Ełk, 02 października 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ełk, 02 października 2015 r."

Transkrypt

1 Ełk, 02 października 2015 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 października 2015 roku (piątek), o godz Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej do niniejszego protokołu listy obecności. Marek Chojnowski Przewodniczący Zarządu Powiatu potwierdza na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu bierze udział pięcioro, tj. wszyscy członkowie Zarządu Powiatu. Udział w posiedzeniu wzięła Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu oraz Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu. W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli kolejno: 1. Dariusz Kuprewicz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku 2. Halina Kowalewska Geodeta Powiatowy 3. Agnieszka Pietrowicz główny specjalista w Zespole ds. Rozwoju Powiatu 4. Mariola Raczyńska naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury. Obradom przewodniczył Marek Chojnowski Przewodniczący Zarządu Powiatu, który zaproponował poniższy porządek obrad, a pozostali członkowie Zarządu zaakceptowali go: 1. Przyjęcie Protokołu Nr z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 24 września 2015 roku. 2. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku: projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: przyjęcie projektu pisma w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej. 4. Zespół ds. Rozwoju Powiatu: a) wyrażenie zgody na przystąpienie Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku do realizacji projektu pn. Zobaczyć, poznać, zastosować, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, b) przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Czepułkowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, do reprezentowania interesów Powiatu Ełckiego we wszelkich sprawach dotyczących programu POWER w zakresie projektu pn. Zobaczyć, poznać, zastosować.

2 2 5. Wydział Edukacji i Kultury: a) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie powołania komisji stypendialnej, przeprowadzającej procedurę kwalifikacyjną wniosków o przyznanie Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki, na rok szkolny 2015/2016, b) prośba emerytek, byłych pracownic zlikwidowanego Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich w Ełku, w sprawie wskazania placówki, w której będą korzystały z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, c) wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasie I Gimnazjum nr Sprawy różne: a) pismo pracowników Wydziału Komunikacji z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podwyżki o 20 % wynagrodzeń zasadniczych, b) inne. Ad. 1. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 24 września 2015 roku. Ad. 2. W celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, szczególnie w czasie nieobecności dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, Zarząd Powiatu zdecydował o upoważnieniu zastępcy dyrektora PUP w Ełku Hanny Kaczan, do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, dotyczących funkcjonowania urzędu pracy, w tym do podpisywania umów i dokonywania uzasadnionych zakupów. Swoją decyzję w tej sprawie Zarząd Powiatu wyraził w jednogłośnie podjętej uchwale Nr z dnia 02 października 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem PUP w Ełku. Ad. 3. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował dołączony do wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, projekt pisma znak: GN.P , dotyczący sprzedaży części nieruchomości stanowiącej

3 3 własność Powiatu Ełckiego, położonej w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej. W piśmie proponuje się zbycie działki w drodze zamiany. - wniosek Wydziału GN w załączeniu do protokołu. Ad. 4. a), b) We wniosku Zespołu ds. Rozwoju Powiatu dołączonym do protokołu, zwrócono się do Zarządu Powiatu: a) o wyrażenie zgody na przystąpienie Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku do realizacji projektu pn. Zobaczyć, poznać, zastosować, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, b) o przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Czepułkowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, do reprezentowania interesów Powiatu Ełckiego we wszelkich sprawach dotyczących programu POWER, w zakresie projektu pn. Zobaczyć, poznać, zastosować. Projekt zakłada udział w szkoleniu zagranicznym na Łotwie 10 osobowej grupy kadry nauczycielskiej w okresie kwietnia 2016 roku. W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty podróży oraz wsparcie indywidualne. Budżet projektu to kwota euro i zakłada dofinansowanie w 100 %, w tym 80 % w formie zaliczki, a 20 % w formie refundacji. Wniosek rozpatrzono jednogłośnie pozytywnie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku do realizacji projektu pn. Zobaczyć, poznać, zastosować, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr z dnia 02 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Czepułkowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, do reprezentowania interesów Powiatu Ełckiego we wszelkich sprawach dotyczących programu POWER, w zakresie projektu pn. Zobaczyć, poznać, zastosować. - wniosek Zespołu RP oraz w/w uchwała Zarządu Powiatu Nr w załączeniu do protokołu. Ad. 5. Wnioski Wydziału Edukacji i Kultury rozpatrzono jak niżej: a) Zarząd Powiatu zaakceptował sześcioosobowy skład komisji stypendialnej, która zajmować się będzie kwalifikowaniem wniosków o przyznanie stypendiów, a swoją decyzję w tej sprawie Zarząd wyraził w

4 4 jednogłośnie podjętej uchwale Nr z dnia 02 października 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, przeprowadzającej procedurę kwalifikacyjną wniosków o przyznanie Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki, na rok szkolny 2015/2016 w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału EK. b) Do Zarządu Powiatu skierowano prośbę emerytek, byłych pracownic zlikwidowanego Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich w Ełku, dotyczącą wskazania placówki, w której będą korzystały z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wniosek Wydziału EK w tej sprawie w załączeniu do protokołu. Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował, że do szkół prowadzonych przez Powiat i do Bursy Szkolnej w Ełku, przydzielona zostanie mniej więcej równa liczba osób, emerytów byłych pracowników zlikwidowanego Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich w Ełku. c) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku wniosła do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasie I Gimnazjum nr 1. Pismo w tej sprawie znak: SOSW z r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasie I Gimnazjum nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku. - wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu. Ponadto: Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował i zlecił jednostce powiatowej, tj. Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, przeprowadzenie, w ramach nowej perspektywy pozyskiwania środków unijnych , badań diagnostycznych oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Koncepcji wsparcia szkolnictwa zawodowego RPO Warmii i Mazur w latach Ad. 6. Sprawy różne. 1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem pracowników Wydziału Komunikacji z dnia 29 września 2015 r. w sprawie podwyżki o 20 %

5 5 wynagrodzeń zasadniczych w załączeniu do protokołu. Starosta spotka się z pracownikami tego Wydziału. 2. Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o aktualizacji projektu inwestycyjnego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku ( Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ). W celu pozyskania środków na realizację tej inwestycji, aktualizacja projektu polegać będzie na powiązaniu inwestycji z hangarami znajdującymi się w pobliżu. 3. W najbliższym czasie Zarząd Powiatu będzie rozważać utworzenie Zespołu obsługi szkół. Wykaz podjętych uchwał: 1) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 02 października 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, 2) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 02 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Czepułkowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, do reprezentowania interesów Powiatu Ełckiego we wszelkich sprawach dotyczących programu POWER w zakresie projektu pn. Zobaczyć, poznać, zastosować, 3) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 02 października 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, przeprowadzającej procedurę kwalifikacyjną wniosków o przyznanie Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki, na rok szkolny 2015/2016. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Jadwiga Samojluk. 1. Marek Chojnowski Anna Iwaszko Bożenna Puławska Mariusz Kazimierz Klepacki Małgorzata Kopiczko -...

6 6

Ełk, 29 października 2015 r.

Ełk, 29 października 2015 r. Ełk, 29 października 2015 r. Protokół Nr 37.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 października 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz

Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr 17.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

nieruchomością położoną w obrębie Chełchy, gmina Ełk, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku,

nieruchomością położoną w obrębie Chełchy, gmina Ełk, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, Ełk, 02 lipca 2015 r. Protokół Nr 25.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 lipca 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00.

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Ełk, 06 marca 2015 r. Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

miasta Ełk oraz ogłoszenia wykazu, c) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

miasta Ełk oraz ogłoszenia wykazu, c) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Ełk, 06 kwietnia 2016 r. Protokół Nr 14.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 kwietnia 2016 roku, (środa), o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00.

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00.

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Ełk, 03 lipca 2013 r. Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00.

Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00. Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00.

Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu. Nieobecny był Zbigniew Pahl Sekretarz urlop wypoczynkowy.

oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu. Nieobecny był Zbigniew Pahl Sekretarz urlop wypoczynkowy. Ełk, 07 marca 2013 r. Protokół Nr 10.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 marca 2013 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 22 stycznia 2010 r. Protokół Nr 02/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 22 stycznia 2010 r. (piątek), o godz

Ełk, 22 stycznia 2010 r. Protokół Nr 02/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 22 stycznia 2010 r. (piątek), o godz Ełk, 22 stycznia 2010 r. Protokół Nr 02/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 22 stycznia 2010 r. (piątek), o godz. 8 15. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 listopada 2013 r.

Ełk, 21 listopada 2013 r. Ełk, 21 listopada 2013 r. Protokół Nr 44.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 listopada 2013 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz Ełk, 21 lipca 2016 r. Protokół Nr 29.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 06/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 lutego 2010 roku (czwartek), o godz

Protokół Nr 06/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 lutego 2010 roku (czwartek), o godz Ełk, 18 lutego 2010 r. Protokół Nr 06/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 lutego 2010 roku (czwartek), o godz. 11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2005 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17/10. W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli:

Protokół Nr 17/10. W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli: Protokół Nr 17/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 maja 2010 r. Obrady rozpoczęto o godz. 09 00, zakończono o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Marek Chojnowski - Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00.

Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00. Ełk, 05 lipca 2012 r. Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Marek Chojnowski Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 marca 2009 roku, o godz

Protokół Nr 10/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 marca 2009 roku, o godz Ełk, 18 marca 2009 r. Protokół Nr 10/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 marca 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/2010. oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu Nieobecny był usprawiedliwiony, Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy.

Protokół Nr 29/2010. oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu Nieobecny był usprawiedliwiony, Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy. Ełk, 10 września 2010 r. Protokół Nr 29/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 10 września 2010 roku (piątek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz

Protokół Nr 11/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz Ełk, 26 marca 2009 r. Protokół Nr 11/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Ełk, 23 marca 2010 r. Protokół Nr 11/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 23 marca 2010 roku (wtorek), o godz

Ełk, 23 marca 2010 r. Protokół Nr 11/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 23 marca 2010 roku (wtorek), o godz Ełk, 23 marca 2010 r. Protokół Nr 11/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 23 marca 2010 roku (wtorek), o godz. 12 30. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00.

Protokół Nr 16/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00. Ełk, 13 maja 2010 r. Protokół Nr 16/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00.

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Ełk, 05 stycznia 2006 r. Protokół Nr 01/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz Mariusz Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 07 października 2010 r. Protokół Nr 33/2010

Ełk, 07 października 2010 r. Protokół Nr 33/2010 Ełk, 07 października 2010 r. Protokół Nr 33/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 października 2010 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 14/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 14/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 15. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku Protokół Nr 162/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz Ełk, 13 lutego 2015 r. Protokół Nr 05.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008

Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008 Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 27 listopada 2008 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Marek Chojnowski Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010

Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010 Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 29 września 2010 roku (środa), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r. Protokół nr 0022.119.2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 10 00 Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009

Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009 Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 14 września 2009 roku, o godz.11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 marca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 marca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 marca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r. Protokół nr 0022.73.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10 00 Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz

Protokół Nr 27/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz Ełk, 03 września 2009 r. Protokół Nr 27/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 26/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 26/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 czerwca 2015 r. w godz. od 8 00 do 12 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 126/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 7 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Protokół Nr 126/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 7 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku RP.0022.126.2017 Protokół Nr 126/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 7 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 9 30 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 czerwca 2018 roku

P R O T O K Ó Ł NR 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 czerwca 2018 roku P R O T O K Ó Ł NR 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 czerwca 2018 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu. Informacja na

Bardziej szczegółowo

Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008

Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008 Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 listopada 2008 r., o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 101/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 101/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 101/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2006. Nieobecny usprawiedliwiony Tomasz M. Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Warszawy.

Protokół Nr 16/2006. Nieobecny usprawiedliwiony Tomasz M. Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Warszawy. Ełk, 27 kwietnia 2006 r. Protokół Nr 16/2006 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 i 27 kwietnia 2006 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Jarosław Franczuk Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 23 czerwca 2016 r. w godz. od 9 00 do 11 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu,

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu, PROTOKÓŁ NR 189 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.15. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.12.2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz. 13 00 14 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 155/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 155/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 155/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 25 stycznia 2018 r. w godz. od 9 30 do 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 88/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 88/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 88/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 14 września 2016 r. w godz. od 9 00 do 10 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku Protokół Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19.04.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 14/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 14/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 23 marca w godz. od 12 50 do 13 00 oraz w dniu 26 marca 2015 r. w godz. od 10 00 do 15 50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu PROTOKÓŁ NR 88 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 23 grudnia 2008 r. w godz. od 8 00 do 10 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10.03.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 4. Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 8 30 do 9 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

- z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - inspektor w Biurze Rady protokolantka

- z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 192 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 lutego 2018 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.13.25. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 121/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 maja 2009 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 121/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 maja 2009 roku. P R O T O K Ó Ł NR 121/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 maja 2009 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku Protokół Nr 61/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Ełk, 09 grudnia 2010 r. Protokół Nr 40/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 09 grudnia 2010 roku (czwartek), o godz

Ełk, 09 grudnia 2010 r. Protokół Nr 40/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 09 grudnia 2010 roku (czwartek), o godz Ełk, 09 grudnia 2010 r. Protokół Nr 40/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 09 grudnia 2010 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 07.06.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 118/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 118/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 118/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 kwietnia 2017 r. w godz. od 9 00 do 12 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. 3. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. 3. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta 2. Artur Berus - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 137/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 137/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 137/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 sierpnia 2017 r. w godz. od 11 30 do 13 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.10.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 2 lutego 2017 r. w godz. od 8 40 do 10 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 kwietnia 2009 roku, o godz. 10 00.

Protokół Nr 13/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 kwietnia 2009 roku, o godz. 10 00. Ełk, 21 kwietnia 2009 r. Protokół Nr 13/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 kwietnia 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2014 r. Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 1 października 2015 r. w godz. od 9 30 do 14 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz. 12 00 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 95/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 95/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 95/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 3 listopada 2016 r. w godz. od 8 30 do 10 35 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo