BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM"

Transkrypt

1 BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

2 B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do odegrania majà technologie ochrony danych. Ka dy u ytkownik Internetu musi chroniç w asne zasoby przed niepowo anym dost pem z zewnàtrz. Zagadnienia bezpieczeƒstwa na styku z Internetem nabierajà innego wymiaru, je- Êli nasza firma decyduje si prowadziç przez sieç swoje interesy. Internet daje tu szczególnie atrakcyjne mo liwoêci. Od kilku lat na naszych oczach dokonuje si ewolucja stron internetowych, które przestajà pe niç funkcje tylko reklamowe, a stajà si miejscem przeprowadzania transakcji e-commerce, wartych ju dziê setki miliardów dolarów. Internet jest nowym teatrem dla prowadzenia interesów, a wià àca si z tym redukcja kosztów firm powoduje, e uczestnicwo w gospodarce internetowej przestaje byç opcjà, a staje si koniecznoêcià. To, co jeszcze dziê jest êród em przewagi konkurencyjnej, jutro b dzie obowiàzujàcym standardem. Niestety, powszechnej adopcji rozwiàzaƒ internetowych cz sto towarzyszy ignorowanie problemów zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa. Nag aêniane ostatnio przez media ataki hackerów na popularne sklepy internetowe unaoczni y fakt, e nawet najwi ksi reprezentanci nowej gospodarki nie ustrzegli si ra àcych zaniedbaƒ w tej dziedzinie. Tymczasem d ugofalowe powodzenie przedsi wzi cia wymaga zdobycia zaufania klientów i partnerów, przez zapewnienie ich transakcjom maksymalnego bezpieczeƒstwa. Problemem, przed jakim stojà firmy chcàce budowaç bezpieczne rozwiàzania internetowe, nie jest brak dost pnych rozwiàzaƒ, lecz integracja dost pnych Êrodków technicznych w spójny system, gdy adne pojedyncze urzàdzenie nie zapewni po àdanego bezpieczeƒstwa. Cisco zaprojektowa o ca oêciowe rozwiàzanie bezpieczeƒstwa dla firm korzystajàcych z Internetu i wykorzystujàcych sieç dla prowadzenia dzia- alnoêci gospodarczej. Niniejsze opracowanie opisuje to rozwiàzanie i jego elementy. Wymagania stawiane przed bezpiecznym stykiem z Internetem Infrastruktura sieciowa na styku firmy z Internetem powinna zapewniaç u ytkownikom: bezpieczeƒstwo wydajnoêç skalowalnoêç niezawodnoêç i wysokà dost pnoêç Bezpieczeƒstwo Internet przynosi nam oprócz nowych mo liwo- Êci równie nowe zagro enia. Najpowszechniejsze problemy bezpieczeƒstwa to Êwiadome lub przypadkowe niszczenie albo modyfikacja danych (bàdê podczas transmisji, bàdê rezydujàcych na serwerach), zablokowanie us ug (znane jako atak typu Denial of Service) przez zalew fikcyjnà informacjà zu ywajàcà zasoby sieci i komputerów, podszywanie si pod u ytkowników bàdê pod serwer, wykonywanie nie autoryzowanych transakcji, bez odpowiednich uprawnieƒ. Majàc ÊwiadomoÊç faktu, e nie istnieje adne pojedyncze rozwiàzanie gwarantujàce bezpieczeƒstwo, styk z Internetem nale y zaprojektowaç maksymalnie, wykorzystujàc dost pne technologie ochrony danych, takie jak: kontrola dost pu - firewall Cisco PIX, router z oprogramowaniem IOS (R) Firewall Feature Set detekcja ataków - Cisco Secure IDS kontrola to samoêci - Cisco Secure ACS, SSL poufnoêç i integralnoêç - IPSec, SSL autentycznoêç - podpisy cyfrowe, certyfikaty cyfrowe

3 ECZNY WydajnoÊç Maksymalizacja wydajnoêci zwykle stoi w sprzecznoêci z ch cià zapewnienia maksymalnego bezpieczeƒstwa. Odpowiedni dobór urzàdzeƒ, takich jak router brzegowy, firewall, sonda IDS, pozwala na cz Êciowe rozwiàzanie tego dylematu. WydajnoÊç ca ego rozwiàzania styku z Internetem jest taka, jaka jest wydajnoêç jego najs abszego ogniwa, tak wi c szczególne znaczenie ma poprawne zaprojektowanie ca ego rozwiàzania, tak aby zidentyfikowaç wszelkie potencjalne wàskie gard a, a nast pnie je usunàç. SkalowalnoÊç SkalowalnoÊç styku z Internetem to skalowalnoêç urzàdzeƒ sieciowych, a w przypadku rozwiàzaƒ e-commerce równie skalowalnoêç serwerów www. W obu przypadkach pe nà, liniowà skalowalnoêç mo na uzyskaç tylko poprzez dodawanie urzàdzeƒ sieciowych (np. firewalli) i serwerów www oraz rozk ad obcià enia pomi dzy nimi. Algorytm rozk adu obcià enia powinien reagowaç na rzeczywiste obcià enie urzàdzeƒ. W przypadku rozwiàzaƒ typu e-commerce dodatkowà trudnoêç sprawia koniecznoêç utrzymywania integralnoêci transakcji, poprzez zapewnienie, e wszystkie sesje w ramach jednej transakcji b dà obs ugiwane przez ten sam serwer. Wszystkie te wymagania realizuje technologia nazywana content switching, obecna na takich urzàdzeniach, jak Cisco Content Engine i Cisco Content Services Switch. NiezawodnoÊç i wysoka dost pnoêç NiezawodnoÊç styku z Internetem jest zawsze bardzo istotna, a dla zastosowaƒ typu e-commerce wr cz krytyczna, gdy ka da minuta przestoju oznacza wymierne straty. Wysoka dost pnoêç, czyli zdolnoêç sieci do samonaprawy, wymaga pe nej redundancji wszystkich elementów sieciowych, àcznie z serwerami. Dodatkowo dost pne muszà byç technologie pozwalajàce na szybkà identyfikacj awarii i szybkie, najlepiej niezauwa- alne dla u ytkownika, prze àczenie na urzàdzenie zapasowe. Dobrze jest te, jeêli w czasie normalnej pracy jest wykorzystywany element zapasowy, odcià ajàc urzàdzenie podstawowe. W przypadku serwerów detekcja awarii powinna polegaç nie tyle na weryfikacji, czy dany serwer pracuje, ale na weryfikacji, czy dany serwer aktualnie posiada plik àdany przez u ytkownika (t funkcj realizuje technologia content switching). Poni ej wymienione sà technologie spe niajàce wi kszoêç przedstawionych wymagaƒ: redundancja operatorów internetowych (ISP) - technika multihoming i protokó BGP4 redundancja przy àcza do operatora internetowego - technika multihoming i protokó BGP4 redundancja routerów brzegowych - technika Cisco HSRP oraz technika multihoming i protokó BGP4 redundancja firewalli - funkcja statefull failover firewalla Cisco PIX lub - w przypadku farmy firewalli - technologia content switching redundancja serwerów www - technologia content switching W przypadku rozwiàzaƒ e-commerce dodatkowym zabezpieczeniem mo e byç stworzenie dwóch, geograficznie oddalonych, centrów komputerowych, ka dego z w asnym stykiem z Internetem. Dla u ytkownika oba centra powinny byç reprezentowane przez jeden adres URL. Jest to mo liwe dzi ki technologii content routing, wykorzystujàcej cechy protoko u DNS i podejmujàcej optymalne decyzje, do którego centrum skierowaç u ytkownika na podstawie takich parametrów jak obcià enie komputerów w centrach czy ich odleg oêç od u ytkownika. Technologia content routing jest dost pna na urzàdzeniach Cisco Distribution Manager i Cisco Content Services Switch. Z I NTER

4 STYK Elementy sk adowe bezpiecznego styku z Internetem Screening router Screening router jest to nazwa nadawana routerowi àczàcemu firm z Internetem, stanowiàcemu jednoczeênie pierwszà lini obrony. Router ten powinien odfiltrowywaç niepo àdany ruch przed dostaniem si do sieci firmy. Dzi ki oprogramowaniu IOS Firewall Feature Set dla routerów Cisco filtracja dokonywana przez router nie musi ograniczaç si do prostego sprawdzania zawartoêci nag ówka ka dego pakietu, ale mo e mieç charakter kontekstowy. Router identyfikuje wtedy konwersacje nawiàzywane w sieci i interpretuje znaczenie ka dego pakietu w kontekêcie nawiàzanych konwersacji (technika ta nosi nazw Context Based Access Lists - CBAC). Podnosi to znacznie pewnoêç dzia ania filtracji i zmniejsza ryzyko jej prze amania, a sam router nabiera charakteru prostego firewalla. Screening router b dzie dobrze pe ni swojà funkcj, jeêli sam b dzie dobrze zabezpieczony przed dost pem ze strony osób niepo àdanych. Firewall Firewall stanowi kluczowy element zabezpieczajàcy firm przed zewn trznym Êwiatem Internetu. Ponosi on g ównà odpowiedzialnoêç za bezpieczeƒstwo sieci wewn trznej firmy i to on realizuje w a- Êciwe mechanizmy ochrony danych. Firewall Cisco PIX, typowo skonfigurowany, wykorzystuje do zabezpieczenia sieci wewn trznej firmy nast pujàce technologie: Adaptive Security Algorithm, monitorujàcy konwersacje w sieci i powodujàcy, e firewall dzia a w trybie tzw. stateful security translacja adresów sieciowych (NAT) dla ruchu wchodzàcego i wychodzàcego obrona przed atakami typu Denial of Service (funkcja nazywana równie Sync Flood Defend) technika cut-through proxy, umo liwiajàca weryfikacj to samoêci u ytkownika przy jednoczesnym zachowaniu wydajnoêci sieci filtracja ruchu w oparciu o adres URL filtracja apletów Javy i elementów ActiveX Nie nale y jednak zapominaç, e firewall jest równie urzàdzeniem transmitujàcym dane i atwo mo e staç si wàskim gard em na styku firmy z Internetem. Firewall Cisco PIX jest skonstruowany tak, aby po àczyç wysokà wydajnoêç z wysokim poziomem bezpieczeƒstwa, dajàc mo liwoêç obs ugi do równoleg ych sesji. Intrusion Detection System Intrusion Detection System to rozwiàzanie pozwalajàce na monitoring w czasie rzeczywistym zdarzeƒ zachodzàcych w sieci oraz - w razie potrzeby - reagujàce na niepo àdane zjawiska. Generalnie umo liwia on wykluczenie z monitorowanego segmentu sieci intruza próbujàcego jakiejkolwiek aktywnoêci. W sk ad rozwiàzania wchodzi sonda (Cisco Secure IDS Sensor), b dàca urzàdzeniem monitorujàcym konkretny segment sieci lokalnej, oraz konsola operatorska (Cisco Secure IDS Director), stanowiàca aplikacj wizualizujàcà w czasie rzeczywistym informacje o atakach w sieci. Kluczowym elementem rozwiàzania jest baza danych z wzorcami znanych ataków (tzw. sygnaturami), pozwalajàca na ich identyfikacj. W typowej implementacji systemu IDS sondy rozmieszcza si przed i za ka dym firewallem. Dzi ki temu otrzymujemy pe ny obraz jego skutecznoêci, gdy dostajemy informacje o NETEM

5 wszystkich atakach, jakie dotykajà naszà sieç, oraz o tych z nich, które zdo a y przeniknàç przez firewall. Aplikacj Cisco Secure IDS Director umieszcza si w sieci wewn trznej (za firewallem), a sondy komunikujà si z nià wydzielonymi àczami. Sama sonda nie stanowi os abienia systemu bezpieczeƒstwa, gdy jest zupe nie niewidoczna w sieci, nie jest te wàskim gard em, gdy jedynie pods uchuje ruch w segmencie ethernet, nie uczestniczàc w transmisji. Content Switch Content Switch to specjalizowane urzàdzenie dla Êrodowisk e-commerce i portali internetowych. Jego zadaniem jest skierowanie àdania klienta do w aêciwego serwera www lub urzàdzenia typu cache. Decyzja o tym, do którego serwera skierowaç àdanie, podejmowana jest w oparciu o szereg konfigurowalnych parametrów: dost pnoêç serwera obcià enie serwera czas odpowiedzi z serwera dost pnoêç àdanego pliku na serwerze parametry sieciowe warstwy 3 i 4 àdania (adres IP, port TCP, itp.) parametry sieciowe warstwy 5, 6 i 7 àdania, takie jak adres URL, identyfikator sesji SSL czy obecne w àdaniu Cookie W sytuacji gdy wszystkie dost pne serwery sà przecià one, prze àcznik mo e uruchomiç dodatkowe serwery lub urzàdzenia typu cache, b dàce w rezerwie, kopiujàc na nie szczególnie cz sto àdane pliki i dodajàc je do farmy serwerów do czasu zmniejszenia popytu. Rezultatem dzia ania content switcha jest minimalizacja czasu odpowiedzi z serwera obserwowana przez klienta i eliminacja okresów niedost pnoêci us ug. Ubocznym efektem jego pracy jest dodatkowa ochrona serwerów www, gdy content switch - podobnie jak firewall - dzia a w trybie stateful security. Prze àczniki te, np. Cisco Content Services Switch lub Cisco Content Engine umieszczane sà bezpo- Êrednio przed serwerami www. W przypadku rozbudowanych data center mo liwe jest stworzenie wielopoziomowej hierarchii prze àczników typu content switch. Content Router Content Router znajduje swoje zastosowanie w sytuacji budowy wielu, geograficznie oddalonych, centrów danych. Jego zadaniem jest skierowanie àdania klienta do w aêciwego centrum. Router mo e skorzystaç tu z kombinacji nast pujàcych kryteriów: dost pnoêç àdanego pliku w danym data center obcià enie danego data center odleg oêç data center od u ytkownika, który wygenerowa àdanie aktualny stan sieci Najcz Êciej stosowanà przez content router technikà skierowania klienta do wybranego data center jest wspó praca z systemem DNS i zwrócenie powiàzania stosowanego przez u ytkownika adresu URL z wybranym adresem IP w aêciwego data center. Proces ten jest zupe nie niezauwa alny z punktu widzenia klienta. Efektem dzia ania content routera jest minimalizacja czasu odpowiedzi obserwowana przez klienta i eliminacja okresów niedost pnoêci us ug.

6 Cache Integralnym elementem àcza internetowego ka dej firmy powinien byç cache internetowy. Urzàdzenie to znajduje zastosowanie zarówno w przypadku korzystania z Internetu przez pracowników naszej firmy, jak i w przypadku udost pniania naszych serwerów www u ytkownikom Internetu, jednak jego rola jest w ka dej z tych sytuacji ró na. caching. W tym trybie cache obs uguje àdania klientów w imienu danej grupy serwerów www. Celem dzia ania reverse cache jest odcià enie serwerów www z transmisji pewnych, najcz Êciej statycznych, informacji. U ytkownicy sà w sposób przezroczysty, ale wybiórczy, przekierowywani do urzàdzenia cache, a urzàdzeniem przekierowujàcym jest najcz Êciej content switch. W pierwszym przypadku urzàdzenie cache dzia a w trybie transparent caching. Polega on na niewidocznym dla u ytkowników przekierowywaniu odwo aƒ do serwisów internetowych i skierowywaniu ich do urzàdzenia cache. Urzàdzeniem przekierowujàcym odwo ania jest najcz Êciej router znajdujàcy sie na styku z Internetem (screening router). Cache w imieniu u ytkownika znajduje informacj na Internecie i odpowiada na àdanie. Celem dzia ania transparent cache jest skrócenie czasu odpowiedzi dla u ytkowników i zmniejszenie obcià enia àcz transmisjà powtarzajàcych si informacji. Podsumowanie - ca oêciowy obraz rozwiàzania Poni szy rysunek przedstawia ca oêciowy obraz rozwiàzania. W przypadku drugim urzàdzenie cache dzia a w trybie reverse-proxy Cisco Systems Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146C Warszawa Tel.: (022) Fax: (022) WWW:

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych 361 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo