Gliwice, kwiecień 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gliwice, kwiecień 2015 r."

Transkrypt

1 OPINIA GEOTECHNICZNA Miejscowość: Województwo: Inwestycja: Zlewnia: Inwestor: TARNOWSKIE GÓRY ŚLĄSKIE BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SP NR 3 PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 1 W TARNOWSKICH GÓRACH. RZEKI ODRY GMINA TARNOWSKIE GÓRY UL. RYNEK TARNOWSKIE GÓRY Opracował: Gliwice, kwiecień 2015 r.

2 Opinia geotechniczna: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP INWESTOR ZLECENIODAWCA RODZAJ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ORAZ OKREŚLENIE CELU BADAŃ I ZADANIA GEOLOGCZNEGO WARUNKI GRUNTOWE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA ZAKRES PRAC BADAWCZYCH PRACE GEODEZYJNE PRACE POLOWE BADANIA LABOLATORYJNE PRACE KAMERALNE POŁOŻENIE I MORFOLOGIA BADANEGO TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW WNIOSKI GEOTECHNICZNE WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE... 8 Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Kwiecień 2015 rok Strona 2 z 8

3 Opinia geotechniczna: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. MAPA PRZEGLĄDOWA Z LOKALIZACJĄ TERENU BADAŃ W SKALI 1: ZAŁ. NR 1 2. MAPA DOKUMENTACYJNA Z LOKALIZACJĄ OTWORÓW BADAWCZYCH W SKALI 1:750 - ZAŁ. NR 2 3. PROFILE WYKONANYCH OTWORÓW BADAWCZYCH - ZAŁ. NR 3 4. KARTA RDZENIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ BOISKA - ZAŁ. NR 4 5. PRZEKROJE GEOTECHNICZNE - ZAŁ. NR 5 6. TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH - ZAŁ. NR 6 7. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI - ZAŁ. NR 7 8. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH - ZAŁ. NR 8 Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Kwiecień 2015 rok Strona 3 z 8

4 Opinia geotechniczna: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. 1. WSTĘP 1.1. Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek Tarnowskie Góry 1.2. Zleceniodawca: Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek Tarnowskie Góry 1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz określenie celu badań i zadania geologicznego. Projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3, przy ul. Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach. Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu prawidłowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna. - warunki gruntowe: proste; Ze względu na położenie terenu badań na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zaleca się uzyskać informację o warunkach geologiczno-górniczych od odpowiednich organów górniczych. - kategoria geotechniczna: decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej należy do projektanta i powinna uwzględniać przedstawioną w opracowaniu charakterystykę terenu badań, parametry fizyczno-mechaniczne gruntów, warunki geologiczno-górnicze, założenia projektowe i rozwiązania konstrukcyjne. 2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH Prace geodezyjne. Otwory badawcze zostały wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawcę plan sytuacyjny w skali 1:1000. Otwory wyznaczono za pomocą taśmy mierniczej dowiązując punkty do istniejących elementów terenowych. Niwelację otworów badawczych wykonano dowiązując się do studzienki kanalizacyjnej, wskazanej na mapie dokumentacyjnej, dla której przyjęto odczytaną z mapy rzędną wysokościową równą 305,01 m n.p.m Prace polowe. Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz geotechnicznych podłoża wykonano zgodnie ze zleceniem 4 otwory badawcze do głębokości 3,0 m p.p.t. Łączenie odwiercono 12,0 mb. Wiercenia wykonano wiertnicą mechaniczną typu H16S, o średnicy 90 mm. W trakcie wiercenia otworów przeprowadzono analizę makroskopową gruntów oraz pobrano próby gruntów dla wykonania badań laboratoryjnych. Dokonano także obserwacji występowania wody gruntowej Badania laboratoryjne. Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Kwiecień 2015 rok Strona 4 z 8

5 Opinia geotechniczna: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. Uzyskane z wierceń próby gruntów wytypowano do wykonania badań laboratoryjnych. W ramach badań laboratoryjnych wykonano: - analizę makroskopową gruntów, - badanie wilgotności naturalnej, - oraz określono stopień plastyczności gruntów spoistych Prace kameralne. W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę i ocenę wyników prac polowych i laboratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiały określono budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z określeniem własności fizyko - mechanicznych gruntów. Budowę podłoża przedstawiono za pomocą warstw geotechnicznych, czyli gruntów jednorodnych pod względem stratygraficznym, genetycznym i wykształcenia litologicznego oraz o zbliżonych własnościach fizyko - mechanicznych. Wydzielając warstwy, określono wartości liczbowe parametrów fizyko - mechanicznych gruntów metodą B, czyli oznaczając na podstawie badań polowych wartości parametrów wiodących, a następnie uzupełniając je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B POŁOŻENIE I MORFOLOGIA BADANEGO TERENU. Badany teren położony jest w Tarnowskich Górach, w powiecie tarnogórskim, w zachodniej części województwa śląskiego. Geomorfologicznie miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego. Hydrogeologicznie dokumentowany teren należy do zlewni rzeki Odry. 4. BUDOWA GEOLOGICZNA. Podłoże dokumentowanego terenu budują osady czwartorzędowe (plejstoceńskie), wśród których dominują osady piaszczyste piaski średnioziarniste. Utwory spoiste nawiercono lokalnie, przypowierzchniowo i wykształcone są w postaci pyłów piaszczystych, glin piaszczystych oraz piasków gliniastych. Utwory spoiste występują w podłożu badanego terenu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone. Lokalnie teren badań przykrywa warstwa nasypów niebudowlanych, złożonych głównie z gliny piaszczystej, pyłu, gliny pylastej, piasku średniego, okruchów gruzu budowlanego, popiołu, szkła i cegły, osiągająca w miejscach wierceń miąższość ok. 0,4 0,8 m. Profile wykonanych otworów badawczych oraz przekroje geotechniczne zostały dołączone do niniejszego opracowania jako załącznik nr 3 oraz WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. W podłożu dokumentowanego terenu do głębokości rozpoznania wody gruntowej nie stwierdzono. Niemniej jednak, w okresach długotrwałych opadów atmosferycznych oraz w okre- Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Kwiecień 2015 rok Strona 5 z 8

6 Opinia geotechniczna: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. sach roztopowych w obrębie przypowierzchniowej warstwy osadów spoistych mogą pojawić się śródwarstwowe sączenia wód gruntowych, tzw. grawitacyjnych. 6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano klasyfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne. Biorąc pod uwagę genetykę, litologię oraz fizyko - mechaniczne własności gruntów, wydzielono w podłożu trzy warstwy geotechniczne W oparciu o normę PN-81/B Posadowienia bezpośrednie budowli przedstawiono charakterystykę gruntu oraz określono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodą B cytowanej powyżej normy). Cechy gruntów zaliczanych do poszczególnych warstw geotechnicznych zestawiono w zał. nr 5 Tabela parametrów geotechnicznych. Jako cechę wiodącą dla gruntów spoistych przyjęto oznaczony laboratoryjnie stopień plastyczności gruntów I L. Parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych według krzywej C dla gruntów spoistych nieskonsolidowanych. Dla warstw utworów niespoistych za cechę wiodącą przyjęto oznaczony w terenie stopień zagęszczenia I D, a pozostałe parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych z normy PN-81/B według odpowiednich krzywych. Wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: Pakiet warstw nr I obejmuje grunty nasypowe: Warstwa nr I nasypy niekontrolowane, zbudowane głównie z gliny piaszczystej, pyłu, gliny pylastej, piasku średniego, okruchów gruzu budowlanego, popiołu, szkła i cegły. Parametrów tych gruntów nie określono, gdyż nie stanowią one warstwy geotechnicznej podłoża rodzimego. Oceniono jedynie ich miąższość, która na dokumentowanym terenie wynosi ok. 0,4 0,8 m, skład granulometryczny, zbliżony stopień zagęszczenia lub konsolidacji oraz wysadzinowość, co szczegółowo obrazują dołączone do niniejszej Opinii profile wykonanych otworów (załącznik nr 3). Należy przyjąć, że są to grunty nierównomiernie ściśliwe, słabonośne. Według PN-68/B grunty te należą do III/IV kategorii urabialności gruntu. Pakiet warstw nr II obejmuje grunty rodzime, spoiste (krzywa konsolidacji C): Warstwa nr II warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci pyłów piaszczystych, glin piaszczystych oraz piasków gliniastych. Utwory te występują w podłożu w stanie twardoplastycznym i charakteryzują się uśrednionym stopniem plastyczności: I L =0,11. Jest to warstwa gruntów mało wilgotnych i wilgotnych, średnio ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne. Niemniej jednak zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych są to w większości grunty bardzo wysadzinowe. Według PN-68/B grunty te należą do II/III kategorii urabialności gruntu. Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Kwiecień 2015 rok Strona 6 z 8

7 Opinia geotechniczna: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. Pakiet warstw nr III obejmuje grunty rodzime, czwartorzędowe, niespoiste: Warstwa nr III warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci piasków średnioziarnistych. Są to utwory średnio zagęszczone, dla których przyjmuje się uśredniony stopień zagęszczenia I D =0,50. Jest to warstwa gruntów mało ściśliwych, nośnych, stwarzających generalnie korzystne warunki geotechniczne. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych są to grunty niewysadzinowe. Według PN-68/B grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu. 7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE Podłoże dokumentowanego terenu budują osady czwartorzędowe (plejstoceńskie), wśród których dominują osady piaszczyste piaski średnioziarniste. Utwory spoiste nawiercono lokalnie, przypowierzchniowo i wykształcone są w postaci pyłów piaszczystych, glin piaszczystych oraz piasków gliniastych. Utwory spoiste występują w podłożu badanego terenu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone. Lokalnie teren badań przykrywa warstwa nasypów niebudowlanych, złożonych głównie z gliny piaszczystej, pyłu, gliny pylastej, piasku średniego, okruchów gruzu budowlanego, popiołu, szkła i cegły, osiągająca w miejscach wierceń miąższość ok. 0,4 0,8 m. Do głębokości przemarzania gruntu tj. do głębokości ok. 1,0 m w podłożu badań dominują grunty bardzo wysadzinowe W podłożu dokumentowanego terenu do głębokości rozpoznania wody gruntowej nie stwierdzono. Niemniej jednak w okresach długotrwałych opadów atmosferycznych oraz w okresach roztopowych w obrębie przypowierzchniowej warstwy osadów spoistych mogą pojawić się śródwarstwowe sączenia wód gruntowych, tzw. grawitacyjnych. W związku z powyższym, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych warunki wodne uznaje się za przeciętne Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, grupa nośności dokumentowanego podłoża nawierzchni w zależności od warunków gruntowo-wodnych należy do G4 lokalnie do G Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 nr 43, poz.430) podłoże nawierzchni zakwalifikowane do grupy nośności G4 powinno być doprowadzone do grupy nośności G1, co można osiągnąć za pomocą: wymiany podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego (piasek lub tłuczeń zagęszczany warstwami), przy czym zaleca się dla podłoża nawierzchni o grupie G4 wykonać wzmocnienie podłoża geosyntetykiem; wzmocnienia podłoża przez wykonanie pod konstrukcją warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym); ulepszając grunt w górnej warstwie podłoża w inny sposób pod warunkiem uzyskania wymaganego wzmocnienia Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych powinny być wykonywane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującym się wartościami wskaźnika zagęsz- Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Kwiecień 2015 rok Strona 7 z 8

8 Opinia geotechniczna: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. czenia i modułu sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) określonymi w w/w Rozporządzeniu Nawierzchnia istniejącego boiska wykonana jest z warstwy bitumicznej, silnie zerodowanej Ze względu na położenie terenu badań na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zaleca się uzyskać informację o warunkach geologiczno-górniczych od odpowiednich organów górniczych. Autor opracowania wskazuje na konieczność zabezpieczenia przedmiotowej inwestycji na ewentualność wystąpienia szkód górniczych Proponuje się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych należy zwrócić SZCZEGÓLNĄ uwagę aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe Projektując realizację przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B należy korzystać z wartości parametrów geotechnicznych zacytowanych na zał. nr 5 Tabela parametrów geotechnicznych niniejszej Opinii. 8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dn (Dz. U. Nr 163, poz. 981) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z2012 poz. 463) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657) Normy podstawowe: PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienia budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. PN-86/B Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-83/B Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. PN-EN Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, ,Gliwice Kwiecień 2015 rok Strona 8 z 8

9 II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

10 N lokalizacja terenu badań Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA Tytuł opracowania: Załącznik nr 1 Opinia Geotechniczna Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. Tytuł załącznika: Wykonała: mgr K. Zalecka-Wojtaszek Mapa przeglądowa Skala 1: Data wykonania: kwiecień 2015 r.

11 OBJAŚNIENIA: 1 I I lokalizacja i numer wykonanego otworu badawczego linia przekroju geotechnicznego reper roboczy; H=305,01 m n.p.m. III I II 1 2 III IV 3 I 4 II IV Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna GEOLOGIA Tytuł opracowania: Załącznik nr 2 Opinia Geotechniczna Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Wyspiańskiego 1 w Tarnowskich Górach. Tytuł załącznika: Wykonała: mgr K. Zalecka-Wojtaszek Mapa dokumentacyjna Skala 1:1000 Data wykonania: kwiecień 2015 r.

12 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Tarnowskie Góry Gmina: Tarnowskie Góry Powiat: tarnogórski Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 1 Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny Symbol gruntu Ps//Pg System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Stopień plastyczności IL Stopień zagęszczenia ID Wysadzinowość Grupa nośności podłoża nawierzchni Warstwa geotechniczna [m.p.p.t] [m] [m] nasyp niebudowlany (gruz budowlany, piasek średni), brunatno-czarny nn ln GNW I Nasypy Nasyp piasek średni warstwowany piaskiem gliniastym, rdzawo-c.żółty GW G2 Czwartorzęd Plejstocen piasek średni warstwowany piaskiem gliniastym z dodatkiem drewna, jasny żólty Ps mw szg III Rysunek wykonano programem "GeoStar"

13 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Tarnowskie Góry Gmina: Tarnowskie Góry Powiat: tarnogórski Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 2 Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny Symbol gruntu nn System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Stopień plastyczności IL Stopień zagęszczenia ID Wysadzinowość Grupa nośności podłoża nawierzchni Warstwa geotechniczna [m.p.p.t] [m] [m] nasyp niebudowlany (glina piaszczysta, popiół, cegła, szkło), brunatn-czarny Nasypy Nasyp mw ln - GBW G4 I piasek gliniasty z dodatkiem żwiru, ciemny żólty piasek średni z dodatkiem drobnych okruchów żwiru, ciemny żólty Pg(+Ż) mw/w tpl 0/ GNW G1 II Czwartorzęd Plejstocen piasek średni z dodatkiem drobnych okruchów żwiru, jasny żólty Ps(+Ż) mw szg III Rysunek wykonano programem "GeoStar"

14 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Tarnowskie Góry Gmina: Tarnowskie Góry Powiat: tarnogórski Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 3 Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Zał.Nr: 3.3 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: [m.p.p.t] [m] [m] nawierzchnia asfaltowa, szara Ba podbudowa z kruszywa łamanego i piasku średniego, j.szaro-j.żółta P(kr,Ps) mw - - GNW Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu Ilość wałeczkowań Stopień plastyczności IL Stopień zagęszczenia ID Wysadzinowość Grupa nośności podłoża nawierzchni Warstwa geotechniczna glina piaszczysta warstwowana piaskiem średnim, j.beżowo-brązowa Gp//Ps w tpl 1/ GBW G4 II Czwartorzęd Plejstocen piasek średni w stropie zagliniony z dodatkiem drobnych okruchów żwiru, ciemny żólty Ps mw szg III Rysunek wykonano programem "GeoStar"

15 Pracownia Geologiczna GEOLOGIA ul. Płowiecka 29/2, Gliwice Miejscowość: Tarnowskie Góry Gmina: Tarnowskie Góry Powiat: tarnogórski Województwo: śląskie Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 4 Obiekt: Boisko wielofunkcyjne Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Dozór geologiczny: mgr inż. K. Schneider Przelot Opis litologiczny Symbol gruntu Pp Ps System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Zał.Nr: 3.4 Wiertnica: WH16S Skala 1 : 50 Data wiercenia: Wilgotność w w/m w Stan gruntu tpl szg Ilość wałeczkowań 0/0 - Stopień plastyczności IL Stopień zagęszczenia ID Wysadzinowość GBW Grupa nośności podłoża nawierzchni Warstwa geotechniczna [m.p.p.t] [m] [m] nasyp niebudowlany (pył, glina pylasta, okruchy poppiołu i cegły), brunatny nn pl 2/3 I Nasypy Nasyp Czwartorzęd Plejstocen pył piaszczysty, brązowo-beżowy piasek średni, lekko zagliniony z dodatkiem drobnych okruchów żwiru, rdzawo-c.żółty piasek średni, jasny żólty G4 II III Rysunek wykonano programem "GeoStar"

16 P I - I' NNE - SSW m n.p.m. m n.p.m. Skala 1: nn Ps//Pg Ps I III ID=0,5 II IL=0, P(kr,Ps) Gp//Ps Ps Gł. 3.0 Gł m 3 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr K. Zalecka-Wojtaszek Weryfikował mgr inż. K. Schneider Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny P I - I' 1: Zał.Nr 5.1 Skala

17 P II - II' NNE - SSW m n.p.m. m n.p.m. Skala 1: nn Ps(+Ż) Ps(+Ż) III I ID=0,5 II IL=0, nn Pp Ps Ps Gł. 3.0 Gł m 4 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr K. Zalecka-Wojtaszek Weryfikował mgr inż. K. Schneider Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny P II - II' 1: Zał.Nr 5.2 Skala

18 P III - III' NWW - SEE m n.p.m. m n.p.m. Skala 1: nn Ps//Pg Ps I III ID=0,5 II nn Ps(+Ż) Ps(+Ż) Gł. 3.0 Gł m 2 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr K. Zalecka-Wojtaszek Weryfikował mgr inż. K. Schneider Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny P III - III' 1: Zał.Nr 5.3 Skala

19 P IV - IV' NWW - SEE m n.p.m. m n.p.m. Skala 1: P(kr,Ps) Gp//Ps Ps II III IL=0,11 ID=0,5 I nn Pp Ps Ps Gł. 3.0 Gł m 4 Data Nazwisko Podpis Opracował mgr K. Zalecka-Wojtaszek Weryfikował mgr inż. K. Schneider Rysunek wykonano programem "GeoStar" Przekrój geotechniczny P IV - IV' 1: Zał.Nr 5.4 Skala

20 Czwartorzęd Plejstocen Stratygrafia Profil stratygraf.- litologiczny Nr warstwy Symbol konsolidacji gruntu stopień zagęszczenia stopień plastyczności Wilgotność naturalna Gęstość objętościowa pierwotnego wtórnego pierwotnej wtórnej Spójność Kąt tarcia wewnętrznego OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 3 w Tarnowskich Górach. wartość charakterystyczna x (n) PARAMETRY GEOTECHNICZNE współczynnik materiałowy g (m) wartość obliczeniowa x (r) Stan gruntu * określono metodą badań laboratoryjnych i/lub polowych ** grunt nawodniony wg PN-81/B i PN-59/B Moduł odkształcenia Edometryczny moduł ściśliwości Symbol gruntu wg PN-86/B Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny nasyp niebudowlany I nn pył piaszczysty, glina piaszczysta, piasek gliniasty I D I L W n r C u Φ u Eo E Mo M % tm -3 kpa o MPa MPa MPa MPa Grunty antropogeniczne - nierównomiernie ściśliwe, słabonośne 12,00-22,00 2,05-2,20 20,4 15,9 24,2 40,4 34,6 57,7 x (n) II Πp, Gp, Pg C - 0,11* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 g (m) 13,20-24,20 1,85-1,98 18,3 14,3 21,8 36,3 31,1 51,9 x (r) 5,00-22,00 1,70-2,00 33,0 79,9 88,8 94,7 105,2 x (n) piasek średni III Ps - 0,5* - 1,1 0,9-0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 g (m) 5,50-24,20 1,53-1,80 29,7 71,9 79,9 85,2 94,7 x (r) Zał. nr 6

21 ZaŁ. NR 7

22 Nr otw. Głębokość pobrania Rodzaj próbki Wilgotność Liczba wałeczkowań Stan gruntu Rodzaj gruntu Straty wagowe przy utlenianiu Wilgotność naturalna Gęstość objętościowa Gęstość właściwa Płynności Plastyczności Wskaźnik plastyczności Stopień plastyczności ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH PRÓBKA LABORATORIUM GRUNTÓW Temat: BADANIA MAKROSKOPOWE Tarnowskie Góry K. Schneider LIZA UZIARNIE CECHY FIZYCZNE Granice Nr arch. KONSYSTENCJA Rodzaj gruntu i barwa Wn r r σ W L W P I P I L [m ppt] [ % ] [%] [%] [g/cm 3 ] [g/cm 3 ] [%] [%] [%] ,9 NW Pg(+Ż) brunatna w 0/0 tpl <1 11,5 3 1,0 NW Gp szaro-rdzawa w 1/1 tpl <1 11,6 42,3 9,6 32,7 0,06 4 1,0 NW Π brunatna w 0/0 tpl <1 17,0 Zawartość CaCO 3 Zał. nr 8

Gliwice, luty 2016 r.

Gliwice, luty 2016 r. OPINIA GEOTECHNICZNA Miejscowość: Województwo: Inwestycja: Zlewnia: Inwestor: PIEKARY ŚLĄSKIE ŚLĄSKIE BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. POPIEŁUSZKI

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GLIWICE ŚLĄSKIE

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GLIWICE ŚLĄSKIE DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ Miejscowośd: Województwo: GLIWICE ŚLĄSKIE Inwestycja: BUDOWA HALI NA DZIAŁCE NR 734/2, PRZY UL. ROLNIKÓW W GLIWICACH-BOJKOWIE. Zlewnia:

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Zagóry w Karczewie. Opracował: Dariusz Luks upr. geol. XI-068 Sprawdził: Maciej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu MRW PROJEKT SERWIS ROMUALD CHRYST 41-807 Zabrze ul. Gogolińska 2/3 tel. 504 123 111 mrwprojekt@interia.pl NIP:648-221-63-50 www.geologia.slask.pl projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu budowy świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 25 wraz z kanalizacją kablową na terenie Portu Lotniczego Łódź Lokalizacja: Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Gliwice, lipiec 2009 r.

Gliwice, lipiec 2009 r. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Miejscowość: OŚWIĘCIM Województwo: MAŁOPOLSKIE Inwestycja: ROZBUDOWA HOTELU OLIMPIJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. CHEMIKÓW 2A W OŚWIĘCIMIU Zlewnia RZEKI WISŁY Opracował: Gliwice,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-554 Warszawa al. Niepodległości 162 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź Tel.: (0-42) 674-14-02;

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC 2.1. BADANIA

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna dla uszczegółowienia warunków gruntowo wodnych do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE.

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE. INŻYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z o.o. sp. komandytowa ul. JÓZEFA HALLERA 6-8, lokal 221, 60-951 POZNAŃ NIP: 7792404508; REGON: 302065595; KRS: 0000413810 tel.: 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683. e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz -Jeruzal

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz -Jeruzal Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz -Jeruzal Lokalizacja: droga powiatowa nr 1316 E, pow. skierniewicki, woj. łódzkie

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA POTRZEBY ZADANIA: BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUś AL. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU. Część opisowa i graficzna

OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA POTRZEBY ZADANIA: BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUś AL. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU. Część opisowa i graficzna Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail:biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1007/15 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu budowy budynku osługowego GDAŃSK, ul. Długie Ogrody, działka nr 166/10

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu budowy budynku osługowego GDAŃSK, ul. Długie Ogrody, działka nr 166/10 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych GEOTEST Sp. z o.o. 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 138/5 tel./fax (058) 3410274, tel. (058) 3416901 Pracownia Geotechniczna: GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A, piętro, pok.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 100/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Straszyn ul. Południowa 28, Jagatowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Straszyn ul. Południowa 28, Jagatowo Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-010 Straszyn ul. Południowa 28, Jagatowo tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1161/16 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ul. Krańcowej w Raszynie.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ul. Krańcowej w Raszynie. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ul. Krańcowej w Raszynie. Lokalizacja: ul. Krancowa, Raszyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie Zleceniodawca: EUROPROJEKT Robert Grochowalski ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PROMOCJA Tomasz Gmerek ul. Basztowa 56/10

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZLECENIODAWCA: MK-Mosty Krzysztof Mac ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów OPINIA GEOTECHNICZNA Przepust na dopływie w przełęczy Orłowicza Województwo: podkarpackie Powiat: leski Gmina: Cisna Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sosnowiec

Opinia geotechniczna do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sosnowiec Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sosnowiec Lokalizacja: m. Sosnowiec gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie Zleceniodawca: MIASTOPROJEKT

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul.

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Zleceniodawca: Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o. 42-201 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15 Temat: Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Inwestor: Wykonawca: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska 4 30-138 Kraków Geoprofil, Usługi Geologiczne i Inżynierskie Paweł Różański ul. Sodowa 13/1, 30-376 Kraków Biuro: ul. Borkowska 27d/8,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 46/17 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Tadeusz Zarucki 12-100 Szczytno, Lipowiec 9 0 601 448 958 NIP 739 103 86 99 Regon 510336060 e-mail geoservis@o2.pl Konto: Bank Zachodni WBK IV oddział Olsztyn 46 1500 1562 1215 6000 6492 0000 Lipowiec,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax , ,

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax , , BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zamawiający: MS PROJEKT ul. Błotna 25 03 599 Warszawa Inwestor: Urząd Gminy i

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GEOSTART Spółka Cywilna Usługi Geologiczno - Projektowe Włodzimierz Kabała Radosław Kabała 53-342 Wrocław ul. Komandorska 53H/11 tel. 071 78 08 900 fax 071 79 45 138 tel. 0601 71 22 27 www.geostart.pl

Bardziej szczegółowo

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA . "+.. PROGEO... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ;

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ; Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU UL. FIRMOWEJ W PASŁĘKU gm. Pasłęk, powiat elbląski

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU UL. FIRMOWEJ W PASŁĘKU gm. Pasłęk, powiat elbląski Wykonawca: ZAKŁAD PRAC GEOLOGICZNYCH KLIWAŻ 14 300 MORĄG, MARKOWO 28/2 ZLECENIODAWCA: DAN-TOR Sp. z o.o. UL. KOPERNIKA 4c/22, 14-200 IŁAWA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego modernizacji ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dębnie

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego modernizacji ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dębnie BUDOWLANE LABORATORIUM BADAWCZE ul. Daszyńskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego modernizacji ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dębnie Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo