ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1

2 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str Cel opracowania str Podstawa prawna opracowania str Zakres opracowania str Oznaczenie prowadzącego instalację str Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji str Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji str Ocena stanu technicznego instalacji str Informacja o rodzaju prowadzonej działalności str Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji str Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska str Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację str Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia str Informacja o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych str ,0. Informacja o przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko str Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane str Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji str Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji str Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji str Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska str. 26 PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 2

3 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią poniższe akty prawne: - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami). - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku - o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 12 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Z 2008r. Nr 206, poz. 1291) ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie oparto o cytowane na wstępie akty prawne, w szczególności: art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; - adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; - informację o tytule prawnym do instalacji; - informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; - ocenę stanu technicznego instalacji; - informację o rodzaju prowadzonej działalności; - opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 3

4 oraz - blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; - informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; - wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; - informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych; - informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; - wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane; - zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji; - proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie również proponowany termin zakończenia tych działań; - proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; - deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; - deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; - deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a; - czas, na jaki wydane ma być pozwolenie; - streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku; - określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu; - opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody - określenie aerodynamicznej szorstkości terenu; - aktualny stan jakości powietrza; - określenie warunków meteorologicznych; - wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników; PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 4

5 2. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ Prowadzącym działalność jest PIOTRO-STAL Adam Sikora z siedzibą pod adresem: w miejscowości Dobczyn ul. Osiedle Młodych 10, Tłuszcz. 3. ADRES ZAKŁADU, NA KTÓREGO TERENIE PROWADZONA JEST EKSPLOATACJA INSTALACJI Instalacja użytkowana będzie w zakładzie położonym przy ul. Zaściankowej 1; Tłuszcz 4. INFORMACJA O RODZAJU INSTALACJI, STOSOWANYCH URZĄDZENIACH I TECHNOLOGIACH ORAZ CHARAKTERYSTYKĘ TECHNICZNĄ ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA I MIEJSC EMISJI Firma PIOTRO-STAL Adam Sikora prowadzić będzie przedsięwzięcie w zakresie handlu złomem metali, demontażem pojazdów samochodowych wycofanych z ruchu, oraz zbieraniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zakładzie użytkowane będą instalacje: - energetyczne dwie kotłownie z kotłami wodnymi z palnikami przystosowanymi do spalania lekkiego oleju opałowego, - technologiczna do zbierania i przetwarzania: złomu metali, zbierania i demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z ruchu, zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego PROCES ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW CIEKŁYCH KOTŁOWNIA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM Do ogrzewania budynku administracyjnego w okresie grzewczym eksploatowana będzie własna kotłownia, w której zamontowany zostanie jeden kocioł wodny typu KOD o mocy znamionowej 40 kw z palnikiem o mocy przystosowanym do spalania lekkiego oleju opałowego. Spaliny wprowadzane będą do powietrza emitorem o parametrach: h = 8 m., d = 0,15 m. Kocioł użytkowany będzie po 24 godz./dobę i ok godzin w roku. Parametry kotła Tabela Nr 1 Parametry kotła. Moc nominalna kotła 40 [MW] Moc cieplna kotła 43 [MWt] Sprawność kotła 93 [%] Temperatura spalin za kotłem 493 [K] Nadmiar powietrza - 3 % O 2 1,2 [-] Tabela Nr 2 Parametry oleju opałowego. Parametry olej opałowego Minimum Maximum Średnio Wartość opałowa [kj/kg] Zawartość popiołu 0,045 0,055 0,05 [%] Zawartość siarki palnej 0,2 0,28 0,24 [%] PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 5

6 Obliczenia emisji i warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza wykonano za pomocą arkusza kalkulacyjnego przy zastosowaniu znanych z literatury fachowej niżej przytoczonych reguł obliczeniowych: Maksymalne zużycie opału: B k = Q k * 10 3 / (W d * ) [g/s] gdzie: B k - maksymalne zużycie opału dla kotła w g/s Q k - moc nominalna kotła w kw W d - wartość opałowa oleju opałowego w kj/kg - sprawność kotła w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Zużycie opału chwilowe 1 sekundowe B k s MAX = 40 kw * 1000 / (41500 kj/kg * 0,93) = 1,036 g/s Zużycie opału w ciągu 1 godziny B k h MAX = 40 kw * 1000 / (41500 kj/kg * 0,93) / 1000 * 3600 = 3,731 kg/godz. Roczne zużycie opału Szacuje się, że średnioroczne obciążenie kotła, w zależności od temperatury zewnętrznej wyniesie 75 % jego mocy znamionowej. B k a MAX = 3,731 kg/godz. * 2880 godz. * 0,75 = 8,059 Mg/rok Emisja dwutlenku siarki: E SO2 = B *2 * s / 10 2 [g/s] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s s - zawartość siarki palnej w opale w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s SO2 = 1,036 g/s * 2 * 0,28 / 100 = 0,00580 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h SO2 = 0,00580 g/s /1000 * 3600 = 0,0209 kg/godz. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 6

7 Emisja roczna E MAX a SO2 = 8,059 Mg/rok * 0,24 / 100 = 0,0387 kg/godz. Emisja dwutlenku azotu i tlenku węgla: E NO2/CO = B * w e * 10-6 [g/s] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s w e - wskaźnik emisji = 2800 g/mg spalanego oleju dla dwutlenku azotu oraz = 900 g/mg dla tlenku węgla według tabeli Wskaźniki emisji tlenków... MAGTOŚ W-wa 1981r. Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s NO2 = 1,036 g/s * 2800 g/mg / = 0,00290 g/s E MAX s CO = 1,036 g/s * 900 g/mg / = 0,00093 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h NO2 = 0,00290 g/s / 1000 * 3600 = 0,0104 kg/godz. E MAX h CO = 0,00093 g/s / 1000 * 3600 = 0,0034 kg/godz. Emisja roczna E MAX a NO2 = 8,059 Mg/rok * 2800 g/mg / = 0,0226 g/s E MAX s CO = 8,059 Mg/rok * 900 g/mg / = 0,0073 g/s Emisja pyłu E p = B * A [ g/s ] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s A - zawartość popiołu w spalanym oleju w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Szacuje się emisję pyłu PM2,5 na poziomie 60 % emisji pyłu PM10. Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s PM10 = 1,036 g/s * 0,055 /100 = 0,00057 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 7

8 E MAX s PM2,5 = 0,6 * 1,036 g/s * 0,055 /100 = 0,00034 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h PM10 = 0,00057 g/s /1000 * 3600 = 0,0021 kg/godz. E MAX h PM2,5 = 0,6 * 0,00034 g/s /1000 * 3600 = 0,0012 kg/godz. Emisja roczna E MAX a PM10 = 8,059 Mg/rok * 0,05 / 100 = 0,0021 kg/godz. E MAX a PM2,5 = 0,6 * 8,059 Mg/rok * 0,05 / 100 = 0,0012 kg/godz. Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do zupełnego spalenia oleju: L t = X * W d + Z [kg/kg] gdzie: X = 0,272 dla oleju opałowego Z = 2,2 dla oleju opałowego według powyższej formuły obliczeniowej i tabeli 1-4 zawartych w Robert Türschmid Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe Arkady Warszawa - wartość opałowa oleju w MJ/kg W d L t = 0,272 * kj/kg / ,2 = 13,488 kg/kg Masa wilgoci w spalinach: M w = 0,01 (9 * H + W d + * L t ) [kg/kg] gdzie: H - zawartość wodoru w spalanym węglu = 1,1 % oraz 11,2 w spalanym oleju opałowym, według Z. Bagiński Systemy ochrony powietrza Politechnika Poznańska 2003 W d - wartość opałowa spalanego węgla lub oleju opałowego w MJ/kg - współczynnik nadmiaru powietrza = 1,2 [21 / (21 3) = 1,2] L t - teoretyczna ilość powietrza niezbędna do całkowitego spalenia węgla lub oleju opałowego w kg/kg M w = 0,01 (9 * 11, kj/kg / ,2 * 13,488) = 1,585 kg/kg PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 8

9 Objętościowa ilość wilgoci w spalinach: V w = M w / [ u m 3 /kg] gdzie: - gęstość wilgoci w warunkach normalnych = 0,804 kg/ u m 3 V w = 1,585 kg/kg / 0,804 = 1,971 u m 3 /kg Ilość spalin wilgotnych z kotła przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych: V sk = 0,875 + ( 0,5 + W d * 0,239 ) [ u m 3 /kg ] gdzie: W d - wartość opałowa węgla w MJ/kg - współczynnik nadmiaru powietrza = 1,2 przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych V sk = 0, ,2 ( 0, kj/kg / 1000 * 0,239 ) = 13,377 u m 3 /kg Objętościowa ilość spalin wilgotnych przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych: V sp w = B * 10-3 * V sk [ u m 3 /s] V sp w = 1,036 g/s / 1000 * 13,377 u m 3 /kg = 0,014 u m 3 /s Objętościowa ilość wilgoci z kotła: V w = B * 10-3 * V w [ u m 3 /s] V w = 1,036 g/s / 1000 * 0,014 u m 3 /s = 0,002 u m 3 /s Objętościowa ilość spalin suchych w warunkach normalnych przy 3 % O 2 w gazach odlotowych: V sp s = V sp w V w [ u m 3 /s] V sp s = 0,014 u m 3 /s 0,002 u m 3 /s = 0,012 u m 3 /s Prędkość wylotowa gazów w warunkach rzeczywistych (normalna eksploatacja): V = [ 4 * V sp w * B * 10-3 * (T s - t / T n ) ] / ( * d 2 ) [ m/s ] gdzie: V sp - ilość spalin z kotłowni u m 3 /kg PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 9

10 B T s t T n d - maksymalna ilość spalanego węgla w g/s - temperatura spalin za kotłem w K - wystudzenie spalin w emitorze = 1 o / 1 m wysokości emitora - temperatura = 273 K - średnica emitora w m V = [ 4 * 0,014 u m 3 /s * 1,036 g/s / 1000 * (493-6 / 273) ] / (3,14 * 0,15 2 ) = 1,4 m/s Emisja na jednostkę spalanego opału. Emisję na jednostkę spalonego opału wyliczono według poniższej formuły: E J OP = E z * 10 3 / B a [kg/mg] gdzie: E z - emisja danego zanieczyszczenia w Mg/a B a - ilość spalanego węgla lub oleju w Mg/a E J OP SO2 = 0,00580 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,72016 kg/mg E J OP NO2 = 0,00290 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,36008 kg/mg E J OP CO = 0,00093 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,11574 kg/mg E J OP PM10 = 0,00057 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,07073 kg/mg E J OP PM2,5 = 0,00034 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,04244 kg/mg Porównanie standardów emisyjnych z emisją z instalacji. Standardy emisyjne dla źródeł nowych zawarte zostały w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Tabela Nr 3 Porównanie standardów emisyjnych dla kotłowni olejowej Emisja lub standard emisji [mg/ u m 3 ] Emisja Standardy emisji SO NO Pył Analizując dane przedstawione w powyższych tabelach można stwierdzić, że instalacja będzie mogła być eksploatowana bez stwarzania nadmiernego obciążenia dla środowiska. Podczas właściwej eksploatacji instalacji nie będą przekraczane ustalone standardy emisyjne. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 10

11 KOTŁOWNIA W BUDYNKU WARSZTATOWO MAGAZYNOWYM Do ogrzewania budynku warsztatowo magazynowego w okresie grzewczym eksploatowana będzie własna kotłownia, w której zamontowany zostanie jeden kocioł wodny typu KOD o mocy znamionowej 40 kw z palnikiem o mocy przystosowanym do spalania lekkiego oleju opałowego. Spaliny wprowadzane będą do powietrza emitorem o parametrach: h = 8 m., d = 0,2 m. Kocioł użytkowany będzie po 24 godz./dobę i ok godzin w roku. Parametry kotła Tabela Nr 4 Parametry kotła. Typ kotła Wodny Moc nominalna kotła 40 [MW] Moc cieplna kotła 43 [MWt] Sprawność kotła 93 [%] Temperatura spalin za kotłem 493 [K] Nadmiar powietrza - 3 % O 2 1,2 [-] Tabela Nr 5 Parametry oleju opałowego. Parametry olej opałowego Minimum Maximum Średnio Wartość opałowa [kj/kg] Zawartość popiołu 0,045 0,055 0,05 [%] Zawartość siarki palnej 0,2 0,28 0,24 [%] Obliczenia emisji i warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza wykonano za pomocą arkusza kalkulacyjnego przy zastosowaniu znanych z literatury fachowej niżej przytoczonych reguł obliczeniowych: Maksymalne zużycie opału: B k = Q k * 10 3 / (W d * ) [g/s] gdzie: B k - maksymalne zużycie opału dla kotła w g/s Q k - moc nominalna kotła w kw W d - wartość opałowa oleju opałowego w kj/kg - sprawność kotła w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Zużycie opału chwilowe 1 sekundowe B k s MAX = 40 kw * 1000 / (41500 kj/kg * 0,93) = 1,036 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 11

12 Zużycie opału w ciągu 1 godziny B k h MAX = 40 kw * 1000 / (41500 kj/kg * 0,93) / 1000 * 3600 = 3,731 kg/godz. Roczne zużycie opału Szacuje się, że średnioroczne obciążenie kotła, w zależności od temperatury zewnętrznej wyniesie 75 % jego mocy znamionowej. B k a MAX = 3,731 kg/godz. * 2880 godz. * 0,75 = 8,059 Mg/rok Emisja dwutlenku siarki: E SO2 = B *2 * s / 10 2 [g/s] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s s - zawartość siarki palnej w opale w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s SO2 = 1,036 g/s * 2 * 0,28 / 100 = 0,00580 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h SO2 = 0,00580 g/s /1000 * 3600 = 0,0209 kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 8,059 Mg/rok * 0,24 / 100 = 0,0387 kg/godz. Emisja dwutlenku azotu i tlenku węgla: E NO2/CO = B * w e * 10-6 [g/s] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s w e - wskaźnik emisji = 2800 g/mg spalanego oleju dla dwutlenku azotu oraz = 900 g/mg dla tlenku węgla według tabeli Wskaźniki emisji tlenków... MAGTOŚ W-wa 1981r. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 12

13 Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s NO2 = 1,036 g/s * 2800 g/mg / = 0,00290 g/s E MAX s CO = 1,036 g/s * 900 g/mg / = 0,00093 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h NO2 = 0,00290 g/s / 1000 * 3600 = 0,0104 kg/godz. E MAX h CO = 0,00093 g/s / 1000 * 3600 = 0,0034 kg/godz. Emisja roczna E MAX a NO2 = 8,059 Mg/rok * 2800 g/mg / = 0,0226 g/s E MAX s CO = 8,059 Mg/rok * 900 g/mg / = 0,0073 g/s Emisja pyłu E p = B * A [ g/s ] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s A - zawartość popiołu w spalanym oleju w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Szacuje się emisję pyłu PM2,5 na poziomie 60 % emisji pyłu PM10. Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s PM10 = 1,036 g/s * 0,055 /100 = 0,00057 g/s E MAX s PM2,5 = 0,6 * 1,036 g/s * 0,055 /100 = 0,00034 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h PM10 = 0,00057 g/s /1000 * 3600 = 0,0021 kg/godz. E MAX h PM2,5 = 0,6 * 0,00034 g/s /1000 * 3600 = 0,0012 kg/godz. Emisja roczna E MAX a PM10 = 8,059 Mg/rok * 0,05 / 100 = 0,0021 kg/godz. E MAX a PM2,5 = 0,6 * 8,059 Mg/rok * 0,05 / 100 = 0,0012 kg/godz. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 13

14 Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do zupełnego spalenia oleju: L t = X * W d + Z [kg/kg] gdzie: X = 0,272 dla oleju opałowego Z = 2,2 dla oleju opałowego według powyższej formuły obliczeniowej i tabeli 1-4 zawartych w Robert Türschmid Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe Arkady Warszawa - wartość opałowa oleju w MJ/kg W d L t = 0,272 * kj/kg / ,2 = 13,488 kg/kg Masa wilgoci w spalinach: M w = 0,01 (9 * H + W d + * L t ) [kg/kg] gdzie: H - zawartość wodoru w spalanym węglu = 1,1 % oraz 11,2 w spalanym oleju opałowym, według Z. Bagiński Systemy ochrony powietrza Politechnika Poznańska 2003 W d - wartość opałowa spalanego węgla lub oleju opałowego w MJ/kg - współczynnik nadmiaru powietrza = 1,2 [21 / (21 3) = 1,2] L t - teoretyczna ilość powietrza niezbędna do całkowitego spalenia węgla lub oleju opałowego w kg/kg M w = 0,01 (9 * 11, kj/kg / ,2 * 13,488) = 1,585 kg/kg Objętościowa ilość wilgoci w spalinach: V w = M w / [ u m 3 /kg] gdzie: - gęstość wilgoci w warunkach normalnych = 0,804 kg/ u m 3 V w = 1,585 kg/kg / 0,804 = 1,971 u m 3 /kg Ilość spalin wilgotnych z kotła przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych: V sk = 0,875 + ( 0,5 + W d * 0,239 ) [ u m 3 /kg ] PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 14

15 gdzie: W d - wartość opałowa węgla w MJ/kg - współczynnik nadmiaru powietrza = 1,2 przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych V sk = 0, ,2 ( 0, kj/kg / 1000 * 0,239 ) = 13,377 u m 3 /kg Objętościowa ilość spalin wilgotnych przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych: V sp w = B * 10-3 * V sk [ u m 3 /s] V sp w = 1,036 g/s / 1000 * 13,377 u m 3 /kg = 0,014 u m 3 /s Objętościowa ilość wilgoci z kotła: V w = B * 10-3 * V w [ u m 3 /s] V w = 1,036 g/s / 1000 * 0,014 u m 3 /s = 0,002 u m 3 /s Objętościowa ilość spalin suchych w warunkach normalnych przy 3 % O 2 w gazach odlotowych: V sp s = V sp w V w [ u m 3 /s] V sp s = 0,014 u m 3 /s 0,002 u m 3 /s = 0,012 u m 3 /s Prędkość wylotowa gazów w warunkach rzeczywistych (normalna eksploatacja): V = [ 4 * V sp w * B * 10-3 * (T s - t / T n ) ] / ( * d 2 ) [ m/s ] gdzie: V sp - ilość spalin z kotłowni u m 3 /kg B - maksymalna ilość spalanego węgla w g/s T s - temperatura spalin za kotłem w K t - wystudzenie spalin w emitorze = 1 o / 1 m wysokości emitora T n - temperatura = 273 K d - średnica emitora w m V = [ 4 * 0,014 u m 3 /s * 1,036 g/s / 1000 * (493-6 / 273) ] / (3,14 * 0,2 2 ) = 0,8 m/s Emisja na jednostkę spalanego opału. Emisję na jednostkę spalonego opału wyliczono według poniższej formuły: E J OP = E z * 10 3 / B a [kg/mg] PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 15

16 gdzie: E z - emisja danego zanieczyszczenia w Mg/a B a - ilość spalanego węgla lub oleju w Mg/a E J OP SO2 = 0,00580 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,72016 kg/mg E J OP NO2 = 0,00290 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,36008 kg/mg E J OP CO = 0,00093 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,11574 kg/mg E J OP PM10 = 0,00057 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,07073 kg/mg E J OP PM2,5 = 0,00034 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,04244 kg/mg Porównanie standardów emisyjnych z emisją z instalacji. Standardy emisyjne dla źródeł nowych zawarte zostały w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Tabela Nr 6 Porównanie standardów emisyjnych dla kotłowni olejowej Emisja lub standard emisji [mg/ u m 3 ] Emisja Standardy emisji SO NO Pył Analizując dane przedstawione w powyższych tabelach można stwierdzić, że instalacja będzie mogła być eksploatowana bez stwarzania nadmiernego obciążenia dla środowiska. Podczas właściwej eksploatacji instalacji nie będą przekraczane ustalone standardy emisyjne STANOWISKA CIĘCIA METALU Ręczne cięcie stali prowadzone będzie w trzech miejscach na placu magazynowym za pomocą palników spalających gazy techniczne. Przewiduje się że cięcie stali prowadzone będzie po 5 dni w tygodniu w wymiarze czasu wynoszącym 5 godz./dobę i do 1200 godzin w roku. Do obliczeń emisji z procesu spalania gazów technicznych podczas cięcia stali przyjęto wskaźniki emisji według badań przeprowadzonych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach: - dla NO 2 = 0,217 mg/s, - dla CO = 0,281 mg/s, - dla pyłu PM10 = 0,102 mg/s. Dla pyłu PM2,5 przyjęto wskaźnik na poziomie szacowanym równym 60% wskaźnika dla pyłu PM10 w wysokości PM2,5 = 0,061 mg/s. Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas cięcia metalu obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 16

17 E MAX = w e * 10-3 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s w e - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w mg/s Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s NO2 = 0,217 / 1000 = 0, g/s E MAX s CO = 0,281 / 1000 = 0, g/s E MAXs s PM10 = 0,102 / 1000 = 0, g/s E MAX s PM2,5 = 0,061 / 1000 = 0, g/s Emisja 1 godzinna E MAX h NO2 = 0, / 1000 * 3600 = 0, g/s E MAX h CO = 0, / 1000 * 3600 = 0, g/s E MAX h PM10 = 0, / 1000 * 3600 = 0, g/s E MAX h PM2,5 = 0, / 1000 * 3600 = 0, g/s Emisja roczna E MAX a NO2 = 0, / 1000 * 1200 = 0, g/s E MAX a CO = 0, / 1000 * 1200 = 0, g/s E MAX a PM10 = 0, / 1000 * 1200 = 0, g/s E MAX a PM2,5 = 0, / 1000 * 1200 = 0, g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 17

18 4.3. POJAZDY SAMOCHODOWE (LINIOWE ŹRÓDŁO EMISJI) W ciągu 8 h pracy Zakładu, przyjedzie i odjedzie 9 samochodów ciężarowych dowożących złom i pojazdy przeznaczone do demontażu oraz wywożących złom, 4 samochody osobowe kierownictwa zakładu i pracowników i do 21 samochodów osobowych klientów dowożących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Dodatkowo po placu rozładunkowo-załadunkowym poruszać się będzie ładowarka zamontowana na samochodzie ciężarowym. Do obliczeń przyjęto, że w najbardziej niekorzystnych warunkach jednocześnie po terenie poruszać się będą 2 samochody ciężarowe i 2 samochody osobowe oraz ładowarka. Samochody ciężarowe Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów ciężarowych o masie całkowitej > 3,5 Mg wyniesie 1,4 dm 3 /h tj. 1,2 kg/h. Wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych... " - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 7 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (ciężarowych o masie > 3,5 Mg) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 6,0 - dwutlenek azotu 56,0 - tlenek węgla 37,0 - węglowodory alifatyczne 8,7 - węglowodory aromatyczne 3,5 - pył zawieszony MP10 4,3 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 6,03 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 6,03 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 1,2 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 6,0 g/kg *6,03 / 60 = 0, g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 18

19 E MAX S NO2 = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 56,0 g/kg * 6,03 / 60 = 0, g/s E MAX S CO = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 37,0 g/kg * 6,03 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 8,7 g/kg * 6,03 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 3,5 g/kg * 6,03 / 60 = 0, g/s E MAX S PYŁ PM10 = (1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 4,3 g/kg 6,03 / 60)*(1-0,98) = 0, g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 4,3 g/kg 6,03 / 60)*(1-0,98) = 0, g/s Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h NO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h CO = 0,00124 g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 0, kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a NO2 = 0, kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a CO = 0, kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0, kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0, kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0, kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0, kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 19

20 Samochód ciężarowy (ładowarka kołowa) Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów ciężarowych o masie całkowitej > 3,5 Mg wyniesie 1,4 dm 3 /h tj. 1,2 kg/h. Wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych... " - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 8 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (ciężarowych o masie > 3,5 Mg) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 6,0 - dwutlenek azotu 56,0 - tlenek węgla 37,0 - węglowodory alifatyczne 8,7 - węglowodory aromatyczne 3,5 - pył zawieszony MP10 4,3 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 0,36 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 0,36 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 1,2 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 6,0 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S NO2 = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 56,0 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S CO = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 37,0 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 8,7 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 3,5 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S PYŁ PM10 = (1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 4,3 g/kg 0,36 / 60)*(1-0,98) = 0, g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 4,3 g/kg 0,36 / 60)*(1-0,98) = 0, g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 20

21 Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h NO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h CO = 0,00124 g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. Emisja roczna - przejazdy E MAX a SO2 = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a NO2 = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a CO = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok Emisja roczna - ładowanie Ładowanie złomu na samochody odbywa się po 3 godziny dziennie przez 260 dni w roku (ok.780 godz./rok). E MAX a SO2 = 0, kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a NO2 = 0, kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a CO = 0, kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0, kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 21

22 E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0, kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0, kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0, kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok Łączna emisja roczna dla ładowarki Łączną emisję roczną dla ładowarki wyliczono jako sumę emisji rocznych dla przejazdów po placu rozładunkowym i załadunku złomu na samochody. E MAX a SO2 = 0, Mg/rok + 0, Mg/rok = 0, Mg/rok E MAX a NO2 = 0, Mg/rok + 0, Mg/rok = 0,005279Mg/rok E MAX a CO = 0, Mg/rok + 0, Mg/rok = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0, Mg/rok + 0, Mg/rok = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0, Mg/rok + 0, Mg/rok = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0, Mg/rok + 0, Mg/rok = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0, Mg/rok + 0, Mg/rok = 0, Mg/rok Samochody osobowe kadry i pracowników Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów osobowych wyniesie 0,46 dm 3 /h tj. 0,54 kg/h. Uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych... " - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 9 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (samochody osobowe) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 2,40 - dwutlenek azotu 26,40 - tlenek węgla 14,80 - węglowodory alifatyczne 3,48 - węglowodory aromatyczne 1,40 - pył zawieszony MP10 1,72 PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 22

23 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 0,36 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 0,36 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 0,54 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 2,40 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S NO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 26,40 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S CO = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 14,80 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 3,48 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 1,40 g/kg * 0,36 / 60 = 0, g/s E MAX S PYŁPM10 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*0,36/60)*(1-0,98) = 0, g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*0,36/60)*(1-0,98) = 0, g/s Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h NO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h CO = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a NO2 = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 23

24 E MAX a CO = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0, kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok Samochody osobowe dostawców sprzętu trasa 1 Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów osobowych wyniesie 0,46 dm 3 /h tj. 0,54 kg/h. Uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych..." - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 10 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (samochody osobowe) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 2,40 - dwutlenek azotu 26,40 - tlenek węgla 14,80 - węglowodory alifatyczne 3,48 - węglowodory aromatyczne 1,40 - pył zawieszony MP10 1,72 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 1,32 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 1,32 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 0,54 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 2,40 g/kg * 1,32 / 60 = 0, g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 24

25 E MAX S NO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 26,40 g/kg * 1,32 / 60 = 0, g/s E MAX S CO = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 14,80 g/kg * 1,32 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 3,48 g/kg * 1,32 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 1,40 g/kg * 1,32 / 60 = 0, g/s E MAX S PYŁ PM10 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*1,32/60)*(1-0,98) = 0, g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (0,54 kg/godz. / 3600 sek.*1,72 g/kg*1,32/60)*(1-0,98) = 0, g/s Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h NO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h CO = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 0, kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a NO2 = 0, kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a CO = 0, kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0, kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0, kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0, kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0, kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 25

26 Samochody osobowe dostawców sprzętu trasa 2 Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów osobowych wyniesie 0,46 dm 3 /h tj. 0,54 kg/h. Uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych..." - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 11 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (samochody osobowe) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 2,40 - dwutlenek azotu 26,40 - tlenek węgla 14,80 - węglowodory alifatyczne 3,48 - węglowodory aromatyczne 1,40 - pył zawieszony MP10 1,72 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 1,56 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 1,56 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 0,54 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 2,40 g/kg * 1,56 / 60 = 0, g/s E MAX S NO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 26,40 g/kg * 1,56 / 60 = 0, g/s E MAX S CO = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 14,80 g/kg * 1,56 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 3,48 g/kg * 1,56 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 1,40 g/kg * 1,56 / 60 = 0, g/s E MAX S PYŁ PM10 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*1,56/60)*(1-0,98) = 0, g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (0,54 kg/godz. / 3600 sek.*1,72 g/kg*1,56/60)*(1-0,98) = 0, g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 26

27 Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h NO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h CO = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 0, kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a NO2 = 0, kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a CO = 0, kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0, kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0, kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0, kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0, kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok Samochody osobowe dostawców sprzętu trasa 3 Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów osobowych wyniesie 0,46 dm 3 /h tj. 0,54 kg/h. Uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych..." - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 12 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (samochody osobowe) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 2,40 - dwutlenek azotu 26,40 - tlenek węgla 14,80 PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 27

28 - węglowodory alifatyczne 3,48 - węglowodory aromatyczne 1,40 - pył zawieszony MP10 1,72 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 1,80 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 1,80 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 0,54 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 2,40 g/kg * 1,8 / 60 = 0, g/s E MAX S NO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 26,40 g/kg * 1,8 / 60 = 0, g/s E MAX S CO = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 14,80 g/kg * 1,8 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 3,48 g/kg * 1,8 / 60 = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 1,40 g/kg * 1,8 / 60 = 0, g/s E MAX S PYŁ PM10 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*1,8/60)*(1-0,98) = 0, g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (0,54 kg/godz. / 3600 sek.*1,72 g/kg*1,8/60)*(1-0,98) = 0, g/s Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h NO2 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h CO = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0, g/s * 1000 / 3600 = 0, kg/godz. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 28

29 Emisja roczna E MAX a SO2 = 0, kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a NO2 = 0, kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a CO = 0, kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0, kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0, kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0, kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0, kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0, Mg/rok EMISJA I EMITORY PUNKTOWE DLA ŹRÓDEŁ LINIOWYCH W celu przygotowania zestawów danych do obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla liniowego źródła wykorzystano wytyczne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Samochody ciężarowe Każdy samochód ciężarowy pokonuje na terenie zakładu drogę o łącznej długości 580 m (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 580 m (droga samochodów ciężarowych) zostało podzielone na 58 odcinków o długości 10 m, a emitory zastępcze usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sc1 Sc58): 58 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 211 h/rok - czas pracy CEMIS = 211 / 8760 = 0,02404 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 29

30 e = E * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 2 * 0, g/s * 10 m / 580 m = 0, g/s E MAX S NO2 = 2 * 0, g/s * 10 m / 580 m = 0, g/s E MAX S CO = 2 * 0, g/s * 10 m / 580 m = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 2 * 0, g/s * 10 m / 580 m = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 2 * 0, g/s * 10 m / 580 m = 0, g/s E MAX S PYŁ PM10 = 2 * 0, g/s * 10 m / 580 m = 0, g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = 2 * 0, g/s * 10 m / 580 m = 0, g/s Ładowarka kołowa Ładowarka kołowa pokonuje na terenie zakładu drogę o łącznej długości 2 * 30 = 60 m (jazda po placu załadunkowym). Źródło liniowe o długości 30 m (droga pokonywana przez ładowarkę) zostało podzielone na 3 odcinki o długości 10 m, a emitory zastępcze usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Ła1 Ła3): 3 sztuki - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 782 h/rok - czas pracy CEMIS = 782 / 8760 = 0,08927 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: e = E * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 30

31 D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 0, g/s * 10 m / 30 m = 0, g/s E MAX S NO2 = 0, g/s * 10 m / 30 m = 0, g/s E MAX S CO = 0, g/s * 10 m / 30 m = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0, g/s * 10 m / 30 m = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0, g/s * 10 m / 30 m = 0, g/s E MAX S PYŁ PM10 = 0, g/s * 10 m / 30 m = 0, , g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = 0, g/s * 10 m / 30 m = 0, g/s Samochody osobowe kadry Każdy samochód osobowy wjeżdżający i wyjeżdżający z parkingu przy budynku administracyjnym pokonuje na terenie zakładu drogę o łącznej długości 2 * 60 m = 120 m. (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 60 m (droga samochodów osobowych) zostało podzielone na 6 odcinków o długości 10 m, a emitory zastępczy usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sokp1 Sokp6): 6 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 6,24 h/rok - czas pracy CEMIS = 6,24 / 8760 = 0,00071 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: E z = E * 2 * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 31

32 E MAX S SO2 = 0, g/s * 2 * 10 m / 60 m = 0, g/s E MAX S NO2 = 0, g/s *2 * 10 m / 60 m = 0, g/s E MAX S CO = 0, g/s * 2 * 10 m / 60 m = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0, g/s * 2 * 10 m / 60 m = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0, g/s *2 * 10 m / 60 m = 0, g/s E MAX S PYŁ PM10 = 0, g/s * 2 * 10 m / 60 m = 0, g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = 0, g/s * 10 m / 580 m = 0, g/s Samochody klientów trasa Nr 1 Każdy samochód osobowy wjeżdżający i wyjeżdżający z terenu zakładu pokonuje na drogę o łącznej długości 2 * 110 m = 220 m. (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 110 m (droga samochodów osobowych) zostało podzielone na 11 odcinków o długości 10 m, a emitor zastępczy usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sok1a-Sok11a): 11 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 40 h/rok - czas pracy CEMIS = 40 / 8760 = 0, Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: E z = 2 * E * 2 * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0, g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 32

33 E MAX S NO2 = 2 * 0, g/s *2 * 10 m / 110 m = 0, g/s E MAX S CO = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 2 * 0, g/s *2 * 10 m / 110 m = 0, g/s E MAX S PYŁ MP10 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0, g/s E MAX S PYŁ MP2,5 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0, g/s Samochody klientów trasa Nr 2 Każdy samochód osobowy wjeżdżający i wyjeżdżający z terenu zakładu pokonuje na drogę o łącznej długości 2 * 130 m = 260 m. (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 130 m (droga samochodów osobowych) zostało podzielone na 13 odcinków o długości 10 m, a emitor zastępczy usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sok1b-Sok13b): 13 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 47 h/rok - czas pracy CEMIS = 47 / 8760 = 0, Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: E z = 2 * E * 2 * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s E MAX S NO2 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 33

34 E MAX S CO = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 2 * 0, g/s *2 * 10 m / 130 m = 0, g/s E MAX S PYŁ MP10 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s E MAX S PYŁ MP2,5 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s Samochody klientów trasa Nr 3 Każdy samochód osobowy wjeżdżający i wyjeżdżający z terenu zakładu pokonuje na drogę o łącznej długości 2 * 150 m = 300 m. (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 150 m (droga samochodów osobowych) zostało podzielone na 15 odcinków o długości 10 m, a emitor zastępczy usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sok1c-Sok15c): 15 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 55 h/rok - czas pracy CEMIS = 55 / 8760 = 0, Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: E z = 2 * E * 2 * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s E MAX S NO2 = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s E MAX S CO = 2 * 0, g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0, g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 34

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4 i 104/5, obręb 013 Raszyn 01) Inwestor: Marcin Jakubczak

Bardziej szczegółowo

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA. SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE PODSTAWA PRAWNA: Art. 201, 208 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. ze zm.) ODBIORCA: Prowadzący instalacje wymagające

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Załącznik nr 1 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego Unia Europejska Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego - badanie stanu powietrza / analiza - Zamawiający Gmina Sosnowica Wykonawca Lubelska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Z.U.O. "EKO - SOFT" Z.U.K. "COGITO" 93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel. 042 648 71 85 OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 3.0 DLA PC według

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Symulacja komputerowa przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 7.12 wersja z dnia 03.11.2015 r. Wnioskodawca Ruda Śląska, dnia... Nazwa i adres firmy REGON NIP Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska Telefon/fax e-mail WNIOSEK o wydanie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Starosta Prudnicki ul. Kościuszki Prudnik

Starosta Prudnicki ul. Kościuszki Prudnik ..... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON, nr NIP)... (miejscowość, data) Starosta Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Na podstawie art. 180a

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Wydawanie pozwoleń zintegrowanych I. Warunki ogólne. Według art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)- pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: odkrywkowa eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel Strona: 1 z 5 Wyszczególnienie Nazwa usługi Podstawa prawna Departament/osoba odpowiedzialna Wymagane dokumenty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne Przygotowanie danych dotyczących wielkości emisji do modelowania rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w atmosferze przy uŝyciu pakietu oprogramowania Operat-2000 Przystępując do modelowania emisji naleŝy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. Opracowali: mgr inż. Janusz Dańko inż. Jacek Kozera 1. Problem ograniczenia emisji pyłu w

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Prezentacja dla Członków Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ Grzegorz Myka, Olsztyn 09

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie Realizacja farm wiatrowych niesie za sobą duże korzyści dla stanu powietrza atmosferycznego, pozwala, bowiem na wyprodukowanie znacznej

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Stan przed realizacją projektu

Stan przed realizacją projektu Załącznik nr 4.15 do Instrukcji wypełniania załączników Stan przed realizacją projektu Lp. Rodzaj paliwa Nominalna moc cieplna kotła [MW] 0 Czy przed realizacją projektu produkowano / pozyskiwano energię

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS-1-701-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Kraków, marzec 2017 Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych wg wielkości źródeł ciepła* Ponad 50% koncesjonowanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym ZAŁĄCZNIK (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym Części obiektów energetycznego spalania (np. jedna lub więcej indywidualnych jednostek energetycznego spalania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

D O D A T E K B ZAGADNIENIA OCHRONY POWIETRZA

D O D A T E K B ZAGADNIENIA OCHRONY POWIETRZA AQUAGEO - Michał Fic hydrogeologia, ochrona środowiska prace, badania, ekspertyzy ul. Grocholskiego 1 05-090 Raszyn Falenty tel./fax. (0 22) 720 54 26 tel. (0 22) 720 80 90 tel. kom. 602 766 884 D O D

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Robert Wojtowicz

Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Robert Wojtowicz Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski Robert Wojtowicz 1 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na

Bardziej szczegółowo

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia) Aleksander Warchałowski Katarzyna Bebkiewicz Warszawa, wrzesień 2011 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesu spalania

Kontrola procesu spalania Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów emisji nr 135a/10 (zbiornik na olej opałowy lekki o pojemności 60 m 3 )

Sprawozdanie z pomiarów emisji nr 135a/10 (zbiornik na olej opałowy lekki o pojemności 60 m 3 ) EKOLOGIS PO-02/06 z 19.01.2010 Strona 1/7 ŚRODOWISKOWYCH S.C. Siedziba: Laboratorium: Kontakt: ul. S. Wysłoucha 62 52-433 Wrocław ul. M.Skłodowskiej-Curie 55/61 Wrocław 50-369 Budynek Instytutu Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KOMLEKSOWA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W NOWYM SĄCZU PRZY POMOCY METODY OBLICZENIOWO- POMIAROWEJ

KOMLEKSOWA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W NOWYM SĄCZU PRZY POMOCY METODY OBLICZENIOWO- POMIAROWEJ KOMLEKSOWA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W NOWYM SĄCZU PRZY POMOCY METODY OBLICZENIOWO- POMIAROWEJ 1. Wstęp Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Zakład Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez czwartek, 03 stycznia :00 - Poprawiony niedziela, 27 września :54

Wpisany przez czwartek, 03 stycznia :00 - Poprawiony niedziela, 27 września :54 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Jakubowski Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa Biuro Ochrony Środowiska pragnie

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych.

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych. Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych. 1. Stan istniejący przy stosowaniu oleju silnikowego Fuchs. Jednym z negatywnych skutków wpływu

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY 1 Opłaty za korzystanie ze środowiska w obecnym stanie prawnym Podstawą prawną opłat za korzystanie ze środowiska jest ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Lublin 1. Wstęp Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej

Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej Załącznik nr 9 Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej 1. Zestawienie danych dotyczących zastosowanego oświetlenia i odnawialnych źródeł energii W budynku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Inwestor: TergoPower Lublin Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 19/26, 20-002 Lublin Rodzaj dokumentu Załącznik Wyjaśnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko Data 17 grudnia 2015 ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Dr inż. Marian Mazur Akademia Górniczo Hutnicza mgr inż. Bogdan Żurek Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A

Bardziej szczegółowo

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem

Bardziej szczegółowo

7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza

7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie cel i zakres opracowania Celem tej części opracowania jest określenie stopnia uciążliwości dla otoczenia i środowiska pod względem

Bardziej szczegółowo