DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczania zwrotu otrzymanych środków /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 nr 236, poz z późniejszymi zmianami/, Ustawa Kodeks Cywilny, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dz.Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r., str.5/, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego /Dz. Urz. UE L 325 z 28 października 2004 r., str.4/, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L193 z 25 lipca 2007 r.,str.6/, Ustawa Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 1936 r. nr 37, poz. 282 z późniejszymi zmianami/. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI 2 Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podejmowaną działalnością, może być przyznana bezrobotnemu, który spełnia łącznie następujące warunki : -w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, -nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, -nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, -spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r., str. 5), w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego /Dz. Urz. UE L 325 z 28 października 2004 r., str. 4/ oraz w

2 rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 /Dz. Urz. UE L193 z 25 lipca 2007 r.,str.6/, -nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, -nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny; -nie ciążą na nim zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych; -spełnia warunki określone w rozporządzeniu, o którym mowa w 1 pkt.2 do otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, -udokumentuje, w uzasadnionych przypadkach, umiejętności lub wymagane prawem uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwa pracy, licencje, ukończone kursy itp.), -przedstawi wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami kompletny i prawidłowo sporządzony, według wzoru obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, W przypadku ubiegania się bezrobotnego o dotację na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, poza spełnieniem kryteriów wymienionych w pkt. 1, bezrobotny musi wykazać, że spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami/ z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. 4. W przypadku gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanej bezrobotnemu dotacji nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 3 i 4, przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 3 Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na: podjęcie działalności w ramach spółki prawa cywilnego lub handlowego lub przystąpienie do już istniejącej, zakup ziemi i nieruchomości, wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, zakup środka transportu, zakup papierów wartościowych i udziałów w spółkach kapitałowych, opłaty administracyjne (w tym opłaty skarbowe), licencje, koncesje, koszty leasingu, koszty szkolenia.

3 4 Bezrobotny ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie wykonania umowy o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w formie weksla in blanco własnego, poręczonego oraz poręczenia cywilnego. Wymagane jest poręczenie co najmniej jednego poręczyciela spełniającego łącznie wymagania, o których mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu. Poręczycielem może być osoba fizyczna w wieku do 65 lat, na której nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niej postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań: pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będąca w okresie wypowiedzenia, lub prowadząca działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub mająca przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia wniosku. Wymagane jest, aby miesięcznie dochody poręczyciela wynosiły minimum zł brutto. W celu udokumentowania dochodów poręczyciela bezrobotny zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: w przypadku poręczyciela, o którym mowa w 4 pkt. 3 lit a - zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskanym wynagrodzeniu wg wzoru obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, w przypadku poręczyciela, o którym mowa w 4 pkt. 3 lit b zaświadczenie o wpisie do ewidencji (uaktualnione nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu za poprzedni rok podatkowy oraz oświadczenie o dochodach osiągniętych w okresie ostatnich 3 miesięcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (wg wzoru obowiązującego w Powiatowym urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej), w przypadku poręczyciela, o którym mowa w 4 pkt. 3 lit c - decyzja przyznająca emeryturę lub rentę oraz ostatni dowód otrzymania świadczenia (odcinek lub wyciąg bankowy). Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka bezrobotnego ubiegającego się o dotację, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania oraz współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie. Oświadczenia nie są wymagane w przypadku udokumentowania zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może wyrazić zgodę na zabezpieczenie wykonania umowy o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w formie blokady środków na rachunku bankowym w wysokości przekraczającej kwotę udzielonej dotacji. 5 Dotacje mogą być przyznawane bezrobotnym w ramach przyznanych na ten cel limitowanych środków Funduszu Pracy.

4 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI 6 Bezrobotny ubiegający się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek określający w szczególności: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć, biznesplan zawierający w szczególności: kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, remont lokalu (nie więcej niż 10 % dotacji), opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku bezrobotny dołącza oświadczenia o: nie korzystaniu w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, nie podejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności, niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych, nie złożeniu wniosku o udzielenie dotacji lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty, spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz z późniejszymi zmianami/, otrzymanej pomocy de minimis, zapoznaniu się z obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej Regulaminem przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz spełnianiu warunków Regulaminu niezbędnych do przyznania dotacji. 7 Złożony wniosek o przyznanie dotacji podlega weryfikacji pod względem formalnym. Bezrobotny, którego wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany kierowany jest na szkolenie ABC Przedsiębiorczości. W trakcie szkolenia bezrobotny opracowuje biznesplan, stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie dotacji. W terminie 3 dni od ukończenia szkolenia bezrobotny ma obowiązek uzupełnienia złożonego w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosku o przyznanie dotacji o biznesplan, zaopiniowany przez

5 prowadzącego szkolenie. Odmowa przyjęcia propozycji udziału w szkoleniu lub nieukończenie szkolenia z własnej winy skutkuje odmową przyznania dotacji. Odmową przyznania dotacji skutkuje także negatywna opinia biznesplanu. 8 Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej składa wniosek o przyznanie dotacji zawierający: kwotę wnioskowanych środków, szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, remont lokalu (nie więcej niż 10 % dotacji), opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, oświadczenia, o których mowa w 6 w pkt 2 z wyjątkiem podpunktu d, pisemną informację tej spółdzielni o przyjęciu jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w informacji oraz spełnieniu innych warunków określonych w tej informacji, statut spółdzielni. Bezrobotni zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek zawierający dokumenty, informacje i oświadczenia, o których mowa w pkt 1. 9 O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z biznesplanem zaopiniowanym przez prowadzącego szkolenie ABC Przedsiębiorczości. Przed podjęciem decyzji o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd ma prawo kontroli stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji. UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI 10 Umowa o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej może przewidywać : wypłacenie bezrobotnemu środków w kilku ratach oraz uzależnienie uruchomienia kolejnych rat od rozliczenia się bezrobotnego z wykorzystania uprzednio przekazanych środków, przekazanie środków z przyznanej dotacji na rachunek bankowy dostawców przewidzianych w specyfikacji zakupów. 11 Umowa o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: wydatkowania dotacji w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia

6 działalności gospodarczej, wydatkowania dotacji zgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków. W przypadku wydatkowania dotacji w kwocie niższej niż przewidywała szczegółowa specyfikacja wydatków, bezrobotny może przeznaczyć pozostałe środki na zakupy niezbędne do prowadzenia działalności, po wcześniejszej pisemnej akceptacji Urzędu, udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (z wyjątkiem przerw spowodowanych chorobą, powołaniem do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej), niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może wyrazić zgodę na uznanie za dzień podjęcia działalności gospodarczej innego dnia niż dzień zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym. 12 Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanej dotacji dokonywane jest w kwocie brutto. 13 W przypadku wydatkowania dotacji w oparciu o umowę kupna sprzedaży Urząd ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, przed dokonaniem rozliczenia wydatkowania dotacji, zwrócić się do rzeczoznawcy o wycenę. W przypadkach, gdy różnica pomiędzy wartością zakupu w porównaniu z wyceną rzeczoznawcy przekracza 10 % ceny zakupu przy rozliczaniu wydatków brana będzie pod uwagę wycena rzeczoznawcy. Koszty wyceny obciążają bezrobotnego. 14 Powiatowy Urząd Pracy ma prawo kontroli prawidłowości realizacji umowy. ZWROT DOTACJI 15 Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu dotacji w następujących przypadkach : wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, wydatkowania dotacji po terminie ustalonym w umowie, rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie późniejszym niż ustalony w umowie, prowadzenia działalności gospodarczej lub bycia członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej),

7 podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w 6 pkt 2 niniejszego Regulaminu naruszenia innych postanowień umowy. Bezrobotny zobowiązany jest dokonać zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia jej uzyskania, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Powiatowego Urzędu Pracy. Za dzień zwrotu dotacji uważa się dzień uznania kwotą należną rachunku Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań finansowych wobec Powiatowego Urzędu Pracy dochodzenie należności odbywa się w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Cywilnego. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r. Małgorzata Zawadzka DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia)

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia) 1 Radom Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych dla bezrobotnego zamierzającego

Bardziej szczegółowo

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 1 Radom, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym refundacji kosztów pomocy prawnej,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

PROCEDURY WEWNĘTRZNE Powiatowy 1 Urząd Pracy w Białej Podlaskiej PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady przyznawania bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY UR7AD PRATY -l 00 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, e-mail: tonafojpraca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13, www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach programu pn. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.02.2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE LIPNOWSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo