OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU"

Transkrypt

1 OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N

2 Wprowadzenie Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego Bilans i struktura osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia Bezrobotni niepełnosprawni Podsumowanie Aneks statystyczny

3 Wprowadzenie Według ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są: bezrobotni do 30 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni. Bezrobotnym zakwalifikowanym do powyższych grup przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych. W opracowaniu zaprezentowano poszczególne kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. W formularzach statystycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujących od początku 2015 roku i uwzględniających zapisy znowelizowanej ustawy, w grupie do 30 roku życia wyodrębniono dodatkowo osoby do 25 roku życia. Dane dotyczące tej grupy również zostały przedstawione. Obok stanu i struktury będących w szczególnej sytuacji na regionalnym rynku pracy w opracowaniu zamieszczono również dane dotyczące skali wyłączeń z ewidencji niektórych grup oraz struktury według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy. W aneksie statystycznym zamieszczono ponadto dane o stanie i strukturze znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i według województw. 3

4 będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Udział % osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogóle będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Udział % osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogóle 1. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego Na koniec 2016 roku z ogółu znajdujących się w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim osób kwalifikowało się do kategorii będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1. Osoby te stanowiły 84,4% wszystkich zarejestrowanych w regionie wobec 85,5% rok wcześniej. W ciągu roku w regionie liczba w tej grupie zmniejszyła się o 12,3 tys. osób tj. 18,2%. Odsetek kobiet w powyższej kategorii kształtował się na poziomie 56,6%. Tabela 1. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiatach województwa zachodniopomorskiego wg stanu na koniec 2015 i 2016 roku 2015 r r. Powiat (w liczbie osób) (w %) Białogardzki , , ,2 Choszczeński , , ,6 Drawski , , ,2 Goleniowski , , ,0 Gryficki , , ,3 Gryfiński , , ,6 Kamieński , , ,1 Kołobrzeski , , ,4 Miasto Koszalin , , ,0 Koszaliński , , ,7 Łobeski , , ,6 Myśliborski , , ,8 Policki , , ,5 Pyrzycki , , ,4 Sławieński , , ,9 Stargardzki , , ,5 Szczecinecki , , ,2 Świdwiński , , ,4 Miasto Świnoujście , , ,3 Wałecki , , ,4 Miasto Szczecin , , ,8 Zachodniopomorskie , , ,2 Z danych umieszczonych w tabeli nr 1 wynika, że odsetek rozpatrywanej grupy w ogólnej liczbie według powiatów wynosił na koniec 2016 roku od 77,8% w Świnoujściu do 87,5% w powiecie szczecineckim. W żadnym z powiatów nie odnotowano przyrostu liczby osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ciągu 12 miesięcy, z kolei największy liczbowy i procentowy spadek notowano w Szczecinie. 1 Zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania MPiPS-01 jest to ogólna liczba spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoba spełniająca jednocześnie kilka kryteriów jest wykazana tylko raz. 4

5 W 2016 roku zarejestrowano 110,8 tys. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wobec 125,5 tys. rok wcześniej. Największy spadek napływu do bezrobocia w badanym okresie w stosunku do danych z 2015 roku dotyczył osób długotrwale, o 8,7 tys. osób. Wzrost liczby rejestracji notowany był jedynie w kategorii osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, o 347 osób. W ciągu roku pracę otrzymało 50,5 tys. osób będących w utrudnionej sytuacji na rynku pracy wobec 55,7 tys. w 2015 roku. Na koniec 2016 roku największą grupę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego tworzyły osoby długotrwale bezrobotne 35,5 tys. osób tj. 53,9% wszystkich. Ponad 30% ukończyło 50 rok życia, a blisko co czwarty zarejestrowany to osoba do 30 roku życia. Wykres 1. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy według kategorii w województwie zachodniopomorskim stan na dzień r. L i c z b a b e z r o b o t n y c h ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 U d z i a ł % b e w z r o o g b ó o l t n n e y j c h l i c z b i e 0 do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnospra wne do 18 roku życia Udział % w ogólnej liczbie bezr. 24,3 11,9 53,9 31,9 1,0 17,9 0,1 5,2 niepełnosprawni 0,0 W porównaniu z końcem 2015 roku liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego zmniejszyła się o 18,2% (spadek w udziale w ogóle o 1,1 pkt proc.). Największe spadki liczby zarejestrowanych notowano w kluczowych grupach w trudnej sytuacji na rynku pracy, z których największy wśród długotrwale o 8,5 tys. (spadek udziału w ciągu roku o 1,5 pkt proc.). Jedyny wzrost liczby notowano w grupie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, o 121 osób. 2. Bilans i struktura osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego 2.1. Bezrobotni do 30 roku życia Na koniec 2016 roku w rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowały się osoby bezrobotne do 30 roku życia wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. 5

6 Zarejestrowani stanowili 24,3% wszystkich (26,0% przed rokiem). W strukturze według płci przeważały kobiety osób tj. 65,6% w analizowanej kategorii. do 30 roku życia jest zróżnicowana w zbiorze powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Według danych z końca 2016 roku ponad tysiąc z tej grupy notowano w trzech powiatach tj. szczecineckim, Miasto Szczecin i stargardzkim. Wyraźne różnice widoczne są w przypadku analizy udziału do 30 roku życia w ogólnej populacji zarejestrowanych w powiecie. Średnia wojewódzka wyniosła 24,3%, a w zbiorze powiatów odsetek badanych wahał się od 14,2% w powiecie Miasto Świnoujście do 29,4% w powiecie świdwińskim. Najmniejszy udział młodych w ogóle zarejestrowanych notowano w miastach na prawach powiatu (poniżej 20%). Tabela 2. Bezrobotni do 30 roku życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2015 i 2016 r. XII 2015 r. XII 2016 r. Powiat do 30 roku życia Udział % w ogóle do 30 roku życia Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Białogardzki , , ,5-0,2 Choszczeński , , ,9-2,6 Drawski , , ,0-1,3 Goleniowski , , ,7-3,0 Gryficki , , ,6 0,1 Gryfiński , , ,9-4,3 Kamieński , , ,1-0,6 Kołobrzeski , , ,4-0,9 Miasto Koszalin , , ,7-1,9 Koszaliński , , ,0-0,6 Łobeski , , ,9-1,0 Myśliborski , , ,4-3,3 Policki , , ,1 0,2 Pyrzycki , , ,3-5,3 Sławieński , , ,1-2,5 Stargardzki , , ,8-3,7 Szczecinecki , , ,0-1,2 Świdwiński , , ,4-1,3 Miasto Świnoujście , , ,2-2,3 Wałecki , , ,1-3,5 Miasto Szczecin , , ,3-1,9 Zachodniopomorskie , , ,2-1,6 W 2016 roku do ewidencji urzędów pracy włączono osób do 30 roku życia, z kolei wyrejestrowano młodych. Głównym powodem wyłączeń z ewidencji osób do 30 roku życia w badanym roku było podjęcie pracy osób (48,2%), a następnie niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osoby (23,4%). Większość młodych osób podejmowała zatrudnienie niesubsydiowane 77,0%. Spośród subsydiowanych miejsc pracy 2 najbardziej popularne było podjęcie działalności gospodarczej 830 osób, 2 Podjęcie pracy subsydiowanej dotyczy osób, za które w całości lub częściowo dokonywany jest zwrot kosztów ich zatrudnienia (wynagrodzeń, składek, wydatków rzeczowych), m.in. z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. 6

7 a następnie roboty publiczne 590 osób i podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 531 osób. W 2016 roku na staż skierowano łącznie do 30 roku życia, zaś program szkoleń rozpoczęło osób. Na czas wykonywania prac społecznie użytecznych wyłączono z ewidencji 345 osób. Ponad połowę do 30 roku życia stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata (51,1% wobec 49,6% na koniec 2015 r.). Największa grupa z tej kategorii posiadała wykształcenie gimnazjalne i niższe tj. 29,3% (0,2 pkt proc. mniej niż na koniec 2015 r.). Co piąty bezrobotny posiadał wykształcenie policealne lub średnie zawodowe, bądź średnie ogólnokształcące. Dyplom uczelni wyższej posiadało 13,5% analizowanej grupy. Co trzeci młody bezrobotny na koniec 2016 roku posiadał maksymalnie roczny staż pracy. Kolejne liczne grupy tworzyły osoby bez stażu pracy (31,7%) oraz ze stażem od roku do 5 lat (30,7%). Najliczniejsza grupa do 30 roku życia pozostawała w rejestrach urzędów pracy od miesiąca do 3 miesięcy tj. 25,5%. Osoby zarejestrowane od ponad 2 lat stanowiły 11,8% ogółu Bezrobotni do 25 roku życia W rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec 2016 roku znajdowały się łącznie osoby bezrobotne do 25 roku życia wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 11,9% wszystkich (13,1% przed rokiem). W strukturze według płci przeważały kobiety osoby tj. 63,0% z analizowanej kategorii. Według danych z końca 2016 roku liczba najmłodszych wahała się od 43 osób w powiecie Miasto Świnoujście do 733 osób w powiecie szczecineckim. Inaczej prezentuje się sytuacja w przypadku analizy udziału do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych w powiecie. Średnia wojewódzka wyniosła 11,9%, a wśród powiatów udział badanych wahał się od 5,5% w Świnoujściu do 14,8% w powiatach choszczeńskim i świdwińskim. Najmniejszy odsetek młodych w ogóle zarejestrowanych notowano w powiatach grodzkich (mniej niż 10%). Tabela 3. Bezrobotni do 25 roku życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2015 i 2016 r. XII 2015 r. XII 2016 r. Powiat do 25 r. ż. Udział % w ogóle do 25 r. ż. Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Białogardzki , , ,2-0,1 Choszczeński , , ,3-1,8 Drawski , , ,5-1,4 Goleniowski , , ,2-2,2 Gryficki , , ,3 0,3 Gryfiński , , ,2-3,6 Kamieński , , ,4-1,7 Kołobrzeski , , ,1-1,3 Miasto Koszalin 339 8, , ,3-1,5 Koszaliński , , ,5-1,1 Łobeski , , ,5-0,6 Myśliborski , , ,2-2,2 7

