Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3"

Transkrypt

1 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3

2 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady ogólne skala podatkowa... 5 Rozliczenie według jednolitej stawki podatku 19% podatek liniowy... 8 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 9 Stawki ryczałtu Karta podatkowa Podsumowanie Strona2

3 LEKCJA 3: ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM (CZĘŚĆ 1) Drodzy Państwo, witam Was w trzeciej lekcji kursu. Dzisiaj, a także za tydzień zajmiemy się rozliczeniami z urzędem skarbowym. W tej lekcji skupimy się na wyborze formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów i rozliczania ich dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Za tydzień natomiast przyjrzymy się kwestiom związanym z opodatkowaniem działalności podatkiem od towarów i usług. Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z koniecznością płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanym w skrócie PIT. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z opodatkowaniem PIT jest ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej ostatni tekst jednolity został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2012 roku, poz Podkreślmy na początku, że niektórzy podatnicy mają możliwość opodatkowania uzyskiwanych przez siebie środków w formie ryczałtu. Zajmiemy się tym nieco później. Teraz zaznaczę tylko, że aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem dochodowym w formach zryczałtowanych jest ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.). WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PIT Skoro nie można niestety uniknąć płacenia podatku, zastanówmy się, którą formę opodatkowania wybrać. Dokonanie wyboru formy opodatkowania ma ogromne znaczenie. Decyduje nie tylko o wysokości podatku, który będziemy musieli zapłacić, lecz także o rodzaju i zakresie prowadzonych ewidencji podatkowo-księgowych. Jak pamiętacie zapewne z naszej pierwszej lekcji, wyboru formy opodatkowania dochodów dokonuje się już we wniosku składanym w celu zarejestrowania działalności. Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (18 lub 32%). Możliwy jest też wybór opodatkowania według jednolitej stawki 19%. Do zryczałtowanych form opodatkowania zaliczamy natomiast: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową. Co ważne, przed podjęciem decyzji o wyborze formy opodatkowania powinniśmy przeanalizować wiele wskaźników związanych z funkcjonowaniem naszej firmy. Trzeba zastanowić się, Strona3

4 jakie przychody będziemy osiągać, jakie wydatki ponosić, czy będziemy zatrudniać pracowników itd. Wszystko to będzie miało bowiem wpływ na wysokość płaconych podatków. Dobrze więc wybrać tę formę opodatkowania, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Warto przemyśleć to dokładnie. Pamiętajmy bowiem, że zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. Wyboru formy opodatkowania należy dokonać w następujących terminach: do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w którym dokonuje się wyboru formy opodatkowania jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, lub przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach jeżeli podatnik nie dokonał wyboru formy opodatkowania we wniosku o wpis do CEIDG, do 20 stycznia roku podatkowego w przypadku podatników już prowadzących działalność, którzy chcą zmienić formę opodatkowania PIT. Kilkanaście zdań wcześniej zaznaczyłem, że podstawową formą opodatkowania PIT jest skala podatkowa, czyli zasady ogólne. Wybór tej formy rozliczania jest niejako domyślny. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na: opodatkowanie dochodów według jednolitej 19% stawki podatku albo w formie ryczałtu, albo w formie karty podatkowej, o wyborze formy opodatkowania musi powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przypomnę, że nowi przedsiębiorcy wyboru dokonują w formularzu rejestracyjnym składanym do CEIDG. USTALENIE WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO Pod tym nieco tajemniczo brzmiącym hasłem nie kryje się nic innego, jak tylko ustalenie, który urząd skarbowym będzie tym naszym urzędem, w którym będziemy rozliczali nasz PIT. Ministerstwo Finansów podpowiada na swojej stronie internetowej, że w przypadku opodatkowania dochodów według skali podatkowej lub wyboru opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku oraz ryczałtu właściwym organem będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Strona4

5 W razie prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. W przypadku karty podatkowej naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu według miejsca zamieszkania podatnika albo siedziby spółki niebędącej osobą prawną. Jeżeli nie można ustalić siedziby tej spółki według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. Jeśli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziby działalności. Omówmy teraz kolejno poszczególne formy opodatkowania PIT. ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA Rozliczanie PIT według skali podatkowej (zasad ogólnych) jest podstawową formą opodatkowania PIT. Jeśli nie złożymy żadnego oświadczenia o wyborze innej formy, oznacza to, że chcemy i będziemy rozliczali się z naszych dochodów właśnie według zasad ogólnych. Jak sama nazwa wskazuje, podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem dochodowym, co oznacza, że płaci się go od dochodu. Dla porządku, zaznaczmy w pewnym uproszczeniu że dochód to przychody pomniejszone o wydatki zwane kosztami uzyskania przychodów. Przykładowo kontrahent zapłacił nam 1900 zł, a my w związku z wykonaniem dla niego usługi ponieśliśmy wydatki w wysokości 500 zł. Dochodem w tym przypadku będzie kwota 1400 zł (1900 zł 500 zł) i od tej wartości zapłacimy podatek dochodowy według zasad ogólnych. Jak widać, im wyższe koszty uzyskania przychodów, tym niższy dochód, a tym samym niższy podatek do zapłacenia. Problematyką kosztów uzyskania przychodów zajmiemy się szczegółowo w lekcji 7. Podkreślmy raz jeszcze: aby ustalić właściwą wartość dochodu, konieczne jest odjęcie od przychodu z działalności gospodarczej kwoty dotyczącej kosztów uzyskania przychodów. Przychody i koszty wykazuje się w specjalnej ewidencji, która nazywa się podatkową księgą przychodów i rozchodów. Niektórzy podatnicy mają natomiast obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Strona5

6 Ważne! Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro. Wartość tę przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Podatek oblicza się według skali. Aktualnie obowiązująca skala podatkowa określona jest w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi % minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł ,02 zł + 32% nadwyżki ponad zł Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego to 3091 zł. Oznacza to, że dochody niższe niż wskazana wartość nie podlegają opodatkowaniu PIT. Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca, który rozlicza swój PIT na zasadach ogólnych, musi samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego. W określonym dniu miesiąca wpłaca tę zaliczkę na konto urzędu skarbowego. Nie ma natomiast obowiązku składania w związku z tym żadnych deklaracji. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni np. zaliczkę za czerwiec płacimy do 20 lipca. Zaliczki kwartalne wpłaca się natomiast w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka np. zaliczkę za drugi kwartał zapłacimy do 20 lipca. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Warto dodać, że nie trzeba wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży się zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania. Jak wskazałem powyżej, zaliczki na PIT mogą być płacone miesięcznie lub kwartalnie. Sprawdźmy zatem, kto może skorzystać z kwartalnego rozliczenia. Nie zapominajmy bowiem, że z tej formy rozliczenia PIT można skorzystać tylko po spełnieniu kilku warunków. Z kwartalnych zaliczek można skorzystać, jeżeli jest się tzw. małym podatnikiem, gdy przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości euro, albo jeżeli działalność gospodarczą dopiero się rozpoczyna. Strona6

7 Limit wartości dla małych podatników przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedniego. Zwróćmy uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnikiem rozpoczynającym działalność jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. O zamiarze kwartalnego rozliczania PIT trzeba zawiadomić urząd skarbowy. Dokonuje się tego w formie pisemnej w terminie do 20 lutego roku podatkowego, w którym zamierza się rozliczać PIT kwartalnie. W przypadku podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego zawiadomienie składa się w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej metody. Wyboru rozliczania kwartalnego można również dokonać we wniosku rejestracyjnym składanym do CEIDG. Ważne! Trzeba poinformować naczelnika urzędu skarbowego zarówno o wyborze zaliczek kwartalnych, jak i wyborze innej niż zasady ogólne formy opodatkowania. Naczelnikowi przekazuje się informację, a nie wniosek. Nie jest więc wymagana zgoda naczelnika na te inne (niż ogólne) zasady rozliczania. Pamiętajmy, że przy rozliczaniu podatku dochodowego według zasad ogólnych obowiązek wpłacania zaliczki przy opodatkowaniu według skali podatkowej powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Przypomnę, że w 2013 roku jest to 3091 zł. Podatnik rozliczający się według zasad ogólnych na koniec roku podatkowego musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Rozliczenia tego dokonuje się na formularzu PIT-36. W zeznaniu tym wykazuje się wszystkie osiągnięte dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej, również te pochodzące z innych źródeł niż działalność gospodarcza, np. ze stosunku pracy lub emerytury. Przy tej formie opodatkowania można rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Można również korzystać z ulg. W tym roku obowiązują między innymi ulgi na dziecko, internetowa i rehabilitacyjna. Strona7

8 ROZLICZENIE WEDŁUG JEDNOLITEJ STAWKI PODATKU 19% PODATEK LINIOWY Jak zaznaczyłem wyżej, gdy chcemy rozliczać dochody według jednolitej stawki PIT, musimy złożyć oświadczenie o wyborze tej formy. Rozliczanie w ten sposób może okazać się korzystne dla tych podatników, którzy uzyskują dochody przekraczające wysokość pierwszego progu podatkowego określonego w skali podatkowej. Przypomnę, że próg ten wynosi aktualnie zł. Zwróćmy uwagę, że należny podatek według 19% stawki oblicza niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu. Oznacza to, że zaliczkę trzeba zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnięto dochód. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku rozliczania PIT według zasad ogólnych, także i tutaj zaliczki płaci się miesięcznie lub kwartalnie, bez obowiązku składania deklaracji. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne zaś w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego należy wpłacić w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał nie trzeba wpłacać, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży się zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania. Podatnik rozliczający się w ten sposób po zakończeniu roku podatkowego zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Zeznanie składa się na formularzu PIT-36L. Zwróćmy uwagę, że na druku PIT-36L rozlicza się jedynie dochody z działalności gospodarczej. Jeśli zatem podatnik poza dochodami z działalności gospodarczej uzyskuje inne dochody, musi rozliczyć je osobno na oddzielnym formularzu. Przykładowo w przypadku dochodów z pracy byłby to druk PIT-37. Co istotne, w sposób liniowy, przy zastosowaniu jednolitej stawki podatku, można rozliczać się tylko samodzielnie. Oznacza to, że PIT-36L nie można złożyć wspólnie z małżonkiem ani z dzieckiem. Nie można również korzystać z ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Od dochodu można odliczyć tylko zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz od 2012 roku wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki oraz wspomnianą wyżej ulgę dla osób osiągających dochody za granicą. Strona8

9 Przejdźmy teraz do zryczałtowanych form opodatkowania PIT. Jak wskazałem na początku lekcji, mamy dwie możliwości: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Obie te formy opodatkowania regulują przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH Zgodnie z art. 6 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Dodajmy, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają także otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. My jednak w naszym kursie zajmiemy się tylko przychodami z działalności. Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczania podatku. Aby z niej skorzystać, konieczne jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy. Jak sama nazwa wskazuje, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest podatkiem przychodowym. Oznacza to, że płaci się go od przychodu. Nie wystąpi tu pojęcie kosztów uzyskania przychodów. Sprawdźmy teraz, kto może skorzystać z tej formy rozliczenia. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 6 ust. 4 omawianej ustawy. Zgodnie z przywołanym artykułem podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli: w roku poprzedzającym rok podatkowy: o uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej euro, lub o uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty euro, rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej bez względu na wysokość przychodów. Strona9

10 Powyższe wartości przelicza się na walutę polską według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego 1 października poprzedniego roku. Podkreślmy, że do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę. Co istotne, podjęcie niektórych rodzajów działalności uniemożliwi nam rozliczanie w sposób ryczałtowy: Art Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników: 1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3, 2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, 3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: a) prowadzenia aptek, b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11, e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, 4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach, 6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Strona10

11 Pamiętaj! Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeśli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. STAWKI RYCZAŁTU Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje pięć podstawowych stawek podatku: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Zastosowanie poszczególnych stawek określone zostało w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Tytułem przykładu wskażę w tym miejscu, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: a) 20% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, b) 17% dla przychodów ze świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU ), pośrednictwa w: o sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez internet (PKWiU ), o pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU ), o sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez internet (PKWiU ), o pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU ), o sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU ), o sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU ), Strona11

12 c) 8,5% dla przychodów z: działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU ), przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU ), przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU ), d) 5,5% dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, e) 3% dla przychodów z/ze: działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, działalności usługowej w zakresie handlu, świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU ), działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów. Ćwiczenie Sprawdź, według jakich stawek ryczałtowych opodatkowane są poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Wysokość przychodów oblicza się na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji przychodów. Ważne! Przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musi prowadzić ewidencję przychodów. Ryczałt za każdy miesiąc oblicza się samodzielnie. Wpłaca się go co miesiąc (a w określonych warunkach co kwartał) do urzędu skarbowego. W trakcie roku nie wypełnia się żadnych deklaracji. Ryczałt za każdy miesiąc oblicza się i wpłaca w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania. Ryczałt za kwartał opłaca się natomiast w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego w terminie złożenia zeznania. Po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest złożenie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu. Należy tego dokonać w terminie do końca stycznia roku następnego. Rozliczenia rocznego dokonuje się na formularzu PIT-28. Zaznaczmy, że w przypadkach, gdy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem osiąga jeszcze inne dochody, musi rozliczyć je oddzielnie. Strona12

13 Jeśli podatnik wybrał opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu, nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Od przychodu może odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na internet, darowiznę na określone cele, a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Może również skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Nie może natomiast skorzystać z tzw. ulgi na dzieci. Z dostępnych form opodatkowania do omówienia została nam jeszcze karta podatkowa. KARTA PODATKOWA Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący tylko określone rodzaje działalności usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie w Polsce. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym określają dodatkowo szczegółowo zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności. Wszystkie rodzaje działalności, które mogą zostać opodatkowane kartą podatkową, wskazane są w art. 23 ustawy. Przykładowo mogą to być: usługi fryzjerskie, tapicerskie, krawieckie, zegarmistrzowskie, handel detaliczny itp. Ćwiczenie Sprawdź, jakie jeszcze rodzaje działalności gospodarczej można opodatkować kartą podatkową. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca, aby móc rozliczać się w formie karty podatkowej, nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę. Nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej ani też wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Poza tym jego małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie. Co ważne, przy rozliczaniu podatku w formie karty podatkowej nie trzeba prowadzić żadnych ewidencji. Podatek płaci się w wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów, jeżeli chcemy płacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej, to do 20 stycznia roku podatkowego musimy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w tej formie (służy do tego specjalny formularz PIT-16). Jeżeli rozpoczynamy działalność, wniosek o za- Strona13

14 stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składamy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub możemy dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Naczelnik po rozpatrzeniu wniosku wyda decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na dany rok lub decyzję odmowną, jeśli stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w tej formie. Od decyzji naczelnika mamy prawo się odwołać do dyrektora izby skarbowej w terminie 14 dni od jej doręczenia. Jeżeli otrzymaliśmy pozytywną decyzję urzędu, a z jakichś przyczyn chcemy zrezygnować z tej formy opodatkowania, mamy do tego prawo pod warunkiem, że poinformujemy o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W razie gdy w kolejnych latach chcemy być nadal opodatkowani w formie karty podatkowej, a podane w pierwszym wniosku dane nie uległy zmianie, nie musimy ponownie składać wniosku o zastosowanie tej formy. Z początkiem nowego roku podatkowego naczelnik wyda nową decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na ten rok. Napisałem wyżej, że wysokość podatku ustala naczelnik urzędu skarbowej. To prawda. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma on całkowitej dowolności w tym zakresie. Wartości podatków określone są w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, będącej załącznikiem nr 3 do omawianej ustawy. Wysokość podatku zależy od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzi się działalność. Ważne! Wysokość podatku nie zależy od wysokości uzyskanego przychodu z działalności. Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku, pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, wpłaca się na rachunek lub w kasie urzędu do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego. Zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A). Deklarację tę składa się do 31 stycznia roku następnego. Na koniec podkreślmy jeszcze, że podatnik, który zdecydował się na rozliczanie w formie karty podatkowej nie ma prawa do żadnych ulg i odliczeń z wyjątkiem odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Strona14

15 PODSUMOWANIE Omówiliśmy poszczególne formy opodatkowania dochodu. Podkreślę raz jeszcze, że wyboru jednej z nich należy dokonać po dokładnej analizie. Musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim, jaką działalność chcemy wykonywać, czy chcemy zatrudniać pracowników, jakie przychody będziemy uzyskiwać, jakie koszty uzyskania przychodów będziemy ponosić. Warto również zastanowić się, czy i z jakich ulg będziemy chcieli korzystać. Pamiętajmy bowiem, że korzystanie z niektórych z nich nie jest możliwe, zwłaszcza w zryczałtowanych formach opodatkowania. Dzięki temu zoptymalizujemy nasze rozliczenia podatkowe i zapłacimy niższy podatek. W następnej lekcji będziemy kontynuować tematykę związaną z rozliczeniami z urzędem skarbowym. Zajmiemy się podatkiem od towarów i usług. Poruszymy również kwestie dotyczące kontaktowania się z urzędem. Sprawdzimy, jakie przedsiębiorca ma prawa, a jakie obowiązki. Pozdrawiam Państwa. Krzysztof Koślicki Strona15

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Kancelaria Sejmu s. 1/87 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. www.aktyprawne.poznajpodatki.pl Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930) Stan prawny na dzień 31-12-2012r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów nr K-052/4 Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo