CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www"

Transkrypt

1 CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia Rybnik ul. 3 Maja 30 tel STRONA 01

2 Wprowadzenie Na przyk³adzie firmy EKO-KOMFORT przedstawiony zostanie proces projektowania, kreacji i doboru wizerunku nowo powsta³ej firmy, przez stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej i internetowego serwisu firmowego. Wszystkie prace wykonywane by³y w œcis³ej wspó³pracy informacyjnej z klientem, tak aby na ka dym etapie rozwoju projektu móg³ nanosiæ on swoje uwagi i poprawki. Klient uczestniczy³ zarówno na etapie kreacji identyfikacji graficznej marki jak i podczas tworzenia serwisu internetowego - na ka dym etapie dokonuj¹c wyborów przedstawionych opcji, rozwi¹zañ, funkcji i wygl¹du poszczególnych elementów graficznych. Taka forma dynamicznej wspó³pracy pozwala na przyspieszenie etapu projektowego i zwiêkszenie efektywnoœci prac prowadzonych przez biuro projektowe zgodnie z oczekiwaniami klienta. Okres wspó³pracy z klientem podczas wykonywania wszystkich powierzonych zadañ: 21 dni Formy kontaktu z klientem na etapie projektowym [wed³ug czêstotliwoœci]: - poczta - komunikator Gadu Gadu - telefon - kontakt osobisty STRONA 02

3 Klient Firma EKO-KOMFORT œwiadczy us³ugi w zakresie doboru, sprzeda y i monta u urz¹dzeñ klimatyzacyjnych na terenie woj. œl¹skiego i opolskiego. Firma oferuje wysokiej jakoœci urz¹dzenia marki Saunier Duval oraz Sinclair, montuje tak e urz¹dzenia zakupione przez klienta u innych producentów urz¹dzeñ. Klient na rozpoczêcie dzia³alnoœci otrzyma³ dotacjê finansow¹ z funduszu Kapita³ Ludzki w ramach wygranego konkursu projektowego realizowanego przez Górnoœl¹sk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego. W zwi¹zku z powy szym za³o enia projektowe strony ju na samym pocz¹tku tworzenia layoutu serwisu musia³y obejmowaæ zamieszczenie bloku graficznego z logotypami ww instytucji, których obecnoœæ jest niezbêdna przy tego typu dofinansowaniach. Rozmieszczenie, typografia i parametry graficzne logotypów definiuj¹cych uczestnictwo w programach jest œciœle okreœlone i musi zostaæ zaimplementowane w layoucie strony zgodnie z normatywami. Po dokonaniu wywiadu z klientem na temat merytoryki, zakresu dzia³alnoœci powsta³ej firmy, oraz kierunków graficznych i rozwi¹zañ, jakie spe³nia³yby oczekiwanie klienta - przyst¹piliœmy do wyznaczenia celów projektu. STRONA 03

4 Wyznaczenie celów dzia³ania Po zdobyciu informacji na temat zakresu dzia³alnoœci firmy, okreœleniu jej merytoryki, wyznaczeniu grupy docelowej potencjalnych klientów do których firma chce trafiæ, oraz okreœleniu œrodków jakie u yjemy - wyznaczone zosta³y cele projektu: 1. Stworzenie niepowtarzalnej marki nowej firmy, która dzia³aæ bêdzie g³ównie regionalnie ze wzglêdu na swój us³ugowy charakter. 2. Budowa spójnej identyfikacji wizualnej obejmuj¹ca przede wszystkim logotyp, jednolity zestaw charakterystycznych znaków graficznych, elementy wizualne na potrzeby poligrafii, oraz skorelowany ze stworzon¹ identyfikacj¹ wygl¹d serwisu internetowego. S³owa klucze okreœlaj¹ce charakter maj¹cych powstaæ projektów, a opisuj¹cych merytorykê dzia³alnoœci to: lekkoœæ; powiew wiatru; œwie oœæ; odpoczynek; wygoda; ch³ód; 3. Stworzenie ergonomicznego serwisu internetowego z Systemem Zarz¹dzania Treœci¹ [CMS] pozwalaj¹cego na samodzieln¹ obs³ugê i aktualizacjê przez klienta serwisu w przysz³oœci. 4. Wypozycjonowanie i optymalizacja serwisu pod k¹tem wyszukiwarek internetowych. 5. Zapewnienie zaplecza technicznego serwisu - zakup i konfiguracja domeny oraz us³ug hostingowych serwera. 6. Stworzenie elastycznego pakietu tworzonych dokumentów i materia³ów graficznych, zw³aszcza na potrzeby poligrafii, obejmuj¹cego szereg formatów graficznych i drukarskich. 7. Przeprowadzenie szkoleñ i instrukta u w zakresie obs³ugi systemu CMS i narzêdzi serwera - po zakoñczeniu prac nad serwisem, oraz zapewnienie okresowego dozoru i wsparcia technicznego tak e po zakoñczeniu wspó³pracy. STRONA 04

5 Budowa logotypu Pierwszy etap prac rozpoczêliœmy od stworzenia za³o eñ graficznej identyfikacji firmy. W pierwszym kroku przedstawiliœmy klientowi zestaw wstêpnych projektów graficznych, z których wybrana zosta³a jedna koncepcja, a nastêpnie na jej podstawie przygotowany zosta³ docelowy logotyp. Ka dy tworzony przez nas znak graficzny identyfikuj¹cy markê budowany jest w oparciu o spójne zasady pozwalaj¹ce na praktyczne zastosowanie znaku tak e w przysz³oœci zarówno w multimediach jak i poligrafii. Do logotypu do³¹czona zosta³a ksiêga znaku, pozwalaj¹ca na jednoznaczn¹ emisjê grafiki w innych materia³ach promocyjnych. Ksiêga znaku obejmuje miêdzy innymi zasady zachowania po³o enia logotypu wzglêdem contentu na innych materia³ach, wykaz wyci¹gów barwnych u ytych w znaku oraz wizualizacje przyk³adowego wykorzystania logotypu. Stosowanie siê do zaleceñ ksiêgi znaku w przysz³oœci, tak e po zakoñczeniu wspó³pracy - zapewni zachowanie identyfikacji wizualnej firmy, a tym samym utrzymanie i ci¹g³e wzmacnianie œwiadomoœci marki. Paczka logotypów zarówno w formatach wektorowych jak i bitmapach zosta³a przekazana klientowi - aby ten móg³ dokonaæ ewentualnych równoleg³ych dzia³añ [np. w kierunku poligrafii, czy w celu przygotowania pieczêci firmowej]. Wybrany charakter zaœ i kolorystyka logotypu pozwoli³a nam z kolei na kontynuowanie dalszych dzia³añ projektowych w zakresie layoutu strony internetowej i drobnej poligrafii [przygotowane zosta³y miêdzy innymi wizytówki firmowe, spoœród stworzonych projektów klient wybra³ docelowy i na jego bazie przygotowaliœmy matrycê wektorow¹ na potrzeby drukarni]. STRONA 05

6 Us³ugi hostingowe i domena W celu rozpoczêcia prac nad stworzeniem internetowego serwisu wizerunkowego, niezbêdne by³o stworzenie w pierwszej kolejnoœci odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci serwera wirtualnego skorelowanego z domen¹ internetow¹. Dobór domeny - to jeden z wa niejszych elementów sk³adowych tworzonego upozowania marki. Atuty dobrej domeny stanowi¹: - odpowiednie odwzorowanie merytoryki serwisu do nazwy domeny - odpowiedni dobór sufiksu - brak polskich znaków diakrytycznych oraz ³¹czników - brak wtórnych liter na pocz¹tkach i koñcach s³ów w domenach wielowyrazowych Dobór odpowiedniego serwera na potrzeby tworzonego projektu ma tak e kluczowe znaczenie zarówno podczas tworzenia serwisu jak i w przysz³oœci w przypadku planów rozwoju projektu. Na potrzeby opisywanego przypadku kluczowym wyznacznikiem jaki narzuca³ system zarz¹dzania treœci¹, by³a przede wszystkim odpowiednia wersja interpretatora jêzyka PHP [5.0] oraz wersja bazy danych MySQL Pozosta³e wytyczne jakimi kierowaliœmy siê przy wyborze serwera: - pojemnoœæ konta i maksymalny transfer miesiêczny - stabilnoœæ pracy serwera, czasy dostêpu i limity obci¹ enia procesów - poziomy ograniczeñ w iloœci parkowanych domen, subdomen, kont FTP, kont pocztowych i baz danych. STRONA 06

7 Serwis internetowy Posiadaj¹c ju bazê techniczn¹ oraz wytyczne wizerunkowe firmy - przygotowany zosta³ serwis internetowy. Cel stworzenia serwisu to budowa strony informacyjno wizerunkowej, pozwalaj¹cej na zebranie przez potencjalnych klientów informacji o zakresie i rodzaju us³ug oferowanych przez EKO-KOMFORT. Serwis w g³ównej mierze spe³niæ ma tak e funkcjê wizerunkow¹ oraz kontaktow¹ w celu dokonania dalszych ustaleñ i zamówienia docelowej us³ugi przez klienta. Dedykowany layout graficzny strony, tworzony specjalnie pod k¹tem ustalonych wytycznych, uto samiaj¹cych charakter projektu, ma za zadanie dope³nienie wizerunku i zapewnienie poczucia spójnoœci graficznej. Kod serwisu, oparty o System Zarz¹dzania Treœci¹, przygotowany zosta³ w sposób przyjazny dla robotów sieciowych oraz zoptymalizowany pod k¹tem pozycjonowania i widocznoœci w najpopularniejszych wyszukiwarkach sieciowych. Ka dy z tworzonych przez nas serwisów ka dorazowo testowany jest pod silnikami najpopularniejszych przegl¹darek internetowych [Internt Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Netscape] tak aby wyœwietlane treœci i optymalizacja CSS by³a jednorodna bez wzglêdu na u ywan¹ przez rodzaju posiadanej przez internatów przegl¹darki. Na etapie projektowym za³o ona zosta³a tak e minimalna rozdzielczoœæ monitorów na jakiej wyœwietlaæ siê bêdzie strona. Dla EKO-KOMFORTu by³a to rozdzielczoœæ 1024x768 jako podstawowe minimum które powinien spe³niæ czytelnik strony internetowej. Serwis znajduje siê pod adresem STRONA 07

8 System Zarz¹dzania Treœci¹ Klient wraz z serwisem otrzyma³ pe³nowymiarowy system do samodzielnego zarz¹dzania contentem serwisu. CMS posiada szereg predefiniowanych modu³ów pozwalaj¹cych, po wczeœniejszym zalogowaniu siê w trybie administracyjnym, na zarz¹dzanie stron¹ internetow¹. Sk³ada siê na to zarz¹dzanie zarówno edycja ju istniej¹cych treœci na stronie jak i wprowadzanie nowym artyku³ów, podstron i us³ug. Jako zalogowany administrator u ytkownik widzi na³o one na serwis dodatkowe opcje, miêdzy innymi szybkiej edycji wprost z poziomu przegl¹darki. Ponadto zalogowany administrator posiada dostêp do bezpiecznego i szyfrowanego panelu administracji. Panel administracji podzielony jest na kilka sekcji takich jak zarz¹dzanie systemem, zawartoœci¹, u ytkownikami oraz umo liwiaj¹cy dostêp do szeregu dodatkowych narzêdzi. Predefiniowane modu³y serwisu dodajemy zawsze w wiêkszej iloœci ni potrzebna na potrzeby przysz³ych modernizacji serwisu. Czêœæ najpopularniejszych us³ug - jak ankiety, systemy komentarzy, aktualnoœci agregacji RSS i inne - mimo e s¹ niewidoczne w danym momencie na stronie - mog¹ byæ w ka dym momencie aktywowane i szybko wdro one w przysz³oœci do strony internetowej. Pracujemy na wielu sprawdzonych silnikach CMS, w zale noœci od potrzeb i charakteru serwisu w których maj¹ one funkcjonowaæ. Ka dy z silników jest przez nas odpowiednio modyfikowany, personalizowany a tak e optymalizowany pod k¹tem potrzeb danego klienta. STRONA 08

9 Pozycjonowanie serwisu w internecie Po ukoñczeniu serwisu internetowego, w ramach wytypowanych wczeœniej s³ów kluczowych rozpoczêliœmy pozycjonowanie serwisu po³¹czone z dodaniem strony do najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych oraz katalogów. Pozycjonowanie strony w znacznej mierze odbywa siê przez emisjê reklam tekstowych w serwisach zewnêtrznych o wysokim wskaÿniku PageRank. Sieæ serwisów Fabularny.net bêd¹cych w³asnoœci¹ naszej Agencji stanowi kluczowy kana³ emisji tego typu reklam promuj¹cych serwis klienta. Procesy pozycjonowania pozwalaj¹ na podniesienie wiarygodnoœci nowych adresów sieciowych, a tym samym umieszczenie ich jako wyników wyszukiwania na korzystniejszych dla klienta pozycjach w przypadku gdy docelowy internauta za pomoc¹ np wyszukiwarki Google.pl stara³ siê bêdzie znaleÿæ odpowiedniego us³ugodawcê u którego zamierza zamówiæ dany produkt. Dla EKO-KOMFORT pulê s³ów kluczowych skupiliœmy g³ównie wokó³ nastêpuj¹cych fraz: - monta klimatyzacji Rybnik - monta klimatyzacji Racibórz oraz meta s³ów: eko-komfort, klimatyzacja, klimatyzatorów, racibórz, raciborzu, domu, dom, biuro, biurze, tanio, tanie, fachowa, fachowo, rybnik, wodzis³aw, œl¹ski, katowice, gliwice, bielsko, bia³a, ory, jastrzêbie, zdrój, opole, opolskie, monta, klimatyzacji, STRONA 09

10 start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Podsumowanie Po zakoñczeniu prac, agencja przekaza³a wszelkie informacje na temat danych dostêpowych do us³ug hostingowych, domeny oraz serwisu internetowego z zestawem instrukcji obs³ugi CMS oraz innymi wskazówkami postêpowania z przekazanymi materia³ami. Klient otrzyma³ tak e dostêp do œledzenia statystyk, dodatkowe wyjaœnienia w kwestiach technicznych, utrzymania us³ug, tak e u zewnêtrznych us³ugodawców. Po okresie wspó³pracy klient otrzyma³ tak e pe³ne wsparcie i swobodê kontaktu z agencj¹ w jakichkolwiek kwestiach problematycznych. Ka dy klient ma zawsze mo liwoœæ kontaktu w sprawie pytañ dotycz¹cych obs³ugi stworzonych przez nas serwisów internetowych jak i w sprawie konfiguracji us³ug. Na yczenie klienta przekazywane s¹ tak e wszystkie poœrednie pliki Ÿród³owe - g³ównie graficzne - na których pracowaliœmy tworz¹c projekt. W momencie finalizacji wspó³pracy - w³asnoœæ intelektualna oraz prawa do wszelkich stworzonych i zakupionych w trakcie tworzenia projektu grafik - przekazywane s¹ na rzecz klienta. STRONA 10

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo