INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013"

Transkrypt

1 INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013

2 Internacjonalizacja W powszechnym odbiorze synonimem mobilność

3 Mobilność i umiędzynarodowienie Ważne od zarania dziejów Dla indywidualnego toku kształcenia (od średniowiecza do XX w.) Dla indywidualnego i instytucjonalnego podejścia do kształcenia (od początku lat 80-tych XX w) przejście od procesów reaktywnych do strategii proaktywnych od wartości dodanej (value added) do działań w głównym nurcie (mainstream) od współpracy do konkurowania między HEIs komercjalizacja

4 25 lat programu Erasmus 20 lat Fundacji 15 lat programu Erasmus w Polsce

5

6 Umiędzynarodowienie polskich uczelni, w tym Uniwersytet Warszawski: lokalny, a nie globalny UW 3%

7 Uniwersytet Warszawski

8 Wzrost liczby studentów zagranicznych w Polsce wg Raportu Study in Poland 2012

9 Tymczasem

10 Powody umiędzynarodowienia polityczne ekonomiczne społeczne i kulturowe akademickie wzajemnie się nie wykluczają

11 Definicja Internacjonalizacja to proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego z celem, funkcjami i sposobami działania szkół wyższych (Jane Knight, Hans de Wit, 2003)

12 Internacjonalizacja wg CHE not a goal in itself, but an instrument to achieve other goals, to enhance teaching, research, learning, civic engagement (per Uwe Brandenburg, CHE)

13 Internacjonalizacja Dotyczy misji Służy dydaktyka badania usługi trzecia misja kontakty z otoczeniem społecznym, biznesowym, gospodarczym itp. formowaniu absolwentów jako obywateli świata (global citizens) kształceniu profesjonalistów (w miejscu pracy) doskonaleniu wielojęzyczności i międzykulturowych kompetencji

14 Internacjonalizacja Powiązanie z: misją uniwersytetu strategią rozwoju uczelni uczelnianą polityką językową Należy zdefiniować cele określić success factors i success indicators sporządzić plan działania (horyzont czasowy) przeznaczyć odpowiednie zasoby

15 Umiędzynarodowienie Klasyczne: mobilność pozioma i pionowa współpraca partnerska w domu proces kształcenia (w tym jakość) programy kształcenia polityka językowa (w tym edukacyjna) usługi, administracja, informacja

16 Rezultaty Kompetencje transwersalne Przedsiębiorczość Umiejętność adaptacji i integracji Zatrudnialność Samodzielność Umiejętność uczenia się przez całe życie

17 Programy kształcenia Zgodnie z misją i strategią po angielsku lub w językach sąsiadów, partnerów strategicznych po polsku Wsparcie językowe dla studentów-gości

18

19 pilotaż; składowa Socrates i LLP

20 Nowa perspektywa finansowa

21

22 Erasmus+ Zadaniem Europey jest zapewnienie swoim obywatelom wykształcenia, możliwości rozwoju umiejętności i kreatywności, które sa niezbędne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wraz z szybkim rozwojem świata systemy edukacji również muszą się rozwijać i dostosowywać do nowych sposobów nauczania i uczenia się. Kształcenie, szkolenia i edukacja pozaformalna to klucz do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy. Program Erasmus + pomoże nam sprostać tym wyzwaniom.

23 Erasmus+ W miejsce 7 wcześniejszych programów Łatwiejszy dostęp do funduszy 14.7 mld w latach tys. instytucji i organizacji wspierających 4 mln osób studia, szkolenia praktyki wolontariat

24 Erasmus+ Studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego Szkolenia dla kadry związanej z edukacją Rozwój edukacji cyfrowej i wykorzystanie TIK Nauka języków obcych Potwierdzanie i uznawania umiejętności Strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych Sojusze na rzecz wiedzy (rozwój przedsiębiorczości, współpraca po między szkolnictwem i biznesem Poręczenia kredytowe dla studentów studiów II stopnia Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego Innowacje w dziedzinie pedagogiki i reformy polityki edukacyjnej Zarzadzanie inicjatywami sportowymi

25 Erasmus+ Informacje: ec.europa.edu/erasmus-plus/na #ErasmusPlus

26 Erasmus Charter for HE Bilet wstępu Element sine qua non udziału w Programie Dane statystyczne dot. umiędzynarodowienia Deklaracja dot. uznawalności studiów, stosowania ECTS, TR i DS, publikowania i aktualizacji Katalogu Przedmiotów, zapewniania jakości i monitorowania umów, należytego przygotowania (w tym językowego) wyjeżdżających, procedury uznawania efektów kształcenia (skala i rozkład ocen) Erasmus Policy Statement strategia umiędzynarodowienia dot. UE i krajów pozaunijnych

27 Erasmus+ Erasmus+ - wdrażanie programu Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia, m.in. W zakresie Procesu Bolońskiego i Kopenhaskiego Europass, Europejskie Ramy Kwalifikacji, ECTS, ECVET, EQAVET, EQAR, ENQA Osią Procesu Bolońskiego - umiędzynarodowienie Wskaźnik 20% absolwentów EOSzW do 2020 powinno mieć za sobą okres studiów zagranicznych Mobilność jednym z instrumentów internacjonalizacji a nie celem samym w sobie powiązanie z wymiarem międzykulturowym Jednocześnie w związku z umiędzynarodowieniem w domu nacisk na umiędzynarodowienie procesu kształcenia Implikacje dla procesu kształcenia klasy międzynarodowe przedsiębiorstwa wielonarodowe środowisko międzynarodowe w miejscu zamieszkania

28 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce staje się coraz istotniejszym zagadnieniem nie tylko dla rektorów uczelni, ale także dla władz państwowych. Source: roku.html

29 Priorytety według EUA 2013 Przyciągnięcie większej liczby studentów zagranicznych (na wszystkich poziomach kształcenia) Umiędzynarodowienie dydaktyki Zapewnienie możliwości odbycia części studiów za granicą Rozwój partnerstw strategicznych w badaniach Stworzenie środowiska międzynarodowego dla studentów (umiędzynarodowienie w domu) Tworzenie partnerstw strategicznych w dydaktyce Poprawa pozycji w krajowych i międzynarodowych rankingach Przyciągnięcie zagranicznych nauczycieli akademickich i naukowców i innych pracowników Wzmocnienie pozycji/potencjału partnerów w obszarach rozwijających się Tworzenie możliwości wyjazdu pracowników z granicę

30 Jakość umiędzynarodowienia W jaki sposób internacjonalizacja stanowi wartość dodaną kształcenia na poziomie wyższym? Jaka jest jakość samej strategii internacjonalizacji? Od podejścia ilościowego do jakościowego: od pytania jakie są przejawy internacjonalizacji do pytania jaka jest jakość internacjonalizacji

31 Zapewnianie jakości Aby upewnić się, czy cele zostały/będą zrealizowane należy zastosować procedurę QA np. Cykl jakości Deminga Model jakości LANQUA

32 Misja UW 2001 r. Wysoki poziom badań naukowych, ich łączność z kształceniem studentów oraz różnorodność i atrakcyjność naszego nauczania, będą decydować o pozycji Uniwersytetu w kraju i w świecie, a tym samym o przyszłości Uczelni. Chcemy być najlepszym polskim uniwersytetem i czołowym uniwersytetem europejskim. Uznajemy swoje szczególne powinności wobec Europy Środkowej i Wschodniej.

33 Uchwała Senatu UW czerwiec 2012 r. Umiędzynarodowienie Uniwersytetu powinno stać się jednym z priorytetowych zadań władz uczelni. Współpraca międzynarodowa wspomaga realizowanie misji Uniwersytetu, podnosi jakość badań, wzbogaca proces kształcenia i stanowi czynnik kulturotwórczy.

34 Uchwała Senatu UW czerwiec 2012 r. W Władze Uniwersytetu powinny wspierać organizacyjnie i finansowo tworzenie, kontynuowanie i rozwijanie programów i kursów prowadzonych w językach obcych, przeznaczonych zarówno dla studentów polskich, jak i chętnych z całego świata, jak również podejmować systemowe starania, aby uniwersytet stał się środowiskiem przyjaznym i otwartym dla cudzoziemców nieposługujących się biegle językiem polskim.

35 Uniwersytet Warszawski Partnerzy instytucjonalni w edukacji: 256 instytucji partnerskich z 60 krajów w ramach współpracy bilateralnej 382 partnerów Erasmus nauczyciele 409 partnerów Erasmus studenci-studia Projekty edukacyjne i umowy: 256 umów bilateralnych 26 projektów Erasmus Mundus z udziałem UW 1809 wszystkich umów międzynarodowych

36 Uniwersytet Warszawski Kształcenie: 15 programów w języku angielskim na studiach 2156 przedmiotów w języku angielskim 6 międzynarodowych programów studiów doktoranckich 26 programów studiów podyplomowych w języku angielskim 2 programy MBA 8 międzynarodowych szkół i kursów letnich UW

37 Uniwersytet Warszawski Polityka językowa UW (wyróżniona przez Komisję UE): 50 języków obcych nauczanych w ramach lektoratów 25 studiów językowych (filologia i kulturoznawstwo) Język polski jako obcy Polski język migowy Studia podyplomowe CLIL Język angielski dla administracji Roczne kursy przygotowujące do studiów w Polsce (nauka języka i przygotowanie przedmiotowe)

38 Uniwersytet Warszawski Badania naukowe: 164 międzynarodowe projekty badawcze 73 projekty finansowane z 6. lub 7. PR UE 91 projektów finansowanych z innych programów międzynarodowych 240 międzynarodowych konferencji naukowych ponad 90 konsorcjów i sieci naukowych 38

39 Zalety umiędzynarodowienia Otwarcie i poszerzenie horyzontów Poprawa jakości Wzrost prestiżu i znaczenia i widoczności Wyższa pozycja w rankingach Uznawanie dyplomów Korzyści ekonomiczne (demograficzne) Lepsze szanse dla studentów, absolwentów

40 Niezbędne działania Promowanie i informowanie Kształcenie językowe studentów i kadry Szkolenie w zakresie metodyki CLIL Content and Language Integrated Learning Wspomaganie Nowa inicjatywa British Council https://www.research.net/s/wena_englishskills Training_test Projekt IntlUni The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space

41 Ku pamięci maturzystów Przygotowanie do mobilności Kompetencje transwersalne (społeczne i personalne) Nauka języków (co najmniej jeden na B2 ESOKJ) CLIL Nastawienie na wyzwania Samodzielne uczenie się z różnych źródeł Kształcenie pozaformalne (MOOCs) Środowisko kształcenia zorientowane na studenta (SCL) Samodzielność, odpowiedzialność Integracja Zapoznanie się z ofertą dydaktyczną i wyjazdową Studia, praktyki, wolontariat

42 Aktywny udział

43 Dziekuję za uwagę!

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 22.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 398/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo