namespace HostedReceiver { public class Receiver: IConfigureThisEndpoint, AsA_Server {

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "namespace HostedReceiver { public class Receiver: IConfigureThisEndpoint, AsA_Server {"

Transkrypt

1 Pobranie i instalacja: - - download v3.0 now - rozpakować - MSMQ powinno być zainstalowane (Panel Sterowania -> Dodaj/Usuń programy -> Składniki systemu Windows -> Kolejkowanie wiadomości) Komunikaty - nowy projekt (class library): - referencja do NServiceBus.dll - każdy przesyłany komunikat musi dziedziczyć po interfejsie IMessage - pola powinny być właściwościami namespace Komunikaty { public class MyMessage: IMessage { public string text { get; set; Jednokierunkowe przesyłanie komunikatów: Serwer hostowany (odbiorca komunikatów) nowy projekt (class library): - aplikacja będzie zbiorem klas uruchamianych przez hosta gotowy program dostarczony z NServiceBus (binaries\nservicebus.host.exe lub binaries\nservicebus.host32.exe) - referencje - NServiceBus.dll - NServiceBus.Core.dll - log4net.dll - NServiceBus.Host.exe (lub NServiceBus.Host32.exe) - projekt z komunikatami - project -> properties -> debug -> Start action -> Start external program = ścieżka do katalogu bin\debug projektu\nservicebus.host.exe spowoduje to uruchomienie hosta w momencie uruchomienia projektu (np. naciskając F5) - zakończenie działania hosta Ctrl + Break - kod: using Komunikaty; namespace HostedReceiver { public class Receiver: IConfigureThisEndpoint, AsA_Server { public class Handler: IHandleMessages<MyMessage> { public void Handle(MyMessage msg) { Console.WriteLine("MSG: " + msg.text); public class Startup: IWantToRunAtStartup { public void Run() { Console.WriteLine("receiver started"); public void Stop() { Console.WriteLine("receiver stopped"); IConfigureThisEndpoint, AsA_Server skonfigurowanie klasy jako serwera (odbiorcy) - IHandleMessages<typ> oznaczenie, jakie komunikaty mają być odbierane - wymaga implementacji metody Handle(typ_komunikatu) 1

2 - IWantToRunAtStartup oznaczenie klasy do uruchomienia w momencie uruchomienia usługi (jeżeli nie potrzebujemy, nie musimy jej tworzyć) - Run metoda wywoływana w chwili uruchomienia - Stop metoda wywoływana na zakończenie - Uwaga: klasa Handler będzie tworzona na nowo przy każdym obsługiwanym komunikacie - konfiguracja endpoint-a (App.config trzeba dodać do projektu): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configsections> <section name="msmqtransportconfig" type="nservicebus.config.msmqtransportconfig, NServiceBus.Core" /> </configsections> <MsmqTransportConfig ErrorQueue="error" NumberOfWorkerThreads="1" MaxRetries="5" /> - MsmqTransportConfig konfiguracja odbierania komunikatów - ErrorQueue nazwa kolejki, w której umieszczane będą wadliwe komunikaty (np. nieodebrane) - NumberOfWorkerThreads liczba wątków obsługujących komunikaty (tylko 1 przy braku licencji) - MaxRetries maksymalna liczba prób nadania komunikatów (po niej komunikat przenoszony jest to ErrorQueue - starsze wersje NServiceBus: - InputQueue nazwa kolejki z komunikatami z tej kolejki będą odbierane komunikaty - nazwa w przypadku kolejki na bieżącym komputerze - w przypadku kolejki na zdalnym komputerze - komunikaty będą odbierane z kolejki o nazwie takiej samej, jak nazwa namespace projektu (pierwsze uruchomienie wyświetli ostrzeżenie, że kolejka nie istnieje, ale host ją utworzy) - jeżeli występuje wyjątek związany z log4net (dotyczący ładowania assembly ze ścieżki file://...) należy umożliwić ładowanie assembly ze ścieżek sieciowych, w tym celu należy: - dodać do projektu nowy element: Application Configuration File o nazwie NServiceBus.Host.exe.config - ustawić w jego właściwościach: Copy to output = copy always - nadać mu treść: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <runtime> <loadfromremotesources enabled="true"/> </runtime> - jeżeli występuje wyjątek dotyczący RavenDB, należy: - dodać nowy interfejs bazowy dla klasy dziedziczącej po IConfigureThisEndpoint: IWantCustomInitialization - zaimplementować metodę Init: public void Init() { Configure.With().XmlSerializer().DefaultBuilder().RunTimeoutManagerWithInMemoryPersistence(); - mówimy w ten sposób, że chcemy wykonać dodatkowy kod konfigurujący szynę (metoda Init), w której żądamy przechowywania danych menedżera timeout-ów w pamięci (zamiast w bazie danych, w przypadku RavenDB) 2

3 Klient hostowany (nadawca komunikatów) nowy projekt (class library): - referencje - NServiceBus.dll - NServiceBus.Core.dll - log4net.dll - NServiceBus.Host.exe - projekt z komunikatami - uruchomienie jak wyżej; aby wystartować równocześnie kilka projektów należy kliknąć prawym na solution -> Set Startup projects -> Common properties -> Multiple startup projects - kod: using Komunikaty; namespace HostedSender { public class Sender: IConfigureThisEndpoint, AsA_Client { public void Run(IBus bus) { Console.ReadKey(); var m = new MyMessage(); m.text = "Asd"; bus.send(m); Console.WriteLine("sent"); public class Startup: IWantToRunAtStartup { public IBus Bus { get; set; public void Run() { Console.WriteLine("client started"); var s = new Sender(); s.run(bus); public void Stop() { Console.WriteLine("client stopped"); - Startup zostanie skonfigurowany przez dependency injection (nie trzeba nic robić, aby otrzymać obiekt Bus) - konfiguracja (App.config) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configsections> <section name="msmqtransportconfig" type="nservicebus.config.msmqtransportconfig, NServiceBus.Core" /> <section name="unicastbusconfig" type="nservicebus.config.unicastbusconfig, NServiceBus.Core" /> </configsections> <MsmqTransportConfig ErrorQueue="error" NumberOfWorkerThreads="1" MaxRetries="5" /> <UnicastBusConfig> <MessageEndpointMappings> <add Messages="Komunikaty.MyMessage, Komunikaty" Endpoint="HostedReceiver" /> </MessageEndpointMappings> </UnicastBusConfig> 3

4 - MessageEndpointMappings konfiguracja, do jakich kolejek mają być wkładane komunikaty - add - Messages nazwa assembly zawierającego komunikaty, lub nazwa konkretnej klasy komunikatów w formacie namespace.klasa, assembly - Endpoint do jakiej kolejki mają być wkładane wysyłane komunikaty - nadawca musi mieć także skonfigurowaną część odbiorczą (np. na okoliczność błędów) Nadawca / Odbiorca samodzielny (aplikacja konsolowa): - referencje - NServiceBus.dll - NServiceBus.Core.dll - log4net.dll - dll-ka z komunikatami - aplikacja może być i klientem i serwerem - kolejki nie zostaną stworzone automatycznie trzeba dodać je ręcznie (Panel sterowania-> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie komputerem -> Usługi i aplikacje -> kolejkowanie wiadomości) - project -> properties -> Application -> Target framework =.Net Framework 4 - Uwaga: bez Client Profile - kod: using Komunikaty; namespace ConServerOrClient { // odbieranie komunikatów class Recv: IHandleMessages<MyMessage> { public void Handle(MyMessage msg) { Console.WriteLine("got msg = {0", msg.text); class Program { static void Main(string[] args) { // jeżeli chcemy zmienić ustawienia logowania NServiceBus.SetLoggingLibrary.Log4Net(log4net.Config.XmlConfigurator.Configure); // samodzielne utworzenie obiektu szyny IBus bus = Configure.With().DefineEndpointName("nazwa kolejki").log4net().defaultbuilder().xmlserializer().msmqtransport().istransactional(true).unicastbus().loadmessagehandlers().createbus().start(); // nadawca Console.WriteLine("receiver ready"); Console.ReadKey(); // odbiorca Console.WriteLine("sender ready"); var m = new TxtMessage() { text = "aaa" ; bus.send(m); Console.WriteLine("sent"); 4

5 - konfiguracja nadawcy/odbiorcy (App.config): <?xml version="1.0"?> <configsections> <section name="msmqtransportconfig" type="nservicebus.config.msmqtransportconfig, NServiceBus.Core" /> <!-- jeżeli chcemy zmienić ustawienia logowania --> <section name="log4net" type="log4net.config.log4netconfigurationsectionhandler, log4net"/> <!-- tylko gdy wysyłamy --> <section name="unicastbusconfig" type="nservicebus.config.unicastbusconfig, NServiceBus.Core" /> </configsections> <MsmqTransportConfig ErrorQueue="error" NumberOfWorkerThreads="1" MaxRetries="5" /> <log4net debug="false"> <!--<appender name="console" type="log4net.appender.consoleappender"> <layout type="log4net.layout.patternlayout"> <param name="conversionpattern" value="%d [%t] %-5p %c [%x] <%X{auth> - %m%n"/> </layout> </appender>--> <root> <level value="error"/> <!-- lub WARN, DEBUG, INFO\ --> <!--<appender-ref ref="console"/>--> </root> </log4net> <!-- tylko gdy wysyłamy --> <UnicastBusConfig> <MessageEndpointMappings> <add Messages="Messages.TxtMessage, Messages" Endpoint="ConsoleReceiver" /> </MessageEndpointMappings> </UnicastBusConfig> <startup> <supportedruntime version="v4.0" sku=".netframework,version=v4.0"/> </startup> Komunikacja dwukierunkowa (FullDuplex): - komunikacja w modelu klient/serwer (zob. poprzednia instrukcja) - zaimplementować dwa komunikaty: zwykły i zwrotny (zwrotny będzie przesyłany w odpowiedzi na komunikat zwykły) - odbiorca odpowiada na komunikat w procedurze obsługi komunikatu, wołając metodę Reply: - nadawca może ustawić dodatkowe nagłówki w wiadomości korzystając z metody SetHeader lub słownika bus.outgoingheaders - odbiorca może skopiować nagłówek odebranej wiadomości do odpowiedzi korzystając z metody CopyHeaderFromRequest public class Handler: IHandleMessages<MyMessage> { public void Handle(MyMessage msg) { Console.WriteLine("MSG: " + msg.text); var resp = Bus.CreateInstance<ResponseMessage>(); // albo resp = new ResponseMessage(); resp.copyheaderfromrequest( hdr ); resp.setheader("xxx", "zzz"); Bus.Reply(resp); 5

6 - nadawca nadaje wiadomość - jeżeli odbiorca nada wiadomość zwrotną, nadawca musi stworzyć klasę obsługującą te wiadomości (class Handler: IHandleMessages<ResponseMessage>) - odbiorca nie musi konfigurować wysyłania wiadomości (UnicastBusConfig w w App.config-u) - odbiorca może także zarejestrować wołanie zwrotne informujące o przyjściu wiadomości, służy do tego metoda Register wywołana na obiekcie zwróconym przez Send, parametrami do Register są: - metoda z jednym parametrem typu int, lub - statyczna metoda z parametrem IAsyncResult i dodatkowym obiektem (callback podobny jak w WCF) - obiekt IAsyncResult zawiera w polu AsyncState obiekt NServiceBus.CompletionResult, a ten z kolei w polu State zawiera obiekt przekazany jako drugi argument - klient może odczytać nagłówki wiadomości zwrotnej ze słownika bus.currentmessagecontext.headers bus.outgoingheaders["hdr"] = "mmm"; bus.setheader("yyy") = "abc"; bus.send(msg).register<int>(p => { Console.WriteLine("got = {0 {1", bus.currentmessagecontext.headers["hdr"], bus.currentmessagecontext.headers["xxx"]); ); albo bus.send(msg).register(cb, bus);... static void cb(iasyncresult r) { IBus b = (NServiceBus.CompletionResult)r.AsyncState).State as IBus; Console.WriteLine("got = {0 {1", b.currentmessagecontext.headers["hdr"], b.currentmessagecontext.headers["xxx"]); - uwaga: w niektórych wersjach NServiceBus callback zostanie wywołany tylko dla pierwszej odebranej wiadomości zwrotnej (aby zapobiegać wyciekom pamięci) 6

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Instalacja MVC 4: - http://www.asp.net/mvc - Visual Studio 2012 (także Web Express) zawiera wbudowane MVC 4 - można doinstalować MVC

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile

PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Narzędzia PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Łukasz Budnik Stopień trudności: W tym artykule pokażemy, jak stworzyć prostą usługę w PHP5, jak się z nią połączyć. Następnie pokażemy, jak

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries FTP iseries FTP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści FTP...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosko w Dokumentacja Techniczna

systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosko w Dokumentacja Techniczna Ministerstwo Sportu i Turystyki Dokumentacja Techniczna systemu informatycznego do przyjmowania i rozpatrywania wniosko w W skład niniejszej dokumentacji wchodzą: a) Dokumentacja środowiska systemu MSiT

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA 1 / 22 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 4 1.1 Problemy z aplikacją dostępową... 11 2.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r.

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r. UsMon wersja 1.03 Program do synchronizacji zegara systemowego komputera lub komputerów w sieci MS-NETWORK z sygnałem DCF lub GPS przy użyciu synchronizatorów US-151 lub US-161 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo