INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI"

Transkrypt

1 INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński UMK Toruń

2 Definicja Internacjonalizacja to proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego z celem, funkcjami i sposobami działania szkół wyższych (Jane Knight, Hans de Wit, 2003)

3 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce staje się coraz istotniejszym zagadnieniem nie tylko dla rektorów uczelni, ale także dla władz państwowych. Source: roku.html

4 Internacjonalizacja j Powiązanie z: misją uniwersytetu strategią rozwoju uczelni uczelnianą polityką językową Należy zdefiniować cele sporządzić plan działania przeznaczyć odpowiednie zasoby

5 Misja UW 2001 r. Wysoki poziom badań naukowych, ich łączność z kształceniem studentów oraz różnorodność i atrakcyjność naszego nauczania, będą decydować o pozycji Uniwersytetu w kraju i w świecie, a tym samym o przyszłości Uczelni. Chcemy być najlepszym polskim uniwersytetem i czołowym uniwersytetem europejskim. Uznajemy swoje szczególne powinności wobec Europy Środkowej i Wschodniej.

6 Uchwała Senatu UW czerwiec 2012 r. Umiędzynarodowienie Uniwersytetu powinno stać się ę jednym z priorytetowych y zadań władz uczelni. Współpraca p międzynarodowa ę wspomaga realizowanie misji Uniwersytetu, podnosi jakość badań, wzbogaca proces kształcenia i stanowi czynnik kulturotwórczy.

7 Uchwała Senatu UW czerwiec 2012 r. W Władze Uniwersytetu powinny wspierać organizacyjnie i finansowo tworzenie, kontynuowanie i rozwijanie programów i kursów prowadzonych w językach obcych, przeznaczonych zarówno dla studentów polskich, jak i chętnych z całego świata, jak również podejmować systemowe starania, aby uniwersytet stał się środowiskiem przyjaznym i otwartym dla cudzoziemców nieposługujących się biegle językiem polskim.

8 Internacjonalizacja j wg CHE not a goal in itself, but an instrument to achieve other goals, to enhance teaching, research, learning, civic engagement (per Uwe Brandenburg, CHE)

9 Wymiar międzynarodowyę y Ważny od zarania dziejów Dla indywidualnego toku kształcenia (od średniowiecza do XX w.) Także dla instytucjonalnego podejścia do kształcenia (od początku lat 80-tych XX w) przejście od procesów reaktywnych do strategii proaktywnych od wartości dodanej (value added) do działań w głównym nurcie (mainstream) od współpracy do konkurowania między HEIs komercjalizacja

10 Internacjonalizacja j klasyczna mobilność (credit mobility, degree mobility) współpraca p partnerska w domu umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia ł umiędzynarodowienie usług Świadczy o jakości kształcenia

11 Strategie Różne konteksty i kultury Północ i zachód Europy model bardziej konkurencyjny Południe Europy model oparty raczej na współpracy p Jak pogodzić tradycyjne wartości akademii z polityką krajową, tłem gospodarczym, kulturalnym, potrzebami i możliwościami, prawem, finansami i wyzwaniami globalnymi Strategie umiędzynarodowienia kształtowane są na poziomie programów kształcenia w odniesieniu do relacji pomiędzy tymi programami a rynkiem i społeczeństwem. Mogą być różne w zależności od poziomu kształcenia

12 Balans/kompromis Internationalisation in higher education institutions ( ) is a case of a match between the inherently international character of academic activities and external demands and changing environments. Frölich (2008)

13 Terminologia W odniesieniu do poziomu kształcenia International studies Global l studies Intercultural education W odniesieniu do mobilności: Study abroad Education abroad Academic mobility

14 Terminologia W ostatnich 10-ciu latach nowy aspekt odniesienie do edukacji ponadgranicznej jako wynik globalizacji li Bordeless education Education across borders Global education Off shore education International trade of educational services

15 Aktualizacja znaczenia the international dimension of higher education has been steadily increasing in importance, scope, and complexity (Knight, 2008) Globalizacja, gospodarka wiedzy, regionalizacja, technologie informacyjne i komunikacyjne, nowi usługodawcy, alternatywne źródła finansowania, czynniki ponadgraniczne, uczenie się przez całe życie, wzrost liczby i różnorodności aktorów

16 Powody umiędzynarodowieniaę polityczne ekonomiczne społeczne i kulturowe akademickie wzajemnie się nie wykluczają

17 Podejścia instytucjonalne Activity approach Jakie działania są podejmowane Rationale approach Cele i efekty umiędzynarodowienia Competency approach Jakie kompetencje są ą rozwijane (kadra i studenci) Process approach W jaki sposób internacjonalizacja jest W jaki sposób internacjonalizacja jest integrowana z głównymi funkcjami uczelni

18 Proces Boloński Wskaźnik 20% absolwentów EOSzW do 2020 powinno mieć za sobą okres studiów zagranicznych Mobilność jednym z instrumentów internacjonalizacji a nie celem samym w sobie powiązanie z wymiarem międzykulturowymę y Jednocześnie w związku z umiędzynarodowieniem w domu nacisk na umiędzynarodowienie procesu kształcenia klasy międzynarodowe przedsiębiorstwa wielonarodowe środowisko międzynarodowe w miejscu zamieszkania

19 Priorytety y per EUA 2013 Przyciągnięcie większej liczby studentów zagranicznych (na wszystkich poziomach kształcenia) Umiędzynarodowienie dydaktyki zapewnienie możliwości odbycia części studiów za granicą Rozwój partnerstw strategicznych w badaniach Stworzenie środowiska międzynarodowego dla studentów (umiędzynarodowienie ę w domu) Tworzenie partnerstw strategicznych w dydaktyce Poprawa pozycji w krajowych i międzynarodowych rankingach Przyciągnięcie zagranicznych a nauczycieli akademickich ade c i naukowców i innych pracowników Wzmocnienie pozycji/potencjału partnerów w obszarach rozwijających się Tworzenie możliwości wyjazdu pracowników z granicęę

20 UE strategia umiędzynarodowieniaę Oczekiwania wobec unijnej strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (czerwiec 2013) Elastyczne finansowanie wymian i współpracy z partnerami międzynarodowymi i europejskimi) Wsparcie dla procesu tworzenia uczelnianych strategii umiędzynarodowienia Wskazanie na szczeblu europejskim środków wspomagających umiędzynarodowienie d i i Uzupełnienie krajowych inicjatyw wspomagających umiędzynarodowienie Przyciągnięcie najlepszych studentów i kadr do wszystkich krajów UE Opracowanie benchmarków i określenie wspólnych celów Podkreślenie znaczenia współpracy z uczelniami w krajach rozwijających się Wartość dodana tej strategii dla uczelni Wpłynie na postawy władz uczelni i pracowników odnośnie znaczenia umiędzynarodowienia Będzie ę miała wpływ na kształt uczelnianej strategii Konieczność wzmocnienia europejskich narzędzi umiędzynarodowienia

21 Narzędzia ę umiędzynarodowieniaę Wspólne programy/dyplomy, Knowledge alliances (sojusze wiedzy) pozwalają na Finansowanie mobilności studentów Wspólne europejskie przedsięwzięcia i i (programy, dyplomy) Finasowanie mobilności kadry Wzmocnienie wspólnych przedsięwzięć z partnerami spoza Europy Tworzenie partnerstw t i sieci i akademickich ki Poprawę wizerunku i rozpoznawalności (widoczności) uczelni na rynku globalnym

22 Jakość umiędzynarodowieniaę W jaki sposób internacjonalizacja stanowi wartość dodaną kształcenia na poziomie wyższym? Jaka jest jakość samej strategii internacjonalizacji?

23 Przejście Od pytania Czy jest, jakie są przejawy internacjonalizacji do pytania Jaka jest jakość internacjonalizacji

24 Internacjonalizacja j Aby upewnić się, czy cele zostały/będą zrealizowane należy zastosować procedurę QA np. Cykl jakości Deminga Model jakości LANQUA

25 Pytania Jak mierzymy to co robimy? Co mierzymy? Jakich wskaźników używamy? Czy oceniamy procesy czy działania i ich efekty? Czy ocena służy poprawie procesów i działań, czy też oceniamy, w jaki sposób internacjonalizacja przyczynia się do ogólnej poprawy kształcenia na poziomie wyższym? Czy stosujemy jakościowe lub ilościowe podejście? Jakich narzędzi używamy: ewaluacja ex post, ex ante, wskaźniki, benchmarki, przegląd akademicki, dobre praktyki, akredytacja, certyfikacja, audyty, rankingi? Czy skupiamy się na input, output lub outcome?

26 Wzrost liczby studentów zagranicznych w Polsce wg Raportu Study in Poland 2012

27 Uniwersytet Warszawski w 2012 r. Studia pełne Zagraniczni Wszyscy Wskaźnik umiędzynarodowienia (%) 3,07 420zErasmus Studenci ,20 z Erasmus 4,44 13,3 zerasmus Doktoranci ,3 z Erasmus Studia częściowe w ramach programu Erasmus Studenci 590 przyjazdów wyjazdów Doktoranci 283 przyjazdy 251 wyjazdów

28 Uniwersytet Warszawski

29 Uniwersytet Warszawski Wszyscy nauczyciele Wykładowcy Wskaźnik akademiccy z zagranicy umiędzynarodowienia ę (%) ,06 12,1 z Erasmus i NUW Staże zagraniczne i przyjazdy w 2011/12 Nauczyciele akademiccy z UW 228 (ERASMUS) i 73 (NUW) Przyjazdy zagranicznych nauczycieli 64 (ERASMUS) i 48 (NUW) Pracownicy administracji z UW 117 (ERASMUS)

30 Uniwersytet Warszawski Partnerzy instytucjonalni w edukacji: 256 instytucji partnerskich z 60 krajów w ramach współpracy bilateralnej 382 partnerów Erasmus nauczyciele 409 partnerów Erasmus studenci-studia Projekty edukacyjne i umowy: 256 umów bilateralnych 26 projektów Erasmus Mundus z udziałem UW 1809 wszystkich umów międzynarodowych

31 Uniwersytet Warszawski Kształcenie: 15 programów w języku angielskim na studiach 2156 przedmiotów w języku angielskim 6 międzynarodowych programów studiów doktoranckich 26 programów studiów podyplomowych w języku angielskim 2 programy MBA 8 międzynarodowych szkół i kursów letnich UW

32 Uniwersytet Warszawski Polityka językowa UW (wyróżniona przez Komisję UE): 50 języków obcych nauczanych w ramach lektoratów 25 studiów językowych (filologia i kulturoznawstwo) Język polski jako obcy Polski język migowy Studia podyplomowe CLIL Język angielski dla administracji Roczne kursy przygotowujące do studiów w Polsce (nauka języka i przygotowanie przedmiotowe)

33 Uniwersytet Warszawski Badania naukowe: 164 międzynarodowe projekty badawcze 73 projekty finansowane z 6. lub 7. PR UE 91 projektów finansowanych z innych programów międzynarodowych 240 międzynarodowych konferencji naukowych ponad 90 konsorcjów i sieci naukowych 33

34 Umiędzynarodowienie polskich uczelni, wtymuw: lokalny, a nie globalny UW 3%

35 Zalety umiędzynarodowieniaę Otwarcie i poszerzenie horyzontów Poprawa jakości Wzrost prestiżu i znaczenia Wyższa pozycja w rankingach Uznawanie dyplomów Korzyści ekonomiczne (demograficzne) Lepsze szanse dla studentów, absolwentów

36 Niezbędne ę działania Opracowanie spójnej krajowej strategii umiędzynarodowienia Poluzowanie procedur (wizy, stypendia) Koordynacja, promocja (polski DAAD) Pełne wdrożenie KRK dla SzW kompatybilne z QF EHEA (konwencja lizbońska) Doskonalenie uczelnianych strategii uwzględnienie wszystkich wymiarów funkcjonowania uczelni, w tym umiędzynarodowienie w domu Rekrutacja studentów i kadry elastyczne programy kształcenia uznawalność decentralizacja umiędzynarodowienia umiędzynarodowienie obsługi Szkolenia w zakresie metodyki CLIL Zapewnienie funduszy

37 Niezbędne działania Kształcenie językowe studentów i kadry Szkolenie w zakresie metodyki CLIL Content and Language Integrated Learning Nowa inicjatywa British Council: https://www.research.net/s/ WENA_EnglishSkillsTraining_test Projekt INtlUni -

38 Od ilości do jakości Uczelniany remanent (Stocktaking) i analiza SWOT Rewizja wizji, misji, strategii t Włączenie umiędzynarodowienia do systemu zapewniania i doskonalenia jakości Przegląd dotychczasowych działań i praktyk Przegląd umów bilateralnych l Budowanie sojuszy Alokacja funduszy

39 Inicjatywy y projakościowe European benchmarking project ESMU, CHE, UNESCO/CEPES i Universidade de Aveiro How to measure internationality and internationalisation of higher education institutions! Indicators and key figures CHE MINT Mapping internationalisation - Nuffic

40 Mierzenie internacjonalizacji j MAUNIMO (EUA) mapping university mobility of students and staff IMS2020 developing a label for medical schools IMPI (CHE) development of a flexible online indicator toolbox for measuring and profiling in the field of internationalisation MEMO - measuring outcomes of intl.

41 Erasmus Mobility Quality Tools

42 EMQT - cel identyfikacja modeli organizacyjnych, dobrych praktyk, procedur określania benchmarków oraz innych wskaźników, które winny charakteryzować jakość mobilności studenckiej

43 EMQT - rezultaty Wzorce i profile jakościowe MQTB Mobility Quality Tools Box Kluczowe wskaźniki Procedury zbierania danych Mechanizmy i procedury ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej (także samooceny) Podstawowe standardy, Narzędzia służące pozycjonowaniu uczelni Inne narzędzia wspomagające instytucje szkolnictwa wyższego w poprawianiu i jakości ś mobilności ś i Repozytorium dobrych praktyk

44 Znak jakości czas już na European Programme Label for Internationalisation System certyfikacji umiędzynarodowienia na poziomie programu kształcenia Propozycja Hansa de Witta Być może zbiegnie się z nową edycją Erasmus University Charter, która będzie ę kwitowała faktyczną ą wysoką jakość kształcenia w wymiarze europejskim, a już nie będzie stanowić poświadczenia deklaracji U-Multirank

45 Dziekuję za uwagę!

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA OD TEORII DO PRAKTYKI Jolanta Urbanikowa Uniwersytet Warszawski Szczecin 10.05.2013 r. Erasmus Charter for HE Termin składania wniosków 15 maja 2013; Dane statystyczne dot.

Bardziej szczegółowo

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 Internacjonalizacja W powszechnym odbiorze synonimem mobilność Mobilność i umiędzynarodowienie Ważne

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01. Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.2015 Definicja umiędzynarodowienia uczelni Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

J A K OŚĆ KSZ T A Ł C E N I A W S Z K O L E W YŻS Z E J P E R S P E K T Y W Y R O Z W O J U W U E

J A K OŚĆ KSZ T A Ł C E N I A W S Z K O L E W YŻS Z E J P E R S P E K T Y W Y R O Z W O J U W U E COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ROCZNIK II/2010 E w a C z e r w ińska P o l i t e c h n i k a K o s z a l ińska J A K OŚĆ KSZ T A Ł C E N I A W S Z K O L E W YŻS Z E J P E R S P

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC)

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) W ostatnich latach wprowadzono i wspierano inicjatywy istotne z perspektywy tworzenia EIC, jednak ich

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP

Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP Anna Kaczmarek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP Streszczenie Poprawa jakości zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia.

Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia. Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia. prof. dr hab. Marek Wilczyński ekspert boloński Lublin 12.

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo