Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych"

Transkrypt

1 Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych W roku 2007 Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad Do 43'405 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr 43'405 zł 85'528 zł 7'674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43'405 zł 85'528 zł 20'311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85'528 zł Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku tzw. kwota wolna od podatku w 2007r zł. W roku 2008 Podstawa obliczenia podatku w złotych Ponad Do Podatek wynosi 44'490 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr 44'490 zł 85'528 zł 7'866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44'490 zł 85'528 zł 20'177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85'528 zł W roku 2009 Podstawa obliczenia podatku w złotych Ponad Do Podatek wynosi 85'528 zł 18% - kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85'528 zł 14'839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85'528 zł Odliczenia od dochodu/przychodu PIT - zestawienie rodzajów i limitów 2007 Odliczenia od dochodu Rodzaj Ulga na prywatny internet Limit 760 zł Ulga rehabilitacyjna Opłacenie przewodników Utrzymanie psa przewodnika Leki zalecone przez specjalistę zł zł Nadwyżka ponad 100zł/mc

2 Odliczenia od dochodu Rodzaj Limit Używanie samochodu osobowego Ulga dla opiekuna limit dochodu niepełnosprawnego Darowizny na cele publiczne dla organizacji poż. publ. Darowizny na cele kultu religijnego Darowizny honorowych krwiodawców Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła Odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe - kontynuacja sprzed 2007 Nowe technologie zł zł 6% dochodu Bez limitu Odsetki od kwoty zł 50% wydatków Najem i dzierżawa - limity dla zryczałtowanego podatku dochodowego 2007 Przychód* euro zł 00 gr Powyżej Zasada naliczania wyższego podatku 8,5% 20% Od kwoty nadwyżki * kurs EURO Na , Przychód* euro zł 00 gr Powyżej Zasada naliczania wyższego podatku 8,5% 20% Od kwoty nadwyżki * kurs EURO Na ,7680 Ryczałt ewidencjonowany Stawka Przychód opodatkowany Przychody: 8,5% a. przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, do kwoty stanowiącej równowartość euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów, b. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności

3 Stawka Przychód opodatkowany gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, c. c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU ), d. przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU ex), e. przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53), f. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, g. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, h. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, i. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym. Przychody: 5,5% a. przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, b. uzyskana prowizja z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Przychody: 3% a. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, b. z działalności usługowej w zakresie handlu, c. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych), d. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i

4 Stawka Przychód opodatkowany innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, e. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym, f. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat. Limity dla ryczałtu W 2007r. Limit* Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu Podmioty kontynuujące działalność euro zł euro zł * kurs EURO Na ,9835 W 2008r. Limit* Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu Podmioty kontynuujące działalność euro 565'200 zł euro 565'200 zł * kurs EURO Na ,7680 zł Zryczałtowane koszty PIT - koszty uzyskania przychodu Stawka Podstawa naliczenia

5 Stawka Podstawa naliczenia 50% 50% 50% 20% Przychód z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela. Przychód z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną. Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 (m.in. działalność artystyczna, naukowa, sportowa, przychody arbitrów, biegłych, inkasentów, przychody z umów zlecenia i o dzieło) Diety - podróże krajowe Stawki Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt za dojazdy Obowiązuje od 22,00 zł 33,00 zł 4,40 zł Stawki Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt za dojazdy Obowiązuje od 23,00 zł 34,50 zł 4,60 zł Kilometrówka - służbowa podróż Stawki Samochód Motocykl Do 900 cm3 Pow. 900 cm3 Motorower Obowiązuje od 0,4894 zł 0,7846 zł 0,2161 zł 0,1297 zł ,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł Limity przejścia na VAT

6 Kwota zwolnienia ustawa Kwota zwolnienia w zł* Obowiązuje od euro zł r. Kwota zwolnienia ustawa Obowiązuje od 50'000 zł r. Progi statystyczne INTRASTAT - od Próg podstawowy Próg szczegółowy dla przywozu zł zł dla wywozu zł zł UPROSZCZENIA DEKLARACYJNE BUDOWA NOWEGO PONOWNE WYKORZYSTANIE wartość statystyczna zakładu euro euro Progi statystyczne INTRASTAT - od (już bez uproszczeń deklaracyjnych) Próg podstawowy Próg szczegółowy dla przywozu zł zł dla wywozu zł zł UPROSZCZENIA DEKLARACYJNE BUDOWA NOWEGO PONOWNE WYKORZYSTANIE wartość statystyczna zakładu euro euro Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy euro zł 2007 * Kurs średni euro NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy r. 3,9835zł Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy

7 Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy euro zł 2008 Kwota graniczna płatności Kwota graniczna Miesiąc transakcji Równowartość w zł Limit Grudzień 2007r. 54'400,50 zł euro Amortyzacja euro Amortyzacja euro Rok Limit euro zł Czynności cywilne PCC - stawki podatku Obowiązują od r. Stawka Przedmiot opodatkowania 2% 1% 2% 1% Umowa sprzedaży Umowa zamiany nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu Innych praw majątkowych przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1% Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności 2% Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 1% Odpłatna Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty renta Jak sprzedaż Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia

8 Stawka 0,1% Hipoteka Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących 19,00 zł Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 38,00 zł Małżeńska umowa majątkowa (intercyza) 0,5% Umowa spółki Spadki i darowizny - stawki podatku Obowiązują od r. Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi Ponad Do 1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej zł 3% zł zł 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad zł zł 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad zł 2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej zł 7% zł zł 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad zł zł zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad zł 3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej zł 12% zł zł zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad zł zł zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad zł 7% Nabycie własności w drodze zasiedzenia Grupy podatkowe - w podatku od spadków i darowizn Obowiązują od r. Grupa Osoby zaliczane do grupy I II Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

9 Grupa Osoby zaliczane do grupy III Pozostałe osoby

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Kancelaria Sejmu s. 1/87 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. www.aktyprawne.poznajpodatki.pl Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930) Stan prawny na dzień 31-12-2012r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/240 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/250 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Dz.U.2012.361 2012.04.18 zm. Dz.U.2012.362 art. 17 2012.04.23 zm.wyn.z Dz.U.2012.440 ogólne 2012.07.21 zm. Dz.U.2012.769 art. 16 2013.01.01 zm. Dz.U.2012.596 art. 2 zm. Dz.U.2012.1278 art. 1 zm. Dz.U.2012.1342

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. 2000 r. Nr 104,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ! WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Finanse w firmie podstawowe zasady księgowości, ulgi dla przedsiębiorców, kwestie podatkowe, źródła finansowania czyli jak przetrwać i generować zyski.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach Podatki dochodowe w 2014 roku

Przewodnik po zmianach Podatki dochodowe w 2014 roku Przewodnik po zmianach Podatki dochodowe w 2014 roku 1 Szanowni Państwo, Przedstawiamy przewodnik po planowanych zmianach w ustawach regulujących opodatkowanie dochodów osób prawnych oraz fizycznych. Nowe

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/157 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Dz.U.00.14.176 2000-04-15 zm. Dz.U.00.22.270 2000-07-27 zm. Dz.U.00.60.703 2000-11-23 zm. Dz.U.00.70.816 2001-01-01 zm.wyn.z Dz.U.00.101.1090 zm. Dz.U.00.104.1104 zm. Dz.U.00.117.1228 zm. Dz.U.00.122.1324

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY IT Hanna Lubińska Biegły rewident, doradca Podatkowy Podatnik Art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54 poz. 535 ze

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo