CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego"

Transkrypt

1 CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego Agencja Reklamowa ORTH Multimedia Rybnik ul. 3 Maja 30 tel STRONA 01

2 Wprowadzenie Na przyk³adzie firmy TULIPAK przedstawiony zostanie proces projektowania, kreacji i doboru wizerunku nowo powsta³ej firmy, oraz stworzenie spójnego i ergonomicznego sklepu internetowego. Wszystkie prace wykonywane by³y w œcis³ej wspó³pracy informacyjnej z klientem, tak aby na ka dym etapie rozwoju projektu móg³ nanosiæ on swoje uwagi i poprawki. Klient uczestniczy³ zarówno na etapie kreacji identyfikacji graficznej marki jak i podczas tworzenia samego sklepu - na ka dym etapie dokonuj¹c wyborów przedstawionych opcji, rozwi¹zañ, funkcji i wygl¹du poszczególnych elementów graficznych. Taka forma dynamicznej wspó³pracy pozwala na przyspieszenie etapu projektowego i zwiêkszenie efektywnoœci prac prowadzonych przez biuro projektowe zgodnie z oczekiwaniami klienta. Okres wspó³pracy z klientem podczas wykonywania wszystkich powierzonych zadañ: 21 dni Formy kontaktu z klientem na etapie projektowym [wed³ug czêstotliwoœci]: - kontakt osobisty - komunikator Gadu Gadu - telefon - poczta STRONA 02

3 Klient Firma TULIPAK to nowo powsta³a hurtownia oferuj¹ca materia³y biurowe - g³ównie w postaci kopert b¹belkowych we wszelkich dostêpnych formatach rozmiarowych. Firma oferuje wysokiej jakoœci produkty i nastawiona jest na sprzeda hurtow¹ swoich towarów w dwóch opcjach: - pakietów kopert [10 sztuk] - kartonów kopert [200 sztuk] Istotnym elementem powstaj¹cego sklepu internetowego mia³a byæ rozbudowana opcja trybów wysy³ki, progresywnie zmieniaj¹ca koszty zamówienia w zale noœci od iloœci pakietów i kartonów, a tak e formy p³atnoœci i przesy³ki zamówionych produktów. Klient podejmuj¹c wspó³pracê z nasz¹ agencj¹ posiada³ ju wstêpnie sprecyzowane za³o enia swojej dzia³alnoœci i rozwi¹zañ jakie chcia³by wdro yæ - co znacznie u³atwi³o nam etap projektowania i stworzenia listy mechanizmów do przygotowania. Po dokonaniu wywiadu z klientem na temat merytoryki, zakresu dzia³alnoœci powsta³ej firmy, oraz kierunków graficznych i rozwi¹zañ, jakie spe³nia³yby oczekiwanie klienta - przyst¹piliœmy do wyznaczenia celów projektu. STRONA 03

4 Wyznaczenie celów dzia³ania Po zdobyciu informacji na temat zakresu dzia³alnoœci firmy, okreœleniu jej merytoryki, wyznaczeniu grupy docelowej potencjalnych klientów do których firma chce trafiæ, oraz okreœleniu œrodków jakie u yjemy - wyznaczone zosta³y cele projektu: 1. Stworzenie niepowtarzalnej marki nowej firmy, która funkcjonowaæ ma na terenie ca³ego kraju, bez podzia³u regionalnego. 2. Budowa spójnej identyfikacji wizualnej obejmuj¹ca przede wszystkim logotyp, jednolity zestaw charakterystycznych znaków graficznych, elementy wizualne na potrzeby poligrafii, oraz skorelowany ze stworzon¹ identyfikacj¹ wygl¹d sklepu internetowego. S³owa klucze okreœlaj¹ce charakter maj¹cych powstaæ projektów, a opisuj¹cych merytorykê dzia³alnoœci to: pakowanie; tulipan; koperty; wysy³ka; hurt; wysy³ka; 3. Stworzenie ergonomicznego sklepu internetowego z Systemem Zarz¹dzania Treœci¹ [CMS] pozwalaj¹cego na samodzieln¹ obs³ugê i aktualizacjê przez klienta. 4. Wypozycjonowanie i optymalizacja sklepu pod k¹tem wyszukiwarek internetowych. 5. Zapewnienie zaplecza technicznego serwisu - zakup i konfiguracja domeny oraz us³ug hostingowych serwera. 6. Stworzenie elastycznego pakietu tworzonych dokumentów i materia³ów graficznych, zw³aszcza na potrzeby poligrafii, obejmuj¹cego szereg formatów graficznych i drukarskich. 7. Przeprowadzenie szkoleñ i instrukta u w zakresie obs³ugi systemu CMS i narzêdzi serwera - po zakoñczeniu prac nad serwisem, oraz zapewnienie okresowego dozoru i wsparcia technicznego tak e po zakoñczeniu wspó³pracy. STRONA 04

5 Budowa logotypu Pierwszy etap prac rozpoczêliœmy od stworzenia za³o eñ graficznej identyfikacji firmy. W pierwszym kroku przedstawiliœmy klientowi zestaw wstêpnych projektów graficznych, z których wybrana zosta³a jedna koncepcja, a nastêpnie na jej podstawie przygotowany zosta³ docelowy logotyp. Ka dy tworzony przez nas znak graficzny identyfikuj¹cy markê budowany jest w oparciu o spójne zasady pozwalaj¹ce na praktyczne zastosowanie znaku tak e w przysz³oœci zarówno w multimediach jak i poligrafii. Do logotypu do³¹czona zosta³a ksiêga znaku, pozwalaj¹ca na jednoznaczn¹ emisjê grafiki w innych materia³ach promocyjnych. Ksiêga znaku obejmuje miêdzy innymi zasady zachowania po³o enia logotypu wzglêdem contentu na innych materia³ach, wykaz wyci¹gów barwnych u ytych w znaku oraz wizualizacje przyk³adowego wykorzystania logotypu. Stosowanie siê do zaleceñ ksiêgi znaku w przysz³oœci, tak e po zakoñczeniu wspó³pracy - zapewni zachowanie identyfikacji wizualnej firmy, a tym samym utrzymanie i ci¹g³e wzmacnianie œwiadomoœci marki. Paczka logotypów zarówno w formatach wektorowych jak i bitmapach zosta³a przekazana klientowi - aby ten móg³ dokonaæ równoleg³ych dzia³añ [np. w kierunku poligrafii, czy w celu przygotowania pieczêci firmowej]. Wybrany charakter zaœ i kolorystyka logotypu pozwoli³a nam z kolei na kontynuowanie dalszych dzia³añ projektowych w zakresie layoutu sklepu internetowego i poligrafii [przygotowane zosta³y miêdzy innymi naklejki i etykiety, spoœród stworzonych projektów klient wybra³ docelowy i na jego bazie przygotowaliœmy matrycê wektorow¹ na potrzeby drukarni]. STRONA 05

6 Us³ugi hostingowe i domena W celu rozpoczêcia prac nad stworzeniem internetowego sklepu hurtowni, niezbêdne by³o stworzenie w pierwszej kolejnoœci odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci serwera wirtualnego skorelowanego z domen¹ internetow¹. Dobór domeny - to jeden z wa niejszych elementów sk³adowych tworzonego upozowania marki. Atuty dobrej domeny stanowi¹: - odpowiednie odwzorowanie merytoryki serwisu do nazwy domeny - odpowiedni dobór sufiksu - brak polskich znaków diakrytycznych oraz ³¹czników - brak wtórnych liter na pocz¹tkach i koñcach s³ów w domenach wielowyrazowych Dobór odpowiedniego serwera na potrzeby tworzonego projektu ma tak e kluczowe znaczenie zarówno podczas tworzenia sklepu jak i w przysz³oœci w przypadku planów rozwoju projektu. Na potrzeby opisywanego przypadku kluczowym wyznacznikiem jaki narzuca³ system zarz¹dzania treœci¹, by³a przede wszystkim odpowiednia wersja interpretatora jêzyka PHP [5.0] oraz wersja bazy danych MySQL Pozosta³e wytyczne jakimi kierowaliœmy siê przy wyborze serwera: - pojemnoœæ konta i maksymalny transfer miesiêczny - stabilnoœæ pracy serwera, czasy dostêpu i limity obci¹ enia procesów - poziomy ograniczeñ w iloœci parkowanych domen, subdomen, kont FTP, kont pocztowych i baz danych. STRONA 06

7 Sklep internetowy Posiadaj¹c ju bazê techniczn¹ oraz wytyczne wizerunkowe firmy - przygotowany zosta³ sklep internetowy. Cel stworzenia serwisu to budowa strony katalogowej umo liwiaj¹cej dodanie poszczególnych produktów do koszyka zamówieñ w korelacji z tworzonymi kontami klientów - a nastêpnie stworzenie mo liwoœci realizacji zamówienia przez krokowe wybranie opcji dostarczenia produktów, wyboru firmy kurierskiej, sposobu p³atnoœci i na przedstawieniu podsumowania koñcowego. Ca³oœæ prowadzona w trybie szyfrowanym kluczami MD5 i œciœle skojarzona ze wczeœniej zarejestrowanym kontem klienta. Dedykowany layout graficzny strony, tworzony specjalnie pod k¹tem ustalonych wytycznych, uto samiaj¹cych charakter projektu, ma za zadanie dope³nienie wizerunku i zapewnienie poczucia spójnoœci graficznej. Kod sklepu, oparty o System Zarz¹dzania Treœci¹, przygotowany zosta³ w sposób przyjazny dla robotów sieciowych oraz zoptymalizowany pod k¹tem pozycjonowania i widocznoœci w najpopularniejszych wyszukiwarkach sieciowych. Ponadto sklep zaopatrzony zosta³ w dedykowany modu³ eksportu aktualnych baz produktowych w formacie xml na potrzeby platformy porównawczej cen - Ceneo.pl z któr¹ to klient tak e podj¹³ wspó³pracê. Ka dy z tworzonych przez nas serwisów i sklepów ka dorazowo testowany jest pod silnikami najpopularniejszych przegl¹darek internetowych [Internt Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Netscape] tak aby wyœwietlane treœci i optymalizacja CSS by³a jednorodna bez wzglêdu na u ywan¹ przez rodzaju posiadanej przez internatów przegl¹darki. Serwis znajduje siê pod adresem STRONA 07

8 System Zarz¹dzania Treœci¹ Klient wraz z serwisem otrzyma³ pe³nowymiarowy system do samodzielnego zarz¹dzania contentem serwisu. CMS posiada szereg predefiniowanych modu³ów pozwalaj¹cych, po wczeœniejszym zalogowaniu w trybie administracyjnym, na zarz¹dzanie sklepem internetowym. Jako zalogowany administrator u ytkownik ma mo liwoœæ poruszania siê po panelu administracji sklepu. Administracja pozwala przede wszystkim na zarz¹dzaniu katalogiem produktowym i kategoriami, tak aby sprawnie mo na by³o dodawaæ i edytowaæ istniej¹ce pozycje produktów. Modu³y sklepu pozwalaj¹ m.in. na tworzenie promocji okresowych, cenowych, systemy referencyjne i statystyczne. CMS posiada pe³n¹ kontrolê nad regulacj¹ opcji wysy³ki, p³atnoœci i zaawansowanych ustawieñ koszyka zawartoœci. Sklep przygotowany jest tak e pod k¹tem rozwoju w przysz³oœci opcji jêzykowych i walutowych oraz na integracjê z dodatkowymi opcjami p³atnoœci elektronicznych. Sklep posiada tak e modu³ integruj¹cy bazê danych z platform¹ porównywarki cenowej Ceneo.pl Pracujemy na wielu sprawdzonych silnikach i frameworkach CMS, w zale noœci od potrzeb i charakteru serwisu lub sklepu, w których maj¹ one funkcjonowaæ. Ka dy z silników jest przez nas odpowiednio modyfikowany, personalizowany, a tak e optymalizowany pod k¹tem potrzeb danego klienta. STRONA 08

9 Pozycjonowanie sklepu w internecie Po ukoñczeniu ssklepu internetowego, w ramach wytypowanych wczeœniej s³ów kluczowych rozpoczêliœmy pozycjonowanie serwisu po³¹czone z dodaniem strony do najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych oraz katalogów. Pozycjonowanie strony w znacznej mierze odbywa siê przez emisjê reklam tekstowych w serwisach zewnêtrznych o wysokim wskaÿniku PageRank. Sieæ serwisów Fabularny.net bêd¹cych w³asnoœci¹ naszej Agencji stanowi kluczowy kana³ emisji tego typu reklam promuj¹cych serwis klienta. Procesy pozycjonowania pozwalaj¹ na podniesienie wiarygodnoœci nowych adresów sieciowych, a tym samym umieszczenie ich jako wyników wyszukiwania na korzystniejszych dla klienta pozycjach w przypadku gdy docelowy internauta za pomoc¹ np wyszukiwarki Google.pl stara³ siê bêdzie znaleÿæ odpowiedniego us³ugodawcê u którego zamierza zamówiæ dany produkt. W przypadku sklepu opieraj¹cego swoj¹ sprzeda g³ównie o klientów internetowych - w³aœciwe pozycjonowanie i obecnoœæ w wynikach wyszukiwania stanowi gwarant sukcesu przedsiêwziêcia. Promowane meta s³owa dla robotów sieciowych: koperty, b¹belkowe, opakowania, paczki, bezpieczna, wysy³ka, pakowanie, rybnik, hurtownia, kopert, artyku³y, biurowe, biura, tanie, tanio, najtañsze, bezpieczne STRONA 09

10 Podsumowanie Po zakoñczeniu prac, agencja przekaza³a wszelkie informacje na temat danych dostêpowych do us³ug hostingowych, domeny oraz sklepu internetowego z zestawem instrukcji obs³ugi CMS oraz innymi wskazówkami postêpowania z przekazanymi materia³ami. Klient otrzyma³ tak e dostêp do œledzenia statystyk, dodatkowe wyjaœnienia w kwestiach technicznych, utrzymania us³ug, tak e u zewnêtrznych us³ugodawców. Po okresie wspó³pracy klient otrzyma³ tak e pe³ne wsparcie i swobodê kontaktu z agencj¹ w jakichkolwiek kwestiach problematycznych. Ka dy klient ma zawsze mo liwoœæ kontaktu w sprawie pytañ dotycz¹cych obs³ugi stworzonych przez nas serwisów internetowych jak i w sprawie konfiguracji us³ug. Na yczenie klienta przekazywane s¹ tak e wszystkie poœrednie pliki Ÿród³owe - g³ównie graficzne - na których pracowaliœmy tworz¹c projekt. W momencie finalizacji wspó³pracy - w³asnoœæ intelektualna oraz prawa do wszelkich stworzonych i zakupionych w trakcie tworzenia projektu grafik - przekazywane s¹ na rzecz klienta. STRONA 10

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów 2010 Portfolio marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES www.duonet.eu Tarnów Nasze portfolio Identyfikacja wizualna 1 Identyfikacja wizualna realizacje 2 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 3 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: 978-83-246-2490-4 Format: 158 235, stron: 264 Zostañ

Bardziej szczegółowo