EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA"

Transkrypt

1 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

2 Program edukacji czytelniczej i medialnej dla szkół ponadgimnazjalnych realizowany we współpracy z biblioteką pedagogiczną W dobie szybkiego rozwoju cywilizacji, nauki i kultury, zmieniającego się rynku pracy, konieczności doskonalenia umiejętności oraz przekwalifikowania się (czasem nawet kilkakrotnie w ciągu życia) uruchamiają szerokie potrzeby czytelnicze w każdej dziedzinie aktywności ludzkiej. I nie ma większego znaczenia to, że słowo drukowane będzie docierało do czytelnika coraz częściej w formie wyświetlonej na monitorze komputera. To tylko technika istota czytelnictwa pozostanie ta sama: komunikowanie się, przekazywanie myśli i informacji od nadawcy do odbiorcy, od autora do czytelnika. Technologie informacyjne wyznaczają obecnie rozwój i oblicze współczesnej nauki i edukacji. Nauczyciel musi znaleźć odpowiedź na pytanie, jak nowocześnie realizować kształcenie i jak pomagać uczniom w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjnych oraz jak go przygotować do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej przetwarzania, a tym samym do uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Umiejętność szybkiego i racjonalnego czytania, efektywnego rozumienia tekstu, pozyskiwania i przekształcania informacji, zorganizowania sobie przez ucznia warsztatu ułatwiającego spożytkowanie efektów czytelnictwa czyli umiejętność organizowania pracy umysłowej jest nie do przecenienia w dobie szybkiego rozwoju cywilizacji. Media stały się również podstawowym źródłem zachowań i wpływów na kształtowanie postaw, dlatego też mają niezmiernie istotny wpływ na proces wychowawczy. Uczenie krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej powinny być wbudowane w proces uczenia się i wychowania. Myślą przewodnią ścieżki edukacyjnej edukacja czytelnicza i medialna jest zapewnienie młodemu pokoleniu szerokiego i wszechstronnego dostępu do informacji wraz z wykształceniem kompetencji do jej oceny merytorycznej i selekcji oraz sprawnością techniczną dotarcia do potrzebnych źródeł. W jej

3 realizację powinno być zaangażowanych wiele podmiotów. Jest tu także miejsce na działalność bibliotek pedagogicznych, szczególnie w małych miejscowościach, gdzie dostęp do instytucji gromadzących różnorodne źródła informacji jest ograniczony. Poniższy program oraz jego realizacja są próbą włączenia się Biblioteki Pedagogicznej w Augustowie w to trudne, czasochłonne, ale nieuniknione zadanie, które jest mozolnie realizowane przez polskie szkoły. Cele ogólne edukacji czytelniczej i medialnej (na podst. Podstawy programowej kształcenia ogólnego ): (Rozporządzenie MENiS z dn r. w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół {Dz.U nr 51, poz Ścieżki edukacyjne. Edukacja czytelnicza i medialna}). 1. Kształtowanie pożądanych postaw czytelniczych, wyrabianie i utrwalanie kultury czytelniczej, bibliotecznej i informacyjnej ; 2. Poszukiwanie, porządkowanie, przechowywanie, przetwarzanie, interpretowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną jako przygotowanie do samokształcenia oraz kształcenia ustawicznego; 3. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności; 4. Efektywne współdziałanie w zespole i umiejętność pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm; 5. Rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji, zdobycie umiejętności przekazu i krytycznego odbioru treści komunikatów medialnych oraz zachowanie dystansu i krytycyzmu wobec informacji przekazywanych przez media; 6. Posługiwanie się narzędziami medialnymi i technicznymi w realizacji zamierzonych celów; 7. Nabycie postawy klienta instytucji przechowujących dobra kultury oraz rynku wydawniczego, konsumenta usług księgarskich.

4 Cele edukacyjne modułu czytelniczo-informacyjnego oraz medialnego 1. Wprowadzenie uczniów w technologię, organizację i higienę pracy umysłowej jako przygotowanie do egzaminu maturalnego, studiów wyższych; 2. Przygotowanie do samokształcenia i pracy twórczej poprzez umiejętne wyszukiwanie, analizę, krytyczną ocenę, selekcję i wykorzystywanie w nauce szkolnej i samokształceniu informacji pochodzących z różnych źródeł; 3. Poznanie instytucji udostępniających źródła informacji i dobra kultury oraz kształtowanie postawy konsumenta dóbr kultury, rynku wydawniczego oraz usług księgarskich; 4. Poznanie podstawowych języków informacyjnych, systemów wyszukiwawczych, katalogów tradycyjnych i elektronicznych w bibliotekach naukowych i bibliotekach szkół wyższych; 5. Kształcenie umiejętności korzystania z bazy komputerowej, programów edukacyjnych, katalogów elektronicznych bibliotek naukowych oraz Internetu; 6. Zapoznanie ze sposobami sporządzania opisów bibliograficznych różnych źródeł informacji oraz bibliografii załącznikowej, zestawienia bibliograficznego oraz zdobycie przez uczniów umiejętności używania przypisów bibliograficznych; 7. Zaznajomienie uczniów z polską bibliografią narodową, bibliografiami specjalnymi oraz sposobem sporządzania bibliografii załącznikowej do pracy naukowej; 8. Kształtowanie świadomego i krytycznego użytkownika prasy, czasopism oraz wydawnictw informacyjnych, poznanie mechanizmów komunikowania się przez prasę, mechanizmu kreowania ocen i opinii, dyskusji społecznej i politycznej; 9. Kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 10. Rozwijanie umiejętności analizowania komunikatów medialnych i odczytywania znaków i kodów dosłownych i kontekstowych; 11. Kształtowanie krytycznej postawy oraz dystansu wobec informacji przekazywanych przez media; 12. Kształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami medialnymi i technicznymi : magnetofon, aparat cyfrowy, kamera wideo, skaner, kserokopiarka i in.

5 Treści: 1. Warsztat samokształceniowy ucznia sprawnie i szybkie czytanie, umiejętnie pozyskiwanie informacji, selekcja treści, umiejętność sporządzania notatek, bibliografii, planowanie, motywacja. Higiena pracy umysłowej; 2. Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji (od książki do przekazów internetowych); najnowsze techniki informacyjne i ich dostępność; 3. Kompetencje czytelnicze niezbędne do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych; 4. Współczesne instytucje wydawnicze i instytucje zajmujące się dystrybucją książek i prasy; 5. Instytucje udostępniające źródła informacji i dobra kultury (biblioteki, archiwa, muzea, teatry, kina, itd.); 6. Biblioteka Narodowa, biblioteki naukowe i biblioteki szkół wyższych jako źródła informacji; 7. Języki informacyjne, systemy wyszukiwacze, katalogi tradycyjne i elektroniczne jako warsztaty informacyjnobibliograficzne; 8. Bibliografie jako źródła informacji pośredniej o piśmiennictwie rodzaje, formy wydawnicze, bibliografia narodowa; 9. Opis bibliograficzny różnego typu dokumentów jako podstawa każdego typu bibliografii. Bibliografia załącznikowa, zestawienie tematyczne opisy, źródła, normy; 10. Internet - jego zasoby i zagrożenia; 11. Globalizacja życia. Cywilizacja informacyjna i kultura mediów; 12. Media komunikacja medialna, zadania i sposoby jej realizacji. Wpływ mediów na różne aspekty życia człowieka - zagrożenia; 13. Dzieło medialne i jego ocena. Propaganda i manipulacja w mediach; 14. Narzędzia medialne i techniczne umiejętność posługiwania się nimi oraz jako pomoc w samokształceniu i prezentowaniu wiedzy.

6 Moduł czytelniczo-informacyjny szczegó- Cele łowe Treści nauczania Procedury osiągania celów Osiągnięcia Uczeń potrafi: Instytucje udostępniające źródła informacji i dobra kultury współczesne instytucje wydawnicze i instytucje zajmujące się dystrybucją książek i prasy, biblioteki ich rodzaje, zadania, usługi, dokumenty w nich gromadzone i udostępniane, strony internetowe bibliotek, katalogi, Biblioteka Narodowa, archiwa, dokumenty w nich gromadzone i udostępniane, strona internetowa archiwum, muzea ich rodzaje, zbiory, zadania, usługi edukacyjne, ośrodki upowszechniania kultury (teatry, filharmonie, kina, ośrodki kultury), rynek wydawniczy i informacja o nim (wydawca, wydawnictwo, oferta wydawnicza, sieć księgarska, zapowiedzi wydawnicze, reklama książek, omówienia prasowe, recenzje nowości wydawniczych). 1. Okoliczny rynek wydawniczy zbieranie informacji; 2. Omówienie instytucji udostępniających źródła informacji i dobra kultury zadania, usługi, udostępnianie; 3. Kształtowanie postawy klienta rynku wydawniczego; 4. Utrwalanie nawyku korzystania z usług księgarskich, bibliotecznych; 5. Kształtowanie nawyku sięgania po wydawnictwa informacyjne, wyrabianie postawy racjonalnego konsumenta informacji; 6. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 7. Oglądanie stron internetowych bibliotek uczelni wyższych, Biblioteki Narodowej, archiwum, muzeum; 8. Zachęcanie uczniów do korzystania z teatrów, muzeów, ośrodków kultury; 9. Zachęcanie do uczęszczania na odczyty, wystawy, spotkania literackie. wymienić różne instytucje udostępniające źródła informacji i dobra kultury, określić rodzaje, zadania, usługi różnych instytucji naukowych i kulturalnych, korzystać z informacji w różnych instytucjach według potrzeb, wyszukać w Internecie informacje o instytucjach w naszym regionie, uzasadnić swoje decyzje w sprawie wyboru określonej oferty wydawniczej, naukowej, kulturalnej, wymienić instytucje rynku wydawniczego ogólnopolskiego i regionalnego oraz jest jego czynnym klientem, wyrobić w sobie nawyk odwiedzania księgarń, antykwariatów, gromadzenia własnego księgozbioru, kupowania lub prenumeraty czasopism, być aktywnym klientem instytucji udostępniających źródła informacji i dobra kultury.

7 Biblioteka szkolna i pedagogiczna jako centra dydaktycznoinformacyjne regulaminy i statuty biblioteki pedagogicznej, szkolnej, dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna, katalogi biblioteczne, kartoteki tradycyjne i ich rodzaje, wydawnictwa informacji pośredniej i bezpośredniej, katalog i księgozbiór podręczny, katalogi zbiorów specjalnych, wzory kart katalogowych i kartotekowych, układ kart w katalogach, komputerowa baza Bibliografii Zawartości Czasopism, bazy bibliotek uczelni wyższych i Biblioteki Narodowej, bazy komputerowe jako źródło informacji i pomoc przy sporządzaniu bibliografii. 1. Omówienie historii powstania bibliotek pedagogicznych, jej zadań, funkcji, rodzaju księgozbioru oraz rodzaju czytelników; 2. Omówienie warsztatu informacyjnego biblioteki; 3. Omówienie rodzajów i funkcji wydawnictw informacji bezpośredniej i pośredniej, typologii źródeł informacji; 4. Porównanie opisów bibliograficznych w katalogu tradycyjnym i w katalogu komputerowym; 5. Analiza komputerowej bazy Bibliografii Zawartości Czasopism; 6. Przegląd baz bibliotek uczelni wyższych; 7. Wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki i dokumentów zgromadzonych w bibliotece. przestrzegać regulaminu biblioteki oraz zachować się właściwie, określić statutowe zadania i funkcje bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wie jakie są działy w bibliotece oraz zna ich przeznaczenie, znajdować odpowiednie dla swoich potrzeb i zainteresowań materiały, książki, czasopisma, zbiory specjalne i inne dokumenty, korzystać z różnych wydawnictw informacji bezpośredniej i pośredniej, wybrać odpowiedni katalog do poszukiwań dokumentów, korzystać z katalogów i kartotek tradycyjnych i elektronicznych, korzystać z baz Biblioteki Narodowej i bibliotek uczelnianych. Warsztat samokształceniowy ucznia. Techniki, organizacja i higiena pracy umysłowej warsztat pracy umysłowej ucznia, (miejsce pracy, biblioteka domowa, kartoteki bibliograficzne i tekstowe, uporządkowany zbiór notatek, wykorzystywanie komputera, posługiwanie się sprzętem medialnym), kompetencje czytelnicze niezbędne do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych - sprawne i szybkie czytanie, informacje pochodzące z różnych źródeł - selekcja treści, rzetelność informacji, umiejętność sporządzenia różnego rodzaju notatek i bibliografii, wiedza na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych tradycyjnych i nowoczesnych (od książki do prze- 1. Szybkie i sprawne czytanie jako sposób na zdobycie wiadomości i zaspokajania potrzeb poznawczych; 2. Umiejętne i sprawne wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; 3. Samodzielne wyszukiwanie materiałów na określony temat za pomocą katalogów i kartotek (tradycyjnych i nowoczesnych); 4. Poznanie podstawowych systemów wyszukiwawczych warsztatu informacyjnego tradycyjnego i nowoczesnego; 5. Opanowanie sposobu docierania do źródeł, selekcjonowana, przetwarzania i przechowywania informacji; 6. Poznanie elementów warsztatu samokształceniowego ucznia : domowe źródła informacji, przestrzegać zasad higieny pracy i higieny umysłowej, pracować nad doskonaleniem szybkości czytania ze zrozumieniem oraz zastosować odpowiednią technikę czytania zależnie od celu i rodzaju tekstu, porządkować swój domowy zestaw źródeł informacji oraz uzupełniać go i rozwijać, samodzielnie przestudiować określone teksty i włączyć je do opanowanego już zasobu wiedzy, stosować techniki związane z szybkim wyborem książek i innych tekstów niezbędnych do uczenia się, przetworzyć i zachować pozyskaną informację, by wykorzystać ją w razie

8 kazów internetowych), techniki utrwalania wyselekcjonowanych informacji (notatki, wykresy, tabele), techniki uczenia się pamięciowego, techniki organizacji danych w pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe, wideo, kryteria wskazujące na rzetelność i obiektywizm informacji, bibliografie jako podstawa procesu organizacji nauki własnej i samokształcenia, organizacja i higiena pracy umysłowej planowanie, motywacja, relaks i koncentracja, higiena czytania i oglądania, słuchania, pracy z komputerem, problem uzależnień i nałogów ( telemania, komputero i internetomania, pracoholizm), zarządzanie informacją (przetwarzanie, przechowywanie, sortowanie, wyszukiwanie, organizowanie, udostępnianie docieranie do informacji), prezentowanie wiedzy - strategie, wykresy, zestawienia, tabele, istota, cele i źródła samokształcenia - rola ustawicznego kształcenia się i samokształcenia w życiu współczesnego człowieka względy ekonomiczne i potrzeba samorealizacji. umiejętność dotarcia do potrzebnej informacji : znajomość warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej i korzystania z niego, opanowanie schematu postępowania podczas poszukiwania informacji na określony temat, umiejętność korzystania z Internetu, umiejętność szybkiego wyboru książki oraz technik czytania i studiowania, a także dokumentowania i przechowywania informacji - plan, tezy, konspekt, streszczenie, cytat, adnotacja, techniczne utrwalanie, przechowywanie (kartoteka), usprawnianie pamięci poprzez wykorzystywanie specjalnych technik, kształcenie umiejętności organizacji danych w pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe, wideo; wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce szkolnej i prywatnej w różnych dziedzinach aktywności twórczej, planowanie pracy, rozrywki i odpoczynku w skali dnia, tygodnia, planowanie lektury i korzystania z mediów, tworzenie warsztatu pracy umysłowej (miejsce pracy, biblioteka domowa, kartoteki bibliograficzne i tekstowe, uporządkowany zbiór notatek, wykorzystywanie komputera, posługiwanie się sprzętem medialnym), higiena odżywiania się, snu i odpoczynku, higiena czytania, oglądania i pracy z komputerem, walka ze stresem, twórcze myślenie. potrzeby, korzystać ze zbiorów i warsztatu informacyjnego bibliotek, także za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych, sprawnie, szybko notować i selekcjonować wiadomości, sporządzić różne rodzaje notatek, organizować dane w pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe, wideo, opracować plan, konspekt, streszczenie, cytat, adnotację, zorganizować warsztat pracy umysłowej i systematycznie go uzupełniać, stosować zakładki, podkreślenia, zakreślenia i notatki marginalne w tekstach (własnych), stosować wybrane metody sprawnego uczenia się, pracować nad usprawnianiem pamięci, stosować skuteczną strategię rozwiązywania problemów, opracować tygodniowy plan czynności i przestrzegać go, zaplanować lekturę, audycje radiowe i telewizyjne do wysłuchania i obejrzenia, podejmować próby samokształcenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwie wcześnie wybranym kierunkiem dalszego kształcenia, uzasadnić celowość kształcenia się ustawicznego i samokształcenia.

9 Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach. Tradycyjne i zautomatyzowane systemy wyszukiwawcze tradycyjne i nowoczesne źródła informacji (od książki do przekazów internetowych), najnowsze techniki informacyjne i ich dostępność, tradycyjne i nowoczesne warsztaty informacyjne bibliotek, tradycyjne i nowoczesne systemy i języki wyszukiwawcze, UKD jako podstawowy język informacyjny biblioteki szkolnej i pedagogicznej, źródła kwerendy bibliograficznej do prac, zestawienia bibliograficzne materiałów na dany temat ( bibliografia załącznikowa), rewersy, kwerendy. 1. Źródła informacji bezpośredniej i pośredniej ćwiczenia grupowe; 2. Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji ćwiczenia w wyszukiwaniu, gromadzeniu, selekcjonowaniu, przetwarzaniu informacji na określony temat; 3. UKD jako język wyszukiwawczy, schemat, sposoby klasyfikacji zbiorów, drogi dotarcia do informacji, etapy wyszukiwania materiałów na określony temat, prawidłowe wypełnianie rewersów; 4. Wyszukiwanie materiałów na określony temat w bazach elektronicznych różnych bibliotek wg indeksów, kryterium, wg numeru rekordu, wg JHP i UKD praca w zespole; 5. Sporządzanie bibliografii na zadany temat na podstawie materiałów z różnych źródeł. korzystać z różnych źródeł informacji, wyszukiwać w bazach elektronicznych materiałów wg indeksów, wg kryterium, wg numeru rekordu, wyszukiwać w elektronicznych mediach i katalogach ( np. bibliotek uniwersyteckich) informacji na zadany temat, posługując się komputerem i wybraną przeglądarką internetową, dobrać źródło informacji do potrzeb, pracować w grupie : rozdzielić zadania, zdać relację z wyników pracy, zastosować wcześniej nabyte umiejętności sporządzania bibliografii załącznikowej, za pomocą UKD dotrzeć do potrzebnych informacji, wypełniać rewersy, kwerendy. Bibliografie jako źródło informacji o piśmiennictwie źródła informacji pośredniej i bezpośredniej, bibliografia jako pośrednie wydawnictwo informacyjne, rodzaje bibliografii ze względu na zasięg, zakres treści itd., bibliografia a katalog biblioteczny, formy wydawnicze bibliografii (wydawnictwa zwarte, czasopisma, bibliografia załącznikowa), katalogi wydawnicze, układ treści bibliografii (zrąb główny, indeksy i ich rola), opis bibliograficzny dokumentu jako element składowy bibliografii, komputerowa baza jako pomoc przy sporządzaniu bibliografii. 1. Przypomnienie znanych rodzajów źródeł informacji pośredniej i bezpośredniej, 2. Omówienie bibliografii znajdujących się w bibliotece pedagogicznej z podziałem na : zakres treści dokumentu, zasięg chronologiczny, wskazanie możliwości porządkowania dokumentów (alfabetycznie, chronologicznie, rzeczowo itd.), zwrócenie uwagi na elementy składowe bibliografii, układ treści; 3. Omówienie podstawowego elementu bibliografii, jakim jest opis bibliograficzny dokumentu; 4. Praca w grupach : wyszukiwanie w bazie komputerowej informacji na określone tematy (np. narkomania, agresja) oraz odróżnić bibliografię od katalogu bibliotecznego, rozpoznać bibliografię spośród innych źródeł informacji, wymienić i określić funkcje Bieżącej Bibliografii Narodowej, korzystać z różnego typu bibliografii, korzystać z baz danych bibliograficznych w Internecie, wykorzystać komputerową bazę MAK do sporządzania bibliografii, rozpoznać podstawowy element bibliografii opis bibliograficzny. wykazać przydatność bibliografii w samodzielnej pracy.

10 sporządzanie krótkich bibliografii; 5. Przegląd wybranych bibliografii - ćwiczenia w korzystaniu z nich. za- Opracowanie bibliografii łącznikowej opis bibliograficzny książki, fragmentu, artykułu w czasopiśmie, ilustracji, dokumentu elektronicznego, strony internetowej, itd., normy opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej (podstawa opisu, wyróżnienia graficzne, skróty, itd.), forma opisu wydawnictwa zwartego i czasopisma, układ opisów w bibliografii załącznikowej redagowanie bibliografii załącznikowej, zestawienie tematyczne związane z określonym zagadnieniem, przydatność bibliografii załącznikowej w redagowaniu różnych form wypowiedzi, przypisy z opisami bibliograficznymi - różnice w znakach umownych, przypisy bibliograficzne (zasady stosowania i możliwe rozwiązania). 1. Przypomnienie wiadomości na temat bibliografii (rodzaje, układ, elementy składowe, itd.); 2. Określenie terminów : ISBN, ISSN, dokument offline, online, opis bibliograficzny, przypis bibliograficzny, wydawnictwo zwarte, ciągłe, autor korporatywny, itd.); 3. Omówienie poszczególnych elementów opisu z podziałem na : dokumenty drukowane, dokumenty audiowizualne, dokumenty elektroniczne; 4. Omówienie zasad sporządzania bibliografii załącznikowej (podstawa opisu, kolejność elementów opisu, język i pisownia, transliteracja, skróty, wyróżnienia graficzne i interpunkcja, uzupełnienia i sprostowania); 5. Sporządzanie bibliografii załącznikowej na podstawie wykonanych opisów szeregowanie opisów; 6. Wykonywanie ćwiczeń grupowych - sporządzanie opisów bibliograficznych różnego typu dokumentów oraz krótkich bibliografii załącznikowych. 7. Ćwiczenie różnych sposobów używania przypisów. wybrać odpowiednie elementy opisu dokumentu do opisu bibliograficznego, rozróżniać i stosować poszczególne elementy opisu bibliograficznego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów dokumentów (drukowanych, elektronicznych, zwartych, ciągłych), sporządzić opis bibliograficzny różnego rodzaju dokumentów (drukowanych, zwartych, ciągłych, elektronicznych na różnych nośnikach oraz online), zebrać materiał bibliograficzny na określony temat i poprawnie zredagować bibliografię załącznikową do prac pisemnych, maturalnych, sporządzić przypisy. Sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych, normy opisu różnego rodzaju dokumentów (drukowanych, audiowizualnych i elektronicznych), szeregowanie opisów zasady redagowania zestawienia bibliograficznego i 1. Zbieranie materiałów na określony temat z różnych źródeł; 2. Opracowywanie materiału na kartkach do kartoteki - wykonanie opisów bibliograficznych poszczególnych dokumentów wg skorzystać ze źródeł informacji pośredniej i bezpośredniej, samodzielnie opracować karty do kartoteki, samodzielnie i prawidłowo sporządzić

11 bibliografii załącznikowych do prac naukowych bibliografii załącznikowej, literatura podmiotu i literatura przedmiotu zasady sporządzania bibliografii, zestawienie bibliograficzne do pracy maturalnej i naukowej. normy; 3. Sporządzanie tematycznego zestawienia bibliograficznego na podstawie wykonanych opisów zasady szeregowania opisów, wykaz skrótów, załączniki, itd. 4. Prezentacja wykonanych zestawień bibliograficznych na podstawie materiałów zgromadzonych z katalogów i kartotek tradycyjnych i elektronicznych. zestawienie bibliograficzne do własnej pracy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, swoją pracą przyczynić się do poszerzania bazy informacyjnej biblioteki. Bibliografie. Polska bibliografia narodowa rodzaje bibliografii ze względu na zakres treściowy opisywanych dokumentów (ogólne i specjalne), zasięg chronologiczny (retrospektywne, bieżące, prospektywne), rodzaj opisu dokumentów (rejestracyjne, adnotowane), formy wydawnicze bibliografii (wydawnictwa zwarte, czasopisma bibliograficzne, bibliografie załącznikowe, katalogi wydawnicze, zestawienia bibliograficzne opracowywane przez biblioteki) Polska bibliografia narodowa, Bibliografie dostępne w Internecie, Bibliografia w Internecie - ćwiczenia w korzystaniu z nich. 1. Przeglądanie różnych bibliografii, porównywanie i ustalanie rodzajów bibliografii; 2. Nazywanie form wydawniczych bibliografii (wydawnictwa zwarte, czasopisma bibliograficzne, bibliografie załącznikowe, katalogi wydawnicze, zestawienia bibliograficzne opracowywane przez biblioteki); 3. Omówienie polskiej bibliografii narodowej; 4. Analizowanie bibliografii dostępnych w Internecie; 5. Przegląd wybranych bibliografii, ćwiczenia w korzystaniu z nich. wybrać odpowiednie bibliografie do swoich potrzeb i znaleźć w nich poszukiwane materiały, korzystać z różnego typu bibliografii, skorzystać z polskiej bibliografii narodowej na stronie internetowej, skorzystać z baz danych bibliograficznych w Internecie, docenić wartość bibliografii w nauce oraz samokształceniu.

12 Moduł medialny szczegó- Cele łowe Treści nauczania Procedury osiągania celów Osiągnięcia Uczeń potrafi Nowoczesne technologie informacyjne i ich zastosowanie komputer i edytory tekstów jako narzędzia pracy, multimedia i Internet jako źródła informacji, drukarki, kopiarki, skanery jako nowoczesne urządzenia techniczne, podstawowe urządzenie rejestrujące rzeczywistość (aparat fotograficzny, kamera, magnetowid, dyktafon cyfrowy itd.), urządzenia prezencyjne : tablice graficzne, tablice interaktywne, diaskop, grafoskop, magnetowid, wideoprojektor, rzutnik multimedialny. 1. Rozwijanie umiejętności obsługiwania komputera, edytora tekstu; 2. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania programów multimedialnych i Internetu; 3. Poznanie podstaw obsługi maszyn elektronicznych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarki, skanera; 4. Poznanie rodzajów urządzeń rejestrujących rzeczywistość (aparat fotograficzny, kamera video, magnetowid, itd.); 5. Zapoznanie się z podstawowymi urządzeniami prezencyjnymi. posługiwać się różnymi programami komputerowymi i edytorem tekstu, wykorzystywać automatyczne systemy wyszukiwawcze i programy multimedialne, korzystać z Internetu w poszukiwaniu potrzebnych informacji i materiałów, wymienić podstawowe urządzenia techniczne i określić ich przydatność we własnej pracy, określić funkcje i przydatność podstawowych urządzeń rejestrujących rzeczywistość, określić funkcje i przydatność podstawowych urządzeń prezencyjnych.

13 Komputer i Internet w bibliotece. Biblioteczny programy komputerowe (MOL, MAK). Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji w bibliotecznych systemach komputerowych. Internet jako źródło informacji ( serwisy informacyjne, bazy danych, strony www, katalogi elektroniczne, teksty lektur szkolnych, popularnonaukowe, literackie, książki adresowe, itd.) oraz możliwość obcowania z kulturą (teatry, muzea, koncerty na żywo), rodzaje dokumentów elektronicznych dostępnych w bibliotece ( na dyskietkach i dyskach optycznych) wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki, atlasy), programy edukacyjne, gry komputerowe w sieci lokalnej lub Internecie, multimedialność i interaktywność przekazów elektronicznych, hiperteksty, ujemne strony Internetu (efemeryczność, często brak rzetelności, uzależnienia), program MOL, MAK funkcje i możliwości wykorzystania, schematy algorytmów wyszukiwania informacji, katalog i UKD przypomnienie wiadomości, porównanie opisów bibliograficznych w katalogu elektronicznym i tradycyjnym, bazy elektroniczne Biblioteki Narodowej i bibliotek wyższych uczelni, baza elektroniczna Bibliografii Zawartości Czasopism przegląd opisów, 1. Kształcenie umiejętności poruszania się po Internecie i pozyskiwania potrzebnych informacji; 2. Korzystanie z czasopism elektronicznych za pomocą Internetu, z internetowych wydań gazet i czasopism, z baz danych (statystycznych, faktograficznych, bibliograficznych, adresowych), z serwisów informacyjnych o nowościach książkowych i in. mediach, z książek elektronicznych, ze stron www bibliotek, wydawnictw, księgarń, z katalogów bibliotek naukowych i in., z serwisów telewizyjnych wiadomości, z pełnych tekstów szkolnych lektur i in. utworów literackich, z tekstów popularnonaukowych ćwiczenia; 3. Poznanie podstawowych programów wyszukiwawczych MOL, MAK zasady korzystania z katalogów elektronicznych; 4. Kształcenie umiejętności korzystania z baz Biblioteki Narodowej m. in. Bibliografii Zawartości Czasopism; 5. Ćwiczenia w korzystaniu z dokumentów elektronicznych na nośnikach fizycznych dostępnych w bibliotece; 6. Obcowanie z kulturą : muzea, galerie sztuki, koncerty na żywo w Internecie; 7. Poznanie ujemnych stron Internetu : nadmiar informacji, ich efemeryczność, często brak rzetelności, szkodliwość pod względem moralnym i społecznym. korzystać przy pomocy komputera z dokumentów elektronicznych dostępnych w bibliotece oraz w Internecie, korzystać przez Internet z różnorodnych informacji przydatnych w czasie nauki, krytycznie odnosić się do pseudoinformacji, wykorzystać dokumenty elektroniczne (słowniki, atlasy, programy multimedialne) dostępne w bibliotece, korzystać z katalogów i kartotek komputerowych w programie MOL, MAK, zastosować schematy algorytmów wyszukiwania informacji, wykorzystać katalogi bibliotek uczelni wyższych i Biblioteki Narodowej, prawidłowo wypełniać rewers i kwerendę, docenić możliwość korzystania z dóbr kultury przez Internet, korzystać z tekstów literackich, lektur szkolnych, czasopism przez Internet, ocenić rzetelność informacji.

14 Proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny. Komunikacja medialna. Komunikat informacyjny a reklama nadawca, odbiorca, system znaków, rodzaje komunikatów, komunikacja werbalna i niewerbalna, warunki komunikacji, informacja a komentarz, pojęcia komunikacji medialnej : znak, symbol, kod, język, denotacja, konotacja (treść i zakres znaczeniowy), formy komunikatów medialnych (słowne, pisemne, obrazkowe, dźwiękowe, filmowe, multimedialne), reklama rodzaje, językowe środki perswazji, skuteczność komunikacji - intencje nadawcy, słuchanie aktywne, bariery komunikacyjne; propaganda i manipulacja w mediach, oferta informacyjna a reklama handlowa, komunikatory i poczta internetowa jako sposób komunikacji w sieci, komunikaty masowe, interpretacja dosłowna, uogólniająca i metaforyczna. 1. Analiza różnych komunikatów - prezentacja multimedialna, bieżąca prasa; 2. Prezentacja form komunikacji werbalnej i niewerbalnej - schematy komunikacji; 3. Poznanie rodzaju kodów i systemu znaków w komunikacji; 4. Kształcenie umiejętności określania form i funkcji różnych komunikatów i ich elementów; 5. Kształcenie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości, rozumienia komunikatów informacyjnych, informacji o faktach, rzeczach, zjawiskach, rozumienie tez, teorii i idei; 6. Krytyczna ocena komunikatów, ich wartości poznawczej, ideowej, artystycznej; 7. Analiza i interpretacja reklam prasowych, propagandowych, agitatorskich odróżnianie informacji od komentarza, perswazji; 8. Ułożenie tekstu reklamy na konkretny temat; 9. Polscy wydawcy i nadawcy medialni (stacje radiowe i telewizyjne, serwisy internetowe); 10. Komunikatory i poczta internetowa jako sposób komunikacji w sieci fora, kluby dyskusyjne. wyjaśnić pojęcia : komunikat, nadawca, odbiorca, kod, sygnał, znak, określić warunki nadawania i odbioru komunikatu, dostrzec, nazwać i rozumieć kody niewerbalne i werbalne, rozróżniać pojęcia komunikacji medialnej i rozumieć ich sens, analizować komunikaty medialne, odczytywać znaki i kody językowe, dokonać analizy porównawczej informacji i stanowisk przedstawionych w przekazach medialnych, krytycznie ustosunkować się do treści komunikatów medialnych, wyjaśnić, dlaczego dochodzi do zakłóceń w porozumiewaniu się, korzystać z poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych w sposób rozsądny i odpowiedzialny, umie analizować komunikaty medialne, odczytywać znaki i kody językowe. Jawne i niejawne funkcje środków masowej komunikacji w społeczeństwie infor- pozytywne, negatywne i obiektywne postrzeganie i relacjonowanie dowolnych zagadnień, relatywność narracji medialnej w zależności od zakładanego celu, manipulacja w mediach, uczciwość twórcy wobec odbiorcy, stronniczość 1. Zwrócenie uwagi na różnice między informacją a perswazją, propagandą, na przemoc w mediach i wulgaryzację języka; 2. Czytanie komunikatów medialnych i informacyjnych wskazywanie na próby manipulacyjne, zabiegi montażowe, zna- dostrzegać manipulacje językowe, stereotypy, zabiegi socjotechniczne i wyróżniać środki formalne służące promocji tematu produkcji medialnej i ich wpływ na świadomość, dostrzegać zabiegi montażowe w przekazach medialnych i ich rolę w

15 macyjnym. Fikcja i reklama w mediach. Public relations przekazu, zależność sposobu prezentacji od stanowiska nadawcy, obiektywność nadawców i producentów medialnych, znaczenie konkurencyjności w mediach. komunikaty informacyjne (reklamowe i propagandowe), podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych, czenie i oddziaływanie na odbiorcę; 3. Prezentacja form komunikatów medialnych ćwiczenia 4. Kształcenie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych; 5. Redagowanie różnych rodzajów komunikatów medialnych słownych, pisemnych, obrazowych, filmowych i multimedialnych (reklamowych, propagandowych, public relations) na podstawie wydarzeń z życia osobistego i społecznego; kreowaniu znaczeń i oddziaływania na odbiorcę, dostrzegać i rozumieć różnice w celowości i sposobach pokazywania w mediach scen agresji i przemocy, krytycznie odbierać programy ukazujące sceny przemocy, samodzielnie tworzyć podstawowe komunikaty medialne, prezentować i świadomie posługiwać się różnymi formami komunikatów medialnych. Cywilizacja informacyjna i kultura mediów. Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów. Formy i środki obrazowe. globalizacja życia, cywilizacja informacyjna i kultura mediów, media publiczne i prywatne - zadania i interesy, rynkowość mediów i jej społeczne skutki, wpływ mediów na różne aspekty życia człowieka zagrożenia i uzależnienia, wywieranie wpływu na ludzi, metody i techniki perswazji i manipulacji stosowane w reklamie, perswazyjna funkcja języka, kryteria wskazujące na rzetelność i obiektywizm informacji, dzieło medialne i jego ocena - od analizy dzieła do recenzji, środki formalne i ich służebność względem zamierzeń twórców w różnych formach przekazów medialnych, słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i teatrze ( gry dramatyczne, inscenizacje, teatr szkolny), warsztat pracy dziennikarza prasowego oraz radiowego, telewizyjnego, 1. Omówienie rodzaju mediów, ich istoty i zadań; 2. Ukazanie fikcji i rzeczywistości w przekazach medialnych; 3. Analiza porównawcza wybranej informacji zaczerpniętej z różnych źródeł - forma, język, funkcja; 4. Omówienie różnych form i gatunków przekazów medialnych : kolorowej prasy, reklam prasowych, różnych form audycji audialnych, radiowych, telewizyjnych, różnych gatunków filmowych, programów informacyjnych, reklam telewizyjnych, teledysków, programów multimedialnych; 5. Prezentacja środków obrazowych (telewizja, radio, teatr, film, plakat, fotografia) języki poszczególnych mediów; 6. Rozpoznawanie elementów języka mediów w różnych rodzajach komunikatów; 7. Wprowadzenie w zasady procesu twórczego w produkcji medialnej; 8. Tworzenie ramówek fikcyjnej stacji tele- zrozumieć naturę i rolę mediów we współczesnej cywilizacji, zachować tożsamość kulturową wobec globalizacji kultury, wymienić i opisać podstawowe etapy procesu twórczego w różnych rodzajach produkcji medialnej, dostrzegać wpływ mediów na życie i zachowanie ludzi oraz całych społeczeństw, formułować oceny, opinie i sporządzić recenzje wybranych informacji przekazywanych przez media, rozróżniać obiektywne relacje od komentarza i perswazji, zachować postawę dystansu i krytycyzmu wobec przekazów z mass mediów, trafnie interpretować teksty kultury, komunikaty informacyjne, rozpoznawać elementy języka mediów, rozumieć rolę fotomontażu i montażu

16 historia polskiego filmu, najwybitniejsi twórcy i osiągnięcia polskiej kinematografii, Film (gatunki filmowe, scenariusz, scenopis), język filmu : fikcja, techniki montażu, techniki specjalne, zdjęcia trikowe, symulacja komputerowa, animacja komputerowa, fotomontaż, montaż dźwiękowy i filmowy zastosowanie w warunkach szkolnych, narodziny, rozwój, język prasy, informacja, reklama, plakat historia reklamy i plakatu, fotografia kompozycja, plany zdjęciowe, rodzaje perspektywy, głębia ostrości, fotomontaż, radio ( język i gatunki audycji, gatunki dziennikarskie), scenariusz jako etap przygotowania do tworzenia prezentacji multimedialnych. wizyjnej; 9. Stworzenie rankingu gier komputerowych pod kątem wartości edukacyjnych i ogólnoludzkich; 10. Poznanie historii i wybitnych dzieł medialnych : fotografii, plakatu, filmu, teatru; 11. Przygotowanie fragmentu dramy, inscenizacji, scenki rodzajowej, pantomimy; 12. Czytanie fotografii perspektywa, ostrość, kompozycja; 13. Sporządzanie opracowań łączących tekst z ilustracjami (dyplomy, plakaty, zaproszenia); 14. Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania z mass mediów, media a zdrowy tryb życia i spędzanie wolnego czasu; 15. Pozytywna rola mediów w życiu jednostek i społeczeństwa. przy kreowaniu przekazu, rozumieć zależności między formą i językiem mediów a zamierzeniami, postawami i kulturą twórców komunikatów artystycznych, informacyjnych, reklamowych oraz propagandowych; sporządzić opracowanie łączące tekst z grafiką, wymienić wybitne dzieła fotografii, plakatu, filmu, itd., krytycznie analizować wartości oferty mediów i dokonywać właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji, umiejętnie korzystać z mass mediów, dostrzegać pozytywną rolę mediów w życiu jednostek i społeczeństw. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami medialnymi i technicznymi w prezentowaniu wiedzy magnetofon, komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner jako podstawowe narzędzia pracy (przeznaczenie, zasady obsługi), aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, dyktafon cyfrowy jako narzędzia rejestrujące rzeczywistość (zastosowanie, zasady obsługi), foliogramy, tablice graficzne, tablice interaktywne, diaskop, grafoskop, wideoprojektor, magnetowid jako podstawowe narzędzia prezencyjne (zastosowanie i zasady obsługi), metody i techniki przygotowywania i prowadzenia prezentacji - tradycyjne 1. Omówienie i praktyczna prezentacja podstawowych urządzeń technicznych jako narzędzi pracy budowa, obsługa i zasady działania; 2. Omówienie i praktyczna prezentacja podstawowych urządzeń rejestrujących rzeczywistość budowa, obsługa i zasady działania; 3. Omówienie i praktyczna prezentacja podstawowych urządzeń prezencyjnych - budowa, obsługa i zasady działania; 4. Tworzywo i specyfika poszczególnych rodzajów mediów (film, audycja, artykuł) przypomnienie wiadomości; 5. Omówienie etapów procesu twórczego w posługiwać się narzędziami medialnymi i technicznymi w realizacji zamierzonych celów, prezentować swoje wiadomości i umiejętności posługując się narzędziami medialnymi, wykorzystać dokumenty pozasłowne z użyciem określonych urządzeń technicznych, wykorzystywać media jako źródło informacji w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, posługiwać się narzędziami w celach dokumentacyjnych (aparat fotogra-

17 i komputerowe, podstawowe funkcje i możliwości komputerowych programów prezencyjnych, źródła medialne jako materiał do tworzenia prezentacji, metody i techniki tworzenia prezentacji multimedialnych, tabelaryczne i graficzne prezentacje danych. wybranej dziedzinie medialnej; 6. Poznanie podstaw projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych; 7. Techniki montażu obrazu i animacji komputerowej, efekty specjalne; 8. Gromadzenie materiałów i tworzenie własnej prezentacji multimedialnej; 9. Prezentacja własnej produkcji medialnej; 10. Dyskusja na temat wykorzystania nowoczesnych urządzeń technicznych i medialnych (złe i dobre strony). ficzny, magnetowid, kamera video, itp.), tworzyć opracowania komputerowe (tekst z grafiką), odczytywać różne formy prezentowania danych liczbowych w prasie i innych mediach oraz samodzielnie je tworzyć.

18 Ewaluacja Podstawą mierzenia jakości nauczania edukacji czytelniczej i medialnej są umiejętności nabyte przez ucznia zawarte w rubryce Uczeń potrafi. Ostatecznej oceny nabytych przez ucznia wiedzy i umiejętności może dokonać nauczyciel pracujący z uczniem na co dzień. Jeżeli jednak program edukacji czytelniczej i medialnej realizowany przez nauczycieli wspólnie z biblioteką pedagogiczną : wprowadza uczniów w technikę uczenia się (samokształcenia) i wyposaża ich w narzędzia do samodzielnej pracy umysłowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej, naucza sprawnego, efektywnego czytania, selekcjonowania i utrwalania wiadomości, wyposaża uczniów w wiedzę o rodzajach wydawnictw informacji bezpośredniej i pośredniej, o rynku wydawniczym i instytucjach gromadzących dobra kultury, kształtuje konsumenta dóbr kultury, uczy wyszukiwać informacje, gromadzić je, analizować i wyciągać wnioski, uczy korzystania z różnych źródeł informacji i zbiorów bibliotek za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych sposobów sprawnego docierania do potrzebnej informacji, uczy sporządzania opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej do własnych prac, przygotowuje do rozumnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, kształtuje umiejętność posługiwania się narzędziami medialnymi i technicznymi w prezentowaniu swojej wiedzy propozycje ewaluacji mogą wyglądać następująco : uważna obserwacja ucznia w działaniu, przeglądanie, badanie, wyszukiwanie dokumentów bibliotecznych zespołowo i indywidualnie, wystawa, konkurs, dyskusja na temat instytucji przechowujących dobra kultura lub ich zasobów, opracowanie bibliografii źródłowych dla określonych zagadnień,

19 ankieta podsumowująca umiejętność wyszukiwania informacji na określony temat w różnych źródłach i za pomocą różnych technik i systemów wyszukiwawczych, ćwiczenia z edukacyjnymi programami multimedialnymi, próby nagrywania reportaży i słuchowisk, tworzenie fotoreportaży dotyczących życia szkoły, uroczystości, obserwacji środowiska, filmu wideo promującego szkołę, opracowanie ankiety dotyczącej programów telewizyjnych i filmów oglądanych przez młodzież, obliczanie oglądalności, wyniki w formie tabel, wykresów i diagramów procentowych, prezentacje własnych wytworów na forum klasy za pomocą urządzeń prezencyjnych, arkusze refleksji uczniowskiej ( ocena i samoocena ). Pomiar efektów nauczania edukacji czytelniczej i medialnej przez bibliotekarza biblioteki pedagogicznej może wyglądać następująco : rejestr sytuacji bibliotecznych obrazujących aktywność i umiejętność uczniów w poruszaniu się po zasobach biblioteki oraz posługiwania się warsztatem informacyjnym, umiejętność doboru materiałów, jego selekcji, umiejętność sporządzania notatek, statystyka korzystania z biblioteki, ilości i jakości wypożyczeń, rozmowy, wywiady, ankiety, wyniki ankiet i sondaży uczniowskich poznawanie uczniów i nauczycieli jako czytelników i użytkowników mediów, urządzeń medialnych i technicznych ocena poziomu kultury czytelniczej i medialnej uczniów i nauczycieli. Przy ocenianiu ucznia liczy się stopień zaangażowania w pracę, inwencja twórcza, aktywność, samodzielność myślenia i współpraca w grupie. Uważna obserwacja dostarczyć powinna podstaw do dokonania pełnych i zobiektywizowanych ocen jego wysiłku, osiągnięć i wytworów jego pracy.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W GIMNAZJUM (III etap nauczania)

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W GIMNAZJUM (III etap nauczania) Edukacja czytelnicza i medialna gimnazjum Str. 1 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W GIMNAZJUM (III etap nauczania) Cele edukacyjne 1. Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji. 2. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 145 W ŁODZI. Rok szkolny 2010/2011

PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 145 W ŁODZI. Rok szkolny 2010/2011 PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 145 W ŁODZI Rok szkolny 2010/2011 Opracowała: Monika Tomporek WSTĘP W erze przekazu medialnego niezmiernie ważny jest rozwój

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna pełni rolę centrum edukacji i informacji

Biblioteka szkolna pełni rolę centrum edukacji i informacji Biblioteka szkolna Str. 1 Program rozwoju biblioteki szkolnej Opracowała mgr Bernadetta Starego Zespół Szkół w Dobrej Biblioteka szkolna pełni rolę centrum edukacji i informacji Cele 1. Stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI TECHNOLOGII

PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI TECHNOLOGII PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ Technologia informacyjna jest elementem kultury społeczeństwa informacyjnego. Dynamiczny rozwój techniki i technologii oraz przemiany w sposobie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017 Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Temat : Kiedy będę duży/duża - kim zostanę? Zajęcia z preorientacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ REALIZOWANY PRZY SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOTKOWICACH

PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ REALIZOWANY PRZY SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOTKOWICACH PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ REALIZOWANY PRZY SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOTKOWICACH Opracowała: mgr Ewa Czarnecka Motkowice 2003 WPROWADZENIE Program został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Z Podstawy programowej kształcenia ogólnego: Celem kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym jest: 1. przyswojenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele operacyjne: Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Na poziomie wiadomości uczeń jest przygotowany do korzystania z różnego rodzaju bibliografii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

Biblioteki szkolne w nowym prawie oświatowym

Biblioteki szkolne w nowym prawie oświatowym Biblioteki szkolne w nowym prawie oświatowym LESZEK ZALEŚNY PRZEPISY Leszek Zaleśny 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. w 2017 r. poz. 60) 2. ustawa

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program autorski mgr Agata Dylawerska KLASA I Temat Cel ogólny Wiadomości Umiejętności Metody Pasowanie na czytelnika szkolnej- Nabycie wstępnych umiejętności e zbiorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji

Bardziej szczegółowo

Program edukacji czytelniczo-medialnej realizowany na zajęciach bibliotecznych w roku szkolnym 2009/2010. Opracowanie: Lidia Jabłońska Anna Sprengel

Program edukacji czytelniczo-medialnej realizowany na zajęciach bibliotecznych w roku szkolnym 2009/2010. Opracowanie: Lidia Jabłońska Anna Sprengel Program edukacji czytelniczo-medialnej realizowany na zajęciach bibliotecznych w roku szkolnym 2009/2010 Opracowanie: Lidia Jabłońska Anna Sprengel Spis treści 1. Wstęp 2. Cele programu 3. Zadania 4. Treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych:

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych: Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania; 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów

Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów Oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów Biblioteka pedagogiczna organizuje zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół z zakresu edukacji informacyjnej, czytelniczej i medialnej. Zajęcia edukacyjne dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki Plan pracy biblioteki w Zespole Szkół Miejskich (szkoła podstawowa) w Złotoryi Cel główny: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (MEN) opiekun biblioteki

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Cele pracy biblioteki szkolnej: PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Biblioteka naszej szkoły realizuje program

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele: 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu i programu nauczania) OPIS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 1 FORMY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI Temat nr 1 Czas : Biblioterapia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Program realizowany w SP 231 z uczniami klas I VI

Program realizowany w SP 231 z uczniami klas I VI Program realizowany w SP 231 z uczniami klas I VI Opracowała: Lilianna Trepczyńska Sacała, Program realizuje wymogi Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 1 CELE PROGRAMU Uczeń: rozwija zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Program dodatkowych zajęć z matematyki Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Zajęcia realizowane w ramach projektu One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim -

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. III niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (w wymaganiach rocznych mieszczą się wymagania śródroczne) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Pergaminki rok szkolny 2016/2017 Opracowała Magdalena Olszewska 1.Wstęp Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza jest ważną częścią pracy biblioteki. Dobry kontakt

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BŁENNIE na rok szkolny 2012 2013 PRACA PEDAGOGICZNA Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenia

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: REGULAMIN PRACY BIBLIOTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

Wybrane kompetencje medialne. Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL

Wybrane kompetencje medialne. Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL Wybrane kompetencje medialne Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL Etap edukacyjny: Szkoła Podstawowa: klasy 1-3 1. Język mediów Spis treści 2. Kreatywne korzystanie z mediów 3. Literatura 4.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim Rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialne za realizację: mgr Karolina Wagner mgr Aneta Hrabeć Zadania nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu

Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu KRYTERIA OCENIANIA Rodzaje aktywności ucznia polegające ocenianiu: - wypowiedzi ustne, zarówno

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. KEN Regulamin pracy biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku I. Zadania biblioteki szkolnej. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zadania biblioteki.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej. Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Regulamin pracy biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej. Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Regulamin pracy biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Rozdziały I Zagadnienia ogólne II Cele i zadnia biblioteki i czytelni multimedialnej III Organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 Cele główne w bieżącym roku szkolnym: 1. Zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Kreowanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK ROK SZKOLNY 2017/2018 1 Szanowni Państwo, wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody współczesnej komunikacji The methods of modern communication and presentation graphics Kod

Bardziej szczegółowo

REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KREATYWNOŚC I TWÓRCZOŚĆ WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY 16. 09. 2011 R. GODZ.11.00 MIELEC, BUDYNEK FILII AGH UL. M. SKŁODOWSKIEJ 4 REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Opracowano w oparciu o prezentacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego

Spis treści. Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego Spis treści Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego 1 Źródła informacji naukowej, ich podział i znaczenie 1.1 Klasyfikacja literatury naukowej 1.1.1 Literatura źródłowa 1.1.1.1 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY. Art. 67 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U r. Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami).

REGULAMINY. Art. 67 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U r. Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami). REGULAMINY PODSTAWA PRAWNA: Art. 67 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 OGÓLNE ZAŁOZENIA KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014: Cele ogólne: Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod. Zachęcenie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy: Klaudia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM INFORMACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH

REGULAMIN CENTRUM INFORMACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH REGULAMIN CENTRUM INFORMACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Czytać, słuchać i oglądać

Czytać, słuchać i oglądać Czytać, słuchać i oglądać czyli jak korzystać z różnych źródeł informacji ZAŁOŻENIE PROJEKTU i informacji. Nadrzędnym założeniem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętność sprawnego poruszania się

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRACA PEDAGOGICZNA Rodzaj zajęć Formy realizacji Termin i częstotliwość Udostępnianie Działalność informacyjna i poradnictwo Edukacja czytelniczomedialna

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30 w piątki od 8.00 do 14.30 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy

REGULAMIN BIBLIOTEKI. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy REGULAMIN BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy Podstawa prawna: 1. Art. 67 ust. 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

Bardziej szczegółowo