Program będzie wdrażany w latach Alokacja (okres zawierania umów): Wydatkowanie środków: do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025"

Transkrypt

1

2

3

4 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ dla osi I, takie jak: 1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. W ramach programu udzielane jest wsparcie dla przedsięwzięć, których realizacja: 1. Nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; 2. Zakończy się przed 31 grudnia 2015 r tys. zł Program będzie wdrażany w latach Alokacja (okres zawierania umów): Wydatkowanie środków: do Nabór w trybie ciągłym od 1 stycznia każdego roku do wyczerpania alokacji środków na dany rok 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji Programu zadań własnych oraz zleconych jednostek samorządu terytorialnego 1. Dopłaty do oprocentowania kredytu: wysokość kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do oprocentowania nie może być niższa niż zł; dopłaty udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty przez bank pierwszej transy kredytu; karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu, nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu. 2. Dopłaty do ceny wykupu obligacji: wartość emisji obligacji nie może być niższa niż zł dopłaty dokonywane są do obligacji kuponowych dopłata dotyczy ceny równej wartości nominalnej obligacji dopłaty dokonywane są proporcjonalnie przy wykupie każdej serii w ramach emisji pierwsza dopłata może nastąpić po zakończeniu inwestycji. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielane wnioskodawcom, którzy samodzielnie wybierają bank Dopłaty do ceny wykupu obligacji Intensywność dofinansowania Dopłata do oprocentowania kredytu nie może być wyższa niż 300 pkt. bazowych w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego) i nie może przekroczyć oprocentowania kredytu. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 15% wykorzystanej

5 kwoty kredytu. Dopłata do ceny wykupu obligacji nie może przekroczyć 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na realizacje przedsięwzięcia.

6 Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gospodarka wodno-ściekowa Część 1) Dla beneficjentów Infrastruktura i Środowisko. Programu Operacyjnego Przedsięwzięcia w ramach I osi priorytetowej: 1. Budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej; 2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. Dodatkowo, w przypadku realizacji kompleksowych projektów w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, pod warunkiem przyczyniania się do wypełnienia dyrektywy 91/271/EWG oraz spełniania warunków, iż co najmniej 50% kosztów całkowitych projektu dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków. dla bezzwrotnych form dofinansowaniaprogramu: tys.zł wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu ,3 tys. zł wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu , 4 tys. zł Program będzie wdrażany w latach Nabór ciągły od 1 stycznia każdego roku do wyczerpania budżetu Programu na dany rok. 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 1. Dopłaty do oprocentowania kredytu: wysokość kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do oprocentowania, nie może być niższa niż zł; dopłaty do oprocentowania kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu; warunkiem podpisania umowy o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego jest zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ; nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia, które uzyskały wsparcie z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pochodzące ze środków udostępnionych tej instytucji przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE; karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu i nie może być dłuższa niż 6

7 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu. 2. Dopłaty do ceny wykupu obligacji: wartość emisji obligacji nie może być niższa niż zł; dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są do obligacji kuponowych; dopłata do ceny wykupu obligacji dotyczy ceny równej wartości nominalnej obligacji; dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są proporcjonalnie przy wykupie każdej serii w ramach emisji; pierwsza dopłata do ceny wykupu obligacji może nastąpić po zakończeniu inwestycji; warunkiem podpisania umowy o dopłaty do ceny wykupu obligacji jest zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ. nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia, które uzyskały wsparcie z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pochodzące ze środków udostępnionych tej instytucji przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE. 3. Pożyczka: oprocentowanie pożyczki: zmienna stopa oprocentowania WIBOR 3M + 50 pkt bazowych w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; okres finansowania: do 15 lat liczone od daty wypłaty pierwszej transzy środków. W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat; karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji; pożyczki udzielane w ramach programu nie podlegają umorzeniu. Pożyczka Dopłaty do oprocentowania kredytu Dopłaty do ceny wykupu obligacji Intensywność dofinansowania Wysokość kredytu, kwota pożyczki albo wartość emisji obligacji nie może być wyższa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności; Dopłata do oprocentowania kredytu nie może być wyższa niż 300 pkt. bazowych w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego) i nie może przekroczyć oprocentowania kredytu. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 15% wykorzystanej kwoty kredytu; Dopłata do ceny wykupu obligacji nie może przekroczyć 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na realizacje przedsięwzięcia.

8

9 Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gospodarka wodno-ściekowa Część 2) Dla potencjalnych beneficjentów Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Programu Przedsięwzięcia oczekujące na decyzję o dofinansowaniu w ramach I osi priorytetowej: 1. Budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej; 2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. Dodatkowo, w przypadku realizacji kompleksowych projektów w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej pod warunkiem przyczyniania się do wypełnienia dyrektywy 91/271/EWG oraz spełnienia warunków, iż co najmniej 50% kosztów całkowitych projektu dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków. dla bezzwrotnych form dofinansowania programu tys. zł wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu tys. zł dla zwrotnych form dofinansowania programu tys. zł wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu tys. zł Program będzie wdrażany w latach Nabór ciągły do dnia r. Podmioty, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009 oraz uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia (potencjalni beneficjenci POIiŚ) i są: 1. Jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami; 2. Podmiotami świadczącymi usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 1. Pożyczka: oprocentowanie pożyczki: zmienna stopa oprocentowania WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; okres finansowania: do r. karencja: bez karencji; pożyczki udzielane w ramach programu nie podlegają umorzeniu; 2. Dopłaty do oprocentowania kredytu:

10 wysokość kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do oprocentowania, nie może być niższa niż zł; dopłaty do oprocentowania kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu; karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu. 3. Dopłaty do ceny wykupu obligacji: wartość emisji obligacji nie może być niższa niż zł; dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są do obligacji kuponowych; dopłata do ceny wykupu obligacji dotyczy ceny równej wartości nominalnej obligacji; dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są proporcjonalnie przy wykupie każdej serii w ramach emisji; pierwsza dopłata do ceny wykupu obligacji może nastąpić Intensywność dofinansowania po zakończeniu inwestycji; Pożyczka Dopłaty do oprocentowania kredytu Dopłaty do ceny wykupu obligacji Kwota pożyczki nie może być wyższa niż planowany wkład środków europejskich. Wysokość kredytu albo wartość emisji obligacji nie może być wyższa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a planowaną kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności; Dopłata do oprocentowania kredytu nie może być wyższa niż 300 pkt. bazowych w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego) i nie może przekroczyć oprocentowania kredytu. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 15% wykorzystanej kwoty kredytu; Dopłata do ceny wykupu obligacji nie może przekroczyć 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na realizacje przedsięwzięcia.

11 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Finansowane będzie: I. Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej. Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się: II. Obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922). Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Obszary, dla których przed 2020 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków. Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej. W zakresie budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej Program dotyczy obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. dla zwrotnej formy dofinansowania: tys. zł dla bezzwrotnej formy dofinansowania: tys. zł Program będzie wdrażany w latach Nabór ciągły w każdym roku do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

12 Intensywność dofinansowania W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; Warunki udzielenia pożyczki: oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,5 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki udzielane w ramach Programu nie podlegają umorzeniu. Pożyczka i dotacja. Dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym*: do 45% w formie pożyczki; do 45% w formie dotacji. *) istnieje możliwość skorzystania w maksymalnej intensywności dofinansowania po 45% z każdej z przewidzianych form, dopuszcza się też, że beneficjent skorzysta wyłącznie z dofinansowania w formie pożyczki, jak również wyłącznie w formie dotacji, ale w przypadku ubiegania się wyłącznie o dotację po jego stronie jest zabezpieczenie pozostałych 55% środków niezbędnych do zrealizowania całości działania objętego wnioskiem aplikacyjnym.

13 Zagospodarowanie osadów ściekowych Przetworzenie osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych w stopniu umożliwiającym ich zagospodarowanie w sposób inny niż gromadzenie na wysypiskach odpadów stałych. dla zwrotnej formy dofinansowania: tys. zł wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania: tys. zł Program będzie wdrażany w latach Wydatkowanie środków do r. Nabór ciągły w każdym roku do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi 2. Umorzenie być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Warunki udzielania pożyczki: oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,5 %. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania uwzględniając, że: spłacone zostanie, co najmniej 50% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem; kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej; w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o umorzenie części pożyczki, umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki; wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW. Pożyczka

14 Intensywność dofinansowania Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

15

16 Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych Część 1) Obiekty zgłaszane przez Prezesa KZGW. Budowa, odbudowa i rekonstrukcja obiektów gospodarki wodnej: zbiorników, stopni wodnych, jazów, śluz, kanałów, itp. dla bezzwrotnych form dofinansowania: ,4 tys. zł wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych for dofinansowania programu: ,5 tys. zł Program będzie wdrażany w latach Nabór ciągły. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Zadanie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku. Zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Przekazanie środków.

17 Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych Część 2) Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach r. Budowa, obudowa i rekonstrukcja obiektów gospodarki wodnej, zbiorników, stopni wodnych, jazów, śluzów, kanałów itp. dla bezzwrotnych form dofinansowania: ,1 tys. zł wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych for dofinansowania programu: ,1 tys. zł Program będzie wdrażany w latach Wnioski będą budżetowego. przyjmowane do 30 września danego roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Finansowanie odbywa się po zakończeniu elementu/etapu prac, na podstawie protokółów odbioru robót oraz dokumentów finansowych dokumentujących poniesienie nakładów. Maksymalny dopuszczalny limit finansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych Dotacja

18

19 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 1) Rozwój systemów służących odpadów komunalnych. zagospodarowaniu budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji: przygotowania odpadów komunalnych do procesu odzysku, w tym recyklingu, odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych, termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z odzyskiem energii, unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie, wraz z towarzyszącą infrastruktura służącą selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych, budowa lub dostosowanie istniejącego składowiska do wymogów obowiązującego prawa, jeżeli zadania te stanowią elementy funkcjonalnie powiązane z przedsięwzięciami. Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu: ,0 tys. zł Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu: ,0 tys. zł Program jest wdrażany w latach Alokacja środków w latach Wydatkowanie środków: do roku tryb ciągły do wyczerpania środków jednostki samorządu terytorialnego i ich związki przedsiębiorcy Do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; Umorzenie Warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania uwzględniając, że: spłacone zostanie, co najmniej 50% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem; kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej; w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o umorzenie części pożyczki, umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki; wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW. Pożyczka

20 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 2) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów, w którym możliwe będzie prowadzenie działań demonstracyjno edukacyjnych w zakresie m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku i recyklingu Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: tys. zł Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: tys. zł Program jest wdrażany w latach Alokacja środków w latach Wydatkowanie środków: do roku. tryb ciągły do wyczerpania środków. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; przedsiębiorcy w ciągu ostatnich trzech lat NFOSiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy o dofinansowanie; w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczna, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej dofinansowanie do 60 % kosztów kwalifikowanych. dotacja

21 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 3) Współfinansowanie opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacji. Przygotowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacja Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: tys. zł Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: tys. zł Program jest wdrażany w roku Alokacja środków w roku Wydatkowanie środków: do roku tryb ciągły do wyczerpania środków. Samorząd województwa w ciągu ostatnich trzech lat NFOSiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy o dofinansowanie wojewódzkie plany gospodarki odpadami lub ich aktualizacja powinny zostać opracowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zakresu, sposobu i formy sporządzania planów gospodarki odpadami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dotacja.

22 Umorzenie Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. Przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających standardów określonych prawem lub uciążliwych dla środowiska. Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu ,4 tys. zł Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu ,9 tys. zł Program jest wdrażany w latach Alokacja środków w latach Wydatkowanie środków: do roku. Nabór o pożyczkę odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania środków. Nabór o dotację odbywa się w trybie konkursowym, każdego roku w terminach: do końca lipca do końca października 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 2. przedsiębiorcy. 1. Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 500 tys. zł na 1 ha rekultywowanego obszaru. 2. Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych: oprocentowanie w skali roku - 3,5 %. pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat Warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania uwzględniając, że: spłacone zostanie, co najmniej 50% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem; kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej; w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o umorzenie części pożyczki, umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki; wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW. Dotacja dla podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych na zamknięcie i rekultywację składowisk, dla których wydano decyzję o ich zamknięciu określając datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do 31 grudnia 2009 r. Pożyczka dla pozostałych podmiotów.

23 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi. Umorzenie Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji: 1. przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym recyklingu; 2. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne; 3. termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii; 4. unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne, 5. zadania związane ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane oraz z ich odzyskiwaniem, gromadzeniem oraz unieszkodliwieniem. Pomoc może być udzielana wyłącznie na nowe inwestycje. planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu: tys. zł. wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu: tys. zł. Program jest wdrażany w latach Alokacja środków w latach: Wydatkowanie środków: do roku. Nabór ciągły. 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 2. Przedsiębiorcy. Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych: oprocentowanie w skali roku - 3,5 % pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, Warunki umorzenia pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania uwzględniając, że: spłacone zostanie, co najmniej 50% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem; kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej; w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o umorzenie części pożyczki, umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki; wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW. Pożyczka z możliwością umorzenia.

24 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: ,4 tys. zł. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: ,7 tys. zł Program jest wdrażany w latach Alokacja środków w latach: Wydatkowanie środków: do roku. Terminy składania dla wnioskodawców określają indywidualnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i umieszczają na swojej stronie internetowej. Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOSiGW, w formie dotacji minimalne łączne zaangażowanie środków WFOSiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia sie przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej; w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

25 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów. 1.Zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu. 2. Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu w przypadkach, o których mowa w art rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z , str. 1); 3. Szkolenie organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów; 4. Zakup sprzętu i oprogramowania dla organów administracji publicznej zajmujących z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów; 5. Przygotowanie raportów, analiz, ocen, opracowań lub publikacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów. planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: 3117,3 tys. zł. wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: 3117,3 tys. zł. Program jest wdrażany w latach Alokacja środków w latach: Wydatkowanie środków: do roku. Tryb ciągły Organy administracji państwowej, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska Zgodnie z trybem rozpatrywania o przekazanie środków na realizacje zadań państwowych jednostek budżetowych.

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

7.3 Warunki dofinansowania

7.3 Warunki dofinansowania ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015-2023, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo