Bogumi³a Brycz * Marek Pauka ** Bogumi³a Brycz, Marek Pauka. Wstêp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bogumi³a Brycz * Marek Pauka ** Bogumi³a Brycz, Marek Pauka. Wstêp"

Transkrypt

1 Bogumi³a Brycz * Marek Pauka ** Bogumi³a Brycz, Marek Pauka Dywidendy inicjalne jako sygna³y o przysz³ych wynikach na przyk³adzie spó³ek z GPW w Warszawie Dywidendy inicjalne jako sygna³y o przysz³ych wynikach... Wstêp W ostatnich latach zwiêkszy³a siê liczba spó³ek gie³dowych, które zaczê³y wyp³acaæ dywidendy. Równoczeœnie mo na zauwa yæ, e coraz wiêksze znaczenie w ocenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej zaczyna odgrywaæ wyp³ata dywidend. Argument ten jest podnoszony zarówno przez analityków gie³dowych, jak i przez zarz¹dy spó³ek. Ta swoista moda na wyp³acanie dywidend przez polskie spó³ki jest efektem wyst¹pienia kilku czynników, wœród których du e znaczenia mog¹ mieæ: rosn¹ce znaczenie inwestorów instytucjonalnych, w tym przede wszystkim funduszy emerytalnych, i ich wiêksza aktywnoœæ w roli akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach, przechodzenie kolejnych spó³ek na wy szy poziom dojrza³oœci, chêæ œwiadomego kreowania w oczach inwestorów wizerunku spó³ki jako podmiotu dojrza³ego i stabilnego 1, stworzenie swoistej mody na wyp³atê dywidend, podkreœlanie elitarnoœci itp. przez organizatora rynku (GPW), który stworzy³ indeks spó³ek dywidendowych. Autorzy referatu postawili pytanie, czy informacje o rozpoczêciu wyp³at dywidend mo na traktowaæ jako faktyczne sygna³y zarz¹dów tych spó³ek o ich spodziewanej lepszej kondycji finansowej w przysz³oœci. Dlatego celem artyku³u jest zweryfikowanie tezy, i spó³ki rozpoczynaj¹ce wyp³atê dywidend w kolejnych okresach znacz¹co poprawiaj¹ swoje wyniki finansowe. Publikacja wpisuje siê w liczne na rynkach rozwiniêtych badania weryfikuj¹ce teoriê sygnalizacji. Jak wynika z badañ innych autorów, rozpoczêcie i zaprzestanie wyp³at dywidend dawa³o najsilniejsze sygna³y o kierunku zmiany cen. * Dr, Instytut Organizacji i Zarz¹dzania, Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania, Politechnika Wroc³awska, ul. Smoluchowskiego 25, Wroc³aw ** Dr, Katedra Finansów, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, ul. Komandorska 118/120, Wroc³aw 1 Por. przypadki spó³ek Ekoexport, LUG w 2012 r.

2 20 Bogumi³a Brycz, Marek Pauka 1. Dotychczasowe badania Ju w latach 50. i na pocz¹tku lat 60. XX w. wskazywano na istnienie tzw. zawartoœci informacyjnej dywidend, zgodnie z któr¹ zmiana poziomu dywidendy jest postrzegana przez inwestorów jako Ÿród³o informacji o sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa. Z badañ przeprowadzonych przez Lintnera [Lintner, 1956] wynika, e mened erowie uwa aj¹, i wiêkszoœæ akcjonariuszy woli rozs¹dn¹, stabiln¹ stopê wyp³aty dywidendy, a inwestorzy gie³dowy akceptuj¹ dodatkow¹ premiê w cenie za stabilnoœæ lub stopniowy wzrost tej stopy. Dlatego te, jak zauwa y³ autor, polityka dywidend wiêkszoœci firm opiera siê na ustalonych d³ugoterminowych docelowych wskaÿnikach wyp³aty dywidendy oraz standardach okreœlaj¹cych stopê dopasowania dywidendy (czyli okreœlaj¹cych, w jakim stopniu w danym roku dywidenda powinna siê zmieniaæ w kierunku dywidendy docelowej, wyznaczonej przez docelowy wskaÿnik wyp³aty dywidendy). Do zmiany istniej¹cej stopy wyp³aty dywidendy mog¹ sk³oniæ mened erów tylko takie czynniki, które s¹ znane akcjonariuszom i ca³ej spo³ecznoœci finansowej i na podstawie których mened erowie mog¹ oczekiwaæ, e ich decyzja bêdzie uznana za racjonalnie uzasadnion¹, jeœli nie przekonuj¹c¹. Za najwa niejszy taki czynnik uznano zysk netto. Mened erowie realizuj¹ przy tym politykê stopniowych, czêœciowych dostosowañ, co oznacza, e zmiana bie ¹cych zysków determinuje tylko czêœciowo zmiany w wyp³acanych dywidendach za dany rok, natomiast dalsze czêœciowe zmiany stopy wyp³aty dywidendy s¹ przeprowadzane w nastêpnych latach, pod warunkiem, e s¹ one wówczas nadal uzasadnione. Równie Miller i Modigliani wskazywali na zawartoœæ informacyjn¹ dywidend. W artykule Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares wskazali, e zmiana ceny rynkowej czêsto nastêpuje po zmianie stopy dywidend, co zdaniem autorów ma oznaczaæ, e inwestorzy s¹ sk³onni interpretowaæ zmiany dywidend jako zmiany w postrzeganiu przysz³ych zysków ze strony mened erów [Miller, Modigliani, 1961, s. 430]. Na istnienie zawartoœci informacyjnej dywidend wskazywano wprawdzie ju w latach 50. i na pocz¹tku lat 60. XX w., jednak pierwsze modele dotycz¹ce efektu sygnalizacji pojawi³y siê pod koniec lat 70. i w latach 80., jak na przyk³ad model Bhattacharya [Bhattacharya, 1979], Millera i Rocka [Miller, Rock, 1985] oraz Johna i Williamsa [John, Williams, 1985]. G³ównym za³o eniem tych modeli jest to, e firmy wykorzystuj¹ dywidendy celowo, aby ponosz¹c okreœlony koszt wys³aæ rynkowi sygna³ o spo-

3 Dywidendy inicjalne jako sygna³y o przysz³ych wynikach dziewanych przysz³ych zyskach. Model Bhattacharya wskazuje na koszty emisji nowych akcji jako koszty sygna³ów. W modelu Millera i Rocka zak³ada siê, e koszty sygna³ów s¹ traktowane jako przewidziana inwestycja, o której wiadomo z góry, a z kolei John i Williams [John, Williams, 1991] uwzglêdnili równie jako koszty sygna³ów wy sze podatki nak³adane na dywidendy w porównaniu z podatkami od zysków kapita³owych. Teoria sygnalizacji by³a rozwijana równie w pracach innych autorów [Asquith, Mullins, 1983, 1986], [Bar-Yosef, Huffman, 1986], [Ofer, Thakor, 1987]. Zak³adali oni, e mened erowie maj¹ dostêp do informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej spó³ki i jej perspektywach rozwoju, których nie posiadaj¹ uczestnicy rynków finansowych, a dywidenda jest sposobem na ich przekazanie, co redukuje asymetriê informacji. W szczególnoœci og³oszenie rozpoczêcia wyp³aty albo podwy szenia poziomu dywidend jest odczytywane jako wiarygodny sygna³, e w przysz³oœci firma bêdzie w stanie utrzymaæ taki poziom dywidend i zazwyczaj powoduje wzrost popytu na akcje spó³ki oraz wzrost ceny jej akcji. Zaprzestanie lub zmniejszanie poziomu wyp³aty dywidend jest z kolei odbierane przez inwestorów jako sygna³ negatywny, czego efektem jest spadek ceny akcji. Badania empiryczne nie potwierdzaj¹ jednoznacznie efektu sygnalizacji, jednak wiele dowodów wskazuje na to, e zmiany poziomu wyp³aty dywidend skutkuj¹ zmianami cen akcji. Przyk³adowo, Aharony i Swary [Aharony, Swary, 1980, s. 8-11] w badaniach opartych na wynikach 149 firm wykazali, e w nastêpstwie zapowiedzi o podwy szeniu dywidendy nast¹pi³ wyraÿny wzrost cen akcji, natomiast informacja o obni eniu dywidend prowadzi³a do spadku cen akcji. Zdaniem autorów, obserwowane reakcje inwestorów na og³oszenia zmian poziomu dywidend zdecydowanie potwierdzaj¹ hipotezê o zawartoœci informacyjnej dywidend. Z kolei Asquith i Mullins [Asquith, Mullins, 1983, s ] zbadali reakcje rynku na og³oszenie przez 168 firm rozpoczêcia wyp³aty dywidend lub wznowienia wyp³aty po co najmniej 10 latach okresu bez wyp³aty dywidend. Wyniki badañ potwierdzi³y reakcje rynku, przy czym dwa dni od og³oszenia wyp³aty dodatkowa stopa zwrotu (excess return) wynios³a œrednio 3,7%. Healy i Palepu [Healy, Palepu, 1988, s ] przeprowadzili badania dotycz¹ce nie tylko zapowiedzi o rozpoczêciu wyp³aty dywidendy, ale równie o zaprzestaniu jej p³acenia. Autorzy wykazali, e inwestorzy intepretuj¹ te zdarzenia jako prognozy mened erów w zakresie przysz³ych zysków. Przytoczone powy ej badania pokazuj¹, i nieoczekiwane zmiany dywidend powoduj¹ zmiany cen akcji, co wska-

4 22 Bogumi³a Brycz, Marek Pauka zuje na to, e inwestorzy interpretuj¹ zmiany dywidend jako prognozy zmian przysz³ych wyników finansowych ze strony mened erów i tym samym potwierdzaj¹, e w dywidendach zawarta jest pewna informacja. Badania na temat reakcji inwestorów na zmiany poziomu dywidend w Polsce prowadzi³ S³oñski [2011]. Z kolei niektórzy badacze postanowili zbadaæ, czy po zmianach dywidend w tym samym kierunku nastêpuj¹ równie zmiany w zyskach, co jest zgodnie z teori¹ sygnalizacji, tj. decyzje mened erów odnoœnie poziomu dywidend maj¹ zawieraæ informacje o kszta³towaniu siê zysków w przysz³oœci. Badania w tym zakresie przeprowadzili m.in. DeAngelo, DeAngelo i Skiner [DeAngelo, DeAngelo, Skiner, 1996, s ] na próbie 145 firm notowanych na NYSE, które po co najmniej 9 latach ci¹g³ego wzrostu rocznych zysków odnotowa³y ich spadek. Decyzje dotycz¹ce poziomu wyp³aty dywidend podejmowane w takim w³aœnie roku mog¹ zawieraæ informacje szczególnie przydatne dla inwestorów, pozwalaj¹ce na ocenê, czy spadek zysków ma charakter trwa³y, czy tylko tymczasowy. Jednak e otrzymane wyniki nie potwierdzi³y wcale, e podjête wówczas korzystne decyzje w zakresie poziomu dywidend s¹ wiarygodnym sygna³em o wy szych zyskach w przysz³oœci. W przypadku 99 firm, w których mened erowie podjêli decyzje o wzroœcie dywidendy, wzrost ten nie znalaz³ odzwierciedlenia w odpowiednim wzroœcie przysz³ych zysków. Na podstawie otrzymanych wyników autorzy stwierdzili, e decyzje dotycz¹ce dywidend nie s¹ dobrym sygna³em o perspektywach w zakresie przysz³ych zysków i nie pomagaj¹ w odró nieniu firm maj¹cych dobre perspektywy zysków na przysz³oœæ od firm z gorszymi perspektywami. Z kolei Brav i inni, badaj¹c opinie mened erów na temat polityki dywidend, w tym równie na temat zawartoœci informacyjnej dywidend i efektu sygnalizacji, stwierdzili, e owszem wyp³ata dywidendy zawiera pewne informacje, ale rzadko jest traktowana jako narzêdzie, za pomoc¹ którego firmy chc¹ siê wyró niaæ na tle konkurencji, a mened erowie nie wykorzystuj¹ jej w sposób œwiadomy jako sygna³u informacyjnego [Brav i inni, 2005, s ]. 2. Opis próby badawczej i metodyka badañ Badanie przeprowadzono na grupie spó³ek notowanych na GPW w Warszawie, które po raz pierwszy w swojej historii lub po co najmniej 5 latach przerwy zaczê³y wyp³acaæ dywidendê. Ze wzglêdu na koniecznoœæ pozyskania danych finansowych za okres co najmniej 4 lat przed i 3 lat po rozpoczêciu wyp³aty dywidend badaniem objêto spó³ki, które

5 Dywidendy inicjalne jako sygna³y o przysz³ych wynikach wyp³aci³y dywidendê inicjaln¹ nie wczeœniej ni w 2002 r. i nie póÿniej ni w 2009 r. Na podstawie danych zawartych w rocznikach gie³dowych publikowanych przez GPW za lata zidentyfikowano 21 takich spó³ek, przy czym do próby w³¹czono spó³ki spe³niaj¹ce dodatkowo nastêpuj¹ce warunki: spó³ka nie nale y do bran y us³ug finansowych, przed wejœciem na gie³dê spó³ka nie wyp³aca³a dywidendy, spó³ka kontynuowa³a wyp³atê dywidendy przez co najmniej 2 lata od rozpoczêcia wyp³aty inicjalnej, istnieje mo liwoœæ pozyskania danych z baz lub raportów finansowych spó³ek (Monitor Polski B, NOTORIA, EMIS, strony internetowe spó³ek). Na potrzeby przeprowadzonych badañ wykorzystano dane finansowe zamieszczone w serwisie EMIS i Notoria, które by³y weryfikowane z danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych i prospektach emisyjnych publikowanych na stronach internetowych spó³ek. Dane dotycz¹ce wskaÿnika DPS zosta³y pozyskane z raportów bie ¹cych, zawieraj¹cych informacje o propozycjach zarz¹du i podjêtych uchwa³ach o wyp³acie dywidend. Dla tak zidentyfikowanych spó³ek zebrano dane finansowe dotycz¹ce: zysków netto, zysków operacyjnych, salda przep³ywów pieniê nych z dzia³alnoœci operacyjnej, przychodów ze sprzeda y produktów, towarów i materia³ów, poziomu aktywów, poziomu kapita³ów w³asnych. Pochodzi³y one z okresów ustalanych wzglêdnie w stosunku do roku, w którym wyp³acono dywidendê (rok 0), konstruuj¹c dla ka dej kategorii tzw. dwa okna czasowe: dotycz¹ce przesz³oœci (od roku 3 do roku 1) okres bez dywidendy 2, sygnalne, dotycz¹ce przesz³oœci (rok 0, rok + 1, rok + 2) 3 okres z dywidend¹. 2 Pocz¹tkowy okres obejmowa³ 5 lat, jednak ze wzglêdu na ograniczony dostêp do potwierdzonych danych zawê ony zosta³ do 3 lat sprzed roku, za który wyp³acono dywidendê. 3 DeAngelo, DeAngelo, Skinner brali odpowiednio okna: 5- i 3-letnie oraz Benartzi, Michaely, Thaler: 6- i 4-letnie.

6 24 Bogumi³a Brycz, Marek Pauka Badanie zosta³o przeprowadzone w nastêpuj¹cych etapach: 1. Ustalono, czy w tzw. okresie bez dywidendy poprawia³y siê w spó³kach podstawowe parametry finansowe, tj. przychody, zyski operacyjne, zysk netto, œrodki pieniê ne z dzia³alnoœci operacyjnej (parametry podstawowe); wyniki zosta³y przedstawione albo jako tempo wyników z roku n 1 do wyników z roku n 3 (ze wzglêdu na dostêp do danych). 2. Ustalono œredni¹ stopê wzrostu poszczególnych parametrów (CAGR) w okresie bez dywidendy. 3. Na podstawie danych z okresu bez dywidendy dokonano oszacowania zmian parametrów podstawowych w stosunku do oczekiwañ, wykorzystuj¹c tzw. random-walk model, tj. przyjmuj¹c, e oczekiwane wyniki z lat z dywidend¹ bêd¹ takie jak w roku 0, 4. Dokonano oceny, czy w okresie z dywidend¹ wyniki spó³ek siê poprawi³y, czy pogorszy³y, analizuj¹c przychody, skonsolidowany zysk netto, zysk operacyjny oraz wartoœæ aktywów. Analiza zosta³a przeprowadzona na bazie tempa zmian oraz wystandaryzowanych zmian (zmian nominalnych odniesionych do wartoœci ksiêgowej kapita³u w³asnego). 3. Wyniki i wnioski Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki wiêkszoœci podmiotów z roku na rok poprawia³y siê (zob. tab. 1). W artykule [Grullon i inni, 2005] autorzy wskazuj¹, e do oceny poprawy lub pogorszenia sytuacji w firmie z perspektywy w³aœcicieli mo na zastosowaæ inne miary ni tylko tradycyjne zyski. Dotychczasowy dorobek teorii sygnalizacji dywidend (dividend- -signaling theory) nie wskazuje precyzyjnie, które parametry s¹ miar¹ dokonañ przedsiêbiorstwa. W innym opracowaniu [Fama, French, 2000] u ywaj¹ podobnych metod co Grullon, analizuj¹c przysz³e zmiany zarówno w zyskach, jak i w rentownoœci nie tylko kapita³u w³asnego, ale i aktywów. Najwiêksz¹ poprawê wyników w ramach badanego panelu mo na zauwa yæ w przypadku wyniku operacyjnego, gdzie wszystkie wyniki s¹ lepsze. Z drugiej strony najwiêksz¹ zmiennoœci¹ cechuj¹ siê przep³ywy z dzia³alnoœci operacyjnej. Przede wszystkim ze wzglêdu na zmiennoœæ poziomu inwestycji w kapita³ pracuj¹cy w przypadku CFO w niewielkim stopniu mo na pos³ugiwaæ siê danymi historycznymi do oceny przy-

7 sz³oœci, dlatego w dalszej czêœci badañ zrezygnowano z analizy tego parametru. Tablica 1. Zmiany wyników w okresie bez dywidendy CAGR Dywidendy inicjalne jako sygna³y o przysz³ych wynikach przychody zysk netto zysk operacyjny aktywa CFO œrednia 25,3% 26,9% 39,3% 21,4% 25,1% odch. standard. 0,247 0,644 0,423 0,165 0,723 kwartyl 1 7,7% 15,0% 20,5% 9,6% 0,3% mediana 19,6% 34,2% 35,5% 18,2% 15,4% kwartyl 3 33,5% 51,2% 50,4% 30,7% 46,0% struktura spó³ek z próby (wyniki (œrednia od -5 do -3) w stosunku do 0 poprawa 95% 86% 81% 95% 81% pogorszenie 5% 14% 19% 5% 19% ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z: [www.notoria.pl, dostêp dnia , dane spó³ek]. Tak znacz¹cy odsetek spó³ek, które rozpoczê³y wyp³aty dywidend, jest zgodny z teori¹ cyklu ycia, co jednak nie bêdzie przedmiotem opracowania. Na potrzeby artyku³u wa ne jest postawienie pytania, czy po wyp³acie dywidend wyniki siê poprawi¹, czy pogorsz¹ w stosunku do tych z roku, za który bêdzie wyp³acana dywidenda. Polityka firm inicjuj¹cych dywidendy znacz¹co siê od siebie ró ni³a. Tylko jedna spó³ka prowadzi³a w analizowanym okresie politykê sta³ego DPS w okresie analizowanych trzech lat. Z kolei w drugim roku tak¹ sam¹ dywidendê utrzyma³y cztery spó³ki. W drugim roku jedna spó³ka zdecydowa³a siê obni yæ dywidendê. Pozosta³e, tj. 16 podmiotów, zwiêkszy³o dywidendê przypadaj¹c¹ na akcjê. Na tablicy 2 zosta³y przedstawione parametry wyp³at dywidend inicjalnych. Tablica 2. Parametry polityki dywidend D/E rok 0 rok 1 rok 2 kwartyl 1 20,2% 25,0% 47,0% mediana 41,9% 59,8 66,4% kwartyl 3 62,8% 88,5% 87,4% œrednia 39,3% 65,8% 71,9%

8 26 Bogumi³a Brycz, Marek Pauka DPS rok 1/rok 0 rok 2/rok 1 sta³e 4 4 zmienne spadki 1 4 wzrosty ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z: [www.notoria.pl, dostêp dnia , dane spó³ek]. Mo na zauwa yæ, e spó³ki stara³y siê poprawiaæ zarówno poziom DPS, jak i udzia³ dywidendy w zysku netto. Zw³aszcza ten drugi warunek mo e sugerowaæ, e albo próbowa³y utrzymaæ si³ê sygna³ów, albo kondycja spó³ki pozwala³a na zwiêkszanie dywidend. Tablica 3. Struktura populacji spó³ek inicjuj¹cych wyp³atê dywidend wg kryterium poprawy wyników w okresie z dywidend¹ przychody zysk netto zysk operacyjny aktywa struktura w % poprawa* pogorszenie* bez zmian* zmiany w pkt % kwartyl 1 3,5 2,3 3,7 0,6 0,1 1,0 0,8 3,8 3,1 0,8 15,4 14,0 mediana 6,5 39,9 57,7 2,3 2,7 6,2 3,0 6,5 5,1 13,1 61,2 86,2 kwartyl 3 80,3 197,2 262,9 5,7 12,8 12,3 13,0 15,6 16,0 71,5 120,8 146,0 * Do grupy bez zmian kwalifikowano zmiany poni ej 1% kapita³u w³asnego, do wzrostów zaliczono zmiany dodatnie odniesione do kapita³u w³asnego wiêksze ni 1%, do grupy pogorszenie zaliczono zmiany ujemne wiêksze ni 1%. ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z: [www.notoria.pl, dostêp dnia , dane spó³ek]. W ramach modelu dokonano prognozy wyników metod¹ b³¹dzenia losowego, przyjmuj¹c, e inwestorzy uznaj¹ za lepsze wyniki takie, które bêd¹ lepsze od wyników z roku, za który po raz pierwszy by³a wyp³acana

9 Dywidendy inicjalne jako sygna³y o przysz³ych wynikach dywidenda. W warunkach polskich dla roku obrachunkowego równego kalendarzowemu mo na uznaæ, e propozycje zarz¹dów i podzia³ zysków na WZA mog³yby s³u yæ do wysy³ania komunikatu o oczekiwanych zmianach w wynikach za rok, w którym dywidenda bêdzie po raz pierwszy wyp³acana. Na tablicy 3 zosta³y przedstawione wskaÿniki pokazuj¹ce zmiany w wynikach w stosunku do oczekiwañ w modelu. Zauwa yæ mo na, e zdecydowana wiêkszoœæ spó³ek roœnie (wzrost aktywów), jednak w przypadku analizy wyników taka jednoznacznoœæ nie wystêpuje. W ka dym roku ponad po³owa spó³ek pokonywa³a wyniki z poprzedniego roku. Równie mediana wyników dla wszystkich analizowanych kategorii w ka dym kolejnym roku by³a wiêksza. Jednak w analizowanej grupie spó³ek inicjuj¹cych znalaz³y siê 2 3, które w ka - dym roku wykazywa³y wyniki gorsze ni w roku bazowym. W szczególnoœci wynik netto w pierwszym roku by³ lepszy tylko dla 52% podmiotów, a w trzecim roku dla 67%, co wskazywa³oby na to, e znaczenie dywidend inicjalnych nie jest tak du e, jak mo na by oczekiwaæ. Zakoñczenie W pracy zosta³a postawiona teza, i dywidendy inicjalne nios¹ ³adunek informacyjny wskazuj¹cy na to, e spó³ki rozpoczynaj¹ce wyp³atê dywidend znacz¹co poprawiaj¹ swoje wyniki finansowe w kolejnych latach w stosunku do oczekiwañ inwestorów. Przeprowadzone analizy wykaza³y, i spó³ki inicjuj¹ce dywidendy zwiêkszaj¹ swoje aktywa i przychody ze sprzeda y, jednak przekaz prognostyczny dywidend inicjalnych co do przysz³ych wyników nie jest ju na tyle silny, aby inwestorzy mogli tylko na nim oprzeæ swoje oczekiwania. Ze wzglêdu na ograniczone ramy publikacji przeprowadzono analizê z wykorzystaniem jednego modelu (random-walk model). W kolejnych publikacjach badania nad przyczynami niezbyt silnej roli prognostycznej dywidend inicjalnych zostan¹ rozszerzone. Literatura 1. Aharony J., Swary I. (1980), Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders Returns: An Empirical Analysis, The Journal of Finance, vol. 35, no. 1, s Asquith P., Mullins D.W. (1983), The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholders Wealth, The Journal of Business, vol. 56, no. 1, s

10 28 Bogumi³a Brycz, Marek Pauka 3. Asquith P., Mullins D.W. (1986), Signalling with Dividends, Stock Repurchases, and Equity Issues, Financial Management, vol. 15, no. 3, s Bar-Yosef S., Huffman L. (1986), The Information Content of Dividends: A Signalling Approach, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 21, issue 01, s Bernheim B.D. (1991), Tax Policy and the Dividend Puzzle, The RAND Journal of Economics, vol. 22, no. 4, s Bhattacharya S. (1979), Imperfect Information, Dividend Policy, and The Bird in the Hand Fallacy, The Bell Journal of Economics, vol. 10, no. 1, s Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R. (2005), Payout policy in the 21st century, Journal of Financial Economics, vol. 77, issue 3, s DeAngelo H., DeAngelo L. and Skinner D.J. (1996), Reversal of fortune: Dividend signaling and the disappearance of sustained earnings growth, Journal of Financial Economics, March, vol. 40, s Fama E.F. and French K.R. (2000), Forecasting profitability and earnings, Journal of Business, April, vol. 73, no. 2, s Grullon G., Michaely R., Benartzi Sh., Thaler R. (2005), Dividend changes do not signal changes in future profitability, Journal of Business, vol. 78, no. 5, s Healy P.M., Palepu K.G. (1988), Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions, Journal of Financial Economics, vol. 21, issue 2, s John K., Williams J. (1985), Dividends, Dilution, and Taxes: A Signalling Equilibrium, The Journal of Finance, vol. 40, no. 4, s Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, The American Economic Review, vol. 46, no. 2, s Miller M.H., Modigliani F. (1961), Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, The Journal of Business, vol. 34, no. 4, s Miller M.H., Rock K. (1985), The Dividend Policy under Asymmetric Information, The Journal of Finance, vol. 40, no. 4, s Ofer A.R., Thakor A.V. (1987), A Theory of Stock Price Responses to Alternative Corporate Cash Disbursement Methods: Stock Repurchases and Dividends, The Journal of Finance, vol. 42, no. 2, s S³oñski T., Zawadzki B. (2011) Analiza reakcji inwestorów na zmianê wielkoœci wyp³acanej dywidendy przez spó³ki notowane na GPW w Warszawie,

11 Dywidendy inicjalne jako sygna³y o przysz³ych wynikach referat wyg³oszony na konferencji Rynek finansowy konkurencyjnoœæ, efektywnoœæ, wyzwania w Lublinie w 2011 r., artyku³ niepublikowany dostêp dnia Streszczenie Zarówno w mediach bran owych, jak i wœród samych emitentów wyp³ata dywidendy czêsto jest postrzegana jako narzêdzie do sygnalizowania kondycji spó³ki i przysz³ych zmian tej kondycji w oczach zarz¹du. Celem artyku³u by³o zweryfikowanie tezy, czy rozpoczêcie wyp³aty dywidendy równie niesie ze sob¹ informacje dla akcjonariuszy o przysz³ych wynikach finansowych. Badania empiryczne zosta³y przeprowadzone na danych dotycz¹cych spó³ek z GPW w Warszawie z lat Autorzy wykazali, e si³a prognostyczna dywidend inicjalnych nie jest na tyle jednoznaczna, aby inwestorzy mogli na niej oprzeæ swoje oczekiwania co do kszta³towania siê przysz³ych wyników. S³owa kluczowe polityka wyp³at dywidend, wyniki finansowe, hipoteza sygnalizacji Initial dividends as signals of futures financial results based on companies noted on the Warsaw Exchange (Summary) Both in the financial media and among the issuers themselves dividends payouts often seen as a tool to indicate the condition of the company and future changes of this condition in the eyes of the board. The purpose of this article is to verify the thesis, if the initial dividend payments also carries information to shareholders about future financial results. Empirical studies were conducted on financial data from the companies of the Warsaw Stock Exchange in the years The authors have shown that the predictive power of initial dividends is not so clear that investors could resist their expectations about the formation of future results. Keywords dividend policy, financial results, signalling hypothesis

12

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Efektywność źródłem bogactwa. Tomasz Słoński Piechowice, r.

Efektywność źródłem bogactwa. Tomasz Słoński Piechowice, r. Efektywność źródłem bogactwa inwestorów Tomasz Słoński Piechowice, 24.01.2012 r. Plan wystąpienia Teoretyczne podstawy pomiaru efektywności rynku kapitałowego Metodologia badań nad efektywnością rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 BOGUMIŁA BRYCZ Politechnika Wrocławska MAREK PAUKA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Agnieszka Perepeczo Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend przegląd wyników badań Słowa

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r. Niniejszym AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Przykładowe analizy

Przykładowe analizy - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Przykładowe analizy Przykładowe analizy Przykładowe analizy Wynagrodzenia w spółkach zaliczanych do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 oraz pozostałych spółkach Wśród spółek zaliczanych do głównych indeksów giełdowych najwyższe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

REAKCJA RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYPŁATĘ DYWIDENDY INICJALNEJ W ŚWIETLE CATERINGOWEJ TEORII DYWIDENDY

REAKCJA RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYPŁATĘ DYWIDENDY INICJALNEJ W ŚWIETLE CATERINGOWEJ TEORII DYWIDENDY Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 263 2016 Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu. Poziom wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE. PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu. Poziom wymagań PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D 1. Gospodarowanie zasobami majątkowymi - zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DORADCY24 S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2011) I. PKO ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 CUBE.ITG S.A.

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 CUBE.ITG S.A. Jednostkowy raport roczny za rok 2012 CUBE.ITG S.A. CUBE.ITG S.A. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, tel. +48 71 346 35 00, fax +48 71 346 35 99 www.cubeitg.pl, info@cubeitg.pl, NIP 898-001-57-75, REGON 006028821,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo * Ewa Dziawgo Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Wstêp Rosn¹ca zmiennoœæ warunków

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI /NIE/NIEDOTYCZY 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOM DEVELOPMENT S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo