Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia"

Transkrypt

1 Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1

2 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi i ubezpieczeniami społecznymi. Przedsiębiorca przed uruchomieniem firmy musi złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie obowiązku podatkowego ze wskazaniem formy opodatkowania. W zależności od wybranej formy opodatkowania dolegliwości podatkowe mogą być mniejsze lub większe, jednak zawsze występują. Przy podjęciu decyzji należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wielkość przychodów i wielkość kosztów ich uzyskania. Warto także wiedzieć, że formę opodatkowania można zmieniać co roku. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek samodzielnie odprowadzać naliczone z tytułu prowadzonej działalności podatki, wpłacać je na konto urzędu skarbowego, sporządzać miesięczne deklaracje (w przypadku księgi przychodów i rozchodów), opłacać ZUS i prowadzić niezbędną dokumentację. Planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej ma do wyboru następujące formy opodatkowania (warunkujące rodzaj prowadzonych ewidencji księgowych): * karta podatkowa * ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ewidencja przychodów * opodatkowanie na zasadach ogólnych podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe według skali podatkowej * opodatkowanie na zasadach ogólnych podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe - według stawki liniowej 19% Nie przy wszystkich rodzajach działalności możliwy jest wybór rodzaju opodatkowania (i związanej z tym metody prowadzenia rachunkowości). W większości przypadków forma opodatkowania przypisana jest albo do formy prowadzenia działalności, albo do jej rodzaju. Gro osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest opodatkowanych na zasadach ogólnych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub w postaci pozostałych uproszczonych form opodatkowania tj. w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Prowadzenie takiej rachunkowości nie wymaga szczególnej wiedzy i osoby, które choć trochę znają się na liczbach są w stanie ją prowadzić samodzielnie (szczególnie jeśli miesięczne koszty uzyskania przychodu są stałe). Prowadzenie księgowości (wraz z obowiązkami wynikającymi z ubezpieczenia społecznego), samozatrudniony może zlecić zajmującym się tym zawodowo biurom rachunkowym. Koszt prowadzenia przez biura jest uzależniony od wielu czynników i w przypadku osoby indywidualnie prowadzącej własną działalność, która nie ma wielu dokumentów do zaksięgowania może wynosić od 100 do 600 zł. miesięcznie. Jak wyżej wymieniono, do uproszczonych form opodatkowania należą: * karta podatkowa * ryczałt ewidencjonowany 增 undusz Inicjatyw Obywatelskich 2

3 Karta podatkowa UWAGA! Płatnikami karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego mogą być wyłącznie osoby fizyczne i co więcej osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą są zobowiązane do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, chyba że się go zrzekną (inne warunki dalej). Karta podatkowa to pewien rodzaj przywileju, z którego mogą skorzystać uprawnione podmioty, po spełnieniu określonych ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) warunków: * prowadzenie określonego rodzaju działalności (według Ustawy) i złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie - PIT 16A * nie zatrudnianie osób na umowę o dzieło lub / i umowę zlecenia, * nie wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, * nie prowadzenie działalności wykraczającej poza kartę podatkową, * nie prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez małżonka podatnika Przyznanie prawa do karty podatkowej ma charakter decyzji administracyjnej, podejmowanej na wniosek podatnika przez właściwy urząd skarbowy. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość kwoty podatku, która nie zależy od wielkości uzyskanych dochodów, ale od: * rodzaju działalności; * liczby mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona działalność; * liczby zatrudnionych pracowników. Stawki wahają się od 30 zł. do nawet 3521 zł. za usługi parkingowe. Przedsiębiorca musi co miesiąc (do 7 ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni) wpłacać ustaloną kwotę podatku, pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnicy karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, wykazu środków trwałych i składania zeznań podatkowych, muszą przechowywać rachunki i faktury, jeśli je wystawili. Podatnik opłacający podatek dochodowy w formie karty odprowadza co miesiąc wyznaczoną decyzją urzędu skarbowego kwotę bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych rozliczeń. Zaleta karty to: uproszczona procedura stosowania i minimalne wymogi formalne do spełnienia. Wada: brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, skorzystania z ulg i odliczeń. 3

4 Ryczałt ewidencjonowany O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Ryczałt ewidencjonowany to rodzaj opodatkowania polegający na płaceniu określonych w ustawie (zależnych od rodzaju działalności) procentowych stawek od przychodu (20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%). To również uproszczona forma ewidencji. Ryczałt ewidencjonowany w przeciwieństwie do karty podatkowej obejmuje co do zasady: * podatników rozpoczynających działalność gospodarczą * podatników, którzy nie przekroczyli progu 250 tys. EUR przychodów za poprzedni rok swojej działalności * podatników otrzymujących przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze Wniosek o zastosowanie opodatkowania ryczałtem trzeba zgłosić najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego. Nie składają oświadczenia podatnicy, którzy korzystali z ryczałtu i chcą korzystać nadal. Ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą zastosować podatnicy, którzy: * są opodatkowani w formie karty podatkowej * prowadzą apteki, lombardy, kantory wymiany walut * byli lub są zatrudnieni na umowę o pracę, a chcą wykonywać takie same czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy * wytwarzają wyroby objęte podatkiem akcyzowym Ryczałt ewidencjonowany wymaga prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia a w razie uzyskiwania przychodów z różnych źródeł określenia wielkości tych przychodów w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Należy także przechowywać dowody zakupu towarów, sporządzać reamamenty. Zaleta ryczałtu to stosunkowo prosta i przejrzysta formuła płatności, wada brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów. Ryczałt opłaca się do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przychód do opodatkowania pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne, zaś samą kwotę podatku o składki na ubezpieczenia zdrowotne (do wysokości 7,75 % podstawy wymiaru). Zaletą w stosunku do karty podatkowej jest to niepłacenie podatku gdy nie było przychodu. Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub podatnicy, których dochody w poprzedzającym roku podatkowym nie przekroczyły EUR, będą mogli płacić ryczałt kwartalnie. O tym fakcie należy również powiadomić urząd skarbowy do 20 stycznia. Do 31 stycznia każdego roku należy złożyć zeznanie roczne PIT 28 za rok ubiegły. Wartym uwagi jest fakt, ze tzw. ryczaltowcy" nie mają prawa do wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Możliwość opodatkowania małżonków we wspólnym zeznaniu rocznym nie ma zastosowania, jeżeli chociażby jeden z małżonków uzyskał dochody (przychody) opodatkowane w sposób zryczałtowany (zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 2001 r.). 4

5 Stawki Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy (działalności), i wynosi: * 20 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów * 17 % przychodów ze świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich, pośrednictwa w handlu hurtowym, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 (zobacz załącznik w Aneksie ) do ustawy hoteli, świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, parkingowych, obsługi centrali wzywania radio taxi, pilotowania, organizatorów i pośredników turystycznych, w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 (zobacz załącznik w Aneksie ) do ustawy wynajmu samochodów osobowych, wynajmu pozostałych środków transportu, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych, pozyskiwania personelu, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 (zobacz załącznik w Aneksie ) do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników, fotograficznych, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, przyjmowania telefonów, powielania, organizowania wystaw, targów i kongresów, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym, opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym * 8,5%: przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, do kwoty stanowiącej równowartość euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym 5

6 * 5,5%: przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, * 3,0% przychodów: z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności usługowej w zakresie handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym, z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat. Zasady ogólne - skala podatkowa 19%, 30%, 40% Podatek jest opłacany wg. progresywnej skali podatkowej. Obowiązek zapłaty powstaje gdy dochód podatnika przekroczy kwotę 2790 zł. Podatek płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu według skali przedstawionej w tabeli poniżej. Podstawa obliczenia podatku (w zł) Ponad do Podatek wynosi ,00 19% podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr , , zł 48 gr. + 30% nadwyżki ponad zł , zł 68 gr. + 40% nadwyżki ponad zł Skala podatkowa w 2006 r. Wybór tej formy opodatkowania jest związany z koniecznością prowadzenia złożonej dokumentacji księgowej obejmującej m.in.: * księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, * ewidencję wyposażenia, 6

7 * ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, * ewidencję przebiegu pojazdu, * ewidencję zatrudnienia, * przechowywanie rachunków i faktur. Istnieje także obowiązek comiesięcznego rozliczania się z urzędem skarbowym poprzez wypełnianie formularza PIT-5 i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Istnieje pełna możliwość skorzystania z ulg i preferencyjnego rozliczania z małżonkiem. ZALETY Księgi przychodów i rozchodów: prawo do pomniejszania przychodu poprzez koszty jego uzyskania, które jeśli są wysokie w sposób istotny wpływają na wysokość płaconego podatku. WADA Rozbudowane procedury formalne. Zasady Ogólne - podatek liniowy Przedsiębiorca może wybrać opłacanie podatku wg. 19% liniowej stawki podatku, zgodnie z wprowadzonym do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych artykułem 30c (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póź. zm.). Opodatkowanie liniowe nie jest dostępne dla podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Podatek płaci się od pierwszej zarobionej złotówki (nie ma w tym wypadku kwoty wolnej od podatku). Podatek liniowy opłacany jest od dochodu ustalonego na zwykłych zasadach (od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania). Zaliczki mogą być opłacane na zasadach ogólnych lub w formie uproszczonej (kwota zaliczki obliczana jest wtedy od dochodu z roku poprzedniego lub z roku poprzedzającego rok podatkowy o dwa lata przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%). Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wybór tego sposobu opodatkowania wiązie się z rezygnacją z wszelkich ulg i wspólnego rozliczania z małżonkiem. Nie mogą rozliczać się stawką 19% osoby, które w ramach swojej działalności chcą świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jakie w ostatnim czasie wykonywały w ramach stosunku pracy. Jeśli chodzi o dokumentację podatkową, to jest taka sama jak w przypadku opodatkowania skalą progresywną. Co miesiąc należy składać deklarację do urzędu skarbowego PIT 5/L. 7

8 Zamiast podsumowania Zestawienie form opodatkowania zostało poniżej przedstawione na przykładzie usług ślusarskich. Warsztat oprócz właściciela zatrudnia jednego pracownika, a swoje usługi świadczy w dużej miejscowości. Dla ułatwienia przyjęto iż koszty wynoszą 20 procent przychodu. Kwota podatku Przychód Dochód Zasady ogólne Karta podatkowa Ryczałt (8,5%) Podatek liniowy 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 0, ,00 800,00 0,00 621,00 85,00 152, , ,00 229,92 621,00 425,00 760, , ,00 989,92 621,00 850, , , , ,92 621, , , , , ,92 621, , , , , ,28 621, , , , , ,48 621, , , , , ,48 621, , ,00 Podatek VAT Rozliczenia w zakresie podatku VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 oraz zmiany w Dz. U. 14 poz. 113 z 2005r.). VAT- Value Added Tax- dosłownie znaczy podatek od wartości dodanej, występuje przy sprzedaży towarów i usług. Formalnie obowiązek płacenia podatku VAT spoczywa na przedsiębiorcy, faktycznie zaś obciąża on nim nabywcę końcowego. Podstawą opodatkowania jest obrót (kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku). Jeśli przedsiębiorca nabywa towary i usługi płacąc podatek w cenie, to występuje dla niego Vat naliczony, gdy zaś dolicza do ceny sprzedawanych przez siebie produktów to ma Vat należny. Różnica między podatkiem należnym a naliczonym to kwota jaką musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Może dokonać rozliczenia miesięcznie lub kwartalnie. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: * Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; * Eksport towarów; * Import towarów; * Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; * Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Przepisów nie stosuje się do: * Transakcji zdobycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans; * Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy; * Działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Podstawowa stawka, w tym podatku to 22% i dotyczy ona sprzedaży wszystkich towarów i usług, którym nie obniżono stawek. Obniżone stawki to 7%, 3%, 0%. 8

9 7% 3% 0% O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Stawka preferencyjna, dotycząca towarów i usług związanych z gospodarką rolną i leśną, ochroną zdrowia, niektóre artykuły dla dzieci, itd. Sprzedaż, zamiana, przekazanie, darowizna artykułów takich jak: m. in. mięso bez przetworów i podrobów, produkty uboczne uboju i przetwórstwa, jaja i drób, ryby, mleko, surowce mleczarskie, itd. Obowiązuje w eksporcie towarów i usług oraz przy sprzedaży towarów i usług w obrocie krajowym np. maszyny i urządzenia gospodarki rolnej i leśnej, nawozy sztuczne, pasze i preparaty weterynaryjne oraz w przypadku nabywania towarów i usług za środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej Można także skorzystać ze zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, charakter których określa szczegółowo w/w ustawa. Tak jak wcześniej wspomniano należy dokonać rejestracji w zakresie VAT w Urzędzie Skarbowym na formularzu VAT-R. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych na formularzu VAT-R UE. Będąc podatnikiem VAT przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT, czynność ta jest obowiązkowa w przypadku transakcji z innym przedsiębiorcą, w innych sytuacjach na życzenie klientów. Zawsze natomiast należy wydać paragon z kasy fiskalnej. Przedsiębiorca musi ponadto prowadzić specjalną ewidencję dla VAT, może wybrać : uproszczoną, ograniczającą się do rejestru zakupów i sprzedaży lub pełną, obejmującą: * rejestr kwot obrotu całkowitego i obrotu, z którego przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, * dane do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, * wysokość podatku należnego, * wysokość podatku naliczonego, * kwoty podatku podlegające wpłacie lub zwrotowi z US. Co miesiąc lub co kwartał należy sporządzić deklarację VAT (co miesiąc VAT-7, kwartalnie VAT- 7K). Deklaracje te składa się w Urzędzie Skarbowym do 25 dnia miesiąca następnego lub do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. W tym samym czasie należy wpłacić wynikający z deklaracji podatek. Na marginesie należy przypomnieć o możliwościach zwolnienia dla rozpoczynających działalność gospodarczą, jeśli ich sprzedaż nie przekroczy w trakcie roku równowartości ,00 euro, oraz o rozliczaniu metodą kasową. Zaletą tej metody jest to, iż obowiązek zapłaty podatku powstaje dopiero z chwilą otrzymania zapłaty za sprzedane towary i usługi (nie później jednak niż 90 dni, od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Przedsiębiorca wystawia specjalną fakturę VAT-MP. Dla początkującego przedsiębiorcy ważnym argumentem przy wyborze opodatkowania VAT może być możliwość odliczania kwot podatku od zakupów, zaś tzw. nievatowiec nie ma takiej możliwości: owszem wystawia rachunki bez VAT, ale kiedy dokonuje zakupów od tzw. VATowca, musi pokryć VAT z własnych środków Przecież nie przysługuje mu odliczenie. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Opłaty z tytułu ZUS i obowiązki z tego tytułu jakie muszą ponosić przedsiębiorcy w porównaniu do pracowników wyglądają o wiele korzystniej niż w przypadku podatków. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału (art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). 9

10 Od podstawy wymiaru ustalonej w w/w sposób prowadzący pozarolniczą działalność nalicza składki w następującej wysokości (obok podano kwoty liczone od najniższej podstawy wymiaru obowiązującej w VI, VII, VIII 2006 czyli 1 518,11 zł): * ubezpieczenie emerytalne 19,52% / 296,34 zł * ubezpieczenie rentowe 13,00% / 197,35 zł * ubezpieczenie chorobowe 2,45% / 37,19 zł * ubezpieczenie zdrowotne 8,75% / 166,66 zł * ubezpieczenie wypadkowe stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie Rozporządszenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 42, poz. 283.) waha się od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru * Fundusz Pracy 2,45% / 37,19 zł * Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. W świetle powyższego na dzień dzisiejszy łączny, najmniejszy koszt składki płaconej z tytułów wyżej wymienionych wynosi ok. 724,87 zł., bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (z ubezpieczeniem chorobowym składka wynosi 762,06 zł.). Oczywiście zadeklarowana kwota może być wyższa. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i które trwało tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa wyżej, stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. Zgodnie z art. 8 pkt 1 lit. C) ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153; ost. Zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby objęte ubezpieczeniem społecznym, które są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność (podstawa wymiaru składki w miesiącach VI, VII, VIII 2006 r. wynosiła 1904,66 zł.). Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób (art. 21 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym). Od tak ustalonej podstawy wymiaru nalicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,75%. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu. 10

11 Zgodnie z art. 22 ust. 1 cyt. Ustawy, jeżeli spełnione są przestanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zwolniły niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność z obowiązku opłacania składki zdrowotnej za dany miesiąc kalendarzowy, po spełnieniu pewnych warunków określonych w tej ustawie. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych przychodów z działalności pozarolniczej przez osoby, których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty najniższego wynagrodzenia, w przypadku gdy osoby te: * uzyskują dodatkowe przychody z tej działalności w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury * opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na następujących formularzach: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZFA. Na osobie prowadzącej pozarolniczą działalność spoczywa także obowiązek przesyłania deklaracji rozliczeniowych miesięcznych oraz opłacania składek za dany miesiąc nie później niż: * do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku gdy opłaca składkę wyłącznie za siebie, * do 15 dnia następnego miesiąca w pozostałych przypadkach. Oprócz wyżej wymienionych składek prowadzący pozarolniczą działalność zobowiązany jest, do opłacania składki na Fundusz Pracy (2,45%), ustalonej od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania jej ograniczenia do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej najniższe wynagrodzenie. Obowiązek ten wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 6. poz. 56; ost. zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253). Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia! 11

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W wyniku nowelizacji ustawy dokonanej ustawą

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Żanetta Rudzka

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Żanetta Rudzka Formy opodatkowania podatkiem dochodowym Żanetta Rudzka Formy opodatkowania Plan przebiegu szkolenia Karta podatkowa Ryczały od przychodów ewidencjonowanych Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi

U S T A W A z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi U S T A W A z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.) Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi

U S T A W A z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi U S T A W A z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.) Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych W roku 2007 Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad Do 43'405 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr 43'405

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Karta podatkowa nie obejmuje czerpania dochodu z wynajmu miejsca pod ustawienie przyczep i namiotów.

Karta podatkowa nie obejmuje czerpania dochodu z wynajmu miejsca pod ustawienie przyczep i namiotów. Aby prowadzić agroturystyczną oraz uzyskać w związku z tym zwolnienie z opłat podatku dochodowego od osób fizycznych należy prowadzić ją w budynku o charakterze mieszkalnym. Niestety zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności

Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności wykładowca Szymon Grzędziński Plan zajęć Rodzaje opodatkowania i rozliczenia z Urzędem Skarbowym; Składki na ubezpieczenie społeczne i rozliczenia z ZUS;

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT I. Rozpoczęcie działalności: 1. Rejestracja działalności gospodarczej Zarejestrowanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA Urząd Skarbowy w Gryficach ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA DZIA ŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ Gryfice 2011 rok Agroturystyka, zwana również turystyką wiejską staje się w naszym

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Jędrzejczyk

dr Marcin Jędrzejczyk dr Marcin Jędrzejczyk Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest regulowane tą samą ustawą co karta podatkowa (Dz.U.Nr 144,poz. 930 z 1998 r.), oraz rozporządzenie Min.Finansów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. USTAWA z dnia 0 listopada 99 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozdział Przepisy ogólne Art.. (Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Jonas 1

Dr Krzysztof Jonas 1 Dr Krzysztof Jonas 1 Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Informator PIT 2009. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

Informator PIT 2009. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: Informator PIT 2009 Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/137 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów

1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów 1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów 1 Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanych formach opodatkowania obejmuje : Kartę podatkową Ryczałt 2 Najprostsza z form rozliczeń,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. USTAWA z dnia listopada 998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. zmiany: -- M.P.999.37.567 pkt, pkt, pkt 3 -- M.P..38.744 pkt, pkt, pkt 3, pkt

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I stan prawny na styczeń 2014 roku Podczas opisywania procedury rejestracji działalności wspomniane było, że wraz z rejestracją w CEIDG przedsiębiorca zostaje zgłoszony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie społeczne

ubezpieczenie społeczne 2. Ryczałt Zadanie 11. Proszę zgodnie z przepisami zakwalifikować poniższe działalności do odpowiednich stawek podatku zryczałtowanego: 1. handel artykułami farmaceutycznymi 2. handel artykułami motoryzacyjnymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.06.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dz.U.98.144.930. zm. Dz.U.00.104.1104. zm. Dz.U.00.122.1324. zm. Dz.U.01.125.1369. zm. Dz.U.01.134.1509. zm. Dz.U.02.141.1183. zm. Dz.U.02.200.

Dz.U.98.144.930. zm. Dz.U.00.104.1104. zm. Dz.U.00.122.1324. zm. Dz.U.01.125.1369. zm. Dz.U.01.134.1509. zm. Dz.U.02.141.1183. zm. Dz.U.02.200. Dz.U.98.144.930 Dz.U.98.144.930 2000.01.01 zm.wyn.z M.P.99.37.567 2001.01.01 zm.wyn.z M.P.00.38.744 zm. Dz.U.00.104.1104 zm. Dz.U.00.122.1324 2001.08.04 zm. Dz.U.01.74.784 2001.09.27 zm. Dz.U.01.88.961

Bardziej szczegółowo

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY ROLNICZY HANDEL DETALICZNY Obowiązujące przepisy Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2016r poz. 2032 ze zm.) - ustawa PIT; Ustawa z dnia 20 listopada 1998r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rozdział 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 930) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1540, Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ BROSZURA INFORMACYJNA 2010 Agroturystyka, zdefiniowana jest jako forma wypoczynku, która realizowana jest na terenach wiejskich o charakterze rolniczym oparta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/134 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego FORMY OPODATKOWANIA O tytule prawa co do moŝliwości wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza się prowadzić. Podatek dochodowy moŝna płacić w formie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 2/138

Kancelaria Sejmu s. 2/138 Kancelaria Sejmu s. 1/138 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Strona 1 z 50 Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (publikacja: Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930, z 2000 r. nr 104,

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

U S T A W A. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne U S T A W A z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 144, poz. 930,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Kancelaria Sejmu s. 1/100 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo