REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN przyznawania z Funduszu Pracy bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposaŝenia i doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od dnia roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Do zadań Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy naleŝy między innymi inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek. 2. Powiatowy Urząd Pracy moŝe z Funduszu Pracy realizować następujące zadania: a) refundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla bezrobotnych skierowanych na utworzenie miejsca pracy przez urząd pracy. b) przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. 3. Wysokość środków ustalona jest z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów, stopnia przygotowania oraz oceny realności przedsięwzięcia. 4. Wniosek, który jest podstawą do oceny i podjęcia decyzji musi być złoŝony na właściwym formularzu, wypełniony w sposób czytelny i jednoznaczny. 5. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków odbywa się w terminie do 30 dni od złoŝenia, na posiedzeniu Komisji ds. opiniowania wniosków, według kolejności ich składania. 6. Komisję powołuje Dyrektor PUP w Nowym Dworze Gdańskim - zarządzeniem. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor PUP moŝe wyznaczyć inny termin rozpatrzenia wniosku. 8. Dyrektor PUP moŝe podjąć następujące decyzje: a) zaakceptować kwotę na warunkach zgłoszonych przez wnioskodawcę, b) zaakceptować w innej kwocie lub na innych warunkach niŝ we wniosku, c) odroczyć opinię do czasu uzyskania dodatkowych informacji, d) odrzucić wniosek. 9. O przyznaniu lub odmowie, Urząd powiadamia wnioskodawcę na piśmie. 10. Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski kierując się zasadami niniejszego Regulaminu, stopniem przygotowania przedsięwzięcia, kryteriami rachunku ekonomicznego, oraz zapotrzebowaniem społeczności lokalnej na dany rodzaj działalności gospodarczej.

2 11. Sam fakt złoŝenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków. 12. Na wniosek rozpatrzony negatywnie nie przysługuje odwołanie. 13. Wniosek naleŝy składać osobiście podpisując go w obecności pracownika PUP. 14. Formą zabezpieczenia udzielonych środków jest: - dla osób bezrobotnych poręczenie (Ŝyranci), - dla pracodawców poręczenie (Ŝyranci), gwarancja bankowa, akt notarialny o poddaniu się egzekucji ze wskazaniem majątku, z którego moŝna egzekucji, weksel z poręczeniem wekslowym (aval). dochodzić ROZDZIAŁ II Warunki udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w razie braku moŝliwości zapewnienia bezrobotnemu odpowiedniego zatrudnienia moŝe przyznać bezrobotnemu jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej na własny rachunek. 2. Środki mogą być udzielane na podjecie działalności, określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. na działalność w branŝy wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, prowadzonej w sposób ciągły i w celach zarobkowych. 3. Kwota nie moŝe być przeznaczona na: a) wniesienie udziałów do spółek z o.o., akcje, /wyłączając spółdzielnie socjalne/, b) działalność sezonową /obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy/, c) koszty budowy, remontu lub zakupu lokalu, d) płace, leasing, kaucje, opłaty składek na ubezpieczenia społeczne, e) koncesje, f) handel obwoźny, g) bieŝące koszty związane z prowadzeniem działalności (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, gaz).

3 4. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: a) zakup maszyn, urządzeń, wyposaŝenia niezbędnego do podjęcia działalności gospodarczej, b) zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia działalności, c) zakup towarów handlowych do 50% wnioskowanej kwoty 2 1. Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim wniosek określający: a) kwotę wnioskowanych środków, b) rodzaj zamierzonej działalności, c) kalkulację wydatków uruchomienia działalności w ramach wnioskowanej kwoty, środków własnych oraz innych źródeł finansowania, d) szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej kwoty, e) przewidywane koszty i dochody prowadzenia działalności, f) działania na rzecz uruchomienia przyszłej działalności, g) oświadczenie o nie korzystaniu w okresie 5 lat poprzedzających dzień złoŝenia wniosku, ze środków FP lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, h) w przypadku zamiaru przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej pismo o przyjęciu jako członka oraz zaświadczenie o nie zaleganiu przez spółdzielnię z opłacaniem składek i innych danin publicznoprawnych i nie posiadaniu przeterminowanych zobowiązań, i) zobowiązanie prowadzenia nieprzerwanie działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy, j) innych oświadczeń określonych w rozporządzeniu, k) formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej określoną w regulaminie. 2. Wnioski przyjęte rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złoŝenia wniosku i innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, w kolejności składania. 3 Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane są następujące kryteria: 1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, 2. Zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach: - formularz wypełniony czytelnie i kompletnie, - ocena wnioskodawcy pod kątem uprawnień ustawowych. 3. Rodzaj zamierzonej działalności gospodarcze w/g następującej kolejności: - produkcyjna, - budowlana, - usługowa, - handlowa.

4 4. Przeznaczenie środków na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności. 5. Predyspozycje osobowe bezrobotnego, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi w oparciu o: - opinię pośrednika pracy, - opinie doradcy zawodowego, - zapisy w karcie rejestracyjnej, - zapisy we wniosku. 6. Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: - udział środków własnych, - działanie podjęte na rzecz uruchomienia działalności, - szczegółowe rozpoznanie przyszłego rynku zbytu dla produktu lub usługi, - jakość merytoryczna przedstawionego biznes-planu. 7. Zapotrzebowanie i nasycenie rynku na dany rodzaj działalności. 8. Kolejność złoŝenia wniosku. 9. Wniosek o przyznanie środków moŝe być uwzględniony po spełnieniu przez bezrobotnego następujących warunków: - w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŝenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz prac społecznie uŝytecznych, - nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających dzień złoŝenia wniosku poŝyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz nie otrzymał dotychczas z FP bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznoprawnych oraz nie ma przeterminowanych zobowiązań, - zobowiązanie bezrobotnego do prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy i nie podjęcia w tym okresie zatrudnienia, - nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających złoŝenie wniosku o przyznanie środków, - nie był skazany w okresie 2 lat przed złoŝeniem wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, - proponowany we wniosku rodzaj działalności nie był prowadzony przez współmałŝonka, przez okres ostatnich 12 miesięcy Wysokość środków nie moŝe przekroczyć 500% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych środków nie moŝe przekroczyć 300% przeciętnego

5 wynagrodzenia na jednego członka załoŝyciela spółdzielni oraz 200% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po załoŝeniu spółdzielni. 2. Przez przeciętne wynagrodzenie naleŝy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski". 3. Zabezpieczeniem zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej jest poręczenie. 4. Poręczycielem moŝe być: a) osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, umoŝliwiający prowadzenie skutecznej egzekucji w przypadku wypowiedzenia umowy o dofinansowanie. b) osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych, przedemerytalnych, rentowych w wieku do 70 roku Ŝycia, c) osoba, której miesięczny dochód z tytułu zatrudnienia, renty, emerytury gwarantuje skuteczne zabezpieczenie wnioskowanej kwoty dofinansowania. 5. Poręczycielem nie moŝe być: a) osoba zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego, b) osoba znajdująca się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, c) będąca dłuŝnikiem Funduszu Pracy lub która poręczyła taką formę pomocy lub poŝyczkę z Funduszu Pracy innej osobie będącej dłuŝnikiem tego Funduszu, d) współmałŝonek wnioskodawcy, jeśli nie jest ustalona rozdzielność majątkowa. 6. Do zawarcia umowy poręczenia konieczna jest zgoda współmałŝonka poręczyciela, pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyraŝona na piśmie w obecności uprawnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 5 Przyznanie i przekazanie środków następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawach szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków oraz zasad określonych w niniejszym Regulaminie na wskazane konto bankowe wnioskodawcy. W przypadku niedotrzymania warunków umowy bezrobotny obowiązany jest zwrócić całość kwoty otrzymanej wraz z ustawowymi odsetkami w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania przez urząd. Umowa moŝe przewidywać na wniosek bezrobotnego refundację udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności poniesionych w okresie od zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia działalności, nie wyŝszej jednak niŝ wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Do zawarcia umowy o udzielenie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej konieczna jest zgoda współmałŝonka wnioskodawcy, pozostającego z nim we

6 wspólnocie majątkowej, wyraŝona podpisem złoŝonym w obecności uprawnionego pracownika PUP w Nowym Dworze Gdańskim. ROZDZIAŁ III Warunki refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposaŝenia i doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 1 Refundacja kosztów wyposaŝenia i doposaŝenia na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy moŝe być przyznana, jeŝeli: 1. Obecny stan zatrudnienia jest równy lub większy od przeciętnego stanu zatrudniania z ostatnich 12 miesięcy. 2. W okresie 3 lat poprzedzających złoŝenie wniosku pracodawcy nie udzielono poŝyczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy lub który w przypadku jej uzyskania dotrzymał warunków umowy i spłacił poŝyczkę wraz z oprocentowaniem. 3. Nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznoprawnych, oraz nie ma przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych. 4. Przedsiębiorstwo nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. 5. Spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia. 6. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy przed dniem złoŝenia wniosku. 7. Nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks Karny w okresie 2 lat przed złoŝeniem wniosku. 8. Na utworzonym miejscu pracy nie będą zatrudniane osoby pozostające z wnioskodawcą w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia z wyjątkiem osób powyŝej 50 roku Ŝycia i osób niepełnosprawnych. 9. Pracodawca, który wcześniej otrzymał jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej moŝe ubiegać się o refundację kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy po wywiązaniu się z warunków umowy dofinansowania Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o uzyskanie refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, składa wniosek określający w szczególności:

7 a) oznaczenie pracodawcy - oznaczenie formy prawnej, REGON, NIP, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, b) kwotę kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia tworzonych stanowisk pracy, c) liczbę deklarowanych do utworzenia stanowisk pracy w ramach wyposaŝenia i doposaŝenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych, d) rodzaj pracy i wymagania kwalifikacyjne oraz inne wymagania w stosunku do bezrobotnych, którzy będą skierowani na utworzone miejsca pracy, e) syntetyczną kalkulację wydatków związanych z wyposaŝeniem i doposaŝeniem stanowisk pracy w ramach wnioskowanej kwoty, środków własnych oraz innych źródeł finansowania, f) szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów wyposaŝenia i doposaŝenia stanowisk pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia tym stanowiskom pracy zgodności z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, g) stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników w zakładzie pracy w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających złoŝenie wniosku, h) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji w przypadku nie dotrzymania warunków umowy. i) kwotę kosztów jakie zostaną poniesione w okresie 24 miesięcy z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, obejmujących wypłatę wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne Do wniosku pracodawca dołącza: a) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, b) zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznoprawnych (podatki, opłaty), c) oświadczenie o nie posiadaniu przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych, d) zaświadczenie o nie otrzymaniu w okresie 3 lat poprzedzających złoŝenie wniosku poŝyczki z Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania - o dotrzymaniu warunków umowy i spłacie poŝyczki, e) oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, f) oświadczenie o nie przekroczeniu równowartości 15 ml euro brutto otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających złoŝenie wniosku, g) oświadczenie o nie zaleganiu na dzień złoŝenia wniosku z wypłatą terminową wynagrodzeń oraz pochodnych do wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom,

8 h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego w okresie ostatnich 2 lat przed złoŝeniem wniosku, i) wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę spółki cywilnej potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym 2. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złoŝenia wniosku i innych dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia, według kolejności wpływu. 4 Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane są następujące kryteria: 1. Zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach: a) formularz wypełniony czytelnie i kompletnie wraz z wymaganymi załącznikami, b) stan zatrudnienia u pracodawcy w miesiącu składania wniosku jest równy lub większy od przeciętnego stanu zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, c) pracodawca nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznoprawnych oraz nie ma przeterminowanych zobowiązań, d) w okresie 3 lat poprzedzających złoŝenie wniosku, pracodawca nie otrzymał dotychczas poŝyczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy lub, który w przypadku jej uzyskania dotrzymał warunków umowy i spłacił poŝyczkę wraz z odsetkami, e) spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia. 2. Kwota refundacji moŝe być przeznaczona na wyposaŝenie i urządzenie miejsca pracy bezpośrednio i jednoznacznie związane z konkretnie tworzonym miejscem pracy, 3. Nie moŝe być przeznaczona na: - cele inwestycyjne budowę, - opłaty skarbowe i administracyjne, - wynagrodzenia, leasing, - środki obrotowe-towar, surowce do produkcji, - płace, podatki, opłaty ZUS. 4. Celowość tworzenia dodatkowych miejsc pracy na konkretne stanowiska w zestawieniu z aktualną i prognozowaną sytuacją na lokalnym rynku pracy. 5. Deklaracja wnioskodawcy dotycząca zatrudnienia na utworzonych dodatkowo wyposaŝonych i doposaŝonych stanowiskach pracy osób bezrobotnych. 6. Kondycja finansowa firmy wskazująca na dalszy rozwój i moŝliwość tworzenia kolejnych miejsc pracy. 7. Koszt utworzenia jednego miejsca pracy.

9 8. Utworzenie stanowiska pracy i zatrudnianie na nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost netto liczby zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie w porównaniu do przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy. 9. Kwota refundacji kosztów wyposaŝenia stanowi nie więcej niŝ 75% ogólnych kosztów, jakie pracodawca musi ponieść na wyposaŝenie tworzonego stanowiska pracy, 25% kosztów utworzenia stanowiska pracy pracodawca ponosi ze środków własnych Wysokość środków na jedno miejsce pracy nie moŝe przekroczyć 500% przeciętnego wynagrodzenia. 2. Przez przeciętne wynagrodzenie naleŝy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski". 6 Zrefundowanie kosztów wyposaŝenia i doposaŝenia utworzonych stanowisk pracy jest dokonywane na wniosek pracodawcy po przedłoŝeniu rozliczenia kosztów ich wyposaŝenia i doposaŝenia, zatrudnienia na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie. 7 Umowa powinna zawierać zobowiązanie pracodawcy do zwrotu w ciągu 30 dni dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku naruszenia przez pracodawcę warunków umowy. ROZDZIAŁ IV Umowa 1 1. Udzielenie środków następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy pracodawcą lub osobą bezrobotną, a Starostą Nowodworskim, z upowaŝnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 2. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej. 3. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i Ŝadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie Umowa określa jednoznacznie: a) datę zawarcia umowy, b) strony umowy, c) kwotę środków, d) cel na jaki zostaną przeznaczone,

10 e) zobowiązania stron, f) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania środków, g) konsekwencje finansowe w przypadku nie dotrzymania warunków umowy i warunki wypowiedzenia umowy w przypadku nie dochowania jej warunków. ROZDZIAŁ V Postanowienie końcowe 1 O zmianach postanowień niniejszego Regulaminu decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia. 2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: 1. Kodeks postępowania cywilnego. 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r. poz.1001). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŝenia i doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236 poz z 2005 r.). Nowy Dwór Gdański dnia 07 lipiec 2006 r.

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Barbara Stasiak Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2017 r. Strona 1

Lębork, 2017 r. Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2017 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 14.02.2017r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM/ POSZUKUJĄCYM PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: - Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika Radom

Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika Radom Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek Dotyczący refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposaŝenia i doposaŝenia stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie W celu uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie: Według następującej lokalizacji:...

1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie W celu uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie: Według następującej lokalizacji:... ... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /miejscowość, data/... /adres zamieszkania, telefon/... /data złoŝenia i zarejestrowania wniosku/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

b) osiąga miesięczne wynagrodzenie lub dochód (brutto) w wysokości co najmniej zł.;

b) osiąga miesięczne wynagrodzenie lub dochód (brutto) w wysokości co najmniej zł.; ZASADY REFUNDOWANIA PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆGOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY 1 Refundacja kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ... ChełmŜa, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne REGULAMIN w sprawie przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia wprowadzam w Powiatowym Urzędzie Pracy

Po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia wprowadzam w Powiatowym Urzędzie Pracy Zarządzenie Nr 4/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu kryteriów przyznawania bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY w Wejherowie Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej JeŜeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną Urzędzie Pracy w Wejherowie i myślisz o załoŝeniu własnej firmy, moŝesz wystąpić

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. Strona 1 z 6 Dz.U.2009.62.512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący udzielenia dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r.ŝ.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ..., dnia...... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... Radom dnia,... pieczęć zakładu pracy

... Radom dnia,... pieczęć zakładu pracy ... Radom dnia,... pieczęć zakładu pracy Wniosek Dotyczący refundacji pracodawcy kosztów wyposaŝenia i doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Informacja 1. Podstawa prawna -Ustawa z

Bardziej szczegółowo

- w szczególności uregulowane w:

- w szczególności uregulowane w: KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - w szczególności uregulowane w: 1) Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych w: - art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

WNIOSEK. o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ... miejscowość, data WNIOSEK Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych w: - art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W celu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Wnioskuje o refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk(a) pracy w wysokości.../słownie... dla

Wnioskuje o refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk(a) pracy w wysokości.../słownie... dla Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek Dotyczący refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 51,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY. organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku. Postanowienia ogólne

ZASADY. organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku. Postanowienia ogólne ZASADY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 2/2017 Z DN. 05 STYCZNIA 2017 organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w zasadach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący udzielenia grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (obowiązuje od 27 maja 2014) Wnioskuję

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

... przez kogo wydany, data wydania Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK

... przez kogo wydany, data wydania Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK nazwisko i imię... adres zamieszkania... seria i nr dowodu osobistego... przez kogo wydany, data wydania Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Data wpływu wniosku do PUP Kolejny nr w rejestrze... WNIOSKODAWCA... (Nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, pieczęć) Adres......... Nr Regon... Nr NIP... Nr telefonu... Nr PESEL.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku

REGULAMIN. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku 1 Niniejszy regulaminie został sporządzony na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH II edycja

PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH II edycja 1 PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH II edycja Płock, luty 2007 r. 2 I. Nazwa programu Płock dla przedsiębiorczych II edycja II. Informacja na temat realizacji programu Płock dla przedsiębiorczych w latach 2005-2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środki na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 1/2017 Z DN. 05 STYCZNIA 2017 ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Adres wnioskodawcy: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Wnoszę o:

W N I O S E K. Adres wnioskodawcy: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Wnoszę o: Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. W N I O S E K Wnoszę o: przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie... zł UWAGA: kwota przyznanych środków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia r. Z A S A D Y

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia r. Z A S A D Y Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 14.02.2017r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZWANYCH GRANTEM NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady organizowania i finansowania prac interwencyjnych w 2017 roku

Regulamin określający zasady organizowania i finansowania prac interwencyjnych w 2017 roku Załącznik do zarządzenia nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 06.02.2017 Regulamin określający zasady organizowania i finansowania prac interwencyjnych w 2017 roku 1 Organizowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, dnia... Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K

Grudziądz, dnia... Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K Grudziądz, dnia...... (pieczątka wnioskodawcy) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu z dnia 01.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów przyznawania jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y. Postanowienia ogólne. Refundacja, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

Z a s a d y. Postanowienia ogólne. Refundacja, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie: Z a s a d y przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni Postanowienia ogólne 1 Refundacja, o której

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO SKIEROWANIA NA UTWORZONE STANOWISKO PRACY

I. PODSTAWA PRAWNA II. OSOBY UPRAWNIONE DO SKIEROWANIA NA UTWORZONE STANOWISKO PRACY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu z dnia 01.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów dokonywania refundacji kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKOW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu w Otwocku z dnia 16.01.2015r. REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R.

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWOWE POJĘCIA. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

I. PODSTAWOWE POJĘCIA. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo