POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W celu racjonalności i celowości wydatkowania środków publicznych, a także z uwagi na ich ograniczony limit wprowadza się regulamin określający zasady i warunki przyznawania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Regulamin wprowadza dodatkowe warunki przyznawania osobom bezrobotnym środków na podejmowanie działalności gospodarczej poza obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa W celu dokonania oceny i rozpatrywania złożonych wniosków Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (Dyrektor PUP) powołuje Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, w skład której wchodzi od dwóch do trzech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie. 2. Komisja ds. oceny wniosków i Dyrektor PUP rozpatrują wnioski kierując się zasadami i warunkami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych i w niniejszym Regulaminie. 3. W celu oceny rozpatrywanego wniosku Komisja może wizytować wskazane przez bezrobotnego miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej. 4. Wnioskodawca na żądanie Komisji zobowiązany jest osobiście przedstawić planowane przedsięwzięcie i złożyć dodatkowe wyjaśnienia. 5. Rozpatrzone przez Komisję wnioski wraz z opinią, przedkładane zostają Dyrektorowi PUP w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania wnioskowanych przez bezrobotnego środków z Funduszu Pracy. 6. O przyznaniu lub odmowie przyznania wnioskowanej pomocy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie powiadamia wnioskodawcę na piśmie. 1

2 Rozdział II Zasady i warunki przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego 3 1. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony po spełnieniu przez bezrobotnego, poza regulacjami obowiązującego prawa, następujących dodatkowych warunków: 1) bezrobotny posiada wymagane przepisami prawa kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe pozwalające na osobiste prowadzenie wybranej działalności gospodarczej; 2) wnioskodawca w ciągu ostatnich pięciu lat ukończył szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach osoba bezrobotna może zostać zwolniona z obowiązku ukończenia tego szkolenia; 3) wobec wnioskodawcy nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne oraz nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne Środki mogą być przyznane na podjęcie działalności gospodarczej, określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podejmowanej w celu zarobkowym na działalność w branży wytwórczej, usługowej i handlowej, prowadzonej w sposób ciągły i zorganizowany. 2. W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą nie jest działalność wytwórcza w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także dotycząca wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów i campingów, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 3. Kwalifikującą się formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przyznanej pomocy finansowej jest: 1) podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek przez osobę fizyczną, w wyniku czego powstanie nowy wcześniej nie istniejący podmiot gospodarczy, 2) podjęcie działalności na zasadach spółdzielni socjalnej w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego jako członek założyciel lub przystępujący do niej członek po jej założeniu. 2

3 5 1. Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki niezbędne do uruchomienia planowanego przedsięwzięcia i bezpośrednio związane z rodzajem przyszłej działalności. 2. Przyznane środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą zostać przeznaczona na: 1) prowadzenie działalności w formie spółek i wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji (wyłączając z tego zapisu spółdzielnie socjalne); 2) płace i wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne; 3) wniesienie kaucji; 4) finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych; 5) spłatę zadłużeń; 6) opłaty skarbowe i administracyjne, podatki; 7) wykup koncesji i licencji (z wyłączeniem oprogramowania); 8) opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy (np. czynsz, opłaty abonamentowe i eksploatacyjne); 9) koszty transportu i paliwa; 10) zakup środków trwałych i obrotowych od współmałżonka, krewnych w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia i powinowatych; 11) działalność o takim samym lub pokrewnym profilu prowadzoną w ciągu ostatnich 6 miesięcy pod tym samym adresem; 12) zakup środka transportu, chyba, że udział środków na jego zakup stanowi nie więcej niż 30 % maksymalnej obowiązującej wysokości dotacji; 13) środki obrotowe w przypadku działalności handlowej lub materiały do świadczenia bieżących usług i prowadzenia produkcji, stanowiących więcej niż 25 % maksymalnej obowiązującej wysokości dotacji na podjęcie działalności; 14) remont pomieszczenia, w którym miejscem prowadzenia działalności jest miejsce zamieszkania bezrobotnego, a charakter planowanej działalności nie wymaga świadczenia usług w tym miejscu; 15) opłaty na promocję i reklamę w wysokości nie więcej niż 15 % maksymalnej obowiązującej wysokości dotacji; 16) wydatki poniesione na utworzenie strony internetowej firmy w wysokości wyższej niż 5 % maksymalnej obowiązującej wysokości dotacji; 17) prowadzenie handlu obwoźnego lub stoiska na targowicy; 18) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówką; 19) działalność oparta wyłącznie na sprzedaży przez Internet; 20) działalność sezonową lub mającej charakter sezonowy, w której obroty w sposób wyraźny uzależnione są od pory roku lub prowadzonej przez okres krótszy niż 12 miesięcy w ciągu roku; 3

4 21) działalności w sektorze rolnictwa i działów specjalnych sektora rolniczego; 22) gdy udział własnych środków przeznaczonych na planowane przedsięwzięcie lub wkład rzeczowy jest większy niż 25-krotność (dwudziestopięciokrotność) przeciętnego wynagrodzenia. 23) zakup aparatu fotograficznego na działalność nie związaną ze świadczeniem usług fotograficznych chyba, że udział środków na jego zakup stanowi nie więcej niż 2,5 % maksymalnej obowiązującej wysokości dotacji. W przypadku działalności w zakresie usług fotograficznych dopuszcza się zakup aparatu w kwocie nie przekraczającej 30 % maksymalnej obowiązującej wysokości dotacji. 6 Mając za cel ożywienie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Szczycieńskiego i wspieranie lokalnego rynku pracy określa się, iż siedziba planowanej działalności gospodarczej, podejmowanej przez bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla samorządu powiatu na finansowanie programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, musi mieścić się na terenie Powiatu Szczycieńskiego lub gmin bezpośrednio z nim graniczących Z uwagi na limitowane środki Funduszu Pracy, na decyzję rozpatrzenia wniosku, poza kryteriami zawartymi w niniejszym Regulaminie, ma wpływ ocena merytoryczna wniosku, w tym w szczególności: 1) ocena planowanego przedsięwzięcia i cel wydatkowania przyznanych środków, w tym: a) ocena merytoryczna przedstawionego biznesplanu, b) rodzaj i profil planowanej przez bezrobotnego działalności, w szczególności wypełniającej niszę rynkową na lokalnym rynku, c) wskazana lokalizacja i ocena lokalu pod planowaną działalność, d) cel wydatkowania wnioskowanych środków i uzasadnienie poniesienia planowanych wydatków, e) dotychczasowe działania na rzecz uruchomienia przyszłej działalności, f) stopień przygotowania i zaawansowania prac nad planowanym przedsięwzięciem ze strony wnioskodawcy. 2) posiadane przez bezrobotnego kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i zdobyte doświadczenie zgodne z kierunkiem wybranego profilu działalności gospodarczej; 2. W przypadku porównywalnej oceny wniosków - zdecyduje kolejność złożenia wniosku. 4

5 Rozdział III Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego 8 1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy osobą bezrobotną podejmującą działalność gospodarczą a Starostą Szczycieńskim, w którego imieniu działa dyrektor (lub zastępca) Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie. 2. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. 3. Do zawarcia umowy z bezrobotnym w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka wnioskodawcy, chyba, że małżonkowie posiadają ustanowioną notarialnie rozdzielność majątkową (intercyzę) Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej może być: 1) poręczenie, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada rachunku bankowego, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 2. Rodzaj wybranego zabezpieczenia proponuje bezrobotny w złożonym wniosku. Ostatecznie o przyjęciu zabezpieczenia decyduje Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, uwzględniając poziom skuteczności zwrotu przyznanych środków i sytuację materialną bezrobotnego. 3. W przypadku wyboru poręczenia, zaproponowani poręczyciele (w liczbie przynajmniej dwóch) muszą posiadać stałe dochody w wysokości nie niższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, natomiast w przypadku weksla z poręczeniem wekslowym (aval) należy zaproponować przynajmniej jednego poręczyciela posiadającego stałe dochody w wysokości nie niższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia. 5

6 Rozdział IV Postanowienia końcowe 10 O zmianach postanowień niniejszego Regulaminu decyduje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, uprzednio zasięgając opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia. 11 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2014 r. K O N I E C 6

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. Załącznik do Zarządzenia nr 18 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2013r. R E G U L A M I N przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia 30.10.2014 do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l.4.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2012 REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo