PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn."

Transkrypt

1 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Geologia i górnictwo ZAKRES OGÓLNY Cel programu 1) Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym. 2) Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez: rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą, eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.: Liczba wykonanych opracowań (mapy, dokumentacje, projekty, metodyki, poradniki itp.) Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 381 szt., w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania co najmniej 381szt. Powierzchnia gruntów poddanych rekultywacji i zabiegom ochronnym Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 765 ha, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania co najmniej 765 ha Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk górniczych i obiektów budowlanych (szyby, osadniki, pompownie itp.) oraz liczba zabezpieczonych wyrobisk górniczych Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 30 szt., w tym dla: a) bezzwrotnych form dofinansowania co najmniej 29 szt. b) zwrotnych form dofinansowania co najmniej 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 152 szt., w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania co najmniej 152 szt. 1

2 3. Budżet Budżet na realizację celu programu wynosi do 810 mln zł., w tym: 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania do 800 mln zł, w tym: a) Część 1) kwota do 537,1 mln zł, b) Część 2) kwota do 262,9 mln zł, 2) dla zwrotnych form dofinansowania do 10 mln zł. ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach , przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 5. Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 5 1 Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych 1) Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o przekazanie środków na realizowane przez siebie zadania zgodne z ust. 7.5 niniejszego programu. 2) Sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem 2 ust. 3 lit. a), oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym ust. 7 i 8 niniejszego programu. 6. Koszty kwalifikowane 1) Okres kwalifikowalności kosztów od r. do r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane (z zastrzeżeniem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej). 2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOSiGW, z zastrzeżeniem, że w przypadku zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej koszty kwalifikowane stanowią koszty pośrednie w wysokości do 30% od wynagrodzeń 2

3 osobowych i bezosobowych, w zakresie określonym w Katalogu rodzajów kosztów pośrednich możliwych do sfinansowania ze środków NFOŚiGW, 3) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik do niniejszej części programu. 4) Katalog kosztów jednostkowych stanowi załącznik do niniejszej części programu. 5) W przypadku, gdy koszty jednostkowe przekraczają koszty określone w załączniku do niniejszej części programu pn. Katalog kosztów jednostkowych, Wnioskodawca musi przedstawić oświadczenie o możliwości pokrycia tego przekroczenia ze środków własnych; w przypadku braku takiego oświadczenia wniosek zostanie odrzucony. 6) W przypadku braku kosztów jednostkowych Wnioskodawca: a) przedstawi 3 oferty z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; badanie rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru lub b) szczegółowe uzasadnienie zasadności wysokości kosztów przewidzianych do poniesienia. 7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW. 7.1 Formy dofinansowania dotacja 7.2 Intensywność dofinansowania Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcia, o których mowa w ust mogą uzyskać dotację do 70 % kosztów kwalifikowanych. 7.3 Warunki dofinansowania 1) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej, 2) w przypadku przedsięwzięć określonych w ust ), zadań państwowej służby geologicznej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej ustawą Pgg, przedsięwzięcie znajduje się w corocznie akceptowanym przez ministra właściwego ds. środowiska planie prac państwowej służby geologicznej lub minister właściwy ds. środowiska powierzył wykonanie dodatkowego zadania państwa w zakresie geologii, zgodnie z ustawą Pgg, 3) w przypadku przedsięwzięć określonych w ust ), zadań państwowej służby hydrogeologicznej określonych ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zwanej dalej ustawą Prawo wodne, przedsięwzięcie znajduje się na liście zadań państwowej służby hydrogeologicznej, przekazywanej corocznie przez Prezesa KZGW, zgodnie z warunkami porozumienia, zawartego pomiędzy Prezesem KZGW a NFOŚiGW, 4) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust przedsięwzięcie posiada projekt robót geologicznych, zatwierdzony stosowną decyzją. 5) przed podjęciem decyzji o udzieleniu dofinansowania konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej przedsięwzięcia, wydanej przez ministra właściwego ds. środowiska, o której mowa w art. 411 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. 3

4 7.4 Beneficjenci Dla przedsięwzięć określonych w ust ): 1) Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy. Dla przedsięwzięć określonych w ust ), 3) i 4): 1) jednostki samorządu terytorialnego, 2) związki jednostek samorządu terytorialnego. 7.5 Rodzaje przedsięwzięć 1) Zadania państwowej służby geologicznej określone w ustawie Pgg i państwowej służby hydrogeologicznej określone w ustawie Prawo wodne. 2) Badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska. 3) Dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych. 4) Rozpoznawanie możliwości wykorzystania wód uznanych za kopaliny (zgodnie z ustawą Pgg). 8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć KRYTERIA DOSTĘPU Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie priorytetowym Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy* Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia wniosku 4

5 10. 1 Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi w programie priorytetowym 12. W przypadku, gdy koszty jednostkowe przekraczają koszty określone w załączniku Katalog kosztów jednostkowych, wnioskodawca złożył oświadczenie o możliwości pokrycia tego przekroczenia ze środków własnych *nie ma zastosowania do państwowych jednostek budżetowych KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE LP. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE I. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej Zakres oceny: Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej. Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 5

6 Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach , przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 5. Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 5 1 Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych 1) Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o przekazanie środków na realizowane przez siebie zadania zgodne z ust. 7.5 niniejszego programu. 2) Sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem 2 ust. 3 lit. a), oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym ust. 7 i 8 niniejszego programu. 6. Koszty kwalifikowane 1) Okres kwalifikowalności kosztów od r. do r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane (z zastrzeżeniem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej). 2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW. 3) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik do niniejszej części programu. 7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW. 7.1 Formy dofinansowania 1) dotacja, 2) pożyczka. 7.2 Intensywność dofinansowania 6

7 1) dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych, 2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 7.3 Warunki dofinansowania 1) dofinansowanie w formie dotacji: a) w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 2) dofinansowanie w formie pożyczek: a) oprocentowanie WIBOR 3M bazowych lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków, b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, d) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji, e) pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach wskazanych w umowie pożyczki, ustalonych na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania w formie pożyczki uwzględniając, że: a. beneficjent wystąpi z wnioskiem o umorzenie po spłacie 50 % wypłaconej kwoty pożyczki na obowiązującym w NFOŚiGW formularzu i w wymaganej formie; b. kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30 % wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, lecz nie więcej niż 1 mln zł; c. w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o częściowe umorzenie, zostanie ono dokonane poprzez odpowiednie umorzenie ostatnich rat kapitałowych po potwierdzeniu utrzymania trwałości przedsięwzięcia; d. nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na realizację przedsięwzięć przynoszących przychód; f) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 7.4 Beneficjenci 1) dotacja: a) finansowane w całości lub w części ze środków budżetu państwa w formie dotacji podmiotowych i celowych podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego, b) podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, c) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, d) jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie. 2) pożyczka: a) podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 7

8 7.5 Rodzaje przedsięwzięć 1) rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą, 2) wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców, 3) ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych, 4) ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych, 5) doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie w aparaturę i sprzęt ratowniczy, 6) wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska między innymi poprzez wspieranie działalności wydawniczej, doposażenie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania, 7) doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin, 8) badania i prace dla ochrony środowiska w górnictwie. 8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć KRYTERIA DOSTĘPU Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie priorytetowym Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy* Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia wniosku Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym 8

9 1 Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi w programie priorytetowym *nie ma zastosowania do państwowych jednostek budżetowych Warunkiem przeprowadzania oceny wniosku w oparciu o kryteria jakościowe punktowe jest uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej przedsięwzięcia wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o której mowa w art. 411 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE LP. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA WYNIK OCENY (uzyskana liczba x waga) I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Ocena planowanego efektu ekologicznego wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego max 30 Zasady oceny: 0 brak przedstawionych założeń i danych, będących podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego i rzeczowego 3 przedstawiono założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego i rzeczowego, przedsięwzięcie realizuje cele programu priorytetowego, ale nie realizuje wskaźnika osiągnięcia celu programu priorytetowego 5 - przedstawiono założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego i rzeczowego, przedsięwzięcie realizuje cele programu priorytetowego i wskaźnik osiągnięcia celu programu priorytetowego Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 ) powoduje odrzucenie wniosku Suma punktów w obszarze I (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów) max 30 II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań) max 15 9

10 Zasady oceny: 0 - brak analizy alternatywnych rozwiązań 3 - brak analizy alternatywnych rozwiązań, ale przedstawione rozwiązanie jest zasadne z punktu widzenia osiągnięcia efektu ekologicznego (zasadność potwierdzona jest zatwierdzonym projektem/dokumentacją techniczną lub innym dokumentem wskazującym jednoznacznie przyjęcie zaproponowanego we wniosku rozwiązania) 5 - przedstawiono analizę alternatywnych rozwiązań potwierdzającą uzasadnienie wyboru technologii Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 ) nie powoduje odrzucenia wniosku 2. Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem posiadanych pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych) max 15 Zasady oceny: 0 - brak możliwości wdrożenia przyjętego rozwiązania tj: a) brak udokumentowanego prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele realizacji przedsięwzięcia i b) brak projektu/dokumentacji technicznej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych albo c) brak wykazania planowanych do realizacji zakupów, badań i prac środowiskowych w wieloletnim bądź rocznym planie prac 3 - możliwość wdrożenia przyjętego rozwiązania tj.: a) udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele realizacji przedsięwzięcia i b) potwierdzenie zaawansowania prac nad pozyskaniem pozwoleń oraz dokumentacji umożliwiających rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w planowanych terminach 5 - możliwość wdrożenia przyjętego rozwiązania tj.: a) udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele realizacji przedsięwzięcia i b) posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej oraz kompletu decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia albo c) wykazanie planowanych do realizacji zakupów, badań i prac środowiskowych w wieloletnim bądź rocznym planie prac Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 ) powoduje odrzucenie wniosku 3. Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania (czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna - ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów) max 5 10

11 Zasady oceny: 0 - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym charakterze (nie zrealizował żadnego projektu) i nie ma wsparcia zewnętrznego (podpisanej umowy o zarządzanie projektem) 3 Wnioskodawca zrealizował min. 1 projekt z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym charakterze albo ma wsparcie zewnętrzne (podpisaną umowę o zarządzanie projektem) 5 - Wnioskodawca zrealizował min. 3 projekt z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym charakterze Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 ) nie powoduje odrzucenia wniosku Suma punktów w obszarze II (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów) max 35 III. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla osiągnięcia efektu ekologicznego max 10 Zasady oceny: 0 zakres rzeczowy nie jest zgodny z zakresem objętym katalogiem kosztów kwalifikowanych w całości bądź w części. 5 - zakres rzeczowy jest zgodny z zakresem objętym katalogiem kosztów kwalifikowanych i zakres rzeczowy gwarantuje osiągnięcie docelowego efektu rzeczowego i ekologicznego Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 ) powoduje odrzucenie wniosku 2. Ocena wysokości kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach max 25 Zasady oceny: 0 wykazane we wniosku koszty kwalifikowane nie są zgodne katalogiem kosztów kwalifikowanych albo wykazane we wniosku koszty kwalifikowane są zgodne katalogiem kosztów kwalifikowanych lecz koszty jednostkowe przekraczają koszty określone w Katalogu kosztów jednostkowych stanowiącym załącznik do niniejszej części programu i Wnioskodawca nie przedstawił oświadczenia o pokryciu tego przekroczenia ze środków własnych, 3 wykazane we wniosku koszty kwalifikowane są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych lecz koszty jednostkowe przekraczają koszty określone w Katalogu kosztów jednostkowych stanowiącym załącznik do niniejszej części programu, ale Wnioskodawca przedstawił oświadczenie o pokryciu tego przekroczenia ze środków własnych, 5 wykazane we wniosku koszty kwalifikowane są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych i: a) koszty jednostkowe nie przekraczają kosztów określonych w Katalogu kosztów jednostkowych stanowiących załącznik do niniejszej części programu i zostały określone w oparciu o kosztorys albo b) koszty zostały określone w oparciu o kosztorys albo c) w przypadku braku kosztów jednostkowych lub kosztorysu inwestorskiego Wnioskodawca przedstawił 3 oferty z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; badanie rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru dotyczy celu programu priorytetowego: monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 ) powoduje odrzucenie wniosku 11

12 Suma punktów w obszarze III (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów) Suma punktów z oceny w obszarach I-III max 35 max 100 Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych (jeżeli dotyczy) Ocena łączna suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów horyzontalnych (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE I. OCENA FINANSOWA Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy. Zasady oceny: Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej. Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna 2. Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej. Zasady oceny: Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu. Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej 12

13 Zasady oceny: Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 13

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015-2023, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

7.3 Warunki dofinansowania

7.3 Warunki dofinansowania ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU WYKONANIA PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu Ochrona terenów przed powodzią i suszą. Retencjonowanie wód w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2015

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2015 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI, OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII ORAZ OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo