Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT"

Transkrypt

1 Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT I. Rozpoczęcie działalności: 1. Rejestracja działalności gospodarczej Zarejestrowanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i podpisania wniosku CEIDG-1. Możliwe są trzy sposoby: Rejestracja on-line i złożenie wniosku z podpisem elektronicznym (wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego) lub wypełnienie wniosku on-line i złożenie go do w dowolnym urzędzie gminy / miasta. Pobranie papierowego formularza w dowolnym urzędzie gminy i wypełnienie go na miejscu oraz podpisanie (wówczas urząd gminy / miasta przekształci wniosek na formę elektroniczną). Pobranie formularza ze strony, wydrukowanie i przesłanie wypełnionego z podpisem notarialnie poświadczonym. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku jest dostępna na stronie na której można również wypełnić wniosek on-line. Data rozpoczęcia działalności: co do zasady, dzień złożenia wniosku jest dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Natomiast, we wniosku można wskazać inną, przyszłą datę rozpoczęcia działalności. Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie: Wnioskiem o uzyskanie REGON. Zgłoszeniem do urzędu skarbowego o nadanie NIP. Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania. Zgłoszeniem do ZUS. Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Niezbędne dokumenty: dowód osobisty w celu identyfikacji składającego. Wymagane opłaty: złożenie wniosku jest bezpłatne. 2. Wybór formy opodatkowania: We wniosku należy dokonać wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej. Dostępne są następujące cztery formy opodatkowania: Na zasadach ogólnych. Podatek liniowy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Karta podatkowa. Poniżej podstawowe informacje na temat dostępnych form opodatkowania i ich krótka charakterystyka: Opodatkowanie na zasadach ogólnych:

2 Jest to podstawowa forma opodatkowania, polegająca na opodatkowaniu dochodu ustalonego poprzez odjęcie od przychodu z działalności gospodarczej kosztów uzyskania przychodu. Tak ustalony dochód opodatkowany jest według obowiązującej skali podatkowej. Skala dla roku 2013 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku: zł Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą obowiązany jest prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe w zależności od wysokości osiąganego przychodu (księgi rachunkowe po przekroczeniu przychodu euro w poprzednim roku). Wybór tej formy opodatkowania umożliwia zastosowanie stawki 18% oraz kwoty wolnej od podatku, jednakże w przypadku przekroczenia progu zł dochód powyżej progu będzie opodatkowany wyższą stawką (32%) zgodnie z powyższą skalą. Podatek liniowy: Opodatkowaniu podlega dochód ustalony poprzez odjęcie od osiągniętego z działalności gospodarczej przychodu kosztów jego uzyskania. W takim przypadku dochód opodatkowany jest jednolitą 19% stawką podatku. Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą obowiązany jest prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe w zależności od wysokości osiąganego przychodu (księgi rachunkowe po przekroczeniu przychodu euro w poprzednim roku). Nie można dokonać wyboru tej formy opodatkowania, jeżeli przedsiębiorca prowadzi lub prowadził w danym roku podatkowym działalność w ramach stosunku pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie odpowiadającym czynnościom świadczonym poprzednio na rzecz pracodawcy. Wybór tej formy opodatkowania umożliwia zastosowanie stałej 19% stawki, niezależnie od wysokości dochodu, opłacalny jest zatem w przypadku osiągnięcia dochodów w wysokości przekraczającej znacząco próg zł. Jednakże, podatnik nie może skorzystać z prawa do rozliczenia wspólnie z małżonkiem oraz z popularnych ulg i odliczeń przewidzianych w ustawie, np. ulgi internetowej, ulgi na dziecko. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: Opodatkowaniu podlega przychód z uwzględnieniem jednolitej stawki podatkowej. W przypadku osiągania przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu stawka ryczałtu wynosi 3 %. Szczegółowe informacje na temat stawek podatkowych ryczałtu można znaleźć pod adresem: Ważne jest w tym przypadku odpowiednie określenie rodzaju prowadzenia działalności według klasyfikacji PKD we wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest osiągnięcie przychodu nie wyższego niż zł (limit dla roku 2013) w poprzednim roku.

3 Wybór tej formy opodatkowania umożliwia zastosowanie stałej stawki, jednakże przedmiotem opodatkowania jest przychód, co wyklucza możliwość odliczenia kosztów jego uzyskania. Ponadto, podatnik nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Podatnik nie jest obowiązany do prowadzenia księgi rozchodów i przychodów, jednak ma obowiązek posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów oraz prowadzić ewidencję przychodów, wyposażenia oraz wykaz środków trwałych. Wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy wyłącza możliwość skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania wtedy, gdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w roku rozpoczęcia działalności bądź w roku podatkowym poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres jego działalności gospodarczej oraz gdy podatnik zamierza wykonywać tę działalność na rzecz byłych lub obecnych pracodawców. Karta podatkowa: Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na opłacaniu podatku od przychodu w wysokości określonej w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli decyzja ustalająca wysokość opodatkowania nie odpowiada podatnikowi, możliwe jest zrzeczenie się tej formy w terminie 14 dni na rzecz opodatkowania na zasadach ogólnych lub, jeśli spełnia warunki, w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Wysokość opodatkowania określana jest na podstawie stawek, których wysokość zależy między innymi od liczby mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności. Stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określone są w obwieszczeniu Ministra Finansów dostępnym do pobrania na stronie: Wybierając kartę podatkową jako formę opodatkowania, do wniosku CEIDG-1 należy dołączyć formularz PIT-16. Możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania przychodów z działalności uwarunkowane jest między innymi: Prowadzenie odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej, wymienionej w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. handel detaliczny). Nieprowadzenie innego rodzaju działalności. Niekorzystanie przy prowadzeniu działalności z usług innych przedsiębiorców. Nieprowadzenie działalności w tym samym zakresie przez małżonka podatnika. Prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie na terytorium Polski. Wybór tej formy opodatkowania umożliwia opodatkowanie przychodu stałą kwotą niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, nie można wobec tego odliczyć kosztów jego uzyskania. Ponadto, podatnik nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz nie może zastosować ulg i odliczeń z wyjątkiem odliczenia składek zdrowotnych. Podatnik nie jest obowiązany do składania rocznych zeznań podatkowych, wpłacania zaliczek na podatek oraz prowadzenia księgi rozchodów i przychodów, ma jednak obowiązek wydawania i przechowywania (przez okres 5 lat) rachunków i faktur. Uwaga: : Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. 3. Ubezpieczenia społeczne

4 Rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej obowiązany jest również dokonać zgłoszenia w ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności, tj. od złożenia wniosku lub od przyszłej daty wskazanej we wniosku o rejestrację. Prowadzenie działalności gospodarczej jako jeden tytuł do ubezpieczenia W takim przypadku należy złożyć do właściwego ZUS wypełniony formularz ZUS ZUA. Formularz do wypełnienia można pobrać ze strony ZUS ( Prowadzący działalność gospodarczą wówczas obowiązany jest do wpłacania do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Posiadanie innego tytułu ubezpieczenia Osoba prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia obowiązana jest opłacać składki według określonych zasad. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, z tytułu działalności gospodarczej obowiązana jest opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy złożyć do ZUS wypełniony formularz ZUS ZZA do pobrania na stronie ZUS pod adresem W przypadku wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia przedsiębiorca obowiązany jest uiszczać także składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Jeżeli podstawa wymiaru składki z tytułu umowy zlecenia jest równa, lub większa od podstawy wymiaru z tytułu działalności gospodarczej, pierwszeństwo ma tytuł do ubezpieczenia powstały wcześniej. Szczegółowe informacje na temat zbiegów tytułu do ubezpieczenia można znaleźć na stronie ZUS pod adresem 4. VAT W przypadku wyboru formy opodatkowania we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego. Wraz z CEIDG-1 można również złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, za pomocą którego dokonuje się rejestracji dla celów VAT. VAT-R składa się łącznie z CEIDG-1 co oznacza, że nie trzeba dodatkowo wysyłać go do urzędu skarbowego. W zależności od statusu podatnika (szerzej patrz punkt II.3 poniżej) można dokonać rejestracji: jako podatnik VAT czynny (zasada ogólna), jako podatnik VAT zwolniony (dotyczy m.in. drobnych przedsiębiorców), jako mały podatnik. Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT (czynnego/zwolnionego) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R może zostać złożone również osobno do urzędu skarbowego. Niezależnie jednak od tego czy zgłoszenie to jest składane w ten sposób czy wraz z CEIDG1, konieczne jest złożenie zgłoszenia przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT. II. Prowadzenie działalności

5 1. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie PIT Obowiązki w zakresie podatku od osób fizycznych zależą od formy opodatkowania: Opodatkowanie na zasadach ogólnych: Przychody i koszty podlegają wykazaniu w księdze przychodów i rozchodów. Obowiązek założenia księgi przychodów i rozchodów powstaje z momentem rozpoczęcia działalności oraz z początkiem każdego roku podatkowego. Założenie księgi podlega obowiązkowi zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 20 dni od założenia. Księga może być prowadzona samodzielnie lub za pośrednictwem biura rachunkowego. Fakt ten podlega zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem. Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności (po pomniejszeniu o przysługujące odliczenia np. o składki na ubezpieczenia społeczne) przekroczył odpowiednią kwotę (w 2013 roku to 3091 zł). Wysokość zaliczki obliczana jest na zasadach ogólnych od kwoty dochodu w miesiącu po pomniejszeniu o wysokość zapłaconych składek Nie ma obowiązku składania osobnego formularza dla rozliczeń miesięcznych, wymagana jest jedynie wpłata na konto właściwego urzędu skarbowego z odpowiednim opisem, np. NIP podatnika/zaliczka na podatek za miesiąc... Możliwe są dwie opcje dokonywania wpłat na podstawie miesięcznej lub kwartalnej. Z możliwości opłacania zaliczek kwartalnych mogą skorzystać podatnicy spełniający poniższe warunki: Posiadający status tzw. małego podatnika (szczegółowe informacje na temat małego podatnika znajdują się w punkcie II.3 opracowania) Nieprowadzący wcześniej (w okresie dwóch lat) działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki osobowej (warunek ten musi spełniać także małżonek podatnika jeśli istnieje wspólność majątkowa). Zawiadomienia naczelnika o wyborze tej metody do 20 lutego roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności, należy zawiadomić urząd przed rozpoczęciem działalności, nie później niż do uzyskania pierwszego przychodu). Szczegółowe informacje na temat sposobu uiszczania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego oraz rozliczenia rocznego dostępne są pod adresem: _2012.pdf Opodatkowanie stawką liniową: Przychody i koszty podlegają wykazaniu w księdze przychodów i rozchodów. Obowiązek wpłacania zaliczek powstaje w miesiącu osiągnięcia pierwszego dochodu. Wysokość zaliczki wynosi 19% kwoty dochodu osiągniętego w danym miesiącu po pomniejszeniu o wysokość zapłaconych składek. Nie ma obowiązku składania osobnego formularza, wymagana jest jedynie wpłata na konto właściwego urzędu skarbowego z odpowiednim opisem, np. NIP podatnika/zaliczka na podatek za miesiąc.... Możliwe są dwie opcje dokonywania wpłat - na podstawie miesięcznej lub kwartalnej.

6 Z możliwości opłacania zaliczek kwartalnych mogą skorzystać podatnicy spełniający poniższe warunki: Posiadający status tzw. małego podatnika Nieprowadzący wcześniej (w okresie dwóch lat) działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki osobowej (warunek ten musi spełniać także małżonek podatnika jeśli istnieje wspólność majątkowa). Zawiadomienie naczelnika o wyborze tej metody do 20 lutego roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności, należy zawiadomić urząd przed rozpoczęciem działalności, nie później niż do uzyskania pierwszego przychodu). Szczegółowe informacje na temat sposobu uiszczania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego oraz rozliczenia rocznego dostępne są pod adresem: _2012.pdf Ryczałt ewidencjonowany: Podstawą opodatkowania jest przychód, którego nie można pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Obowiązek wpłacania ryczałtu powstaje w miesiącu osiągnięcia przychodu. Wysokość ryczałtu wynosi 3% (dla działalności usługowej w zakresie handlu) kwoty przychodu w miesiącu po pomniejszeniu o wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie ma obowiązku składania osobnego formularza, wymagana jest jedynie wpłata na konto właściwego urzędu skarbowego z odpowiednim opisem, np. NIP podatnika/ryczałt - za miesiąc.... Możliwe są dwie opcje dokonywania wpłat na podstawie miesięcznej lub kwartalnej. Z możliwości opłacania ryczałtu kwartalnie mogą skorzystać podatnicy spełniający poniższe warunki: Osiągnięcie w roku poprzedzającym przychodu nieprzewyższającego kwoty euro. Zawiadomienie naczelnika o wyborze tej metody do 20 stycznia roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności, należy zawiadomić urząd przed rozpoczęciem działalności, nie później niż do uzyskania pierwszego przychodu). Szczegółowe informacje na temat sposobu uiszczania ryczałtu w trakcie roku podatkowego oraz rozliczenia rocznego dostępne są pod adresem: _2012.pdf Karta podatkowa: Podatnik w każdym miesiącu opłaca ustaloną w decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę pomniejszoną o składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75%. Nie ma obowiązku składania osobnego formularza, wystarczy jedynie wpłata na konto właściwego urzędu skarbowego z odpowiednim opisem, np. NIP podatnika/zaliczka na podatek - za miesiąc.... Szczegółowe informacje na temat sposobu uiszczania ryczałtu wpłat na podatek w trakcie roku podatkowego oraz rozliczenia rocznego dostępne są pod adresem: _2012.pdf 2. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ubezpieczeń

7 Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana jest opłacać składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe w tym zakresie jest dobrowolne,. W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, przedsiębiorca opłaca tylko obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Szczegóły dotyczące wysokości składek w 2013 roku znajdują się na stronie ZUS pod adresem: Ubezpieczenie społeczne: Podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana przez osobę prowadzącą działalność. Zadeklarowana kwota nie może być jednak niższa niż 2 227,80 zł (w 2013 roku) tj. 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez ministra finansów. Deklarację składa się na formularzu ZUS DRA, który służy również do miesięcznych rozliczeń. Obniżenie podstawy wymiaru składek: Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy w przeciągu 5 lat mają prawo do obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności. Okres ten liczy się od pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności. Podstawę wymiaru składek stanowi 30% wynagrodzenia minimalnego na dany rok i wynosi w 2013 roku 1600 zł. W tym przypadku nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca obowiązany jest wpłacać składki do ZUS do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który są należne. Do rozliczeń miesięcznych służy deklaracja ZUS DRA Obowiązek składania miesięcznych deklaracji powstaje w przypadku, gdy kwota zadeklarowania przez przedsiębiorcę jest zmienna. Natomiast w przypadku zadeklarowania minimalnej składki, nie ma obowiązku składania deklaracji ZUS DRA jeżeli kwota minimalnej składki ulegnie zmianie w wyniku nowelizacji przepisów. Ubezpieczenie zdrowotne: Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składki zdrowotnej, której wysokość jest stała. W 2013 roku wynosi 261,73 zł. Przedsiębiorca obowiązany jest wpłacać składki do ZUS do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który są należne. Do rozliczeń miesięcznych służy deklaracja ZUS DRA. 3. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie VAT: a) Status podatnika VAT Co do zasady, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i dokonujący sprzedaż towarów na terytorium Polski rozliczają ten podatek na zasadach ogólnych. W takim przypadku podatnik zobowiązany jest do: zarejestrowania dla celów VAT przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej, składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, obliczania i wpłacania podatku należnego na konto urzędu skarbowego,

8 wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów, ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (z wyjątkami o których mowa poniżej). Niemniej jednak, przepisy o VAT przewidują szczególne procedury opodatkowania w stosunku do wybranych grup podatników (drobnych przedsiębiorców, małych podatników), które wpływają na zakres ich obowiązków szczegóły poniżej. Drobny przedsiębiorca Przez drobnego przedsiębiorcę rozumie się podatnika, którego przychód ze sprzedaży opodatkowanej w roku poprzednim nie przekroczył zł. Drobny przedsiębiorca: jest zwolniony z podatku VAT, nie ma obowiązku rejestracji dla celów VAT, nie składa deklaracji VAT, nie wystawia faktur, jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży. Zwolnienie podmiotowe w VAT pozwala drobnym przedsiębiorcom sprzedawać towary i świadczyć usługi bez zwiększania ceny o odpowiednią stawkę VAT. Z drugiej strony nie mają oni jednocześnie prawa do odliczania podatku naliczonego, zawartego w cenie nabywanych towarów i usług. Ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać także drobni przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego. W takim wypadku pod uwagę bierze się przewidywaną wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym. Obowiązek rozliczania podatku VAT przez drobnego przedsiębiorcę powstaje z momentem przekroczenia wymienionych kwot i dotyczy nadwyżki sprzedaży ponad te kwoty. Istnieje również możliwość rezygnacji przez drobnego przedsiębiorcę ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego. Mały podatnik Przez małego podatnika rozumie się w szczególności podatnika, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych równowartości euro. Przeliczenia limitów dokonuje się na podstawie średniego kursu euro ustalonego przez NBP w pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, zaokrąglając kwotę do zł. Status małego podatnik nie jest równoznaczny ze statusem drobnego przedsiębiorcy - mały podatnik to podatnik zarejestrowany jako VAT czynny, wystawiający faktury, który rozlicza podatek VAT. Mały podatnik rozlicza VAT zgodnie z zasadami ogólnymi, jednakże może on również rozliczać VAT wg tzw. metody kasowej (zawiadamiając wcześniej naczelnika urzędu skarbowego). Metoda ta przewiduje, iż VAT staje się należny zasadniczo w momencie otrzymania od kontrahenta zapłaty, natomiast odliczenie VAT jest możliwe od momentu dokonania zapłaty przez małego podatnika. Ponadto, w przypadku wyboru metody kasowej, mały podatnik składa kwartalne deklaracje VAT i nie ma obowiązku wpłacania zaliczek w trakcie kwartału. Co więcej, wystawiane przez niego faktury muszą zawierać oznaczenie "metoda kasowa". Przekroczenie przez małego podatnika w trakcie roku podatkowego określonego powyżej limitu wartości sprzedaży ( euro) skutkuje jednakże utratą możliwości stosowania metody kasowej od miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie. Również w przypadku dalszego składania deklaracji kwartalnych taki podatnik będzie miał obowiązek wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek VAT.

9 b) Kasy rejestrujące Prawa i obowiązki Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są, co do zasady, obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten jest niezależny od statusu podatnika (a zatem taki sam dla podatnika VAT czynnego, małego podatnika i drobnego przedsiębiorcy). Istnieje szereg obowiązków, które podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą spełniać. W szczególności należy do nich: pisemnie zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które podatnik zamierza stosować, dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej (przygotowanie i przystąpienie do ewidencjonowania na kasie fiskalnej w trybie fiskalnym), dokonanie zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, dokonywanie wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży oraz wydawanie wydrukowanego dokumentu nabywcy, zgłoszenie kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących, przechowywanie kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany przez ustawę o rachunkowości. Kwota wydatkowana na zakup kasy rejestrującej może zostać odliczona przez podatnika (zarejestrowanego na VAT, nie zwolnionego z tego podatku) od podatku w wysokości 90% ceny zakupu netto (bez podatku VAT), nie więcej niż 700 zł. Więcej informacji na temat praw i obowiązków podatnika związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących prezentuje broszura Ministerstwa Finansów dostępna pod adresem: +prawa+i+obowi%c4%85zki+podatnika+zobowi%c4%85zanego+do.pdf Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas Przepisy o VAT przewidują szereg przypadków, w których podatnicy zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących. W szczególności zwolnienie dotyczy: podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym takie dostawy lub świadczenia, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty zł, podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty zł, dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących

10 zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Sankcje za naruszenie przepisów o ewidencjonowaniu obrotu W przypadku naruszenia przez podatnika obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, organ podatkowy ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej jest przestępstwem skarbowym, zagrożonym karą grzywny do 180 stawek dziennych 1 (ewentualnie w przypadku naruszenia mniejszej wagi, sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe). W przypadku osób fizycznych (czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek osobowych) sankcji 30% nie ustala się, o ile podlegają one odpowiedzialności wynikającej z kodeksu karnego skarbowego. 1 Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może jednak być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Oznacza to, że w 2013 roku najniższa stawka dzienna to 53,33 zł, a najwyższa zł.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Angelika Borowska

Data: Autor: Angelika Borowska bowiem w przypadku faktur wystawionych do paragonu podatnik wykazuje podatek na podstawie raportu z kasy fiskalnej. Aby nie doszło do zdublowania VAT-u należnego, faktur do paragonu się wówczas nie księguje.

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady e-faktur. Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących BIULETYN 24/03/2011

Nowe zasady e-faktur. Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących BIULETYN 24/03/2011 Nowe zasady e-faktur Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących Szkolenie z zakresu BHP jest zwolnione z podatku VAT Zaliczki płacone kwartalnie Dla kogo kasy fiskalne? Wymiar czasu pracy w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej Formy opodatkowania działalności gospodarczej Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

222 000 zł. 205 000 zł

222 000 zł. 205 000 zł JEDNORAZOWY ODPIS AMORTYZACYJNY W 2012 r. kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosiła w przeliczeniu: 222 000 zł W 2013 r. kwota ta wynosi : 205 000 zł Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 września 2015 r. Administracja Podatkowa wychodząc naprzeciw potrzebom podatników wprowadziła nowe usługi, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wprowadzenie Posiadanie firmy w Polsce wiąże się z długą listą

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Zakopane, dnia 29 września 2014 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM Znak sprawy: AP/0150-92/14 WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem odnotowuje dużą

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy LISTA KONTROLNA Imię Nazwisko Nazwa firmy NIP PESEL REGON KRS Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy Z zastrzeżeniem innych postanowień Ogólnych Warunków Umowy, Zleceń oraz regulaminów, pierwszym Okresem

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I stan prawny na styczeń 2014 roku Podczas opisywania procedury rejestracji działalności wspomniane było, że wraz z rejestracją w CEIDG przedsiębiorca zostaje zgłoszony

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego FORMY OPODATKOWANIA O tytule prawa co do moŝliwości wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza się prowadzić. Podatek dochodowy moŝna płacić w formie

Bardziej szczegółowo

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą PODATKI Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą Podatek PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax) PIT podatek od dochodów osobistych, - rozliczany przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY ROLNICZY HANDEL DETALICZNY Obowiązujące przepisy Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2016r poz. 2032 ze zm.) - ustawa PIT; Ustawa z dnia 20 listopada 1998r

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo