cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet"

Transkrypt

1 cennik us ugi Miejski Ethernet Tabela 1 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet 3900,00 897, , , , ,00 Tabela 2 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet àcze zapasowe doprowadzenie do tego samego Switcha CE co àcze podstawowe doprowadzenie do oddzielnego Switcha CE ni àcze podstawowe Tabela 3 Op aty abonamentowe us ugi Miejski Ethernet opcja LINK ,00 647, , ,00 737, , ,00 807, , ,00 867, , ,00 920, , ,00 966, ,00 strona 1 z 5

2 Tabela 3 cd , , , , , , , , , powy ej 10 Tabela 4 Op aty abonamentowe us ugi Miejski Ethernet opcja PORT 4900, , , , , ,00 Tabela 5 Op aty abonamentowe us ugi Miejski Ethernet opcja VC Internet za 900,00 207, , ,00 862, ,50 strona 2 z 5

3 Tabela 6 Op aty abonamentowe us ugi Miejski Ethernet opcja VC Internet za pasmo 2 130,00 29,90 159, ,00 44,85 239, ,00 59,80 319, ,00 74,75 399, ,00 89,70 479, ,00 104,65 559, ,00 119,60 639, ,00 134,55 719, ,00 149,50 799, powy ej 10 Mbit/s Tabela 7 Op aty abonamentowe us ugi Miejski Ethernet àcze zapasowe doprowadzenie do tego samego Switcha CE co àcze podstawowe doprowadzenie do oddzielnego Switcha CE ni àcze podstawowe ObjaÊnienia i informacje do Tabel 1-7 Op aty podstawowe za aktywacj i abonament us ugi Miejski Ethernet lub àcza zapasowe obejmujà op aty za us ug w danej lokalizacji Abonenta. Cena za korzystanie z us ugi Miejski Ethernet obejmuje: okreêlone Pasmo w technologii Ethernet dla danej lokalizacji Abonenta bez ograniczeƒ czasowych czy iloêci przes anych danych, konfiguracj EVC obejmujàcà okreêlone lokalizacje Abonenta, korzystanie z àcza dost powego do Sieci szkieletowej Miejskiego Ethernetu odpowiednie do opcji Us ugi i zapotrzebowania na Pasmo w technologii Ethernet i jego pe nà integracj z Siecià szkieletowà Miejskiego Ethernetu, zainstalowanie i zarzàdzanie Switchem CE w danej lokalizacji Abonenta, ca odobowy monitoring EVC Abonenta àcznie z monitoringiem Switchy CE, wsparcie techniczne w ramach Call Center, obs ug serwisowà, rozliczanie i fakturowanie us ugi Miejski Ethernet. W przypadku realizacji us ugi Miejski Ethernet w opcji PORT zestawiony zostanie na sta e kana logiczny (EVC) w technologii Ethernet, z okreêlonà w Mbit/s wartoêcià Pasma równà przep ywnoêci Switcha CE zainstalowanego w lokalizacji Abonenta. strona 3 z 5

4 W przypadku Êwiadczenia us ugi Miejski Ethernet w sieci indywidualnie przygotowanej na potrzeby Klienta, obejmujàcej inne parametry ni wskazane w Cenniku us ugi Miejski Ethernet oraz Regulaminie korzystania z us ugi Miejski Ethernet Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. op aty sà ustalane na podstawie poniesionych przez TP kosztów - kosztów projektowania, zakupu urzàdzeƒ, konfiguracji i utrzymania us ugi oraz innych, powi kszonych o mar TP. Op at podstawowà za abonament us ugi Miejski Ethernet opcja VC Internet za Abonent ponosi tylko w przypadku zakupu jedynie opcji VC Internet. Tabela 8 Jednorazowe op aty za us ugi dodatkowe Us uga dodatkowa jednorazowa Przej cie praw i obowiàzków Abonenta przez inny podmiot 100,00 23,00 123,00 Zmiana lokalizacji Switcha CE 80% op aty aktywacyjnej Zwi kszenie przep ywnoêci Switcha CE w przypadku zmiany Switcha CE ró nica w op atach aktywacyjnych posiadanej i wnioskowanej przep ywnoêci Zmniejszenie przep ywnoêci Switcha CE w przypadku zmiany Switcha CE kwota op aty aktywacyjnej odpowiadajàca wnioskowanej ni szej szybkoêci pracy Zmiana parametrów dost pu na àdanie Abonenta, jeêli dokonywana jest cz Êciej ni raz w miesiàcu Instalacja odcinka dost powego Us uga BGP op ata za aktywacj CES przep ywnoêç E1 (2 Mbit/s) Tabela 9 Op aty abonamentowe za us ugi dodatkowe Us uga dodatkowa Us uga BGP CES przep ywnoêç E1 (2 Mbit/s) ObjaÊnienia i informacje do Tabeli 8 i 9 Jednorazowe op aty oraz miesi czne op aty abonamentowe za dodatkowe us ugi obejmujà op aty za te us ugi w danej lokalizacji Abonenta. W przypadku Êwiadczenia dodatkowych us ug w sieci indywidualnie przygotowanej na potrzeby Klienta, obejmujàcej inne parametry ni wskazane w Cenniku us ugi Miejski Ethernet oraz Regulaminie korzystania z us ugi Miejski Ethernet Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. stosuje si odpowiednio ust. 4 w ObjaÊnieniach i informacjach do Tabeli 1- strona 4 z 5

5 Tabela 10 WysokoÊç ulg w jednorazowych op atach aktywacyjnych dla Umów zawartych na czas okreêlony Czas trwania umowy WysokoÊç ulgi 3 24 miesiàce 36 miesi cy 48 miesi cy i d u ej 50% 70% 90% Tabela 11 WysokoÊç ulg w miesi cznych op atach abonamentowych za pasmo oraz Czas trwania umowy WysokoÊç ulgi 3 12 miesi cy 24 miesiàce i powy ej 10% 20% ObjaÊnienia i informacje do Tabeli 10 i 11 TP udziela ulgi w jednorazowych op atach aktywacyjnych wskazanych w Tabeli 1 lub w miesi cznych op atach abonamentowych wskazanych w Tabelach 3-6 w zwiàzku z zawarciem przez Abonenta umowy o Êwiadczenie us ugi Miejski Ethernet na czas okreêlony 12, 24, 36 lub 48 miesi cy. W przypadku jednostronnego rozwiàzania ww. umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta przed up ywem terminu, na jaki ta umowa by a zawarta, Abonent zobowiàzany jest do uiszczenia kwoty stanowiàcej równowartoêç udzielonych ulg. strona 5 z 5

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA

www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered service mark of Citibank, N.A. used

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Konto Osobiste Citibank Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2005 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered

Bardziej szczegółowo

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT 3. 64.20.1 w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter CISCO w lokalizacji

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

mobilny i domowy Internet w Orange

mobilny i domowy Internet w Orange mobilny i domowy Internet w Orange spis treêci spis treêci 1. mobilny Internet 3 1.1 mobilny Internet z modemem do transmisji danych 3 1.1.1 atrakcyjne promocje 4 1.1.2 łatwe korzystanie 5 1.2 mobilny

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy

Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy Aktualna na dzieƒ 27 paêdziernika 2008 r. I RACHUNKI BANKOWE Opcje Obowiàzkowy jest wybór co najmniej jednej z poni szych opcji, przy czym op ata lub suma

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN regulamin usługi Ethernet VPN Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez TP usługi

Bardziej szczegółowo

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA ZA ÑCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie www.netia.pl sporzàdzonego w dniu 17 kwietnia 2002 r. i udost pnionego do publicznej wiadomoêci

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 listopada 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 listopada 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Handel elektroniczny

Seminarium: Handel elektroniczny Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 1 E-seminarium Seminarium: Handel elektroniczny Internetowe rozwiàzania dla firm Hand elektr 6/4/02 11:47 AM Page 2 Seminarium: Handel elektroniczny Internetowe rozwiàzania

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo