oparciu o punkty rozszerzeń i wykorzystujące te punkty narzędzie integracyjne. Strona 7 z 16

8 Punkt rozszerzeń typu Tool. Punkt rozszerzeń typu Tool będzie wymagał, aby rozszerzenia typu Tool implementowały następujący interfejs: /** * This interface defines a tool which can be used within dlibra. */ public interface Tool extends ConfigurableExtension { public void perform(window parentwindow, AbstractServiceResolver serverinterface); } /** UI name of this tool */ public String getname(); gdzie funkcja perform() jako parametry musi przyjmować: a) parentwindow - komponent typu java.awt.window, który musi być wykorzystany jako rodzic dla okna tworzonego narzędzia, b) serverinterface interfejs serwera dlibra, który musi być wykorzystany w celu pobierania danych z Modułu dlibra Serwer, natomiast funkcja getname() musi zwracać nazwę rozszerzenia typu Tool prezentowaną użytkownikowi Modułu dlibra Redaktor. Nazwa powinna być zwracana w języku, który aktualnie ustawiony jest w ramach ustawień regionalnych maszyny wirtualnej Javy (java.util.locale). Strona 8 z 16

9 Po włączeniu tego typu rozszerzenia do Modułu dlibra Redaktor musi pojawić się nowa pozycja w zaznaczonym poniżej (na czerwono) menu Modułu dlibra Redaktor. Rysunek 2. Ekran główny z zaznaczonym menu w ramach którego pojawi się nowa pozycja dotycząca rozszerzenia typu Tool Punkt rozszerzeń typu DataSource. Punkt rozszerzeń typu DataSource będzie wymagał aby rozszerzenia typu DataSource implementowały następujący interfejs: public interface DataSource extends ConfigurableExtension { public JPanel getpanel(component parentcomponent); } public EditionFiles getselectedfiles(); gdzie funkcja getpanel() musi przyjmować parametry parentcomponent (komponent typu java.awt.component, w ramach którego umieszczony zostanie zwrócony przez metodę panel), oraz zwracać obiekt typu javax.swing.jpanel, który będzie umieszczony w ramach ekranu kroku kreatora pozwalającego na wybór plików publikacji. Miejsce umieszczenia panelu zaznaczono na rysunku poniżej. Strona 9 z 16

10 Rysunek 3. Widok panelu. Z kolei funkcja getselectedfiles() musi zwracać pliki wskazane przez użytkownika na panelu. Obiekt zawierający informacje o plikach (EditionFiles) musi zawierać wszystkie informacje na temat plików publikacji (np. plik główny). Pliki te mogą być wskazane jako pliki na dysku lokalnym na komputerze redaktora, lub jako odnośniki URL (do zasobów www lub dysków sieciowych), które będą mogły być pobrane bezpośrednio przez Moduł dlibra - Serwer Punkt rozszerzeń typu ObjectPanel. Punkt rozszerzeń typu ObjectPanel będzie wymagał aby rozszerzenia typu ObjectPanel implementowały następujący interfejs: public interface ObjectPanel extends ConfigurableExtension { public JPanel getpanel(component parentcomponent, ElementId id, AbstractServiceResolver serverinterface); } gdzie funkcja getpanel() musi przyjmować parametry: a) parentcomponent komponent typu java.awt.component, w ramach którego umieszczony zostanie zwrócony przez metodę panel, b) id identyfikator obiektu (np. publikacji lub wydania), dla którego ma zostać zwrócony panel, c) serverinterface interfejs serwera dlibra, który może być wykorzystany w celu pobierania danych z Modułu dlibra - Serwer, Strona 10 z 16

11 oraz zwracać obiekt typu javax.swing.jpanel, który będzie widoczny jako dodatkowa zakładka dla obiektu o identyfikatorze przekazanym w parametrze id. Na ekranie poniżej zaznaczono miejsce w którym pojawi się nowa zakładka, na której umieszczony zostanie panel. Rysunek 4. Miejsce nowej zakładki Punkt rozszerzeń typu EventListener. Punkt rozszerzeń typu EventListener będzie wymagał aby rozszerzenia typu EventListener implementowały następujący interfejs: public interface ObjectPanel extends ConfigurableExtension { public void eventpushed(dlevent event, AbstractServiceResolver serverinterface); } gdzie funkcja eventpushed() musi przyjmować parametry: a) event informacje na temat zdarzenia, jakie zaistniało w ramach Moduł dlibra - Redaktor (np. modyfikacja wydania), b) serverinterface interfejs Modułu dlibra - Serwer, który może być wykorzystany w celu pobierania danych z Modułu dlibra - Serwer. Strona 11 z 16

12 3.3.2 API dla Modułu dlibra Serwer. API Modułu dlibra Serwer musi udostępniać takie metody niezbędne do integracji dlibry i Workflow, które pozwolą na pobranie opisu wydania (metadanych). Poniżej znajduje się przykładowy kod, który wykorzystuje dostarczony interfejs Modułu dlibra Serwer do pobrania metadanych (zbioru wartości atrybutów) wybranego wydania. try { AbstractServiceResolver serviceresolver = (AbstractServiceResolver) serverinterface; ElementMetadataManager metadatamanager = ((MetadataServer) serviceresolver.getservice(metadataserver.service_type, null)).getelementmetadatamanager(); AttributeValueSet attributevalueset = metadatamanager.getattributevalueset(editionid, AttributeValue.AV_ASSOC_ALL); Map<String, String> valuesmap = attributevalueset.getvaluesforindex(); // System.out.println(valuesMap); } catch (RemoteException e) { // exception handling } catch (DLibraException e) { // exception handling } Strona 12 z 16

13 3.3.3 Minimalne parametry techniczne związane z funkcjonalnością, wydajnością i bezpieczeństwem PDOD. a) PDOD musi pracować na systemie operacyjnym i środowisku uruchomieniowym na którym obecnie pracuje system dlibra, Strona 13 z 16

14 4. Część informacyjna. 4.1 Przepisy prawne i dokumenty związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia. Projekt i wykonanie PDOD będącego niniejszym zleceniem jest ograniczony przez istniejące prawa i ustalenia obowiązujące na terenie RP. W szczególności mowa tu o: a) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października (Dz. U r. Nr 212 poz. 1766, z późn. zm.) w sprawie minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, b) Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity ze zmianami), c) Specyfikacji funkcjonalnej systemu Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych, d) Licencjach udzielonych zlecającemu na poszczególne podsystemy (i ich elementy) systemu ŚIBZZ, e) Licencjach udzielonych zleceniobiorcy na poszczególne narzędzia/środowiska użyte w celu zaprojektowania i wykonania zamierzenia, f) Dokumentacji użytkownika i dokumentacji technicznej systemu dlibra. 4.2 Warunki udzielenia licencji. Poza systemem w postaci wykonywalnej (ang. executable), Zleceniobiorca przekaże Zlecającemu w chwili odbioru oprogramowania pełną dokumentacje użytkownika i dokumentację techniczną oraz bezterminową licencję umożliwiającą rozbudowę o kolejne stanowiska. 4.3 Gwarancja. Zleceniobiorca musi udzielić przynajmniej 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru PDOD na prawidłowe ich funkcjonowanie. Przez prawidłowe funkcjonowanie PDOD Strony rozumieją zgodność działania PDOD oraz każdego jego elementu z osobna z wymogami określonymi Umową oraz dostarczoną dokumentacją w ramach wdrożenia PDOD. Ewentualne poprawki i modyfikacje oprogramowania PDOD w ramach gwarancji będą objęte zasadami bezterminowej licencji umożliwiającej rozbudowę o kolejne stanowiska oraz będą dostarczane i instalowane w ramach gwarancji. Strona 14 z 16

15 5. Spis ilustracji. Rysunek 1. Koncepcja integracji systemów dlibra i Workflow w oparciu o punkty rozszerzeń i wykorzystujące te punkty narzędzie integracyjne...7 Rysunek 2. Ekran główny z zaznaczonym menu w ramach którego pojawi się nowa pozycja dotycząca rozszerzenia typu Tool....9 Rysunek 3. Widok panelu Rysunek 4. Miejsce nowej zakładki Strona 15 z 16

16 6. Spis załączników. Załącznik 1: Dokumentacja użytkownika systemu dlibra. Załącznik 2: Dokumentacja użytkownika systemu Workflow. Strona 16 z 16

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią ekontakt

System zarządzania treścią ekontakt ekontakt - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wersja 1.21 System zarządzania treścią ekontakt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 6 do SIWZ wersja 1.21 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo