ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY 2010 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY 2010 ROK"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY 2010 ROK 1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I STRUKTURA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W STAŻACH W 2010 ROKU... 7 ROZDZIAŁ II OBSZARY ZAWODOWE W REALIZACJI STAŻY W ROKU ROZDZIAŁ III STAŻE NA TLE POZOSTAŁYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W LATACH ROZDZIAŁ IV WYDATKI NA REALIZACJĘ STAŻY W STOSUNKU DO INNYCH AKTYWNYCH FORM W LATACH ROZDZIAŁ V STAŻE W PROGRAMACH LOKALNYCH REALIZOWANYCH W 2010 ROKU ROZDZIAŁ VI EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA STAŻY W 2010 r PODSUMOWANIE SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

3 WSTĘP Niniejsze opracowanie to kontynuacja opracowania z roku Jest to także konsekwencja zjawisk zachodzących w dziedzinie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez Powiatowe Urzędy Pracy. Wśród aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu staże wiodły prym zarówno pod względem uczestników, jak i środków przeznaczonych na ich realizację. Ponadto zgromadzone dane umożliwiają określenie efektywności kosztowej oraz zatrudnieniowej, które to mogą być źródłem informacji dla osób zainteresowanych przeprowadzeniem głębszej analizy zjawiska. Nie mniej jednak niniejsza publikacja przedstawia różne aspekty związane ze stażami w sposób zwięzły i przystępny. Prezentowane dane odnoszą się zarówno do struktury osób biorących udział w stażach w ujęciu powiatowym, a także wojewódzkim dostarczając potencjalnym odbiorcom informacji w formie zintegrowanej. Szczególnie dużą wagę można przypisać tej części opracowania, która dokonuje komparacji staży do pozostałych aktywnych form, będąc swego rodzaju drogowskazem w dziedzinie aktywizacji zawodowej analogicznie do poprzedniego opracowania. Raport bazuje przede wszystkim na danych zawartych w Załączniku nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok za pomocą którego można wyszczególnić osoby bezrobotne, a także niepełnosprawnych: bezrobotnych oraz poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 z kolei dostarczył informacji dotyczących np. co do ilości osób uczestniczących w stażach w podziale na grupy osób bezrobotnych. Oba dokumenty prezentowały stan na koniec 2010 r. Wydatki oraz efektywność kosztowa staży zostały natomiast przedstawione na podstawie Sprawozdań MPiPS-02, tak więc głównym źródłem danych niezbędnych do opracowania niniejszej analizy pozostają sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uznanie należy się powiatowym urzędom pracy województwa zachodniopomorskiego, bowiem w oparciu o ich rzetelną pracę możliwe było wykorzystanie zagregowanych danych w formie sprawozdań. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przygotowując niniejszy materiał, realizuje powinność wykonania zadania, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 1 pkt 13 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.). 3

4 Zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawy), staż to: wykonywanie w miejscu pracy określonych zadań, umożliwiających nabywanie praktycznych umiejętności, które pozwolą później na samodzielne wykonywanie pracy. Przede wszystkim jednak staż jest formą aktywizacji przynoszącą obustronne korzyści: pracodawca zyskuje osobę świadczącą pracę na jego rzecz (często cennego przyszłego pracownika), nie ponosząc przy tym kosztów wynagrodzenia, a stażysta zdobywa doświadczenie i nowe umiejętności otrzymując jednocześnie stypendium w wysokości 120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy, zachowuje ponadto status osoby bezrobotnej, a odbywanie stażu nie wyklucza poszukiwania zatrudnienia u innego pracodawcy. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a organizatorem stażu, w oparciu o program opracowany przez pracodawcę i zaakceptowany przez organizujący go urząd. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że staż umożliwia osobie bezrobotnej komfort zdobywania doświadczenia zawodowego w preferowanej przez niego formie i w zakresie dopasowanym indywidualnie do jego potrzeb i predyspozycji. Podsumowując, stażysta nie zawiera z pracodawcą umowy o pracę i nie otrzymuje od niego gratyfikacji finansowych. Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni: - do 25 roku życia, - którzy nie ukończyli 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej. Na staż trwający od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni: - długotrwale lub po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy, - kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, - powyżej 50 roku życia, - bez kwalifikacji zawodowych, - bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, - samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, - którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, - niepełnosprawni (także poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu). Wymiar czasu pracy obowiązujący stażystę: -nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego, będącego osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, - bezrobotny może odbywać staż w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej tylko za zgodą starosty i o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, - bezrobotny nie może odbywać stażu w godzinach nadliczbowych, -bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników, 4

5 - stażysta ma prawo do 2 dni wolnych (za które przysługuje stypendium stażowe) za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Obowiązki stażysty: - sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń organizatora i opiekuna stażu, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa, - przestrzeganie ustalonego przez organizatora stażu rozkładu czasu pracy, - powiadomienie ustne i pisemne powiatowego urzędu pracy o zaistniałych problemach w realizacji programu stażu, - przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, - sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, dostarczenie urzędowi pracy, w terminie 7 dni od jej otrzymania, opinii wydanej przez pracodawcę, wraz z ww. sprawozdaniem. Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec stażysty - na zasadach analogicznych jak w stosunku do pozostałych pracowników: - zapoznanie z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami oraz regulaminem pracy, - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu oraz profilaktycznej ochrony zdrowia, - przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych, przydzielenie odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej, - zapewnienie bezrobotnemu bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych. Ponadto pracodawca ma obowiązek: - zapoznać stażystę z programem stażu, - bezzwłoczne, nie później niż w terminie 7 dni, poinformować powiatowy urząd pracy o przypadku przerwania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla odbywania stażu, - wyznaczyć opiekuna osoby objętej programem stażu, - niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, wydać bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu na tej podstawie starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu (które bezrobotny może okazać przyszłemu pracodawcy jako dokument potwierdzający posiadanie określonego doświadczenia zawodowego) - dostarczenie staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listy obecności podpisywanej przez bezrobotnego. Staż może zostać przerwany: - przez osobę bezrobotną odbywającą staż w przypadku podjęcia pracy, - na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu, 5

6 - powiatowy urząd pracy może rozwiązać (po wysłuchaniu organizatora) z pracodawcą umowę w przypadku: nierealizowania przez pracodawcę programu stażu, niedotrzymywania warunków odbycia stażu przez organizatora, - na wniosek pracodawcy lub z urzędu (po zasięgnięciu opinii pracodawcy i wysłuchaniu bezrobotnego) urząd może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku: naruszenia przez stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych - nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty podczas więcej niż jednego dnia pracy - usprawiedliwionej nieobecności stażysty, uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu 1. Konsekwencje przerwania stażu z winy bezrobotnego: - utrata prawa do stypendium stażowego; - pozbawienie statusu osoby bezrobotnej na okres 120, 180 lub 270 dni przy odpowiednio pierwszym, drugim i kolejnym przerwaniu stażu, zwrot kosztów stażu poniesionych przez powiatowy urząd pracy. Staże dostępne są nie tylko dla młodych osób bezrobotnych, ale także dla wszystkich grup bezrobotnych pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Powyższe spowodowało, iż jest to, jak obrazuje Rysunek nr 1, instrument powszechnie stosowany w praktyce powiatowych urzędów pracy, także naszego regionu. Na udział w stażu zdecydowało się w 2010 r. w województwie zachodniopomorskim osób, zaś ukończyło tę formę osoby dotyczy zarówno osób bezrobotnych, jak i poszukujących pracy. Zdecydowanym liderem w analizowanym okresie było Miasto Szczecin, gdzie odnotowano rozpoczęcie stażu przez osób, a ukończenie tej formy aktywizacji przez stażystów. Najmniejsza ilość osób, która wzięła udział w stażach pochodziła ze Świnoujścia 154 osoby. Należy mieć jednak na uwadze różnice w liczebności populacji w poszczególnych gminach. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na efektywność zatrudnieniową dla województwa, która osiągnęła poziom 56%, co należy uznać za dość dobry poziom na tle ogólnopolskiej efektywności zatrudnieniowej plasującej się na poziomie ok. 48%. 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2010 Nr 142 poz. 1160). 6

7 Wykres 1. Liczba osób, które rozpoczęły oraz ukończyły program stażu, na terenie poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2010 r. Województwo M. Szczecin choszczeński stargardzki pyrzycki goleniowski łobeski drawski gryfiński myśliborski szczecinecki białogardzki rozpoczęły ukończyły gryficki świdwiński kołobrzeski wałecki policki kamieński koszaliński (+ m. Koszalin) sławieński M. Świnoujście Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok ROZDZIAŁ I STRUKTURA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W STAŻACH W 2010 ROKU W rozdziale I nacisk położono na przedstawienie struktury osób bezrobotnych biorących udział w programie stażu. Zagregowane dane zaprezentowano także graficznie za pomocą wykresów w celu zobrazowania zjawisk zachodzących zarówno w powiatach jak i w szerszym, regionalnym ujęciu. W identyfikacji uwzględniono takie cechy jak: płeć, wiek, a także wybrane grupy osób bezrobotnych (w tym z art. 49 Ustawy, zwana dalej ustawą) Niepełnosprawni bezrobotni oraz poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu uczestniczący w programie stażu Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, mają prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy 7

8 bezrobotni (bez niepełnosprawn ych) niepełnosprawni bezrobotni niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012, poz. 769). Jest to ponadto grupa, określana przez ustawodawcę jako będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy. Reprezentatywność grupy bezrobotnych osób niepełnosprawnych w gronie stażystów na tle województwa była znikoma, stanowili oni bowiem jedynie niecałe 2% wszystkich uczestników, natomiast niepełnosprawni poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu to zaledwie 0,2% ogółu stażystów. Wykres 2. Odsetek osób, które ukończyły staże w 2010 r. 83,7% 82,0% 75,7% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok 8

9 Uczestnicy staży w podziale na płeć Kobiety w 2010 r. tak jak w latach minionych stanowiły zdecydowaną większość jeśli chodzi o uczestnictwo w programach stażowych. Ich udział wyniósł nieco ponad 70,4%, tj osoby, w stosunku do mężczyzn gdzie odnotowany odsetek to ok. 29,6% osób. Wykres 3. Liczba osób, które uczestniczyły w stażu wg płci w 2010 r kobiety mężczyźni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok. Jak wynika ze zgromadzonych danych (wykres 4), większość uczestników staży, niezależnie od płci, skierowana została w 2010 r. na staże trwające od 3 do 6 miesięcy. 9

10 bezrobotni (bez niepełnosprawnych) niepełnosprawni bezrobotni niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK Wykres 4. Liczba osób, które ukończyły staż - wg płci oraz czasu trwania programu 2010 r mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok Wykres 4 z kolei to obraz struktury osób bezrobotnych biorących udział w stażach, ale tym razem z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Także w tym przypadku widać zdecydowaną przewagę kobiet pośród uczestników staży. Dane dotyczą osób, które ukończyły program stażu. Wykres 5. Struktura uczestników staży w województwie zachodniopomorskim w podziale na płeć oraz z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych r mężczyźni kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok. 10

11 białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski m. Koszalin myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki m. Szczecin szczecinecki świdwiński m. Świnoujście wałecki 63,0% 63,5% 64,8% 65,6% 66,6% 69,3% 69,4% 69,5% 70,8% 70,9% 71,0% 71,0% 71,4% 72,0% 72,3% 72,8% 73,1% 74,0% 74,6% 76,4% 76,6% ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK Uczestnicy staży w podziale na płeć ujęcie powiatowe Przewaga kobiet biorących udział w stażach charakterystyczna dla całego regionu, została jeszcze bardziej zaakcentowana w ujęciu powiatowym. Najwyższy poziom feminizacji osiągnął powiat wałecki (76,6%), tuż za nim m. Świnoujście (76,4%). Najmniej kobiet, bo 63% skierowano na staż w powiecie białogardzkim, ale wciąż była to większość uczestniczących. Zestawienie dotyczy osób bezrobotnych, bez udziału osób poszukujących pracy. Wykres 6. Udział kobiet wśród osób odbywających staż w podziale na powiaty w 2010 r. [w %] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok 1.2. Wybrane kategorie osób bezrobotnych (bez osób poszukujących pracy) odbywających staż, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy Kategorie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy określa art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są to bezrobotni: - do 25 roku życia, - długotrwale, - po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, - kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, - powyżej 50 roku życia, - bez kwalifikacji zawodowych, - bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, - samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, - po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 11

12 - niepełnosprawni. Ustawodawca wyszczególnił tę grupę osób po to, by kierować do niej wsparcie w sposób rozszerzony i priorytetowy. Podrozdział został poświęcony wybranym kategoriom osób z powyższego katalogu. Dodatkowo, jako grupę o wysokiej liczebności w badanym obszarze, do analizy włączono zamieszkałych na wsi. Wykres 7.Liczba osób bezrobotnych uczestniczących w stażach w 2010 r. w wybranych kategoriach do 25 roku życia pow. 50 roku życia długotrwale bezrobotni zamieszkali na wsi Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok Wykres 7 obrazuje liczebność osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy biorących udział w programie stażowym bez osób poszukujących pracy. Najliczniej reprezentowana była grupa osób młodych tj. do 25 roku życia, następnie przez osoby zamieszkałe na wsi, a także długotrwale bezrobotne. Jednocześnie, za najbardziej miarodajne oraz przejrzyste uznano procentowe zestawienie. Osoby do 25 roku życia stanowiły 44,3% odsetek osób biorących udział w stażach. Niemal 30% odsetek to osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, nieco ponad 20% to osoby długotrwale bezrobotne. Najniższy wskaźnik 5,4% dotyczył osób powyżej 50 roku życia. Warto zaznaczyć, iż dane na wykresie nie sumują się do 100% z uwagi na fakt, iż jedna osoba mogła być zakwalifikowana do więcej niż jednej grupy. 12

13 Wykres 8. Wybrane grupy osób bezrobotnych odbywające staż w 2010 r. [w %] samotnie wychowujący dziecko do 18 r.ż. 3,8% bez dośw. zawodowego 25,2% bez kwalifikacji zawodowych 11,4% zamieszkali na wsi 17,6% długotrwale bezrobotni 12,3% pow. 50 roku życia 3,2% do 25 roku życia 26,4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok Wykres 8 obrazuje dane dotyczące procentowego udziału poszczególnych osób bezrobotnych w ogóle osób odbywających staż. Najliczniejsze grupy to osoby do 25 roku życia 26,4%, oraz osoby bez doświadczenia zawodowego 25,2%. Nieco mniejszy odsetek bo 17,6% to osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Najmniej licznie w stażach uczestniczyły osoby powyżej 50 roku życia - odsetek 3,2%. 13

14 do 25 roku życia długotrwale bezrobotni pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zaw. bez dośw. zaw. samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia zamieszkali na wsi ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK Tabela 1. Udział wybranych grup bezrobotnych w stosunku do ogółu stażystów w 2010 r. ujęcie powiatowe [w %] Powiat białogardzki 59% 33% 6% 35% 55% 12% 28% choszczeński 58% 29% 9% 29% 66% 8% 48% drawski 48% 44% 11% 33% 47% 12% 39% goleniowski 72% 23% 2% 19% 67% 8% 41% gryficki 66% 27% 6% 37% 59% 9% 48% gryfiński 52% 37% 11% 22% 53% 10% 51% kamieński 67% 26% 3% 32% 73% 12% 53% kołobrzeski 64% 17% 3% 9% 44% 8% 51% koszaliński (+ M.Koszalin) 63% 12% 2% 10% 65% 10% 0 łobeski 37% 39% 17% 42% 44% 9% 53% myśliborski 57% 29% 11% 27% 60% 13% 51% policki 57% 27% 5% 14% 23% 9% 27% pyrzycki 63% 32% 5% 26% 59% 7% 56% sławieński 74% 17% 2% 37% 67% 7% 52% stargardzki 59% 3% 7% 24% 53% 5% 41% szczecinecki 80% 19% 2% 35% 72% 7% 31% M. Szczecin 56% 12% 4% 14% 57% 5% 0 świdwiński 47% 41% 18% 30% 46% 10% 57% M.Świnoujście 53% 23% 10% 19% 63% 13% 0 wałecki 58% 26% 10% 18% 57% 10% 39% województwo 59% 28% 7% 26% 56% 0,3% 39% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok 14

15 ROZDZIAŁ II OBSZARY ZAWODOWE W REALIZACJI STAŻY W ROKU Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu ujęcie regionalne Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu, zgodnie z Załącznikiem 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok, zostały wyodrębnione z uwzględnieniem obszarów kształcenia występujących w ISCED 1997 (Międzynarodowe Normy Klasyfikacji Kształcenia) oraz dziedzin szkolenia wyszczególnionych w Badaniach Ustawicznego Szkolenia Zawodowego w Przedsiębiorstwach CVTS2 prowadzonych wg metodologii Eurostatu. Jak wynika z analizy danych najpopularniejszym obszarem, w którym realizowano staże był prace sekretarskie i biurowe (3747 stażystów), sprzedaż i marketing (1409) oraz pozostałe usługi Najrzadziej staże realizowano w takich obszarach jak: matematyka i statystyka (1 osoba), języki obce (4 osoby), weterynaria czy górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (po 9 osób). 15

16 Wykres 9. Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły staż w 2010 r.- wg podziału na obszary zawodowe Inne obszary zawodowe Prace sekretarskie i biurowe Pozostałe usługi Sprzedaż, marketing Zarządzanie i administrowanie Opieka społeczna Usługi gastronomiczne Rachunkowość, księgowość Usługi fryzjerskie, kosmetyczne Opieka zdrowotna Architektura i budownictwo Prawo Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo Technika i handel artykułami Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja Informatyka i wykorzystanie Nauki humanistyczne Ochrona własności i osób Ochrona środowiska Usługi stolarskie, szklarskie Usługi transportowe Dziennikarstwo i informacja naukowo- Usługi krawieckie, obuwnicze Nauki o życiu i nauki przyrodnicze Weterynaria Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe Języki obce Matematyka i statystyka Szkolenie nauczycieli i nauka o Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok 16

17 białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski m. Koszalin myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki m. Szczecin szczecinecki świdwiński m. Świnoujście wałecki ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK Tabela 2. Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły staż w 2010 r. w podziale na obszary zawodowe ujęcie powiatowe Obszar odbywanego stażu Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne Nauki humanistyczne Języki obce Dziennikarstwo i informacja naukowotechniczna Sprzedaż, marketing Rachunkowość, księgowość Zarządzanie i administrowanie Prace sekretarskie i biurowe Prawo Nauki o życiu i nauki przyrodnicze Matematyka i statystyka Informatyka i wykorzystanie komputerów Technika i handel artykułami technicznymi Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe Architektura i budownictwo Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo Weterynaria Opieka zdrowotna Opieka społeczna Ochrona własności i osób Ochrona środowiska Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja Usługi gastronomiczne Usługi fryzjerskie, kosmetyczne Usługi krawieckie, obuwnicze Usługi stolarskie, szklarskie Usługi transportowe Pozostałe usługi Inne obszary zawodowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok 17

18 ROZDZIAŁ III STAŻE NA TLE POZOSTAŁYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W LATACH Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowe urzędy pracy w ramach środków pozyskanych z Funduszu Pracy, realizują różnorodne zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu, wykorzystując przy tym oprócz staży, także inne usługi i instrumenty przeciwdziałania bezrobociu, do których należą m.in.: szkolenia; prace interwencyjne; przygotowanie zawodowe; roboty publiczne; dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; prace społecznie użyteczne. Staże, a inne aktywne formy rok W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim z ww. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało ok. 44 tys. zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na wykresie 10 zaprezentowano procentowy udział poszczególnych działań zapobiegających bezrobociu. I tak najpopularniejsze to staże (31,1%) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (25,2%). Dość duży odsetek odnotowały także takie formy jak: refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy odpowiednio 15,3 i 13,9%. Z kolei najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się: przygotowanie zawodowe (0,1%), prace społecznie użyteczne (1,5%) oraz prace interwencyjne (4,6%). Wykres 10. Udział poszczególnych aktywnych form w ogóle wykorzystanych w aktywizacji w 2010 roku [w %] 0,1% 8,4% 4,6% szkolenia prace interwencyjne 31,1% 13,9% roboty publiczne prace społecznie użyteczne 25,2% 15,3% 1,5% refundacje kosztów wypos. lub dopos. stanowiska pracy środki na rozpoczęcie działalności staże przygotowanie zawodowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 18

19 Staże, a inne aktywne formy lata Tabela 3 i 4 przedstawia dane dotyczące aktywnych form, w których najwięcej osób bezrobotnych wzięło udział. Chodzi o zobrazowanie sytuacji oraz trendów, które miały miejsce w roku 2010 na tle lat Przytoczono dane liczbowe oraz wartości procentowe, na bazie których prześledzić można dynamikę zmian (Tabela 3). Tabela 3. Liczba uczestników aktywnych form w województwie zachodniopomorskim w latach Aktywne formy Liczba uczestników aktywnych form szkolenia staże prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne Województwo Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 Jak pokazują dane z tabeli 3 jedynie w przypadku stażu liczba uczestników w latach sukcesywnie rosła pomimo wahań w ilości uczestników pozostałych form. W roku 2007 w stażu udział wzięło 8,6 tys. osób natomiast w roku 2010 było to już ponad 15,5 tys. wzrost o 55% w przeciągu 4 lat. Tabela 4. Dynamika ilości uczestników aktywnych form realizowanych w latach Aktywne formy szkolenia 7,05% -22,15% 21,51% staże 1,01% 38,53% 29,05% prace interwencyjne -7,32% -15,54% 8,85% roboty publiczne -3,38% 5,55% 59,23% prace społecznie użyteczne -11,27% -5,27% 7,46% Województwo 4,32% -10,76% 5,64% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 W tabeli 4 zestawiono dane dotyczące dynamiki ilości uczestników wybranych aktywnych form w okresie W roku 2008 staże odnotowały zaledwie ok. 1% wzrost, jednak już rok później wskaźnik osiągnął wartość prawie 39%. Trend wzrostowy utrzymywał się także w 2010 r., choć na nieco niższym poziomie ok. 29%. Warto przede wszystkim zauważyć, iż aktywną formą, która odnotowała najwyższy wskaźnik w roku 2010 były roboty publiczne na poziomie prawie 60%. Wskaźnik dla województwa w wybranych aktywnych formach za ostatni analizowany okres kształtował się na poziomie ok. 5,6%. 19

20 ROZDZIAŁ IV WYDATKI NA REALIZACJĘ STAŻY W STOSUNKU DO INNYCH AKTYWNYCH FORM W LATACH Wydatki na realizację staży w województwie zachodniopomorskim na tle pozostałych aktywnych form w latach W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące ilości środków na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie W przypadku staży przeznaczano największe kwoty, co więcej był to stały trend od 2007 roku. Dane dotyczą osób bezrobotnych, z wyłączeniem osób poszukujących pracy. Tabela 5. Wydatki na aktywne formy w latach wg obszarów wsparcia [w tys.] Aktywne formy Wydatki ogółem szkolenia 19977, , , staże 35790, , ,4 prace interwencyjne 13709, , , ,2 roboty publiczne 19217, , ,3 prace społecznie użyteczne 3720,8 3604,9 3940,8 4478,2 przygotowanie zawodowe , ,1 260,6 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30944, , , ,5 refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 25571, , , ,9 Województwo , , , ,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-02 Tabela 6 z kolei zawiera dane dotyczące dynamiki zmian w ilości asygnowanych środków na poszczególne aktywne formy. W całym analizowanym okresie począwszy od roku 2007 do roku 2010, zwiększano środki na realizację staży. Zmiany należy uznać za znaczne, bowiem przyrosty wahały się pomiędzy 30 a 45%, podczas gdy np. szkolenia czy przygotowanie zawodowe notowały spadek ilości środków przeznaczonych na ten cel odpowiednio 13,1% do 97,5%. Jedyną aktywną formą, która może równać się ze stażami są refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz roboty publiczne odpowiednio 74,5% i 57,4% w 2010 r. 20

21 Tabela 6. Dynamika aktywnych form w województwie zachodniopomorskim w latach [w %] Aktywne formy szkolenia 2,9% -2,8% -13,1% staże 29,7% 42,4% 44,9% prace interwencyjne -5,9% -3,9% 14,7% roboty publiczne 16,2% 22,4% 57,4% prace społecznie użyteczne -3,1% 9,3% 13,6% przygotowanie zawodowe 50,5% -55,5% -97,5% dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 42,0% 28,1% 38,1% refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska -4,1% 10,2% 74,5% pracy Województwo 20,2% 13,1% 34,2% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS Wydatki na realizację staży w województwie zachodniopomorskim na tle pozostałych aktywnych form w ujęciu powiatowym w roku 2010 Powiatem, który przeznaczył największą pulę środków na staże w roku 2010 był powiat choszczeński (8500 tys. zł), co stanowiło 56% kwoty przyznanej dla tego powiatu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Najmniej zaś przeznaczono na tę formę w m. Świnoujściu (753 tys. zł). Szczegółowe dane dotyczące kwot w poszczególnych powiatach obrazuje tabela 7. 21

22 Powiat szkolenia prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne refundacje kosztów wypos. lub dopos. stanowiska pracy środki na rozpoczęcie działalności staże przygotowanie zawodowe SUMA ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK Tabela 7. Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez powiatowe urzędy pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku [w tys.] Białogard ,6 3824,1 182,8 2525,5 3662,7 4705,4 7, ,8 Choszczno 365,8 612,8 392,5 253,4 1482,0 3344,0 8562, ,5 Drawsko ,9 1805,5 589,9 2237, , ,3 Goleniów 1597,5 631,5 1320,8 30,9 2992,2 4709, ,4 Gryfice 1391, ,6 235,3 4183,9 6861,1 3664, ,3 Gryfino 2398,6 923,2 588,5 247,6 1992,9 5036,7 5330, ,9 Kamień 367,9 241,8 3104,8 171,9 1126,8 1920,1 3251, Kołobrzeg 393,3 63,6 321,1 156,7 2185,1 2222,7 2725, ,1 Koszalin 1994,6 1663,3 2571,2 553, , , ,7 Łobez 1149,4 248,1 1106,9 134,2 1882,3 4030,5 5430, ,3 Myślibórz 1099,2 416,7 1793,7 110,1 1002,8 3228, ,8 Police 1623,6 285,4 2601,5 102, ,2 2586, ,7 Pyrzyce ,4 734,1 169,4 1089,3 2126,5 5985, ,4 Sławno 871,9 731, ,4 3758,4 3373,2 2161, ,7 Stargard 1531,4 714,7 1762,8 391,7 1853,4 5361,9 6868, Szczecin 2924,5 614, ,8 2641,6 8818,7 6673, ,4 Szczecinek 1551,8 2791,1 6861,9 248,3 4242,6 6225,7 5222, ,2 Świdwin 917,7 1305,7 2756,3 483,4 2196,8 3136,5 4613,5 13, ,2 Świnoujście ,8 17,6 345,5 1372,9 753, ,3 Wałcz 1253,1 267,5 1289,2 140,3 1393,1 1953,4 3088,2 17,1 9401,9 SUMA 25788, , ,3 4478, , , , ,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-02 za 2010 rok. 22

23 ROZDZIAŁ V STAŻE W PROGRAMACH LOKALNYCH REALIZOWANYCH W 2010 ROKU W niniejszym rozdziale zaprezentowano dane dotyczące tzw. Rezerwy Ministra (tj. 10% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie w danym roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej) realizowanej w 2010 r. w ramach pięciu programów kumulatywna kwota przeznaczona na staże wyniosła ok. 10,8 mln zł przy łącznej kwocie (na inne aktywne formy) 50,3 mln zł. Staże zrealizowano w programach: -na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego 38,1 tys. zł (programy określane w dalszej części opracowania jako zwolnienia ), -zwiększających aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat 7,5 mln zł ( 30 minus ), -zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus 366 tys. zł ( 45/50 plus ), - związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości 229 tys. zł ( przedsiębiorczość ), - związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia nieprzewidywalne 61 tys. zł ( klęski żywiołowe ). W ramach powyższych programów wykorzystano różnorodne dostępne aktywne formy, lecz w rozdziale skupiono się na stażach niniejsza część opracowania ma stanowić więc dopełnienie obrazu o tej popularnej w województwie formie. Z danych wynika, iż staże w ramach Rezerwy Ministra realizowane były przez 18 powiatów, a na ich organizację poniesiono koszty w wysokości 10,8 mln zł. Pozwoliło to na aktywizację osób. W stosunku do ogółu zaktywizowanych osób bezrobotnych w powiecie, stażyści stanowili ok. 37%, co było najwyższym odsetkiem udziału w województwie. Z zestawienia danych wydatkowych ujętych w Tabeli 8 wynika, iż w trzynastu powiatach udział procentowy wydatków na staże w całości nakładów był wyższy niż w województwie (31%), przy czym zdecydowanie najwyższy odnotowano m. in. powiatach choszczeńskim (57%), świdwińskim oraz pyrzyckim (oba po 49%). Kolorem czerwonym zaznaczono wartości powyżej średniej. 23

24 Tabela 8. Udział wydatków na organizację staży finansowanych ze środków rezerwy Ministra w 2010 r. w ogóle wydatków na aktywne formy staże % białogardzki 0 0% choszczeński 475,4 8% drawski 135,4 6% goleniowski 772,2 8% gryficki 171,5 1% gryfiński 555,3 7% kamieński 29,0 3% kołobrzeski 77,0 7% koszaliński 278,0 7% łobeski 1007,2 9% myśliborski 1769,8 17% policki 177,7 5% pyrzycki % sławieński 261 5% stargardzki 0 0% szczecinecki 1279,4 8% świdwiński 779,6 7% wałecki 359,6 10% m. Szczecin 1613,6 7% m. Świnoujście 112,3 5% Województwo 10855,0 22% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP pochodzących z monitoringu programu Tabela 9. Wydatki na organizację poszczególnych aktywnych form finansowanych ze środków rezerwy Ministra w 2010 r. [w tys.] Forma akty wizacji Szkolenia Staże Prace interwency jne Roboty publiczne Prace społecznie uży teczne Środki na podejmowanie działalności gosp. Wy posażanie lub doposażenie miejsca pracy , ,2 294,0 7002,4 4, , ,9 Udział 6,2% 21,6% 0,6% 13,9% 0,0% 36,4% 21,4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP pochodzących z monitoringu programu Staże w podziale na rodzaj programu rynku pracy Na staże najczęściej kierowano w ramach programu 30 minus - 78% całkowitej liczby aktywizowanych stażystów - którego założenia określały uczestnictwo osób młodych (w wieku do 30 lat). Tak określona grupa beneficjentów zdeterminowała wybór staży, jako najskuteczniejszej formy wspierania osób znajdujących się na początkowych etapach kariery zawodowej. Jednocześnie, znaczne grono osób uczestniczyło w stażach w ramach programu 45/50 plus. 24

25 przedsiębiorczość 30 minus 45/50 plus zwolnienia klęski żywiołowe inne ogółem ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK Tabela 10. Liczba uczestników staży organizowanych w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra w roku 2010 Powiat choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński łobeski mysliborski policki pyrzycki sławieński szczeciński szczecinecki świdwiński świnoujski wałecki Zachodniopomorskie Udział 3% 78% 2% 1% 1% 18% 100% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP pochodzących z monitoringu programu. 25

26 ROZDZIAŁ VI EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA STAŻY W 2010 R. Analiza instrumentu, jakim są staże nie byłaby pełna bez zobrazowania oceny ich skuteczności w kontekście efektywności zatrudnieniowej oraz kosztowej w skali województwa w badanym okresie. Istotny w wymiarze społecznym, wskaźnik efektywności zatrudnienia (koszt ponownego zatrudnienia) to narzędzie umożliwiające określenie skuteczności realizacji poszczególnych form aktywizacji zawodowej w odniesieniu do celu nadrzędnego, a więc uzyskania zatrudnienia przez osobę bezrobotną. Jest on wyrażonym procentowo stosunkiem dwóch wielkości: liczby osób, które w trakcie trwania lub po zakończeniu aktywnej formy uzyskały zatrudnienie do liczby osób, które ukończyły daną formę aktywizacji. 2 Efektywność kosztowa zaś, pozwala na ocenę skuteczności danej formy aktywizacji w ujęciu ekonomicznym. Pod wyrażanym kwotowo pojęciem efektywności kosztowej (tj. kosztu ponownego zatrudnienia) należy rozumieć stosunek sumy kosztów wydatkowanych na daną aktywną formę do liczby osób, które w trakcie trwania lub po zakończeniu aktywnej formy uzyskały zatrudnienie. 3 W niniejszym rozdziale w pierwszej kolejności omówiona została efektywność zatrudnieniowa w ujęciu regionalnym oraz w podziale na powiaty, z uwzględnieniem wybranych grup osób bezrobotnych i obszarów zawodowych. W drugiej części rozdziału ujęto efektywność kosztową staży w odniesieniu do innych instrumentów wsparcia, zarówno w ujęciu regionalnym jak i powiatowym. Analiza obu typów efektywności dotyczy lat , ze szczególnym akcentem na rok Przed przystąpieniem do lektury analizy skuteczności zatrudnieniowej i kosztowej staży, należy mieć jednak na uwadze, że istnieje szereg czynników metodologicznych mogących skutkować zniekształceniem wyników w tym obszarze. W celu zapobieżenia mogącym pojawić się wątpliwościom interpretacyjnym, zostały one zdefiniowane poniżej: Źródła danych Wyniki zostały opracowane na podstawie trzech źródeł: Załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok pozwalającego zobrazować dane według stanu na dzień r. oraz Załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok uwzględniającego informacje według stanu na dzień r., (a więc w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programie w okresie sprawozdawczym) oraz Sprawozdania MPiPS-02 za 2010 rok tzw. Załącznik finansowy. Natomiast jedna ze składowych obu wskaźników efektywności tj. liczba osób, które zdobyły zatrudnienie po odbyciu danej formy - odnosi się właśnie do tych osób, które po zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęły działalność gospodarczą odpowiada to 2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2006 r., Warszawa 2007, s J.w. 26

27 więc wynikom uzyskanym na podstawie Załącznika nr 6. Pierwszy z wymienionych załączników- pomimo, że nie pozwolił w pomiarze badanych skuteczności na ujęcie ogółu uczestników staży, którzy zdobyli zatrudnienie, stanowił cenne źródło danych o zawartości odmiennej (m.in. podział na: obszary zawodowe, działalność pracodawcy oraz uwzględnienie osób niepełnosprawnych: bezrobotnych i poszukujących pracy itp.), niż w przypadku Załącznika nr 6, dlatego wyniki te zostały ujęte w niniejszym opracowaniu. Należy podkreślić, iż nie spowodowało to istotnego dla wyników analizy, zniekształcenia obrazu opisywanych trendów i tendencji. Czas trwania programu Część programów stażu nie została zakończona wraz z końcem 2010 roku, w związku z czym pewna grupa beneficjentów ujęta w załączniku 4 nie mogła zostać uwzględniona w przedstawionych zestawieniach tabelarycznych jako liczba charakteryzująca składową efektywności zatrudnieniowej: a więc osób, które ukończyły staż. Liczba uczestników Liczebność aktywizowanych grup była w pewnych przypadkach tak znikoma, że nie pozwalała na przedstawienie efektywności zatrudnieniowej w sposób miarodajny (np. efektywność 100% przy jednej osobie skierowanej na staż i uzyskującej zatrudnienie po ukończeniu programu). Dlatego też, w wymagających tego przypadkach, obok zestawień tabelarycznych efektywności, zamieszczano pomocniczo tabele, które zawierały zarówno liczbę osób, które podjęły zatrudnienie, jak i tych, które ukończyły staż czyli dwie składowe efektywności zatrudnieniowej. Wydatki Przy rozpatrywaniu efektywności kosztowej należy mieć świadomość, iż część środków finansowych wydatkowanych na aktywne formy w 2010 r. może skutkować podjęciami pracy dopiero w roku 2011 r. mogło wpłynąć natomiast na poziom efektywności kosztowej w roku 2010 r. Dotacje i refundacje Efektywność zatrudnieniową dotacji i refundacji określa się zawsze na poziomie 100% - specyfika tych form zobowiązuje bowiem ich uczestnika do kontynuacji uczestnictwa w programie, a więc tworzenia miejsca pracy przez określony czas. 27

28 Tabela 11. Interpretacja symboli dotyczących efektywności Sy tuacj a Przy kładowa liczba osób, które: Skutek i interpretacja Oznaczenie bądź wartości liczbowe wy stępujące w ilustracjach graf iczny ch w Rozdziale VII A ukończy ły staż - 1 podjęły pracę - 3 Ef ekty wność powy żej 100% Interpretacja: Może wy stąpić np., gdy według staty sty k więcej osób podjęło pracę niż ukończy ło staż (bez wartości zerowy ch w liczbie osób kończący ch staż). Dzieje się tak np. wtedy, gdy uczestnik akty wnej f ormy podejmując pracę przery wa staż, a w jego miejsce kierowany jest następny staży sta, który po ukończeniu stażu także podejmuje pracę = ef ekty wność niemożliwa do zwery f ikowania Nie zastosowano specjalnego oznaczeniaw ilustracji graf icznej to: ef ekty wność > 100% B ukończy ły staż - 0 podjęły pracę - 3 Interpretacja: Niemożność określenia ef ekty wności w przy padku, gdy większa od zera liczba osób podjęła pracę, podczas gdy żadna w staty sty kach nie ukończy ła stażu - wy jaśnienie analogiczne jak w sy tuacji pierwszej (odmienność tej sy tuacji w porównaniu do sy tuacji A, dot. zerowej liczby osób kończący ch staż). (-) C ukończy ły staż - 0 podjęły pracę - 0 Interpretacja: W dany m powiecie nie by ło zarówno osób, które ukończy ły tę f ormę, jak i ty ch, które podjęły pracę po czy w trakcie stażu. puste pole D ukończy ły staż - 1 podjęły pracę - 0 Źródło: Opracowanie własne Ef ekty wność = 0% Interpretacja: Gdy pracy nie podejmuje żadna z osób, które ukończy ły staż. Nie zastosowano specjalnego oznaczenia w ilustracji graf icznej to: ef ekty wność = 0% 6.1. Efektywność zatrudnieniowa staży w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do innych aktywnych form w latach W tabeli 12 usystematyzowano dane dotyczące efektywności zatrudnieniowej w latach w podziale na wybrane aktywne formy. W analizowanym okresie najwyższą średnią wartością wskaźnika charakteryzowały się prace interwencyjne (79%), a następnie staże i roboty publiczne (po 55%). Najniższa wartość dotyczyła prac społecznie użytecznych efektywność uplasowała się na poziomie 31%. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż najwyższa średnia efektywność przedstawionych aktywnych form odnotowana została w 2008 na poziomie 61%, najniższa zaś w 2010 r. na poziomie 45%. 28

29 Tabela 12. Efektywność zatrudnieniowa aktywnych form w latach Aktywne formy Średnia szkolenia 52% 49% 39% 41% 45% staże 54% 64% 48% 56% 55% prace interwencyjne 78% 82% 78% 76% 79% roboty publiczne 50% 57% 56% 56% 55% prace społecznie użyteczne 29% 29% 34% 30% 31% przygotowanie zawodowe 57% 60% 55% 10% 45% Województwo 58% 61% 56% 45% 55% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 Wykres 11. Liczba osób w województwie zachodniopomorskim, które ukończyły staż i podjęły pracę w trakcie lub po jego odbyciu 2010 rok ukończyły staż podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu stażu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok Jak wskazują uzyskane dane, spośród wszystkich osób, które ukończyły staż w województwie, tj. ok. 13 tys., pracę uzyskało w okresie do 3 miesięcy od ukończenia stażu prawie 7300 osób - zatem wojewódzki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej tej formy w roku 2010 wyniósł 56%. W tabeli 13 zawarto dane dotyczące wyłącznie niepełnosprawnych osób bezrobotnych oraz określono dla nich efektywność zatrudnieniową na poziomie 58% oraz porównawczo zestawiono z efektywnością dla pozostałych osób bezrobotnych określoną na poziomie 59%. 29

30 bezrobotni ogółem do 25 roku życia długotrwale bezrobotni pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zaw. bez dośw. zaw. samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia zamieszkali na wsi ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2010 ROK Tabela 13. Efektywność zatrudnieniowa staży w grupie osób niepełnosprawnych w 2010 r. w podziale na powiaty bezrobotni (bez niepełnosprawnych) niepełnosprawni bezrobotni bezrobotni (bez niepełnosprawnych) niepełnosprawni bezrobotni liczba osób liczba osób efektywność efektywność % 58% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok Pomimo, że w województwie wśród stażystów w roku 2010 r. przeważały kobiety, efektywność zatrudnieniowa dla obu płci była bardzo zbliżona (Tabela 14) mężczyźni 44%, kobiety natomiast 43%. Tabela 14. Efektywność zatrudnieniowa staży w 2010 r. z uwzględnieniem podziału na płeć w okresie sprawozdawczym: ukończyły program Efektywność zatrudnieniowa podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu programu kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni % 44% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 4 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok Dane z wykresu 12 pokazują wybrane grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w kontekście efektywności zatrudnieniowej. Wskaźnik dla województwa miał wartość 47%. Poniżej tego progu znalazły się osoby powyżej 50 roku życia z efektywnością wynoszącą 44% osoby bez kwalifikacji - na tym samym poziomie, zaś powyżej osoby samotnie wychowujące dziecko powyżej 18 roku życia 52%. Wykres 12. Zestawienie efektywności zatrudnieniowej dla wybranych grup osób bezrobotnych uczestniczących w programie stażu w województwie r. 47% 49% 48% 47% 51% 52% 49% 44% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2010 rok 30

31 Osoby do 25 roku życia Najwyższą efektywność zatrudnieniową w tej grupie odnotowano w powiatach pyrzyckim, koszalińskim oraz świdwińskim odpowiednio: 89%, 73% oraz 71%. Wartość wskaźnika dla województwa wynosiła 49%. Poniżej tego poziomu uplasowały się powiaty: szczecinecki, kołobrzeski i policki osiągając odpowiednio 12%, 16% i 24%. Długotrwale bezrobotni W tej grupie wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 48%. Stargardzki, pyrzycki, świdwiński to powiaty, w których odnotowano najwyższy poziom efektywności odpowiednio: 90%, 99% oraz 73%. Z kolei na drugim biegunie znalazły się powiaty: sławieński (17%), kołobrzeski (18%) oraz łobeski (31%). Bezrobotni pow. 50 roku życia Wskaźnik dla województwa osiągnął poziom 44% efektywności zatrudnieniowej. Powiaty o najwyższych wartościach wskaźnika to: pyrzycki (93%), koszaliński (75%) oraz świdwiński (72%). W grupie bezrobotnych powyżej 50 roku życia najniższa efektywność odnotowano w powiatach stargardzkim (4%), kołobrzeskim (17%) oraz goleniowskim (23%). Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W tej grupie efektywność zatrudnieniowa dla województwa wyniosła 47%. Zdecydowanie powyżej tej wartości, z najwyższym wskaźnikiem znalazły się powiaty: pyrzycki (95%), koszaliński (70%), a także świdwiński (67%). Niska skuteczność zatrudnieniowa po odbyciu stażu miała miejsce w powiatach taki jak: policki, wałeckim oraz mieście Świnoujściu odpowiednio: 12%, 26% oraz 24%. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego W tej grupie osób odnotowano wskaźnik dla województwa na poziomie 51%. Jeśli chodzi o zaś sytuację powiatową to staże były najbardziej skuteczne w świdwińskim, koszalińskim oraz mieście Szczecinie, gdzie osiągały poziom odpowiednio: 80%, 72%, 64%. Najniższa efektywność miała miejsce natomiast w powiatach: policki (21%), kołobrzeski (22%) i szczecinecki (9%). Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia Wskaźnik dla województwa to 52 % był najwyższym ze wskaźników wśród wszystkich opisywanych grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Największa efektywność zatrudnieniowa miała miejsce w takich powiatach jak: pyrzycki (99%), świdwiński (75%), oraz myśliborski (72%). Najniższa efektywność zatrudnieniowa osób odbywających staż była w powiecie stargardzkim 13%, sławieński 25%, wałecki 29%. Bezrobotni zamieszkali na wsi Wśród osób zamieszkujących wsie wartość wskaźnika dla efektywności zatrudnieniowej w województwie osiągnęła poziom 49%. Najwyższym poziom efektywności zanotowano w powiatach; pyrzyckim, świdwińskim oraz myśliborskim wartość odpowiednio 92%, 73%, 58%. Najgorsze rezultaty odbycia stażu zanotowano w takich powiatach jak: policki gdzie żadna osoba w wyniku stażu nie otrzymała zatrudnienia. W dalszej kolejności warto wskazać niską efektywność w powiecie kołobrzeskim oraz stargardzkim 15 i 20%. 31

ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2011 ROK ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY 2011 ROK

ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY ZA 2011 ROK ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY 2011 ROK ZACHODNIOPOMORSKI MONITORING STAŻY 2011 ROK 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II STRUKTURA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W STAŻACH W 2011 ROKU... 8 ROZDZIAŁ III OBSZARY ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2011 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 0.04.2010 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŁAWIE dot. organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Monitoring programów 2009 2

Monitoring programów 2009 2 Monitoring programów aktywizacji zawodowej realizowanych w 2009 r. finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy. Wydział Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2010 Monitoring projektów lokalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Regulamin organizacji staży w ramach Projektu Lepszy Start współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. warunków kierowania oraz odbywania stażu. Rozdział I Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. warunków kierowania oraz odbywania stażu. Rozdział I Postanowienia ogólne R E G U L A M I N warunków kierowania oraz odbywania stażu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o: 1) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY R E G U L A M I N W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opoczno, dn.

Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opoczno, dn. Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pieczęć Organizatora stażu Opoczno, dn. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie WNIOSEK o zawarcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. Strona1 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROMOCJA AKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R.

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. 1 Pomoc w formie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..- 620........ OS D4 UMOWA nr: CAZ.......POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zawarta w dniu pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU I. Postanowienia ogólne Aktywizacja zawodowa o której mowa w tytule udzielana jest

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE U M O W A Nr SZ-5800/ /ALG/2012 zawarta w Iławie w dniu.08.2013 r. pomiędzy: Starostą Iławskim - Maciejem Rygielskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.06.2007 r. działa Walerian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JELENIEJ GÓRZE W 2015 ROKU ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JELENIEJ GÓRZE W 2015 ROKU ROZDZIAŁ I Załącznik do Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JELENIEJ

Bardziej szczegółowo

STAŻY. aktualizacja 27.01.2015r.

STAŻY. aktualizacja 27.01.2015r. REGULAMIN STAŻY ORGANIZACJI aktualizacja 27.01.2015r. Podstawa prawna: art. 53, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji staŝu dla osób bezrobotnych.

Zasady organizacji staŝu dla osób bezrobotnych. Zasady organizacji staŝu dla osób bezrobotnych. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona1 REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona2 1 Ilość zawartych umów na organizację staży dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający warunki kierowania oraz odbywania stażu

Regulamin określający warunki kierowania oraz odbywania stażu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej Regulamin określający warunki kierowania oraz odbywania stażu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 22 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 22 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Bardziej szczegółowo

Jedną z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jest staż.

Jedną z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jest staż. Staż Wprowadzenie Jedną z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jest staż. Wyróżniamy: staże organizowane przez prywatne firmy Staż taki odbywa się bez skierowania z urzędu pracy i jest całkowicie

Bardziej szczegółowo

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A. Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Staż

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A. Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Staż 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UmSTAZ/14/00.

Umowa Nr UmSTAZ/14/00. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX

WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX o odbywanie stażu przez bezrobotnego (nych) zawarta w dniu XXXXX. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni (81-332), ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CAZ / /..

UMOWA Nr CAZ / /.. UMOWA Nr CAZ.4411-. / /.. zawarta w dniu.. roku pomiędzy Powiatem Złotowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z upoważnienia którego działa Starosta Złotowski, z upoważnienia którego działa: Łucja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY dotyczące organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

ZASADY dotyczące organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ZASADY dotyczące organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Organizacji stażu dokonuje się na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

staży pr zez Po wia to wy Urząd

staży pr zez Po wia to wy Urząd P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y o rganizo wa n ia i finanso w ania staży pr zez Po wia to wy Urząd P racy w Jaworze. C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J Z A

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Regulamin organizacji stażu w ramach projektu pn. Twoja szansa na pracę współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI) Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2 21. Zwiększająca się liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: a) staż oznacza to nabywanie przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI STAŻY. Rozdział I. Przepisy Wstępne

ORGANIZACJI STAŻY. Rozdział I. Przepisy Wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora PUP w Pułtusku z dnia 01 lipca 2014 roku R E G U L A M I N ORGANIZACJI STAŻY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁTUSKU Rozdział I Przepisy Wstępne Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2013

Zarządzenie Nr 14/2013 Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie wdrożenia regulaminu organizacji stażu w projekcie Czas na pracę Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Nr /OS/PP/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Zawarta w dniu..09.2011 w Krakowie pomiędzy: Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2012 ROKU Analiza sporządzona zgodnie z: - 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE PRACUJĄCA MŁODA MAMA TWÓJ ATUT NA RYNKU PRACY realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady odbywania stażu a także warunki przyznawania bonów stażowych

Regulamin określający zasady odbywania stażu a także warunki przyznawania bonów stażowych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej Regulamin określający zasady odbywania stażu a także warunki przyznawania bonów stażowych Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA dotyczące organizacji stażu dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. w ramach bonu stażowego w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPATOWIE

ZASADY I KRYTERIA dotyczące organizacji stażu dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. w ramach bonu stażowego w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPATOWIE ZASADY I KRYTERIA dotyczące organizacji stażu dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. w ramach bonu stażowego w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPATOWIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r.

REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki odbywania stażu przez uczestników projektu WSPÓLNA SPRAWA.

Bardziej szczegółowo

Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie organizacji stażu dla bezrobotnych

Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie organizacji stażu dla bezrobotnych Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie organizacji stażu dla bezrobotnych Bełchatów 18 styczenia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Art. 53 ustawy i art. 61 a z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁTUSKU

R E G U L A M I N ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁTUSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 09/2011 Dyrektora PUP w Pułtusku z dnia 01 czerwca 2011 roku R E G U L A M I N ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁTUSKU 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2011 ROKU Analiza sporządzona zgodnie z: - 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

Zasady organizowania stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. Zasady organizowania stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JELENIEJ GÓRZE W 2016 ROKU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JELENIEJ GÓRZE W 2016 ROKU Załącznik do Zarządzenia nr 1 /2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 07.01.2016 REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JELENIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI STAŻY

REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI STAŻY REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI STAŻY w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE w sprawie organizacji stażu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE w sprawie organizacji stażu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE w sprawie organizacji stażu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o przepisy : Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964r.

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Staż u organizatora, o którym mowa w niniejszym Regulaminie organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu I. Podstawowe informacje. 1. Staż u Organizatora Stażu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o zorganizowanie stażu

UMOWA NR o zorganizowanie stażu S t r o n a 1 Załącznik nr 3 do regulaminu wyboru i odbywania staży przez Uczestników Projektu UMOWA NR o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.r. pomiędzy STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH I KRAJOWYCH

Bardziej szczegółowo