Gliwice, luty 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gliwice, luty 2016 r."

Transkrypt

1 OPINIA GEOTECHNICZNA Miejscowość: Województwo: Inwestycja: Zlewnia: Inwestor: PIEKARY ŚLĄSKIE ŚLĄSKIE BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. POPIEŁUSZKI W PIEKRACH ŚLĄSKICH. RZEKI WISŁY PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA PIEKARY ŚLĄSKIE Opracował: Gliwice, luty 2016 r.

2 Opinia geotechniczna: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP INWESTOR ZLECENIODAWCA RODZAJ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ORAZ OKREŚLENIE CELU BADAŃ I ZADANIA GEOLOGCZNEGO WARUNKI GRUNTOWE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA ZAKRES PRAC BADAWCZYCH PRACE GEODEZYJNE PRACE POLOWE BADANIA LABOLATORYJNE PRACE KAMERALNE POŁOŻENIE I MORFOLOGIA BADANEGO TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW WNIOSKI GEOTECHNICZNE WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE... 8 Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Luty 2016 rok Strona 2 z 8

3 Opinia geotechniczna: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. MAPA PRZEGLĄDOWA Z LOKALIZACJĄ TERENU BADAŃ W SKALI 1: ZAŁ. NR 1 2. MAPA DOKUMENTACYJNA Z LOKALIZACJĄ OTWORÓW BADAWCZYCH W SKALI 1:0 - ZAŁ. NR 2 3. PROFILE WYKONANYCH OTWORÓW BADAWCZYCH - ZAŁ. NR 3 4. PRZEKROJE GEOTECHNICZNE - ZAŁ. NR 4 5. TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH - ZAŁ. NR 5 6. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI - ZAŁ. NR 6 7. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH - ZAŁ. NR 7 Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Luty 2016 rok Strona 3 z 8

4 Opinia geotechniczna: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. 1. WSTĘP 1.1. Inwestor: Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska Piekary Śląskie 1.2. Zleceniodawca: Primtech Szymon Kita ul. Wiejska Tarnowskie Góry 1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz określenie celu badań i zadania geologicznego. Projektuje się budowę boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu prawidłowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna. - warunki gruntowe: w przypadku zabezpieczenia projektowanego obiektu na oddziaływanie eksploatacji górniczej, warunki gruntowe można uznać za proste; Autor opracowania wskazuje na konieczność uzyskania szczegółowej informacji o warunkach geologiczno-górniczych dotyczących dokumentowanego terenu u odpowiednich organów górniczych. W przypadku wskazania przez KWK w podłożu dokumentowanego terenu wychodni uskoków, zrobów płytkiej eksploatacji górniczej, szybów i szybików mogących być przyczyną powstania deformacji nieciągłych powierzchni terenu, wówczas warunki gruntowe należy uznać za skomplikowane i wykonać dodatkowo Dokumentację geologiczno-inżynierską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U poz. 596). - kategoria geotechniczna: decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej należy do projektanta i powinna uwzględniać przedstawioną w opracowaniu charakterystykę terenu badań, parametry fizyczno-mechaniczne gruntów, warunki geologiczno-górnicze, założenia projektowe i rozwiązania konstrukcyjne. 2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH Prace geodezyjne. Otwory badawcze zostały wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawcę plan sytuacyjny w skali 1:0. Otwory wyznaczono za pomocą taśmy mierniczej dowiązując punkty do istniejących elementów terenowych. Niwelację otworów badawczych wykonano dowiązując się do punktu wskazanego na mapie dokumentacyjnej, dla którego przyjęto względną rzędną wysokościową równą,00 m Prace polowe. Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz geotechnicznych podłoża wykonano zgodnie ze zleceniem 5 otworów badawczych do głębokości 3,0 m p.p.t. Łączenie odwiercono 15,0 mb. Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Luty 2016 rok Strona 4 z 8

5 Opinia geotechniczna: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. Wiercenia wykonano wiertnicą mechaniczną typu H16S, o średnicy 90 mm. W trakcie wiercenia otworów przeprowadzono analizę makroskopową gruntów oraz pobrano próby gruntów dla wykonania badań laboratoryjnych. Dokonano także obserwacji występowania wody gruntowej Badania laboratoryjne. Uzyskane z wierceń próby gruntów wytypowano do wykonania badań laboratoryjnych. W ramach badań laboratoryjnych wykonano: - analizę makroskopową gruntów, - badanie wilgotności naturalnej, - oraz określono stopień plastyczności gruntów spoistych Prace kameralne. W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę i ocenę wyników prac polowych i laboratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiały określono budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z określeniem własności fizyko - mechanicznych gruntów. Budowę podłoża przedstawiono za pomocą warstw geotechnicznych, czyli gruntów jednorodnych pod względem stratygraficznym, genetycznym i wykształcenia litologicznego oraz o zbliżonych własnościach fizyko - mechanicznych. Wydzielając warstwy, określono wartości liczbowe parametrów fizyko - mechanicznych gruntów metodą B, czyli oznaczając na podstawie badań polowych wartości parametrów wiodących, a następnie uzupełniając je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B POŁOŻENIE I MORFOLOGIA BADANEGO TERENU. Badany teren położony jest w miejscowości Piekary Śląskie, w centralnej części województwa śląskiego. Geomorfologicznie obszar badań położony jest w obrębie Wyżyny Katowickiej. Hydrologicznie, poprzez rzekę Brynicę, dokumentowany teren leży w dorzeczu rzeki Wisły. 4. BUDOWA GEOLOGICZNA. Podłoże dokumentowanego terenu budują osady starszego podłoża (triasu), wykształcone w postaci zwietrzelin gliniastych (iłów), na których zalega cienka warstwa osadów czwartorzędowych, budowanych głównie przez gliny pylaste oraz gliny piaszczyste. Utwory te występują w podłożu badanego terenu w stanie półzwartym, twardoplastycznym i plastycznym. Profile wykonanych otworów badawczych oraz przekroje geotechniczne zostały dołączone do niniejszego opracowania jako załącznik nr 3 oraz 4. Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Luty 2016 rok Strona 5 z 8

6 Opinia geotechniczna: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. 5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. Wody gruntowej do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w żadnym z wykonanych otworów badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz w okresie roztopowym w podłożu mogą pojawić się śródwarstwowe sączenia wód grawitacyjnych infiltrujących w głębsze podłoże. 6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano klasyfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne. Biorąc pod uwagę genetykę, litologię oraz fizyko - mechaniczne własności gruntów, wydzielono w podłożu cztery warstwy geotechniczne W oparciu o normę PN-81/B Posadowienia bezpośrednie budowli przedstawiono charakterystykę gruntu oraz określono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodą B cytowanej powyżej normy). Cechy gruntów zaliczanych do poszczególnych warstw geotechnicznych zestawiono w zał. nr 5 Tabela parametrów geotechnicznych. Jako cechę wiodącą dla gruntów spoistych przyjęto oznaczony laboratoryjnie stopień plastyczności gruntów I L. Parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych według krzywej C dla gruntów spoistych nieskonsolidowanych oraz krzywej D dla iłów. Wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: Pakiet warstw nr I obejmuje grunty rodzime, spoiste (krzywa konsolidacji C): Warstwa nr Ia warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci glin piaszczystych, glin zwięzłych, piasków gliniastych, glin pylastych oraz glin pylastych zwięzłych. Utwory te występują w podłożu w stanie twardoplastycznym i charakteryzują się uśrednionym stopniem plastyczności: warstwa Ia1: I L =0,06. warstwa Ia2: I L =0,14. Jest to warstwa gruntów mało wilgotnych i wilgotnych, średnio ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne. Niemniej jednak zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych są to grunty wysadzinowe, w większości bardzo wysadzinowe. Według PN-68/B grunty te należą do II/III kategorii urabialności gruntu. Warstwa nr Ib warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci glin pylastych. Utwory te występują w podłożu w stanie plastycznym i charakteryzują się uśrednionym stopniem plastyczności: I L =0,26. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, ściśliwych, średnio nośnych, stwarzających mało korzystne warunki geotechniczne. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych są to grunty bardzo wysadzinowe. Według PN-68/B grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych grunty warstwy nr I posiadają następujące właściwości: Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Luty 2016 rok Strona 6 z 8

7 Opinia geotechniczna: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. kapilarność bierna (wg PN-60/B-04493): H KB >1,3 wskaźnik piaskowy (wg BN-64/ ): WP<25 Pakiet warstw nr II obejmuje grunty zwietrzeliny spoiste utworów triasowych (krzywa konsolidacji D): Warstwa nr II warstwę tą stanowią zwietrzeliny gliniaste utworów starszego podłoża (triasu), wykształcone w postaci iłów. Utwory te występują w podłożu w stanie półzwartym i charakteryzują się uśrednionym stopniem plastyczności: I L =0,00. Jest to warstwa gruntów mało wilgotnych i wilgotnych, ściśliwych, stwarzających generalnie korzystne warunki geotechniczne. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych zwietrzeliny gliniaste, są to grunty wątpliwe pod względem wysadzinowości. Według PN-68/B grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych grunty warstwy nr II posiadają następujące właściwości: kapilarność bierna (wg PN-60/B-04493): H KB 1,0 1,3 wskaźnik piaskowy (wg BN-64/ ): WP WNIOSKI GEOTECHNICZNE Podłoże dokumentowanego terenu budują osady starszego podłoża (triasu), wykształcone w postaci zwietrzelin gliniastych (iłów), na których zalega cienka warstwa osadów czwartorzędowych, budowanych głównie przez gliny pylaste oraz gliny piaszczyste. Utwory te występują w podłożu badanego terenu w stanie półzwartym, twardoplastycznym i plastycznym. Do głębokości przemarzania gruntu, tj. do głębokości ok. 1,0 m w podłożu badań dominują grunty wysadzinowe Wody gruntowej do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w żadnym z wykonanych otworów badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz w okresie roztopowym w podłożu mogą pojawić się śródwarstwowe sączenia wód grawitacyjnych infiltrujących w głębsze podłoże. W związku z powyższym, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych warunki wodne uznaje się za przeciętne Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, grupa nośności dokumentowanego podłoża nawierzchni w zależności od warunków gruntowo-wodnych należy do G2-G Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 nr 43, poz.430) podłoże nawierzchni zakwalifikowane do grupy nośności G2-G4 powinno być doprowadzone do grupy nośności G1, co można osiągnąć za pomocą: wymiany podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego (piasek lub tłuczeń zagęszczany warstwami), przy czym zaleca się dla podłoża nawierzchni o grupie G4 wykonać wzmocnienie podłoża geosyntetykiem; Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Luty 2016 rok Strona 7 z 8

8 Opinia geotechniczna: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. wzmocnienia podłoża przez wykonanie pod konstrukcją warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym); ulepszając grunt w górnej warstwie podłoża w inny sposób pod warunkiem uzyskania wymaganego wzmocnienia Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych powinny być wykonywane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującym się wartościami wskaźnika zagęszczenia i modułu sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) określonymi w w/w Rozporządzeniu Ze względu na położenie terenu badań na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zaleca się uzyskać informację o warunkach geologiczno-górniczych od odpowiednich organów górniczych. Autor opracowania wskazuje na konieczność zabezpieczenia przedmiotowej inwestycji na ewentualność wystąpienia szkód górniczych Proponuje się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych należy zwrócić SZCZEGÓLNĄ uwagę aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe Projektując realizacje niniejszej inwestycji zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B należy korzystać z wartości parametrów geotechnicznych zacytowanych na zał. nr 5 Tabela parametrów geotechnicznych niniejszej Opinii. 8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dn (Dz. U. Nr 163, poz. 981) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z2012 poz. 463) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657) Normy podstawowe: PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienia budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. PN-86/B Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-83/B Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. PN-EN Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Luty 2016 rok Strona 8 z 8

9 II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

10 N lokalizacja terenu badań Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA Tytuł opracowania: Załącznik nr 1 Opinia Geotechniczna Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2, przy ul. Popiełuszki w Piekarach Śląskich. Tytuł załącznika: Wykonała: mgr K. Zalecka-Wojtaszek Mapa przeglądowa Skala 1: Data wykonania: luty 2016 r.

11 N OBJAŚNIENIA: 1 lokalizacja i numer wykonanego otworu badawczego przekrój geotechniczny reper roboczy; H=,00 m I II IV III 1 2 IV 3 V 4 II 5 III V I Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA Tytuł opracowania: Załącznik nr 2 Opinia Geotechniczna Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2, przy ul. Popiełuszki w Piekarach Śląskich. Tytuł załącznika: Wykonała: mgr K. Zalecka-Wojtaszek Mapa dokumentacyjna Skala 1:0 Data wykonania: luty 2016 r.

12 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Piekary Śląskie Gmina: Piekary Śląskie Powiat: Piekary Śląskie Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 1 Obiekt: Budowa boiska i siłowni zewnętrznej Inwestor: Prezydent Miasta Piekary Śląskie Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: [m.p.p.t] [m] [m] gleba, brunatna Gb w ln piasek gliniasty, brązowy zwietrzelina gliniasta (ił warstwowany pyłem), kremowo-beżowy Symbol gruntu Pg Wilgotność Stan gruntu tpl Ilość wałeczkowań Stopień plastyczności IL 0.06 Wysadzinowość GBW Grupa nośności podłoża nawierzchni G4 Warstwa geotechniczna Ia1 Trias Trias 2.0 KWg(I//P) mw/w pzw 0/0 0,00 GW G2 II Rysunek wykonano programem "GeoStar"

13 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Piekary Śląskie Gmina: Piekary Śląskie Powiat: Piekary Śląskie Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 2 Obiekt: Budowa boiska i siłowni zewnętrznej Inwestor: Prezydent Miasta Piekary Śląskie Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny Symbol gruntu System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Stopień plastyczności IL Wysadzinowość Grupa nośności podłoża nawierzchni [m.p.p.t] [m] [m] gleba z dodatkiem drobnych fragmentów gruzu Gb ln - i popiołu, brunatna glina piaszczysta z dodatkiem drobnych w fragmentów gruzu i popiołu, brązowa Gp tpl 1/ GBW G4 Ia zwietrzelina gliniasta (ił), kremowo-beżowy Warstwa geotechniczna Trias Trias 2.0 KWg(I) mw/w pzw 0/0 0,00 GW G2 II Rysunek wykonano programem "GeoStar"

14 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Piekary Śląskie Gmina: Piekary Śląskie Powiat: Piekary Śląskie Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 3 Obiekt: Budowa boiska i siłowni zewnętrznej Inwestor: Prezydent Miasta Piekary Śląskie Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny Symbol gruntu System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m Zał.Nr: 3.3 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Stopień plastyczności IL Wysadzinowość Grupa nośności podłoża nawierzchni [m.p.p.t] [m] [m] kruszywo, brązowy ln gleba, brunatna Gb w 0.40 glina pylasta, brązowa Gp pl 3/ GBW G4 Ib 0.60 glina pylasta zwięzła warstwowana piaskiem Gpz//Ps tpl 2/ GMW G3 Ia średnim, rdzawo-brązowa 1.0 zwietrzelina gliniasta (ił), j.oliwkowo-beżowy Warstwa geotechniczna Trias Trias 2.0 KWg(I) mw pzw 0/0 0,00 GW G2 II Rysunek wykonano programem "GeoStar"

15 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Piekary Śląskie Gmina: Piekary Śląskie Powiat: Piekary Śląskie Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 4 Obiekt: Budowa boiska i siłowni zewnętrznej Inwestor: Prezydent Miasta Piekary Śląskie Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny System wiercenia: mechaniczny Rzędna:.68 m Zał.Nr: 3.4 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: [m.p.p.t] [m] [m] gleba z dodatkiem popiołu, brunatna Gb ln - Czwartorzęd Czwartorzęd glina pylasta, brązowa glina piaszczysta, rdzawo-brązowa glina zwięzła, rdzawo-brązowa zwietrzelina gliniasta (ił), kremowa Symbol gruntu Gp Gp Gz Wilgotność w Stan gruntu tpl Ilość wałeczkowań 1/1 2/1 Stopień plastyczności IL Wysadzinowość GBW GMW Grupa nośności podłoża nawierzchni G4 G3 Warstwa geotechniczna Ia1 Ia2 Trias Trias 2.0 KWg(I) mw/w pzw 0/0 0,00 GW G2 II Rysunek wykonano programem "GeoStar"

16 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Piekary Śląskie Gmina: Piekary Śląskie Powiat: Piekary Śląskie Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 5 Obiekt: Budowa boiska i siłowni zewnętrznej Inwestor: Prezydent Miasta Piekary Śląskie Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m Zał.Nr: 3.5 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: [m.p.p.t] [m] [m] gleba, brunatna Gb ln - Czwartorzęd Czwartorzęd glina pylasta, brązowa glina zwięzła, rdzawo-brązowa zwietrzelina gliniasta (ił), kremowa Symbol gruntu Gp Gz Wilgotność w Stan gruntu pl tpl Ilość wałeczkowań 3/2 2/1 Stopień plastyczności IL Wysadzinowość GBW GMW Grupa nośności podłoża nawierzchni G4 G3 Warstwa geotechniczna Ib Ia2 Trias Trias 2.0 KWg(I) mw/w pzw 0/0 0,00 GW G2 II Rysunek wykonano programem "GeoStar"

17 P I - I' NNW - SSE m m Gb 0.60 Pg Ia1 Ia Ia2 Ib 0.00 Gb 0.30 Gp Skala 1: Gł. 3.0 KWg(I//P) II IL=0,00 Gł. 3.0 KWg(I) II IL=0,00 Gł. 3.0 KWg(I) m m 5 Zał.Nr 4.1 Rysunek wykonano programem "GeoStar" Opracował Weryfikował Data Nazwisko Podpis mgr K. Zalecka-Wojtaszek mgr inż. K. Schneider Przekrój geotechniczny P I - I' Skala 1: 400

18 P II - II' N - S m m 0.00 Gb 0.30 Gp Skala 1: Gb 0.60 Pg KWg(I//P) Ia1 IL=0,06 II IL=0,00 Ia Gł. 3.0 KWg(I) Gł m 4 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr K. Zalecka-Wojtaszek Weryfikował mgr inż. K. Schneider Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny P II - II' Zał.Nr 4.2 Skala 1: 700

19 P III - III' N - S m m Ib 0.00 Gb 0.30 Gp Skala 1: Gb 0.30 Gp 0.70 KWg(I) Ia2 IL=0,14 II IL=0,00 Gł. 3.0 KWg(I) Gł m 5 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr K. Zalecka-Wojtaszek Weryfikował mgr inż. K. Schneider Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny P III - III' Zał.Nr 4.3 Skala 1: 700

20 P IV - IV' W - E m Gb m Pg Ia1 99 Skala 1: KWg(I//P) II IL=0,00 Ia Gb 0.30 Gp Gł. 3.0 KWg(I) Gł m 2 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr K. Zalecka-Wojtaszek Weryfikował mgr inż. K. Schneider Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny P IV - IV' Zał.Nr 4.4 Skala 1: 300

21 P V - V' W - E m m Skala 1: Gł Gb Gp Ia KWg(I) Ia2 II IL=0,00 Ib 0.00 Gb 0.30 Gp 0.90 Gł. 3.0 KWg(I) m 5 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr K. Zalecka-Wojtaszek Weryfikował mgr inż. K. Schneider Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny P V - V' Zał.Nr 4.5 Skala 1: 300

22 Trias Czwartorzęd Stratygrafia Profil stratygraf.- litologiczny Nr warstwy Symbol konsolidacji gruntu stopień zagęszczenia stopień plastyczności Wilgotność naturalna Gęstość objętościowa Kąt tarcia wewnętrznego pierwotnego wtórnego pierwotnej wtórnej Spójność OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE Temat: Budowa boiska oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich. PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartość charakterystyczna x (n) współczynnik materiałowy g (m) wartość obliczeniowa x (r) Stan gruntu * określono metodą badań laboratoryjnych i/lub polowych ** grunt nawodniony wg PN-81/B i PN-59/B Moduł odkształcenia Edometryczny moduł ściśliwości Symbol gruntu wg PN-86/B Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny piasek gliniasty, glina pylasta glina piaszczysta, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła glina pylasta zwietrzelina gliniasta (ił) I D I L W n r C u Φ u Eo E Mo M % tm -3 o kpa MPa MPa MPa MPa 13,00-20,00 2,10-2,15 24,8 17,0 28,8 48,0 41,2 68,6 x (n) Ia1 Pg, Gп C - 0,06* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 g (m) 14,30-22,00 1,89-1,94 22,3 15,3 25,9 43,2 37,0 61,7 x (r) 12,00-22,00 2,00-2,20 19,8 15,8 23,6 39,4 33,8 56,3 x (n) Ia2 Gp, Gz, Gпz C - 0,14* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 g (m) 13,20-24,20 1,80-1,98 17,8 14,2 21,3 35,5 30,4 50,7 x (r) 25,00 2,00 14,7 13,8 18,0 30,1 25,8 42,9 x (n) Ib Gп C - 0,26* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 g (m) 27,50 1,80 13,2 12,5 16,2 27,1 23,2 38,6 x (r) 19,00 2,15 60,0 13,0 22,2 27,8 39,3 49,2 x (n) II KWg(I) D - 0,00* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 g (m) 20,90 1,94 54,0 11,7 20,0 25,0 35,4 44,3 x (r) Zał. nr 5

23 ZaŁ. NR 6

24 Nr otw. Głębokość pobrania Rodzaj próbki Wilgotność Liczba wałeczkowań Stan gruntu Rodzaj gruntu Straty wagowe przy utlenianiu Wilgotność naturalna Gęstość objętościowa Gęstość właściwa Płynności Plastyczności Wskaźnik plastyczności Stopień plastyczności ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH PRÓBKA LABORATORIUM GRUNTÓW Temat: BADANIA MAKROSKOPOWE Piekary Śląskie K. Zalecka-Wojtaszek LIZA UZIARNIE CECHY FIZYCZNE Granice Nr arch. KONSYSTENCJA Rodzaj gruntu i barwa Wn r r σ W L W P I P I L [m ppt] [ % ] [%] [%] [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] [%] [%] [%] ,0 NW KWg(I//Π) kremowo-beżowa mw 0/0 pzw ,6 2 1,5 NW KWg(I) kremowo-beżowa mw 0/0 pzw >5 19,0 3 0,7 NW Gпz//Ps rdzawo-beżowa w 2/1 tpl <1 20,8 4 0,5 NW Gп brązowa w 0/0 pzw <1 18,4 5 0,5 NW Gп brązowa w 3/4 pl <1 22,8 Zawartość CaCO 3 Zał. nr 7

Gliwice, kwiecień 2015 r.

Gliwice, kwiecień 2015 r. OPINIA GEOTECHNICZNA Miejscowość: Województwo: Inwestycja: Zlewnia: Inwestor: TARNOWSKIE GÓRY ŚLĄSKIE BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SP NR 3 PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 1 W TARNOWSKICH GÓRACH. RZEKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GLIWICE ŚLĄSKIE

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GLIWICE ŚLĄSKIE DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ Miejscowośd: Województwo: GLIWICE ŚLĄSKIE Inwestycja: BUDOWA HALI NA DZIAŁCE NR 734/2, PRZY UL. ROLNIKÓW W GLIWICACH-BOJKOWIE. Zlewnia:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe:

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe: D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O Ż A G R U N T O W E G O INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel. 605965767 OPINIA GEOTECHNICZNA dla budowy boiska wielofunkcyjnego, przebudowy istniejących trybun i

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 WIADUKT w ciągu drogi lokalnej projektowanej dojazdowej 1 km 0+988.36; Część opisowa: 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu MRW PROJEKT SERWIS ROMUALD CHRYST 41-807 Zabrze ul. Gogolińska 2/3 tel. 504 123 111 mrwprojekt@interia.pl NIP:648-221-63-50 www.geologia.slask.pl projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

Gliwice, lipiec 2009 r.

Gliwice, lipiec 2009 r. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Miejscowość: OŚWIĘCIM Województwo: MAŁOPOLSKIE Inwestycja: ROZBUDOWA HOTELU OLIMPIJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. CHEMIKÓW 2A W OŚWIĘCIMIU Zlewnia RZEKI WISŁY Opracował: Gliwice,

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZLECENIODAWCA: MK-Mosty Krzysztof Mac ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów OPINIA GEOTECHNICZNA Przepust na dopływie w przełęczy Orłowicza Województwo: podkarpackie Powiat: leski Gmina: Cisna Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: kanalizacja deszczowa metodą mikrotunelingu Kargoszyn ul. Wiejska mazowieckie Wilech s.c.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH

DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH DOKUMENTACJA Z GEOTECHNICZNYCH USTALEŃ WARUNKÓW GRUNTOWYCH wykonanych na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gózd, pow. radomski, woj. małopolskie. Opracował: Sprawdził:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Badania geotechniczne...

Badania geotechniczne... Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowalano Handlowo Usługowe VOIVODE Eksport - Import W o j c i e c h W o j e w o d a Badania geotechniczne... Nazwa i adres zadania: Badanie kontrolne profilu geotechnicznego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych Zleceniodawca: KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU Ul. LASKOWICKA 2 86 100 ŚWIECIE Wykonawca opracowania: A p e g e o Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców Adres: Mazurska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA W dniu 07-04-2017 r pod "Projektowaną przebudowę ulicy Leśnej w iejscowości Glina g. Celestynów" wykonano 3 odwierty badawcze φ 90 do 3 głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż.

Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb budowy: sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej DN 90 PE wraz z przepompownią i odgazieniami DN 160 PVC. Miejscowość: Ostrówek

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r. OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. Miejscowość: DZIEKANOWICE OPRACOWAŁ: Zbigniew Jaskólski nr upr. CUG KRAKÓW SIERPIEŃ 2011 r.

OPINIA GEOLOGICZNA. Miejscowość: DZIEKANOWICE OPRACOWAŁ: Zbigniew Jaskólski nr upr. CUG KRAKÓW SIERPIEŃ 2011 r. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POD PROJEKTOWANE BOISKO WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ NA TERENIE DZIAŁKI Nr 2/85 W MIEJSCOWOŚCI DZIEKANOWICE Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działkach 155/2, 155/7 w Dobroszycach powiat oleśnicki dla budowy przedszkola bez podpiwniczenia. SPIS TREŚCI strona 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO - EO eologia, geotechnika, Fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 9; 5-6 Wrocław tel. 7.48.45.; 60.84.48.05;fax 7.7.89.90 OPINIA EOTECHNICZNA dla projektowanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm. Miedzna dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 8-11 Siedlce, ul. Asłanowicza 2A. OPNA EOTECHNCZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO do projektu budynków inwentarskich w m. Wrotnów, gm.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GEOPROJEKT ŚLĄSK Rok założenia 1956 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO - GEODEZYJNE Spółka z o.o. 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS: 0000175370 NIP 634-10-04-232 Regon: 272265160

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY Nazwa inwestycji: PROJEKT GEOTECHNICZNY Budynek lodowni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu m. Wojcieszyce, ul. Leśna, 66-415 gmina Kłodawa, działka nr 554 (leśniczówka Dzicz) jedn.ewid.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1161/16 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych

Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych Treść opracowania: Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych Zleceniodawca: DOM INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Chocimska 25, 60-688 Poznań Lokalizacja: Opracował: dz. nr 53/2 i 53/3 ulica:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola

Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania ulicy Storczykowej w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. www.geovia.pl tel./fax: 0-22-851-10-42 NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 R EGON: 008427790 Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Zagóry w Karczewie. Opracował: Dariusz Luks upr. geol. XI-068 Sprawdził: Maciej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W dniu 10.06.2016 r w Warszawie na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 wykonano osie odwiertów badawczych φ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA . "+.. PROGEO... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 701-038-47-09, REGON: 146731992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY ULICY PERŁOWEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION sobkiewicz 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1B/2 NIP 749-182-67-17 (077) 483-34-51, 0 607-165-461, 0 607-842-318 Tel/Fax Kom: Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA POTRZEBY ZADANIA: BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUś AL. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU. Część opisowa i graficzna

OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA POTRZEBY ZADANIA: BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUś AL. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU. Część opisowa i graficzna Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail:biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1007/15 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Budowa drogi gminnej w ciągu ul. M. Światkiewicz w miejscowości Wólka Kossowska

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz.

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. nr 396/2) Miejscowość: LIPY Gmina: KŁODAWA Powiat: GORZOWSKI Województwo:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU UL. FIRMOWEJ W PASŁĘKU gm. Pasłęk, powiat elbląski

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU UL. FIRMOWEJ W PASŁĘKU gm. Pasłęk, powiat elbląski Wykonawca: ZAKŁAD PRAC GEOLOGICZNYCH KLIWAŻ 14 300 MORĄG, MARKOWO 28/2 ZLECENIODAWCA: DAN-TOR Sp. z o.o. UL. KOPERNIKA 4c/22, 14-200 IŁAWA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO

Bardziej szczegółowo