Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010

2 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wyróŝnia kategorię osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zalicza do nich bezrobotnych, którzy ze względu na określone uwarunkowania mają znacznie utrudnione wejście na rynek pracy. W szczególnej sytuacji na rynku pracy są: bezrobotni do 25 ; bezrobotni długotrwale tj. pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania staŝu i przygotowania zawodowego dorosłych; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyŝej 50 ; bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych tj. nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu; bezrobotni bez doświadczenia zawodowego tj. nieposiadający doświadczenia zawodowego uzyskanego w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy; bezrobotni bez wykształcenia średniego; bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; bezrobotni niepełnosprawni tj. osoby niepełnosprawne, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub słuŝbie; bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Wobec ww. grup ustawa zezwala na stosowanie dodatkowych instrumentów rynku pracy, promujących ich zatrudnienie i wspierających ich aktywizację. Dotyczy to równieŝ osób, które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27. Na koniec czerwca 2010 roku w urzędach pracy zarejestrowane były osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Stanowiły one 91,7% wszystkich bezrobotnych. W strukturze badanej grupy według płci, większość stanowili męŝczyźni tj. 50,5%. Tabela 1. Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Udział osób miesiąc Liczba osób będących będących Liczba w szczególnej sytuacji w szczególnej bezrobotnych na rynku pracy sytuacji na rynku pracy(%) styczeń ,0 luty ,9 marzec ,9 kwiecień ,8 maj ,8 czerwiec ,7 2

3 Tabela 2. Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiatach Powiat Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 2010 roku Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Udział osób w szczególnej sytuacji (%) Łobeski ,3 Choszczeński ,4 Kamieński ,7 Koszaliński ,7 Policki ,5 Drawski ,3 Sławieński ,0 Świdwiński ,0 Białogardzki ,9 Gryficki ,8 Pyrzycki ,8 Gryfiński ,4 Myśliborski ,1 Szczecinecki ,9 Wałecki ,7 Zachodniopomorskie ,7 Goleniowski ,5 Kołobrzeski ,0 Stargardzki ,8 Miasto Świnoujście ,5 Miasto Koszalin ,5 Miasto Szczecin ,5 Najmniejszy odsetek osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec czerwca 2010 roku notowano w powiatach grodzkich tj. Szczecin i Koszalin po 88,5%, Świnoujście 90,5%. Największy udział badanej grupy zaobserwowano w powiecie łobeskim 95,3%. Wykres 1. Liczba rejestracji osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2010 roku Bez wykształcenia średniego Długotrwale bezrobotne Bez doświadczenia zawodowego Bez kwalifikacji zawodowych Do 25 PowyŜej 50 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełno-sprawni Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego W I półroczu 2010 roku najwięcej bezrobotnych zostało zarejestrowanych w kategorii osób bez wykształcenia średniego osoby. Ponadto, powyŝej 20 tys. osób zarejestrowano w kategoriach: długotrwale bezrobotni, bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych, do 25. 3

4 Z analizy danych dotyczących podjęć pracy przez osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wynika, iŝ najwięcej wśród podejmujących zatrudnienie stanowili bezrobotni bez wykształcenia średniego osoby. Kolejną grupę, w której notowano duŝą liczbę podjęć pracy, (aczkolwiek o 10 tys. mniejszą, niŝ w grupie osób bez wykształcenia średniego) stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Wykres 2. Osoby będące w szczególnej sytuacji, które podjęły pracę w I półroczu 2010 roku Bez wykształcenia średniego Długotrwale bezrobotne Bez kwalifikacji zawodowych Do 25 Bez doświadczenia zawodowego PowyŜej 50 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Kobiety, które nie podjęły zatrudnieniu po urodzeniu dziecka Niepełno-sprawni Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stan na dzień r , , , ,0 30,0 % , ,0 0 Do 25 roku Ŝycia Które ukończy ły szkołę wyŝszą, do 27 roku Ŝycia Długotr wale bezrobo tne Kobiety, które nie podjęły zatrudni enia po urodzeni u dziecka PowyŜej 50 roku Ŝycia Bez kwalifika cji zawodo wych Bez doświad czenia zawodo wego Bez wykształ cenia średnieg o Samotni e wychow ujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Które po odbyciu kary pozbawi enia wolności nie podjęły zatrudni enia Niepełn osprawn i Liczba bezrobotnych Udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych 18,5 0,8 42,5 11,6 24,6 29,2 26,1 63,0 12,5 2,3 3,9 0,02 Po zakończ eniu realizacj i kontrakt u socjalne go 0,0 Według stanu na koniec czerwca br. największą grupę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, tworzyły osoby bez wykształcenia średniego osoby tj. 63,0% wszystkich bezrobotnych oraz osoby długotrwale bezrobotne osób tj. 42,5% bezrobotnych. 4

5 Bilans i struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 W I półroczu 2010 roku w urzędach pracy zarejestrowano łącznie osoby do 25, a wyłączono z ewidencji osób. Tabela 3. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji bezrobotnych* osób do 25 w I półroczu 2010 roku miesiąc RóŜnica między liczbą Wyłączenia Rejestracje rejestracji, a liczbą z ewidencji* wyłączeń z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec styczeń - czerwiec 2010 r *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Tabela 4. Bilans bezrobotnych do 25 w I półroczu 2010 roku Wyszczególnienie razem kobiety udział % kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,6 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,3 podjęcia pracy w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,0 niesubsydiowanej ,2 w tym pracy sezonowej ,3 subsydiowanej ,9 prac interwencyjnych ,5 robót publicznych ,3 podjęcia działalności gospodarczej ,5 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,1 inne 2 0 0,0 rozpoczęcia szkolenia ,9 rozpoczęcia staŝu ,6 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,0 rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,9 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,0 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,3 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,7 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,4 podjęcia nauki ,2 ukończenia 60/65 lat 0 0 x nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,5 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 0 0 x innych ,3 z tego z przyczyn z tego z tego Głównym powodem wyłączeń z ewidencji osób do 25 w badanym okresie było niepotwierdzenie gotowości do pracy osób (35,2%), a w dalszej kolejności podjęcie pracy osób (29,5%), w tym zatrudnienie niesubsydiowane stanowiło 80,7%. 5

6 Z prac subsydiowanych najpopularniejszą formę zatrudnienia stanowiły roboty publiczne (463 osoby). Na staŝ w I półroczu 2010 roku skierowano osoby do 25, w tym 66,6 % stanowiły kobiety. Program szkoleń rozpoczęło osób. Z analizy zbiorowości osób bezrobotnych do 25 na koniec czerwca 2010 roku wynika, iŝ najwięcej z nich posiada: najniŝszy poziom wykształcenia tj. gimnazjalne i niŝsze (34,1%), nie posiada staŝu pracy (55,6%), pozostaje poza zatrudnieniem średnio od 6 do 12 miesięcy (25,5%) Wykres 4. Bezrobotni do 25 według wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2010 roku wyŝsze 2195 policealne,średnie zawodowe 567 średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat bez staŝu do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesiące powyŝej 24 miesięcy wykształcenie staŝ pracy czas pozostawania bez pracy Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. Tabela 5. Struktura bezrobotnych do 25 według wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2009 i 2010 roku Wyszczególnienie RóŜnica VI 2009 VI 2010 (VI (%) (%) VI 2009) wyŝsze 4,0 4,1 0,1 policealne, średnie zawodowe 20,5 19,4-1,0 wykształcenie średnie ogólnokształcące 25,7 25,2-0,5 zasadnicze zawodowe 17,2 17,2 0,0 gimnazjalne i poniŝej 32,7 34,1 1,4 do 1 roku 21,2 22,0 0,8 staŝ pracy 1-5 lat 21,5 21,4 0, lat 1,2 0,9-0,3 bez staŝu 56,2 55,6-0,6 do 1 miesiąca 20,2 15,8-4,4 1-3 miesiące 24,6 21,5-3,0 3-6 miesięcy 23,8 22,0-1, miesięcy 19,5 25,5 6, miesiące 8,0 12,1 4,2 powyŝej 24 miesięcy 4,1 3,1-0,9 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. czas pozostawania bez pracy 6

7 Bezrobotni powyŝej 50 W I półroczu 2010 roku w urzędach pracy zarejestrowano łącznie osób powyŝej 50, a wyłączono z ewidencji osób. Tabela 6. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji bezrobotnych* osób po 50 w I półroczu 2010 roku miesiąc RóŜnica między liczbą Wyłączenia z Rejestracje rejestracji, a liczbą ewidencji* wyłączeń z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec styczeń - czerwiec 2010 r *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Tabela 7. Bilans bezrobotnych powyŝej 50 w I półroczu 2010 roku Wyszczególnienie razem kobiety udział % kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,2 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,3 podjęcia pracy w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,4 niesubsydiowanej ,4 w tym pracy sezonowej ,7 subsydiowanej ,2 prac interwencyjnych ,1 robót publicznych ,0 podjęcia działalności gospodarczej ,8 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,0 inne ,0 rozpoczęcia szkolenia ,8 rozpoczęcia staŝu ,4 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,0 rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,6 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,7 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,4 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,3 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,9 podjęcia nauki ,3 ukończenia 60/65 lat ,9 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,2 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,6 innych ,2 z tego z przyczyn z tego z tego Dominującym powodem wyłączeń z ewidencji osób powyŝej 50 w I półroczu było podjęcie pracy osoby. Z zatrudnienia subsydiowanego najpopularniejszą formę stanowiły roboty publiczne osoby. Drugim znaczącym powodem wyłączeń było niepotwierdzenie gotowości do pracy osoby. W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, oprócz wspomnianych wcześniej robót publicznych, duŝa grupa rozpoczęła prace społecznie uŝyteczne osób. Na staŝ 7

8 skierowano 722 osoby, w tym 56,4% stanowiły kobiety, z kolei szkolenia rozpoczęło 701 osób. Wykres 5. Bezrobotni powyŝej 50 według wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2010 roku wyŝsze 3577 policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez staŝu do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesiące powyŝej 24 miesięcy wykształcenie staŝ pracy czas pozostawania bez pracy Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. Tabela 8. Struktura bezrobotnych powyŝej 50 według wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2009 i 2010 roku Wyszczególnienie RóŜnica VI 2009 VI 2010 (VI (%) (%) VI 2009) wyŝsze 2,9 3,0 0,1 policealne, średnie zawodowe 17,3 17,4 0,2 wykształcenie średnie ogólnokształcące 5,1 4,7-0,4 zasadnicze zawodowe 28,4 30,7 2,2 gimnazjalne i poniŝej 46,3 44,2-2,1 do 1 roku 11,7 11,5-0,2 1-5 lat 8,2 7,8-0, lat 7,9 7,5-0,3 staŝ pracy lat 20,8 20,6-0, lat 34,0 34,3 0,3 30 lat i więcej 11,2 12,4 1,1 bez staŝu 6,2 5,9-0,3 do 1 miesiąca 8,6 7,3-1,3 1-3 miesiące 13,7 12,4-1,2 3-6 miesięcy 20,0 18,7-1, miesięcy 21,4 26,8 5, miesiące 14,5 19,9 5,5 powyŝej 24 miesięcy 21,9 14,8-7,0 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. czas pozostawania bez pracy Osoby bezrobotne powyŝej 50 na koniec I półrocza 2010 roku legitymowały się głównie wykształceniem gimnazjalnym i niŝszym (44,2%), staŝem pracy od 20 do 30 lat (34,3%). Najwięcej osób po 50 pozostawało poza zatrudnieniem od 6 do 12 miesięcy (26,8%). 8

9 Długotrwale bezrobotni W I półroczu 2010 roku w urzędach pracy zarejestrowano osób długotrwale bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji osób. z tego z przyczyn z tego Tabela 9. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji bezrobotnych* osób długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2010 roku miesiąc RóŜnica między liczbą Wyłączenia Rejestracje rejestracji, a liczbą z ewidencji* wyłączeń z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec styczeń - czerwiec 2010 r z tego *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Tabela 10. Bilans osób długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2010 roku Wyszczególnienie razem kobiety udział % kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,6 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,3 podjęcia pracy w okresie styczeń - czerwiec 2010 r ,7 niesubsydiowanej ,6 w tym pracy sezonowej ,8 subsydiowanej ,7 prac interwencyjnych ,2 robót publicznych ,1 podjęcia działalności gospodarczej ,5 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,2 inne ,0 rozpoczęcia szkolenia ,7 rozpoczęcia staŝu ,5 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,0 rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,3 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,1 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,4 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,4 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,1 podjęcia nauki ,0 ukończenia 60/65 lat ,2 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,4 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,0 innych ,5 Główny powód wyłączeń z ewidencji osób długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2010 roku stanowiło podjęcie pracy osoby, a w dalszej kolejności brak gotowości do podjęcia zatrudnienia osób. Najpopularniejszą formę zatrudnienia subsydiowanego stanowiły roboty publiczne osoby. W ramach aktywizacji zawodowej ponad 2,5 tys. osób długotrwale bezrobotnych w badanym okresie rozpoczęło prace społecznie uŝyteczne i staŝe. 9

10 Wykres 6. Długotrwale bezrobotni według wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2010 roku wyŝsze policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez staŝu do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesiące powyŝej 24 miesięcy Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. Osoby długotrwale bezrobotne na koniec I półrocza 2010 roku to głównie osoby w wieku lata (26,9%) i lata (26,1%), z wykształceniem gimnazjalnym i niŝszym (38,7%), posiadające staŝ pracy od 1 roku do 5 lat (20,5%), pozostające poza zatrudnieniem od 12 do 24 miesięcy (39,0%). Tabela 11. Struktura osób długotrwale bezrobotnych według wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2009 i 2010 roku Wyszczególnienie RóŜnica VI 2009 VI 2010 (VI (%) (%) VI 2009) ,4 12,3 0, ,4 26,9 0,5 wiek ,0 19,5 0, ,0 26,1-2, ,8 12,3 0, ,4 2,9 0,5 wyŝsze 5,0 5,5 0,5 policealne, średnie zawodowe 18,1 17,6-0,5 wykształcenie średnie ogólnokształcące 8,8 9,4 0,6 zasadnicze zawodowe 27,8 28,8 1,0 gimnazjalne i poniŝej 40,3 38,7-1,6 do 1 roku 18,7 18,5-0,3 1-5 lat 19,4 20,5 1, lat 12,8 12,8 0,0 staŝ pracy lat 15,8 15,3-0, lat 11,9 12,1 0,3 30 lat i więcej 1,8 2,3 0,6 bez staŝu 19,6 18,3-1,3 do 1 miesiąca 4,5 3,6-0,9 1-3 miesiące 6,7 6,1-0,7 3-6 miesięcy 11,7 8,9-2, miesięcy 20,3 21,7 1, miesiące 27,2 39,0 11,8 powyŝej 24 miesięcy 29,6 20,9-8,7 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. czas pozostawania bez pracy wiek wykształcenie staŝ pracy czas pozostawania bez pracy 10

11 Tabela 12. Rejestracje osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie styczeń czerwiec 2010 roku Powiat Do 25 Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Długotrwale bezrobotne Zachodniopomorskie Źródło: sprawozdanie MPiPS-01. Tabela 13. Podjęcia pracy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie styczeń czerwiec 2010 roku Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Zachodniopomorskie Źródło: sprawozdanie MPiPS-01. PowyŜej 50 Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Powiat Ogółem Ogółem Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Cudzoziemcy Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrow ane w okresie styczeń - czerwiec 2010 roku Osoby w szczególnej sytuacji na rynku, które podjęły pracę w okresie styczeń - czerw iec 2010 roku Do 25 Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka PowyŜej 50 Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Niepełnosprawni Niepełnosprawni Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

12 Powiat Tabela 14. Liczba osób w szczególnej sytuacji według stanu na dzień roku Ogółem Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 25 Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy - stan na dzień roku Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka PowyŜej 50 Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawni Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie Źródło: sprawozdanie MPiPS

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy,

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy, Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2011 roku - 1 Szczecin 2011 Wstęp Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 211r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 21r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ SZCZECIN 2016 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Szczecin 2012 Spis treści 1. Bezrobocie w Polsce... 3 2. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim... 4 3. Bilans osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2014 roku Szczecin, marzec 2015 rok SPIS TREŚCI 1 BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 9 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać / wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2012 roku Szczecin, marzec 2013 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem DZIAŁ. SBY WYŁĄCZNE Z EWIDENCJI SÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH W PÓŁRCZU SPRAWZDAWCZYM Bezrobotni Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z z zarejestrowani w zarejestrowani okresie do m-cy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 9 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać / wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Obserwatorium Integracji Społecznej OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wykres 1. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidz. Powiat suski Numer identyfikacyjny REGON MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Polsce wg Eurostat

Bezrobocie w Polsce wg Eurostat WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku Szczecin 2010 Po sukcesywnym kilkuletnim spadku bezrobocia w województwie zachodniopomorskim,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON 590748135 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 9 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać / wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo