Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-"

Transkrypt

1 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013

2 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa. Jego negatywne skutki odczuwane są w różnoraki sposób. Jednakże osoby niepełnosprawne stanowią grupę bezrobotnych, która ze względu na istniejące bariery społeczne, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Jednocześnie praca daje osobom niepełnosprawnym możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Jest szansą rozwoju i istotnie wpływa na wzrost samooceny. Nic więc dziwnego, że dla wielu osób niepełnosprawnych stanowi kwestię priorytetową. Niestety nadal, dość często grupa ta, pod względem aktywności na rynku pracy jest marginalizowana i wyłączana ze społeczeństwa, a ich problemy ze znalezieniem pracy i utrzymaniem jej, są czynnikiem powodującym trudną do zaakceptowania sytuację. Publiczne służby zatrudnienia, dokładają wszelkich starań, aby pomóc osobom niepełnosprawnym powrócić na rynek pracy. W powiatowych urzędach pracy na pomoc mogą liczyć zarówno osoby niepełnosprawne, którym przysługuje status bezrobotnego jak również te, którym ten status nie przysługuje (rejestrowane są wtedy, jako osoby poszukujące pracy). Pojęcia bezrobotny oraz poszukujący pracy zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z powyższą ustawą bezrobotny, to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Natomiast poszukujący pracy, to osoba niezatrudniona, poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz osoba zatrudniona zgłaszająca zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. 2

3 Bezrobotni niepełnosprawni w województwie zachodniopomorskim Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec I półrocza 2013 roku wyniosła 4 500, co stanowi 4,3 % ogółu bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. Większość bezrobotnych niepełnosprawnych mieszkało w mieście osoby, na wsi natomiast osób. Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych kobiety stanowiły 47,0%, a mężczyźni 53,0%. Tabela 1. Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych według miejsca zamieszkania i płci w województwie zachodniopomorskim według stanu na dzień roku Niepełnosprawni bezrobotni Wyszczególnienie Liczba % Miejsce zamieszkania Płeć Ogółem ,0 Miasta ,1 Wieś ,9 Mężczyźni ,0 Kobiety ,0 Wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych na koniec analizowanego okresu znajdowało się osób długotrwale bezrobotnych tj. 64,2% badanej grupy, natomiast kwalifikacji zawodowych nie posiadało osób czyli 30,6% niepełnosprawnych bezrobotnych. Wśród osób niepełnosprawnych będących w ewidencji bezrobotnych 89,1% stanowiły osoby poprzednio pracujące, w porównaniu do poprzedniego okresu ich udział nieznacznie spadł o 0,6 punktu procentowego. Tabela 2. Osoby niepełnosprawne będące w ewidencji bezrobotnych w końcu I półrocza 2012 oraz 2013 roku Wyszczególnienie I półrocze 2012 I półrocze 2013 ogółem % kobiety % ogółem % kobiety % Osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu , , , ,0 półrocza zarejestrowani po raz kolejny , , , ,6 w tym jako osoba niepełnosprawna , , , ,2 długotrwale , , , ,2 poprzednio pracujący , , , ,1 do momentu zarejestrowania się , , , ,8 z wiersza 06 - w zakładzie pracy chronionej ,3 1 0,1 2 0,1 1 0,1 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy ,0 51 2, ,7 84 4,5 zamieszkali na wsi , , , ,9 w tym posiadający gospodarstwo rolne ,4 2 0,3 6 0,4 4 0,6 bez kwalifikacji zawodowych , , , ,3 po stażu ,2 87 3, ,3 73 3,4 po pracach interwencyjnych ,6 15 0,7 29 0,6 17 0,8 3

4 do 1 roku lat i więcej bez stażu Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe i podstawowe nieukończone do pow i więcej lat po robotach publicznych ,2 22 1,0 51 1,1 24 1,1 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych ,2 5 0,2 3 0,1 3 0,1 po szkoleniu ,4 85 3, ,2 83 3,9 po pracach społecznie użytecznych ,8 63 2, ,4 53 2,5 po realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ,1 3 0,1 7 0,2 5 0, ,8 31 1,4 45 1,0 28 1,3 z wiersza 19 - osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia ,6 8 25,8 4 8,9 2 7,1 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia , , , ,7 Największą grupę niepełnosprawnych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku lata (26,8%), z wykształceniem podstawowym i niższym (35,7%), pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy (22,6%) oraz posiadające staż pracy od 10 do 20 lat (18,8%). Zdecydowanie najmniej osób odnotowano w następujących kategoriach: lata (4,8%), z wykształceniem gimnazjalnym (1,7%), pozostające bez pracy nie dłużej niż 1 miesiąc (6,5%) oraz ze stażem pracy dłuższym niż 30 lat (4,6%). 40,0 35,0 Wykres 1. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec I półrocza 2013 roku 35,7 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 28,0 18,8 13,9 16,0 16,9 15,1 12,3 10,1 7,9 4,6 4,2 1,7 6,5 10,5 14,9 22,6 18,2 19,9 4,8 13,2 14,8 26,8 24,2 8,7 staż pracy wykształcenie czas pozostawania bez pracy wiek Na wykresie 2 umieszczono dane dotyczące stopnia niepełnosprawności bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Wynika z nich, że na koniec I półrocza 2013 roku 4

5 największą grupę zarejestrowanych stanowiły osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ponad 3 tysiące osób (70,0%). Umiarkowany stopień niepełnosprawności dotyczył 27,1% zarejestrowanych, z kolei znacznym charakteryzowało się 2,9% niepełnosprawnych. Porównując koniec I półrocza 2013 roku z analogicznym okresem roku ubiegłego zauważalny jest spadek w liczbie bezrobotnych osób niepełnosprawnych na każdym z trzech poziomów niepełnosprawności. Największy spadek odnotowano w grupie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności o 16,2 %, a następnie wśród osób z mniejszą niepełnosprawnością odpowiednio 7,7% umiarkowany, 1,3% lekki. Wykres 2. Bezrobotne osoby niepełnosprawne wg stopnia niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec I półrocza 2012 i 2013 roku lekki umiarkowany I półrocze 2012 I półrocze 2013 znaczny Z analizy danych dotyczących rodzaju niepełnosprawności osób bezrobotnych wynika, że najwięcej osób będących w ewidencji urzędów pracy na koniec I półrocza 2013 roku cierpiało z powodu upośledzenia narządów ruchu 29,6% wobec 30,6% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponad 10% w badanej grupie stanowiły ponadto osoby z chorobami psychicznymi 11,8%, co w stosunku do roku 2012 oznacza spadek udziału tejże grupy o 0,5 pkt proc. W porównaniu ze stanem z końca I półrocza 2012 roku największy przyrost w liczbie bezrobotnych zaobserwowano w grupie osób z epilepsją, o 9,0%, niewielkie wzrosty notowano również wśród osób z chorobami układu pokarmowego, o 5,0% oraz z chorobami układu moczowo-płciowego, o 5,0%. Najwyższą tendencję spadkową odnotowano w przypadku grupy osób z upośledzeniem umysłowym (o 15,3%), a także w zbiorowości osób z chorobami układu oddechowego i układu krążenia, o 7,7%. 5

6 Wykres 3. Bezrobotne osoby niepełnosprawne wg stopnia niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec I półrocza 2012 i 2013 roku W ciągu I półrocza 2013 roku w powiatowych urzędach pracy z Zachodniopomorskiego zarejestrowano ponad 3,1 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 47,5% stanowiły kobiety, a co trzeci zarejestrowany posiadał znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wśród włączonych do ewidencji osób, 89,2,8% to osoby zarejestrowane po raz kolejny (w tym 58,1% ponownie jako osoba niepełnosprawna). Osoby, które poprzednio pracowały stanowiły 87,5% włączonych do ewidencji w analizowanym okresie. Z danych ze sprawozdania MPIPS-07 wynika, że w badanym okresie z rejestrów PUP wyłączono z ewidencji ponad 3,5 tys. osób niepełnosprawnych, o 468 osób więcej niż zarejestrowano. Główny powód wyłączeń z ewidencji stanowiło podjęcie pracy, które dotyczyło 32,3% wyrejestrowań (1 153 osoby). Wyraźną grupę stanowiły również osoby, które zrezygnowały lub nie potwierdziły gotowości do podjęcia zatrudnienia 17,3%, a także osoby, które utraciły status osoby niepełnosprawnej 15,3%. Ponad 700 osób wyłączono z ewidencji na czas odbywania programu stażu, udziału w pracach społecznie użytecznych i szkoleniach. W przypadku podjęć pracy zdecydowana większość osób niepełnosprawnych decydowała się na niesubsydiowane formy zatrudnienia (79,7%). Na subsydiowanych miejscach pracy zatrudniono 234 osoby, w tym 20 osób na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON oraz 8 osób na miejscach Pracy refundowanych przez Fundusz Pracy. Na pracę w ramach robót publicznych zdecydowało się 118 osób, prace interwencyjne wykonywały 63 osoby, a działalność gospodarczą rozpoczęły w analizowanym czasie 24 osoby niepełnosprawne. Całosciowe zaburzenia rozwojowe Upośledzenie umysłowe Choroby układu pokarmowego Nieustalony Choroby układu moczowo-płciowego Epilepsja Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu Choroby narządu wzroku Choroby układu oddechowego i układu krążenia Choroby neurologiczne Inne Choroby psychiczne Upośledzenia narządu ruchu 0,0 0,0 2,1 1,8 1,7 1,9 3,2 2,6 2,6 2,8 4,3 4,8 6 6,6 6,7 7,2 7,9 9,5 9,1 9,62 10,9 11,3 12,3 11,8 30,6 29,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 I półrocze 2012 I półrocze 2013

7 w tym w tym w tym w tym Tabela 3. Bilans bezrobotnych osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 i 2013 roku Wyszczególnienie I półrocze 2012 roku I półrocze 2013 roku Różnica ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Osoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych w tym zarejestrowani po raz kolejny w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych podjęcie pracy praca subsydiowana na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy z wiersza 07 - w zakładach pracy chronionej na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON z wiersza 09 - w zakładach pracy chronionej w zakładach pracy chronionej - pozostałe podjęcie działalności gospodarczej prace interwencyjne roboty publiczne praca niesubsydiowana praca sezonowa pozostałe zatrudnienie podjęcie działalności gospodarczej rozpoczęcie szkolenia rozpoczęcie stażu rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego podjęcie nauki odmowa bez uzasadnionej przyczyny(...) rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy utrata statusu osoby niepełnosprawnej inne W I półroczu 2013 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zaobserwowano większą liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z instrumentów rynku pracy oferowanych przez urzędy pracy. Pracę subsydiowaną rozpoczęło w sumie o 64 osób więcej niż przed rokiem, tj. więcej osób skierowano na roboty publiczne i prace interwencyjne. O wzroście zainteresowania można mówić również w grupie osób, które zdecydowały się na program szkolenia, bądź stażu (Tabela 3). W przypadku zatrudnienia niesubsydiowanego wzrost wynosił 27 osób. Wykres 4 przedstawia procentowy udział niepełnosprawnych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w podziale na poszczególne powiaty województwa 7

8 zachodniopomorskiego. W województwie zachodniopomorskim niepełnosprawni bezrobotni stanowili 4,3% z ogólnej liczby bezrobotnych. Najwięcej procentowo niepełnosprawnych bezrobotnych w swych rejestrach odnotowały: Miasto Koszalin 7,7% z ogólnej liczby bezrobotnych, powiat stargardzki 6,4% z ogólnej liczby bezrobotnych, powiat sławieński 5,8% z ogólnej liczby bezrobotnych, powiat szczecinecki 5,7% z ogólnej liczby bezrobotnych. Wykres 4. Udział procentowy niepełnosprawnych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w podziale na powiaty na koniec I półrocza 2013 roku 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie 1,3 1,8 2,1 4,9 2,7 3,1 3,5 3,5 3,8 4,5 4,5 5,2 3,4 3,7 3,0 4,4 3,9 4,3 5,8 5,7 6,4 7,7 Na podstawie analizy struktury bezrobotnych osób niepełnosprawnych w rejestrach PUP według płci, wnioskować należy, że największa różnica między liczbą kobiet i mężczyzn charakterystyczna była dla powiatu polickiego, gdzie kobiety stanowiły 60,7%. W 4 innych powiatach odsetek kobiet również kształtował się na poziomie wyższym niż 50%. Natomiast zdecydowanie najmniejszy udział kobiet z orzeczoną niepełnosprawnością odnotowano w powiecie myśliborskim 39,4% oraz w Mieście Świnoujściu 38,9% z ogółu niepełnosprawnych. 8

9 Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie 46,9 50,9 45,8 58,6 54,6 43,7 41,7 42,5 42,2 47,5 41,0 39,4 48,6 47,0 48,4 60,7 50,8 41,7 38,9 44,8 46,5 47,0 53,1 49,1 54,2 41,4 45,4 56,3 58,3 57,5 57,8 52,5 59,0 60,6 51,4 53,0 51,6 39,3 49,2 58,3 61,1 55,2 53,5 53,0 Wykres 5. Niepełnosprawni bezrobotni w podziale na płeć w poszczególnych powiatach udział procentowy na koniec I półrocza 2013 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kobiety mężczyźni Tabela 4. Bezrobotne osoby niepełnosprawne w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec I półrocza 2013 roku Powiat Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych Udział % osób niepełnosprawnych Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych - kobiety Udział % niepełnosprawnych kobiet w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych Białogardzki , ,9 Choszczeński , ,9 Drawski , ,8 Goleniowski , ,6 Gryficki , ,6 Gryfiński , ,7 Kamieński , ,7 Kołobrzeski , ,5 Miasto Koszalin , ,2 Koszaliński , ,5 Łobeski , ,0 Myśliborski , ,4 Policki , ,7 Pyrzycki , ,6 Sławieński , ,0 Stargardzki , ,4 Szczecinecki , ,8 Świdwiński , ,7 Miasto Świnoujście , ,9 Wałecki , ,8 Miasto Szczecin , ,5 Zachodniopomorskie , ,0 9

10 W I półroczu 2013 roku w województwie zachodniopomorskim wolnych miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej skierowanych było do osób niepełnosprawnych tj. o 192 więcej niż w 2012 roku w tym samym okresie. Wykres 6. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych zgłoszone w I półroczu 2012 i 2013 roku I półrocze 2012 I półrocze

11 Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2013 roku Według danych z końca I półrocza 2013 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy znajdowało się 948 osób niepełnosprawnych, które poszukiwały pracy i nie pozostawały w zatrudnieniu tj. 3,8% mniej niż przed rokiem. Osoby z analizowanej grupy stanowiły 56,3% wszystkich osób poszukujących pracy. W strukturze badanej grupy według miejsca zamieszkania większość tj. ¾ osób pochodziło z obszarów miejskich. Z analizy danych dotyczących płci wynika, że większy odsetek stanowili mężczyźni 59,7% poszukujących zatrudnienia. Tabela 5. Liczba niepełnosprawnych poszukujących pracy według miejsca zamieszkania i płci w województwie zachodniopomorskim według stanu na dzień roku Niepełnosprawni poszukujący Wyszczególnienie pracy niepozostający w zatrudnieniu Liczba % Ogółem ,0 Miejsce Miasta ,3 zamieszkania Wieś ,7 Płeć Mężczyźni ,7 Kobiety ,3 W badanej grupie niepełnosprawnych niemal połowa to osoby długotrwale poszukujące pracy (462 osoby), natomiast 1/3 zarejestrowanych stanowiły osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych. Tabela 6. Bilans osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 i 2013 roku I półrocze 2012 I półrocze 2013 Wyszczególnienie ogółem % kobiety % ogółem % kobiety % Osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza , , ,0 zarejestrowani po raz kolejny , , , ,9 w tym jako osoba niepełnosprawna , , , ,5 długotrwale , , , ,2 poprzednio pracujący , , , ,7 do momentu zarejestrowania się , , , ,7 z wiersza 06 - w zakładzie pracy chronionej zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy ,0 0 0,0 1 1,5 0 0, , , , ,1 zamieszkali na wsi , , , ,1 w tym posiadający gospodarstwo rolne ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 bez kwalifikacji zawodowych , , , ,3 po stażu ,7 20 5,5 53 5,6 26 6,8 po pracach interwencyjnych ,0 0 0,0 4 0,4 1 0,3 po robotach publicznych 14 0 x 0 x 0 x 0 x 11

12 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych ,8 3 0,8 6 0,6 3 0,8 po szkoleniu ,6 12 3,3 20 2,1 10 2,6 po pracach społecznie użytecznych 17 0 x 0 x 0 x 0 x po realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki z wiersza 19 - osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia pobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy ,1 1 0,3 1 0,1 1 0, ,0 4 1,1 11 1,2 6 1, ,3 2 50,0 2 18,2 2 33, , , , ,5 osoby, którym przyznano rentę szkoleniową ,1 0 0,0 2 0,2 1 0,3 pobierający rentę socjalną , , , ,9 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ,1 15 4,1 33 3,5 22 5,8 prowadzący działalność gospodarczą ,1 0 0,0 Na wykresie 7 przedstawiono strukturę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy na koniec I półrocza 2013 roku. W przypadku wieku badanej zbiorowości największą ponad 28% grupę stanowiły osoby w wieku lata. Więcej niż 20% osób poszukujących pracy mieściło się również w przedziałach wiekowych lata i lata. W badanej grupie 32,2% osób posiadało wykształcenie podstawowe, bądź też nie zakończyło edukacji na tym poziomie nauczania. Dyplom uczelni wyższej posiadało blisko 12,2% poszukujących pracy (w grupie osób bezrobotnych niepełnosprawnych było to 4,2%). Prawie połowa zarejestrowanych z rozpatrywanej kategorii nie dokumentowała jakiegokolwiek stażu pracy, a jeżeli już miała doświadczenie zawodowe, to zwykle kilkuletnie. Z analizy struktury osób poszukujących pracy według czasu pozostawania poza zatrudnieniem wynika, że im dłuższy czas spędzony poza rynkiem pracy tym większa liczba zarejestrowanych. Długoterminowym poszukiwaniem pracy (ponad 24 miesiące) charakteryzowało się 34,9% niepełnosprawnych z badanej zbiorowości. Z analizy struktury osób niepełnosprawnych poszukujących pracy według stopnia niepełnosprawności wynika, że największą grupę reprezentowały osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, tj. 50,9%. W porównaniu ze stanem w analogicznym okresie ubiegłego roku zauważa się spadek w liczbie zarejestrowanych w grupie osób z lekką niepełnosprawnością, o 7,5%. Z porównania dwu analizowanych grup osób niepełnosprawnych tj. bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu wnioskować należy, że istnieją wyraźne różnice w udziale procentowym osób według stopnia niepełnosprawności, szczególnie w przypadku osób ze stopniem lekkim i znacznym. W grupie pierwszej dominują osoby ze stopniem lekkim, a w drugiej z umiarkowanym. 12

13 do 1 roku lat i więcej bez stażu Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe i podstawowe nieukończone do pow i więcej lat Wykres 7. Struktura niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających i niepozostających w zatrudnieniu wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2013 roku 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 17,7 12,2 7,9 10,4 5,2 1,3 45,3 12,2 18,4 9,7 24,1 3,5 32,2 5,3 13,1 15,9 17,0 13,8 34,9 5,6 28,2 23,5 21,3 13,0 8,4 staż pracy wykształcenie czas pozostawania bez pracy wiek Wykres 8. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu wg stopnia niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec I półrocza 2012 i 2013 roku lekki umiarkowany I półrocze 2012 I półrocze 2013 znaczny Na wykresie 9 zaprezentowano strukturę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według rodzaju niepełnosprawności na koniec I półrocza 2012 i 2013 roku. Zauważyć należy, że w analizowanym okresie największa liczba zarejestrowanych to osoby posiadające zaświadczenie o chorobie psychicznej 21,7%. Na 13

14 poziomie wyższym od 10% kształtował się ponadto odsetek osób z upośledzeniem narządu ruchu, chorobami narządu wzroku. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku niewielki wzrost liczbowy odnotowano wśród poszukujących pracy w grupie osób z chorobami psychicznymi i narządów wzroku, upośledzeniem umysłowym oraz epilepsją. Spadek zaobserwowano w czterech grupach schorzeń, z czego największy w przypadku chorób neurologicznych. Wykres 9. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu wg rodzaju niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim na koniec I półrocza 2012 i 2013 roku Całościowe zaburzenie rozwoju Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowo-płciowego Choroby układu oddechowego i układu krążenia Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu Epilepsja Choroby neurologiczne Nieustalony Upośledzenie umysłowe Inne Choroby narządu wzroku Upośledzenia narządu ruchu Choroby psychiczne 0,0 0,0 0,2 0,2 1,9 1,5 10,2 9,0 10,4 12,1 20,3 21,7 W ciągu I półrocza 2013 roku w powiatowych urzędach pracy z Zachodniopomorskiego zarejestrowano ponad 400 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym 38,6% stanowiły kobiety, a ¾ zarejestrowanych posiadało znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wśród włączonych do ewidencji osób, 80,7% to osoby zarejestrowane po raz kolejny (w tym 74,2% ponownie jako osoba niepełnosprawna). Osoby, które poprzednio pracowały stanowiły 69,5% włączonych do ewidencji w analizowanym okresie. Z danych ze sprawozdania MPiPS-07 wynika, że w I półroczu 2013 roku z rejestrów PUP wyłączono z ewidencji niemal pół tysiąca osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, o 14 osób więcej niż zarejestrowano. Główny powód wyłączeń z ewidencji stanowiła rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy, które dotyczyło 63,0% wyrejestrowań (290 osób). Wyraźną grupę stanowiły osoby, które utraciły status osoby niepełnosprawnej 11,7%. Dla porównania zatrudnienie w analizowanym okresie, głównie niesubsydiowane, znalazły zaledwie dwie osoby poszukujące pracy. Ponad 80 osób wyłączono z ewidencji na czas odbywania programu 3,7 3,6 4,4 4,0 3,7 4,3 9,1 7,8 8,9 9,4 12,4 12,1 14,9 14,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 I półrocze 2012 I półrocze

15 w tym w tym w tym w tym stażu i udziału w szkoleniach. W porównaniu z I półroczem 2012 zauważalna jest mniejsza liczba osób, które zdecydowały się zarówno na subsydiowane jak i niesubsydiowane formy zatrudnienia, na co wpływ ma w głównej mierze wielkość środków przeznaczonych na aktywizację zawodową, którymi dysponują urzędy pracy. Tabela 7. Bilans osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu w I półroczu 2012 i 2013 roku I półrocze 2012 I półrocze 2013 Różnica Wyszczególnienie roku roku ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Osoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych w tym zarejestrowani po raz kolejny w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych podjęcie pracy praca subsydiowana na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy z wiersza 07 - w zakładach pracy chronionej na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON z wiersza 09 - w zakładach pracy chronionej w zakładach pracy chronionej - pozostałe podjęcie działalności gospodarczej x x prace interwencyjne roboty publiczne praca niesubsydiowana praca sezonowa pozostałe zatrudnienie podjęcie działalności gospodarczej rozpoczęcie szkolenia x x rozpoczęcie stażu rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej x x rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego podjęcie nauki odmowa bez uzasadnionej przyczyny(...) rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy utrata statusu osoby niepełnosprawnej inne Wykres 10 przedstawia procentowy udział niepełnosprawnych poszukujących pracy w ogólnej liczbie poszukujących pracy w podziale na powiaty. Wyżej wymieniony wskaźnik dla województwa zachodniopomorskiego wyniósł 56,3%. Najwięcej procentowo niepełnosprawnych poszukujących pracy w swych rejestrach odnotowały: 15

16 Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie 14,3 10,0 38,9 34,8 45,7 39,1 51,5 40,0 29,6 25,0 46,2 42,1 38,2 37,0 39,1 37,2 39,6 40,3 52,6 56,5 56,5 68,8 85,7 90,0 61,1 65,2 54,3 60,9 48,5 60,0 70,4 75,0 53,8 57,9 61,8 63,0 60,9 62,8 60,4 59,7 47,4 43,5 43,5 31,3 powiat pyrzycki 82,1%, powiat kamieński 85,7%. Wykres 10. Udział procentowy niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w ogólnej liczbie poszukujących pracy w podziale na powiaty na koniec I półrocza 2013 roku. Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Na podstawie analizy struktury niepełnosprawnych poszukujących pracy według płci, wnioskować należy, ze największa różnica między liczbą kobiet i mężczyzn charakterystyczna była dla powiatu białogardzkiego gdzie kobiety stanowiły 68,8%. Natomiast zdecydowanie najmniejszy udział kobiet poszukujących pracy odnotowano 43,8 42,9 41,1 w powiecie łobeskim (10%) oraz choszczeńskim (14,3%). 25,6 31,3 Wykres 11. Niepełnosprawni poszukujący pracy w podziale na płeć w poszczególnych powiatach udział procentowy na koniec I półrocza 2013 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42,6 45,6 40,6 42,2 43,2 36,4 41,8 50,0 51,7 56,8 56,3 62,4 66,2 63,9 70,4 82,1 85,7 kobiety mężczyźni 16

17 Tabela 8. Osoby poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec I półrocza 2013 roku Powiat Liczba poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu Liczba osób niepełnosprawny ch poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu Udział % osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w ogólnej liczbie poszukujących pracy Liczba osób niepełnosprawny ch poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - kobiety Udział % niepełnosprawnych kobiet poszukujących pracy w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy Białogardzki , ,8 Choszczeński ,8 1 14,3 Drawski , ,9 Goleniowski ,1 8 34,8 Gryficki , ,7 Gryfiński ,6 9 39,1 Kamieński , ,5 Kołobrzeski ,3 4 40,0 Miasto Koszalin , ,6 Koszaliński , ,2 Łobeski ,6 1 10,0 Myśliborski ,2 8 42,1 Policki , ,2 Pyrzycki , ,0 Sławieński , ,6 Stargardzki , ,1 Szczecinecki , ,2 Świdwiński , ,5 Miasto Świnoujście ,4 1 25,0 Wałecki , ,5 Miasto Szczecin , ,6 Zachodniopomorskie , ,3 17

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy,

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy, Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2011 roku - 1 Szczecin 2011 Wstęp Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem DZIAŁ. SBY WYŁĄCZNE Z EWIDENCJI SÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH W PÓŁRCZU SPRAWZDAWCZYM Bezrobotni Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z z zarejestrowani w zarejestrowani okresie do m-cy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 12.03.12 Strona 1 z 7 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. śmijewski dn. 27.07.10 Strona 1 z 7 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI) Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2 21. Zwiększająca się liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2012

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2012 211 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 212

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim 214 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 215 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Szczecin, kwiecień 2012 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 708/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 R. Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2014

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2014 213 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 214

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku Szczecin, maj 2016 rok SPIS TREŚCI 1 BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidz. Powiat suski Numer identyfikacyjny REGON MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Szczecin 2012 Spis treści 1. Bezrobocie w Polsce... 3 2. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim... 4 3. Bilans osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo