RECEPTA NA ZATRUDNIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECEPTA NA ZATRUDNIENIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN - przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, - podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu RECEPTA NA ZATRUDNIENIE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 1 Słownik pojęć Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: Beneficjent (operator wsparcia finansowego) należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, który w ramach Projektu RECEPTA NA ZATRUDNIENIE pełni rolę operatora wsparcia finansowego. Beneficjent pomocy Uczestnik Projektu, który prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i otrzymał w związku z tym pomoc de minimis. Doradztwo (indywidualne/grupowe) usługa udzielona uczestnikowi/om projektu/ beneficjentowi pomocy, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej. Doradztwo indywidualne nie obejmuje pomocy indywidualnej opiekuna. 1

2 Działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.). Przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz partnerskich, a także członkostwo w spółdzielniach; Dzień roboczy należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem sobót, o ile są one wolnym dniem od pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm); Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub data zarejestrowania w KRS. Instytucja Pośrednicząca w skrócie IP - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w skrócie IP2 Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Komisja Oceny Wniosków (KOW) organ powołany przez Beneficjenta, oceniający składane przez Uczestników Projektu wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego. Lista rankingowa lista Kandydatów/Kandydatek zawierająca imię i nazwisko oraz liczbę punktów zdobytych podczas oceny merytorycznej, przy czym miejsce na liście zależy od liczby punktów od najwyższej do najniższej. 2

3 Podstawowe wsparcie pomostowe wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe, którego maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji za każdy miesiąc jej prowadzenia, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach danego Projektu. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent ( operator wsparcia finansowego) może wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez Uczestnika projektu (Beneficjenta pomocy) w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). Przedłużone wsparcie pomostowe wsparcie pomostowe udzielone po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do dwunastego miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, którego maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji za każdy miesiąc jej prowadzenia, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą i otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe w ramach danego Projektu. Pomoc de minimis należy przez to rozumieć pomoc udzielaną Przedsiębiorcom w rozumieniu Rozporządzanie Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U r., Nr 239, poz. 1598). Projekt Projekt RECEPTA NA ZATRUDNIENIE realizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie numer WND-POKL /10-00 Środki obrotowe oznacza to środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). 3

4 Uczestnik Projektu (bezpośredni odbiorca wsparcia) osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wsparcie kapitałowe dla nowopowstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą udzielane do wysokości zł na osobę. Wsparcie szkoleniowo-doradcze wsparcie w postaci szkoleń z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz pomoc w przygotowaniu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu i szkolenia przekwalifikujące. Dokumenty Programowe oraz dodatkowe dokumenty dotyczące realizacji projektu: Recepta na zatrudnienie : 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. nr 239 poz. 1598), 2. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim załącznik nr 1 do Regulaminu 3. Dokumenty publikowane na stronie w zakładce Aktualności lub/i Dokumenty Programowe lub/i Interpretacje i wyjaśnienia, 4. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; Plan Działania na rok 2010 dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 5. Dokumenty Instytucji Zarządzającej PO KL p.t. "Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz Uczestników Projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania PO KL" ; 6. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, podstawowego wsparcia, podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego 4

5 wsparcia pomostowego w ramach projektu: Recepta na zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2 Przepisy ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego określa szczegółowe zasady realizacji Projektu w zakresie przyznawania wsparcia a w szczególności: warunki udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, warunki udzielania podstawowego wsparcia pomostowego, warunki udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Projekt RECEPTA NA ZATRUDNIENIE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Projektodawcę Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2A; Zawiercie. 3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy nr UDA-POKL /10-00 o dofinansowanie realizacji Projektu podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu. 4. Beneficjent odpowiedzialny jest za realizację Projektu w oparciu o dokumenty i akty prawne stanowiące podstawę realizacji Projektu, nadzór nad realizacją Projektu pełni IP2- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 5. Projekt jest realizowany w terminie od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku. 6. Wsparcie finansowe w ramach Projektu obejmuje następujące etapy: 5

6 I. Etap: wsparcie doradczo szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej jest świadczeniem nieodpłatnym. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowo- doradczych pod rygorem skreślenia z listy uczestników projektu. Przy czym możliwe jest udzielenie przedmiotowego wsparcia osobie, która nie była objęta wsparciem w ramach I etapu Projektu, ale została przeszkolona w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Nabyta wiedza powinna zostać potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. II. III. IV. Etap: wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości służące Beneficjentowi Pomocy wyłącznie do sfinansowania niezbędnych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej; Etap: podstawowe wsparcie pomostowe służące Beneficjentowi Pomocy do pokrycia niezbędnych opłat nie zależnie od poziomu przychodów; Etap: przedłużone wsparcie pomostowe służące Beneficjentowi Pomocy, który pomimo posiadania słabej kondycji finansowej np. martwego sezonu, uzasadni potrzebę kontynuowania udzielenia mu pomocy. 7. W ramach Projektu z poszczególnych form wsparcia skorzysta następująca ilość Uczestników Projektu: z wsparcia na rozwój przedsiębiorczości maksymalnie20 osób (w tym 12 kobiet, 8 mężczyzn); z podstawowego wsparcia pomostowego maksymalnie 20 osób ( w tym 12 kobiet, 8 mężczyzn); z przedłużonego wsparcia pomostowego maksymalnie 10 osób; 8. Formy wsparcia określone w 2 pkt.7 są realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego. 9. Informacje dotyczące Projektu dostępne są : - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu ul. 11 Listopada 2a oraz - na stronie internetowej Urzędu: w zakładce Aktualności. 6

7 3 Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości 1. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą starać się Uczestnicy Projektu, którzy byli objęci obowiązkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w minimum 80% usług szkoleniowodoradczych, przy czym możliwe jest udzielenie przedmiotowego wsparcia osobie, która nie była objęta wsparciem w ramach I etapu Projektu, ale została przeszkolona w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Nabyta wiedza powinna zostać potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Beneficjent jest zobowiązany potwierdzić udział Uczestnika Projektu w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w programie szkolenia, którego celem było pozyskanie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. W ramach Projektu przewidziano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie zł na jednego Beneficjenta Pomocy. Wskazany przez Uczestnika Projektu przedmiot działalności gospodarczej nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. nr 239 poz. 1598). Wykaz działalności gospodarczych nie objętych wsparciem w ramach PO KL wyszczególniono w 3 pkt. 4 Regulaminie rekrutacji Uczestników do projektu. 3. Uczestnik Projektu w trakcie uczestnictwa w projekcie co do zasady, w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, założonej w ramach projektu, nie ma możliwości dokonywania zmiany formy prowadzenia działalności. Ma natomiast (po złożeniu wyczerpującego uzasadnienia merytorycznego i uzyskaniu zgody ze strony Beneficjenta) możliwość rozszerzenia działalności wiodącej mając na względzie zapis 3 pkt W okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, założonej w ramach projektu, nie ma możliwości dokonywania zmiany formy prowadzenia działalności. Dopuszczalna jest jedynie sytuacja polegająca na zmianie formy prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę 7

8 cywilną, partnerską lub jawną w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: a) przedmiot działalności spółki cywilnej/partnerskiej/jawnej utworzonej w wyniku przekształcenia jest zbieżny z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej na podstawie zaakceptowanego biznesplanu oraz przewidzianej w nim struktury wydatków, b) przekształcenie w spółkę cywilną/partnerską/jawną jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług), c) zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej dokonana jest w formie aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym Uczestnikiem Projektu, po uprzedniej akceptacji przez Beneficjenta oraz po zasięgnięciu opinii IP2. 5. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika projektu we Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, zgodnych z Wytycznymi, o których mowa w 1i związanych między innymi z: zakupem środków majątku trwałego (składnikami majątku trwałego są przede wszystkim urządzenia techniczne i inne środki długotrwałego użytkowania (powyżej 1 roku), nabyte programy komputerowe o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wartości niematerialne i prawne, pozostały sprzęt i wyposażenie, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa (np.: sprzęt, narzędzia, wyposażenie biura itp.). zakupem środków transportu, zakupem aktywów obrotowych, kosztami prac remontowych i budowlanych, promocją i reklamą. 8

9 Zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi: wydatki na promocję i reklamę nie powinny przekroczyć 10 % wartości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Wydatków na druk ofert handlowych, wizytówek, papierów firmowych nie uznaje się za wydatki na reklamę i promocję, o dofinansowanie środków transportowych mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznesplanie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), kwota całkowita, nabytych ze środków otrzymanej dotacji, aktywów obrotowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie powinna przekroczyć 25 % wartości dotacji i winna być w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. 6. Zakup rzeczy używanych może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących warunków: a) sprzedający dostarczy deklarację określającą jej pochodzenie z podaniem daty i miejsca zakupu oraz nazwy i adresu podmiotu lub osoby, od której zakupił daną rzecz oraz potwierdzi, że w okresie ostatnich 7 lat dana rzecz nie była zakupiona z pomocy krajowej lub wspólnotowej, b) cena nabytej rzeczy nie przekracza jej rynkowej wartości i jest niższa od wartości rzeczy nowej, c) rzecz posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji działania oraz odpowiada odpowiednim normom i standardom. 7. Celem zaplanowanych przez Beneficjenta Pomocy kosztów prac remontowych i budowlanych powinno być wyłącznie dostosowanie budynków i pomieszczeń do rodzaju prowadzonej działalności. Wyklucza się ponoszenie kosztów związanych z pracami remontowymi i budowlanymi lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe Beneficjenta Pomocy lub w celu najmu lub dalszej sprzedaży. 9

10 8. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie może stanowić pomocy finansowej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia) lub być przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez Uczestnika projektu przed datą złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 9. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do wniosku niniejszego należy załączyć poniższe dokumenty: a) potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe, (załącznik do umowy oświadczenie usług doradczoszkoleniowych); b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 13 do Regulaminu); c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; d) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski) (załącznik nr 16 do Regulaminu); e) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych; f) harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych; g) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 14 do Regulaminu); h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny; (załącznik nr 15 do Regulaminu) i) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub 10

11 windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań; (załącznik nr 12 do Regulaminu) Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem wniosku: a) oświadczenie o dacie złożenia wniosku zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku; b) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego); c) oświadczenie o kwalifikowalności VAT ( załącznik nr 20 do Regulaminu). 10. Dokumenty niniejsze winny zostać przygotowane ściśle wg wzorów określonych w Wytycznych. W ramach szkolenia każdy Uczestnik Projektu przy pomocy indywidualnego opiekuna opracuje plan założenia i prowadzenia firmy tj. wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami. 11. Uczestnicy Projektu zostaną pisemnie poinformowani o terminie, jaki zostanie przewidziany na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz poprzez zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej iw siedzibie Beneficjenta tj. PUP Zawiercie ul. 11 listopada 2a. Nabór wniosków nie może trwać krócej niż 10 dni roboczych. 12. Druki wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami są dostępne: - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - na stronie internetowej Urzędu: w zakładce Aktualności. 13. Uczestnicy Projektu będą mogli składać w/w dokumenty w PUP Zawiercie ul. 11 Listopada 2a, Zawiercie (parter Kancelaria nr 1) od poniedziałku do piątku w godz Uczestnik projektu składa dokumenty: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię, nazwisko i adres Uczestnika Projektu z dopiskiem Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania RECEPTA NA ZATRUDNIENIE. Dokumenty można 11

12 będzie również wysłać w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przesłane na adres: lub za pomocą pełnomocnika. 14. Dokumenty tj. wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami zostaną uznane za przyjęte w terminie również od Uczestnika projektu, który pojawił się w Kancelarii w godzinach jej urzędowania, jednak z przyczyn od siebie niezależnych (np. długi okres oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Kancelarii. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej decydować będzie data nadania, firm kurierskich data wpływu do Kancelarii. 15. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się z dniem złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt (ale wydatki kwalifikowane poniesione od dnia złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej). 16. Weryfikacji i oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dokonuje powołana w tym celu Komisja Oceny Wniosków (KOW) na podstawie Karty Weryfikacji Formalnej - stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu oraz Karty oceny merytoryczno technicznej wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu. 17. Powołanie i pracę Komisji określa Regulamin KOW stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 18. Członkowie KOW dokonują oceny kompletności oraz poprawności wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej, w oparciu o przygotowaną i podpisaną Kartę weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Ocena formalna prowadzona jest w dwóch etapach tj. po I etapie oceny formalnej, w przypadku uchybień formalnych, Uczestnik projektu pisemnie 12

13 i w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku wzywany jest do dokonania poprawek/ uzupełnień formalnych w terminie do 3 dni roboczych od skutecznego doręczenia pisma wzywającego do wniesienia poprawek we wniosku. Uczestnicy Projektu będą mogli składać w/w dokumenty w PUP Zawiercie ul. 11 Listopada 2a, Zawiercie (parter Kancelaria nr 1) od poniedziałku do piątku w godz Uczestnik projektu składa dokumenty: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię, nazwisko i adres Uczestnika Projektu z dopiskiem Poprawki/uzupełnienia do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania RECEPTA NA ZATRUDNIENIE. Dokumenty można będzie również wysłać w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przesłane na adres: lub za pomocą pełnomocnika. Dokumenty tj. poprawki /uzupełnienia do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zostaną uznane za przyjęte w terminie również od Uczestnika projektu, który pojawił się w Kancelarii w godzinach jej urzędowania, jednak z przyczyn od siebie niezależnych (np. długi okres oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Kancelarii. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej decydować będzie data nadania, firm kurierskich data wpływu do Kancelarii. 19. Korekcie formalnej nie podlegają złożone przez Uczestnika projektu oświadczenia. Uczestnik projektu zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 20. Drugi etap oceny formalnej następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia poprawionych dokumentów. KOW na posiedzeniu przeprowadza ponową ocenę formalną. Jeżeli poprawki/ uzupełnienia nie zostaną wniesione przez Uczestnika projektu w wyznaczonym terminie lub zostaną wniesione niewłaściwie, wniosek jest odrzucany na II etapie oceny formalnej. Powtórna ocena formalna jest wiążąca i ostateczna- nie przysługuje Uczestnikowi projektu żaden środek odwoławczy. 21. Po zakończeniu II etapu i uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wnioski podlegają ocenie merytoryczno-technicznej. 13

14 22. Przedmiotem oceny merytoryczno-technicznej są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne. Członkowie KOW dokonują oceny merytoryczno-technicznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w oparciu o przygotowaną i podpisaną Kartę oceny merytorycznotechnicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. W trakcie oceny merytorycznej technicznej wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem lub/i mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z kartą oceny merytoryczno-technicznej wniosku. 23. Jedynym kryterium przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może być liczba punktów otrzymanych na etapie oceny przez KOW (liczy się kolejność wniosków ustalona na podstawie uzyskanej punktacji bez względu na zakładane rezultaty Projektu). 24. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest Uczestnikom projektu, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę KOW. 25. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia. 26. Jeżeli KOW na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zidentyfikuje koszty, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z działalnością lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi) może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania. 27. Wsparcie w pełnej wysokości (do zł) przewidziane jest dla 20 Uczestników projektu, których wnioski uzyskają wystarczającą liczbę punktów w ocenie merytoryczno-technicznej. 28. Po dokonaniu oceny obejmującej wszystkie złożone wnioski, Beneficjent informuje pisemnie i w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku każdego z Uczestników projektu o ilości przyznanych punktów w danym kryterium oraz przedstawia szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny dołączając kserokopie kart 14

15 oceny formalnej i merytorycznej z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Beneficjent na tym etapie przyznawania wsparcia nie upublicznia listy rankingowej ocenionych wniosków. 29. Beneficjent przekazuje do IP2 do zatwierdzenia protokół z posiedzenia KOW w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania kompletu dokumentów przez przewodniczącego KOW w tym pozytywnie ocenione wnioski, które rekomendowane zostały do otrzymania dofinansowania. Po zatwierdzeniu protokołu przez IP2 upublicznia się listę rankingową wniosków do otrzymania wsparcia finansowego poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej projektu i w siedzibie PUP Zawiercie. 30. Wnioski ocenione pozytywnie są dofinansowane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu. 31. Każdy Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę wniosku ma prawo złożenia do Beneficjenta w terminie do 5 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia Uczestnikowi Projektu pisma z informacją o ilości przyznanych punktów w danym kryterium oraz szczegółowym uzasadnieniem przyznanej oceny, pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz odnosząc się do uzasadnień członków KOW. Uczestnik projektu składa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię, nazwisko i adres Uczestnika Projektu z dopiskiem Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach Poddziałania RECEPTA NA ZATRUDNIENIE. Dokument można będzie również wysłać w drodze elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przesłane na adres: lub za pomocą pełnomocnika 32. Dokumenty zostaną uznane za przyjęte w terminie również od Uczestnika projektu, który pojawił się w Kancelarii nr 1 w godzinach jej urzędowania, jednak z przyczyn od siebie niezależnych (np. długi okres oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Kancelarii nr 1. 15

16 W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data nadania, firm kurierskich liczy się data wpływu do Kancelarii. 33. W następnej kolejności członkowie KOW w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania odwołań dotyczących oceny merytorycznej wniosków oceniają wszystkie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, mając na uwadze ich treść. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania. Jeżeli z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny wniosku została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości. 34. Powtórna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów. W przypadku gdy członek KOW, dokonujący oceny w trybie odwoławczym, przyzna mniejszą liczbę punktów niż wynikałoby to z pierwotnej oceny, za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę punktów. 35. Powtórna ocena wniosku nie może być dokonana przez tych samych członków KOW, którzy uczestniczyli przy pierwszej ocenie. 36. Po przeprowadzeniu procedury ponownej oceny, Beneficjent w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpatrzenia odwołań przez KOW pisemnie informuje Uczestnika Projektu o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podając szczegółowe uzasadnienie przyznanych punktów. 37. Uczestnik Projektu, którego wniosek został odrzucony na etapie powtórnej oceny merytorycznej w terminie 3 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia pisma o wynikach oceny może złożyć pisemne zażalenie od oceny. W zażaleniu winien wskazać, które zapisy procedur zostały naruszone. Zażalenie Uczestnik projektu składa do IP 2 za pośrednictwem Beneficjenta w przypadku uznania, że przy ocenie naruszone zostały obowiązujące procedury. 38. Złożone przez Uczestnika Projektu zażalenie wraz z dokumentacją Beneficjent składa do IP2 w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego skutecznego doręczenia. 39. IP2 rozpatruje złożone zażalenie wyłącznie pod kątem zgodności oceny z obowiązującymi procedurami w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zażalenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku IP2 jest uprawniona do przekazania wniosku do ponownej oceny ze wskazaniem stwierdzonych naruszeń. 16

17 40. Po otrzymaniu decyzji z IP2 Beneficjent dokonując ponownej oceny w terminie 4 dni roboczych uwzględnia stanowisko IP2 w zakresie naruszonej procedury. 41. Przewodniczący KOW wraz z protokolantami sporządza aneks do protokołu z przeprowadzonej ponownej oceny wraz z kolejną listą rankingową wniosków w terminie 2 dni roboczych od zakończenia posiedzenia KOW. 42. Beneficjent w terminie 2 dni roboczych od przekazania przez Przewodniczącego KOW protokołów przekazuje IP2 listę wniosków wybranych do dofinansowania, do którego dołącza aneks do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. 43. Po zatwierdzeniu protokołu KOW przez IP2, Beneficjent w terminie 2 dni roboczych informuje pisemnie wszystkich Uczestników Projektu, których wsparcie zostało zatwierdzone przez IP2 o ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania. 44. Umowy podpisywane są z Uczestnikami Projektu po zatwierdzeniu protokołu przez IP W piśmie o ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania Beneficjent określi listę załączników, które wnioskujący zobowiązany jest dostarczyć Beneficjentowi przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia finansowego, a które są niezbędne do zawarcia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości - stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. Beneficjent określi również termin dostarczenia załączników przez Uczestnika Projektu. 46. Po otrzymaniu pisma o ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej i przedłożenia zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (lub Krajowego Rejestru Sądowego), w którym określił dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Co do zasady Uczestnik Projektu powinien rozpocząć działalność gospodarczą w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dniowy termin może ulec wydłużeniu w sytuacjach losowych i niezależnych od Uczestnika Projektu. Ponadto data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 17

18 47. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjent zobowiązany jest wydać Beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U nr 34 poz. 174). 48. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia na własny koszt na wypadek niedotrzymania warunków umowy w rodzaju oraz terminie określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Wybór formy zabezpieczenia należy do Uczestnika Projektu, który składa w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem umowy. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to: a) weksel z poręczeniem wekslowym (aval) ; b) poręczenie; c) gwarancja bankowa; d) zastaw na prawach lub rzeczach; e) blokada rachunku. 49. Do zawarcia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wskazania jako formy zabezpieczenia poręczenia wymagane jest złożenie oświadczenia współmałżonka Uczestnika Projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy wsparcia oraz współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenia Beneficjenta pomocy/poręczyciela o zniesieniu lub nie istnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej. 50. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia wymagane jest poręczenie, co najmniej dwóch poręczycieli spełniających łącznie wymagania: będących osobami fizycznymi w wieku do 65 lat, 18

19 na których nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do nich postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, pozostających w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnionych na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub prowadzących działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub mających przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości uzyskujących miesięcznie minimum zł brutto. 51. W uzasadnionych przypadkach, po zaciągnięciu opinii IP2, Beneficjent (operator wsparcia finansowego) może nie wyrazić zgody na złożenie zabezpieczenia w formie proponowanej przez Uczestnika Projektu. Szczegółowe zasady stosowania form zabezpieczeń Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości szczegółowo opisano w pkt. 6.4 Wytycznych, o których mowa w Wsparcie finansowe wypłacane jest przez Beneficjenta (operatora wsparcia finansowego) w formie jednorazowej dotacji, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy przy założeniu dostępności środków. 53. Wydatkowanie środków z dotacji odbywa się w terminie określonym w umowie na podstawie Harmonogramu rzeczowo- finansowego - stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu. 54. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków powinno nastąpić w terminie określonym w umowie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania przyznanych środków. Zmiany w harmonogramie w wysokości nieprzekraczającej 10% zakładanej wartości/wydatku nie wymagają aneksu do umowy. 55. Uczestnik Projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 19

20 56. Beneficjent pomocy może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent (operator wsparcia finansowego) w ciągu 15 dni roboczych, informuje pisemnie Beneficjenta Pomocy o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. Zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokości nieprzekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku nie wymagają aneks do w/w umowy. 57. Beneficjent Pomocy rozlicza wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto ( łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt czy jest podatnikiem podatku VAT czy też nie. Uczestnik projektu na etapie zawierania umowy o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości składa pisemne zobowiązanie do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 58. Uczestnik Projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta (operatora wsparcia finansowego) lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli: a) prowadził działalność gospodarczą, przez okres krótszy niż 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, b) otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, c) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w Wytycznych, e) naruszył inne warunki umowy. 20

21 59. Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę stanowi podstawę do rozwiązania przez Beneficjenta Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 60. Beneficjent Pomocy korzystający ze wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na Uczestniku Projektu (Beneficjencie pomocy). Dopuszcza się dostarczenie dokumentów poświadczających nieprzerwane pozostawania w rejestrze przedsiębiorców bez zawieszenia działalności lub/i zaświadczenia ZUS o nieprzerwanym okresie prowadzenia działalności (pozostawania w rejestrze płatników ZUS), lub/i kopię formularzy podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentów księgowych, itp. 61. Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości regulują Wytyczne oraz Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 4 Podstawowe wsparcie pomostowe 1. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest Uczestnikom Projektu, którzy: byli objęci obowiązkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w minimum 80% usług szkoleniowo-doradczych, przy czym możliwe jest udzielenie przedmiotowego wsparcia osobie, która nie była objęta wsparciem w ramach I etapu Projektu, ale została przeszkolona w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Nabyta wiedza powinna zostać potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Beneficjent jest zobowiązany potwierdzić udział Uczestnika Projektu w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w programie szkolenia, którego celem było pozyskanie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; 21

22 rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców). 2. Podstawowe wsparcie pomostowe przewidziane jest dla maksymalnie 20 Uczestników Projektu. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe jest niezależne od wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i może być udzielone także Uczestnikom Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, ale nie otrzymali wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 4. Podstawowe wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez uczestnika projektu, niezależnych od poziomu przychodów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 5. Podstawowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone na pokrycie: składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy, kosztów ubezpieczeń majątkowych, kosztów opłat telekomunikacyjnych (telefon, Internet, itp.), wydatków na media (woda, gaz, elektryczność, itp.), kosztów dzierżawy, czynszu, najmu lokali, kosztów najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń, kosztów zlecenia usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej, prowadzenie strony internetowej itp.). innych obligatoryjnych kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 6. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego wypłacone miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach Projektu). W uzasadnionych przypadkach Beneficjent (operator wsparcia 22

23 finansowego) może wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta pomocy w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W projekcie Beneficjent przewidział podstawowe wsparcie finansowe w kwocie maksymalnie 1200 zł miesięcznie dla każdego Beneficjenta pomocy. 7. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu. Do wniosku niniejszego należy załączyć następujące dokumenty: 1) potwierdzenie wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe (załącznik do umowy o świadczenie usług doradczo szkoleniowych); 2) oświadczenie o dacie złożenia wniosku zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku; 3) dokument potwierdzający status wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. wniosek o wpis do KRS, umowa spółki) 4) a) sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące) dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące, dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności, dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki), dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 23

24 b) bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał) jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu (podmioty prowadzące księgi handlowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów); 5) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i w okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis; (załącznik nr 13 do Regulaminu) 6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny; (Załącznik nr 15 do Regulaminu) 8) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań; (Załącznik nr 12 do Regulaminu) 9) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; (Załącznik nr 14 do Regulaminu) 10) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego). (Załącznik nr 16 do Regulaminu) 11) harmonogram rzeczowo-finansowy. Jeżeli uczestnik projektu składał Wniosek o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie ma obowiązku dołączania załączników od numeru 1 do Uczestnicy Projektu zostaną pisemnie poinformowani o terminie, jaki zostanie przewidziany na składanie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz poprzez zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej i w siedzibie Beneficjenta tj. PUP Zawiercie ul. 11 listopada 2a. 24

25 9. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z w/w załącznikami może zostać złożony przez Uczestnika Projektu po ukończeniu bloku doradczo-szkoleniowego oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej i uzyskaniu wpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców. 10. Druki Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami są dostępne: - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - na stronie internetowej Urzędu: w zakładce Aktualności. 11. Uczestnicy Projektu będą mogli składać w/w dokumenty w PUP Zawiercie ul. 11 Listopada 2a, Zawiercie (parter Kancelaria nr 1) od poniedziałku do piątku w godz Uczestnik projektu składa dokumenty: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię, nazwisko i adres Uczestnika Projektu z dopiskiem Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Poddziałania RECEPTA NA ZATRUDNIENIE. Dokumenty można będzie również wysłać w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przesłane na adres: lub za pomocą pełnomocnika. 12. Dokumenty tj. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zostaną uznane za przyjęte w terminie również od Uczestnika projektu, który pojawił się w Kancelarii nr 1 w godzinach jej urzędowania, jednak z przyczyn od siebie niezależnych (np. długi okres oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Kancelarii nr 1. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data nadania, firm kurierskich liczy się data wpływu do Kancelarii. 13. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia. 14. Weryfikacji i oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonuje powołana w tym celu Komisja Oceny Wniosków (KOW) na podstawie 25

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Krok do własnej formy Działania 6.2 Wsparcie praz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 w ramach Poddziałania 7.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 007-01 Projekt: pn. Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH Projektu: Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Lepszy Start II MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH Projektu: Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 9 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia finansowego pomostowego podstawowego w Projekcie Start w samodzielność 1 Słownik pojęć Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do Szczegółowych informacji dla bezrobotnych ubiegających się dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE NOWA SZANSA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE NOWA SZANSA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE NOWA SZANSA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w ramach projektu Na swoim lepiej 1 Projekt projekt Na swoim lepiej realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL, Projektodawca/Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach RYNEK PRACY. Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach RYNEK PRACY. Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania wsparcia w ramach projektu Firma droga do sukcesu

REGULAMIN przyznawania wsparcia w ramach projektu Firma droga do sukcesu REGULAMIN przyznawania wsparcia w ramach projektu Firma droga do sukcesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja

Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja i Regulamin uczestnictwa w projekcie Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 PO KL wprowadzony Uchwałą nr 1/REG/KL17

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Wn-W część I

WNIOSEK Wn-W część I .. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK Wn-W część I O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne Beneficjent Beneficjent Pomocy Biuro Projektu

Postanowienia ogólne Beneficjent Beneficjent Pomocy Biuro Projektu Strona1 R E G U L A M I N udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 UMOWA nr / /2012 O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi

Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi Celem projektu jest udzielanie pomocy finansowej osobom, które zamierzają rozpocząć własną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 7.4.2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 10 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych w: - art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD.07.03.00-20-0013/16 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl Infolinia dla klientów urzędów pracy te. 19524... (Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO/PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH Projektu: Biznes otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo