REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Postanowienia Ogólne. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FIANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH Projektu: Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet w Jaworznie realizowanego w ramach Działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim. Postanowienia Ogólne 1 1. Projekt Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet w Jaworznie realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie, w ramach Działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie z Miastem Jaworzno. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 maja 2011 r. do 28 lutego 2013 r. 3. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości wśród kobiet na lokalnym jaworznickim rynku pracy poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia doradczego i finansowego. 4. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 40 kobiet oraz 20 mężczyzn, wśród których, docelowo w ramach projektu dofinansowanie w formie dotacji otrzyma 40 mikroprzedsiębiorstw. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Programie - oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2. Projekcie - oznacza Projekt Przedsiębiorczość jest KOBIETĄ wsparcie i promocja samozatrudnienia kobiet w Jaworznie realizowany w okresie od 01 maja 2011r. do 28 lutego 2013 r. 3. Beneficjencie dotyczy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie będącej Liderem projektu. 4. Uczestniku Projektu - oznacza osobę, kobietę i/lub mężczyznę, która/-y przeszła pozytywnie procedurę rekrutacyjną i podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Umowę szkoleniowo doradczą. 5. Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP Katowice) - oznacza Instytucję Pośredniczącą II Stopnia z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, Katowice. 6. Partnerze Projektu oznacza Miasto Jaworzno. 7. Biurze Projektu - oznacza miejsce zarządzania finansowego i merytorycznego projektem, znajdujące się przy ul. Grunwaldzkiej 275 w Jaworznie, pokój nr Grupie Sterującej - grupa osób powołanych do nadzoru zarządzania Projektem, reprezentujących Beneficjenta 3 osoby oraz Partnera 3 osoby. 1

2 9. Komisji Oceny Wniosków (KOW) oznacza Komisję powołaną do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone, rozpatrującą wnioski na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 5). 10. Biznes planie - dokument o którym mowa w Załączniku nr Wytycznych mowa o Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim. 12. Pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc udzielaną Przedsiębiorcom w rozumieniu Rozporządzanie Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U r., Nr 239, poz. 1598). Zasady uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo - doradczym 3 1. Osoby, których numery rekrutacyjne zostały umieszczone na liście rekrutacyjnej, chcące kontynuować udział w projekcie, zobowiązane będą do podpisania Deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 1) w wyniku czego uzyskają status Uczestnika Projektu. Zostaną zaproszone do dalszego udziału w projekcie, polegającego na bezpłatnym udziale w bloku szkoleniowo-doradczym oraz mentoringu i możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej. 2. Obowiązkowo podpisywana jest z Uczestnikiem Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego (Załącznik nr 2), która po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zostanie aneksowana (Załącznik nr 3). 3. Wsparcie doradcze polegać będzie na uczestnictwie w Doradztwie grupowym realizowanym w 4 grupach po 15 osób, zajęcia będą miały charakter zajęć panelowych, prowadzonych przez specjalistów z dziedzin bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 8h na osobę. 4. Doradztwo grupowe będzie realizowane przez Partnera Projektu Miasto Jaworzno. 5. Udział w doradztwie grupowym jest obowiązkowy i ma na celu pełne zmotywowanie uczestników do dalszego pełnego i aktywnego udziału w projekcie. 6. Kolejnym etapem jest udział w bezpłatnych, obowiązkowych szkoleniach prowadzonych według elastycznej siatki godzinowej w 4 grupach po 15 osób. 7. Etap szkoleniowy obejmować będzie następujące tematy: - Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 16h/osoba - Prawo pracy 16h/osoba - Prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne 16h/osoba - Promocja i marketing w MSP 16h/osoba - Windykacja należności 4h/osoba - Równość szans płci 4h/osoba. 8. Uczestnik Projektu, aby ubiegać się o dofinansowanie musi być obecny w minimum 80% godzin zajęć szkoleniowych, z wyjątkiem osób, które zostały przeszkolone w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Nabyta wiedza powinna zostać poparta odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. 9. Harmonogramy szkoleń i doradztwa zostaną zamieszczone na stronie internetowej Lidera (www.arl-jaworzno.com.pl) projektu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Biurem projektu. 2

3 10. Dodatkowym wsparciem dla dzieci Uczestników projektu podczas bloku szkoleniowego, będzie możliwość objęcia opieką dzieci od 3 roku życia, w Punkcie Opieki nad dziećmi. 11. Z doradztwa indywidualnego mentoringu, może skorzystać 60 uczestników projektu, z tematów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i prawidłowym wypełnieniem wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej 8h/osobę/miesiąc przez 3 pierwsze miesiące uczestników, których pomysł na biznes został wyłoniony do dofinansowania, będzie mogło skorzystać z indywidualnego mentoringu - 2h miesięcznie na osobę przez kolejne 12 miesięcy udziału w projekcie. 13. Po każdym rodzaju wsparcia Uczestnik otrzyma dokument świadczący o skorzystaniu z tej formy doradztwa, mentoringu lub szkolenia (Załącznik nr 4), który po zarejestrowaniu działalności gospodarczej stanowić będzie pomoc de minimis. Komisja Oceny Wniosków 4 1. Aby uzyskać wsparcie finansowe należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, które zostaną ocenione przez powołaną przez Lidera projektu - Komisję Oceny Wniosków (KOW). 2. Komisja Oceny Wniosków prowadzi prace na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 5). 3. Członkowie KOW dokonują oceny kompletności oraz poprawności wniosków wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej, w oparciu o przygotowaną i podpisaną Kartę weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 6) oraz Kartę weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20), zawierającą punktację i kryteria oceny możliwe do uzyskania. 4. Uczestnik projektu jest informowany o wynikach oceny formalnej oraz o ewentualnych uchybieniach formalnych wraz z ich opisem oraz wyznaczonym terminem na ich uzupełnienie. 5. Po uzupełnieniu uchybień formalnych lub skorygowanych, wniosek podlega ponownej ocenie formalnej. 6. W przypadku pozytywnej oceny formalnej, wniosek kierowany jest do oceny merytorycznej. 7. Jeżeli Uczestnik projektu: - nie uzupełni brakującej dokumentacji lub - złożona dokumentacja nadal posiada braki formalne, wniosek podlega odrzuceniu. 8. Wynik powtórnej oceny formalnej jest wiążący i ostateczny nie przysługuje od tej oceny dalsze odwołanie lub zażalenie. 9. W trakcie oceny merytorycznej wniosek o dofinansowanie może uzyskać maksymalnie 100 pkt., a wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego 60pkt. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który nie osiągnął minimum 60% punktów ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% punktów, zgodnie z Kartą oceny merytoryczno-technicznej wniosku o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 7) oraz przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 21 ), zawierającą punktację i kryteria oceny możliwe do uzyskania. 10. Uczestnik projektu, którego wniosek, po ocenie merytorycznej, został oceniony negatywnie lub uzyskał liczbę punktów nieuprawniającą do dofinansowania, ma możliwość złożenia do beneficjenta, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia. 3

4 11. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania. Jeżeli z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny wniosku została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości. 12. Od powtórnej oceny merytorycznej wniosku, przysługuje Uczestnikowi projektu prawo złożenia zażalenia do WUP Katowice, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach ponownej oceny wniosku, w przypadku uznania, że przy ocenie naruszone zostały obowiązujące procedury. W zażaleniu należy wskazać, które zapisy procedur zostały naruszone. Zażalenie składane jest za pośrednictwem Lidera projektu, który przekazuje IP2 WUP Katowice zażalenie wraz z kompletem dokumentacji związanej z udziałem danego Uczestnika w projekcie. Po uzyskaniu odpowiedzi ze strony IP2- Lider projektu przekazuje Uczestnikowi projektu informację dotyczącą odpowiedzi w sprawie zażalenia. 13. Za skuteczne dostarczenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz zażalenia uznaje się dostarczenie dokumentów osobiście do Biura projektu Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275 pokój nr 30 lub za pomocą poczt, czy przesyłki kurierskiej w terminie określonym powyżej decyduje data stempla pocztowego. 14. Od rozpatrzonego przez WUP Katowice zażalenia nie przysługują dalsze środki odwoławcze. 15. Każdorazowo Lista rankingowa ocenionych wniosków opiniowana jest przez WUP Katowice i jej oficjalna publikacja dostępna będzie na stronie: oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie beneficjenta, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez WUP. 16. Każdy uczestnik otrzyma listownie informację o przyznanej punktacji w trakcie oceny wniosków i informację o ewentualnych brakach i terminach ich uzupełnienia. 17. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w Sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim dane personalne członków Komisji Oceny Wniosków są tajne i nie zostają podane do wiadomości Uczestników projektu. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 5 1. Aby otrzymać wsparcie finansowe maksymalnie ,00zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej NALEŻY ZŁOŻYĆ KOMPLETNY Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 8); dotyczący TYLKO działalności gospodarczej opisanej w Formularzu zgłoszeniowym na etapie rekrutacji; do którego należy załączyć: a) kopia lub oryginał potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć; osoby, które zostały przeszkolone w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, dołączają odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (Załącznik nr 4); b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z kopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (Załącznik nr 9); c) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (Załącznik nr 10) lub zaświadczenie; d) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik nr 11); e) harmonogram rzeczowo-finansowy do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 12); 4

5 f) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej (Załącznik nr 13); g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Załącznik nr 14); h) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (Załącznik nr 15). Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem wniosku, a wymagane przed podpisaniem Umowy o otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 16). i) dokumenty (kopia lub oryginał) poświadczające zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku; j) kopię nadania numeru REGON; k) dokument potwierdzający status członków założycieli w spółdzielni lub spółdzielni socjalnej czy też wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia statutu podpisanego przez założycieli spółdzielni, złożonego wraz z wnioskiem o wpis do KRS, umowa spółki) - jeśli dotyczy; l) zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków; m) oświadczenie o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 17); n) dokument określający numer firmowego rachunku bankowego np. kopia umowy z bankiem na której widniej numer rachunku bankowego; o) informację o wcześniej otrzymanej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 28). Wniosek może zostać złożony przez Uczestnika projektu zarówno przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jak i po jej zarejestrowaniu jednak w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty uzyskania informacji o możliwości dofinansowania działalności gospodarczej. 2. Każdy Uczestnik może złożyć TYLKO JEDEN Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 3. W przypadku, gdy aplikującym jest Uczestnik projektu, który wraz z innymi Uczestnikami planuje utworzenie bądź już utworzył spółkę, we wniosku wpisuje pozostałych uczestników przedsięwzięcia, którzy zamierzają w ramach prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wraz z podaniem wnioskowanych kwot oraz planowanych terminów składania wniosków. Suma kwot wnioskowanych powinna stanowić sumę kosztów kwalifikowanych działań planowanych do zrealizowania w biznesplanie. 4. Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowanymi wydatkami, jednakże maksymalnie wynosi ona ,00 PLN na osobę (lub PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), jednak kwota ta może zostać zmniejszona na etapie oceny wniosków przez KOW. 5. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości udzielane jest tym Uczestnikom projektu, którzy: 1) byli objęci wsparciem szkoleniowo doradczym; 2) spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tzn. rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku uczestnictwa w projekcie, a w przypadku założenia spółdzielni lub spółdzielni socjalnej (w ramach Działania 6.2 PO KL), spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie. 5

6 6. Przyznawane wsparcie finansowe służy wyłącznie sfinansowaniu niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Środki na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków inwestycyjnych, w tym m. in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych oraz wydatków na środki obrotowe uznane za niezbędne dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez beneficjenta pomocy we Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy. 7. Wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem to m.in: 1) wydatki na promocję i reklamę nie powinny przekroczyć 10% wartości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Wydatków na druk ofert handlowych, wizytówek, papierów firmowych nie uznaje się za wydatki na reklamę i promocję; 2) o dofinansowanie zakupu środków transportowych, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznesplanie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.); 3) kwota całkowita, nabytych ze środków otrzymanej dotacji, aktywów obrotowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie powinna przekroczyć 25% wartości dotacji. Kwota powyższa winna być w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. 8. Wszyscy Uczestnicy projektu, którzy otrzymali możliwość dofinansowania działalności gospodarczej, rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, uczestnik projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z Oświadczeniem (Załącznik nr 17). 9. Zakup używanych środków trwałych nie może dotyczyć przedmiotów zakupionych w ciągu ostatnich 7 lat ze środków unijnych ani żadnych pomocowych środków krajowych, na Uczestniku projektu ciąży obowiązek dopełnienia tego warunku. Cena używanego środka trwałego nie może przewyższać ceny nowego produkty dostępnego w ofercie rynkowej. 10. Nowe i używane środki trwałe, materiały i usługi nie mogą zostać zakupione od członków rodziny i osób zależnych tj.małżonek, dzieci, rodzice; lub osób zamieszkujących pod tym samym adresem, co Uczestnik projektu. 11. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko. 12. Podstawą przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest zatwierdzony przez beneficjenta biznesplan. Z kolei podstawą przekazania środków na rozwój przedsiębiorczości jest Umowa o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 16), zawarta pomiędzy beneficjentem a Uczestnikiem projektu oraz wniesienie zabezpieczenia. Umowa określa, w szczególności wartość i warunki wypłaty środków, m.in. wysokość przyznanych środków, termin ich wypłaty, sposób i termin rozliczenia poniesionych wydatków oraz sposób weryfikowania faktu prowadzenia działalności gospodarczej lub bycia członkiem spółdzielni przez okres 12 miesięcy. 13. Umowa zawiera opis procedury zwrotu wypłaconych środków, w tym termin oraz sposób naliczania odsetek. 6

7 14. Załącznikiem do umowy jest Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, który stanowi szczegółowy kosztorys wraz z harmonogramem wydatków w ramach opisanego w biznesplanie przedsięwzięcia. 15. Zgodnie z Umową uczestnik projektu może wnioskować o dokonywanie zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu na każdym etapie realizacji projektu. 16. Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę w/w harmonogramu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów bądź usług, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent, w ciągu 15 dni roboczych, informuje pisemnie uczestnika projektu o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. Zatwierdzenie wniosku warunkuje konieczność dokonania zmiany umowy. 17. Zmiany w harmonogramie w wysokości nie przekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku nie wymagają aneksu do ww. umowy. 18. Dotacja na rozwój przedsiębiorczości będzie wypłacana w dwóch transzach: 1) pierwsza transza przekazywana po wniesieniu zabezpieczenia, wypłacana zaliczkowo, stanowiąca 80% kwalifikowanej kwoty dofinansowania; 2) druga transza, stanowiąca 20% dotacji, zostanie wypłacona jako refundacja kosztów po prawidłowym rozliczeniu dotacji, zgodnie z paragrafem 6 i po przedstawieniu całości wydatków Zgodnie ze wzorem w Załączniku nr Udzielona pomoc finansowa jest pomocą de minimis, każdy Uczestnik po podpisaniu Umowy lub Aneksu po rejestracji działalności gospodarczej, otrzymuje stosowne Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis wydane na podstawie obowiązkowo wypełnionego przez Uczestnika projektu Formularza osoby ubiegającej się o pomoc de minimis (Załącznik nr 28). 20. Projekt zakłada przekazanie dofinansowania 40 osobom maksymalnie do kwoty ,00zł, jednak w sytuacji niewykorzystania 100% alokacji zarezerwowanej w budżecie projektu na ten cel, KOW dopuszcza przyznanie dofinansowania w mniejszej lub równej ,00zł kwocie, kolejnej(-nym) osobie (osobom) z listy rankingowej według przyznanej punktacji ocenionym Wnioskom o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Sposób rozliczenia przyznanych środków oraz wniesienie zabezpieczenia 6 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w rodzaju oraz w terminie określonym w Umowie o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Koszty ustanowienia zabezpieczenia nie mogą być pokrywane ze środków dotacji. 2. Uczestnik projektu proponuje formę zabezpieczenia składając w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem umowy. Możliwe jest złożenie zabezpieczenia w formie: - weksla i deklaracji wekslowej (Załącznik nr 19), - poręczenia, - gwarancji bankowej, - zastawu na prawach lub rzeczach, - blokada rachunku. 3. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wykonania Umowy następuje na pisemny wniosek Uczestnika projektu po ostatecznym rozliczeniu Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 7

8 4. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia wymagane jest poręczenie, co najmniej dwóch poręczycieli spełniających łącznie wymagania: 1) będących osobami fizycznymi w wieku do 65 lat, 2) na których nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do nich postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, 3) pozostających w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnionych na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub prowadzących działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub mających przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 4) uzyskujących miesięcznie minimum zł brutto. 5. Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania oraz współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenia beneficjenta pomocy/poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej (Załącznik nr 19). 6. Rozliczenie środków otrzymanych na podstawie Umowy o otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości następuje poprzez: - szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno-jakościowych wraz z kopią dowodów zakupu (dokumenty księgowe lub inne o równoważnej mocy prawnej) zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 18 oraz, - złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zasady przyznawania i rozliczania wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego 1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wsparciem: 7 - finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie do ,00zł objętych zostanie 40 Uczestników projektu; - wsparciem pomostowym podstawowym objętych zostanie 40 Uczestników projektu, którzy zarejestrują działalność gospodarczą, oraz - 10 Uczestników, korzystających z wsparcia pomostowego podstawowego, może otrzymać wsparcie pomostowe przedłużone. 2. O wsparcie pomostowe może ubiegać się TYLKO Uczestnik posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą. 3. Każdy Uczestnik może złożyć TYLKO JEDEN Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ( Załącznik nr 25 ) i jeden Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego ( Załącznik nr 25 ). 4. Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymywania wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22), obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości maksymalnie 1 200,00zł miesięcznie (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 8

9 5. Kwota finansowego wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez uczestnika projektu, niezależne od poziomu przychodów: - w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, - koszty wynajmu lokalu, - pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa. 6. Wydatki ponoszone na podstawowe wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 7. Przyznawane wsparcie finansowe służy wyłącznie sfinansowaniu obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera zatwierdzony Harmonogram wydatków objętych podstawowym i przedłużonym wsparciem pomostowym (Załącznik nr 23 i 26). 8. Uczestnik projektu może wystąpić do Lidera z pisemnym wnioskiem o zmianę w/wym. harmonogramu. Beneficjent, w ciągu 15 dni roboczych, informuje pisemnie Uczestnika projektu o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. Zatwierdzenie wniosku warunkuje koniecznością dokonania zmiany umowy. Podstawowe wsparcie pomostowe może zostać wypłacone na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 25), złożonego przez Uczestnika projektu do Beneficjenta. 9. Po podpisaniu Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego z Uczestnikiem projektu i w terminie w niej określonym oraz po wniesieniu zabezpieczenia, Beneficjent rozpoczyna wypłacanie rat podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 10. Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą być wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia trwania wsparcia pomostowego. 11. Warunkiem złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego//przedłużonego wsparcia pomostowego, jest: - ukończenie bloku doradczo-szkoleniowego, - rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 12. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego można złożyć TYLKO JEDEN, w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do wniosku powinny być załączone m.in. następujące dokumenty: a) kopia potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe, osoby które zostały przeszkolone w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, dołączają odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; b) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (kopia lub oryginał); c) kopia nadanego numeru REGON; d) kopia nadania numeru NIP; e) dokument potwierdzający status członka założyciela w spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, czy też wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia statutu podpisanego przez założycieli spółdzielni, złożonego wraz z wnioskiem o wpis do KRS, umowa spółki); f) sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące): - dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące, - dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zestawienie 9

10 przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności (Załącznik nr 30), - dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki), - dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej; - bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał) jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu (podmioty prowadzące księgi handlowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów) (Załącznik nr 29); g) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (Załącznik nr 9) ; h) kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS; i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Załącznik nr 14); j) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (Załącznik nr 15); k) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oraz spółdzielni socjalnej dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; l) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego) (Załącznik nr 10); m) harmonogram wydatków objętych podstawowym/przedłużonym wsparciem pomostowym; n) informację o wcześniej otrzymanej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 28). Jeżeli Uczestnik projektu składał wcześniej Wniosek o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie ma obowiązku dołączania załączników a,b,c,e,i,j,l. 13. Rozliczenie dotacji pomostowej następuje przed wypłatą przedostatniej transzy, poprzez przedłożenie Rozliczenia wydatków poniesionych z dotacji pomostowej, zgodnie z Załącznikiem nr Przed wypłatą ostatniej transzy dotacji pomostowej Uczestnik projektu musi przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ZUS i opłaty skarbowe- nie starsze niż 1 miesiąc. 15. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek Uczestnika projektu istnieje możliwość przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Powyższa sytuacja powinna mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej beneficjenta pomocy, istnieje uzasadniona potrzeba kontynuowania udzielania mu pomocy (np. kiedy jego zła kondycja finansowa spowodowana jest występowaniem martwego sezonu na świadczone przez niego usługi). 16. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego przez Uczestnika projektu, w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. 17. Projekt zakłada przyznanie 10 osobom wsparcia pomostowego przedłużonego do kwoty maksymalnie 1200,00zł lub przy niewykorzystaniu pełnej kwoty zarezerwowanej na ten cel z budżetu projektu, przyznanie większej ilości dotacji w mniejszych kwotach, do limitu środków w budżecie. 18. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinien zostać opracowany przy możliwej pomocy indywidualnego opiekuna. 10

11 Do wniosku powinny być załączone m.in. następujące dokumenty: 1) sprawozdanie finansowe: - dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące, - dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności (Załącznik nr 30); - dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki), - dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 2) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenie w tym zakresie należy złożyć przed podpisaniem umowy)(załącznik nr 10); 3) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (Załącznik nr 9); 4) szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat, które mają być pokryte w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego, do wysokości maksymalnej kwoty wsparcia Harmonogram wydatków objętych przedłużonym wsparciem pomostowym (Załącznik nr 26); 5) oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (Załącznik nr 31); 6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Załącznik nr 14); 7) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (Załącznik nr 15); 8) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oraz spółdzielni socjalnej dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; 9) oświadczenie beneficjenta pomocy o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej; 10) informację o wcześniej otrzymanej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 28). 19. Ocena Wniosków o przyznanie podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego podlega tej samej procedurze oceny opisanej w 4 i dokonywana jest przez KOW. 20. Podstawą przekazania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego jest Aneks do umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, zawarty pomiędzy uczestnikiem projektu a Beneficjentem. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w brzmieniu nadanym aneksem. 11

12 21. Aneks do umowy określa, w szczególności wartość i warunki wypłaty środków, wysokość transz, wysokość zaliczek termin ich wypłaty, sposób weryfikacji wydatkowanych środków oraz faktu prowadzenia działalności gospodarczej lub bycia członkiem spółdzielni przez okres 12 miesięcy. Zapisy Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, w brzmieniu nadanym aneksem muszą wskazywać odrębnie na czasookres pobierania podstawowego wsparcia pomostowego oraz kwotę udzielanego wsparcia, a także czasookres pobierania przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z kwotą udzielonego wsparcia. Aneks do umowy musi również zawierać opis procedury zwrotu wypłaconych środków, w tym termin oraz sposób naliczania odsetek. 22. Załącznikiem do aneksu do umowy jest Harmonogram rzeczowo-finansowy, który określa wykaz wydatków uznanych za kwalifikowane. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące zmiany harmonogramu oraz rozliczania wydatków stosuje się odpowiednio. 23. Każdorazowo Uczestnik projektu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w rodzaju oraz w terminie określonym w Umowie o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego. Koszty ustanowienia zabezpieczeń nie mogą być pokrywane ze środków dotacji. 24. Uczestnik projektu proponuje formę zabezpieczenia składając w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem Umów o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego. Możliwe jest złożenie zabezpieczenia w formie: - weksla i deklaracji wekslowej (Załącznik nr 19), - poręczenia, - gwarancji bankowej, - zastawu na prawach lub rzeczach, - blokada rachunku. 25. Zwrot dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów następuje na pisemny wniosek Uczestnika projektu po ostatecznym rozliczeniu Umów o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego. 26. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia wymagane jest poręczenie, co najmniej dwóch poręczycieli spełniających łącznie wymagania: 1) będących osobami fizycznymi w wieku do 65 lat; 2) na których nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do nich postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań; 3) pozostających w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnionych na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub prowadzących działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub mających przyznane prawo do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości; 4) uzyskujących miesięcznie minimum zł brutto; 27. Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania oraz współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenia beneficjenta pomocy/poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej (Załącznik nr 19). 28. Rozliczenie dotacji przedłużonej pomostowej następuje na podstawie prawidłowo przedłożonego Rozliczenia wydatków (Załącznik nr 27). 12

13 Rejestracja i podjęcie działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu 8 1. Uczestnik projektu może zarejestrować działalność gospodarczą dopiero po zakończeniu bloku szkoleniowo doradczego, nie później niż do r. 2. Zgodnie z przepisami Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). 3. Beneficjent Pomocy ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego przez okres minimum (co najmniej) 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 4. Przyjmuje się, że dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, który nie musi być tożsamy z dniem rejestracji. 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący wydatków musi określać czas realizacji inwestycji począwszy od jej rejestracji, jednak nie dłuższy niż r. Formy prowadzenia działalności gospodarczej 9 1. Dopuszczalną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestników projektu jest samodzielna działalność gospodarcza. Nie jest możliwe prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego ani innego podmiotu zbiorowego (np. fundacja, stowarzyszenie, itp.). Uczestnicy mogą natomiast zawrzeć umowę spółki cywilnej, ale wyłącznie między sobą w ramach tego samego projektu pod następującymi warunkami: a) podmiot działalności spółki cywilnej utworzonej w wyniku przekształcenia jest zbieżny z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej na podstawie zaakceptowanego biznesplanu oraz przewidzianej w nim struktury wydatków, b) przekształcenie w spółkę cywilną jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług), c) zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest w formie aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym uczestnikiem projektu, po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta oraz po zasięgnięciu opinii IP2. 2. Niedopuszczalne jest przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy (poza zawarciem umowy spółki cywilnej wyłącznie między uczestnikami projektu) w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Monitoring i kontrola Na każdym etapie realizacji i udziału w projekcie będzie prowadzony postęp i monitoring realizacji wskaźników i rezultatów związanych z udziałem Uczestników projektu, polegający na przeprowadzeniu kontroli, obserwacji i badań ankietowych, w których każdy Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział. 2. Uczestnik projektu ma obowiązek monitorowania zmian i aktualizacji zamieszczanych na stronie i/lub na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Biurem projektu. 13

14 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 4. W trakcie udziału Uczestnika projektu, który zarejestrował działalność gospodarczą, możliwa jest do przeprowadzenia wizyta kontrolna w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie. 5. W okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent, Instytucja Pośrednicząca II stopnia i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę na miejscu, w siedzibie firmy Uczestnika projektu i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki na rozwój przedsiębiorczości oraz prowadzona działalność gospodarcza są ponoszone i realizowane zgodnie z wnioskiem. 6. Na zakończenie realizacji projektu, każdy Uczestnik który otrzymał wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, aby poświadczyć fakt prowadzenia działalności gospodarczej minimum 12 miesięcy, musi dostarczyć do Biura projektu zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na ubezpieczenie społeczne z którego będzie jasno wynikało, iż działalność gospodarcza prowadzona była NIEPRZERWALNIE przez kolejnych 12 miesięcy oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami skarbowymi oraz uaktualniony wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej. 7. Działalności gospodarcze powstałe dzięki funduszom Europejskiego Funduszu Społecznego, powinny w miejscach realizacji inwestycji objętych dofinansowaniem posiadać widoczną informację o współfinansowaniu działalności ze środków unijnych. Należy umieścić logotypy POKL i EFS na każdym przedmiocie zakupionym z dotacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji POKL oraz na przedmiotach, materiałach i stronach internetowych. 8. Zastosowanie zasad promocji POKL zostanie sprawdzone podczas kontroli na miejscu. Postanowienia końcowe Każda zmiana wprowadzana w niniejszym Regulaminie wymaga formy pisemnej oraz poinformowania o tym fakcie Uczestników projektu, po wcześniejszej akceptacji IP2. 2. Wszystkie treści Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej: w wersji przeznaczonej dla osób niedowidzących. 3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu oraz sprawy sporne leżą w kompetencji Grupy Sterującej i Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie, po uzyskaniu opinii IP2 w sprawie spornej. 4. Dokumentami nadrzędnymi są Wytyczne i Rozporządzenia Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, i każda zmiana nadrzędnych wytycznych może skutkować zmianami w niniejszym Regulaminie, po wcześniejszej akceptacji zmian przez IP2 WUP Katowice. 5. Regulamin obowiązuje od dnia akceptacji przez IP2 - WUP Katowice. Lista załączników : Załącznik nr 1. Deklaracji uczestnictwa. 14

15 Załącznik nr 2. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego. Załącznik nr 3. Aneks do umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego. Załącznik nr 4. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej. Załącznik nr 5. Regulamin KOW. Załącznik nr 6. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Załącznik nr 7. Karta oceny merytoryczno-technicznej wniosku o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Załącznik nr 8. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Załącznik nr 9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis. Załącznik nr 10. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków. Załącznik nr 11. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa. Załącznik nr 12. Harmonogram rzeczowo-finansowy do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 13. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też złożeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej Załącznik nr 14. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Załącznik nr 15. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. Załącznik nr 16. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Załącznik nr 17. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Załącznik nr 18. Rozliczenie wydatków w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Załącznik nr 19. Wzór weksla i deklaracji wystawcy weksla in blanco. Załącznik nr 20. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. Załącznik nr 21. Karta oceny merytoryczno - technicznej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. Załącznik nr 22. Umowa o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. Załącznik nr 23. Harmonogram wydatków objętych podstawowym wsparciem pomostowym. Załącznik nr 24. Rozliczenie wydatków objętych podstawowym wsparciem pomostowym. Załącznik nr 25. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 15

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo