U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy..."

Transkrypt

1 U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: reprezentowaną przez Prezesa Spółki Pana Dariusza Dołegę, zwanym dalej 4system a. z siedzibą w. reprezentowanym przez zwanym dalej "Organizatorem, uwzględniając wniosek Organizatora na zorganizowanie stażu zawarto umowę o następującej treści: 1 1. Organizator zorganizuje staż, bez nawiązywania stosunku pracy, dla niżej wymienionej osoby bezrobotnej skierowanej przez 4system Polska Sp. z o. o. tj: Pani/u..... ur zam na okres od.... r. do r. na stanowisku... w Organizator zapewni realizację stażu osobie wymienionej w 1 pkt 1 ppkt 1, w godzinach od do zgodnie z ustalonym programem stażu, stanowiącym integralną część niniejszej umowy Zał. Nr Opiekunem osoby bezrobotnej wymienionej w 1 pkt 1 ppkt 1 będzie Pani (i) Do obowiązków opiekuna osoby bezrobotnej odbywającej staż należy: 1) udzielanie osobie bezrobotnej wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań; 2) poświadczanie własnym podpisem prawdziwości informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu sporządzonym przez osobę bezrobotną, po zakończonym stażu. 2 Firma 4system Polska Sp. z o. o. zobowiązuje się w szczególności do: 1. Skierowania osoby bezrobotnej, przed podjęciem stażu, na badania lekarskie w celu stwierdzenia ogólnej zdolności osoby bezrobotnej do wykonywania pracy określonej w programie. 2. Poinformowania bezrobotnego o obowiązku: 1) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu, 2) stosowania się do poleceń organizatora i opiekuna, jeżeli nie są sprzeczne z prawem, 3) przestrzegania ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy, 4) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, 5) sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu, 3. Wydania skierowania osobie bezrobotnej do odbycia stażu. 4. Wypłaty stypendium osobie bezrobotnej odbywającej staż zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy za osobę odbywającą staż. 6. Sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu przez osobę bezrobotną. 7. Wydania osobie bezrobotnej zaświadczenia o odbytym stażu (na podstawie przedłożonego przez osobę bezrobotną sprawozdania z przebiegu stażu wystawionego przez organizatora). 8. Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniedbania, czy też niedopełnienie obowiązków popełnione zarówno przez Stażystę jak i przez Zakład Pracy, a także za ewentualne wady w treści programu stażu zawodowego oraz inne okoliczności wynikające z faktu odbywania stażu zawodowego przez Stażystę w Zakładzie Pracy.

2 3 1. Organizator zobowiązuje się do: 1) Przyjęcia na staż skierowanej przez 4system Polska Sp. z o. o. osoby bezrobotnej wymienionej w 1 pkt 1 ppkt 1. 2) Zapoznania osoby bezrobotnej z programem stażu i opracowanie programu stażu, a także zapewnienia ochrony danych osobowych stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3) Zapewnienia osobie bezrobotnej bezpiecznych i higienicznych warunków do wykonywania czynności i zadań, w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez osobę bezrobotną umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu. 4) Zaznajomienia osoby bezrobotnej z jej obowiązkami i uprawnieniami. 5) Zapewnienia osobie bezrobotnej profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników. 6) Przeszkolenia osoby bezrobotnej na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy. W przypadku Organizatora, który nie jest zobowiązany do wprowadzenia w swoim przedsiębiorstwie regulaminu pracy (zatrudniający do 20 osób) powinien ustalić zakres obowiązków i uprawnień stażysty, o których mowa w punkcie 4 w formie pisemnej. 7) Przydzielenia osobie bezrobotnej na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych, regeneracyjnych lub wzmacniających. 8) Niezwłocznego poinformowania na piśmie 4system Polska Sp. z o. o. o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu stażu oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu. 9) Ewidencjonowania czasu odbywania stażu przez osobę bezrobotna na druku,,lista obecności stanowiącym załącznik do umowy: Zał. 2 i dostarczenia do Biura Projektu 4system Polska Sp. z o. oryginału listy obecności, nie później niż do 2 go dnia następnego miesiąca a w przypadku absencji chorobowej stażysty oryginału zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA nie później niż do 2 dnia następnego miesiąca. 10) Umożliwienia stażyście zgłaszania się do 4system Polska Sp. z o. o., w celu złożenia wymaganych dokumentów i odbioru stypendium. 11) Udzielenia dni wolnych na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Wnioski należy dostarczyć wraz z listą obecności do 2 dnia następnego miesiąca. 12) Niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu stażu wydania bezrobotnemu sprawozdania zawierającego informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy na danym stanowisku. (załącznik nr 3) 13) Jeżeli osoba odbywająca staż ulegnie wypadkowi Organizator zobowiązany jest do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym do sporządzenia karty wypadku z trzech egzemplarzach z których: 1) pierwszy egzemplarz przekazuje poszkodowanemu, 2) drugi egzemplarz pozostaje u Organizatora, 3) trzeci egzemplarz przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych system Polska Sp. z o. o. na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż może rozwiązać z Organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nie realizowania przez Organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu Organizatora stażu, zawiadamiając go na piśmie. 2. 4system Polska Sp. z o. o. na wniosek Organizatora lub po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu

3 bezrobotnego może pozbawić osobę bezrobotną możliwości kontynuowania stażu w przypadku: 1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy, 2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych. 3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu system Polska Sp. z o. o. na wniosek Organizatora, osoby bezrobotnej może pozbawić osobę bezrobotną możliwości kontynuowania stażu w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację programu stażu. 2. Niniejsza umowa wygasa z dniem pozbawienia osoby bezrobotnej możliwości kontynuowania stażu z przyczyn wymienionych w 4, 5 pkt 1 oraz w przypadku pozbawienia statusu osoby bezrobotnej, z przyczyn wymienionych w Ustawie w tym, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę odbywającą staż. 6 4system Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontroli Organizatora w zakresie prawidłowości wykonania niniejszej umowy. 7 W przypadku nie dotrzymania przez Organizatora warunków niniejszej umowy, 4system Polska Sp. z o.o. może odstąpić od wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając Organizatora na piśmie. 8 Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej (pod rygorem nieważności) i mogą być dokonywane w formie aneksu do umowy. 9 Strony poddają rozstrzyganie sporów z niniejszej umowy pod orzecznictwo sądu właściwego dla siedziby 4system Polska Sp. z o. o. 10 W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142 poz. 1160). 3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) 4. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron podpis i pieczęć podpis i pieczęć 4sytem Polska Sp. z o.o. Organizatora

4 Załącznik Nr 1 PROGRAM STAŻU nazwa stanowiska Opiekun osoby/osób objętej/ych programem stażu: imię i nazwisko zajmowane stanowisko: telefon służbowy: Opis i zakres zadań wykonywanych przez osobę bezrobotną:.. Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:.. Strony zgodnie oświadczają, że zrealizowanie w/w programu stażu, umożliwi osobie bezrobotnej samodzielne wykonywanie pracy na danym stanowisku lub w zawodzie. Zmiana programu stażu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy (podpis i pieczątka Organizatora) ( 4system Sp. z o.o. ) Zapoznałem/am się z programem stażu:. Podpis osoby bezrobotnej

5 LISTA OBECNOŚCI Załącznik 2 MIESIĄC NAZWISKO I IMIĘ BEZROBOTNEGO... Dzień Podpis bezrobotnego Uwagi Organizatora stażu Symbole do stosowania w liście obecności: W dzień wolny przysługujący po 30 dniach kalendarzowych stażu U dzień wolny usprawiedliwiony niepłatny udzielony na wniosek osoby bezrobotnej C zwolnienie lekarskie NN nieobecność nieusprawiedliwiona Wn dzień wolny za pracę w soboty, niedziele i święta (podać datę) /Podpis i pieczęć Organizatora/

6 Załącznik 3 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU (wypełnia Organizator Stażu wspólnie z Uczestnikiem Stażu) 1. Imię i nazwisko bezrobotnego: Stanowisko na stażu: 3. Miejsce odbywania stażu: 4. Opiekun bezrobotnego: Okres stażu: od... do Rodzaj wykonywanych zadań w okresie odbywania stażu: 7. Uzyskane kwalifikacje lub umiejętności zawodowe: (podpis Uczestnika Stażu) (podpis i pieczęć organizatora )

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo