Oferta pozycjonowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta pozycjonowania"

Transkrypt

1 2012

2 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo: linków kieruj¹cych do Pañstwa strony linków kieruj¹cych do Pañstwa strony wg.majesticoseo: Wiek domeny podany w miesi¹cach PageRank obecny potencja³ Pañstwa strony w skali 0-10 Linki wychodz¹ce iloœæ linków nie powinna przekraczaæ 10 Iloœæ b³êdów W3C iloœæ b³êdów na Pañstwa stronie wed³ug standardu W3C

3 , Objasnienie parametrów analizy Objaœnienie parametrów analizy Jest to najwa niejszy parametr oceny strony www. To przede wszystkim na jego podstawie najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe uk³adaj¹ aj¹ ranking stron. Nie ma okreœlonej liczby odnoœników, które zapewni¹ stronie wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Ogólnie mo na przyj¹æ - im wiêcej linków, tym prezentacja jest lepiej postrzegana przez Google. Jednak ostateczna pozycja w wynikach wyszukiwania zale y od kilkunastu wskaÿników ków branych pod uwagê przez algorytm wyszukiwarki, a tak e od konkurencyjnoœci ci danej frazy kluczowej. PageRank WskaŸnik PageRank okreœla za pomoc¹ parametru liczbowego jakoœæ strony internetowej. etowej. Jego wartoœæ waha siê w przedziale od 0 do 10. WskaŸnik budowany jest przede wszystkim na podstawie badania powi¹zañ miêdzy poszczególnymi witrynami w Internecie. PageRank ank wiêkszoœci stron jest mniejszy ni 5, a wskaÿnikiem na poziomie 7 i wiêcej mo e pochwaliæ siê jedynie kilka stron w polskim Internecie. WskaŸnik PageRank ank jest wykorzystywany przez algorytm popularnej wyszukiwarki Google do okreœlania pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Iloœæ linków wychodz¹cych Parametr ten okreœla iloœæ linków kieruj¹cych z Pañstwa strony www do zewnêtrznych serwisów. Przy budowaniu rankingu stron google sprawdza, czy zbyt wiele linków nie prowadzi na zewnêtrzne serwery i jeœli potwierdzi ten fakt, obni a ranking strony. Nie zaszkodzi zkod zi natomiast mieæ kilka linków do stron o wysokiej, potwierdzonej reputacji. Iloœæ stron zindeksowanych w Google Ten parametr pokazuje iloœæ stron w prezentacji znalezionych przez wyszukiwarki internetowe. WskaŸnik ten zale y od faktycznej iloœci podstron w domenie. W przypadku ma³ej witryny firmowej parametr bêdzie na poziomie od kilkunastu do kilkudziesiêciu stron. Natomiast w du ych portalach ach parametr ten czêsto przekracza sto tysiêcy. Wysoka iloœæ zindeksowanych stron znacznie zwiêksza szansê wyszukania witryny na mniej popularne s³owa kluczowe Wiek domeny Im domena d³u ej jest obecna w indeksie wyszukiwarki tym lepiej jest przez ni¹ postrzegana, a co za tym idzie ³atwiej osi¹ga wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Bardzo wa na jest równie iloœæ, a przede wszystkim wiek sta³ych linków prowadz¹cych do strony. Z regu³y do domen d³ugo istniej¹cych w Internecie, prowadzi wiele linków, co daje jej przewagê w stosunku do nowych, dopiero co zarejestrowanych adresów. Zwróæ uwagê, e byæ mo e nie jesteœ pierwszym w³aœcicielem domeny. W takim przypadku wskaÿnik ten mo e wskazywaæ waæ na okres przed rejestracj¹ tej domeny dla Twojej firmy.

4 Ogólne warunki pozycjonowania w Google Umowa z rabatami podpisywana jest na okres: 12, 18 lub 24 miesiêcy. Do pozycjonowania przyjmowane s¹ minimum 3 frazy. Koszt udanego wypozycjonowania prezentacji okreœlany jest osobno dla ka dej z fraz. Pozycjonowanie przyjmuje siê za udane jeœli na dane frazy strona lokuje siê minimum w pierwszej dziesi¹tce wyników wyszukiwania - pierwsza strona z wynikami wyszukiwania Google.pl. Zlecaj¹cy otrzymuje dostêp do systemu bie ¹cego monitorowania pozycjonowania. System umo liwia podgl¹d na bie ¹ce pozycje, pozycje historyczne, generowanie wykresów za wskazany okres. Co miesi¹c wykonywany jest raport dotycz¹cy osi¹gniêtych wyników, w oparciu o który naliczana jest op³ata za us³ugê. Ka dy dzieñ w miesi¹cu jest rozliczany osobno. Wysokoœæ miesiêcznej op³aty za pozycjonowanie dla danej frazy naliczana jest proporcjonalnie do iloœci dni, w których Pañstwa strona lokowa³a siê na p³atnych pozycjach w wynikach wyszukiwania. Nie pobieramy adnych innych op³at zwi¹zanych z prowadzeniem pozycjonowania WYCENA S ÓW KLUCZOWYCH DLA DOMENY Miesiêczna op³ata za udane wypozycjonowanie. Kwoty netto (nale y doliczyæ 23% VAT). S³owo kluczowe miejsca 10-4 miejsca 3-1 Optymalny zestaw fraz* Ca³kowity koszt pozycjonowania uzale niony jest od ostatecznie wybranych s³ów kluczowych. Klient ma dowolnoœæ wyboru zarówno s³ów kluczowych, jak i okresu na jaki umowa zostanie zawarta. Powy sza oferta jest wa na tylko dla umów z p³atnymi pozycjami Nie ma mo liwoœci wyboru innego zakresu p³atnych pozycji.

5 Specjalna oferta promocyjna Skorzystaj z naszej oferty promocyjnej zale nej od okresu trwania umowy. Gwarantujemy, e dla naszego optymalnego zestawu fraz kwota na comiesiêcznej fakturze nie przekroczy: dla umowy na 12 mies. 80% maksymalnej wartoœci fraz, czyli 352 z³ netto, dla umowy na 18 mies. 70% maksymalnej wartoœci fraz, czyli 308 z³ netto, dla umowy na 24 mies. 60% maksymalnej wartoœci fraz, czyli 264 z³ netto. Specjalna oferta promocyjna jest wa na przez 7 dni od jej otrzymania. Dlaczego z nami? Decyduj¹c siê na wspó³pracê z Kamelot.pl maj¹ Pañstwo gwarancjê skutecznoœci, efektywnoœci oraz bezpieczeñstwa technik pozycjonowania. Dla nas najwa niejszy jest klient i jego potrzeby, dlatego stawiamy na indywidualne podejœcie od samego pocz¹tku wspó³pracy. To, co nas wyró nia: Przeprowadzimy kompleksow¹ analizê techniczn¹ (audyt) Twojej strony i damy Ci wskazówki, co mo esz zmieniæ, aby przyci¹gn¹æ jeszcze wiêcej klientów, Dostaniesz dostêp do systemu bie ¹cego monitorowania pozycji fraz. Dziêki temu w ka dej chwili sprawdzisz postêpy naszych prac i zweryfikujesz otrzymane faktury, Dostaniesz gwarancjê, e je eli w trakcie trwania umowy Google, niekoniecznie z naszej winy, zablokuje Twoj¹ stronê, to na w³asny koszt przywrócimy j¹ do indeksu, a je eli to siê nie uda - wyp³acimy odszkodowanie, Pomo emy Ci dobraæ frazy tak, aby skierowaæ na Twoj¹ stronê tylko wartoœciowych klientów, zachowuj¹c jednoczeœnie minimalne koszty, Sprawdzimy, z kim walczysz o pozycjê w rankingi i dobierzemy indywidualnie najskuteczniejsze metody pozycjonowania, Je eli Twój biznes jest sezonowy, to zaproponujemy elastyczny abonament tak, abyœ p³aci³ du o, kiedy zarabiasz i bardzo niewiele wtedy, kiedy Twój biznes nieco zwalnia. Je eli nadal nie jesteœ przekonany, to dostaniesz jeszcze jedn¹ gwarancjê: W ci¹gu pierwszych 30 dni mo esz zrezygnowaæ z umowy bez adnych zobowi¹zañ i bez podawania przyczyny - tak po prostu.

6 KONTAKT AGENCJA REKLAMOWA KAMELOT, W razie jakichkolwiek pytañ b¹dÿ w¹tpliwosci,a takze w celu z³ozenia zamówienia prosimy o kontakt z : PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Tomasz Za³êcki Dane teleadresowe: Dane FIRMY: TEL.: Kamelot S.C ZAWIERCIE 0s UL. OBR. POCZTY GD. 20 NIP: REGON: Wygrywaj z nami na: Numer konta facebook.com/kamelotpl

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI MAILING. WSTEP, o programie co to jest cennik zasady

SPIS TRESCI MAILING. WSTEP, o programie co to jest cennik zasady www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI WSTEP, o programie co to jest cennik zasady Kamelot radzi: Jesteœ otwarty i zdeterminowany na sukces w bran y? Zacznij powa nie myœleæ o Internecie jak o kluczowej i sta³ej

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Finansujemy budowę domu

Finansujemy budowę domu R APORT KREDYTY Finansujemy budowę domu Czêsto zdarza siê, e nie mog¹c sfinansowaæ budowy domu z w³asnych œrodków siêgamy po kredyt. Któr¹ ofertê wybraæ i jak oceniæ, czy jest dla nas najkorzystniejsza?

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

TeleVantage Call Center

TeleVantage Call Center TeleVantage Call Center Nieograniczone mo liwoœci zarz¹dzania rozmowami w u³amku ceny wyspecjalizowanych systemów call center TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹? Poradnik Zwi¹zku Banków Polskich www.bik.pl www.zbp.pl www.infomonitor.pl Ten poradnik jest dla Ciebie gdy: Myœlisz o zaci¹gniêciu kredytu lub zakupie ratalnym; Chcesz kupiæ telefon na abonament, telewizjê

Bardziej szczegółowo

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$ 14 Interia rofil dzia³alnoœci truktura portalu ortal jest miejscem pozyskiwania informacji w sieci. Z jednej strony, internauci ³¹cz¹ siê z portalem w celu znalezienia interesuj¹cych ich treœci i informacji.

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI DOMENY WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI DOMENY WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl 2012 2012, SPIS TRESCI WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT, Kamelot radzi:... 2012 Informacje Ogólne a stanowi podstawê budowania wizerunku w Internecie. Zapewni ona Tobie unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Autor: Grzegorz Krzemieñ ISBN: 978-83-246-2449-2 Format: A5, stron: 168 Profesjonalne przygotowanie projektu Wskazówki dotycz¹ce organizacji

Bardziej szczegółowo