8 Powiat do 25 r. ż. XII 2015 r. XII 2016 r. Udział % w ogóle do 25 r. ż. Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Policki , , ,4-0,3 Pyrzycki , , ,7-3,1 Sławieński , , ,4-1,1 Stargardzki , , ,2-3,3 Szczecinecki , , ,3-1,4 Świdwiński , , ,1-1,2 Miasto Świnoujście 68 7,0 43 5, ,8-1,5 Wałecki , , ,1-1,2 Miasto Szczecin 733 6, , ,2-0,2 Zachodniopomorskie , , ,4-1,2 W 2016 roku do ewidencji urzędów pracy włączono osób do 25 roku życia, a wyrejestrowano najmłodszych. Głównym powodem wyłączeń z ewidencji było podjęcie pracy osoby (45,3%), a następnie niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osoby (24,9%). Zdecydowana większość młodych osób podejmowała zatrudnienie niesubsydiowane 77,9%. Spośród subsydiowanych miejsc pracy najbardziej popularne były: podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 316 osób, podjęcie działalności gospodarczej 293 osoby, prace interwencyjne 259 osób, roboty publiczne 241 osób. W analizowanym roku na staż skierowano łącznie do 25 roku życia, zaś program szkoleń rozpoczęło 711 osób. Na czas wykonywania prac społecznie użytecznych wyłączono z ewidencji 109 osób. Najwięcej osób do 25 roku posiadało wykształcenie gimnazjalne lub niższe tj. 32,8%. Blisko co piąty bezrobotny posiadał wykształcenie średnie ogólnokształcące, policealne lub średnie zawodowe, bądź zasadnicze zawodowe. Dyplom uczelni wyższej posiadało 5,0% osób z analizowanej grupy. 41,8% najmłodszych na koniec 2016 roku nie posiadało jakiegokolwiek stażu pracy, o 4,7 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Największa grupa do 25 roku życia pozostawała w rejestrach urzędów pracy od miesiąca do 3 miesięcy tj. 27,6%. Osoby zarejestrowane od ponad 2 lat stanowiły 8,2% ogółu (o 0,2 pkt proc. więcej niż przed rokiem) Bezrobotni długotrwale Zbiorowość długotrwale w województwie zachodniopomorskim na koniec 2016 roku liczyła osób wobec osoby w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zarejestrowani stanowili 53,9% wszystkich (55,4% w grudniu 2015 r.). W strukturze według płci w tej grupie przeważały kobiety osoby tj. 59,3%. Osoby długotrwale bezrobotne tworzą kategorię ważną i wymagającą pilnego wsparcia w obszarze aktywizacji i poradnictwa zawodowego, gdyż według danych z bezrobocia rejestrowanego stanowią ponad połowę wszystkich. Najliczniejsza grupa długotrwale skupiona jest w największym mieście regionu czyli w Szczecinie osoby, zaś najmniejsza w powiecie grodzkim Świnoujście tj. 347 osób. Według danych z końca 2016 roku w 17 z 21 powiatów w regionie osoby długotrwale pozostające poza zatrud- 8

9 nieniem stanowiły ponad połowę wszystkich, przy czym w powiatach łobeskim i pyrzyckim długotrwałe bezrobocie dotyczyło ponad 60% zarejestrowanych osób. Odsetek analizowanej grupy na poziomie mniejszym niż 50% notowano w następujących powiatach: goleniowskim, gryfickim, kołobrzeskim, Miasto Świnoujście. W stosunku do danych z końca 2015 roku liczba długotrwale zwiększyła się jedynie w powiecie kamieńskim, o 25 osób. Spadki w liczbie długotrwale nie zawsze wiązały się ze spadkiem udziału tej grupy w ogóle. Wzrost udziału notowano w kolejnych powiatach: goleniowskim, drawskim, kołobrzeskim, szczecineckim, łobeskim, Miasto Świnoujście, kamieńskim. Największy spadek udziału długotrwale w ciągu 12 miesięcy notowano w Szczecinie, o 6,6 pkt proc. Tabela 4. Długotrwale bezrobotni w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2015 i 2016 r. XII 2015 r. XII 2016 r. Powiat długotrwale Udział % w ogóle długotrwale Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Białogardzki , , ,0-2,3 Choszczeński , , ,1-0,3 Drawski , , ,7 0,4 Goleniowski , , ,1 0,1 Gryficki , , ,6-4,2 Gryfiński , , ,8-0,1 Kamieński , ,2 25 1,6 2,4 Kołobrzeski , , ,8 0,6 Miasto Koszalin , , ,2-1,2 Koszaliński , , ,0-0,6 Łobeski , , ,3 0,8 Myśliborski , , ,5-1,4 Policki , , ,1-0,7 Pyrzycki , , ,6-0,4 Sławieński , , ,3-1,4 Stargardzki , , ,0-1,2 Szczecinecki , , ,0 0,7 Świdwiński , , ,7-4,6 Miasto Świnoujście , , ,5 2,3 Wałecki , , ,5-1,0 Miasto Szczecin , , ,3-6,6 Zachodniopomorskie , , ,3-1,5 W analizowanym roku zarejestrowano osób długotrwale, o osób mniej niż w 2015 roku. Wyłączenia z ewidencji dotyczyły osób z badanej grupy. Najwięcej osób długotrwale wyłączono z ewidencji z powodu podjęcia pracy osób tj. 39,2% z ogółu wyłączeń. W wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z rejestrów wykreślono osób tj. 20,7%. Zdecydowana większość długotrwale podjęła zatrudnienie niesubsydiowane 83,0%. Z subsydiowanych form zatrudnienia skorzystały łącznie w 2016 roku osoby. Najwięcej z nich zatrudniono w ramach robót publicznych tj osób, 720 osób zatrudniono przy pracach interwencyjnych, 489 osób podjęło pracę dzięki refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, a 432 osoby podjęły działalność gospodarczą. Z katalogu form aktywizacji zawodowej, nie wiążących się z zatrudnieniem, największą popularnością wśród osób długotrwa- 9

10 le cieszyły się prace społecznie użyteczne osób, a następnie programy stażu osób. Na szkolenia w analizowanym czasie skierowano 623 osoby długotrwale bezrobotne. Największą grupę długotrwale na koniec 2016 roku tworzyły osoby w wieku lata tj. 23,7%, a niewiele mniejsze w wieku lata (22,1%) i lata (19,8%). Wykształcenie gimnazjalne i niższe było najliczniej reprezentowane tj. 37,3%, a na kolejnym miejscu plasowały się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 27,2%. Dyplom uczelni wyższej posiadało 8,3% zarejestrowanych wobec 7,9% w ubiegłym roku. Najwięcej osób długotrwale dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat 21,6% i do roku czasu 21,0%. Stażu pracy nie posiadało 14,0% osób z analizowanej grupy. Prawie 38% długotrwale z regionu korzystało z pomocy urzędów pracy od ponad dwóch lat, a 29,3% od roku Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na koniec 2016 roku w rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowały się osoby powyżej 50 roku życia wobec osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 31,9% wszystkich (31,4% w grudniu 2015 r.). W strukturze zarejestrowanych według płci kobiety stanowiły 39,3% (8 249 zarejestrowanych) Najwięcej osób po 50 roku życia zamieszkiwało powiat Miasto Szczecin osób, zaś najmniej powiat Miasto Świnoujście 321 osób. Odsetek analizowanej grupy wahał się od 26,4% w powiecie świdwińskim do 41,0% w powiecie Miasto Świnoujście. W pięciu powiatach udział powyżej 50 roku życia był wyższy niż średnia wojewódzka wynosząca 31,9%. Spadki liczby po 50 roku życia w stosunku do danych z końca 2015 roku notowano we wszystkich powiatach, od 23 osób w powiecie łobeskim do osób w Szczecinie. Pomimo zmniejszenia się liczby w tej grupie w większości powiatów zaobserwowano wzrost ich udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Tabela 5. Bezrobotni powyżej 50 roku życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2015 i 2016 r. XII 2015 r. XII 2016 r. Powiat powyżej 50 r. ż. Udział % w ogóle powyżej 50 r. ż. Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Białogardzki , , ,2-1,2 Choszczeński , , ,0 2,0 Drawski , , ,7 1,0 Goleniowski , , ,9-0,9 Gryficki , , ,1 0,3 Gryfiński , , ,3 1,3 Kamieński , , ,8 0,1 Kołobrzeski , , ,8 0,5 Miasto Koszalin , , ,4-0,4 Koszaliński , , ,6 0,2 Łobeski , , ,1-0,1 Myśliborski , , ,7 1,5 Policki , , ,4-0,5 10

11 Powiat powyżej 50 r. ż. XII 2015 r. XII 2016 r. Udział % w ogóle powyżej 50 r. ż. Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Pyrzycki , , ,9 3,4 Sławieński , , ,3 1,0 Stargardzki , , ,5 0,6 Szczecinecki , , ,8-0,2 Świdwiński , , ,3-1,5 Miasto Świnoujście , , ,3 1,8 Wałecki , , ,0 2,1 Miasto Szczecin , , ,0 1,8 Zachodniopomorskie , , ,0 0,4 W ciągu 2016 roku do urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego zgłosiło się łącznie osób powyżej 50 roku życia, z kolei wyłączono z ewidencji w tym czasie osób. Spośród osób wyłączonych z ewidencji w analizowanym okresie czasu największa grupa podjęła pracę osób (43,6%), a osób wyrejestrowano z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (16,9%). Bezrobotni z grupy 50+ częściej podejmowali zatrudnienie niesubsydiowane 77,8%. Z subsydiowanych form zatrudnienia najwięcej osób skierowano do pracy w ramach robót publicznych osób. Znacznie mniejszą grupę osób zatrudniono przy pracach interwencyjnych 592 osoby oraz na miejscach utworzonych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 361 osób. Na otworzenie własnej subsydiowanej działalności gospodarczej zdecydowało się 175 osób powyżej 50 roku życia. Popularną formą aktywizacji nie związaną z zatrudnieniem były w tej grupie prace społecznie użyteczne, które zapoczątkowało osób. Na staż skierowano 795 osób, zaś szkolenia rozpoczęło 300 osób. Wśród powyżej 50 roku życia największą grupę na koniec 2016 roku tworzyły osoby z przedziału wiekowego lat, tj. 42,4%. Z analizy wykształcenia osób z badanej grupy wynika, że najwięcej z nich posiadało wykształcenie gimnazjalne lub niższe 40,1%, a co trzeci zarejestrowany dokumentował wykształcenie zasadnicze zawodowe. Dyplom uczelni wyższej posiadało 4,2%. Blisko 40% osób po 50 roku życia posiadało minimum 20-letni staż pracy. Z drugiej strony znikome, gdyż niespełna roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe miała co dziesiąta osoba z analizowanej grupy, a udokumentowanego stażu pracy nie posiadało 4,6% zarejestrowanych. Największa blisko 30% grupa zarejestrowanych pozostawała w rejestrach urzędów pracy w regionie od ponad dwóch lat Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej stanowią w stosunku do wcześniej opisanych grup kategorię zdecydowanie mniej liczną. Na koniec 2016 roku według zsumowanych danych z urzędów pracy z obszaru województwa zachodniopomorskiego liczyła ona 665 osób wobec 544 osób przed rokiem. Osoby z tej grupy stanowiły 1,0% wszystkich, a w jej strukturze według płci przeważały kobiety 357 osób tj. 53,7%. 11

12 Analizowana kategoria nie jest licznie reprezentowana w wojewódzkich statystykach z bezrobocia rejestrowanego i podobnie prezentuje się na poziomie powiatów. Znaczny odsetek tej grupy notowano w powiecie świdwińskim 10,0% (258 osób), a następnie z wyraźnie mniejszym udziałem w powiatach: Miasto Szczecin 2,9% (237 osób), wałeckim 2,4% (50 osób). Można przypuszczać, że nie wszyscy bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej zgłaszają ten fakt podczas rejestracji, dlatego też ich liczba wedle rejestrów jest niewielka. Tabela 6. Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2015 i 2016 r. XII 2015 r. XII 2016 r. Powiat korzystających Udział % korzystających Udział % (w liczbie ze świadczeń w ogóle ze świadczeń w ogóle osób) z pomocy z pomocy społecznej społecznej (w %) udziału (w pkt proc.) Białogardzki 0 0,0 24 0,7 24 x 0,7 Choszczeński 17 0,5 19 0,6 2 11,8 0,1 Drawski 40 0,9 23 0, ,5-0,3 Goleniowski 0 0,0 23 0,9 23 x 0,9 Gryficki 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Gryfiński 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Kamieński 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Kołobrzeski 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Miasto Koszalin 0 0,0 6 0,2 6 x 0,2 Koszaliński 0 0,0 7 0,2 7 x 0,2 Łobeski 0 0,0 3 0,1 3 x 0,1 Myśliborski 4 0,2 12 0, ,0 0,4 Policki 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Pyrzycki 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Sławieński 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Stargardzki 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Szczecinecki 0 0,0 2 0,0 2 x 0,0 Świdwiński 77 2, ,0 181 x 7,6 Miasto Świnoujście 0 0,0 1 0,1 1 x 0,1 Wałecki 12 0,5 50 2,4 38 x 2,0 Miasto Szczecin 394 3, , ,8-0,5 Zachodniopomorskie 544 0, , ,2 0,3 W 2016 roku zarejestrowano 909 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, a w wyniku podjęcia pracy wyrejestrowano w tym czasie 192 osoby znajdujące się w tej grupie. Co piąty zarejestrowany beneficjent świadczeń znajdował się w następujących przedziałach wiekowych według malejącego udziału w ogóle w badanej grupie: lata, lata, lat. Blisko połowa zarejestrowanych posiadała wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a uczelnię wyższą ukończyło 1,7% korzystających ze świadczeń. Osoby z badanej grupy charakteryzowały się niewielkim doświadczeniem zawodowym lub nie posiadały jakiegokolwiek stażu pracy. Dane dotyczące okresu pozostawania w rejestrach urzędów pracy pokazują, że najwięcej osób oczekiwało na zatrudnienie od ponad dwóch lat, a udział takich osób w ogóle grupy w skali roku zmniejszył się o 12,6 pkt proc. (z 34,0% na 21,4%). 12

13 2.6. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia Kolejną kategorię będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tworzą osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia. Wedle danych z końca 2016 roku do grupy tej kwalifikowały się osoby wobec osób na koniec 2015 roku. Osoby posiadające małe dzieci reprezentowały 17,9% ogółu w regionie. W grupie tej zdecydowaną większość stanowiły kobiety tj. 87,0%. i udział analizowanej kategorii są zróżnicowane na poziomie powiatów. Udział z tej grupy wynosił od 12,7% w powiecie sławieńskim do 23,0% w powiecie gryfińskim. W 11 powiatach odsetek był wyższy niż średnia dla regionu W większości powiatów notowano w skali roku spadek liczby opiekujących się małymi dziećmi. Tabela 7. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2015 i 2016 r. Powiat posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia XII 2015 r. XII 2016 r. Udział % w ogóle posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Białogardzki , , ,0 2,4 Choszczeński , , ,9 1,5 Drawski , , ,1 0,7 Goleniowski , ,2 16 3,6 2,1 Gryficki , , ,9 1,9 Gryfiński , ,0-9 -1,1 1,5 Kamieński , ,4 17 3,8 1,0 Kołobrzeski , , ,5 1,1 Miasto Koszalin , , ,8 1,4 Koszaliński , , ,6 2,0 Łobeski , ,0 23 5,6 1,3 Myśliborski , , ,4 0,5 Policki , , ,3 1,8 Pyrzycki , , ,9 1,6 Sławieński , , ,3-0,6 Stargardzki , , ,1 0,6 Szczecinecki , ,6 8 0,8 2,0 Świdwiński , , ,3 3,1 Miasto Świnoujście , ,4-5 -4,2 2,2 Wałecki , , ,7 2,0 Miasto Szczecin , , ,0 0,7 Zachodniopomorskie , , ,9 1,4 Z danych dotyczących skali rejestracji w analizowanej grupie wynika, że w 2016 roku zarejestrowano osoby. W wyniku podjęcia pracy wyłączono z ewidencji osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia. 13

14 W strukturze wiekowej rozpatrywanej grupy zauważalna jest znaczna przewaga osób w wieku lata 54,9%. Co piąta zarejestrowana osoba do 25 roku życia posiadała małe dziecko. Największa grupa zarejestrowanych dokumentowała wykształcenie gimnazjalne lub niższe 30,6%. Potwierdzonego stażu pracy nie posiadała 1 / 5 osób znajdujących się w grupie, a ponad połowa miała maksymalnie pięcioletnie doświadczenie na rynku pracy. Największa grupa pozostawała w rejestrach urzędów pracy od ponad dwóch lat 23,1% 2.7. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia Wraz z ostatnią nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do grona osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy włączono osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. W końcu 2016 roku w populacji znajdowało się 98 takich osób wobec 126 przed rokiem. Stanowiły one 0,1% ogółu. Opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym zgłaszały w znacznej większości bezrobotne kobiety tj. 89,8%. Analizowana grupa jest najmniej liczna spośród wyodrębnionych kategorii będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W regionie są powiaty w których na koniec 2016 roku nie kwalifikowała się do niej ani jedna osoba bezrobotna. Najwięcej rodziców posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia notowano w następujących powiatach: myśliborskim 21 osób, gryfiński 14 osób, gryficki 13 osób, stargardzkim 10 osób. Tabela 8. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2015 i 2016 r. Powiat posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. XII 2015 r. XII 2016 r. Udział % w ogóle posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Białogardzki 13 0,3 4 0, ,2-0,2 Choszczeński 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Drawski 5 0,1 3 0, ,0 0,0 Goleniowski 1 0,0 3 0, ,0 0,1 Gryficki 22 0,5 13 0, ,9-0,1 Gryfiński 18 0,5 14 0, ,2-0,1 Kamieński 6 0,2 7 0,2 1 16,7 0,0 Kołobrzeski 4 0,2 2 0, ,0-0,1 Miasto Koszalin 2 0,0 4 0, ,0 0,1 Koszaliński 1 0,0 0 0, ,0 0,0 Łobeski 2 0,1 0 0, ,0-0,1 Myśliborski 19 0,8 21 0,9 2 10,5 0,2 Policki 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Pyrzycki 1 0,0 0 0,0-1 x 0,0 Sławieński 0 0,0 0 0,0 0 x 0,0 Stargardzki 16 0,3 10 0, ,5-0,1 Szczecinecki 1 0,0 0 0, ,0 0,0 Świdwiński 4 0,1 5 0,2 1 25,0 0,1 14

15 Powiat posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. XII 2015 r. XII 2016 r. Udział % w ogóle posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Miasto Świnoujście 6 0,6 5 0, ,7 0,0 Wałecki 1 0,0 2 0, ,0 0,1 Miasto Szczecin 4 0,0 5 0,1 1 25,0 0,0 Zachodniopomorskie 126 0,2 98 0, ,2 0,0 W 2016 roku zarejestrowano 144 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. W tym czasie pracę znalazły 73 osoby z tej grupy. Najwięcej osób posiadających dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia na koniec 2016 roku zawierało się w przedziale wiekowym lata tj. 44,9%. Blisko 40% zarejestrowanych osób posiadało wykształcenie gimnazjalne, bądź niższe, a wyższe dokumentowało 8,2% osób z analizowanej grupy. Najwięcej osób potwierdziło dokumentami doświadczenie zawodowe wynoszące od 5 do 10 lat 27,6% (wzrost o 9,3 pkt proc. w skali roku). Z danych dotyczących czasu pozostawania w rejestrach urzędów pracy wynika, że prawie 38% osób opiekujących sie dzieckiem niepełnosprawnym oczekiwało na zatrudnienie od ponad roku, w tym 15,3% od przeszło 2 lat Bezrobotni niepełnosprawni Na koniec 2016 roku w ewidencji urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowały się łącznie osoby bezrobotne niepełnosprawne wobec osób w ubiegłym roku. Analizowana grupa stanowiła 5,2% wszystkich (4,9% na koniec 2015 r.). Wśród niepełnosprawnych znajdowało się kobiet, stanowiących 46,2% grupy. W ciągu 2016 roku do rejestrów urzędów pracy w województwie włączono osób niepełnosprawnych (5 928 w ubiegłym roku), zaś pracę w tym czasie podjęły osoby z rozpatrywanej kategorii osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Z analizy liczby niepełnosprawnych na poziomie powiatów na koniec 2016 roku wynika, że ich liczba w rejestrach wahała się od 23 osób w Świnoujściu do 488 osób w Szczecinie. W przypadku udziału badanej grupy wynosił on od 2,1% wśród z powiatu łobeskiego do 8,8% w populacji z Koszalina. W porównaniu z danymi z końca 2015 roku w prawie wszystkich powiatach notowano spadek liczby niepełnosprawnych, z których największy w Koszalinie, o 80 osób. Odmiennie prezentuje się sytuacja w kwestii udziału tej grupy w ogólnej liczbie. W stosunku do danych z 2015 roku zaobserwowano wzrost udziału niepełnosprawnych w 11 powiatach, a największy w Szczecinie o 1,2 pkt proc. 15

16 Tabela 9. Bezrobotni niepełnosprawni w powiatach województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2015 i 2016 r. XII 2015 r. XII 2016 r. Powiat niepełnosprawnych Udział % w ogóle niepełnosprawnych Udział % w ogóle (w liczbie osób) (w %) udziału (w pkt proc.) Białogardzki 252 6, , ,0-0,6 Choszczeński 101 3,0 88 3, ,9 0,0 Drawski 149 3, , ,9-0,4 Goleniowski 141 5, , ,9-0,6 Gryficki 156 3, , ,7 0,6 Gryfiński 195 5, , ,2 0,0 Kamieński 89 2,9 79 2, ,2-0,2 Kołobrzeski 120 4, , ,8 0,0 Miasto Koszalin 377 9, , ,2-0,3 Koszaliński 198 4, , ,6 0,5 Łobeski 47 1,8 54 2,1 7 14,9 0,3 Myśliborski 182 7, ,7-8 -4,4 0,5 Policki 105 4,3 97 4,6-8 -7,6 0,3 Pyrzycki 91 3,7 60 3, ,1-0,7 Sławieński 206 5, ,4 5 2,4 0,8 Stargardzki 319 6, , ,4 0,2 Szczecinecki 371 6, , ,5 0,5 Świdwiński 129 4,0 90 3, ,2-0,5 Miasto Świnoujście 26 2,7 23 2, ,5 0,2 Wałecki 109 4, ,4 2 1,8 0,9 Miasto Szczecin 561 4, , ,0 1,2 Zachodniopomorskie , , ,6 0,2 osób niepełnosprawnych wzrasta z wiekiem i prawidłowość ta jest zauważalna w statystykach dotyczących bezrobocia rejestrowanego, gdzie najliczniej reprezentowaną grupę na koniec 2016 roku tworzyły osoby w wieku lat (25,1%), a następnie w wieku lata (23,6%). Udział osób niepełnosprawnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym wyniósł łącznie ponad 70%. Co piąty niepełnosprawny bezrobotny dokumentował staż pracy od 10 do 20 lat. Doświadczenia na rynku pracy nie posiadała co dziesiąta osoba z analizowanej kategorii. Najliczniejsza grupa niepełnosprawnych znajdowała się w rejestrach urzędów pracy w regionie od ponad dwóch lat 28,1%. Osoby niepełnosprawne mają większy problem ze znalezieniem zatrudnienia w porównaniu z osobami sprawnymi z powodu posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz przyczyny niepełnosprawności. Spośród znajdujących się w urzędach pracy niepełnosprawnych na koniec 2016 roku, największa grupa posiadała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności 72,1%. Znaczny stopień niepełnosprawności dotyczył 1,8% zarejestrowanych niepełnosprawnych, a umiarkowany 26,1%. Dodatkową istotną barierą w podjęciu pracy może być przyczyna niepełnosprawności. Najwięcej osób niepełnosprawnych dokumentowało niepełnosprawność z powodu upośledzenia narządu ruchu 31,4%. Liczne grupy w statystykach bezrobocia rejestrowanego tworzyły także osoby z chorobami psychicznymi, chorobami układu oddechowego i układu krążenia i chorobami neurologicznymi (po około 10%). 16

17 Podsumowanie Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w ostatnich latach, w dalszym ciągu w rejestrach urzędów pracy w regionie znajduje się znaczne grono osób gotowych podjąć pracę. Pomorze Zachodnie plasuje się wysoko pod względem stopy bezrobocia w grupie województw, a aktywność zawodowa jego mieszkańców jest mniejsza niż średnia w kraju. Niepokojącym faktem jest także wzrost liczby osób biernych zawodowo. Dynamiczny rynek pracy wymaga od pracowników doświadczenia i kompetencji oraz elastyczności i chęci do zmian, nierzadko przekwalifikowania się. Szczególnym wsparciem powinny być tutaj objęte wchodzące na rynek pracy osoby młode oraz osoby starsze, które mimo posiadanego doświadczenia także mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Dodatkowo wydłużenie wieku emerytalnego w kontekście obserwowanych zmian demograficznych spowodowało wzrost liczby w najstarszych grupach wiekowych. Szczególnego wsparcia oczekują osoby długotrwale bezrobotne, które stanowią ponad połowę wszystkich zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim. Znaczne oddalenie od rynku pracy przekłada się na problem w poszukiwaniu pracy i bierność zawodową. Osoby długotrwale bezrobotne często muszą uzupełniać, poszerzać lub aktualizować swoje kwalifikacje. Pozostawanie poza zatrudnieniem w długim okresie nierzadko wpływa na zniechęcenie i brak podjęcia jakichkolwiek kroków w kierunku zatrudnienia. Dodatkowa pomoc wskazana jest również dla osób niepełnosprawnych, które w porównaniu z osobami sprawnymi, znajdują się na gorszej pozycji ze względu na swój stopień i rodzaj niepełnosprawności. Dlatego też, powyższe grupy w myśl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwalifikowane są do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W strukturze ludności województwa i wśród zarejestrowanych według płci przeważają kobiety. W ostatnim czasie mimo spadku liczby kobiet w regionie wzrasta ich przewaga udział w ogóle. Pomimo lepszego wykształcenia charakteryzują się one w porównaniu z mężczyznami zdecydowane niższą aktywnością zawodową. Kobiety częściej także dotyka długotrwałe bezrobocie. Instrumenty i usługi rynku pracy powinny w ramach określonych potrzeb dawać osobom bezrobotnym możliwość zdobycia doświadczenia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji. Istotne znaczenie ma także poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wspieranie mobilności osób poszukujących pracy, a z drugiej strony promowanie ich zatrudnienia wśród pracodawców. 17

18 Aneks statystyczny TABLICA 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Rejestracje Podjęcia pracy Stan na koniec miesiąca I - XII I - XII XII 2015 r r. (liczba) (w %) 2015 r r. (liczba) (w %) 2015 r r. (liczba) (w %) Ogółem , , ,2 do 30 roku życia , , ,2 w tym do 25 roku życia , , ,4 długotrwale bezrobotne , , ,3 powyżej 50 roku życia , , ,0 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej , , ,2 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia , , ,9 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia , , ,2 niepełnosprawni , , ,6 18

19 TABLICA 2. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH KOBIET BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Kobiety będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Rejestracje Podjęcia pracy Stan na koniec miesiąca I - XII I - XII XII 2015 r r. (liczba) (w %) 2015 r r. (liczba) (w %) 2015 r r. (liczba) (w %) Ogółem , , ,7 do 30 roku życia , , ,5 w tym do 25 roku życia , , ,7 długotrwale bezrobotne , , ,5 powyżej 50 roku życia , , ,0 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej , , ,3 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia , , ,9 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia , , ,3 niepełnosprawne , , ,6 19

20 Ogółem będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni TABLICA 3. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA KONIEC GRUDNIA 2016 R. Powiat Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie

21 Kobiety będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawne TABLICA 4. BEZROBOTNE KOBIETY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA KONIEC GRUDNIA 2016 R. Powiat Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie

22 Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawne TABLICA 5. UDZIAŁ % KOBIET W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA KONIEC GRUDNIA 2016 R. Powiat Białogardzki 53,1% 62,1% 60,6% 55,0% 37,1% 41,7% 82,9% 50,0% 40,7% Choszczeński 60,3% 65,0% 62,8% 65,0% 40,2% 47,4% 92,3% x 46,6% Drawski 55,3% 63,4% 63,2% 58,2% 40,2% 47,8% 83,6% 100,0% 48,1% Goleniowski 60,1% 68,6% 65,4% 64,2% 41,0% 69,6% 89,6% 100,0% 56,6% Gryficki 55,9% 62,0% 59,5% 59,7% 39,2% x 89,3% 100,0% 46,6% Gryfiński 59,2% 69,4% 64,2% 61,8% 37,9% x 91,9% 85,7% 49,2% Kamieński 55,6% 61,9% 57,8% 57,5% 41,1% x 86,5% 85,7% 48,1% Kołobrzeski 55,0% 65,7% 65,9% 56,5% 37,2% x 91,6% 100,0% 43,9% Miasto Koszalin 50,6% 64,3% 58,8% 49,8% 37,3% 66,7% 82,4% 100,0% 41,4% Koszaliński 60,9% 70,0% 65,3% 65,0% 44,0% 71,4% 84,9% x 48,0% Łobeski 58,5% 67,3% 64,2% 62,6% 39,4% 66,7% 91,1% x 37,0% Myśliborski 56,9% 70,2% 66,0% 61,5% 33,1% 50,0% 89,8% 95,2% 37,9% Policki 63,0% 68,6% 65,8% 66,9% 46,6% x 92,9% x 61,9% Pyrzycki 58,5% 69,2% 65,2% 61,0% 37,4% x 91,5% x 51,7% Sławieński 51,3% 60,3% 60,0% 50,9% 35,1% x 89,7% x 50,7% Stargardzki 59,2% 67,5% 65,9% 62,0% 41,3% x 87,9% 80,0% 45,9% Szczecinecki 58,3% 61,5% 58,1% 62,5% 45,0% 0,0% 82,1% x 53,9% Świdwiński 56,5% 61,8% 60,5% 61,0% 40,1% 60,1% 83,4% 100,0% 52,2% Miasto Świnoujście 51,1% 65,8% 76,7% 51,0% 39,3% 100,0% 85,0% 60,0% 26,1% Wałecki 63,6% 73,0% 69,9% 69,2% 45,5% 72,0% 85,4% 100,0% 43,2% Miasto Szczecin 52,4% 68,2% 67,2% 53,2% 35,9% 43,0% 85,1% 100,0% 40,2% Zachodniopomorskie 56,6% 65,6% 63,0% 59,3% 39,3% 53,7% 87,0% 89,8% 46,2% 22

23 Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawne TABLICA 6. UDZIAŁ % POSZCZEGÓLNYCH GRUP BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA KONIEC GRUDNIA 2016 R. Powiat Białogardzki 86,4% 25,9% 13,0% 58,2% 28,9% 0,7% 20,2% 0,1% 5,6% Choszczeński 86,3% 28,9% 14,8% 58,7% 28,3% 0,6% 17,9% 0,0% 3,0% Drawski 86,5% 26,6% 13,7% 56,8% 31,4% 0,7% 18,3% 0,1% 3,0% Goleniowski 80,2% 26,5% 13,5% 45,6% 31,1% 0,9% 18,2% 0,1% 4,5% Gryficki 81,9% 27,6% 14,4% 48,9% 30,1% 0,0% 15,9% 0,4% 4,4% Gryfiński 86,9% 25,8% 13,3% 59,2% 30,3% 0,0% 23,0% 0,4% 5,2% Kamieński 83,0% 26,1% 11,9% 53,2% 30,5% 0,0% 15,4% 0,2% 2,6% Kołobrzeski 80,0% 24,8% 11,7% 41,8% 33,3% 0,0% 17,8% 0,1% 4,8% Miasto Koszalin 84,1% 17,3% 6,7% 55,3% 37,8% 0,2% 14,9% 0,1% 8,8% Koszaliński 85,1% 24,4% 12,0% 55,6% 30,6% 0,2% 21,0% 0,0% 5,2% Łobeski 86,4% 28,6% 14,5% 60,4% 28,1% 0,1% 17,0% 0,0% 2,1% Myśliborski 86,6% 25,7% 12,8% 53,5% 31,9% 0,5% 22,6% 0,9% 7,7% Policki 82,5% 25,0% 11,2% 51,5% 29,8% 0,0% 18,0% 0,0% 4,6% Pyrzycki 86,5% 25,2% 13,1% 61,6% 30,9% 0,0% 18,2% 0,0% 3,0% Sławieński 83,2% 25,0% 12,7% 53,3% 33,9% 0,0% 12,7% 0,0% 6,4% Stargardzki 83,0% 26,5% 13,0% 52,5% 28,3% 0,0% 15,9% 0,2% 6,4% Szczecinecki 87,5% 27,2% 14,1% 57,7% 29,0% 0,0% 18,6% 0,0% 6,9% Świdwiński 85,5% 29,4% 14,8% 50,3% 26,4% 10,0% 21,4% 0,2% 3,5% Miasto Świnoujście 77,8% 14,2% 5,5% 44,3% 41,0% 0,1% 14,4% 0,6% 2,9% Wałecki 85,4% 23,2% 11,6% 53,4% 31,9% 2,4% 20,5% 0,1% 5,4% Miasto Szczecin 82,7% 14,9% 6,1% 51,0% 39,9% 2,9% 16,5% 0,1% 6,0% Zachodniopomorskie 84,4% 24,3% 11,9% 53,9% 31,9% 1,0% 17,9% 0,1% 5,2% 23

24 z tego z przyczyn z tego z tego w tym TABLICA 7. BILANS BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 I 2016 R. Wyszczególnienie 2015 r r. ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem (w liczbie osób) kobiety (w liczbie osób) Osoby do 30 roku życia zarejestrowane w urzędach pracy Osoby do 30 roku życia wyłączone z ewidencji podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej w tym w ramach PAI skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki nabycia praw emerytalnych lub rentowych innych

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy,

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy, Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2011 roku - 1 Szczecin 2011 Wstęp Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ SZCZECIN 2016 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim 214 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 215 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku Szczecin, maj 2016 rok SPIS TREŚCI 1 BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI) Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2 21. Zwiększająca się liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 708/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 R. Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2017

Analiza rynku pracy. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2017 Analiza rynku pracy 2016 województwa zachodniopomorskiego Wydział Badań i Analiz Szczecin 2017 1 WSTĘP... 3 1. SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2016 ROKU... 4 1.1. BEZROBOCIE W POLSCE WEDŁUG EUROSTAT... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Szczecin, kwiecień 2012 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2012

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2012 211 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 212

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2014

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2014 213 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 214

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec marca 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec października 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo